0

Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam.

214 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:37

Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam.Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam.Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam.Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam.Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LẠI CAO MAI PHƯƠNG HIỆU ỨNG KỲ NGHỈ, THỜI TIẾT, LỊCH ÂM ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HCM, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LẠI CAO MAI PHƯƠNG HIỆU ỨNG KỲ NGHỈ, THỜI TIẾT, LỊCH ÂM ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun Ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã Số: 34 02 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hoa TP HCM, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ kinh tế “Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khốn Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết trình bày luận án có tính độc lập riêng tồn nội dung chưa cơng bố cơng trình khác Các thông tin, liệu luận án trung thực, tài liệu tham khảo có nguồn gốc tin cậy Nghiên cứu sinh Lại Cao Mai Phương MỤC LỤC Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt vii Danh mục Bảng, Hình Phụ lục viii Tóm tắt xi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết luận án .1 1.2 Sơ lược tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án .2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu luận án 1.4 Phương pháp nghiên cứu luận án 1.5 Những phát kết nghiên cứu luận án .7 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu luận án 1.7 Bố cục luận án CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN11 2.1 Tâm trạng lý thuyết liên quan đến việc định 11 2.1.1 Vai trò tâm trạng định tình không chắn 2.1.2 Xác định xu ngắn hạn chứng khốn dựa đường trung bình động 14 2.1.3 Lý thuyết khoảng trống niềm tin người may rủi sống 15 2.1.4 Lý thuyết triển vọng 18 2.1.5 Tâm trạng, nhận thức hành vi người yếu tố tách rời 20 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm nước hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán 21 2.2.1 Hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán 21 2.2.1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên hệ trực tiếp tâm trạng người trước sau kỳ nghỉ 21 2.2.1.2 Các giả thuyết liên hệ tâm trạng nhà đầu tư trước kỳ nghỉ lên phản ứng thị trường chứng khoán 23 2.2.1.3 Kết nghiên cứu sau kỳ nghỉ lễ khơng qn 24 2.2.1.4 Các cơng trình nghiên cứu thực nghiệm hiệu ứng kỳ nghỉ lên phản ứng thị trường chứng khoán 26 2.2.2 Hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khốn 32 2.2.2.1 Các cơng trình nghiên cứu liên hệ trực tiếp mối quan hệ tâm trạng thời tiết hành vi người đưa định .31 2.2.2.2 Các cơng trình nghiên cứu thực nghiệm thời tiết lên phản ứng thị trường chứng khoán .40 2.2.3 Hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán 47 2.2.3.1 Tác động chu kỳ lịch âm đến tâm sinh lý, hành vi người phong tục thờ cúng Việt Nam 47 2.2.3.2 Các cơng trình nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng chu kỳ lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán 49 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm nước hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 53 3.1 Hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam53 3.2 Hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam54 3.3 Hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khốn Việt Nam55 Tóm tắt chương 58 CHƯƠNG 3- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 59 3.1 Quy trình nghiên cứu .59 3.1.1 Quy trình nghiên cứu .59 3.1.2 Trình tự nghiên cứu 59 3.2 Mơ hình nghiên cứu .63 3.2.1 Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 63 3.2.1.1 Thiết lập xu hướng ngắn hạn chứng khốn 63 3.2.1.2 Mơ hình nghiên cứu tổng hợp 64 3.2.1.3 Phương pháp ước lượng 66 3.2.2 Hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 68 3.2.2.1 Xây dựng biến đại diện cho hiệu ứng kỳ nghỉ lễ Việt Nam 68 3.2.2.2 Mơ hình nghiên cứu hiệu ứng kỳ nghỉ lễ đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam .71 3.2.3 Hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 73 3.2.3.1 Xác định khu vực thời tiết nghiên cứu Việt Nam biến đại diện cho thời tiết đưa vào vào mô hình nghiên nghiên cứu 73 3.2.3.2 Mơ hình nghiên cứu hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 83 3.2.4 Hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 85 3.2.4.1 Xây dựng biến đại diện cho hiệu ứng lịch âm 85 3.2.4.2 Mơ hình nghiên cứu hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 87 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 89 Tóm tắt chương 91 CHƯƠNG 4- KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG KỲ NGHỈ, THỜI TIẾT, LỊCH ÂM ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 93 4.1 Phân tích thống kê kiểm định tính dừng 93 4.1.1 Kiểm định tính dừng 93 4.1.2 Phân tích thống kê 93 4.2 Kết hồi quy hiệu ứng đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 97 4.2.1 Hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 98 4.2.1.1 Phân tích tương quan 98 4.2.1.2 Kết kiểm định kết hồi quy 98 4.2.2 Hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 101 4.2.2.1 Hồi quy riêng biến đại diện cho hiệu ứng thời tiết 101 4.2.2.2 Phân tích tương quan .103 4.2.2.3 Kết kiểm định kết hồi quy 103 4.2.3 Hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 105 4.2.3.1 Hồi quy riêng biến đại diện cho hiệu ứng lịch âm 105 4.2.3.2 Phân tích tương quan .106 4.2.3.3 Kết kiểm định kết hồi quy 107 4.3 Kết thảo luận kết hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam .108 4.3.1 Kết hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 109 4.3.1.1 Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến xu hướng ngắn hạn thị trường chứng khoán Việt Nam 109 4.3.1.2 Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 115 4.3.2 Thảo luận kết hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 117 Tóm tắt chương .126 CHƯƠNG 5- KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 127 5.1 Những phát luận án 127 5.2 Ý nghĩa luận án .129 5.3 Khuyến nghị luận án 130 5.4 Hạn chế luận án hướng nghiên cứu 131 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 132 TÀI LIỆU THAM KHẢO 133 PHỤ LỤC 159 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTCK: Cơng ty chứng khốn HNX: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HSX: Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh LAD: Phương pháp ước lượng độ lệch nhỏ MA: Đường trung bình động OLS: Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ SGD: Sở giao dịch SGDCK: Sở giao dịch chứng khốn TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TTCK: Thị trường chứng khoán TSSL: Tỷ suất sinh lợi, tỷ suất sinh lời vượt trội DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các nghiên cứu nước liên quan đến kỳ nghỉ thị trường chứng khoán 31 Bảng 2.2: Các nghiên cứu nước liên quan đến thời tiết thị trường chứng khốn46 Bảng 2.3: Các nghiên cứu nước ngồi liên quan đến lịch âm thị trường chứng khoán 52 Bảng 2.4: Các nghiên cứu nước liên quan đến hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán 57 Bảng 3.1: Các biến độc lập đại diện cho hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 72 Bảng 3.2: Thành phố có thu nhập bình quân đầu người tháng cao Việt Nam Bảng 3.3: Tỷ lệ lao động độ tuổi lao động qua đào tạo .74 Bảng 3.4: Các địa phương có tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo cao nhất, làm việc kinh tế 75 Bảng 3.5: Phân loại số hoạt động địa từ (GMS) 82 Bảng 3.6: Các biến độc lập đại diện cho hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 84 Bảng 3.7: Các biến độc lập đại diện cho hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam 88 Bảng 4.1: Kết kiểm định tính dừng biến mơ hình - Tồn mẫu 159 Bảng 4.2: Kết thống kê mô tả biến mơ hình - Tồn mẫu 95 Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan cặp cặp biến đại diện hiệu ứng kỳ nghỉToàn mẫu 159 Bảng 4.4: Kết hồi quy hiệu ứng kỳ nghỉ lễ đến tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam- Toàn mẫu 99 Bảng 4.5: Kết hồi quy biến đại diện hiệu ứng thời tiết- Toàn mẫu 102 Bảng 4.6: Ma trận hệ số tương quan cặp cặp biến đại diện hiệu ứng thời tiếtToàn mẫu 103 ap st35a prec fri Mean VIF | | | | | + 1.01 1.01 1.00 1.00 0.991570 0.992220 0.997474 0.997861 1.07 est table rvnindexAO rhnxindexAO rbdsanAO rcnghiepAO, stats(N r2) star(0.1 0.05 0.01) b(%8.3fc) Variable | rvnindexAO + fri | 0.147* prec | 0.127 prel | 0.869*** postl | -0.316 pre30c | 0.622** pre9c | 0.068 a73l | -0.626* a7l | 0.213 st35a | -0.293 sdoam52 | -0.202** ap | 0.149 _cons | -0.032 + N| 2490 r2 | 0.009 rhnxindexAO 0.194** 0.267 0.813** -0.319 0.436* 0.636* -0.742** 0.247 -0.114** 2490 0.007 rbdsanAO rcnghiepAO 0.081 0.460 0.947*** -0.229 0.544* 0.535* -0.754** 0.130 -0.790 -0.279*** 0.089 0.017 2490 0.011 0.188** 0.300 1.067*** -0.229 0.379 0.456 -0.724** 0.307* -0.670** -0.210* 0.212* -0.035 2490 0.012 legend: * p
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam., Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam.