0

giáo án toán lớp 2 (học kì 1) sách cánh diều

285 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:19

Trường Tiểu học Giáo viên: Ngày dạy :......... 20..Lớp: 2 KẾ HOẠCH BÀI DẠYMÔN: TOÁN Tuần : 1 Tiết 1BÀI: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS có khả năng:1. Kiến thức, kĩ năng Ôn tập củng cố cách đọc, viết và xếp thứ tự các số từ 1 đến 100 Biết cách đọc, viết các số có hai chữ số theo phân tích cấu tạo số. 2. Phẩm chất, năng lựca. Năng lực: Thông qua hoạt động quan sát hình vẽ,..., HS biết nêu câu hỏi và tự tin trả lời được câu hỏi thích hợp với mối tình huống, qua đó bước đầu hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. b. Phẩm chất:Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC1.GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, máy soi vở…..2. Học sinh: SHS, vở ô li, VBT, nháp ...III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCTGND các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS5’A. Khởi động Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát vận động bài Tập đếm GV giới thiệu vào bài. (nêu mục tiêu bài học) HS hát và vận động theo video bài hát Tập đếm.20’B. Hoạt dộng thực hành, luyện tập1.a. Tìm số còn thiếu ở ô trống rồi đọc Bảng các số từ 1 đến 100Mục tiêu: Hs nắm chắc thứ tự số để điền đúng Bảng số 100.b.Trong Bảng các số từ 1 đến 100 hãy chỉ ra:Mục tiêu: Hs biết được giá trị của một số trong Bảng số 100 GV ghi bài 1a, HD HS xác định yêu cầu bài. GV chữa bài bằng máy soi vở+ Bảng 100 gồm một trăm số từ 1 đến 100 được săp xếp theo thứ tự nào+ Dựa vào Bảng 100 có thể đếm bằng những cách nào?+ Dựa vào Bảng 100 có thể so sánh các số như thế nào? + Nêu các số tròn chục?+ Nêu các số có hai chữ số giống nhau?Tùy thời gian có thể nêu thêm câu hỏiHs đổi chéo VBT kiểm tra Chiếu slide đáp án GV ghi bài 1b, HD HS xác định yêu cầu bài. Gv cho hs chữa bài theo cặp đôi+ Số bé nhất có một chữ số là số nào?+ Số bé nhất có hai chữ số là số nào?+ Số lớn nhất có một chữ số là số nào?+ Số lớn nhất có hai chữ số là số nào? GV nhận xét, chốt ý: Cần nắm vững thứ tự số để đọc, viết và xếp thứ tự đúng Bảng số 100 Đọc và xác định yêu cầu bài. hs làm VBT các câu trả lời của hs dưới đây là dự kiến+ Bảng 100 gồm một trăm số từ 1 đến 100 được săp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn+ có thể đếm theo đơn vị, đếm theo chục, đếm từ một số nào đó, đếm thêm, đếm bớt….+ số nào đếm trước thì bé hơn, số nào đếm sau thì lớn hơn,..+ 10,20,30,40,50,60,70,80,90+ 11,22,33,44,55,66,77,88,99+ hs kiểm tra nhau Đọc và xác định yêu cầu bài. Hs làm vở ô li + số 1+ số 10+ số 9+ số 99+ hs lắng nghe Trường Tiểu học Giáo viên: Lớp: Ngày dạy : / / 20 KẾ HOẠCH BÀI DẠY MƠN: TỐN Tuần : Tiết BÀI: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 I MỤC TIÊU: Sau học, HS có khả năng: Kiến thức, kĩ - Ôn tập củng cố cách đọc, viết xếp thứ tự số từ đến 100 - Biết cách đọc, viết số có hai chữ số theo phân tích cấu tạo số Phẩm chất, lực a Năng lực: - Thơng qua hoạt động quan sát hình vẽ, , HS biết nêu câu hỏi tự tin trả lời câu hỏi thích hợp với mối tình huống, qua bước đầu hình thành lực giải vấn đề, lực giao tiếp toán học b Phẩm chất:Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.GV: Laptop; hình máy chiếu; clip, slide minh họa, máy soi vở… Học sinh: SHS, ô li, VBT, nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG ND hoạt động dạy học 5’ A Khởi động Mục tiêu: Tạo tâm vui tươi, phấn khởi 20’ B Hoạt dộng thực hành, luyện tập 1.a Tìm số cịn thiếu trống đọc Bảng số từ đến 100 Hoạt động GV Hoạt động HS - GV tổ chức cho HS hoạt động - HS hát vận động theo tập thể: hát vận động Tập video hát Tập đếm đếm - GV giới thiệu vào (nêu mục tiêu học) - GV ghi 1a, HD HS xác - Đọc xác định yêu cầu định yêu cầu bài - hs làm VBT - GV chữa máy soi * câu trả lời hs dự kiến + Bảng 100 gồm trăm + Bảng 100 gồm trăm số từ Mục tiêu: Hs đến 100 săp xếp theo thứ số từ đến 100 săp xếp theo thứ tự từ bé đến nắm thứ tự tự lớn số để điền + Dựa vào Bảng 100 đếm Bảng số 100 + đếm theo đơn vị, cách nào? đếm theo chục, đếm từ + Dựa vào Bảng 100 so số đó, đếm thêm, đếm sánh số nào? bớt… + Nêu số tròn chục? + số đếm trước bé hơn, số đếm sau lớn hơn, + + Nêu số có hai chữ số 10,20,30,40,50,60,70,80,90 giống nhau? + Tùy thời gian nêu thêm 11,22,33,44,55,66,77,88,99 câu hỏi -Hs đổi chéo VBT kiểm tra - Chiếu slide đáp án + hs kiểm tra - GV ghi 1b, HD HS xác định yêu cầu b.Trong Bảng - Gv cho hs chữa theo cặp số từ đến đôi 100 ra: + Số bé có chữ số số Mục tiêu: Hs nào? biết giá trị + Số bé có hai chữ số số số nào? Bảng số + Số lớn có chữ số 100 số nào? - Đọc xác định yêu cầu - Hs làm ô li + số + số 10 + Số lớn có hai chữ số số + số nào? - GV nhận xét, chốt ý: Cần nắm vững thứ tự số để đọc, viết + số 99 xếp thứ tự Bảng số 100 + hs lắng nghe Bài 2.a Số? - GV cho HS đọc yêu cầu 2a + đọc đề Mục tiêu: Hs biết xác định số chục số đơn vị số có hai chữ số - Gv chiếu slide + làm VBT Chữa hình thức trị + lớp quan sát đội chơi chơi: Chia lớp thành đội chơi chữa thi “ Ai nhanh, đúng”Tổ 1+2 đội 1, tổ 3+4 đội Mỗi đội người xếp thành hàng (mỗi người điền 2ô ) dùng bút để điền theo thứ tự đến hết bảng Đội kết mà nhanh đội Tùy tình hình thực tế chơi GV kết luận -Hs đọc yêu cầu 2b b.Trả lời câu hỏi ? + đọc đề - Gv chiếu slide - HDHS xác định yêu cầu tập + làm VBT Mục tiêu: Hs làm biết phân tích - Chữa theo hình thức trị cấu tạo số theo chơi “ đố bạn “ theo cặp chục đơn vị + Từng cặp chữa đôi - GV nhận xét, chốt ý: Hs phải xác định số chục, số đơn vị số có hai chữ số, viết số có hai chữ số dạng tổng số trịn chục số đơn vị, cách thành lập số có hai chữ số biết số chục số đơn vị để vận dụng làm dạng 5’ C Hoạt dộng vận dụng Trị chơi “HÁI HOA HỌC TRỊ”: Mục tiêu:Biết ước lượng số đồ vật theo nhóm chục - GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi, luật chơi - Cách chơi: GV đặt sẵn lọ cắm bơng hoa giấy có ghi số mặt hoa GV nêu yêu cầu HS đội chơi gọi lên chọn bơng hoa phù hợp để đính lên bảng - GV thao tác mẫu - GV cho HS thảo luận nhóm - HS thảo luận nhóm ba - Tổ chức cho nhóm lên thi - Nhóm lên thi tiếp sức tiếp sức - GV nhận xét, khen ngợi HS - HS lắng nghe - HS quan sát hướng dẫn 5’ D Củng cố Dặn dò - GV nêu lại nội dung Hs lắng nghe - Dặn dò HS ghi nhớ vận dụng làm tập VBT toán Điều chỉnh sau tiết dạy ( có ):………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trường Tiểu học Giáo viên: Lớp: Tuần : Ngày dạy : / / 20 KẾ HOẠCH BÀI DẠY MƠN: TỐN Tiết BÀI: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 I MỤC TIÊU: Sau học, HS có khả năng: Kiến thức, kĩ - Nắm cách so sánh số có hai chữ số - Biết ước lượng đồ vật theo nhóm chục Phẩm chất, lực a Năng lực: - Thông qua hoạt động ước lượng số đồ vật theo nhóm chục, HS bước đầu làm quen với thao tác ước lượng đếm để kiểm tra, qua hình thành lực tư duy, lập luận toán học, lực giải vấn đề lực giao tiếp toán học b Phẩm chất:Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.GV: Laptop; hình máy chiếu; clip, slide minh họa, thẻ Đ/S… Học sinh: SHS, ô li, VBT, nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG ND hoạt động dạy học 5’ A Khởi động KTBC Mục tiêu: Tạo tâm vui tươi, phấn khởi, kiểm tra lại bảng số học 25’ B Hoạt dộng thực hành, luyện tập Hoạt động GV Hoạt động HS - GV tổ chức cho HS hoạt động - HS hát vận động theo tập thể: hát vận động Tập video hát Tập đếm đếm - Đếm số từ 46 đến 63 - Nêu số tròn chục? - Hs trả lời - GV giới thiệu vào (nêu mục tiêu học) - GV ghi 3, HD HS xác định - Đọc xác định yêu cầu yêu cầu bài - Gv chiếu slide - làm VBT - GV chữa hình thức - Quan sát chữa nêu ý kiến: Bài 3:Câu giơ thẻ Đ/S đúng, câu * hs thảo luận chia sẻ ý kiến * câu trả lời hs sai? cách so sánh hai số: dự kiến Mục tiêu: Ôn tập, củng cố cách so sánh số có hai chữ số + Muốn so sánh số có hai + số đếm trước bé chữ số ta làm nào? + Ngoài cách so sánh ta + ta so sánh số hàng chục cịn cách ? trước, số có hàng chục lớn số lớn Nếu hàng chục ta so sánh đến hàng đơn vị + yêu cầu hs so sánh cụ thể + hs nêu phép tính b, kết luận đ hay s + Hiện kết đáp án slide *Câu hỏi phát triển lực: Trong số cho, số lớn nhất, số bé nhất? + Hs trả lời + - GV nhận xét, chốt ý: Khiso sánh số có hai chữ số, ta so sánh chữ số hàng chục trước, số có hàng chục lớn số lớn Nếu hàng chục ta so sánh đến hàng đơn vị, số có hàng đơn vị lớn số lớn C Hoạt dộng - GV cho HS đọc yêu cầu vận dụng - Gv bật slide hình mẫu Bài4:Ước - Ước lượng theo nhóm chục: lượng theonhóm + hai bạn nhỏ tranh ước chục? lượng số lượng sách Mục tiêu:Biết cách nào? ước lượng số đồ vật theo + từ ngữ hai bạn sử dụng ước lượng? nhóm chục -Nhắm mắt lại tưởng tượng đầu: Nếu có chục sách Tốn, xếp chồng lên chồng sách cao chừng nào? Tương tự với 2,3 chục sách b.Trả lời câu hỏi ? + hs lắng nghe + hs đọc + lớp quan sát + hs trả lời số ước lượng theo quan sát mắt + 10 sách / chục sách + hs làm động tác giơ tay để mô tả - hs phân tích mẫu để nhận biết thao tác ước lượng: + ước lượng theo nhóm chục:bạn gái ước lượng chồng sách có khoảng chục sách Có chồng sách, có - u cầu hs đếm để kiểm tra lại khoảng chục sách kết sau ước lượng ( đếm + hs đếm theo chục sau san thành chồng chục sách ) - Đối chiếu số lượng ước lượng + hs trả lời số lượng sách ban đầu: nêu kết có 43 có sau đếm sách - Gv chiếu slide - Hs thực yêu cầu câu a, b:GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đơi ước lượng số hình kiểm tra cách đếm lại: + ước lượng số kiến ( hình vẽ ) theo nhóm chục ( nhóm mẫu chọn số kiến + trả lời theo ước lượng hàng) qua quan sát hình vẽ + đếm để kiểm tra số lượng đối chiếu vơi sước lương ban + hs đếm đối chiếu dầu - GV nhận xét, chốt ý: Cách ước lượng theo nhóm chục: + Chọn nhóm mẫu có số lượng + hs lắng nghe khoảng chục + Ước lượng theo số lượng nhóm mẫu sống khơng phải lúc ta đếm đượcchính xác số lượng nhóm vật, việc ước lượng để biết số lượng gần cần thiết 5’ D Củng cố Dặn dò -Trò chơi: “ Ai tinh mắt hơn” - Hs giơ tay nhanh cho hs ước lượng nhóm đồ vật ưu tiên gọi chơi qua hình vẽ chiếu slide ( 2- Hs nhận xét kết bạn hình vẽ ) chơi - GV nêu lại nội dung - Dặn dò HS ghi nhớ vận dụng làm tập VBT toán Điều chỉnh sau tiết dạy ( có ):………………………………………………… Trường Tiểu học Giáo viên: Lớp: Ngày dạy : / / 20 KẾ HOẠCH BÀI DẠY MƠN: TỐN Tuần : Tiết BÀI: ƠN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ ( KHÔNG NHỚ ) TRONG PHẠM VI 100 I MỤC TIÊU: Sau học, HS có khả năng: Kiến thức, kĩ - Ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) phạm vi 100gồm dạng về: tính nhẩm, tính viết ( đặt tính tính ), thực tính tốn trường hợp có hai dấu phép tính Phẩm chất, lực a Năng lực: - Thơng qua hoạt động tính nhẩm, tính viết HS biết nêu câu hỏi tự tin trả lời câu hỏi thích hợp với mối tình huống, qua bước đầu hình thành lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề lực giao tiếp toán học b Phẩm chất:Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.GV: Laptop; hình máy chiếu; clip, slide minh họa, máy soi vở… Học sinh: SHS, ô li, VBT, nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG ND hoạt động dạy học 5’ A Khởi động Mục tiêu: Tạo tâm vui tươi, phấn khởi 25’ B Hoạt dộng thực hành, luyện tập Hoạt động GV Hoạt động HS - GV tổ chức cho HS hoạt động - HS hát vận động theo tập thể: hát vận động Tập video hát Tập đếm đếm - GV giới thiệu vào (nêu mục tiêu học) - GV ghi 1, HD HS xác định - Đọc xác định yêu cầu yêu cầu bài - Gv chiếu slide HS quan sát - làm VBT Bài1: Tính phép tính tự hồn thành: - Quan sát chữa nêu a - Chữa theo dãy (nối tiếp ý kiến nhận xét 1hs phép tính ) Mục tiêu: Hs * câu trả lời hs điền kết * hs thảo luận chia sẻ ý kiến dự kiến phép tính phép tính phần a: nêu + Các phép tính cộng có điểm cách nhẩm giống nhau? + số trịn chục cộng với số có chữ số + Các phép tính trừ có điểm giống nhau? + hàng đơn vị số có hai chữ số giống số đứng sau + Ai lấy vd phép cộng dấu trừ phép trừ tương tự vừa làm? + hs nêu vd - Bật slide đáp án hs kiểm tra đối chiếu -Cách làm tương tự phần a - Khuyến khích hs nêu cách + Đếm thêm đếm bớt nhẩm: b + 13 + nhẩm sau: 13 - GV nhận xét, chốt ý: Để thực gồm chục đơn vị, lấy nhẩm đúng, nhẩm nhanh + = 8 thêm chục số phạm vi 20 chúng 18 Vậy 13 + = 18 ta đếm bớt, đếm thêm tách số có hai chữ số thành số chục số đơn vị - Đọc xác định yêu cầu - GV ghi 2, HD HS xác định Bài 2: Đặt tính yêu cầu + Hs nêu tính +cả lớp làm li Toán Mục tiêu: Hs - Gv chữa máy soi + hs nêu tính cụ biết làm tính + Nêu bước làm tính thể viết theo hàng dọc dọc + Gọi 2-3 hs nêu cách thực + hs kiểm tra + cho hs đổi chéo kiểm tra + hs lắng nghe , hs nhắc - Bật slide đáp án hs kiểm tra đối lại chiếu Bài 3: Tính a.Mục tiêu: Hs - GV nhận xét, chốt ý: Để làm dạng đặt tính tính ta thực bước: B1 đặt tính.B2 tính Khi đặt tính ta viết ST1 trước sau viết ST2 thẳng hàng với ST1 cho hàng đv thẳng hàng đv, hàng chục thẳng hàng chục, dấu + ( - ) bên trái hai số, kẻ ngang thay cho dấu Khi tính từ phải sang trái.Kết viết thẳng hàng Lưu ý trường hợp pt số có 2cs + (-) biết tính nhẩm số trịn chục, rèn kĩ thực cộng , trừ số trịn chục trường hợp có dấu phép tính b Mục tiêu: Hs biết thực tính trường hợp có đên hai pt cộng, trừ tính từ trái qua phải 5’ C Hoạt dộng vận dụng Trò chơi: Ai nhanh Mục tiêu:Biết vận dụng phép tính học vào giải toán thực tế 5’ D Củng cố Dặn dị với số có 1cs,đặt tính hay bị lệch hàng - làm VBT - GV ghi 3, HD HS xác định + cặp chữa yêu cầu + chục + chục = chục - Gv chữa theo cặp nối tiếp 80 + 10 = 90 + Nêu cách nhẩm 80 + 10? + Con nhẩm theo thứ tự từ + Phép tính vừa có dấu +, vừa trái sang phải có dấu - nhẩm ntn ? - làm VBT - Gv chữa tương tự phần a + hs nêu cụ thể cách tính lưu ý hs khơng cần viết kết chữa trung gian ( bước làm miệng) - GV nêu tên trị chơi phổ biến cách chơi, luật chơi - Cách chơi: GV đưa phép tính mà hs làm theo cách tính viết khác nhau( sai đặt tính lệch cột, tính sai PT đùng) - GV cho HS thảo luận nhóm ba - GV cho hs dùng thẻ ĐS nêu ý kiến - Hỏi: Vì PT cho sai? - GV nhận xét, khen ngợi HS - GV nêu lại nội dung -Hs nghe phổ biến luật chơi -Hs thảo luận nhóm - Hs giơ thẻ Đ, S - Hs trả lời -Hs lắng nghe - Hs lắng nghe - Dặn dò HS ghi nhớ vận dụng làm tập VBT tốn Điều chỉnh sau tiết dạy ( có ):………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trường Tiểu học Giáo viên: Lớp: Tuần : Ngày dạy : / / 20 KẾ HOẠCH BÀI DẠY MƠN: TỐN Tiết BÀI: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ ( KHÔNG NHỚ ) TRONG PHẠM VI 100 I MỤC TIÊU Sau học, HS có khả năng: Kiến thức, kĩ - Ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) phạm vi 100 vận dụng phép tính học vào giải số tình gắn với thực tế Phẩm chất, lực a Năng lực: - Thông qua hoạt động tính nhẩm, tính viết HS biết nêu câu hỏi tự tin trả lời câu hỏi thích hợp với mối tình huống, qua bước đầu hình thành lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề lực giao tiếp toán học b Phẩm chất:Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.GV: Laptop; hình máy chiếu; clip, slide minh họa, máy soi vở, thẻ gồm số 25,10,35 ( cho đội chơi )… Học sinh: SHS, ô li, VBT, nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG ND hoạt động dạy học 5’ A Khởi động Mục tiêu: Tạo tâm vui tươi, phấn khởi 25’ B Hoạt dộng thực hành, luyện tập Hoạt động GV Hoạt động HS - GV tổ chức cho HS hoạt động - HS hát vận động theo tập thể: hát vận động Tập video hát Tập đếm đếm - GV giới thiệu vào (nêu mục tiêu học) - GV ghi 4, HD HS xác định - Đọc xác định yêu cầu yêu cầu bài - Gv chiếu slide HS quan sát - làm VBT phép tính làm: - Quan sát chữa nêu - HS lênbảnglàmbàivàobản gphụvànêucáchtính - HS - GV đánhgiá HS làmbài khácnhậnxétbàibạnlà - Hỏi: Bàitập 2b mtrênbảng củngcốkiếnthứcgì? - HS lắngnghe - - GV ý cho HS - HS nêu ý nhắclạicáchđặttính, kiếncánhân rồitính -HS - GVchiếubài 2c,cho HS lắngnghevànhắclại đọcvàxácđịnh YC - GV cho HS làmcánhânvàobảng -1 HS đọcYC bài, lầnlượttừngdãytính lớpđọcthầm - GV đánhgiá HS làmbài - HS làmcánhân, HS bảng chia sẻ, traođổivàđánhgiábàilà mcủanhautrongnhóm - GV đánhgiá HS làmbài đôi - Hỏi: Bàitập 2b - HS củngcốkiếnthứcgì? lênbảnglàmbàivàobản - GV ý cho HS gphụ nhắclạicáchthựchiệnphé - HS ptínhtừtrái sang phải khácnhậnxétbàibạnlà mtrênbảng - HS lắngnghe - HS nêu ý kiếncánhân -HS lắngnghevànhắclại 3.Hoạtđộngvậndụng ’ Bài3 (trang100) Mụctiêu: HS vậndụngtínhcộngtrongphạ m vi 100 giảiquyếttìnhhuốngthựctết rongcuộcsống( bằngcáchg iảitốn) - Gọi HS đọcbài - GV hỏi: + Bàitốnchobiếtgì? +Đềbàihỏigì? + Muốnbiếtkhốilớp Ba làmđược bao nhiêusảnphẩmthìphảilà mthểnào? + Bàitốnthuộcdạngtốngì ? - HS đọc, lớpđọcthầm - HS nêuđểphântíchđề Emthựchiệnphéptínhc ộng Bàitốnthuộcdạngnhi - GV ucầu HS làmcánhânvàovở - GV chiếubài HS vàyêucầulớpnhậnxét, nêulờigiảikhác - GV cho HS đổichéovởkiểmtrabàicủa bạn - GV đánhgiá HS làmbài -GV nx Củngcố - dặndò ’ Mụctiêu:Tổnghợplạikiếnt hứccủatiếthọc ềuhơn - HS làmcánhânvàovở - HS lênbảnglàmbàivàobản gphụ - HS kiểmtrachéovởvàbáoc áokếtquả - HS lắngnghe - HS khácnhậnxétbàibạnlà mtrênbảng -Hỏi: Qua cácbàitập, đượccủngcốvàmởrộngki -HS nêu ý kiến ếnthứcgì? - GV nhấnmạnhkiếnthứctiếthọ -HS lắngnghe c - GV đánhgiá, độngviên, khíchlệ HS Điều chỉnhsautiếtdạy (nếu có): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… TRƯỜNG TIỂU HỌC … Giáoviên: Lớp: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn – Tuần18 Ngày … tháng … năm 2021 Bài50: Ôntập (tiết 2) I MỤC TIÊU: Sau học, HScókhảnăng: '1 Kiến thức, kĩ - Luyệntậptổnghợpvềhìnhhọcvàđolường - Vậndụngtínhcộng/ trừtrongphạm vi 100cókèmtheođơnvị kg Phẩm chất, lực a Nănglực: -Hìnhthành, pháttriểnnănglựctưduyvàlậpluậntốnhọc, nănglựcsửdụngvàcơngcụtốn, nănglựcgiaotiếptốnhọc, nănglựcmơhìnhhốtốnhọc, nănglực giải vấn đề tốn học b Phẩmchất:chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm.Rèntínhcẩnthận, nhanhnhẹntronghọctậpvàtrongcuộcsống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáoviên: Máytính, máychiếu, bảngphụ Họcsinh:SGK, vở, đồdùnghọctập,… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC T Nội dung vàmụctiêu Hoạtđộngcủagiáoviên Hoạtđộngcủahọcsin G h 1.Khởi động ’ Mụctiêu: Tạotâmthểtíchcực, -Cho lớphátbài “Bắckim hứngthúhọctậpcho HS thang” Lớphátvàkếthợpđộn vàkếtnốivớibàihọcmới -Bàihátnóivề ……sauđó gtác… GV giớithiệubài… 2 Thựchành– Luyệntập Bài4a (trang101) ’ Mụctiêu: - GV -HS quansát Luyệntậptổnghợpvềhình chiếubài4atrênmànhình - GV cho HS đọc YC -1 HS đọc YC học - GV cho HS - HS làmbàinhómđơi thảoluậnnhómđơiđểtìm kếtquảtrong 03 phút - Cho đạidiệncácnhómnêu -HS đườngthẳng, đườngcong, đườnggấpkhúc - GV nx - HS đốichiếu, - Hỏi: Bàitập4a nhậnxét củngcốkiếnthứcgì? Bài4b (trang101) - GV -HS nêu ý Mụctiêu: Xác định đượcsốđoạnthẳngcủam ộtđườnggấpkhúc nhấnmạnhkiếnthứcbài4a kiếncánhân -HS lắngnghe - GVchiếubài4b,cho HS đọcvàxácđịnh YC - GV chocánhânHS tựđếm Bài4c (trang101) Mụctiêu:Rènvàcủngcốkĩ - GV đánhgiá HS làmbài năngtínhnhẩmcácphéptín - Hỏi: Bàitập4b hcộng/ trừtrongphạm vi củngcốkiếnthứcgì? 20 - - GV nhấnmạnhkiếnthứcbài4b Bài5 (trang101) - - GV cho HS đọcbài 2a Mụctiêu:Rènvàcủngcốkĩ - GV hỏi: Bài 2a năngnhận đượccác can ucầugì? – vớisốlítchứađượckèmthe Hìnhtứgiáccóđặcđiểmgì? - GV cho HS o làmviệcnhóm phútđểhồnthiệnbài - GV gọiđạiđiệncácnhómnêu - GV đánhgiálàmbàicủa HS (Có 14 mảnhghéphìnhtứgiác) Bài6a (trang102) Mụctiêu:HS nhận vàsắpxếpđượccác vậttheothứtựcânnặngtừnh - GVchiếubài5,cho HS ẹnhấtđếnnặngnhất đọcvàxácđịnh YC - GV cho HS thảoluậnnhóm -1 HS đọcYC bài, lớpđọcthầm - HS làmcánhân - HS chia sẻ, traođổivàđánhgiábàil àmcủanhau - HS lắngnghe - HS nêu ý kiếncánhân -HS lắngnghe -1 HS đọc, lớpđọcthầm - 1-2 HS nêu - HS trảlời -HS HS khaithácmẫu, kháiqtcáchnhẩm - HS làmbàinhómđơi - Đạidiệnnhómnêu - HS khácnhậnxét - HS lắngnghe, chữabài -1 HS đọcYC bài, lớpđọcthầm - HS - GV nxcác ý kiếncủa HS cùngthảoluậnchia sẻ, đãđưa traođổiý - Hỏi: kiếncủanhau Bài6b (trang102) Bàitập5củngcốkiếnthứcgì? - Đạidiệnnhóm chia Mụctiêu: - - GV nhấnmạnhkiếnthứcbài sẻ ý HS kiếncủanhómmình biếttínhtổngcânnặngcủa - HS dêvà hươu nhómkhácnhậnxét Bài6c (trang102) Mụctiêu: HS biếttínhhiệucânnặngcủa convậtnặngnhấtvà vậtnhẹnhất - GV chiếubài 6atrênmànhình - GV cho HS đọc YC - GV cho HS thảoluậnnhómđơiđểtìm kếtquảtrong 03 phút - Cho đạidiệncácnhómnêu - HS lắngnghe - HS nêu ý kiếncánhân -HS lắngnghe -HS quansát - GV nx - Hỏi: Bàitập 6a củngcốkiếnthứcgì? - GV nhấnmạnhkiếnthứcbài 6a - GVchiếubài6b,cho HS đọcvàxácđịnh YC - GV cho HS làmcánhânvàobảng -1 HS đọc YC - HS làmbàinhómđơi -HS nêutêncác vậttheothứtựcânnặng từnhẹnhấtđếnnặngnh ất - HS đốichiếu, nhậnxét - GV đánhgiá HS làmbài bảng -HS nêu ý - Hỏi: Bàitập6b kiếncánhân củngcốkiếnthứcgì? - GV -HS lắngnghe nhấnmạnhkiếnthứcbài 6b -1 HS đọcYC bài, - GVchiếubài 6c,cho HS lớpđọcthầm đọcvàxácđịnh YC - HS làmcánhân, HS - GV cho HS chia sẻ, làmcánhânvàobảng traođổivàđánhgiábàil àmcủanhautrongnhó mđơi - HS - GV đánhgiá HS làmbài cảlớpgiơbảngcon bảng - HS lắngnghe - Hỏi: Bàitập 6c củngcốkiếnthứcgì? - HS nêu ý - GV kiếncánhân nhấnmạnhkiếnthứcbài 6c -HS lắngnghe -1 HS đọcYC bài, lớpđọcthầm - HS làmcánhân, HS chia sẻ, traođổivàđánhgiábàil àmcủanhautrongnhó mđơi - HS cảlớpgiơbảngcon - HS lắngnghe - HS nêu ý kiếncánhân -HS lắngnghe 3.Hoạtđộngvậndụng ’ Bài7a (trang102) Mụctiêu: HS Ướclượngđượcsốchìakhó - GVchiếubài7a,cho HS atronghình đọcvàxácđịnh YC - GV chocánhân HS tựướclượng -1 HS đọcYC bài, lớpđọcthầm - HS làmcánhân - HS chia sẻ, traođổivàđánhgiábàil àmcủanhau - GV đánhgiá HS làmbài - HS lắngnghe - Hỏi: - HS nêu ý Bàitập7acủngcốkiếnthứcgì kiếncánhân ? Bài7b (trang102) - - GV -HS lắngnghe Mụctiêu: HS nhấnmạnh:Cácembiếtcách Ướclượngđượcsốchìakhó ướclượngsốchìakhóatheot atronghình ừngnhóm Sau đóướclượngsốchìakhóacót ấtcả -1 HS đọcYC bài, lớpđọcthầm - GVchiếubài 7b,cho HS - HS làmcánhân đọcvàxácđịnh YC - GV chocánhân HS - HS chia sẻ, tựđếmsốchìakhóacótrongh traođổivàđánhgiábàil ình àmcủanhau - HS lắngnghe -HS lắngnghe - GV đánhgiá HS làmbài - - GV nhấnmạnh: Nhưvậycótấtcả 39 chiếcchìakhóa TRƯỜNG TIỂU HỌC … KẾ HOẠCH Củngcố - dặndò -Hỏi: Qua cácbàitập, -HSBÀI nêuDẠY ý kiến Giáoviên: Mơn: Tốn – Tuần18 ’ Mụctiêu:Tổnghợplạikiến Lớp: Ngày … tháng … năm 2021 thứccủatiếthọc đượccủngcốvàmởrộngkiến thứcgì? -HS lắngnghe - GV nhấnmạnhkiếnthứctiếthọc - GV đánhgiá, độngviên, khíchlệ HS Điều chỉnhsautiếtdạy (nếu có): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài50:Emvuihọctoán (tiết 1) I MỤC TIÊU: Sau học, HScókhảnăng: '1 Kiến thức, kĩ - Đo cân nặng bạn nhóm thơng qua đócủngcốkĩnăngsửdụng cân đồng hồ giải vấn đề với đơnvịlít Phẩm chất, lực a Nănglực: -Hìnhthành, pháttriểnnănglựctưduyvàlậpluậntốnhọc, nănglựcsửdụngvàcơngcụtốn, nănglựcgiaotiếptốnhọc, nănglựcmơhìnhhốtốnhọc, nănglực giải vấn đề tốn học b Phẩmchất:chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm.Rèntínhcẩnthận, nhanhnhẹntronghọctậpvàtrongcuộcsống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáoviên: Máytính, máychiếu, đồ vật chứa nước,cân sức khoẻ cho nhóm, cuộn dây để tạo hình dây, dụngcụđểchơitrịchơi “Tung vòng” Họcsinh:SGK, vở, đồdùnghọctập,… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC T Nội dung vàmụctiêu Hoạtđộngcủagiáoviên G 1.Khởi động ’ Mụctiêu: - Gvmở clip bàihát “Đếmsao” Tạotâmthểtíchcực, -Cho lớpnghevàháttheobài hứngthúhọctậpcho HS “Đếmsao” vàkếtnốivớibàihọcmới -Bàihátnóivề ……sauđó GV giớithiệubài… 2 Thựchành– Luyệntập Hoạtđộng 1: ’ Thựchànhcân- Bài 1/103 Mụctiêu: - GV chiếubài1trênmànhình Nhậnbiếtđượccânnặngcủa - GV cho HS đọc YC - GV hd HS cântheotổ: chia lớpthành tổ - GV theodõi HS cácnhómthựchànhcân Hoạtđộngcủah ọcsinh Lớphátvàkếthợp độngtác… -HS quansát -1 HS đọc YC - HS tậptrungtheotổv àthựchànhcân - Lầnlượt bạn nhóm cânrồi viết kết vào bảng Cân nặng - Sau khicânxong, HS vềlạivịtrí ban đầu - Cho đạidiệncácnhómnêu Hoạtđộng2: - Bài2a/103 Mụctiêu: Trưngbàyvàsắpxếpđồdù ngđãsưutầmtheoyêucầu - GV nx - Hỏi: Bàitập1củngcốkiếnthứcgì? - GV nhấnmạnhkiếnthứcbài1 - GVchiếubài 2a,cho HS đọcvàxácđịnh YC - GV cho HS thựchànhtheonhóm -HS chia sẻcáchcân, cách ghi cân nặng ý thực cân -HS nêu ý kiếncánhân -HS lắngnghe -1 HS đọcYC bài, lớpđọcthầm -HS thực theo nhóm: HS lấy đồ vật đựng nước chuẩn bị từ trước như: Hoạtđộng3: bình, chai, Thực hành đong đo sức lọ, chứa vật sử dụng có đồ ca lít - Bài2b/103 - GV vật đựng Mụctiêu: nxphầnchuẩnbịđồdùngvàcáchs lít Thực hành trải nghiệm ắpxếpđồdùngđãsưutầmcủa nước đong đo sức chứa HS -Cùng thảo vật sử dụng ca lít luận thực công việc - - GV cho HS đọcbài 2b - GV hỏi: Bài 2byêucầugì? – - sau: GV cho HS + Xếp riêng thựchànhtheonhóm đồ (trướckhiđongthìcácemtrongn vật hómdựđốnxemđổmấylầnbình chứa lítmớiđầybình to) lít, - GV NX đồ vật phầnthựchànhcủacácnhóm chứa 1lít / đồ vật chứa nhiều 1lít / Đạidiệnnhómtrì nhbày - HS nhómkháccùng chia sẻ, traođổivàđánhgi ábàilàmcủanhau - HS lắngnghe -1 HS đọc, lớpđọcthầm - 1-2 HS nêu - HS thựchànhyêucầu 2b theonhóm Đạidiệnnhómnê u - HS cảlớplắngnghe 3.Hoạtđộngvậndụng ’ Bài5 (trang105) Mụctiêu:HS “Tung vòng chạy theo đường tạo thành hình tứ giác - GVchiếubài5,cho HS đọcvàxácđịnh YC - GV Hd HScáchthựchiệntròchơi - GV hd HS chơitheotổ: chia lớpthành tổ -1 HS đọcYC bài, lớpđọcthầm - 1, 2… tổlênchơithử (Nếucịnthờigia nthìlầnlượtcả tổ) - GV NXvàhướngdẫnHS chơi -HS lắngnghe Củngcố - dặndò -Hỏi: Qua cácbàitập, ’ Mụctiêu:Tổnghợplạikiếnt đượccủngcốvàmởrộngkiếnthứ hứccủatiếthọc cgì? - GV nhấnmạnhkiếnthứctiếthọc - GV đánhgiá, độngviên, khíchlệ HS -HS nêu ý kiến -HS lắngnghe - Tiếtsauchúng ta sânchơitròchơi 5/105 Điều chỉnhsautiếtdạy (nếu có): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TRƯỜNG TIỂU HỌC … Giáoviên: Lớp: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn – Tuần18 Ngày … tháng … năm 2021 Bài50:Emvuihọctoán (tiết2) I MỤC TIÊU: Sau học, HScókhảnăng: '1 Kiến thức, kĩ - Củng cố kĩ nhận dạng hình tamgiác, hìnhchữnhật, hìnhtứgiácgắnvớicác hoạt động tạo hình.Luyệntậptổnghợpvềhìnhhọc Phẩm chất, lực a Nănglực: -Hìnhthành, pháttriểnnănglựctưduyvàlậpluậntốnhọc, nănglựcsửdụngvàcơngcụtốn, nănglựcgiaotiếptốnhọc, nănglựcmơhìnhhốtốnhọc, nănglực giải vấn đề tốn học b Phẩmchất:chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm.Rèntínhcẩnthận, nhanhnhẹntronghọctậpvàtrongcuộcsống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáoviên: Máytính, máychiếu, giấy vẽ, bút chì, bút màu, cuộn dây để tạo hình dây, dụngcụđểchơitròchơi “Tung vòng” Họcsinh:SGK, vở, đồdùnghọctập,… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC T Nội dung vàmụctiêu G 1.Khởi động ’ Mụctiêu: Tạoliênkếtkiếnthứccũvớibàit hựchànhluyệntậphôm ’ Hoạtđộngcủagiáovi ên -GV cho HS chơitròchơi “Đốbạn” -HS lắngngheluậtchơi - Luậtchơi: GV đưa sốcâuhỏi, HS trảlờiđúnglàthắng -HS chơi + Đốemkểtêncác “đường” trongmơnTốnemđã học? -HS lắngnghe + Đốemkểtêncáchìnhe mđãhọc? -GV đánhgiá HS chơi - GV dẫndắt, giớithiệubàimới Thựchành– Luyệntập Hoạtđộng 1: Thựchànhcân- Bài3/104 Mụctiêu: Tạohìnhsángtạosửdụngđườn gthẳng, đườngcong, đường gấp khúc Hoạtđộng2: - Bài4/104 Mụctiêu: Dùngdâytạohình Hoạtđộngcủahọcsinh - GVchiếubài3,cho HS đọcvàxácđịnh YC - GV cho HS thựchànhtheonhóm HStạohìnhvàogiấyth eoucầubàitập - GV NX phầnthựchànhcủacác nhóm - GVchiếubài 2a,cho -HS quansát -1 HS đọc YC - HS thựchànhucầubài theonhóm -Sau khitạohìnhxong, đạidiệncáctổ chia sẻbàivẽcủanhómmình Đạidiệnnhómtrìnhbày - HS nhómkháccùng chia sẻ, traođổivàđánhgiábàilà mcủanhau - HS lắngnghe HS đọcvàxácđịnh YC - GV cho HS thựchànhtheonhóm 4.(Cho HS sânsaucủatrườngđể thựchành) -1 HS đọcYC bài, lớpđọcthầm -Cá nhân HS nhóm tưởng tượng dùng dây tạo hình khác nhau, chia sẻ ý tưởng cách làm với bạn - Cùng thảo luận chọn ý tưởng tạo hình hợp tác dùng dây tạo hình - GV NX phầnthựchànhcủacác - HS lắngnghe nhóm ’ 3.Hoạtđộngvậndụng Bài5 (trang105) Mụctiêu:HS “Tung vòng chạy theo đường tạo thành hình tứ giác - GV Hdlạicáchthựchiệntr ịchơi.(nhưtiết 1đã chơithử) - GV hd HS chơitheotổ: chia lớpthành tổ HScáctổthựchànhchơitr ịchơitheokhuvực GV đãphâncơng -HS lắngnghe ’ - GV NX vàtổngkếtcáchchơitr òchơicủacácem Củngcố - dặndò -Hỏi: Mụctiêu:Tổnghợplạikiếnthứ +HS nói cảm xúc -HS nêu ý kiến ccủatiếthọc sau học + HS nói hoạt động thích tronggiờ học + HS nói hoạt động cịn lúng túng Nếu làm lại làm gì? -HS lắngnghe - GV nhấnmạnhkiếnthứcti ếthọc - GV đánhgiá, độngviên, khíchlệ HS Vềơnbàiđểchuẩnbịki ểmtracuốihọckì Điều chỉnhsautiếtdạy (nếu có): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TRƯỜNG TIỂU HỌC … Giáoviên: Lớp: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn – Tuần18 Ngày … tháng … năm 2021 BÀI:KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (ĆI HỌC KỲ I) I Mụctiêu: Kiểmtratậptrungvàocácnội dung sau: - Cộngtrừtrongphạm vi 20 - Phépcộng, phéptrừcónhớtrongphạm vi 100 - Giảitốncólờivănbằngmộtphépcộnghoặcphéptrừcóliênquanđếncácđơnvịđãhọc - Nhậndạnghìnhđãhọc II Chuẩnbị: * GV: Đề kiểm tra * HS: Giấy nháp, bút, III Các hoạt động dạy học: TG Nội dung Hoạtđộngcủa GV Hoạtđộngcủa HS - Đềkiểm tra Gvlàmsẽdựavào ma trậnđềcủa PGD vànhàtrường - Đềbài(chờnhàtrườngduyệt) IV Rútkinhnghiệm - Bổsung : ... số Mục tiêu:Vận dụng kiến thức kĩ toán 10 cộng với số học vàogiải toán thực tế -Hs đọc đề Gv nêu yêu cầu toán -Yêu cầu hs quan sát mẫu để -Hs làm BT nhận dạng toán dạng 10 -Hs chữa cộng với số... HS làm việc cá nhân hợp ghi cánh diều -Chữa trò chơi: Ai nhanh 5’ Bài 2: Tính nhẩm - Mỗi đội hs lên bảng nối tiếp lựa chọn vật có phép tính phù hợp với kết ghi cánh diều Hai đội lên tham gia chơi... cầu toán - Yêu cầu HS làm tập - Gọi hs nêu cách làm - HS đọc toán - HS thực theo cặpcắt băng giấy dán băng giấy 1dm vào - HS cầm băng giấy cắt nói cho bạn nghe độ dài chúng - Nhận xét làm hs 2? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án toán lớp 2 (học kì 1) sách cánh diều, giáo án toán lớp 2 (học kì 1) sách cánh diều