0

Khoá luận đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới xã dương phong huyện bạch thông tỉnh bắc kạn

110 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:47

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẾ NGỌC TRỌNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MƠI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ DƯƠNG PHONG HUYỆN BẠCH THÔNG TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Thái Nguyên - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẾ NGỌC TRỌNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MƠI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI XÃ DƯƠNG PHONG HUYỆN BẠCH THÔNG TỈNH BẮC KẠN Ngành: Khoa học môi trường Mã số: 8.44.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đức Thạnh Thái Nguyên - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi luôn nỗ lực, cố gắng trung thực xuốt q trình nghiên cứu đề tài Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luân văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2019 Người viết cam đoan Bế Ngọc Trọng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tạo điều kiện để tơi có hội học tập nghiên cứu Trường Tơi xin chân thành cảm ơn đến tồn thể q thầy Khoa Mơi trường, Phịng Đào tạo - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, tận tình truyền đạt kiến thức, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Đức Thạnh tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi q trình thực hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo cán Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thơng, phịng ban chun mơn huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Dương Phong bà nhân dân nơi giúp đỡ thu thập tài liệu số liệu phục vụ cho luận văn suốt trình thực nghiên cứu địa bàn Cuối cùng, Tơi muốn bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân bạn bè ủng hộ, động viên giúp đỡ cho tơi q trình học tập thực luận văn Trong thời gian nghiên cứu nhiều lý chủ quan khách quan nên không tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp thầy, giáo, bạn bè, đồng nghiệp để luận văn hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn./ Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2019 Tác giả luận văn Bế Ngọc Trọng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Các khái niệm liên quan 1.2 Cơ sở pháp lý 1.3 Cơ sở thực tiễn 10 1.3.1 Môi trường Việt Nam 10 1.3.2 Môi trường nông thôn Việt Nam 13 1.3.3 Xây dựng nông thôn số nước giới 15 1.3.4 20 Xây dựng nông thôn Việt Nam 20 1.3.5 Tình hình xây dựng NTM huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 21 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 27 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 2.1.2 Địa điểm phạm vi nghiên cứu 27 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 27 2.2 Nội dung nghiên cứu 27 2.3 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu 28 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii 2.3.2 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 29 2.3.3 Phương pháp tổng hợp, đánh giá, phân tích 29 2.3.4 Phương pháp chuyên gia 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 3.1 Điều tra 30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 3.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 36 3.2 Đánh giá trạng môi trường xã Dương Phong huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn 47 3.2.1 Các động lực chi phối tới vùng môi trường 47 3.2.2 Những áp lực từ yếu tố đến vùng môi trường 47 3.2.3 Thực trạng môi trường xã Dương Phong 61 3.2.4 Tác động ô nhiễm môi trường xã Dương Phong 73 3.3 Đánh giá việc thực tiêu chí 17: Tiêu chí mơi trường xây dựng nơng thơn xã Dương Phong 75 3.3.1 Công tác xây dựng nông thôn 75 3.3.2 Đánh giá tiêu chí 17: Mơi trường 78 3.4 Các giải pháp đạt tiêu chí mơi trường xây dựng nơng thơn địa bàn xã Dương Phong huyện Bạch Thông Tỉnh Bắc Kạn 81 3.4.1 Giải pháp chung cho công tác xây dựng nông thôn 81 3.4.2 Giải pháp cụ thể cho việc thực tiêu chí mơi trường 82 Kết luận 87 Kiến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii DANH MỤC CÁC TỪ, CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Viết tắt BCĐ BCH BNN BNN&PTNT BVMT BVTV BYT CCN CNH - HĐH CTCC CTR EPI HTX KCN KT-XH NQ/TW NTM NTM TT TT - BTNMT TTCN UBND VSMT XHCH Tiếng việt : Ban đạo : Ban chấp hành : Bộ Nông nghiệp : Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn : Bảo vệ môi trường : Bảo vệ thực vật : Bộ Y tế : Cụm cơng nghiệp : Cơng nghiệp hóa- đại hóa : Cơng trình cơng cộng : Chất thải rắn : Chỉ số lực quản lý môi trường : Hợp tác xã : Khu công nghiệp : Kinh tế xã hội : Nghị quyết, Trung ương : Nông thôn : Nông thôn : Thị trấn : Thông tư Bộ tài nguyên môi trường : Tiểu thủ công nghiệp : Ủy ban nhân dân : Vệ sinh mơi trường : Xã hội chủ nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nơng thơn tiêu chí 17 Bảng 1.2: Tiêu chí mơi trường theo tiêu chí nơng thơn tỉnh Bắc Kạn Bảng 1.3: Tỷ lệ người dân nông thôn cấp nước vùng 14 Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất xã Dương Phong 33 Bảng 3.2 Diện tích rừng tính đến năm 2018 35 Bảng 3.3 Cơ cấu kinh tế theo ngành 2017 37 Bảng 3.4 Các tiêu sản xuất nông nghiệp chủ yếu 37 Bảng 3.5 Các tiêu chăn nuôi 40 Bảng 3.6 Các tiêu lâm nghiệp 41 Bảng 3.7 Dân số lao động 42 Bảng 3.8 trạng dự báo dân số xã Dương Phong 48 Bảng 3.9: loại phân bón hộ gia đình sử dụng 52 Bảng 3.10 Số liệu điều tra trình độ dân trí khu vực nghiên cứu 58 Bảng 3.11 Đánh giá nguồn tiếp nhận thông tin VSMT nhân dân 58 Bảng 3.12 Ý kiến cải thiện điều kiện môi trường 59 Bảng 3.13 Nhận thức người dân vấn đề môi trường 60 Bảng 3.14 Nhận thức người dân thực trạng môi trường đất 61 Bảng 3.15 Các nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân xã 62 Bảng 3.16 Chất lượng nước dùng sinh hoạt 63 Bảng 3.17 Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng loại cống thải 64 Bảng 3.18 Đánh giá lượng rác hộ gia đình 66 Bảng 3.19 Tỷ lệ phần trăm nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt 67 Bảng 3.20 Các hình thức đổ rác thải sinh hoạt xã 67 Bảng 3.21 Thực trạng nhà vệ sinh: 68 Bảng 3.22 Các nguồn tiếp nhận nước thải từ nhà vệ sinh 69 Bảng 3.23 Tỷ lệ chuồng nuôi gia súc 70 Bảng 3.24 Đánh giá tiêu chí mơi trường xây dựng nơng thơn 78 Bảng 3.25: Bảng tính tốn nhu cầu sử dụng nước 83 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Cảnh quan môi trường 36 Hình 3.2 dân số phân theo thành phần dân tộc 43 Hình 3.3 Áp lực gia tăng dân số 49 Hình 3.4: Các loại phân sử dụng 53 Hình 3.5 Sơ đồ phân tích tác động đến nơng nghiệp 54 Hình 3.6 Sơ đồ ảnh hưởng hoạt động xây dựng sở hạ tầng 57 Hình 3.7: Thực trạng nguồn tiếp nhận thơng tin VSMT nhân dân 59 Hình 3.8: Ý kiến người dân cải thiện môi trường 60 Hình 3.9: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng loại cống thải 64 Hình 3.10: Thực trạng nhà vệ sinh 68 Hình 3.11: Các nguồn tiếp nhận nước thải từ nhà vệ sinh 69 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng nông thôn chủ trương lớn Đảng Nhà nước Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 vấn đề nông nghiệp, nông dân nông thôn Nghị xác định mục tiêu xây dựng nông thôn đến năm 2020 Ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 491/QĐTTg ban hành tiêu chí quốc gia (bao gồm 19 tiêu chí) nơng thơn Trong tiêu chí số 17 tiêu chí mơi trường Mục tiêu chung tiêu chí nâng cao chất lượng mơi trường sống khu vực nông thôn Lâu nay, phương tiện thông tin đại chúng phản ánh ô nhiễm môi trường khu đô thị, khu cơng nghiệp…Song tình trạng nhiễm mơi trường nơng thơn lại mức báo động Ðây nguyên nhân dẫn đến người dân vùng nông thôn thường xuyên phải đối mặt với dịch bệnh Với khoảng 67% dân số nước, nông thôn Việt Nam đường đổi đóng vai trị quan trọng trình phát triển KT-XH đất nước Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn triển khai đem lại thay đổi đáng kể đời sống, hạ tầng kỹ thuật cảnh quan môi trường nhiều vùng nông thôn Tuy nhiên, với phát triển KT-XH mạnh mẽ nguy không nhỏ ô nhiễm môi trường [4] Môi trường nông thôn chịu sức ép từ hoạt động sản xuất sinh hoạt nơng thơn, đồng thời cịn chịu tác động từ hoạt động KCN, CCN khu vực thị lân cận Đó nguy ô nhiễm môi trường từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng chế biến thủy hải sản, chế biến nông sản thực phẩm, phát triển làng nghề sản xuất công nghiệp Ở số vùng nông thôn, môi trường nước mơi trường khơng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 87 KẾT LUẬN Kết luận Xã Dương Phong có vị trí địa lý gần với trung tâm thành phố Bắc Kạn, địa bàn xã có tuyến QL3B huyết mạch chạy qua tạo tiền đề quan trọng để xã phát triển giao lưu kinh tế, văn hóa – xã hội, chuyển đổi cấu kinh tế, xây dựng kinh tế phát triển toàn diện Nguồn nước sinh hoạt sử dụng nhân dân chủ yếu nước tự nhiên sông, suối, khe, sử dụng trực tiếp không qua lọc chiếm 64,7% Hệ thống thu gom xử lý nước thải đơn giản, chủ yếu thải trực tiếp môi trường tự nhiên Tỷ lệ hộ gia đình có đủ cơng trình (nhà tắm, nước sạch, hố xí hợp vệ sinh) đạt 33,9% Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại xa nhà 66,7% Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới môi trường là: Dân số, trình độ nhận thức, phát triển kinh tế Công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh môi trường địa bàn xã năm gần nâng lên thông qua đài phát địa phương, buổi họp xóm, đưa nội dung BVMT vào hương ước Kiến nghị - Kiến nghị tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn giai đoạn 2017 – 2020 nhằm tạo bước đột phá xây dựng nông thôn miền núi Hỗ trợ người dân vay vốn lãi xuất thấp, khoa học kỹ thuật để người dân phát triển sản xuất, kinh tế - Nước thải phải xử lý trước thải môi trường, chất thải phải thu gom Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông, tuyên truyền, giáo dục Xã hội hóa cơng tác BVMT, tiến tới có cán chuyên trách môi trường - Sự quan tâm giúp đỡ Đảng quyền địa phương, Cấp huyện, tỉnh trung ương, tổ chức xã hội, công ty tư nhân…Cũng ủng hộ cộng đồng nhằm hướng tới nông thôn đại, văn minh, đậm đà sắc dân tộc, môi trường ln xanh – – đẹp Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Anh, Văn Lợi (2011), Xây dựng nông thôn mới: Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc UBND xã Dương Phong, Báo cáo thuyết minh số liệu thống kê đất đai năm 2018 xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Vũ Thị Bình (2006), “Đặc trưng vùng nông thôn cần thiết phải phát triển nông thôn”, Quy hoạch phát triển nông thôn, 194 (1), Tr.31 - 35 Bộ tài nguyên môi trường (2008), Báo cáo môi trường quốc gia 2014 Môi trường nông thơn, lời nói đầu Bộ tài ngun mơi trường (2011), Báo cáo môi trường Quốc gia 2011 Chất thải rắn Chính phủ (2016), Quyết định số 1980/QĐ - TTg ngày 17/10/2016 việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 Đề án xây dựng NTM xã Dương Phong, huyện Bạch Thông Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020 Quyền Đình Hà, Mái Thanh Cúc (2005), “Giáo trình phát triển nông thôn”, trường đại học nông nghiệp Hà Nội, trang 15 - 20 http://nongthonmoi.gov.vn/21/225/Xay-dungnong-thon-moiBai-hoc-vakinh-nghiem-tu-Trung-Quoc.htm, (08/12/2015) 10 http://thanglong.chinhphu.vn/Home/Xay-dung-NTM-Nut-that-o-moitruong-nong-thon/20155/13550.vgp 11.http://thanglong.chinhphu.vn/Home/Xay-dung-NTM-Nut-that-omoitruong-nong-thon/20155/13550.vgp, (21/05/2015) 12 http://mtnt.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/1102/43975/nguoi-dannong-thon-van-thieu-nuoc-sach 13.https://www.dkn.tv/khac/vi-sao-nganh-nong-nghiep-my-dung-hang-dauthe-gioi.html Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 14 Đỗ Hương, Xây dựng NTM: Nút thắt môi trường nông thôn 15 Lê Văn Khoa, Trần Thiên Cường, Trần Khắc Hiệp, Trịnh Thị Hải Yến, (2003), “Hỏi đáp Tài Nguyên Môi Trường ”, Nxb Giáo dục Hà Nội 17 Phương Ly, Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước châu Á http://www.ncseif.gov.vn/sites/vie/Pages/kinhnghiemxaydungnongthonnd-16393.html 18 Phạm Ngọc Quế (2003), "Vệ sinh mơi trường phịng bệnh Nông thôn’", Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Quốc hội nước CHXHCNVN (2014), Luật bảo vệ môi trường 2015 20 Võ Quý (2006), “Một số vấn đề môi trường toàn cầu việt nam: Thân thiện với thiên nhiên để phát triển bền vững", Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 29/05/2017 UBND tỉnh Bắc Kạn việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020 22 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 491/QĐ - TTg ngày 16/04/2009 việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn 23 Đào Thế Tuấn (2008), Báo Nơng thơn mới, Chính sách nông thôn, nông dân nông nghiệp Trung quốc 24.UBND xã Dương Phong, Đề án xây dựng nông thôn xã Dương Phong (Giai đoạn 2016 - 2020) 25 UBND xã Dương Phong , Báo cáo thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 xã Dương Phong 26 UBND huyện Bạch Thơng, Báo Cáo Tình hình thực Chương trình xây dựng nơng thơn năm 2017 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC Phiếu điều tra hộ gia đình PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VỀ TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG, VIỆC LÀM, MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DÂN Phiếu điều tra số: Địa bàn điều tra: Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Xin ơng/bà vui lịng cho biết thông tin vấn đề (hãy trả lời đánh dấu X vào câu trả lời phù hợp với ý kiến ơng/bà) I THƠNG TIN CÁ NHÂN: Tên chủ hộ:………………………………………………………………… Địa chỉ: Thôn xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Dân tộc:…………………………………………………………………… Nghề nghiệp:…………………………………………………………… Tuổi:……….………………………………………………………… Giới tính: Nam/ Nữ Trình độ văn hóa:…………………………………………………………… Tổng số nhân hộ: .(người) II NỘI DUNG PHỎNG VẤN Kinh tế gia đình: 1.1 Số lao động gia đình……… - Số người khơng có khả lao động:…………………….người 1.2 Nguồn thu nhập gia đình từ:  Nơng nghiệp  Lâm nghiệp  Kinh doanh  Khoản thu khác  Tiền Lương 1.3 Gia đình có làm thêm nghề phụ khơng? Nghề gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.4 Gia đình có th thêm người làm khơng ?  Có  Khơng - Số lượng người th .người Nguồn tài nguyên đất: 2.1 Diện tích đất canh tác gia đình ……………………… …………ha Trong đó: - Đất ruộng - Đất khác .ha 2.2 Hình thức canh tác đất chủ yếu gia đình gì?  Quảng canh  Thâm canh  Du canh, du cư 2.3 Theo ơng/bà chất lượng đất có thay đổi khơng?  Có  Khơng - Nếu có thay đổi về:  Độ màu mỡ  Độ ẩm  Độ xốp  Khác………… - Xu hướng tăng/ giảm, nguyên nhân : ……………………………………… 2.4 Gia đình có biện pháp cải tạo đất sau sử dụng khơng?  Có  Khơng - Biện pháp cải tạo nào? Nguồn tài nguyên nước: 3.1 Hiện nay, nguồn nước ông/bà sử dụng là:  Nước máy  Giếng khoan độ sâu m  Giếng đào sâu m  Nước tự nhiên (ao, sông, suối, nước mưa ) 3.2 Lượng nước cấp có đủ khơng?  Có Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn  Không 3.3 Thời điểm thiếu nước:…….…tháng Vào tháng………………………… 3.4 Chất lượng nước hay nguồn nước cung cấp so với trước có khác không? (về độ trong, mùi, màu, vị ) - Cách năm……… - Cách năm ……… - Cách 10năm ……… Nếu thay đổi nguyên nhân … … 3.5 Nước sử dụng vào mục đích gì?  Sinh hoạt  Chăn ni  Nơng nghiệp  Sản xuất kinh doanh 3.6 Lượng nước gia đình sử dụng ngày khoảng bao nhiêu? .m3 Các vấn đề vệ sinh môi trường: 4.1 Nguồn nước dùng cho sinh hoạt gia đình ta có lọc qua hệ thống lọc:  Lọc Bằng máy  Không  Lọc thô sơ (cát sỏi,…) 4.2 Nguồn nước gia đình ta sử dụng cho ăn uống có vấn đề về:  Khơng có  Mùi  Vị  Khác………………………… - Nguyên nhân gây vấn đề nước? 4.3 Lượng nước thải hàng ngày gia đình bao nhiêu? (m3/ngày) 4.4 Nước thải gia đình đổ vào:  Cống thải chung làng/xã  Ao, hồ  Ngấm xuống đất  ý kiến khác 4.5 Chất lượng sông, suối, hồ,…gần nhà : Tên …………………………  Tốt  Ô nhiễm nhẹ  Ơ nhiễm Ngun nhân gây nhiễm sông, suối, hồ: 4.6 Ơ nhiễm nước sơng, suối, hồ có ảnh hưởng đến sử dụng nước cho Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ngành:  Du lịch  Thủy sản  Sinh hoạt  Nơng nghiệp 4.7 Chất lượng khơng khí khu vực sinh sống?  Tốt  Ô nhiễm nhẹ  Ô nhiễm 4.8 Tiếng ồn, độ rung khu vực sinh sống ảnh hưởng đến đời sống:  Không ảnh hưởng  Ảnh hưởng nhẹ  Ảnh hưởng nặng - Nguyên nhân gây nên tiếng ồn, rung: 4.9 Trong gia đình ơng/bà loại rác thải tạo trung bình ngày ước tính khoảng:  < 2kg  2-5kg  5-10kg  Khác - Trong đó: + Từ sinh hoat (rau, thực phẩm)…………….% + Hoạt động nông nghiệp % + Làng nghề, tiểu thủ công nghiệp % + Dịch vụ .% 4.10 Rác thải gia đình đổ đâu:  Hố rác riêng  Đổ rác tùy nơi  Đổ rác bãi rác chung Thu gom rác theo hợp đồng dịch vụ 4.11 Rác thải khu vực có thường xun thu gom khơng?  Có  Khơng - Nếu có bao lâu/lần:……………………………………………… 4.12 Kiểu nhà vệ sinh gia đình ơng/ Bà sử dụng là:  Khơng có  Nhà vệ sinh tự hoại  Hố xí xây kiên cố  Hố xí tạm (tre nứa…) 4.13 Chuồng nuôi gia súc gia đình Ơng/Bà đặt nào?  Chuồng trại liền kề khu nhà  Chuồng trại tách riêng khu nhà Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn  Chuồng trại sàn nhà  Khơng có Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 4.14 Nước thải từ nhà vệ sinh thải vào:  Cống thải chung địa phương  Sông Suối…  Ngấm xuống đất  Nơi khác 4.15 Gia đình ta thường dùng loại phân bón nào?  Khơng dùng  Phân ngun chất khơng ủ  Phân hoá học (Đạm, lân, kali)  Phân vi sinh  Các loại phân ủ  Loại khác……………………… 4.16 Thuốc bảo vệ thực vật gia đình sử dụng: 4.17 Phương pháp xử lý bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật:  Không  Vứt nơi sử dụng  Thu gom đốt  Chơn cất 4.18 Gia đình có thường xuyên phải nhờ đến giúp đỡ y tế khơng?  Khơng  Có với bình qn là… … lần/năm 4.19 Các loại bệnh thường xuyên xảy gia đình? Bao nhiêu người năm? .…………………………………… 4.20 Địa phương xảy cố môi trường chưa? Nguyên nhân :……………………………… Các vấn đề phúc lợi xã hội, nhận thức, chương trình dự án mơi trường: 5.1 Ơng/bà nhận thơng tin VSMT từ nguồn nào?  Sách  Báo chí  Đài, Ti vi  Từ cộng đồng (họp thôn, kiến thức địa, phong tục tập quán,…)  Đài phát địa phương  Các phong trào tuyên truyền cổ động (áp phíc, băng rơn,…) 5.2 Tại ngõ (xóm) ơng/bà có thường xuyên tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật BVMT không?  Thường xuyên  Chưa lần  Năm lần  Khác………………………………………………………………………… 5.3 Gia đình ơng/bà tham gia hoạt động vệ sinh mơi trường Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn chung địa phương?…….………………………………………………… 5.4 Sự tham gia người dân chương trình VSMT này?  Bình thường  Khơng  Tích cực 5.5 Theo ơng\bà: - Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có gây nhiễm mơi trường khơng?  Có  Khơng - Nước thải từ sinh hoạt có phải nguồn gây nhiễm mơi trường hay khơng?  Có  Khơng - Phế phụ phẩm nơng nghiệp có phải nguồn gây ô nhiễm môi trường hay không?  Có  Không - Dân cư sinh sống xung quanh khu vực bãi rác tập trung có thường hay mắc bệnh khơng?  Có  Khơng - Ở địa phương ơng/bà có dự án đầu tư mơi trường khơng?  Có  Không 5.6 Để cải thiện điều kiện môi trường theo Ông\bà cần:  Nâng cao nhận thức  Thu gom rác thải chất thải  Quản lý nhà nước (tuyên truyền, luật,…) 5.7 Các chương trình dự án môi trường địa phương 5.8 Kiến nghị đề xuất ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ! Người vấn (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày……….tháng……….năm……… Người vấn (Ký, ghi rõ họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Phiếu điều tra tổ chức quan PHIẾU ĐIỀU TRA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG Địa bàn điều tra: - Tên xã (phường): ………………………… - Tổng số dân:……….người Bình quân:………người/hộ - Số hộ dân: ………… + Hộ giàu: hộ = khẩu, chiếm % + Hộ khá: hộ = khẩu, chiếm % + Hộ trung bình: hộ = khẩu, chiếm % + Hộ cận nghèo: hộ = khẩu, chiếm % + Hộ nghèo: hộ = khẩu, chiếm % - Số người độ tuổi lao động:………….(người) Trong đó: + Nam……… (người) + Nữ…… (người) - Tỷ lệ tăng dân số trung bình:……………….% Tinh trạng đất đai: - Tổng diện tích đất: (ha).Bình qn đầu người: người/ha Trong đó: + Đất nơng nghiệp: (ha) + Đất lâm nghiệp: (ha) + Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: (ha) + Đất thổ cư: (ha) + Đất khác: (ha) 3.Tình hình kinh tế - xã hội - giáo dục - y tế: - Số hộ làm nông nghiệp: (hộ) Phi nơng nghiệp: (hộ) - Thu nhập bình qn: đ/tháng.năm - Số giáo viên: (người) - Số học sinh: (học sinh) - Cơ sở y tế: Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn + Số bác sĩ: người; Số y sĩ: người; Điều dưỡng: người Hộ lý: người; Dược sỹ: người; Nữ hộ sinh trung học: người - Số giường bệnh: .giường - Số lượt người khám chữa bệnh: người/năm - Số bệnh nhân nội trú: người Ngoại trú: người Các cơng trình công cộng, hạ tầng sở: - Cơ quan nhà nước:…………… (cơ sở) - Trường tiểu học:…… ……… (cơ sở) - Trường trung học:…………… (cơ sở) - Trường PTTH:………………… (cơ sở) - Trường mầm non:…………… (cơ sở) - Hợp tác xã:…………………… (cơ sở) - Bệnh viện:………… ………… (cơ sở) - Trạm y tế:…………………… (cơ sở) - Nhà văn hóa:….… (cơ sở); Các cơng trình văn hóa khác:….… (cơ sở) - Chợ:…………… (cơ sở) - Nghĩa trang:………………… (cơ sở) - Đình, chùa, nhà thờ:…………… (cơ sở) - Tình trạng giao thơng, đường: Tổng số:……………………… …… + Đường nhựa, Đường bê tông: + Đường đất: - Tình trạng cấp điện nước: + Số hộ cấp điện: (hộ) Số hộ cấp nước:….…….(hộ) Vấn đề đa dạng sinh học: - Thảm thưc vật xã (phường): + Diện tích rừng: + Loại rừng : + Loại phổ biến: + Xu hướng suy giảm/ gia tăng diện tích rừng hàng năm: - Động vật: Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn + Động vật nuôi phổ biến:…………………………………………… + Động vât hoang dã:……………………………………………… - Thủy sản địa phương: + Diện tích ao, hồ :……………………… + Các loại cá tự nhiên:………………… + Các loại cá nuôi phổ biến:…………………… + Các loại động vật thủy sinh khác: + Xu hướng tăng/ giảm tài nguyên thủy sản hàng năm:……………… Các vấn đề mơi trường: - Tình trạng xói mòi đất: - Thói quen canh tác người dân: - Tình trạng thiên tai lũ lụt hàng năm: 6.1 Nguồn nước cấp cho sinh hoạt:  Nước mưa  Nước sông, suối, khe núi  Nước giếng  Nước máy 6.2 Chất lượng nước cấp: Tốt  Bình thường  Kém  Rất - Nguyên nhân ô nhiễm nước: 6.3 Lượng nước cấp:  Đủ  Thiếu - Thời điểm thiếu nước năm: - Tên sông, suối, hồ địa bàn: 6.4 Chất lượng nước sông, suối, hồ:  Tốt  Ơ nhiễm nhẹ  Bình thuờng  Ơ nhiễm nặng - Nguyên nhân ô nhiễm sông, suối, hồ: 6.5 Ô nhiễm nước sơng, suối, có ảnh hưởng đến ngành khơng:  Du lịch  Thủy sản  Sinh hoạt  Nông nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 6.6 Chất lượng không khí địa bàn:  Tốt  Bình thuờng  Ô nhiễm nhẹ  Ô nhiễm nặng - Nguyên nhân ô nhiễm không khí: 6.7 Ô nhiễm tiếng ồn, rung địa bàn:  Nhẹ  Không  Nặng - Nguyên nhân ô nhiễm tiếng ồn, rung: 6.8 Thành phần rác thải khu vực từ: Sinh hoạt  Thương mại  Cơng nghiệp 6.9 Xử lí rác thải địa phương:  Chôn hở  Chôn hợp vệ sinh  Lò đốt  Đổ vườn  Đổ sông, hồ  Khác Các chương trình dự án phúc lợi xã hội, mơi trường địa phương STT Tên dự án Kinh phí Số người tham gia Thời gian thực Hiệu Hình thức mai táng nghĩa trang nhân dân địa phương gì?  Nghĩa trang táng  Nghĩa trang  Chôn lần  Nghĩa trang cát táng Nghĩa trang có đường đi, xanh rào ngăn khơng?  Có  Khơng 10 Khoảng cách ly vệ sinh nghĩa trang đến cơng trình khác  500m  500-1000m  1000-1500m >1500m  Khác………………………………… 11.Các yêu cầu, kiến nghị địa phương công tác bảo vệ môi trường ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Xin chân thành cảm ơn! Người điều tra (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày… tháng… năm… Xác nhận địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... việc thực xây dựng nông thôn địa phương, tiến hành thực đề tài: ? ?Đánh giá thực trạng môi trường đề xuất giải pháp thực tiêu chí mơi trường xây dựng nông thôn xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh. .. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẾ NGỌC TRỌNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MƠI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ DƯƠNG PHONG HUYỆN BẠCH... tỉnh Bắc Kạn? ?? Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá trạng môi trường yếu tố ảnh hưởng đến môi trường địa bàn xã Dương Phong Đánh giá việc thực tiêu chí mơi trường xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới xã dương phong huyện bạch thông tỉnh bắc kạn , Khoá luận đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới xã dương phong huyện bạch thông tỉnh bắc kạn