0

Khoá luận đánh giá hiện trạng xử lý nước thải trong khai thác khoáng sản của công ty núi pháo trên địa bàn xã hà thượng huyện đại từ tỉnh thái nguyên

55 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:47

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THÁI HƯNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CỦA CÔNG TYNÚI PHÁO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÀ THƯỢNG – HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Lớp : K46 – KHMT – N03 Khoa : Mơi Trường Khố học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS.Nguyễn Đức Thạnh Thái Nguyên - 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp có ý nghĩa vơ quan trọng sinh viên cuối khóa, giai đoạn cần thiết để sinh viên nâng cao lực tri thức khả sáng tạo mình, đồng thời cịn giúp cho sinh viên có khả tổng hợp kiến thức học, làm quen dần với việc nghiên cứu khoa học Nhằm hồn thành mục tiêu đào tạo kỹ sư mơi trường có đầy đủ tri thức lý luận, kỹ thực tiễn Được đồng ý khoa Môi trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em thực tập Công ty TNHH khai thác chế biến kháng sản Núi Pháo với đề tài: “Đánh giá Hiện trạng xử lý nước thải nhà máy Núi Pháo- Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo địa bàn xã Hà Thượng – huyện Đại Từ - tỉnh TháiNguyên” Để hoàn thành đề tài emxin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ban chủ nhiệm khoa Môi trường, thầy giáo, cô giáo trường truyền đạt cho em thời gian học tập rèn luyện nhà trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lịng kính trọng, cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Đức Thạnh người hết lòng giúp đỡ, tận tình hướng dẫn em suốt trình thực chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn tới anh(chị) Phịng mơi trường nhà máy Núi Pháo tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập rèn luyện Trong thời gian thực tập em cố gắng mình, kinh nghiệm kiến thức có hạn nên chắn khơng tránh khỏi thiếu xót khuyết điểm Em mong thầy giáo, cô giáo bạn sinh viên đóng góp ý kiến bổ sung để luận văn tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 05 tháng 09 năm 2018 Sinh viên Phạm Thái Hưng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Thơng tin tài ngun dự tính cho mỏ Núi Pháo 23 Bảng 4.2 Chất lượng nước thải điểm xả DP1 suối Thủy Tinh 37 Bảng 4.3 Chất lượng nước thải điểm xả thải DP2 38 Bảng 4.4 Kết phân tích nước thải tháng năm 2018 39 Bảng 4.5 Kết phân tích nước thải tháng năm 2018 40 Bảng 4.6 Tổng hợp kết điều tra ý kiến ngườidân ảnh hưởng nước thải sản xuất nhà máy đến môi trường 41 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Bản đồ vị trí địa lý mỏ Núi Pháo 22 Hình 4.2 Tồn cảnh khu vực nhà máy Núi Pháo 24 Hình 4.3 Sơ đồ khai thác chế biến khoáng sản 28 Hình 4.4 Sơ đồ sử lý nước thải trình khai thác chế biến nhà máy Núi Pháo 29 Hình 4.5 Hình ảnh cửa xả DP1 35 Hình 4.6 Dự tính lưu lượng nước xả thải vị trí DP1 36 Hình 4.7 Hình ảnh cửa xả DP2 36 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KLN : Kim loại nặng KCN : Khu công nghiệp Mg/l : Miligam/lít NĐ-CP : Nghị định Chính Phủ QĐ-BTNMT : Quyết định - Bộ Tài Nguyên Môi Trường TCN : Trước Công Nguyên TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TNHH : Trách nhiệm hữu hạn USD : Đồng đô la Mỹ v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.4 Yêu cầu đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận 2.1.2 Cơ sở pháp lý 10 2.2 Tình hình nhiễm nước giới Việt Nam 11 2.2.1 Tình hình nhiễm nước giới 11 2.2.2 Tình hình nhiễm nước Việt Nam 15 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 19 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập thông tin thứ cấp 19 3.4.2 Quy định lấy mẫu phương pháp phân tích mẫu 20 3.4.3 Phương pháp phân tích 21 3.4.4 Phương pháp điều tra khảo sát thực địa 21 3.4.5 Phương pháp điều tra vấn 21 3.4.6 Tổng hợp viết báo cáo 21 vi Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Đặc điểm nhà máy khai thác khoáng sản Núi Pháo 22 4.1.1 Vị trí khu vực dự án 22 4.1.2 Cơ cấu công ty 23 4.1.3 Công nghệ sản xuất (khai thác) 27 4.1.4 Quy mô công nghệ khai thác 29 4.1.5 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải nhà máy 29 4.2 Nguồn xả nước thải nhà máy Núi Pháo 30 4.2.1 Nước thải sinh hoạt 30 4.2.2 Nước thải công nghiệp 31 4.2.3 Nước mưa chảy tràn 33 4.2.4 Nước thải cửa xả 34 4.3 Chất lượng nước thải nhà máy [1] 37 4.3.1 Chất lượng nước thải qua kết phân tích nhà máy 37 4.3 Chất lượng nước thải qua kết phân tích nhà máy 39 4.4 Ý kiến người dân nước thải nhà máy đến ô nhiễm môi trường 41 4.5 Đề xuất biện pháp xử lý 42 4.5.1 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước phịng ngừa nhiễm nguồn nước nước thải nhà máy gây 42 4.5.2 Kế hoạch giẩm thiểu ô nhiễm khắc phục ô nhiễm nguồn nước 44 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 Phần MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề Cũng không khí ánh sáng, nước nguồn tài ngun khơng thể thiếu đời sống người Trong trình hình thành sống Trái đất, nước mơi trường nước đóng vai trị quan trọng Nước tham gia vào vào hầu hết hoạt động sống sản xuất Trong năm gần Việt Nam khơng ngừng đẩy mạnh cơng nghiệp hóa - đại hóa, lợi ích mà cơng nghiệp hóa - đại hóa mang lại thể rõ qua tình hình tăng trưởng kinh tế, giáo dục,xã hội.Tuy nhiên bên cạnh hiệu tích cực cơng nghiệp hóa đại hóa mang lại làm phát sinh nhiểu tác động đến mơi trường Trong đó, nhiễm mơi trường hoạt động khai thác chế biến khoáng sản vấn đề nóng Trong năm gần đây, theo nhịp độ phát triên chung nước, tỉnh Thái nguyên có nhiều hội để phát huy nguồn lực mạnh cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, mà dự án khai thác khoáng sản khu Núi Pháo thuộc huyện Đại Từ điển hình Cơng ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo dự án lớn có ý nghĩa kinh tế, trị, xã hội khối lượng công việc đồ sộ.Dự án khai thác chế biến khống sản Núi Pháo Chính phủ cấp phép đầu tư từ tháng 3-2004 với tổng vốn 500 triệu USD Đây Dự án khai thác quặng đa kim công nghệ cao chủ yếu Vonfram với trữ lượng lớn Việt Nam đứng thứ hai giới Dự án có tổng diện tích 670ha nằm địa bàn xã Hà Thượng, Hùng Sơn, Tân Linh, Cát Nê Tiên Hội huyện Đại Từ Trải qua 15 năm tồn hoạt động dự án góp phần lớn vào phát triển nhà máy khai thác chế biến kháng sản Núi Pháo xã Hà Thượng - huyện Đại từ nói riêng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên nói chung Kể từ vào hoạt động, công ty tạo hàng ngàn việc làm cho người dân địa phương, tạo đà phát triển kinh tế xã hội vượt bậc địa phương tỉnh Thái Nguyên Cụ thể Cơng ty đóng hàng ngàn tỷ vào ngân sách nhà nước (năm 2016 625 tỷ) hàng trăm tỷ cho hoạt động trách nhiệm xã hội, phục hồi sinh kế phát triển bền vững địa phương Nhưng hoạt động nhà máy Núi Pháo có ảnh hưởng xấu đến mơi trường có mơi trường nước Xuất phát từ thực tế đó, đồng ý Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Khoa Môi trường, hướng dẫn thầy giáo TS.Nguyễn Đức Thạnh, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá Hiện trạng xử lý nước thải khai thác khoáng sản công ty Núi Pháo địa bàn xã Hà Thượng - huyện Đại Từ - tỉnh TháiNguyên” 1.2 Mục đích đề tài - Thơng qua nghiên cứu đề tài nắm trạng chất lượng nước thải công nghệ xử lý nước thải nhà máy Núi Pháo - Đánh giá chất lượng nước thải nhà máy khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo - Đề xuất số biện pháp xử lý nhằm khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trước xả thải 1.3 Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học: Giúp thân có hội tiếp cận với cách thức thực đề tài nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức học vào thực tế rèn luyện kỹ tổng hợp phân tích số liệu, tiếp thu học hỏi kinh nghiệm từ thực tế - Ý nghĩa thực tiễn: + Tăng cường trách nhiệm ban lãnh đạo nhà máy trước hoạt động khai thác đến môi trường, từ có hoạt động tích cực việc xử lý nước thải + Cảnh báo nguy tiềm tàng nhiễm suy thối mơi trường nước thải gây ra, ngăn ngừa giảm thiểu ảnh hưởng nước thải đến môi trường, bảo vệ sức khoẻ người dân khu vực nhà máy 1.4 Yêu cầu đề tài - Điều tra thu thập thông tin chất lượng nước thải nhà máy Núi Pháo + Thông tin số liệu thu xác trung thực, khách quan + Các mẫu nghiên cứu phân tích phải đảm bảo tính khoa học đại diện cho khu vực nghiên cứu + Đánh giá đầy đủ, xác chất lượng nước thải nhà máy + Các kết phân tích phải so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam - Giải pháp kiến nghị đưa phải thực tế, có tính khả thi phù hợp với điều kiện nhà máy 34 - Nước mưa chảy tràn khu vực nhà máy chế biến tinh quặng: gồm nước mưa chảy tràn khu vực văn phòng, khu vực nhà máy khu vực trạm nghiền Nước mưa chảy tràn khu vực văn phịng, nhà máy chủ yếu có hàm lượng TSS cao q trình rửa trơi từ bề mặt, đó, nước mưa chảy tràn khu vực trạm nghiền ngồi hàm lượng TSS cao cịn có nguy ô nhiễm số kim loại nặng Fe, Mn, As trình xử lý quặng trạm nghiền Toàn nước mưa chảy tràn khu vực nhà máy chế biến tinh quặngđược thu gom hồ PSSP - Nước mưa chảy tràn khu vực nhà máy chế biến sâu Vonfram: Nước mưa chảy tràn khu vực nhà máy chế biến sâu Vonfram khơng có nguy nhiễm, thu gom thoát hồ PTP - Nước mưa chảy tràn khu vực bãi thải: Tại Mỏ Núi Pháo, bãi đất đá thải nơi chứa đất đá thải thơng thường (khơng có khả tạo axit) phát sinh từ trình khai thác quặng moong; loại đất đá thải chứa hàm lượng Sunfua cao có tiềm bị chuyển biến axit tách riêng lưu giữ khu chứa đuôi quặng Sunfua q trình khai thác; lượng đất đá thải có hàm lượng Asen cao cố định cô lập lịng bãi thải Vì đặc trưng nước mưa chảy tràn từ khu vực bãi thải đất đá có thành phần nhiễm TSS, có khả gây bồi lắng cho nguồn nước tiếp nhận Tuy nhiên, đất đá thải thông thường thải từ moong khai thác quặng sunfua có khả chứa hàm lượng sunfua định, nước mưa chảy tràn khu vực có khả có tính axit q trình oxy hóa sunfua có hàm lượng kim loại nặng Fe, As, Mn cao tính linh động hịa tan kim loại điều kiện dịng chảy có pH thấp 4.2.4.Nước thải cửa xả Tuần hoàn tái sử dụng loại nước thải phát sinh mục tiêu, vấn đề quan trọng toàn Dự án Mỏ Núi Pháo thiết kế vào vận hành hoạt động nhằm tận dụng, tiết kiệm nước giảm thiểu 35 việc xả thải gây tác động nguồn nước Tuy nhiên, đề cập phần trên, lượng nước thải, nước mưa chảy tràn phát sinh toàn khu vực Dự án phải xả nguồn nước tiếp nhận hệ thống suối Cát, suối Thủy tinh khu vực Cụ thể, Dự án Mỏ Núi Pháo, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo xả thải nguồn nước vị trí với đặc điểm loại nước thải vị trí sau: - Vị trí xả thải (DP1) Hình 4.5 Hình ảnh cửa xả DP1 Nước thải từ ao lắng nằm khu vực Nhà máy chế biến tinh quặng xả nhánh suối Thủy Tinh Nước thải ao lắng gồm nước thải bơm từ hồ chứa quặng oxit (hồ chứa OTC), nước thải bơm từ hồ chứa PTP (trong trường hợp nước thải hồ chứa PTP đạt chuẩn) nước thải chảytràn từ hồ PSSP sang Trong đó, nước thải bơm từ hồ chứa quặng oxit dịng chảy cửa xả (lưu lượng xả trung bình năm theo kết tính tốn mơ hình GoldSim 684m3/h) Các thơng số ô nhiễm đặc trưng có nước thải vị trí xả thải bao gồm TSS kim loại nặng Fe, Mn, As, Cu, Lưu lượng nước thải trung bình xả suối Thủy Tinh vị trí điểm xả thải DP1 suốt thời gian hoạt động Mỏ theo tính tốn mơ 36 hình GoldSim 19.729m3/ngày đêm, lưu lượng xả lớn 64.528m3/ngày đêm Hình 4.6 Dự tính lưu lượng nước xả thải vị trí DP1 - Vị trí xả thải (DP2): Hình 4.7 Hình ảnh cửa xả DP2 Nước thải từ hồ lắng khu đuôi quặng (hồ TFF SP) nhánh suối thuỷ tinh Nước thải hồ lắng nước chảy tràn qua khu vực hồ chứa quặng đuôi STC – OTC, gồm nước mưa lẫn với lớp nước thải bề mặt hồ chứa quặng 37 đi, nước mưa chiếm thành phần Theo tính tốn cân nước Mỏ Núi Pháo mơ hình GoldSim nhà thầu Gold Associates thực hiện, lưu lượng nước xả thải trung bình thời gian hoạt động củaMỏ vị trí DP2 khoảng 9.000m3/ngày đêm, lưu lượng xả thải lớn khoảng 60.000 m3/ngày đêm 4.3 Chất lượng nước thải nhà máy [1] 4.3.1 Chất lượng nước thải qua kết phân tích nhà máy Bảng 4.2 Chất lượng nước thải điểm xả DP1 suối Thủy Tinh Chỉ tiêu Đơn vị pH TSS F- mg/l mg/l Kết phân tích nước DP1 (Khe Vơi Đầm) SGS IET IET (5/2/2018) (25/3/2018) (18/4/2018) 7,06 6,83 6,85
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá hiện trạng xử lý nước thải trong khai thác khoáng sản của công ty núi pháo trên địa bàn xã hà thượng huyện đại từ tỉnh thái nguyên , Khoá luận đánh giá hiện trạng xử lý nước thải trong khai thác khoáng sản của công ty núi pháo trên địa bàn xã hà thượng huyện đại từ tỉnh thái nguyên