0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm rối loạn chuyển hóa và tác dụng điều trị của propranolol trên bệnh nhân bỏng

171 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y PHAN QUỐC KHÁNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA VÀ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ CỦA PROPRANOLOL TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG NẶNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y PHAN QUỐC KHÁNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA VÀ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ CỦA PROPRANOLOL TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG NẶNG Chuyên ngành: Ngoại khoa Mã số: 72 01 04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Nhƣ Lâm TS Nguyễn Hải An HÀ NỘI - 2021 LỜI CẢM ƠN Tính đến lúc bảo vệ, năm 2021, tơi theo đuổi đề tài gần năm Quả thật năm qua quảng thời gian khó khăn, vất vả nhƣng không phần hạnh phúc Tôi cảm thấy may mắn trình học tâp nghiên cứu Học viện Quân Y đƣợc nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Ngƣời cho tất may mắn đấy, Nguyễn Nhƣ Lâm Tơi biết ơn dun ngộ, biết ơn kính u thầy! Tơi xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hải An ngƣời thầy trực tiếp hƣớng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ, suốt q trình lấy số liệu hồn thiện luận án Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ nhiệm môn Bỏng YHTH thầy cô giảng viên môn quan tâm, động viên tạo điều kiện, giúp đỡ q trình học tập hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Đảng ủy - Ban giám đốc Học viện Quân y, Đảng ủy - Ban giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác, Phòng sau đại học Hệ sau đại học Học viện Quân y tạo điều kiện cho tơi nghiên cứu hồn thiện luận án Tôi xin chân thành cảm ơn tới Đảng ủy – Ban giám đốc Bệnh viện Quân y tin tƣởng, tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình cơng tác học tập nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn anh em bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, đồng hƣơng Nam Đàn thủ trƣởng chia sẻ động viên, quan tâm giúp đỡ tơi q trình cơng tác, học tập hồn thành luận án Tơi biết ơn gia đình ln thấu hiểu giúp đỡ tơi, cho cân điều tốt khả Hà nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả Phan Quốc Khánh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi với hƣớng dẫn khoa học tập thể cán hƣớng dẫn Các kết kết nghiên cứu nêu luận án trung thực đƣợc công bố phần báo khoa học Luận án chƣa đƣợc cơng bố Nếu có điều sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Phan Quốc Khánh MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Bệnh bỏng rối loạn chuyển hóa bỏng 1.1.1 Đại cƣơng bệnh bỏng 1.1.2 Các giai đoạn chuyển hóa bỏng 1.1.3 Các rối loạn chuyển hóa bỏng 1.1.4 Cơ chế tăng chuyển hóa bỏng 11 1.1.5 Hậu tăng chuyển hóa bỏng 15 1.2 Chuyển hóa lƣợng phƣơng pháp đo tiêu hao lƣợng 16 1.2.1 Chuyển hóa lƣợng, tỷ lệ chuyển hóa 16 1.2.2 Các phƣơng pháp đo tiêu hao lƣợng 17 1.3 Điều trị rối loạn chuyển hóa bỏng 19 1.3.1 Các phƣơng pháp không dùng thuốc 19 1.3.2 Các phƣơng pháp dùng thuốc 22 1.4 Sử dụng propranolol điều trị rối loạn chuyển hóa bỏng 26 1.4.1 Thuốc propranolol 26 1.4.2 Cách thức sử dụng propranolol bệnh nhân bỏng 28 1.5 Nghiên cứu giới tác dụng propranolol bệnh nhân bỏng nặng 30 1.6 Nghiên cứu rối loạn chuyển hóa tác dụng propranolol bệnh nhân bỏng nặng Việt Nam 32 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 34 2.2 Phƣơng tiện nghiên cứu 34 2.2.1 Dụng cụ đo tiêu hao lƣợng lúc nghỉ 34 2.2.2 Cân điện tử scaletronix (Mỹ) 35 2.2.3 Dụng cụ máy phục vụ cho chẩn đoán điều trị bệnh nhân 35 2.2.4 Máy xét nghiệm máu 36 2.2.5 Thuốc Dorocardyl (Propranolol) 37 2.2.6 Thuốc vật liệu điều trị toàn thân, chỗ tổn thƣơng bỏng 38 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 38 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 38 2.3.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 39 2.3.3 Cách chia nhóm bệnh nhân nghiên cứu 39 2.4 Các tiêu theo dõi đánh giá 40 2.4.1 Đặc điểm chung bệnh nhân bỏng 40 2.4.2 Xác định số đặc điểm rối loạn chuyển hóa sau bỏng nặng 43 2.4.3 Đánh giá tác dụng điều trị Propranolol 51 2.5 Xử lý số liệu nghiên cứu 56 2.6 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 56 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 3.1 Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 58 3.2 Một số đặc điểm rối loạn chuyển hóa bệnh nhân bỏng nặng 59 3.2.1 Biến đổi nhịp tim thân nhiệt 59 3.2.2 Đặc điểm cân nặng, tiêu hao lƣợng lúc nghỉ yếu tố liên quan 60 3.2.3 Biến đổi nồng độ huyết số hormone chuyển hóa IL-1β 65 3.2.4 Biến đổi số tiêu huyết học dinh dƣỡng 71 3.2.5 Biến đổi kích thƣớc gan sau bỏng nặng 81 3.3 Tác dụng propranolol bệnh nhân bỏng nặng 82 3.3.1 Sử dụng propranolol điều trị bệnh nhân bỏng nặng 82 3.3.2 Tác dụng số tiêu lâm sàng 83 3.3.3 Tác dụng số tiêu huyết học dinh dƣỡng 86 3.3.4 Tác dụng cân nặng tiêu hao lƣợng lúc nghỉ 90 3.3.5 Biến đổi kích thƣớc gan 91 3.3.6 Thời gian chi phí điều trị 92 3.3.7 Các biến chứng kết điều trị 92 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 93 4.1 Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 93 4.1.1 Đặc điểm tuổi giới tính 93 4.1.2 Đặc điểm diện tích bỏng, bỏng hơ hấp, số bỏng số tiên lƣợng bỏng 93 4.1.3 Thời gian đến viện tác nhân gây bỏng 95 4.2 Một số đặc điểm rối loạn chuyển hóa bệnh nhân bỏng nặng 95 4.2.1 Thân nhiệt 95 4.2.2 Nhịp tim 97 4.2.3 Biến đổi trọng lƣợng thể 98 4.2.4 Biến đổi tiêu hao lƣợng lúc nghỉ bệnh nhân bỏng nặng 99 4.2.5 Biến đổi nồng độ số hormon chuyển hóa cytokine bệnh nhân bỏng nặng 103 4.2.6 Biến đổi kích thƣớc gan bệnh nhân bỏng nặng 107 4.2.7 Biến đổi nồng độ số số lipid máu bệnh nhân bỏng nặng 108 4.3 Tính an tồn sử dụng propranolol bệnh nhân bỏng nặng 110 4.4 Ảnh hƣởng propanolol số tiêu chuyển hóa dinh dƣỡng 112 4.4.1 Diễn biến số tiêu lâm sàng 112 4.4.2 Diễn biến chuyển hóa số chất dinh dƣỡng 115 4.4.3 Biến đổi kích thƣớc gan 119 4.4.4 Biến đổi tiêu hao lƣợng lúc nghỉ 120 4.4.5 Ảnh hƣởng trình liền vết thƣơng 121 4.4.6 Thời gian điều trị, biến chứng kết điều trị 122 4.5 Một số hạn chế luận án 124 KẾT LUẬN 125 KIẾN NGHỊ 127 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN TT Phần viết tắt Phần viết đầy đủ AMPc Cyclic adenosine monophosphate (AMP vòng) ARDS BEE Basal energy expenditure (Chuyển hóa bản) BHH Bỏng hơ hấp BI BMR BN Bệnh nhân CS Cộng DTBC Diện tích bỏng chung 10 DTBS Diện tích bỏng sâu 11 DTCT Diện tích thể 12 GH 13 GM-CSF 14 HATB Huyết áp động mạch trung bình 15 HATĐ Huyết áp động mạch tối đa 16 HATT Huyết áp động mạch tối thiểu 17 HDL High density lipoprotein (Lipoprotein tỷ trọng cao) 18 HST Huyết sắc tố 19 IGF1 20 IGFBP3 21 IL 22 LDL 23 MCP1 Acute respiratory distress syndrome (Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển) Burn index (Chỉ số bỏng) Basal Metabolic Rate (Tỷ lệ chuyển hóa bản) Growth hormone (Hóc mơn tăng trƣởng) Granulocyte colony-stimulating factor (Yếu tố kích thích bạch cầu hạt) Insulin-like growth factor - I (Yếu tố tăng trƣởng giống insulin -1) Insulin-like growth factor binding protein-3 (Yếu tố tăng trƣởng giống insulin kết hợp với protein -3) Interleukin Low density lipoprotein (Lipoprotein tỷ trọng thấp) Monocyte chemoattractant protein-1 TT Phần viết tắt 24 MIP-1 β 25 NKH 26 PBI 27 REE 28 rhGH 29 TEE 30 TNF Phần viết đầy đủ Macrophage inflammatory protein 1β Nhiễm khuẩn huyết Prognostic burn index (Chỉ số tiên lƣợng bỏng) Resting Energy Expenditure (Tiêu hao lƣợng lúc nghỉ) Recombinant human growth hormone (Hóc mơn tăng trƣởng tái tổ hợp) Total energy expenditure (Tổng tiêu hao lƣợng – Tiêu hao lƣợng thực tế) Tumor necrosis factor (Yếu tố hoại tử khối u) 132 Barrow R E., Wolfe R R., Dasu M R., et al (2006) The use of betaadrenergic blockade in preventing trauma-induced hepatomegaly Annals of surgery., 243(1):115-120 133 Gore D C., Chinkes D L., Wolf S E., et al (2006) Quantification of protein metabolism in vivo for skin, wound, and muscle in severe burn patients Journal of Parenteral and Enteral Nutrition., 30(4):331-338 134 Pereira C., Murphy K., Jeschke M., et al (2005) Post burn muscle wasting and the effects of treatments The international journal of biochemistry & cell biology., 37(10):1948-1961 135 Hemmila M R., Taddonio M A., Arbabi S., et al (2008) Intensive insulin therapy is associated with reduced infectious complications in burn patients Surgery., 144(4):629-637 136 Akỗay M N., Akỗay G., ệztĩrk G (2005) The effects of metformin and oral propranolol on insulin resistance in thermally injured patients The Pain Clinic., 17(2):189-192 137 Herndon D N., Barrow R E., Rutan T C., et al (1988) Effect of propranolol administration on hemodynamic and metabolic responses of burned pediatric patients Annals of surgery., 208(4): 484-492 138 Jeschke M., Herndon D.N (2007) The hepatic response to severe injury Intensive care medicine., Springer:651-665 139 Pereira C T., Barrow R E., Sterns A M., et al (2006) Age-dependent differences in survival after severe burns: a unicentric review of 1,674 patients and 179 autopsies over 15 years Journal of the American College of Surgeons., 202(3):536-548 140 Gauglitz G G., Williams F N., Herndon D N., et al (2011) Burns: Where are we standing with propranolol, oxandrolone, rhGH, and the new incretin analogues? Current opinion in clinical nutrition and metabolic care., 14(2):176-181 141 Norbury W B., Jeschke M G., Herndon D N (2007) Metabolism modulators in sepsis: propranolol Critical care medicine., 35(9):S616-S620 142 Macchia A., Romero M., Comignani P D., et al (2012) Previous prescription of β-blockers is associated with reduced mortality among patients hospitalized in intensive care units for sepsis Critical care medicine., 40(10):2768-2772 143 Kobayashi M., Jeschke M G., Asai A., et al (2011) Propranolol as a modulator of M2b monocytes in severely burned patients Journal of leukocyte biology., 89(5):797-803 W H.Pereira, Organization (2018) Burns, G Jeschke, Gauglitz, G Kulp, C dưỡng Finnertyet al (2011) Long-term persistance of & the pathophysiologic response to severe burn injury PloS one, (7), e21245 M C I.T K.G.D.G Murphy, N.A Herndon (2005) Altering metabolism Journal oftrị Burn Care Research, 26 (3),viện 194-199 N N Lâm Nghiên cứuD.Jeschke hiệu củaC nuôi sớm đường ruột điều nhân bỏng nặng, Học Quânisy.Journal S.(2006) Shahrokhi, M (2020) Anabolic and agents inbệnh burn care: What is known and what yet beof learned Burns, 46 (1), 19-32 E R Babu (2017) COULD SERUM CYTOKINES SERVE ASanticatabolic PRE-DICTORS IN OUTCOME OF THERMAL BURN Indian Burns, 25 (1), 18-22 M T.Gus, LeCompte, Rae, S.G A Kahn (2017) A survey the use of Long-term propranolol inused burn centers: Who, what, when, why Burns, 43 to (1), 121-126 M G Jeschke (2016) Postburn hypermetabolism: past,of present, and future Journal ofgóp Burn Care & Research, 37 (2), 86-96 D Herndon, N.L.A.Nghiên Rodriguez, E C Diaz, S.sàng, Hegdeet al propranolol use in severely burned patients: randomized study Annals of 256 Viện (3), 402 10 T.N N Tuấn (2004) cứu lâm sàng dụng phương pháp lọc máu liên tục phần điều trịvà bệnh nhân bỏng thờimở kỳaphổi nhiễm trùng nhiễm Luận án Tiếnviện sỹsurgery, Y học,y.Học Quân Y 11 T Hùng (2018) Nghiên cứu đặc điểm lâmứng lâm(2012) sàng hội chứng suy hấp cấp tiến triển hiệu quảpediatric liệu bệnhcontrolled nhânđộc, bỏng nặng, Học Quân 12 Jeschke, M E van Baar, A Choudhry, K.cận K Chunget (2020) injury Nature Reviews Disease Primers, 6pháp (1), 1-25 13 M L Đ T.G (2003) Bỏng kiến thức chuyên ngành, Nhàal xuất yBurn học,hơ Thành phố Hồ Chí 14 M G.Trung Jeschke, D.Luterman L Chinkes, C.M.C.(2015) Finnerty, G Kulpet al The pathophysiologic response to Minh severe burn injury Annals of surgery, 248 (3),pediatrics, 387 15 E C Chew, N Baier, J.vàH Lee Do β-Blockers Decrease the Hypermetabolic State inof Critically Ill(9424), Children With Severe Burns? Hospital (8), 446-451 16 P W Curreri, A (1978) Nutritional of the(2008) burned patient Clinics North America, 58 (6), 1151-1156 17 D N S Herndon, R G Tompkins (2004) Support of the metabolic response to Surgical burn injury The Lancet, 363 1895-1902 18 D W Wilmore, J M Long, A.Jr, D Mason Jr, hypermetabolic R.support W Skreenet al (1974) mediator ofinthe hypermetabolic thermal injury Annals of surgery, 180 (4), 653 19 B H W F T Caldwell, J B Cone The response toCatecholamines: burn injury The problems general surgery, 11response (4), 577to -in589 20 T W Newsome, D.Sinh Mason B Pruitt Weight loss following thermal injury Annals of 178 (2), 215 21 F N Williams, D.A.N Herndon, G.(1994) A.A.Kulp, M.Jr G Jeschke (2011) Propranolol decreases cardiac work insurgery, a dose-dependent manner severely burned children Surgery, 149 (2), 231-239 22 P T Đức (2017) lý học, xuất Y(1973) học, Hà Nội 23 D L.M Demling RH (2000) stress to injury: role ofal nutritional support Wound, 12 (1), -14 24 G G Gauglitz, D N Herndon, G.Nhà A.response Kulp, W J Meyer IIIet (2009)and Abnormal insulin sensitivity persists up and to years inmodalities pediatric post-burn The Journal ofand Clinical Endocrinology & 94 (5), 1656-1664 25 S L Duffy, L Lagrone, D.The N Herndon, W J.(2015) Mileski (2009) Resistin postburn insulin dysfunction Journal ofthree Trauma and Acute Carepatients 66 (1), 250-254 26 I Kaddoura, G Abu-Sittah, A.J.-H Ibrahim, R Karamanoukianet al (2017) injury: review of pathophysiology therapeutic inSurgery, major burns Annals of burns fireand disasters, 30 (2), 95.Metabolism, 27 J Hur, H T.M Yang, W Chun, Kimet al Inflammatory cytokines their prognostic ability in cases of major burn injury Annals of laboratory medicine, 35 105-110 28 Jeschke, D Herndon (2001) Fatty infiltration of theBurn liverand inlowers severely burned pediatric patients: autopsy findings and clinical implications Journal of(1), Trauma Acute Care 51 (4), 736-739 29 A Aarsland, D.R.G Chinkes, R.M R Wolfe, R E Barrowet al Beta-blockade peripheral lipolysis in patients receiving growth hormone Rate of hepatic very low density lipoprotein triglyceride secretion remains unchanged Annals surgery, 223 (6), 777 30 J D.P N.Barret, Herndon, M R Dasu, R.N R.D Wolfe, R E.Barrowet Barrow (2003) Gene profiles and protein balance inburn skeletal muscle ofinburned children after β-adrenergic blockade Journal ofSurgery, Physiology-Endocrinology And Metabolism, 285 of (4), E783-E789 31 R E Barrow, R.W Wolfe, R Dasu, N al.(1996) (2006) Theexpression use of beta-adrenergic blockade incause preventing trauma-induced hepatomegaly Annals of surgery, 243 115-120 32 B E Zawacki, K Spitzer, Mason Jr, L A Johns (1970) Does increased evaporative water loss hypermetabolism patients? Annals of surgery, 171 (1), (2),American 236 33 M N.(1994) Busche, A C A Herold, P.L Vogtet al.The (2016) Evaporative water loss in4superficial full thickness burns Annals ofburned plastic surgery, 77 (4),200 401-405 34 J Nutritional support ofAoki, the patient problems general surgery, (11),simulates 590 -to 606 35 P Q Bessey, M.Roettger, Watters, T D.M W Wilmore (1984) Combined hormonal infusion metabolic response to injury Annals oftwo surgery, 264 its effect by using clinical and biochemical parameters Indian Journal of Burns, 23 (1), 19 36 A.W Lunawat, A.J Vishwani, S.T Datey, V.burned Singh (2015) of in hypermetabolism in patient bythe administration of propranolol in (4), the first weeks and (3), assessing 37 E Breitenstein, R Chiolero, E Jequier, P Dayeret al.Modulation (1990) Effects of beta-blockade onburn energy metabolism following Burns, 16 259-264 38 39 R R.V.Wolfe Herman Award Lecture, 1996:metabolic relation metabolic studies to clinical nutrition the example burnburns injury The American journal nutrition, 64 (5), 40 J d WeirS.(1996) (1949) New methods for rate with special to protein metabolism The Journal of physiology, 109 (1-2), 1-9.of clinical 41 T Oshima, Graf, C.-P Heidegger, L.calculating Gentonet (2017)ofJret Can calculation ofreference energy expenditure based on CO 2ofmeasurements replace calorimetry? Critical care, 21 (1),800-808 13.and Acute Care Surgery, 19 (8), 559-566 42 43 L H Aulick, H.Wolf, Hander, W Wilmore, A D.al MASON al.Effects (1979) The relative significance of thermal and metabolic demands onindirect burn & hypermetabolism Journal ofsevere Trauma 44 D Honeycutt, Barrow, D Herndon (1992) Cold Response Patients with Severe Burns After [beta]-Blockade Journal of Burn Care Research, 13 (2), 181-186 45 W Hart,(2004) S.E.R E.N D.cứu L.D Chinkes, R cắt B Beaufordet al (2003) of early excision and aggressive enteral feeding on expenditure hypermetabolism, catabolism, and sepsis after burn Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 54 (4), 755-764 46 D T MATSUDA, CLARK, G D HARIYANI, R.tửStress S BRYANTet al.in(1987) The effect of burn wound size onQuân resting energy Journal of Trauma Acute Care 27Annals (2), 115-118 47 Đ V Hân Nghiên phẫu thuật hoại sớm ghép da 72excision đầu sau bỏng, Học viện y.upburns 48 M Saaiq, S.M.Zaib, S Ahmad (2012) Early excision and versus delayed and grafting of deep thermal up total to 40% total body surface area: and a comparison ofSurgery, outcome of burns fire disasters, 49 A Keshavarzi, M Ayaz, Dehghankhalili (2016) Ultra-early versus early excision and32 grafting for thermal burns to 60% body surface area; a historical cohort study Bulletin of Emergency & and Trauma, (4), 197.25 (3), 143 50 Y S Samuel, C.M Song (2006) Meta-analysis ofgrafting early excision of Burns, 145-150 51 N A Ong, Cucuzzo, A Ferrando, D N Herndon (2001) The effects of exercise programming vs(2), traditional outpatient therapy in the rehabilitation of232 severely burned children Journal Burn Care & Research, (3), 214-220 52 O E Suman, R J.Shenkin Spies, Celis, R P al (2001) Effects of burns aill 12-wk resistance exercise program on skeletal strength in children with burn injuries Journal ofofapplied physiology, 91 (3),221168-1175 53 D W Hart, S E D.M L.M Chinkes, D C Mlcaket Goreet al (2000) Determinants of skeletal muscle catabolism after severe burn Annals of surgery, (4), 455 54 M M.Klein, Berger, A (2007) Trace element requirements in critically burned Journal of Trace Elements inmuscle Medicine and Biology, 21, 44-48 55 G L N.D A.Wolf, Rodriguez, Branski, D Herndon Vitamin and tracepatients element homeostasis following severe burn Total burn care London:burn WB Saunders, 321-324 56 R Przkora, D N Herndon, O.L E.K Suman, G N Jeschkeet al.(2012) (2006) Beneficial effects of extended treatment afterinjury hospital discharge pediatric patients Annals of surgery, 243of (6), 796 57 L K Branski, N Herndon, R Barrow, G A Kulpet al (2009) Randomized trial togrowth determine the efficacy of long-term hormone treatment inand severely burned Annals surgery, (4), 514 58 E C N Herndon, C Porter, L.M S.M Sidossiset al.al (2015) Effects of pharmacological interventions onhormone muscle protein synthesis andgrowth breakdown ininNew recovery from burns Burns, 41children (4), 649-657 59 M G.Diaz, Jeschke, C C Finnerty, G.A.E A.DebRoy, Kulp, R Przkoraet al (2008) Combination ofcontrolled recombinant human growth hormone and propranolol decreases hypermetabolism inflammation in severely burned children.250 Pediatric Critical Care Medicine, (2), 209-216 60 J Takala, E.D.A Ruokonen, N.H R Webster, S.M Nielsenet (1999) Increased mortality associated with growth hormone treatment in of critically illand adults England Journal of1148-1154 Medicine, 341 (11), 785-792 61 D N Herndon, P I Ramzy, M Zhenget al (1999) Muscle protein catabolism after severe burn: effects of IGF-1/IGFBP-3 treatment Annals of surgery, 229 (5), 713 62 T N Pham, J Warren, H Phan, F Molitoret al (2005) Impact of tight glycemic control in severely burned children Journal Trauma Acute Care Surgery, 59 (5), 63 M M.Oryan, G Jeschke, Jeschke, G F A Boehning, Kulp, R Kraft, C Finnertyet al (2010) Intensive insulin therapy inthe severely burned and pediatric patients: a prospective randomized trial American journal35of(9), respiratory and critical care medicine, 182 (3), 351-359 64 A E.A.Alemzadeh (2017) Effects of Elahiet insulin on wound healing: ametabolism review animal human evidences Life sciences, 174, 59-67 65 G D C C.C Finnerty, D al N (2010) Herndon (2007) Effect ofofinsulin onand inflammatory acute phase response after burn injury Critical care medicine, S519-S523 66 N Ballian, Rabiee, D.D K.N Andersen, Glucose inisburn patients: the role of insulin and other endocrine hormones Burns, 36patients (5), 599-605 67 68 M G.Wolf, Jeschke, R Pinto, Herndon,D.C Finnertyet (2014) associated with increased post-burn and mortality pediatric Critical care medicine, 42 (5), 1221 69 I Sinha-Hikim, J.Edelman, Artaza, L.N Woodhouse, N.C Gonzalez-Cadavidet al.Hypoglycemia (2002) Testosterone-induced increase inadministration muscle size morbidity ininhealthy young menchildren: is in associated with muscle fiber hypertrophy American Journal Physiology-Endocrinology And Metabolism, (1), E154-E164 70 S E L S Kemalyan, L Donisonet al.al (2006) Effects of oxandrolone on outcome measures in the severely burned: aburned multicenter prospective randomized double-blind trial Journal ofJournal Burn of Care & Research, 27 (2), 131-139 71 L J Porro, D N Herndon, N A Rodriguez, K Jenningset al (2012) Five-year outcomes after oxandrolone severely a randomized clinical trial of (3), safety and efficacy of the American College of Surgeons, 214 (4),283 489-502 72 R H Demling (1999) Comparison of the anabolic effects and complications ofwith human growth hormone and the testosterone analog, oxandrolone, after severe burn injury Burns, 25 215-221 73 A Tornio, M P J Neuvonen, J.N.T Backman (2012) Drug interactions oral antidiabetic agents: pharmacokinetic mechanisms clinical implications Trends in surgery, pharmacological sciences, 33 (6), 312-322 74 S Niemi, E Wolf, A Sanford, Herndonet al (2005) of metformin on glucose intolerance and muscle catabolism following severe burn injury Annals of 334 75 D C N Herndon, R R Wolfe (2005) of Influence peripheral metabolic effects of insulin and following severe burnand injury Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 59 (2), 316-323 76 M G.Gore, Jeschke, F N Williams, C.Wolf, C.D.Finnerty, N.Comparison A al (2012) The effect of ketoconazole on metformin post-burn inflammation, hypermetabolism and clinical outcomes PloS one, 7241 (5),(2), e35465 77 A Ali, D N.D.Herndon, A S Mamachen, S.B Hasanet al.al.Rodriguezet (2015) Propranolol attenuates hemorrhage andburn accelerates wound healing in severely burned adults Critical care, 19 (1), 217 78 D N Herndon, D W Hart, S E D L Chinkeset al (2001) Reversal of catabolism by beta-blockade after severe burns New England Journal of Medicine, 345 (17), 1223-1229 79 D A Brown, J Gibbons, Honari, M Kleinet (2016) Propranolol dosing practices in adult patients: implications for safety and efficacy Journal of Burn Care & Research, 37 (3), e218-e226 80 D A Segu, N Guillory, N Herndon, M.Tilak B Silva III, C R Andersenet al (2017) kinetics in plasma from severely burned adults Burns, 43 (6), 1168-1174 81 S L.K Jain, P.Wolf, Manjunath, B (2011) Modulation ofβ-Blockade the acute phase post burn response propranolol Indian Journal ofand Burns, 19 (1), 22-22 82 W.Mohammadi, Hart, S.Stockton, E.D Chinkes, Lalet al.al (2002) andPropranolol growth hormone burn Annals ofwith surgery, 236 (4), 450 83 O Flores, J.D.A.L.Roberts, M J.O.Mulleret The efficacy and safety ofhypermetabolic adrenergic blockade after burn injury: A systematic review meta-analysis Journal of&Trauma and30 Acute Care Surgery, 80 (1), 146-155 84 A A A.Nguyen, Bakhshaeekia, P.S.Alibeigi, M J (2016) Hasheminasabet al (2009) Efficacy of after propranolol in wound healing for hospitalized burn patients Journal of Burn Care Research, (6), 1013-1017 85 M G.Wolfe, Jeschke, B Norbury, Finnerty, L Maggiet K Branskiet al (2007) Propranolol does not inflammation, sepsis, or fatty infectious inArchives severely burned children Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 62 (3), 676-681 86 D Morio, N Herndon, T T R.C Wolfe, S P al (1994) Lipolysis inburn burned patients is stimulated byin theburn β2-receptor for catecholamines of surgery, 129 (12), 1301-1305 87 R R D.W N Herndon, F.R.C Jahoor, Miyoshiet (1987) Effect of(2009) severe injury on increase substrate cycling by glucose and acids.aepisodes New England Journal ofAnnals Medicine, 317 (7),236 403-408 88 B O Irtun, D N.(2009) Herndon, R R.H.Wolfe (2002)al Propranolol decreases splanchnic triacylglycerol storage patients receiving high-carbohydrate diet of 1082-1090 surgery, (2), 218 89 R K Sivamani, C E Pullar, C G Manabat-Hidalgo, Rockeet al Stress-mediated increases in systemic and local epinephrine impair skin wound healing: for beta 90 R Oberbeck, P Kobbe Beta-adrenergic antagonists: indications and potential immunomodulatory side effects in the critically ill.ởCurrent medicinal chemistry, 16potential (9), 91 H T V Anh (2016) Nghiên cứu sốhọc yếu tố nguy cơD.vàM hiệu thông nhân tạo điều trị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển bệnh nhân bỏng nặng, Luận án tiến sỹ y new học,indication Học viện Quân y blockers PLoS Med, (1), e1000012 92 D BJ (1974) Gentamycin therapy Drug Intell Pharm, 8, 650 -của 655 93 N N Tuấn (2018) Giáo trình saumột đại chuyên ngành bỏng, Họcbronchoscopy viện Quânkhí y, in Hà Nội 94 K Marek, W S Stanisław, G al.Clin Fibreoptic routine clinical practice in confirming the diagnosis and treatment of inhalation burns Burns, 33 (5), 554-560 95 G Kleiner, A Piotr, Marcuzzi, V Zanin, L.Stefanet Monastaet al (2013) Cytokine levels the serum of healthy subjects Mediators of inflammation, 2013, 96 G Jeschke, R P Mlcak, C W B.(2007) Norburyet al (2007) Burnin theand inflammatory andof hypermetabolic response Critical care, 11 (4), and R90 97 M M.M G.Wallace, Jeschke, R P.Shizgal Micak, C C C Finnerty, Finnerty, D.Benedict N Herndon (2007) Changes insize liverdetermines function and size after and a severe thermal injury Shock, 28 (2), 172-177 98 B FRED T CALDWELL, J B Cone (1992) Ibuprofen lowers body temperature metabolic rate humans withThe burn injury Journal Acute Care 32 (2), 99 A H M (1984) The D Harris equation reevaluated: resting energyBurn requirements the body cell mass journal ofTrauma clinical nutrition, 40 (1),Surgery, 100 A.H.Khwaja B.Roza, A C (2012) C J o.M B Sepsis, I A Group, G Greenhalgh, J.(2013) R Saffleet al.injury (2007) American Association consensus conference to American define sepsis andof infection burns Journal of168-182 Burncare Care &154-157 Research, 28165-228 (6), 776-790 101 R P Dellinger, M Levy, Rhodes, D Annaneet al Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septicinshock, 2012 Intensive medicine, 39 (2), 102 A KDIGO practice for acute kidney Nephron Clinical (4), c179-c184 103 A D T Force, V Ranieri, G Rubenfeld (2012) Acute respiratory distress syndrome Jama, 307 (23), 2526-2533 104 T Đ Đạo (2015) Tình hìnhclinical điều trịJohnson, vàguidelines di O chứng Bệnh viện Chợ Rẫy 3of năm 2012 - Practice, 2014 Tạp120 chíand Y học bỏng, Tạpnutrition, chí số 2,ofand 105 D W.Williams, Wilmore, A Mason, D B Pruitt (1975) Effect of ambient temperature on heat production heat loss họa in burn patients Journal applied 38 593-597 106 F N M G Jeschke, D L.bỏng Chinkes, E Sumanet al (2009) Modulation the hypermetabolic response tothảm trauma: temperature, Journal ofDisease, the(4), American College of Surgeons, 208 (4), 489 107 D W Chang, L DeSanti, R H.W Demling (1998) Anticatabolic and anabolic strategies in critical illness: a review of treatment modalities Shock, 10drugs (3),physiology, 155-160 108 C Auger, O.R M G Jeschke (2017) The alterations underlying post-burn hypermetabolism Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis 2633-2644 109 E L Sierp, Kurmis, K Lange, R Yandellet al.biochemical (2020) Nutrition and Gastrointestinal Dysmotility in Ill current Burn Patients: AofRetrospective Observational Study.ofJournal of1863 Parenteral and 25 Enteral Nutrition, 110 J R Saffle, E.Samadi, Medina, J RAYMOND, D al Influence (1985) Use indirect calorimetry inCritically theexpenditure nutritional management burned patients Journal ofSociety, Trauma and Acute Care(10), Surgery, (1), 32-39 111 R Przkora, R Y Fram, D.J N Herndon, O WESTENSKOWet E.What Sumanet al ofof inhalation injury on energy in severely burned children Burns, 40 (8), 1487-1491 112 H Kim, Y Cho, D Kim, Huret al (2009) of(2014) Factors Is Energy Expenditure on Major Burn Journal of Korean Burn 12(4), (2),406 110-114 113 A Pruskowski, J.G A.Cioffi Rizzo, B.A.A K Chanet al (2017) A Survey ofResting Temperature Management Practices Among Burn Centers inzazhi= North America Journal Burn Care &243-245 Research, 39 (4), 612-617 114 K J Chai Kelemen 3rd,Mechanisms W Jr, D.Shields, Mason Jr, D.Kind W.after Mozingoet al.Influencing (1996) Effect of ambient temperature on metabolic rate Patients? after thermal injury Annals of surgery, 223 115 J (2009) skeletal muscleR wasting severe burn and its treatment Zhonghua shao shang za11 zhi= Zhonghua shaoshang Chinese journal ofofburns, 25of(4), 116 A Clark, J Imran, T Gauglitz, Madni,of E.Lee, Wolf Nutrition and metabolism inmagnitude burn patients Burns &postburn: trauma, 5differences (1), 117 M G Jeschke, G G C C Finnerty, R Kraftet al (2014) Survivors versus non-survivors inburned inflammatory and hypermetabolic trajectories Annals surgery, (4), 814 93 (4), 1270-1275 118 G A D N Herndon, J.S.O O.(2017) E.C.Sumanet al (2010) Extent andCortisol catecholamine surge in pediatric patients Shock (Augusta, Ga.), 33Clinical (4), 369 119 W B.Kulp, Norbury, D Herndon, L K Branski, D.Goodwin L Chinkeset al (2008) Urinary cortisol and catecholamine excretion after burnINST injury inafter children The Journal of Endocrinology &259 Metabolism, 120 G M Vaughan, R A L Becker, P Allen, W Jret al and of corticotrophin in large burned patients, ARMY OF SURGICAL RESEARCH FORT HOUSTON TX,and outcome 121 H A Vindenes, E N Ulvestad, R.J.J Bjerknes (1998) Concentrations of(1982) cytokines plasma of patients with burns: their relation toand time injury, burn size, Burns, inflammatory variables, infection, The European journal of surgery, 164 (9), 647-656 122 R Barrow, R.D Mlcak, Barrow, H Hawkins (2004) Increased weights inin severely burned children: comparison of ultrasound autopsy measurements 30 (6),SAM 565-568 123 R R Wolfe, N Herndon, E Peters, F Jahooret (1987) liver Regulation oftarget lipolysis in severely burned children Annals of surgery, 206 (2), 214 124 A Khubchandani, Khubchandani Study of alterations inburn Lipid 125 A S SAHIB (2011) after injury:al.Aal potential therapeutic (year), 18,after 45 126 A M.Dyslipidemia Shaikh, J.Finnerty, Sachde, M.C Suriet (2011) Study of Alterations inAge lipid profile injury Indian Journal of Burns, 19severely (1), 46-46 127 R Kraft, D N Herndon, C.B C.Chakravarty, Y Hiyamaet al (2013) of postburn fatty acids andburn triglycerides with clinicaland outcome in children The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 98 (1), 314-321 128 R Dalal, C A Sharma, B M insulin A Parwazet al.Association (2014) Aof study of prognostic factors for prediction of complications and outcomes in burned burn patients Indian Journal of Burns,and 22 (1), 56 research, 129 G V J.Selvaraj, A.Deepa, N.Mohammed Niyamathullah (2017) A Study Prognostic Factors for Prediction of Complications Outcomes in Burns Patients Journal of medical science clinical (8), 26938-26942 130 M G Cree, R R Wolfe (2008) Postburn trauma resistance and fat metabolism American Journal of Physiology-Endocrinology And Metabolism, 294 (1), E1-E9 131 D P Baron, R.D Barrow, E Pierre, D Herndon (1997) Prolonged useQuantification of propranolol safely decreases cardiac in burned children of Burn Care &patients Research, 18243 (3),of 223-227 132 R E Barrow, R R Wolfe, M.E.R Dasu, N Barrowet al.(2006) (2006) The use ofwasting beta-adrenergic blockade in work preventing trauma-induced hepatomegaly Annals of surgery, (1), 115.1948-1961 133 C L.M Chinkes, S Wolf, A.L.P Sanfordet al of protein metabolism in vivo for skin, wound, andJournal muscle in severe burn Journal Parenteral and Enteral Nutrition, 30 (4), 331-338 134 C Pereira, K G Murphy, M Jeschke, D N Herndon (2005) Post muscle and therapy the of treatments The international journal of biochemistry &17 cell 37 (10), 135 R Gore, Hemmila, A.Barrow, Taddonio, Arbabi, P.Minifeeet M Maggioet al.burn (2008) Intensive insulin is associated with reduced complications burn patients Surgery, 144 (4),of629-637 136 M N Akỗay, Akỗay, G ệztĩrk (2005) The effects ofal metformin and oral propranolol oneffects insulin resistance in thermally injured patients The Pain Clinic, (2),biology, 189-192 137 D N Herndon, R E C.S Rutan, P (1988) Effect of propranolol administration on651-665 hemodynamic andinfectious metabolic responses ofofin burned pediatric patients Annals surgery, 208 Journal (4), 484.of the American College of Surgeons, 202 (3), 536-548 138 M Jeschke, D.R.Herndon (2007) The response severe injury Intensive care are medicine, Springer, 139 C T E.N Barrow, A.T.M Sterns, H K.(2007) Hawkinset al (2006) Age-dependent differences in survival after severe burns: unicentric review 1,674 patients and 179Current autopsies over 15 clinical years 140 G G Gauglitz, F D N.hepatic Herndon, M G.to Jeschke (2011) Burns: Where we standing with propranolol, rhGH,among and the new incretin analogues? opinion and metabolic 14 2768-2772 (2), 176 141 W.Macchia, B.Pereira, Norbury, M G.Williams, Jeschke, D N Herndon modulators sepsis: propranolol Critical care medicine, 35 a(9), S616-S620 142 A M.M Romero, P D A Comignani, J Marianiet al (2012) Previous prescription of β-blockers is associated withoxandrolone, reduced mortality hospitalized care units in for sepsis.nutrition Critical care medicine, care, 40 (10), 143 M Kobayashi, G Jeschke, Asai, M Kogisoet al.Metabolism (2011) Propranolol as ainmodulator of M2b monocytes in severely burned patients Journalpatients of leukocyte biology,in89intensive (5), 797-803 Phụ lục Số bệnh án: BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm rối loạn chuyển chuyển hóa ứng dụng số liệu pháp điều trị bệnh nhân bỏng nặng Họ tên BN: Đối tƣợng: Tuổi: Nhóm tuổi ( 204 Không HATB < Dopamin Dopamin > Dopamin > 15 Gan Bilirubin µmol/l Tim mạch Tụt huyết áp tụt HA 70 mmHg ≤ hoặc Adre ≤ 0,1 Adre > 0,1 Dobutamin Nora ≤ 0,1 Nora > 0,1 Thần kinh Điểm 15 13 - 14 10 - 12 < 110 110 - 170 171- 229 6-9 440 < 500ml/ngày < 200ml/ngày Glasgow Thận Creatinin µmol/l lƣu lƣợng nƣớc tiểu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày tháng năm ĐƠN TỰ NGUYỆN DÙNG THUỐC PROPRANOLOL Tên (hoặc ngƣời đại diện hợp pháp bệnh nhân) Là bệnh nhân Hiện điều trị khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác Sau nghe bác sỹ giải thích lợi ích nhƣ tác dụng phụ gặp phải sử dụng thuốc Propranolol điều trị kết hợp theo đơn bác sỹ cho bệnh nhân Tôi đồng ý dùng thuốc propranolol cho bệnh nhân, có xẩy tác dụng không muốn thuốc, gia đình chấp nhận khơng có khiếu kiện Lƣu ý: Bệnh nhân đƣợc tài trợ tiền sử dụng thuốc Propranolol Bệnh nhân (hoặc đại diện hợp pháp bệnh nhân) ... rối loạn chuyển hóa nhƣ vai trị thuốc chẹn beta điều trị bệnh nhân bỏng nặng Xuất phát từ nhận xét trên, tiến hành đề tài ? ?Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chuyển hóa tác dụng điều trị Propranolol bệnh. .. bệnh nhân bỏng nặng” với mục tiêu: Xác định số đặc điểm rối loạn chuyển hóa bệnh nhân bỏng nặng Đánh giá tác dụng điều trị Propranolol bệnh nhân bỏng nặng 3 CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Bệnh bỏng rối loạn. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y PHAN QUỐC KHÁNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA VÀ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ CỦA PROPRANOLOL TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG NẶNG Chuyên ngành:
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm rối loạn chuyển hóa và tác dụng điều trị của propranolol trên bệnh nhân bỏng, Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm rối loạn chuyển hóa và tác dụng điều trị của propranolol trên bệnh nhân bỏng