0

Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước và đề xuất biện pháp giảm thiểu tại công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản núi pháo

70 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - TẠC NGUYỆT THU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TẠI CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học Mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - TẠC NGUYỆT THU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TẠI CƠNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHỐNG SẢN NÚI PHÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Lớp : K46 – KHMT – N03 Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập rèn luyện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên em dạy dỗ, bảo tận tình thầy giáo, giáo Khoa Môi Trường, thầy cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng ban Phòng đào tạo điều kiện để giúp em tiếp thu tích lũy kiến thức phục vụ cho sống Đây khoảng thời gian quý báu, bổ ích có ý nghĩa vơ to lớn thân em Tại nơi em trang bị lượng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ lượng kiến thức xã hội để sau trường em khơng cịn phải bỡ ngỡ đóng góp phần sức lực nhỏ bé để phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước trở thành người có ích cho xã hội Để hồn thành tốt báo cáo tốt nghiệp này, phấn đấu nỗ lực thân, em nhận giúp đỡ tận tình tâm huyết thầy giáo, cô giáo Khoa Môi Trường, đặc biệt giúp đỡ tận tình thầy giáo PGS.TS.Nguyễn Ngọc Nông Đồng thời thực tập địa phương em nhận giúp đỡ tận tình anh, chị Công ty SGS Núi Pháo Với tình cảm chân thành lịng biết ơn vơ hạn, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo, cô giáo khoa, Ban giám hiệu nhà trường, em xin cảm ơn anh, chị Công ty SGS Núi Pháo Cuối em xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến quý thầy cô Em xin trân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày 28 tháng năm 2018 Sinh viên Tạc Nguyệt Thu ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Sản phẩm nhà máy chế biến mỏ Núi Pháo 33 Bảng 4.2: Các nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng q trình khai thác chế biến sản xuất Công ty Núi Pháo 34 Bảng 4.3: Phân tích tiêu có mẫu đất NP 18-05777 42 Bảng 4.4: Phân tích tiêu có mẫu đất NP 18-05777 43 Bảng 4.5: Kết phân tích nước mặt Hồ chứa quặng oxit 44 Bảng4.6: Kết phân tích nước mặt Hồ chứa quặng đuôi sunfua 45 Báng 4.7: Kết phân tích nước thải điểm xả thải thứ 46 Báng 4.8: Kết phân tích nước mặt thải hồ lắng khu quặng đuôi 46 Bảng 4.9: Áp dụng cơng trình học xử lí nước thải 55 Bảng 4.10: Áp dụng trình hóa học xử lí nước 56 iii DANH MỤC CÁC BẢNG Hình 4.1: Sơ đồ quy trình cơng nghệ khai thác chế biến mỏ Núi Pháo 27 Hình 4.2: Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lí nước thải sinh hoạt tồn dự án 35 Hình 4.3: Sơ đồ hệ thống xử lí nước thải sinh hoạt trạm mỏ Núi Pháo 36 Hình 4.4 :Sơ đồ thu gom xử lí nước mưa chảy tràn mỏ Núi Pháo 38 Hình 4.5:Sơ đồ thu gom xử lý nước thải mỏ quặng Núi Pháo 39 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BTNM Bộ Tài ngun Mơi Trường COD Nhu cầu oxi hóa học CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn CHLB Cộng hòa Liên bang DP1 Điểm xả nước thải Núi Pháo DP2 Điểm xả nước thải Núi Pháo DP3 Điểm xả nước thải Núi Pháo GDP Thu nhập bình qn đầu người OTC Hồ chứa quặng oxit PSSP Kênh chảy tràn PTP Hồ chuyển tiếp QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ Quyết định STC Hồ chứa quặng đuôi Sunfua TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TN & MT Tài nguyên Môi trường TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSF-SP Hồ lắng khu quặng đuôi TSS Tổng chất rắn lơ lửng UBND Ủy ban nhân dân WB Ngân hàng Thế Giới WDSP Hồ lắng khu bãi thải v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1: Đặt vấn đề 1.2: Mục tiêu đề tài 1.3: Ý nghĩa đề tài 1.3.2: Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1: Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1: Cơ sở lý luận 2.1.2: Cơ sở pháp lý 2.2: Thực trạng khai thác quặng đa kim Thế giới Việt Nam 2.2.1 Trên giới 2.2.2 Ở Việt Nam 10 2.3: Ảnh hưởng hoạt động khai thác quặng đa kim dến môi trường 14 2.3.1: Trên giới 14 2.3.2: Ở Việt Nam 15 2.3.3: Tại tỉnh Thái nguyên 15 2.4: Các giải pháp xử lý ô nhiễm đất nước 18 2.4.1: Các nghiên cứu xử lý ô nhiễm đất nước 18 2.4.2: Giải pháp cụ thể cho ô nhiễm đất nước 20 PHẦN 3:ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23 3.1: Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 23 3.1.2: Phạm vi nghiên cứu 23 vi 3.2: Địa điểm thực thời gian thực 23 3.3: Nội dung nghiên cứu 23 3.4: Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1: Phương pháp điều tra khảo sát thực địa 23 3.4.2: Phương pháp thu thập thông tin, kế thừa số liệu, tài liệu 23 3.4.3: Phương pháp lấy mẫu phân tích 24 3.4.4:Phương pháp phân tích mẫu phịng thí nghiệm: 24 3.4.5:Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu, so sánh viết báo cáo 24 PHẦN 4:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1: Đánh giá trạng khu vực nghiên cứu 25 4.1.1 Vị trí địa lý 25 4.1.2: Quy mô mỏ quặng đa kim Núi Pháo 25 4.1.3: Trình tự khai thác 26 4.1.4: Công nghệ khai thác chế biến 27 4.1.5: Nguyên, nhiên liệu sử dụng 33 4.1.6: Các loại chất thải biện pháp xử lý 35 4.2: Đánh giá trạng môi trường đất khu vục mỏ quặng đa kim Núi Pháo 42 4.2.1: Phân tích tiêu có đất 42 4.2.2: Phân tích tiêu có nước mặt mỏ Núi Pháo 44 4.2.3: Đánh giá chung đề xuất, định hướng giải pháp bảo vệ, cải tạo môi trường đất 47 PHẦN 5:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1: Kết luận 59 5.2: Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1: Đặt vấn đề Hiện nay, với phát triển kinh tế xã hội đề môi trường ngày quan tâm trọng hơn.Vì mơi trường có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới sống người chúng ta, vấn đề lớn không ảnh hưởng hệ mà để lại hậu nặng nề cho hệ tương lai Ơ nhiễm, suy thối cố môi trường diễn hàng ngày, nguyên nhân trực tiếp hoạt động người tác động vào môi trường tự nhiên, đặc biệt hoạt động khai khoáng Hoạt động khai thác khoáng sản nước ta tăng trưởng quy mô việc áp dụng cơng nghệ tiên tiến, góp phần không nhỏ cho kinh tế nước nhà Tuy vậy, hoạt động khai khoáng gây nhiều tác động tiêu cực đến môi trường khu vực khai thác chế biến, biểu rõ nét việc khai thác sử dụng thiếu hiệu nguồn khống sản tự nhiên ảnh hưởng xấu tới mơi trường đất, nước, khơng khí, cảnh quan thiên nhiên, làm ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng đất, nước,tiềm ẩn nguy tích tụ phát tán chất thải ngồi mơi trường, hành động gây nhiễm nặng nề đến môi trường, trở thành vấn đề cấp bách mang tính trị xã hội quốc gia Dự án khai thác chế biến khoán sản Núi pháo mỏ đa kim loại, đầu tư công ty Liên doanh khai thác chế biến khống sản núi pháo (NUIPHAOVICA) gồm có công ty thành viên: Công ty Tiberon Minerals Canada (70% vốn ), Cơng ty khống sản Thái Ngun (15% vốn), Công ty xuất nhập đầu tư Thái Nguyên (15% vốn) Được cấp giấy phép đầu tư số 2377/GP ngày 03 tháng 02 năm 2004, giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 4600864513 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 05 tháng 07 năm 2010, đăng kí thay đổi lần thứ 03, ngày 24 tháng 06 năm 2011 Ngoài lợi ích mà công tý Núi Pháo đem lại cho kinh tế đất nước nói chung khu vực dự án nói riêng, việc khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo tạo tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, khơng khí Vì vậy, việc đánh giá trạng môi trường đất đề xuất biện pháp giảm thiểu quan trọng cần thiết, để bảo vệ nâng cao chất lượng mơi trường nói chung mơi trường đất nói riêng Xuất phát từ thực tế nói nguyện vọng thâm đồng ý ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa môi trường trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Nông, em tiến hành nghiên cứu đề tài : ” Đánh giá trạng môi trường đất, nước đề xuất biện pháp giảm thiểu công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo” 1.2: Mục tiêu đề tài - Tìm hiểu tình hình khai thác khống sản mỏ Núi Pháo xóm – xã Hà Thượng – huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên -Đánh giá trạng môi trường đất, môi trường nước để phịng chống, khắc phục tình trạng nhiễm suy thối mơi trường đất -Đề xuất biện pháp quản lý cho đơn vị tổ chức khai thác việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, nhằm giảm thiểu tối đa tác động dến mơi trường nói chung mơi trường đất nói riêng 1.3: Ý nghĩa đề tài 1.3.1: Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học -Vận dụng phát huy kiến thức học vào thực tiễn -Nâng cao kiến thức, kỹ rút kinh nghiệm thực tế cho công tác sau 48  Đẩy mạnh công tác đánh giá tác động môi trường, thực nghiêm ngặt công tác hậu kiểm tra trước cho dự án vào hoạt động nhằm phòng ngừa, tránh phát sinh thêm sở gây ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường  Đẩy nhanh tiến độ xử lí triệt để sở gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng, kiểm soát chặt chẽ sở gây nhiễm  Tăng cường lực kiểm sốt quản lí an tồn hạt nhân, an tồn xạ, an tồn hóa chất, nhiên liệu sinh học, phịng ngừa cố môi trường  Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, xây dựng hệ thống xử lí nước thải tập trung  Thúc đẩy hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải, phát triển ứng dụng công nghệ tái chế, sử dụng sản phẩm tái chế từ chất thải, thực nghiêm ngặt việc phân loại rác nguồn, đồng thời thiết lập hệ thống thu gom, trung chuyển tập kết, phát triển cơng nghệ sơ sở xử lí, tiêu hủy chất thải, đẩy nhanh việc cải tạo bãi chôn lấp chất thải b) Đẩy mạnh thực chương trình, dự án khắc phục cải tạo vùng đất, nguồn nước bị ô nhiễm phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân  Triển khai mạnh dự án khắc phục, cải tạo khu vực bị nhiễm, suy thối, trước hết vùng cung cấp nước sinh hoạt  Phục hồi tái sinh tự nhiên hệ sinh thái đặc biệt hệ sinh thái bị suy thoái, trước hết rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn  Lập quy hoạch, bước tiến hành cải tạo vùng đất suy thoái, bạc màu, vùng đất bị ô nhiễm kim loại nặng, kết hợp với canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp sinh thái nhằm cải tạo phục hồi đất  Đẩy mạnh thực chương trình, dự án cung cấp nước vệ sinh môi trường cho nhân dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng 49 nhiều khó khăn, vũng vùng bị nhiễm hoạt động khai thác khoáng sản  Mở rộng, tăng cường triền khai hiệu chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường c) Đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học  Tăng cường bảo vệ diện tích, chất lượng hệ sinh thái rừng  Nghiêm cấm khai thác gỗ rừng tự nhiên, đẩy mạnh khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên d) Đầu tư phát triển, hồn thiện hệ thống quan trắc, thơng tin, sở liệu môi trường đa dạng sinh học  Rà sốt, bổ sung, hồn thiện quy hoạch hệ thống trạm quan trắc chất lượng môi trường phạm vi nước; bước đầu tư phát triển nâng cấp trạm quan trắc, phịng thí nghiệm phân tích mẫu tới kết nối mạng lưới quan trắc môi trường từ trung ương tới địa phương; kết nối trạm quan trắc mơi trường khu vực tồn cầu  Từng bước đầu tư thực điều tra, đánh giá, thống kê, lập sở liệu môi trường, đa dạng sinh học, trước hết hệ sinh thái tự nhiên quan trọng e) Đẩy nhanh việc xanh hóa sản xuất, lối sống, xây dựng thị, nơng thôn xã hội xanh  Thúc đẩy “Công nghiệp hóa sạch” thơng qua sử dụng tiết kiệm hiệu nguồn tài ngun, khuyến khích phát triển cơng nghiệp xanh, nông nghiệp xanh,giao thông xây dựng xanh với cấu ngành, công nghệ, thiết bị bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trường  Thúc đẩy lối sống thói quen tiêu dung bền vững, hài hịa với thiên nhiên, thân thiện với mơi trường, phát triển đô thị - nông thôn, hệ thống giao thông, sở hạ tầng 50 Giải pháp quản lí a Quản lí mơi trường với quan quản lí nhà nước mơi trường  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật môi trường  Cấp tỉnh: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật bảo vệ môi trường, nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành đề án quản lí nhà nước mơi trường địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019 đến quan ban hành tỉnh, lãnh đạo UBND phòng tài nguyên môi trường cấp huyện, lành đạo UBND cấp xã cán môi trường, tổ chức nhân cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh  Cấp huyện: Xây dựng kế hoạch thực đề án tỉnh, tổ chức tuyên truyền phổ biến, triển khai pháp luật môi trường đề án quản lý nhà nước môi trường tỉnh đến quan, ban ngành huyện, lãnhđạo đảng ủy, quyền, tổ chức đồn thể cấp xã, bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng đồn thể địa bàn quản lí  Cấp xã: Thực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật môi trường đến toàn thể nhân dân địa bàn quản lí Qua phương tiện thơng tin đại chúng báo, đài tỉnh huyện dành thời lượng để thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật môi trường Cung cấp đầy đủ văn pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định môi trường cho tủ sách pháp luật huyện, xã  Kiện tồn ban đạo quản lí mơi trường cấp  Cấp tỉnh: Kiện tồn ban đạo quản lí môi trường tỉnh tổ chuyên viên giúp việc ban đạo, đảm bảo phù hợp với tình hình cụ thể giai đoạn Thành phần ban đạo bao gồm: Đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban; thành viên ban đaoọ lãnh đạo sở tài nguyên môi trường, công an tỉnh, huy quân tỉnh, công thương, xây dựng, giao 51 thông vận tải, khoa học công nghệ, nông nghiệp phát triển nơng thơn, tài chính, lao động thương binh xã hội, kế hoạch đầu tư, viện kiểm sát nhân dân, chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã tỉnh Rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên ban đạo, quan thường trực tổ chức chuyên viên giúp việc đạo xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, kế hoạch kinh phí đảm bảo cho hoạt động ban đạo tổ chức chuyên viên giúp việc  Cấp huyện: Đối với huyện có nhiều khống sản: Kiện tồn ban đạo quản lí khống sản tổ công tác giúp việc ban đạo; xây dựng quy chế hoạt động, phân công, phân nhiệm vụ cho thành viên ban đạo tổ công tác Thành phần ban đạo bao gồm: Đồng chí lãnh đạo UBND huyện làm trưởng ban, thành viên cấu thành phần tỉnh Tại huyện khống sản: thành lập tổ cơng tác liên ngành quản lí khống sản, gồm thành viên đại diện: phịng tài nguyên môi trường (tổ trưởng), công an, đội quản lí thị trường, chị cục thuế, phịng cơng thương  Cấp xã: Đối với xã, phường, thị trấn( gọi chung xã) có nhiều khống sản: Thành lập ban đạo quản lí khống sản xã, xây dựng quy chế hoạt động, phân công, phân nhiệm vụ cho thành viên ban đạo, thánh phấn ban đạo gồm: Đồng chí lãnh đạo UBND xã làm trưởng ban, thành viên gồm cán địa mơi trường, công anh xã, xã đội, cán tư pháp, hội nơng dân, hội phụ nữ, đồn niên, mặt trận tổ quốc, trưởng xóm Đối với xa khống sản: Thành lập tổ cơng tác quản lí khống sản cán tài ngun mơi trường (địa chính) làm tổ trưởng, thành viên gồm: công an xã, cán tư pháp, trưởng xóm  Kịp thời rà soát, ban hành tổ chức thực văn quản lí mơi trường thuộc thẩm quyền UBND tỉnh 52 Tiến hành rà soát, ban hành triển khai thực văn quản lí, văn hướng dẫn, triển khai thực pháp luật môi trường(thay văn trước đây) theo hướng dẫn cải cách hành chính, đảm bảo phù hợp với pháp luật mơi trường tình hình thực tế tình hình thực tế tỉnh như: Quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, trả lại giấy phép tahwm dò, giấy phép khai thác, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khống sản đóng cửa mỏ khống sản địa bàn tỉnh Hướng dẫn phương pháp tính, phương pháp thu, chế độ quản lí sử dụng tiến cấp quyền khai thác khống sản; quy định quản lí, sử dụng khoản thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội địa phương nơi có khống sản khai thác  Tăng cường công tác tra, kiểm tra xử lí vi phạm hoạt động khai thác khống sản tổ chức cá nhân cấp giấy phép, cơng tác quản lí nhà nước khống sản UBND cấp huyện, xã  Tổ chức tra, kiểm tra định kì đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật tổ chức, cá nhân cấp phép hoạt động khai thác khống sản địa bàn tỉnh, trọng tâm tổ chức, cá nhân chậm đưa mỏ vào hoạt động, có biểu chuyển nhượng quyền thăm dị, khai thác sai quy định, khơng tn thủ quy tắc an toàn khai thác mỏ chế biến khoáng sản, vi phạm quy định sử dụng đất thực nghĩa vụ tài Thu hồi đề nghị cấp có thẩm quyền, thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản, giấy chứng nhận đầu tư, đăng kí khinh doanh ngành nghề khoáng sản tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng cố tình vi phạm quy định pháp luật sau bị sử phạt hành lần trở lên 53 Tổ chức tra, kiểm tra định kì đột xuất cơng tác quản lí nhà nước khống sản UBND huyện, xã, đặc biệt nơi để xảy tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài  Nâng cao lực quản lí cho cán chuyên ngành môi trường từ cấp huyện tới cấp xã  Bổ sung biên chế cho phịng quản lí tài nguyên khoáng sản tra cho ngành tài nguyên môi trường cho Sở tài nguyên môi trường, cán quản lí chun ngành mơi trường cho Sở cơng thương xây dựng  Ở cấp huyện: Bố trí 01 cán chun trách khống sản cho phịng tài ngun mơi trường  Ở cấp xã (nếu xã có nhiều khống sản): Ngồi cán địa chính, cán mơi trường, bố chí trí thêm 01 cán chun trách khoáng sản  Hàng năm, Sở tài nguyên môi trường tổ chức đến lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán tài nguyên môi trường cấp huyện, xã  Đẩy mạnh việc ứng dụng cơng nghệ cơng tác quản lí mơi trường, hoạt động khoáng sản b Quản lí mơi trường đơn vị tổ chức hoạt động khai thác quặng đa kim Núi Pháo  Quản lí theo định số 71/28/QĐ – TT ngày 29/05/2008 thủ tướng phủ kí quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản Đơn vị tổ chức hoạt động khai thác mỏ quặng phải nộp phí bảo vệ mơi trường cho nhà nước  Đơn vị tổ chức khai thác quặng đa kim phải thực tổng hợp biện pháp quản lí, kĩ thuật – cơng nghệ nhằm giảm thiểu khắc phục cố ô nhiễm hoạt động khai thác gây nên cụ thể sau:  Thiết lập chương trình quản lí nhà nước  Thành lập phận chun trách quản lí mơi trường 54  Giảm nhu cầu sử dụng nước giảm lưu lượng nước thải xả nguồn nước  Xây dựng hệ thống thu gom, xử lí, nước thải đồng với giai đoạnhoạt động mỏ  Thực chương trình quan trắc, giám sát chất lượng nước thải, chất thải  Phối hợp chặt chẽ với quan quản lí mơi trường địa phương việc tra, kiểm tra giám sát môi trường  Tổ chức thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho cán công nhân viên công ty Giải pháp công nghệ kĩ thuật a Giải pháp công nghệ kĩ thuật xử lí nhiễm đất: -Xử lí nhiễm đất hiệu công nghệ CHLB Đức Các chuyên gia từ CHLB Đức có mặt Việt Nam nhằm khảo sát hợp tác chuyển giao công nghệ xử lí nhiễm đất cơng nghệ sinh học Hiện nay, Việt Nam thực chiến lược phát triển công nghệ sinh học cải tạo đất, chống lại tượng biến đổi khí hậu.Một số cơng nghệ áp dụng sản xuất chế phẩm sinh học công nghệ nano  Áp dụng công nghệ sử dụng thực vật xử lí nhiễm Hiện nay, cơng nghệ sử dụng thực vật xử lí nhiễm trở thành giải pháp có tính khả thi cao nước phát triển nhờ vào chi phí xử lí thấp, thân thiện với mơi trường.Đây hướng bền vững, lâu dài hiệu bảo vệ môi trường vùng đẫy khai thác chế biến khoáng sản: ví dụ như: cỏ mần trầu, cỏ vetiver, lau, sậy, keo… Chống xói mịn cải tạo đất: tiến hành gieo hạt cỏ vị trí địa hình dốc, khu vực xung yếu gần nguồn nước, giáp với dân cư tiến hành dải rơm bao đất lưới đay 55 b Giải pháp công nghệ kĩ thuật xử lí nhiễm nước - Phương pháp xử lí lý học Bảng 4.9: Áp dụng cơng trình học xử lí nước thải Q trình Lưới chắn rác Áp dụng Tách chất rắn thô lắng Nghiền rác Nghiền chất rắn thơ đến kích thước nhỏ đồng Bể điều hòa Điều hòa lưu lượng tải trọng BOD SS Khuấy trộn Tạo bong Lắng Tuyển Lọc Màng lọc Khuấy trộn hóa chất chất khí với nước thải, giữ cặn trạng thái lơ lửng Giúp cho việc tập hợp hạn cặn nhỏ thành hạt cặn lớn để tách lắng trọng lực Tách cặn lắng nén bùn Tách hạt cặn lơ lửng nhỏ hạt cặn có tỉ trọng sấp xỉ tỉ trọng nước, sử dụng để nén bùn sinh học Tách hạt lơ lửng cịn lại sau xử lí sinh học hóa học Tương tự q trình lọc Vận chuyển khí Bổ sung tách khí Bay bay Bay hợp chất hữu từ nước thải khí - Phương pháp xử lí lí hóa học, hóa lí 56 Bảng 4.10: Áp dụng q trình hóa học xử lí nước Q trình Kết tủa Áp dụng Tách phosphor nâng cao hiệu việc tách cặn lơ lửng bể lắng bậc Tách chất hữu khơng sử lí phương pháp hóa học thơng thường Hấp phụ phương pháp sinh học.Nó dùng để tách kim loại nặng, khử chlorine nước thải trước xả vào nguồn Khử trùng chlorine Phá hủy chọn lọc vi sinh vật gây bệnh Phá hủy chọn lọc vi sinh vật gây bệnh Khử chlorine Chlorine loại hóa chất sử dụng rộng rãi Khử chlorine Tách lượng clo dư lại sau q trình clo hóa Khử trùng CLO2 Phá hủy chọn lọc vi sinh vật gây bệnh Khử trùng BrCL2 Phá hủy chọn lọc vi sinh vật gây bệnh Khử trùng ozone Phá hủy chọn lọc vi sinh vật gây bệnh Khử trùng tia UV Phá hủy chọn lọc vi sinh vật gây bệnh - Phương pháp sinh học: Với việc phân tích kiểm xốt mơi trường, hầu hết loại chất thải xử lí phương pháp sinh học.Mục đích xử lí nước thải phương pháp sinh học keo tụ tách loại kẹo không lắng ổn định( phân hủy) chất hữu nhờ hoạt động vi sinh vật hiếu khí kị khí.Sán phẩm cuối q trình xử lí sinh học khí(𝐶𝑂2 , 𝑁2 , 𝐶𝐻4 ,, 𝐻2 𝑆), chất vô cơ(𝑁𝐻4+ , 𝑃𝑂43− ) tế bào mới.Các 57 trình sinh học thức sử dụng xử lí nước thải bao gồm bốn nhóm chính: - Q trình hiếu khí - Q trình kị khí - Q trình hiếu, kị khí - Q trình hồ sinh vật c Giải pháp tun truyền giáo dục Mơi trường có tầm quan trọng đặc biệt đời sống người, môi trường bị hủy hoại lồi người có nguy bị hủy diệt Cuộc sống người gắn bó mật thiết với mơi trường vì:  Mơi trường tạo không gian sinh sống cho người  Là nơi cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết cho sống hoạt động sản xuất người  Là nơi chứa đựng, hấp thị trung hòa chất thải từ trình sinh sống sản xuất người  Tuy vậy, trình hoạt động người vi phạm nghiêm trọng yếu tố cân tự nhiên cách lien tục ngày lớn, điều làm cho môi trường giới ngày biến đổi sâu sắc là- nhiễm mơi trường đất, nước, khơng khí, cạn kiệt tài ngun thiên nhiên, thu hẹp diện tích rừng, giảm đa dạng sinh học, tuyệt chủng loại động thực vật quý hiếm, ngày giới phải đối mặt với mối nguy hiểm từ biến đổi khí hậu tồn cầu Mơi trường bị nhiễm nguyên nhân tự nhiên nhân tạo, thực trạng cho thấy nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường nguyên nhân nhân tạo, yếu tố người chủ yếu, ý thức, nhận thức người không đắn đầy đủ môi trường trách nhiệm bảo vệ môi trường 58 Bảo vệ môi trường đã, vấn đề sống người, gia đình, đất nước, việc phải làm thường xuyên, liên tục lầ trách nhiệm cơng dân.Các hình thức giáo dục mơi trường đa dạng, phong phú như: giáo dục theo cá nhân, theo nhóm, theo cộng đồng; tuyên truyền giáo dục qua phương tiện thơng tin đại chúng, phổ biến sách pháp luật môi trường; thực dự án môi trường; tiến hành hoạt động thông qua tổ chức đoàn thể, giáo dục nhà trường Trước yêu cầu thực trạng nêu trên, có giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giáo dục tuyên truyền bảo vệ môi trường:  Cần xác định: Huy động tồn dân tham gia bảo vệ mơi trường trách nhiệm, nhiệm vụ hàng đầu để đảm bảo phát triển bền vững đất nước  Tăng cường phối hợp, thống hành động tổ chức thành viên, đặc biệt quan thông tin tuyên truyền, mạnh công tác tuyên truyền để tạo đồng thuận mạnh mẽ nhân dân nhiệm vụ bảo vệ môi trường  Qua phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hướng dẫn nhân dân nâng cao nhận thức thay đổi thói quen hành vi tiêu cực mơi trường, hướng tới lối sống lành mạnh bền vững, tích cực bảo vệ mơi trường, phịng chống suy thối, ô nhiễm cố môi trường  Đẩy mạnh phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” Qua phong trào, giúp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ mơi trường, giữ gìn phát triển môi trường xanh đẹp  Lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phong trào, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu vực dân cư, tơn vinh nhân rộng mơ hình, gương điển hình bảo vệ mơi trường, đồng thời phê mạnh mẽ, đấu tranh với hành vi, thói quen, tập quán sinh hoạt lạc hậu gây hại tới môi trường 59 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1: Kết luận Hoạt động khai thác khống sản có vai trị quan trọng q trình phát triển kinh tế xã hội nước.Lợi ích kinh tế khai thác khoáng sản đem lại lớn lĩnh vực sử dụng ngày rộng rãi, nhiên hoạt động khai thác khống sản có tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên-xã hội mạnh mẽ Qua trình điều tra, khảo sát nghiên cứu thực tế Tôi đưa số kết luận sau: Qua kết phân tích chất lượng mơi trường đất mẫu NP18- 05777 mỏ Núi Pháo, cho thấy 2/5 kim loại mẫu đất có hàm lượng vượt QCVN cho phép, cụ thể: - Chỉ tiêu Asen (As) lần lấy mẫu có hàm lượng vượt QCVN cho phép 5,224 5, 14 - Chỉ tiêu Kẽm (Zn) lần lấy mẫu có hàm lượng vượt QCVN cho phép 1, 1357 1,142 - Bên cạnh ta thấy xác phương pháp can thiệp phương pháp phân tích tính lặp lại phương pháp khơng đạt hiệu quả, có sai lệch lớn lần phân tích số Qua kết phân tích chất lượng môi trường nước mặt khu vực hồ chứa quặng đuôi oxit, hồ chứa quặng đuôi sunfua, điểm xả nước thải Núi Pháo2 hồ lắng khu quặng đuôi, ta thấy:chỉ tiêu COD điểm vượt QCVN nhiều lần, cụ thể: - Chỉ tiêu COD Hồ chứa quặng đuôi oxit vượt QCVN cho phép gấp 10, lần - Chỉ tiêu COD Hồ chứa quặng đuôi sunfua vượt QCVN cho phép gấp lần 60 - Chỉ tiêu COD điểm xả thải thứ vượt QCVN cho phép gấp 2,11lần - Chỉ tiêu COD hồ lắng khu quặng đuôi vượt QCVN cho phép gấp 3, 04 lần Hoạt động khai thác công ty khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo gây ảnh hưởng tới chất lượng môi trường đất, môi trường nước theo đánh giá mức độ nhẹ, gây ảnh hưởng cục số vị trí mỏ khu vực xung quanh mỏ Núi Pháo 5.2: Kiến nghị Đề nghị Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo chấp hành nghiêm túc biện pháp quản lí, giám sát cơng tác bảo vệ môi trường cam kết bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường Đề nghị quan chức tiến hành tra, kiểm tra giám sát thường xuyên chặt chẽ hoạt động khai thác chế biến khống sản Cơng ty TNHH khai thác chế biến khống sản Núi Pháo Đề nghị Cơng ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo thực cơng tác giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại cho khu vực dân cư xung quanh mỏ chịu tác động ảnh hưởng môi trường theo quy định, có biện pháp khắc phục nhiễm, xử lí cố mơi trường xảy 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo TN&MT Việt Nam-2015 Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo năm (2013),” Báo cáo quản lí chất thải nguy hại chủ nguồn thải” Cơng ty TNHH khai thác chế biến khống sản Núi Pháo năm (2005), “Báo cáo công tác đánh giá môi trường dự án Núi Pháo” Bài giảng ô nhiễm mơi trường – Dư Ngc Thnh trường Đại học Nông lâm Thái nguyên Luật bảo vệ môi trường 2014, nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội Luật đất đai năm ngày 29 tháng 11 năm 2013, nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội 7.https://www.masangroup.com/masanresources/projects/nuiphaodescription?lang_ui=vn https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Th%E1%BA%BF_n%C3%A0o_l %C3%A0_%C3%B4_nhi%E1%BB%85m_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1 %BB%9Dng_%C4%91%E1%BA%A5t%3F 9.https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_n%C6%B0%E 1%BB%9Bc 10 http://vinamin.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=3299 11.http://moitruong.com.vn/chuyen-de-moi-truong/khai-thac-khoang-sanchay-mau-tai-nguyen/khai-thac-che-bien-khoang-san-cho-hom-nay-vacho-mai-sau-8248.htm 12 https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/535/dung-cay-xanh-xu-ly-dat-onhiem-kim-loai-nang.aspx 62 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - TẠC NGUYỆT THU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TẠI CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO KHÓA LUẬN... quan dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo - Đánh giá trạng môi trường đất mỏ Núi Pháo -Đánh giá trạng môi trường nước mỏ Núi Pháo - Đánh giá chung đề xuất giải pháp 3.4: Phương pháp nghiên... môi trường đất, nước đề xuất biện pháp giảm thiểu công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo? ?? 1.2: Mục tiêu đề tài - Tìm hiểu tình hình khai thác khống sản mỏ Núi Pháo xóm – xã Hà Thượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước và đề xuất biện pháp giảm thiểu tại công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản núi pháo , Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước và đề xuất biện pháp giảm thiểu tại công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản núi pháo