0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh bắc ninh

123 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - TRƢƠNG HỒNG MINH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG THÔNG TIN THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Bắc Ninh-Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - TRƢƠNG HỒNG MINH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG THÔNG TIN THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : Thống kê kinh tế Hƣớng đào tạo : Hƣớng ứng dụng Mã số : 8310107 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VĂN SĨ Bắc Ninh -Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Để thực luận văn “Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hài lịng ngƣời sử dụng thơng tin thống kê địa bàn tỉnh Bắc Ninh”, tơi tự nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức học trao đổi với giảng viên, đồng nghiệp bạn bè Tơı xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn đƣợc thu thập thực tế, có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, đƣợc xử lý trung thực khách quan Trong trình thực trình bày kết nghiên cứu, hạn chế mặt thời gian, số liệu nhƣ kiến thức kinh nghiệm nên khơng thể tránh khỏi sai sót Kết nghiên cứu luận văn chƣa đƣợc công bố tài liệu Bắc Ninh, ngày 20 tháng năm 2020 Tác giả Trƣơng Hồng Minh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH TĨM TẮT LUẬN VĂN .1 THESIS SUMMARY CHƢƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .3 1.1 Lý chọn đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.6 Bố cục luận văn 10 CHƢƠNG 11 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 11 2.1 Một số định nghĩa, khái niệm, đặc điểm dịch vụ công 11 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại dịch vụ công 11 2.1.1.1 Khái niệm dịch vụ công .11 2.1.1.2 Đặc điểm dịch vụ công .14 2.1.1.3 Phân loại dịch vụ công 15 2.1.2 Đo lường hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ công 16 2.1.2.1 Chất lượng dịch vụ dịch vụ công 16 2.1.2.2 Sự hài lòng khách hàng .19 2.1.2.3 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 20 2.2 Dịch vụ công lĩnh vực thống kê .22 2.2.1 Một số khái niệm thống kê phổ biến thông tin thống kê 22 2.2.2 Chất lượng thống kê chất lượng thông tin thống kê .23 2.2.3 Các tiêu chí phản ánh chất lượng thơng tin thống kê 24 2.3 Tiêu chí đo lường hài lịng người sử dụng thông tin thông kê luận văn đề xuất mơ hình nghiên cứu .25 2.3.1 Tiêu chí để nghiên cứu, đánh giá hài lòng người sử dụng thống kê thống kê địa bàn tỉnh Bắc Ninh sử dụng luận văn .25 2.4 Các nghiên cứu trước có liên quan; đề xuất mơ hình nghiên cứu giả thuyết 26 2.4.1 Các nghiên cứu trước có liên quan .26 2.4.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 27 2.4.3.Giả thuyết mối quan hệ yếu tố thông tin thống kê SHL người sử dụng 28 2.5 Cơ sở lý thuyết mối liên hệ biến phụ thuộc biến độc lập .29 CHƢƠNG III 31 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .31 3.1 Quy trình nghiên cứu 31 3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 3.2.1 Nghiên cứu định tính .33 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 34 3.3 Công cụ nghiên cứu 35 3.4 Định nghĩa biến nghiên cứu 36 3.5 Thu thập liệu 37 3.6 Xử lý phân tích liệu .37 3.6.1 Xử lý liệu 37 3.6.2 Phân tích liệu 37 3.6.2.1.Kiểm định độ tin cậy thang đo 37 3.6.2.2 Phân tích hồi quy kiểm định mơ hình 38 CHƢƠNG IV 41 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .41 4.1 Thực trạng phổ biến thông tin Cục Thống kê Bắc Ninh .41 4.1.1 Giới thiệu chung Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh .41 4.1.2 Một số nội dung công tác cung cấp phổ biến thông tin thống kê địa bàn tỉnh Bắc Ninh .43 tình hình thực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh hàng tháng, quý năm .45 4.1.2.3 Hạn chế bất cập 46 4.1.2.4 Các giải pháp đẩy mạnh công tác phổ biến thông tin thống kê .47 4.2 Kết nghiên cứu 47 4.2.1 Thống kê mô tả biến 47 4.2.1.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 47 4.2.1.2 Thống kê mô tả biến .50 4.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha .53 4.2.2.1 Thang đo khả tiếp cận (KNTC) 55 4.2.2.2 Thang đo độ tin cậy (DTC) .56 4.2.2.3 Thang đo khả hữu ích 57 4.2.2.4 Thang đo ấn phẩm thống kê 58 4.2.2.5 Thang đo điều tra thống kê .59 4.2.2.6 Thang đo Website thống kê 60 4.2.2.7 Thang đo Sự hài lòng .61 4.2.3 Phân tích nhân tố (EFA) 62 4.2.3.1.Phân tích EFA cho biến độc lập 63 4.2.3.2 Phân tích EFA cho biến phụ thuộc .68 4.3 Phân tích hồi quy 70 4.3.1 Ma trận tương quan .70 4.3.2 Mơ hình hồi quy kiểm định mơ hình hồi quy 71 4.3.3 Phân tích yếu tố tác động đến hài lòng đối tượng sử dụng thông tin thống kê địa bàn tỉnh Bắc Ninh 78 4.3.3.1 Khả tiếp cận .79 4.3.3.2 Độ tin cậy .80 4.3.2.3 Khả hữu ích .81 4.3.2.4 Ấn phẩm thống kê .81 4.3.2.5 Các điều tra thống kê 82 4.3.2.6 Website thống kê 83 CHƢƠNG V 85 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 85 5.1 Kết luận 85 5.1.1 Kết luận từ mơ hình nghiên cứu 85 5.1.2 Kết luận từ thống kê mô tả chi tiết biến: 85 5.1.3 Kết luận từ ANOVA: 86 5.2 Hàm ý quản trị 86 5.2.1 Đối với Khả tiếp cận .86 5.2.2 Đối với Độ tin cậy 87 5.2.3 Đối với Khả hữu ích .87 5.2.4 Đối với Ấn phẩm thống kê .88 5.2.5 Đối với Cuộc điều tra thống kê 88 5.2.6 Đối với Website thống kê .88 5.3 Kiến nghị 88 5.4 Hạn chế đề tài 89 5.5 Đề xuất hướng nghiên cứu .90 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt ANOVA Analysis Of Variance Phân tích phƣơng sai EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá KMO Kaiser - Meyer - Olkin Hệ số kiểm định độ phù hợp mơ hình EFA VIF Variance Inflation Factor Nhân tố phóng đại phƣơng sai SPSS Statistical Packagefor Phần mềm thống kê xửlý Social Sciences liệu Service + Quality Thang đo SERVQUAL SERVQUAL MĐHL Mức độ hài lòng SHL Sự hài lòng KNTC Khả tiếp cận DTC Độ tin cậy HI Khả hữu ích APTK Ấn phẩm thống kê DTTK Điều tra thống kê WEBSITE Website thống kê DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bảng tổng hợp thang đo .7 Bảng 2.1 Nội hàm dịch vụ công .14 Bảng 4.1 Kết thu thập phiếu điều tra 48 Bảng 4.2 Bảng thống kê mô tả biến 50 Bảng 4.3 Thang đo khả cận 55 Bảng 4.4 Thang đo độ tin cậy 56 Bảng 4.5 Thang đo khả hữu ích 57 Bảng 4.6 Thang đo ấn phẩm thống kê 58 Bảng 4.7 Thang đo điều tra thống kê 59 Bảng 4.8 Thang đo Website thống kê 60 Bảng 4.9 Thang đo hài lòng 61 Bảng 4.10 Bảng kết xoay ma trận lần 64 Bảng 4.11 Bảng kết xoay ma trận lần 65 Bảng 4.12 Ma trận xoay nhân tố lần cuối phân tích EFA cho biến độc lập66 Bảng 4.13 Kết KMO kiểm định Bartlett 67 Bảng 4.14 Kết KMO kiểm định Bartlett 69 Bảng 4.15 Giá trị Eigenvalue tổng phƣơng sai trích 69 Bảng 4.16 Kết phân tích hệ số tƣơng quan Pearson 71 Bảng 4.17 Bảng mô hình hồi quy 72 Bảng 4.18 Bảng ANOVA .72 Bảng 4.19 Bảng hệ số hồi quy Coeficients 73 Bảng 4.20 Giá trị trung bình biến khả tiếp cận 79 Bảng 4.21 Giá trị trung bình biến độ tin cậy .80 Bảng 4.22 Giá trị trung bình biến khả hữu ích 81 Bảng 4.23 Giá trị trung bình biến ấn phẩm thống kê 81 Bảng 4.24 Giá trị trung bình biến điều tra thống kê 82 Bảng 4.25 Giá trị trung bình biến WEBSITE .83 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình chất lƣợng dịch vụ Parasuraman 17 Hình 2.2 Mối quan hệ chất lƣợng dịch vụ hài lịng khách hàng 20 Hình 2.3 Quan hệ chất lƣợng dịch vụ hài lòng khách hàng theo quan điểm Spreng Taylor .21 Hình 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề nghị .28 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 32 Hình 4.2: Đồ thị phân tán 75 Hình 4.3: Biều đồ phân phối phần dƣ chuẩn hóa 75 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA Scale: DTC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 810 Scale Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation Deleted DTC1 11.6190 7.799 577 787 DTC2 11.4643 7.572 630 761 DTC3 11.4921 7.390 686 733 DTC4 11.3056 8.141 623 765 Scale: KNTC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 836 Scale Scale Mean if Scale Variance Corrected Cronbach's Item Deleted if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Correlation Deleted KNTC1 10.7698 9.915 699 779 KNTC2 10.5913 9.454 760 752 KNTC3 10.9524 10.293 579 832 KNTC4 10.9008 9.954 640 805 Scale: HI Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 741 Scale Scale Mean if Scale Variance Corrected Cronbach's Item Deleted if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Correlation Deleted HI1 5.3889 5.059 562 666 HI2 6.0992 4.655 524 709 HI3 6.3452 4.307 621 589 Scale: APTK Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 791 Scale Scale Mean if Scale Variance Corrected Cronbach's Item Deleted if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Correlation Deleted APTK1 14.4881 12.028 623 733 APTK2 14.5556 13.602 552 757 APTK3 14.6389 13.347 533 763 APTK4 14.4722 13.453 576 750 APTK5 14.6071 12.486 570 752 Scale: DTTK Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 857 DTTK Cronbach's Alpha =0,857 Scale Mean if Scale Variance Corrected Cronbach's Item Deleted if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Correlation Deleted Scale DTTK1 11.0794 10.798 706 816 DTTK2 11.0516 11.308 735 805 DTTK3 10.9802 11.167 695 820 DTTK4 10.9722 11.461 669 831 Scale: WEBSITE Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 833 Scale Scale Mean if Scale Variance Corrected Cronbach's Item Deleted if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Correlation Deleted WEBSITE1 11.4524 9.221 662 790 WEBSITE2 11.3135 8.838 645 799 WEBSITE3 11.4127 9.088 681 782 WEBSITE4 11.3929 9.251 666 788 Scale: SHL Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 781 Scale Scale Mean if Scale Variance Corrected Cronbach's Item Deleted if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Correlation Deleted SHL1 8.0159 2.486 634 686 SHL2 7.9484 2.615 626 695 SHL3 7.9484 2.718 596 728 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CỦA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG Rotated Component Matrixa Component DTTK3 DTTK1 828 826 DTTK2 DTTK4 APTK1 822 787 APTK3 APTK5 APTK2 KNTC2 KNTC1 HI1 HI2 781 727 713 659 830 797 KNTC4 KNTC3 DTC3 DTC4 DTC1 DTC2 APTK4 WEBSITE3 WEBSITE1 WEBSITE4 WEBSITE2 HI3 771 713 438 534 844 732 698 665 554 824 813 803 761 850 794 775 Rotated Component Matrixa Component DTTK3 828 DTTK1 826 DTTK2 822 DTTK4 788 KNTC2 830 KNTC1 802 KNTC4 771 KNTC3 710 WEBSITE3 824 WEBSITE1 814 WEBSITE4 804 WEBSITE2 761 APTK1 797 APTK3 730 APTK5 710 APTK2 656 DTC3 816 DTC4 747 DTC1 720 DTC2 454 686 HI3 852 HI1 795 HI2 775 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 804 2140.089 231 Sig .000 Rotated Component Matrixa Component DTTK3 DTTK1 DTTK2 DTTK4 KNTC2 KNTC1 KNTC4 KNTC3 WEBSITE3 WEBSITE1 WEBSITE4 WEBSITE2 APTK1 APTK3 APTK5 APTK2 HI3 HI1 HI2 DTC3 DTC4 DTC1 828 827 822 788 834 798 777 711 824 814 804 762 799 736 724 669 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .850 792 779 797 779 736 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of % of % of Compone Tot Varian Cumulati Tot Varian Cumulati Tot Varian Cumulati nt al ce ve % al ce ve % al ce ve % 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 5.23 23.794 2.42 11.006 2.32 10.551 1.88 8.552 1.66 7.562 1.18 5.365 768 3.490 720 3.274 637 2.896 587 2.668 542 2.463 515 2.341 473 2.148 430 1.953 402 1.829 389 1.766 378 1.716 354 1.607 332 1.507 288 1.308 248 1.129 236 1.072 23.794 34.800 45.351 53.903 61.465 66.830 5.23 23.794 2.42 11.006 2.32 10.551 1.88 8.552 1.66 7.562 1.18 5.365 70.320 73.594 76.490 79.158 81.621 83.962 86.111 88.064 89.893 91.660 93.376 94.983 96.490 97.799 98.928 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 23.794 34.800 45.351 53.903 61.465 66.830 2.83 2.74 2.70 2.39 2.02 2.00 12.863 12.863 12.475 25.338 12.303 37.641 10.863 48.504 9.197 57.701 9.129 66.830 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA ĐỐI VỚI BIẾN SỰ HÀI LÕNG KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 702 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 208.058 Sig .000 Component Matrixa Component SHL1 844 SHL2 838 SHL3 818 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Component Total Loadings % of Cumulative Variance % 2.086 69.528 69.528 487 16.245 85.773 427 14.227 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2.086 % of Cumulative Variance % 69.528 69.528 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN Correlations DTC DTC Pearson KNTC 395** Correlation SHL Pearson 559** Correlation HI QPTK DTTK WEBSITE SHL 073 408** 200** 230** 559** 596** 273** 387** 444** 345** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 252 252 252 252 252 252 252 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Model Summaryb Model R 798a Adjusted R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson R Square 637 629 46704 1.858 a Predictors: (Constant), WEBSITE, HI, QPTK, DTTK, KNTC, DTC b Dependent Variable: SHL ANOVAa Sum of Model Squares df Mean Square Regression 93.949 15.658 Residual 53.442 245 218 147.391 251 Total F 71.784 a Dependent Variable: SHL b Predictors: (Constant), WEBSITE, HI, QPTK, DTTK, KNTC, DTC Sig .000b Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Collinearity Coefficients Statistics Std Model B Error (Constant) 163 200 DTC 222 038 KNTC 261 HI Beta t Sig Tolerance VIF 816 416 266 5.884 000 723 1.383 034 348 7.768 000 738 1.355 220 030 292 7.460 000 965 1.037 QPTK 130 036 155 3.619 000 803 1.246 DTTK 177 029 251 6.049 000 860 1.163 WEBSITE 069 032 088 2.130 034 876 1.142 Unstandardized coeffcients Model B (Constant Std Error 163 200 DTC 222 038 KNTC 261 HI Standardize Collinearity d coeffcients Statistics t Sig Toleranc Beta e TrịVIF 816 416 266 5.884 000 723 1.383 034 348 7.768 000 738 1.355 220 030 292 7.460 000 965 1.037 APTK 130 036 155 3.619 000 803 1.246 DTTK 177 029 251 6.049 000 860 1.163 069 032 088 2.130 034 876 1.142 ) WEBSIT E PHỤ LỤC PHỤ LỤC VỀ GIÁ TRỊ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA CÁC BIẾN Descriptive Statistics Std N Minimum Maximum Mean Deviation DTC1 252 1,00 5,00 3,6746 1,16612 DTC2 252 1,00 5,00 3,8294 1,15642 DTC3 252 1,00 5,00 3,8016 1,13629 DTC4 252 1,00 5,00 3,9881 1,03901 KNTC1 252 1,00 5,00 3,6349 1,20823 KNTC2 252 1,00 5,00 3,8135 1,22756 KNTC3 252 1,00 5,00 3,4524 1,28185 KNTC4 252 1,00 5,00 3,5040 1,27025 HI1 252 1,00 5,00 3,5278 1,15494 HI2 252 1,00 5,00 2,8175 1,30522 HI3 252 1,00 5,00 2,5714 1,29312 APTK1 252 1,00 5,00 3,7024 1,29153 APTK2 252 1,00 5,00 3,6349 1,09765 APTK3 252 1,00 5,00 3,5516 1,17125 APTK4 252 1,00 5,00 3,7183 1,09507 APTK5 252 1,00 5,00 3,5833 1,28002 DTTK1 252 1,00 5,00 3,6151 1,36207 DTTK2 252 1,00 5,00 3,6429 1,23987 DTTK3 252 1,00 5,00 3,7143 1,31104 DTTK4 252 1,00 5,00 3,7222 1,29134 WEBSITE1 252 1,00 5,00 3,7381 1,17530 WEBSITE2 252 1,00 5,00 3,8770 1,27055 WEBSITE3 252 1,00 5,00 3,7778 1,18011 WEBSITE4 252 1,00 5,00 3,7976 1,16503 SHL1 252 1,00 5,00 3,9405 ,94912 SHL2 252 1,00 5,00 4,0079 ,91029 SHL3 252 1,00 5,00 4,0079 ,89706 DTC 252 1,00 5,00 3,8214 ,91727 KNTC 252 1,00 5,00 3,6012 1,02152 HI 252 1,00 5,00 2,9722 1,01717 QPTK 252 1,25 5,00 3,6181 ,91697 DTTK 252 1,00 5,00 3,6736 1,08909 WEBSITE 252 1,00 5,00 3,7976 ,97871 SHL 252 1,33 5,00 3,9854 ,76630 Valid N (listwise) 252 ... tầm quan trọng hài lòng ngƣời sử dụng chất lƣợng thông tin thống kê, lựa chọn đề tài ? ?Phân tích nhân tố? ??nh hƣởng đến hài lịng ngƣời sử dụng thơng tin thống kê địa bàn tỉnh Bắc Ninh? ?? địa phƣơng công... từ phía ngƣời sử dụng thơng tin đƣợc thể qua mức độ hài lòng hay khơng hài lịng Đề tài ? ?Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng ngƣời sử dụng thông tin thống kê địa bàn tỉnh Bắc Ninh? ?? đƣợc nghiên... TRƢƠNG HỒNG MINH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG THÔNG TIN THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : Thống kê kinh tế Hƣớng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh bắc ninh , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh bắc ninh