0

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng lưới điện 220kv 110kv tại ban quản lý dự án lưới điện TP hồ chí minh

125 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THU TÂM CÁC YẾU TỐ ẢNH HUỞNG ĐẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LUỚI ĐIỆN 110KV-220KV TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LUỚI ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THU TÂM CÁC YẾU TỐ ẢNH HUỞNG ĐẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LUỚI ĐIỆN 110KV-220KV TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LUỚI ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN THỊ THUỲ LINH TP.Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án đầu tư xây dựng Lưới điện 220kV-110kV Ban QLDA Lưới Điện TP Hồ Chí Minh” hồn tồn tơi thực hiện, xuất phát từ yêu cầu công việc học tập Các số liệu khảo sát có nguồn gốc rõ kết luận văn thu thập qua trình nghiên cứu trung thực chưa cơng bố trước TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2019 Người thực Trần Thị Thu Tâm LỜI CẢM ƠN Sau thời gian theo học lớp Cao học chuyên ngành Tài Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn tận tâm quý Thầy Cô Viện Đào tạo Sau đại học, em thu nhận nhiều kiến thức q báu, hữu ích cho cơng việc Em xin phép gửi lời tri ân đến toàn thể quý Thầy Cô truyền cho em kiến thức, đặc biệt PGS.TS Trần Thị Thùy Linh, nguời trực tiếp huớng dẫn thực luận văn, cô tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức thiết thực cho luận văn đưa góp ý giúp tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, em kính chúc quý Thầy Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp giảng dạy Học viên Trần Thị Thu Tâm MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC PHỤ LỤC TÓM TẮT 10 ABTRACT 11 Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Nghiên cứu định tính: 1.4.2 Nghiên cứu định lượng: 1.5 Ý nghĩa đề tài: 1.5.1 Về lý luận 1.5.2 Về thực tiễn Kết luận chương Chương 2: KHUNG LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Khung lý thuyết dự án đầu tư xây dựng 2.1.1 Dự án đầu tư 2.1.2 Đầu tư 2.1.3 Tiến độ thực dự án đầu tư xây dựng 2.1.4 Hiệu đầu tư 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm 2.2.1 Các nghiên cứu giới 2.2.2 Các nghiên cứu nước 10 2.3 Tổng hợp nghiên cứu 12 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 16 Kết luận chương 19 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Quy trình nghiên cứu 21 3.2 Giả thuyết nghiên cứu 22 3.3 Phuơng pháp nghiên cứu 23 3.3.1 Nghiên cứu định tính (nghiên cứu sơ bộ) 23 3.3.2 Nghiên cứu định luợng (nghiên cứu thức) 26 3.4 Tổng thể mẫu mẫu nghiên cứu 30 3.4.1 Tổng thể mẫu 30 3.4.2 Thu thập liệu 32 3.5 Phương pháp phân tích liệu 34 3.6 Kiểm định khác biệt tiến độ dự án biến nhân học 38 Kết luận chương 38 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Tổng quan Ban ALĐ (chi tiết phụ lục 12) 39 4.2 Phân tích thống kê mơ tả mẫu 39 4.3 Kết phân tích hệ số Cronbach’s alpha 40 4.4 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 41 4.5 Phân tích tuơng quan hồi quy tuyến tính bội 47 4.5.1 Xác định biến độc lập biến phụ thuộc 47 4.5.2 Phân tích tuơng quan 48 4.5.3 Hồi quy tuyến tính bội 50 4.5.4 Kiểm tra lại giả thuyết hồi quy 51 4.5.5 Phuơng trình hồi quy tuyến tính bội 54 4.6 Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết 55 4.6.1 Phân tích ảnh huởng biến nhân học 56 4.6.2 Kiểm định khác biệt vị trí cơng tác 56 4.6.3 Kiểm định khác biệt thâm niên công tác 57 4.7 Mức độ ảnh hưởng nhóm yếu tố đến tiến độ thực dự án 57 Kết luận chương 58 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Hàm ý sách cho bên tham gia dự án 60 5.3 Hạn chế nghiên cứu 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC 67 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ban ALĐ : Ban QLDA Luới điện TP Hồ Chí Minh ĐTXD : Đầu tư xây dựng EVN : Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVNHCMC : Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh GPMB : Giải phóng mặt QLDA : Quản lý dự án XDCB : Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tổng hợp giá trị giải ngân năm 2017, 2018……………… Bảng 2.1 Tổng hợp nghiên cứu 13 Bảng 3.1 Mã hoá thang đo 28 Bảng 4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu………………………………… 39 Bảng 4.2 Kết phân tích độ tin cậy 40 Bảng 4.3 Kết KMO kiểm định Barlett 44 Bảng 4.4 Kết phân tích nhân tố 44 Bảng 4.5 Ma trận tuơng quan Pearson 49 Bảng 4.6 Kết phân tích hồi quy bội 51 Bảng 4.7 Hệ số R2 điều chỉnh 53 Bảng 4.8 Bảng phân tích ANOVA 54 Bảng 4.9 Kết kiểm định giả thuyết 55 Bảng 4.10 Kiểm định Levene với vị trí cơng tác 56 Bảng 4.11 Kiểm định Levene với thâm niên công tác 57 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình nghiên cứu Trần Quang Phú 11 Hình 2.2 Mơ hình nghiên cứu Vũ Quang Lãm 12 Hình 2.3 Mơ hình đề xuất nghiên cứu 17 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 21 Hình 3.2 Mơ hình nghiên cứu thức 27 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Biểu đồ phân tán phần dư 52 Biểu đồ 4.2 Biểu đồ phân phối chuẩn biến TD 53 98 Bảng số Model Summaryb Adjusted Model R 894a R Std Error of R Square Square the Estimate Durbin-Watson 800 794 327 1.539 a Predictors: (Constant), MT, TV, PL, NT, CDT b Dependent Variable: TD Bảng số ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig 134.781 000b Regression 71.891 14.378 Residual 18.029 169 107 Total 89.920 174 a Dependent Variable: TD b Predictors: (Constant), MT, TV, PL, NT, CDT 99 Bảng số Coefficientsa Standardize Unstandardized d Collinearity Coefficients Coefficient Statistics Model B Std Error -.956 260 CDT 629 055 TV 090 PL (Const t Sig Toleranc Beta e VIF -3.677 000 584 11.374 000 450 2.224 031 126 2.912 004 635 1.575 118 040 125 2.937 004 653 1.532 NT 136 048 123 2.847 005 632 1.583 MT 259 062 162 4.188 000 798 1.254 ant) s a Dependent Variable: TD 100 Bảng số Correlations TD CDT TV PL NT MT TD 1.000 857 577 590 614 474 CDT 857 1.000 565 550 565 390 Pearson TV 577 565 1.000 446 383 109 Correlation PL 590 550 446 1.000 433 212 NT 614 565 383 433 1.000 357 MT 474 390 109 212 357 1.000 TD 000 000 000 000 000 CDT 000 000 000 000 000 TV 000 000 000 000 075 PL 000 000 000 000 002 NT 000 000 000 000 000 MT 000 000 075 002 000 TD 175 175 175 175 175 175 CDT 175 175 175 175 175 175 TV 175 175 175 175 175 175 PL 175 175 175 175 175 175 Sig (1-tailed) N 101 NT 175 175 175 175 175 175 MT 175 175 175 175 175 175 102 Phụ lục 8: Đồ thị Charts 103 Graph 104 Graph 105 Phụ lục 9: Phân tích khác biệt Bảng số 1: Vị trí cơng tác Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic TD df1 df2 Sig Based on Mean 6.498 171 000 Based on Median 2.990 171 033 2.990 102.788 034 5.511 171 001 Based on Median and with adjusted df Based on trimmed mean ANOVA TD Sum of Squares Between (Combined) df Mean Square F Sig .521 174 332 802 Unweighted 221 221 423 517 Weighted 276 276 529 468 Deviation 244 122 234 792 Within Groups 89.399 171 523 Total 89.920 174 Groups Linear Term 106 Bảng số 2: Thâm niên công tác Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic TD df1 df2 Sig Based on Mean 10.734 171 000 Based on Median 3.288 171 022 3.288 128.583 023 9.953 171 000 Based on Median and with adjusted df Based on trimmed mean 107 ANOVA TD Sum of Squares (Combined) Mean df Squar F Sig e 6.361 2.120 4.339 006 333 333 410 Weighted 5.277 5.277 10.799 001 Deviation 1.084 542 332 Within Groups 83.559 171 489 Total 89.920 174 Unweighte Between Groups d Linear Term 682 1.109 108 Phụ lục 10 Danh sách chuyên gia tham gia nghiên cứu định tính STT Tên chun gia Chức vụ Nơi cơng tác Nguyễn Chí Tuấn Giám đốc Ban ALĐ Nguyễn Duy Cường Phó Giám đốc Ban ALĐ Châu Đình An Phó Giám đốc Ban ALĐ ThS.Nguyễn Thị Anh Tuyết Phó Giám đốc ThS.Lê Ngọc Chơn Giám đốc Trần Đình Đà ThS Lê Đình Quý Nguyễn Quốc Minh Truờng phòng Điều hành dự án Truờng phòng Điều hành dự án Truờng phòng Điều hành dự án Công ty CP Xây lắp điện Số Năm Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Ban ALĐ Ban ALĐ Ban ALĐ Truởng phòng Nguyễn Ngọc Tuấn Kỹ thuật thẩm Ban ALĐ định 10 ThS Nguyễn Đăng Việt Cường Phó Giám đốc Ban ALĐ 11 ThS Mai Trần Đỉnh Phong Kỹ sư ASEAN Ban ALĐ 12 ThS Lê Minh Đức Kỹ sư ASEAN Ban ALĐ 109 Phụ lục 11 Tổng quan Ban ALĐ 4.1.1 Lịch sử hình thành Ban ALĐ Được thành lập từ năm 1987 với tên gọi Ban Quản lý Cơng trình Cải tạo Lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh (nay Ban QLDA Lưới điện TP.HCM) theo Quyết định số 1345/NL/ĐL2-3 ngày 02/6/1987 Công Ty Điện Lực Ban đơn vị trực thuộc Sở Điện Lực TP.HCM có trụ sở đặt số 12 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường Đa Kao – Quận – TP.Hồ Chí Minh Từ ngày thành lập đến nay, Ban QLDA Lưới điện TP.HCM trải qua giai đoạn hoàn thiện phát triển với yêu cầu phát triển lưới điện nhằm phục vụ nhu cầu phát triển xã hội Trong năm (1987 – 1995) Ban giao nhiệm vụ khẩn trương phục hồi, nâng cấp lưới điện trung hạ thế, hoàn thiện phát triển lưới điện để nhận điện từ nguồn 500kV Bắc Nam triển khai chương trình Điện khí hóa nơng thơn, đặc biệt hồn thành 02 cơng trình phát triển lưới điện có hiệu trị xã hội lớn “Cơng trình Điện Khí Hóa Huyện Dun Hải (đưa điện lưới quốc gia cao, trung, hạ Huyện Duyên Hải – Huyện Cần Giờ)” “Cơng trình Điện Khí Hóa Nơng Thơn Xã điểm Trung Lập Thượng – Huyện Củ Chi” Năm 1998 Ban hồn tất chương trình Điện khí hóa nơng thơn (100/100 xã, thị trấn điện khí hóa) trước thời hạn theo đạo Thủ tướng Chính phủ (hạn định năm 2000) Trong giai đoạn 1999 – 2001, Ban giao thực dự án cải tạo lưới điện vốn vay Ngân hàng Thế giới giai đoạn với hạng mục tăng cường bọc hóa lưới điện trung thế; xây dựng lộ nối tuyến cáp ngầm; kiện toàn thiết bị trạm ngắt; kiện tồn thiết bị trạm hạ phịng tủ điện RMU; bọc hóa lưới điện hạ cáp ABC; trang bị xe máy công cụ quản lý vận hành, bảo dưỡng lưới điện 110 Năm 2000, Ban bổ sung chức nhiệm vụ quản lý dự án lưới điện đến cấp điện áp 110kV; tiếp tục thực dự án lưới điện phân phối dự án lưới điện truyền tải theo phân cấp Năm 2005, Ban EVN bổ sung chức nhiệm vụ quản lý dự án lưới điện đến cấp điện áp 220kV tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình điện năm 2013 bổ sung nhiệm vụ quản lý dự án cơng trình dân dụng, cơng nghệ thơng tin Từ đó, Ban tập trung triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng, khởi cơng, nghiệm thu đóng điện nhiều dự án cơng trình lưới điện truyền tải, có cơng trình trạm 110kV sử dụng thiết bị GIS, cáp ngầm 110kV Từ năm 2005 đến nay, Ban liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đầu tư xây dựng EVNHCMC giao hàng năm, hồn tất nghiệm thu, đóng điện vận hành nhiều cơng trình trọng điểm Thành phố, đáp ứng nhu cầu phụ tải, đảm bảo cung cấp điện với độ ổn định cao linh hoạt vận hành 4.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Chức năng: Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình điện, dân dụng, công nghệ thông tin EVNHCMC làm chủ đầu tư dự án khác EVNHCMC giao ủy quyền thực Nhiệm vụ: EVNHCMC ủy quyền Hoạt động lĩnh vực Giấy phép hoạt động Điện lực Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho EVNHCMC; Thực quản lý đầu tư xây dựng cơng trình điện, cơng trình dân dụng, cơng trình công nghệ thông tin, bao gồm: quản lý dự án; giám sát thi cơng, lắp đặt cơng trình; cơng tác đấu thầu nước đấu thầu quốc tế (thẩm định phê duyệt hồ sơ thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định phê duyệt kết lựa chọn 111 nhà thầu theo phân cấp quản lý hợp đồng, xuất nhập khẩu, ); bồi thường, giải phóng mặt Thực cơng tác ủy thác nhập vật tư thiết bị cho đơn vị ngành theo ủy quyền EVNHCMC; Thực quản lý đầu tư xây dựng công trình đơn vị ngồi làm chủ đầu tư EVNHCMC giao nhiệm vụ; Tuân thủ theo văn quy phạm pháp luật Nhà nước hành đầu tư xây dựng, quy chế phân cấp đầu tư xây dựng hành quy chế hành khác EVNHCMC; trình EVNHCMC quan có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp nhiệm vụ giao 112 Phụ lục 12 Bảng tiến độ thực dự án ... là: Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án đầu tư xây dựng lưới điện 110kV -220kV? Những yếu tố tác động đến tiến độ thực dự án đầu tư xây dựng lưới điện 110kV -220kV? Giải pháp giúp cải thiện... hưởng đến tiến độ thực dự án đầu tư xây dựng lưới điện 110kV -220kV Ban ALĐ thực  Đánh giá mức độ tác động yếu tố liên quan đến tiến độ thực dự án đầu tư xây dựng lưới điện 110kV -220kV Ban ALĐ... HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THU TÂM CÁC YẾU TỐ ẢNH HUỞNG ĐẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LUỚI ĐIỆN 110KV -220KV TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LUỚI ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng lưới điện 220kv 110kv tại ban quản lý dự án lưới điện TP hồ chí minh , Luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng lưới điện 220kv 110kv tại ban quản lý dự án lưới điện TP hồ chí minh