0

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình

30 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 19:06

4.1 KHÁI NIỆM, NỘI DUNG, VAI TRÒ : 4.1.1 Khái niệm: Dự tốn xây dựng cơng trình tồn chi phí cần thiết để xây dựng cơng trình đƣợc xác định giai đoạn thực dự án phù hợp với thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công yêu cầu công việc phải thực cơng trình TT09/2019 4.1.2 Vai trị: Dự tốn cơng trình sở để: - xác định giá gói thầu, - giá xây dựng cơng trình, - để đàm phán, ký kết hợp đồng, - toán với nhà thầu trƣờng hợp định thầu 4.1.3 Nội dung: Dự tốn cơng trình bao gồm: Chi phí xây dựng (GXD); Chi phí thiết bị (GTB); Chi phí quản lý dự án (GQLDA); Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng (GTV); Chi phí khác (GK); Chi phí dự phòng (GDP) TT09/2019 4.2 PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DTXDCT: GXDCT= GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP 4.2.1 Xác định chi phí xây dựng (GXD) CPXD đƣợc xđ cho cơng trình, hạng mục ct, ct phụ trợ, cơng trình tạm phục vụ thi cơng -Xác định tổng khối lƣợng hao phí vl, nc, máy thiết bị thi công -Xác định bảng giá vl, giá nc, giá máy thiết bị thi cơng =>CPXD tính theo tổng khối lƣợng hao phí vật liệu, nhân cơng, máy thiết bị thi công đƣợc xác định tổng hợp Bảng 3.6 PL3: TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG TÍNH THEO KHỐI LƢỢNG HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG VÀ BẢNG GIÁ TƢƠNG ỨNG CHI PHÍ GIÁN TIẾP Chi phí chung: đƣợc tính tỉ lệ % chi phí trực tiếp - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí điều hành sản xuất cơng trƣờng - CP bảo hiểm ngƣời lao động trực tiếp CHI PHÍ GIÁN TIẾP Chi phí chung Chi phí nhà tạm để điều hành thi công CP số cv không xđ KL từ thiết kế CP gián tiếp khác THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƢỚC 4.2.2.Xác định chi phí thiết bị (GTB) GTB = GMS + GGC + GQLMSTB +GCN + GĐT + GLĐ+ GCT + GK Trong đó: + GMS : chi phí mua sắm thiết bị cơng trình thiết bị công nghệ + GGC : cp gia công, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn + GQLMSTS : CP quản lý mua sắm thiết bị nhà thầu + GCN : CP mua quyền công nghệ + GĐT : chi phí đào tạo chuyển giao cơng nghệ + GLĐ: chi phí lắp đặt thiết bị thí nghiệm, hiệu chỉnh + GCT : CP chạy thử thiết bị theo yêu cầu + GK : chi phí liên quan khác Bảng 2.4 TỔNG HỢP DỰ TỐN GĨI THẦU THI CƠNG XÂY DỰNG ***Hƣớng dẫn Lập dự tốn, dự thầu*** 1.Xác định khối lƣợng công tác xây dựng  Tạo Bảng dự toán tiên lƣợng bao gồm hạng mục cơng trình(excel)  Xác định đầy đủ tên công tác phù hợp với Tên công tác hệ thống định mức (dựa vào trình tự thi cơng yêu cầu)  Đo bóc khối lƣợng cơng tác, tính tốn chi tiết cấu kiện  Quy đổi khối lƣợng tính đƣợc đơn vị quy định định mức Số Mã Tên công tác Đơn HS BP TT Hiệu Diển giải vị Phụ GN AB.25111 Đà o mó ng chiề u rộ ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình, Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình

Từ khóa liên quan