0

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón tới sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế của cây địa hoàng tại thái nguyên

101 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 18:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN THIỆP Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY ĐỊA HOÀNG TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Ngành: Khoa học trồng Lớp: K48- TTN01 Khoa: Nơng học Khóa học: 2016 – 2020 Thái Ngun, 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN THIỆP Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY ĐỊA HOÀNG TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Ngành: Khoa học trồng Lớp: K48- TTN01 Khoa: Nơng học Khóa học: 2016 – 2020 Giảng viên hướng dẫn: TS Hà Minh Tuân Thái Nguyên, 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu số liệu trình bày khóa luận hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố tài liệu Mọi giúp đỡ cho việc hồn thành khóa luận cảm ơn Các thông tin, tài liệu trích dẫn trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2020 Sinh viên Hoàng Văn Thiệp ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp phần vô quan trọng chương trình đào tạo tất trường Đại học, có trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Q trình thực tập tốt nghiệp giúp cho sinh viên thực hành kiến thức lý thuyết học kĩ sau thực hành, giúp cho sinh viên làm quen với thực tiễn sản xuất, nhằm nâng cao chuyên môn để trường trở thành cán kỹ sư nông nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Nông học thầy giáo TS Hà Minh Tuân em thực đề tài tốt nghiệp với tên: “Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân bón tới sinh trưởng, suất hiệu kinh tế địa hoàng Thái Nguyên” Trong suốt trình thực tập để hồn thành khóa luận tốt nghiệp, cố gắng nỗ lực thân, em nhận nhiều giúp đỡ, quan tâm từ thầy cô bạn bè Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bảo giúp đỡ tận tình thầy giáo TS.Hà Minh Tn, TS.Nguyễn Minh Tuấn, Ths Nguyễn Thị Mai Thảo, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thầy cô giáo Khoa Nông học giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn bạn bè, anh Liêu Thanh Hùng tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình học tập thời gian thực luận văn tốt nghiệp cuối khóa học.Trong q trình thực đề tài này, điều kiện thời gian thân cịn nhiều hạn chế nên khơng thể tránh khỏi sai sót, khiếm khuyết Vì em kính mong đóng góp ý kiến thầy, giáo bạn để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên ngày tháng năm 2020 Sinh Viên Hoàng Văn Thiệp iii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Đặc điểm sinh trưởng phát triển địa hoàng giai đoạn thu hoạch (6 tháng sau trồng) 22 Bảng 4.2: Đánh giá mức độ sâu bệnh hại địa hoàng 23 Bảng 4.3 Tỉ lệ sống cơng thức bón lót khác 24 Bảng 4.4: Động thái tăng trưởng chiều cao 25 Bảng 4.5: Động thái tăng trưởng đường kính tán 27 Bảng 4.6: Động thái tăng trưởng số 28 Bảng 4.7: So sánh đặc điểm sinh trưởng phát triển địa hồng cơng thức bón phân 30 Bảng 4.8: Đánh giá mức độ sâu bệnh hại địa hồng CT bón phân 31 Bảng 4.9: Các tiêu cấu thành suất suất cơng thức phân bón 33 Bảng 4.10: Hạch toán hiệu kinh tế cơng thức bón phân 34 iv DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Phương pháp chọn mẫu theo dõi thí nghiệm 16 Hình 4.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 26 Hình 4.2 Động thái tăng trưởng đường kính tán 27 Hình 4.3 Động thái tăng trưởng số 29 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CD : CHIỀU DÀI CT : CÔNG THỨC CV : HỆ SỐ BIẾN ĐỘNG Cs : CỘNG SỰ DK : ĐƯỜNG KÍNH LSD : GIÁ TRỊ SAI KHÁC CÓ Ý NGHĨA NHỎ NHẤT NL : NHẮC LẠI NSLT : NĂNG SUẤT LÝ THUYẾT NSTT : NĂNG SUẤT THỰC THU P : XÁC SUẤT SL : SỐ LÁ TB : TRUNG BÌNH vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.2 Nguồn gốc, phân loại giá trị dược liệu Địa hoàng 2.2.1 Nguồn gốc phân bố 2.2.2 Phân loại thực vật 2.2.3 Giá trị dược liệu Địa hoàng 2.3 Đặc điểm thực vật học Địa hoàng 2.4 Đặc điểm sinh trưởng, phát triển Địa hoàng 2.5 Điều kiện sinh thái Địa hoàng 2.5.1 Nhiệt độ 2.5.2 Ánh sáng 10 2.5.3 Đất 10 2.5.4 Nước 11 vii 2.5.5 Chất dinh dưỡng 11 2.6 Những nghiên cứu liên quan biện pháp kỹ thuật sản xuất Địa hoàng giới Việt Nam 11 2.6.1 Trên giới 11 2.6.2 Ở Việt Nam 13 2.7 Một số kết luận rút từ tổng quan 14 PHẦN VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 15 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 15 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 15 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 15 3.3 Nội dung nghiên cứu 15 3.4 Phương pháp nghiên cứu 15 3.4.1 Phương pháp thiết kế thí nghiệm 15 3.4.2 Các tiêu phương pháp theo dõi 18 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 20 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Một số đặc điểm sinh trưởng phát triển giống dược liệu địa hoàng Thái Nguyên 21 4.1.1 Đặc điểm sinh trưởng phát triển địa hoàng giai đoạn thu hoạch (6 tháng sau trồng) 21 4.1.2 Sâu bệnh hại địa hoàng 23 4.2 Ảnh hưởng liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển địa hoàng Thái Nguyên 24 4.2.1 Tỷ lệ sống 24 4.2.2 Động thái tăng trưởng chiều cao 25 4.2.3 Động thái tăng trưởng đường kính tán 26 4.2.4 Động thái tăng trưởng số 28 viii 4.2.5 Đặc điểm sinh trưởng phát triển địa hồng cơng thức bón phân 29 4.2.6 Sâu bệnh hại địa hồng cơng thức phân bón 31 4.2.7 Các tiêu cấu thành suất suất, hiệu kinh tế công thức phân bón 32 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 35 5.1 Kết luận 35 5.2 Đề nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC t Grouping Mean N trt A 3.1867 B 2.7400 B C B 2.4575 2 C C D 2.2800 1.7350 Trọng lượng củ The SAS System 21:44 Thursday, July 26, 2020 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep trt Values 12 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 10 10 21:44 Thursday, July 26, 2020 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Sum of Source DF Model Error Corrected Total Squares Mean Square 0.19288825 0.00069715 0.03857765 0.00017429 0.19358540 F Value Pr > F 221.34 F 0.00134560 Source Type I SS 0.04788566 Type III SS 7.72 0.0499 274.75 F 0.00134560 0.239900 0.00134560 0.19154265 0.04788566 The SAS System 7.72 0.0499 274.75 F 221.34 483.9635000 Coeff Var Root MSE yield Mean 0.996399 5.503043 0.660090 DF F 3.3640000 119.7141563 7.72 0.0499 274.75 F 3.3640000 3.3640000 478.8566250 119.7141563 The SAS System 7.72 0.0499 274.75 F R-Square Source trt Mean Square 323.3500000 Corrected Total rep Squares Mean Square F Value Pr > F 2.7040000 80.1615000 Type III SS 2.7040000 320.6460000 10.62000 0.23 0.6541 6.92 0.0438 Mean Square F Value Pr > F 2.7040000 80.1615000 The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield 0.23 0.6541 6.92 0.0438 21:43 Thursday, July 26, 2020 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 11.5765 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 9.4466 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A Mean 18.300 N trt A B A 14.100 11.600 7.250 2 B A B A B B C C C 1.850 PHỤ LỤC Một số hình ảnh thời gian thực đề tài Chuẩn bị đất, xới đất, lên luống Cây trồng Đo chiều dài Cây trồng sau 30 ngày Làm cỏ, chăm sóc Tưới nước cho vịi phun Sâu xám hại Sâu róm hại Vết hại sâu Chế phẩm sinh học đa chức dạng hạt dung dịch Thu hoạch củ ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN THIỆP Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY ĐỊA HOÀNG TẠI THÁI NGUYÊN... sinh trưởng phát triển lượng phân bón để tăng suất, cho hiệu kinh tế cao địa hoàng tỉnh Thái Nguyên 1.2.2 Yêu cầu Đánh giá lượng phân bón ảnh hưởng tới sinh trưởng suất cho hiệu kinh tế cao địa. .. thuật nhằm nâng cao suất dược chất cho loại dược liệu [4] Trên sở đó, thực đề tài: ? ?Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân bón tới sinh trưởng, suất hiệu kinh tế địa hoàng Thái Nguyên? ?? cần thiết,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón tới sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế của cây địa hoàng tại thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón tới sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế của cây địa hoàng tại thái nguyên