0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu biến đổi mức lọc cầu thận, độ thẩm thấu nước tiểu ở bệnh nhân trước và sau tán sỏi niệu

152 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y NGUYỄN MINH TUẤN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI MỨC LỌC CẦU THẬN, ĐỘ THẨM THẤU NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU TÁN SỎI NIỆU QUẢN NGƯỢC DÒNG BẰNG NỘI SOI LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y NGUYỄN MINH TUẤN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI MỨC LỌC CẦU THẬN, ĐỘ THẨM THẤU NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU TÁN SỎI NIỆU QUẢN NGƯỢC DÒNG BẰNG NỘI SOI C u nn n : Nội khoa M số: 72 01 07 Hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Việt Thắng LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác iả luận án N u ễn Min Tuấn ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin b tỏ lịn cảm ơn v biết ơn sâu sắc tới quan: - Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện E - Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Quân Y - Phòng sau đại học Học viện Quân Y - Bộ môn - khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y - Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai - Khoa Thận Tiết Niệu Lọc Máu Bệnh viện E - Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến Bệnh viện E Đã tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ cho tơi hồn thành luận án Tơi xin b tỏ lịn biết ơn c ân t n v lịn kín trọn sâu sắc: - PGS.TS Lê Việt Thắng - Thầy hƣớng dẫn luận án, tận tình dìu dắt, bảo, hƣớng dẫn trình thực nghiên cứu - Các thầy cô Bộ môn Thận Lọc máu, thầy cô môn Học viện Quân Y, Trƣờng Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai….đã bảo, giúp đỡ học tập hồn thiện luận án Tơi xin trân trọn biết ơn v cảm ơn: - Các bác sỹ, điều dƣỡng, đồng nghiệp khoa Thận Tiết Niệu - Lọc máu, phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến Bệnh viện E tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ, hỗ trợ giúp đỡ cho học tập nghiên cứu để hồn thiện luận án Tơi xin c ân t n cảm ơn: - Gia đình, bè bạn đồng nghiệp động viên, khích lệ ln giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án - Xin chân thành cảm ơn Bệnh nhân cho phép sử dụng số liệu nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Nguyễn Minh Tuấn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN vi DANH MỤC BẢNG BIỂU xii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC HÌNH x ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG : TỔNG QUAN 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỎI NIỆU QUẢN 1.1.1 Sỏi tiết niệu số yếu tố nguy hình thành sỏi 1.1.2 Quá trình hình thành sỏi niệu quản 1.1.3 Lâm sàng, cận lâm sàng, biến chứng, chẩn đoán, điều trị sỏi niệu quản 16 1.2 THAY ĐỔI CHỨC NĂNG LỌC CỦA CẦU THẬN VÀ CHỨC NĂNG CÔ ĐẶC CỦA ỐNG THẬN Ở BỆNH NHÂN SỎI NIỆU QUẢN 23 1.2.1 Biến đổi chức lọc cầu thận bệnh nhân sỏi niệu quản .23 1.2.2 Suy giảm chức ống thận bệnh nhân sỏi niệu quản .32 1.3 NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ THAY ĐỔI MỨC LỌC CẦU THẬN, ĐỘ THẨM THẤU NƢỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN TRƢỚC VÀ SAU TÁN SỎI 36 1.3.1 Nghiên cứu nƣớc 36 1.3.2 Nghiên cứu nƣớc 39 CHƢƠNG : ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 41 iv 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân nghiên cứu 41 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 41 2.2 NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 42 2.2.2 Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 42 2.2.3 Các tiêu chuẩn chẩn đoán, phân loại sử dụng nghiên cứu 51 2.3 PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 55 2.4 ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU 56 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 58 3.1.1 Đặc điểm tuổi, giới số khối thể 58 3.1.2 Một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 59 3.2 ĐẶC ĐIỂM MỨC LỌC CẦU THẬN, ĐỘ THẨM THẤU NƢỚC TIỂU Ở NHÓM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 65 3.2.1 Đặc điểm mức lọc cầu thận độ thẩm thấu nƣớc tiểu nhóm bệnh nhân nghiên cứu 65 3.2.2 Liên quan mức lọc cầu thận, độ thẩm thấu nƣớc tiểu với số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân nghiên cứu 67 3.3 BIẾN ĐỔI MỨC LỌC CẦU THẬN VÀ ĐỘ THẨM THẤU NƢỚC TIỂU SAU CAN THIỆP NỘI SOI TÁN SỎI NIỆU QUẢN NGƢỢC DÒNG 76 3.3.1 Kết biện pháp nội soi tán sỏi ngƣợc dòng 76 3.3.2 Biến đổi mức lọc cầu thận, độ thẩm thấu nƣớc tiểu trƣớc sau tuần tán sỏi 78 3.3.3 Biến đổi mức lọc cầu thận, độ thẩm thấu nƣớc tiểu trƣớc sau tán sỏi tháng 83 v C ƣơn 4: BÀN LUẬN 89 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 89 4.1.1 Đặc điểm tuổi, giới số khối thể 89 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 90 4.2 ĐẶC ĐIỂM MỨC LỌC CẦU THẬN, ĐỘ THẨM THẤU NƢỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 96 4.2.1 Đặc điểm mức lọc cầu thận độ thẩm thấu nƣớc tiểu nhóm bệnh nhân nghiên cứu 96 4.2.2 Liên quan mức lọc cầu thận, độ thẩm thấu nƣớc tiểu với số đặc điểm bệnh nhân sỏi niệu quản 101 4.3 BIẾN ĐỔI MỨC LỌC CẦU THẬN, ĐỘ THẨM THẤU NƢỚC TIỂU SAU TUẦN VÀ THÁNG TÁN SỎI NIỆU QUẢN NGƢỢC DÒNG BẰNG NỘI SOI 108 4.3.1 Kết chung kỹ thuật 108 4.3.2 Biến đổi mức lọc cầu thận độ thẩm thấu nƣớc tiểu sau tuần tán sỏi niệu quản nội soi ngƣợc dòng 111 4.3.3 Biến đổi mức lọc cầu thận độ thẩm thấu nƣớc tiểu sau tháng 114 4.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 118 KẾT LUẬN 119 KIẾN NGHỊ 121 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CÁC CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN TT P ần viết tắt P ần viết đầ đủ A-CKD Acute Chronic Kidney disease (Đợt cấp bệnh thận mạn) AKI Acute Kidney Injury (Tổn thƣơng thận cấp) BMI Body mass index (Chỉ số khối thể) BTMT Bệnh thận mạn tính BTGĐC Bệnh thận giai đoạn cuối CaOx Calci oxalat CaP Calci phosphate CLVT Cắt lớp vi tính ĐTĐ Đái tháo đƣờng 10 ĐTTNT Độ thẩm thấu nƣớc tiểu 11 EPO Erythropoietin 12 GFR Glomerular Filtration Rate (Mức lọc cầu thận) 13 HCCH Hội chứng chuyển hóa 14 HST Huyết sắc tố 15 MLCT Mức lọc cầu thận 16 KDOQI Kidney Disease Outcomes Quality Initiatives (Các sáng kiến cải thiện chất lƣợng bệnh thận) 17 KDIGO Kidney Disease Improving Global Outcomes (Cải thiện chất lƣợng bệnh thận toàn cầu) 18 RLLP Rối loạn Lipid 19 THA Tăng huyết áp 20 TTTC Tổn thƣơng thận cấp 21 UPTF1 Urinary Prothrombin Fragment (Mảnh prothrombin nƣớc tiểu 1) vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bản T n 2.1 Một số loại thuốc đƣợc sử dụng thời gian bệnh nhân Trang nằm viện 47 2.2 Phân loại rối loạn lipid máu 52 2.3 Phân loại quốc tế số khối thể ngƣời trƣởng thành 53 2.4 Các số sinh hoá biến đổi 53 3.1 Đặc điểm tuổi bệnh nhân nghiên cứu (n=183) 58 3.2 Đặc điểm số khối thể nhóm bệnh nhân nghiên cứu (n=183) 59 3.3 Đặc điểm bệnh kết hợp 59 3.4 Tần suất xuất lý vào viện 60 3.5 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân sỏi tiết niệu 60 3.6 Tiền sử mắc sỏi vị trí sỏi 61 3.7 Đặc điểm nƣớc tiểu 10 thông số 62 3.8 Đặc điểm siêu âm thận tiết niệu 62 3.9 Đặc điểm số huyết học 63 3.10 Kết số xét nghiệm cận lâm sàng nhóm nghiên cứu 64 3.11 Đặc điểm mức lọc cầu thận độ thẩm thấu nƣớc tiểu nhóm bệnh nhân nghiên cứu (n=183) 3.12 Tỷ lệ bệnh nhân thay đổi mức lọc cầu thận, độ thẩm thấu nƣớc tiểu nhóm bệnh nhân nghiên cứu (n=183) 3.13 3.14 65 65 Phân bố bệnh nhân theo tình trạng giảm mức lọc cầu thận, độ thẩm thấu nƣớc tiểu (n=183) 66 Liên quan với giới 67 viii Bản T n Trang 3.15 Liên quan với tuổi cao 68 3.16 Liên quan với tăng huyết áp 69 3.17 Liên quan với tình trạng đái tháo đƣờng 70 3.18 Liên quan với mức độ giãn đài bể thận 71 3.19 Liên quan với tình trạng bệnh thận mạn 72 3.20 Hồi quy logistic yếu tố nguy giảm mức lọc cầu thận 73 3.21 Hồi quy logistic yếu tố nguy giảm độ thẩm thấu nƣớc tiểu 73 3.22 Đặc điểm số số đánh giá kỹ thuật can thiệp 76 3.23 Tỷ lệ bệnh nhân theo tai biến, biến chứng (n=183) 77 3.24 Biến đổi số lƣợng bệnh nhân qua thời điểm theo dõi 77 3.25 So sánh nồng độ ure, creatinine, điện giải máu trƣớc sau tuần can thiệp (n=87) 3.26 So sánh mức lọc cầu thận, độ thẩm thấu nƣớc tiểu trƣớc sau tuần can thiệp (n=87) 3.27 83 So sánh mức lọc cầu thận, độ thẩm thấu nƣớc tiểu trƣớc sau tháng can thiệp (n=41) 3.30 80 So sánh nồng độ ure, creatinine, điện giải máu trƣớc sau tháng can thiệp (n=41) 3.29 79 Đặc điểm biến đổi mức lọc cầu thận độ thẩm thấu nƣớc tiểu sau tuần can thiệp (n=87) 3.28 78 84 Đặc điểm biến đổi mức lọc cầu thận độ thẩm thấu nƣớc tiểu sau tháng can thiệp (n=41) 85 34 Dhondup T., Kittanamongkolchai W., Vaughan L.E., et al (2018) Risk of ESRD and Mortality in kidney and Bladder Stone Formers Am J Kidneyney Dis 72(6):790-797 35 Li Z.X., Jiao G.L., Zhou S.M., et al (2019) Evaluation of the chemical composition of nephrolithiasis using dual-energy CT in Southern Chinese gout patients BMC Nephrol 20(1):273 36 Trinchieri A (2008) Epidemiology of urolithiasis: an update Clin Cases Miner Bone Metab 5(2):101-6 37 Romero V., Akpinar H., AssimOsm D.G (2010) Kidney stones: A Global Picture of Prevalence, Incidence, and Associated Risk Factors Rev Urol 12(2-3): e86-96 38 Antonelli J.A., Maalouf N.M., Pearle M.S., et al (2014) Use of the National Health and Nutrition Examination Survey to calculate the impact of obesity and diabetes on cost and prevalence of urolithiasis in 2030 Eur Urol 66(4):724-9 39 Ziemba J.B., Matlaga B.R (2017) Epidemiology and economics of nephrolithiasis Investig Clin Urol 58(5):299-306 40 Ceban E., Banov P., Galescu A., et al (2016) Oxidative stress and antioxidant status in patients with complicated urolithiasis J Med Life 9(3):259-262 41 Sonmez M.G., Kozanhan B., Deniz Ç.D., et al (2019) Dynamic thiol/disulfide homeostasis as a novel indicator of oxidative stress in patients with urolithiasis Investig Clin Urol 60(4):258-266 42 Fink H.A., Akornor J.W., Garimella P.S., et al (2009) Diet, fluid, or supplements for secondary prevention of nephrolithiasis: a systematic review and meta-analysis of randomized trials Eur Urol 56(1):72-80 43 Zhuo D., Li M., Cheng L., et al (2019) A Study of Diet and Lifestyle and the Risk of Urolithiasis in 1,519 Patients in Southern China Med Sci Monit 25:4217-4224 44 Taheri M., Tavasoli S., Shokrzadeh F., et al (2019) Effect of vitamin D supplementation on 24-hour urine calcium in patients with calcium Urolithiasis and vitamin D deficiency Int Braz J Urol 45(2):340-346 45 Khan S.R., Pearle M.S., Robertson W.G., et al (2016) Kidney stones Nat Rev Dis Primers 2:16008 46 Chung H.J (2014) The role of Randall plaques on Kidney stone formation Transl Androl Urol 3(3):251-4 47 Ryall R.L., Chauvet M.C., Grover P.K (2005) Intracrystalline proteins and urolithiasis: a comparison of the protein content and ultrastructure of urinary calcium oxalat monohydrate and dihydrate crystals BJU Int 96(4):654-63 48 Khan S.R (2013) Reactive oxygen species as the molecular modulators of calcium oxalat kidney stone formation: evidence from clinical and experimental investigations J Urol 189(3):803-11 49 Aggarwal K.P., Narula S., Kakkar M., et al (2014) Nephrolithiasis: molecular mechanism of renal stone formation and the critical role played by modulators Biomed Res Int 292953 50 Khan S.R., Glenton P.A., Backov R., et al (2002) Presence of lipids in urine, crystals and stones: implications for the formation of kidney stones Kidney Int 62(6):2062-72 51 Coe F.L., Worcester E.M., Evan A.P (2016) Idiopathic hypercalciuria and formation of calcium renal stones Nat Rev Nephrol 12(9):519-33 52 Evan A.P., Coe F.L., Lingeman J., et al (2018) Randall's plaque in stone formers originates in ascending thin limbs Am J Physiol Renal Physiol 315(5):F1236-F1242 53 Evan A.P., Lingeman J.E., Worcester E.M., et al (2014) Contrasting histopathology and crystal deposits in kidney of idiopathic stoneformers who produce hydroxy apatite, brushite, or calcium oxalat stones Anat Rec (Hoboken) 297(4):731-48 54 Evan A.P., Worcester E.M., Coe F.L., et al (2015) Mechanisms of human kidney stone formation Urolithiasis 43 (Suppl 1):19-32 55 Yiu A.J., Callaghan D., Sultana R., et al (2015) Vascular Calcilfication and Stone Disease: A New Look towards the Mechanism J Cardiovasc Dev Dis 2(3):141-164 56 Kamath S.U., Patil B., Patwardhan S.K (2019) To study the incidence and preintervention factors associated with acute kidney injury in patients diagnosed with ureteric calculi Urol Ann 11(4):380-384 57 Makris K., Spanou L (2016) Acute kidney Injury: Definition, Pathophysiology and Clinical Phenotypes Clin Biochem Rev 37(2):85-98 58 Hsiao C.Y., Chen T.H., Lee Y.C., et al (2019) Urolithiasis Is a Risk Factor for Uroseptic Shock and Acute kidney Injury in Patients With Urinary Tract Infection Front Med (Lausanne) 6:288 eCollection 59 Lee E.H., Kim S.H., Shin J.H., et al (2019) Effects on renal outcome of concomitant acute pyelonephritis, acute kidney injury and obstruction duration in obstructive uropathy by urolithiasis: a retrospective cohort study BMJ Open 9(11):e030438 60 Mahmud H.M., Mahmud S.M (2017) Acute kindney injury in Ureteric Stones: Single centre short term analysis Pak J Med Sci 33(4):808-812 61 Tang X., Lieske J.C (2014) Acute and chronic kidney injury in nephrolithiasis Curr Opin Nephrol Hypertens 23(4):385-90 62 Pandey S., Sankhwar S.N., Goel A., et al (2019) Quick Sequential (Sepsis Related) Organ Failure Assessment: A high performance rapid prognostication tool in patients having acute pyelonephritiswith upper urinary tract calculi Investig Clin Urol 60(2):120-126 63 Chung V.Y., Tai C.K., Fan C.W., et al (2014) Severe acute pyelonephriis: a review of clinical outcome and risk factors for mortality Hong Kong Med J 20(4):285-9 64 Keddis M.T., Rule A.D (2013) Nephrolithiasis and loss of kidney function Curr Opin Nephrol Hypertens 22(4): 390–396 65 Thang L.V., Shigematsu K., Zha Y., et al (2006) Role of Connective Tissue Growth Factor and Angiotensin II in Tubulointerstitial Fibrosis in Experimental Obstructive Nephropathy Acta Medica Nagasakiensia 51: 9-17 66 Rampanelli E., Rouschop K., Teske G.J., et al (2013) CD44v3-v10 reduces the profibrotic effects of TGF-β1 and attenuates tubular injury in the early stage of chronic obstructive nephropathy Am J Physiol Renal Physiol 305(10):F1445-54 67 Gillen D.L., Worcester E.M., Coe F.L (2005) Decreased renal function among adults with history of nephrolithiasis:a study of NHANES III Kidney Int 67(2):685-90 68 Rule A.D., Bergstralh E.J., Melton L.J 3rd., et al (2009) Kidney stones and the risk for chronic kidney disease Clin J Am Soc Nephrol 4:804–811 69 Chou Y.H., Li C.C., Hsu H., et al (2011) Renal function in patients with urinary stones of varying compositions Kaohsiung J Med Sci 27:264–267 70 Lorenz E.C., Lieske J.C., Vrtiska T.J., et al (2011) Clinical characteristics of potential kidney donors with asymptomatic kidney stones Nephrol Dial Transplant 26:2695–2700 71 Naganuma T., Takemoto Y., Maeda S., et al (2012) Chronic kidney disease in patients with ileal conduit urinary diversion Exp Ther Med 4:962–966 72 Saucier N.A., Sinha M.K., Liang K.V., et al (2010) Risk factors for CKD in persons with kidney stones: a case-control study in Olmsted County, Minnesota Am J Kidney Dis 55:61–68 73 Kittanamongkolchai W., Mara K.C., Mehta R.A., et al (2017) Risk of Hypertension among First-Time Symptomatic kidney Stone Formers Clin J Am Soc Nephrol 12(3):476-482 74 Patel R., Agarwal S., Sankhwar S.N., et al (2019) A prospective study assessing feasibility of performing percutaneous nephrolithotomy in chronic idney disease patients - What factors affect the outcome? Int Braz J Urol 45(4):765-774 75 Kovacevic L., Lu H., Caruso J.A., et al (2016) Renal Tubular Dysfunction in Pediatric Urolithiasis: Proteomic Evidence Urology 92:100-5 76 Meimaridou E., Lobos E., Hothersall J.S (2006) Renal oxidative vulnerability due to changes in mitochondrial-glutathione and energy homeostasis in a rat model of calcium oxalat urolithiasis Am J Physiol Renal Physiol 291(4):F731-40 77 Ceban E., Banov P., Galescu A., et al (2013) Oxidative stress and antioxidant status in patients with complicated urolithiasis J Med Life 9(3):259-262 78 Nouralizadeh A., Sichani M.M., Kashi A.H (2011) Impacts of percutaneous nephrolithotomy on the estimated glomerular filtration rate during the first few days after surgery Urol Res 39(2):129-33 79 Bayrak O., Seckiner I., Erturhan S.M., et al (2012) Analysis of changes in the glomerular filtration rate as measured by the cockroft-gault formula in the early period after percutaneous nephrolithotomy Korean J Urol 53(8):552 80 Huang Z., Fu F., Zhong Z., et al (2012) Chinese minimally invasive percutaneous nephrolithotomy for intrarenal stonesin patients with solitary idney: a single-center experience PLoS One 7(7):e40577 81 Hoarau N., Martin F., Lebdai S., et al (2015) Impact of retrograde flexible ureteroscopy and intracorporeal lithotripsy on kidney functional outcomes Int Braz J Urol 41(5): 920-6 82 Sninsky B.C., Jhagroo R.A., Astor B.C., et al (2014) Do multiple ureteroscopies alter long-term renal function? A study using estimated glomerular filtration rate J Endourol 28(11):1295-8 83 Nassir A., Saada H., Alnajjar T., et al (2018) The impact of stone composition on renal function Urology Annals., 10(2): 215-218 84 Mir S., Serdaroglu E (2005) Quantification of hypercalciuria with the urine calcium osmolality ratio in children Pediatr Nephrol., 20(11): 1562-5 85 Perinpam M., Ware E.B., Smith J.A., et al (2016) Key influence of sex on urine volume and osmolality Biol Sex Differ 7:12 eCollection 2016 86 Porowski T., Kirejczyk J.K., Mrozek P., et al (2018) Upper metastable limit osmolality of urine as predictor of kidney stone formation in children Urolithiasis (2):155-163 87 Lê Thị Hƣơng, Phạm Thị Duyên (2016) Một số yếu tố liên quan đến bệnh sỏi thận người dân 16 xã, thuộc vùng sinh thái năm 2013 – 2014 Tạp chí nghiên cứu Y học 104 (6): 69-76 88 Trƣơng Thanh Tùng, Lê Huy Ngọc, Lê Ngọc Bằng cộng (2017) Tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ (mini PCNL): Nghiên cứu bệnh viện tuyến tỉnh Tạp chí Y Dƣợc lâm sàng 108 12 (5): 162-166 89 Nguyễn Thuỳ Linh, Phạm Hồng Đức, Bùi Văn Giang (2017) Đánh giá hiệu kỹ thuật đặt đường hầm hướng dẫn siêu âm tán sỏi thận qua da Tạp chí Y học Việt Nam 8(1): 247-250 90 Bộ Y tế Việt nam (2015) Chẩn đoán điều trị nội khoa sỏi tiết niệu Hƣớng dẫn chẩn đoán điều trị số bệnh thận tiết niệu 55-64 91 NKF/KDIGO (2012) KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidneyney Disease 92 Hồng Đình Anh (2015) Siêu âm chẩn đốn bệnh lý hệ tiêu hóa, tiết niệu Nhà xuất quân đội nhân dân 285 93 Hội tim mạch Việt nam (2015) Cập nhật khuyến cáo chẩn đoán điều trị tăng huyết áp 2015: 1-17 94 WHO (2011) Haemoglobin for the diagnosis of anemia and assessment of severity Vitamin and Mineral Nutrition Information System, Geneva: 1-6 95 Hội tim mạch Việt nam (2015) Khuyến cáo chẩn đoán điều trị rối loạn lipid máu 96 Annemans L., Shiwaku K., Nogi A., et al (2003) The new BMI criteria for asians by the regional office for the western pacific region of WHO are suitable for screening of overweight to prevent metabolic syndrome in elder Jamanese worker J Occup Health, 45(6): 335-43 97 European Society of Cardiology (2013) ESC guidlines 2013 on management of stable coronary artery disease European Heart Journal 34 (38): 2260-2261 98 Inzucchi S.E., Bergenstal R., Fonseces V., et al (2010) Diagnosis and Classcification of Diabetic Mellitus Diabetes Care, 33(1): s62-s69 99 Bộ Y tế Việt Nam (2016) Bệnh Gút Hƣớng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh cơ, xƣơng, khớp: 89-95 100 Nông Tô Hiệu, Trần Văn Hinh, Lê Anh Tuấn (2019) Đánh giá kết sớm kỹ thuật nội soi tán sỏi ngược dòng điều trị sỏi niệu quản 1/3 sử dụng lượng Holmium laser Bệnh viện Quân y 103 Tạp chí Y Dƣợc học Quân 44: 99-102 101 Nguyễn Thị Ánh Hƣờng, Phạm Quang Vinh (2019) Tìm hiểu cấu bệnh lý tiết niệu khám điều trị Bệnh viện Quân Y 103 Tạp chí Y Dƣợc học Quân 44: 41-46 102 Villa-Etchegoyen C., Lombarte M., Matamoros N., et al (2019) Mechanisms involved in the relationship between low calcium intake and high blood pressure Nutrients 11:1112 103 Liu F., Zhang N., Jiang P., et al (2020) Characteristics of the urinary microbiome in kidney stone patients with hypertension J Transl Med 18(1):130 104 Li D.F., Gao Y.L., Liu H.C., et al (2020) Use of thiazide diuretics for the prevention of recurrent kidney calculi: a systematic review and meta-analysis J Transl Med 18(1):106 105 Dƣơng Văn Trung, Trần Văn Hinh, Trịnh Hoàng Hoan cộng (2019) Kinh nghiệm tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ định vị siêu âm 1200 bệnh nhân Tạp chí Y Dƣợc học Quân 44: 86-91 106 Cao Quyết Thắng, Trần Văn Hinh, Phạm Quang Vinh (2019) Đánh giá kết tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ hướng dẫn siêu âm Bệnh viện Quân y 103 Tạp chí Y Dƣợc học Quân 44: 7580 107 Covic A., Nistor I., Donciu M.D., et al (2014) Erythropoiesis-stimulating agents (ESA) for preventing the progression of chronic kidney disease: a meta-analysis of 19 studies Am J Nephrol 40(3): 263-79 108 Artunc F., Risler T (2007) Serum erythropoietin concentrations and responses to anaemia in patients with or without chronic kidney disease Nephrol Dial Transplant, 22(10): 2900 – 2908 109 Auerbach M (2014) Intravenous iron and chronic kidney disease Am J Hematol 89(11):1083 110 Coyne D (2006) Challenging the boundaries of anemia management: a balanced approach to i.v iron and EPO therapy Kidney Int, 69:S1–S3 111 Alexander R.T., Hemmelgarn B.R., Wiebe N., et al (2012) Kidney stones and kidney function loss: a cohort study BMJ 345:e5287 112 Baatiah N.Y., Alhazmi R.B., Albathi F.A., et al (2020) Urolithiasis: Prevalence, risk factors, and public awareness regarding dietary and lifestyle habits in Jeddah, Saudi Arabia in 2017 Urol Ann 12(1):57-62 113 Ferraro P.M., Bargagli M., Trinchieri A., et al (2020) Risk of kidney Stones: Influence of Dietary Factors, Dietary Patterns, and VegetarianVegan Diets Nutrients 12(3) pii: E779 114 Perrier E.T., Buendia-Jimenez I., Vecchio M., et al (2015) Twentyfour-hour urine osmolality as a physiological index of adequate water intake Dis Markers 231063 115 Perrier E.T., Vergne S., Klein A., et al (2013) Hydration biomarkers in free-living adults with different levels of habitual fluid consumption The British Journal of Nutrition 109(9):1678–1687 116 Armstrong L.E., Johnson E.C., Munoz C.X., et al (2012) Hydration biomarkers and dietary fluid consumption of women Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 112(7):1056–1061 117 Hsi R.S., Kabagambe E.K., Shu X., et al (2018) Race- and Sex-related Differences in Nephrolithiasis Risk Among Blacks and Whites in the Southern Community Cohort Study Urology 118:36-42 118 Perinpam M., Ware E.B., Smith J.A., et al (2016) Key influence of sex on urine volume and osmolality Biol Sex Differ 7:12 eCollection 2016 119 Schmitt R., Cantley L.G (2008) The impact of aging on kidney repair Am J Physiol Renal Physiol 294:F1265–72 120 HommOsm M.S., Glassock R.J., Rule A.D (2017) Structural and Functional Changes in Human kidney with Healthy Aging J Am Soc Nephrol 28(10):2838-2844 121 Tylicki L, Rutkowki B (2004) Tubulointerstitial injury: early or late event in the pathogenesis of hypertensive nephropathy? Kidneyney Int 65(5):1971-2 122 Seccia TM, Caroccia B, Piazza M, et al (2019) The Key Role of Epithelial to Mesenchymal Transition (EMT) in Hypertensive kidney Disease Int J Mol Sci 20(14) pii: E3567 123 Ioannou K (2017) Diabetic nephropathy: is it always there? Assumptions, weaknesses and pitfalls in the diagnosis Hormons (Athens) 16(4):351-361 124 Błaszczyk M., Cichocki P., Bieńkiewicz M., et al (2018) Assessment of the relation between pelvicalyceal dilatation in ultrasound and features of obstructive uropathy in dynamic renal scintigraphy Nucl Med Rev Cent East Eur 21(2):96-99 125 Javanmard B., Kashi A.H., Mazloomfard M.M., et al (2016) Retrograde Intrarenal Surgery Versus Shock Wave Lithotripsy for Renal Stones Smaller Than cm: A Randomized Clinical Trial Urol J 13(5):2823-2828 126 Gucuk A., Yilmaz B., Gucuk S., et al (2019) Are Stone Density and Location Useful Parameters That Can Determine the Endourological Surgical Technique for kidney Stones That are Smaller than cm? A Prospective Randomized Controlled Trial Urol J 16(3):236-241 127 Bayrak O., Seckiner I., Erturhan S.M., et al (2015) Analysis of changes in the glomerular filtration rate as measured by the cockroftgault formula in the early period after percutaneous nephrolithotomy Korean J Urol 53(8):552-5 128 Mukherjee S., Sinha R.K., Jindal T., et al (2019) Short-term Alteration of Renal Function and Electrolytes after Percutaneous Nephrolithotomy Urol J 16(6):530-535 129 Tuan PNH, Quyen DBQ, Van Khoa H, et al (2020) Serum and Urine Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin Levels Measured at Admission Predict Progression to Chronic Kidney Disease in SepsisAssociated Acute Kidney Injury Patients Dis Markers 2020 Aug 17;2020:8883404 eCollection 2020 130 Sato Y., Yanagita M (2018) Immune cells and inflammation in AKI to CKD progression American Journal of Physiology Renal Physiology 2018;315(6):F1501–F1512 131 Basile D.P., Bonventre J.V., Mehta R., et al (2016) Progression after AKI: Understanding Maladaptive Repair Processes to Predict and Identify Therapeutic Treatments Journal of the American Society of Nephrology 2016;27(3):687–697 132 Chawla L.S., Eggers P.W., Star R.A., et al (2014) Acute kidney injury and chronic kidney disease as interconnected syndromes The New England Journal of Medicine 2014;371(1):58–66 133 Karlidag I., Abat D., Altunkol A., et al (2018) Is the Homocysteine Level a Good Predictive Marker for Evaluating kidney Function in Patients After Percutaneous Nephrolithotomy Urol J 15(4):153-157 134 Zisman A.L (2017) Effectiveness of Treatment Modalities on kidney Stone Recurrence Clin J Am Soc Nephrol 12(10):1699-1708 PHỤ LỤC M số NC:……… BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU I HÀNH CHÍNH Họ tên: Tuổi: Nam/nữ: Nghề nghiệp: Địa chỉ: Ngày vào viện: Mã vào viện:…………… II HỎI BỆNH 2.1 Tiền sử sỏi, t ói quen â n u sỏi (Có/K ơn ) 2.1.1 Tiền sử - Tiền sử sỏi: - Thời gian mắc sỏi tháng: - Đã điều trị sỏi: - Gia đình có ngƣời mắc sỏi: - Bệnh kết hợp (loại bệnh): 2.1.2 Thói quen gây nguy sỏi - Uống nƣớc khơng đủ: - Thói quen ăn uống gây sỏi (ăn nhiều thịt, hải sản, mặn, rau…): - Từng phẫu thuật tiêu hóa: - Uống thuốc lợi tiểu: - Dị dạng đƣờng tiết niệu (hẹp khúc nối, niệu quản,bể thận đôi….): III TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG (Có/Khơng) Có đau quặn thận: Đau âm ỉ hố thắt lƣng: Tiểu buốt, tiểu dắt: Tiểu đục mủ: Tiểu máu toàn bãi: Tiểu hồng: Tiểu sỏi: Vô niệu/thiểu niệu: Hội chứng nhiễm trùng: 10 Nhức đầu, nôn, buồn nôn: 11 HA: mmHg 12 Cân nặng: Kg ; Chiều cao: cm; BMI: * Đặc điểm tổn t ƣơn t ận: IV XÉT NGHIỆM 4.1 Xét nghiệm máu: Giá trị Các xét nghiệm Đơn vị Hu ết ọc Hồng cầu T/l HGB g/l Hematocrit Bạch cầu % G/l Tiểu cầu G/l Sinh hóa máu Glucose mmol/l Urê mmol/l Creatinine μmol/l Mức lọc cầu thận ml/phút GOT UI/l GPT UI/l Trƣớc can thiệp Sau can thiệp – ngày Sau can thiệp tháng Na+ mmol/l K+ mmol/l Cl- mmol/l Acid uric Cholesterol μmol/l mmol/l Triglycerid mmol/l HDL-C mmol/l mmol/l LDL-C Sin óa nƣớc tiểu Hồng cầu niệu Bạch cầu niệu Protein niệu Glucose niệu Nitrit niệu dƣơng/âm tính dƣơng/âm tính dƣơng/âm tính dƣơng/âm tính dƣơng/âm tính Tỉ trọng niệu Độ t ẩm t ấu niệu mOsm 4.2 Siêu âm thận tiết niệu: 4.2.1 Vị trí, kích thước sỏi (có/khơng) - Sỏi niệu quản bên: - Sỏi đài - bể thận: - Sỏi nhu mô thận: - Sỏi nhiều vị trí: - Sỏi 1cm: 4.2.2 Đặc điểm thận siêu âm (có/khơng) - Nhu mô thận: - Thận to: - Một thận teo: - Nang thận: - Độ giãn thận siêu âm trƣớc can thiệp (độ): - Độ giãn thận siêu âm sau can thiệp – ngày (độ): - Độ giãn thận siêu âm sau can thiệp tháng (độ): V CHẨN ĐOÁN VI KẾT QUẢ CAN THIỆP Thời gian can thiệp: Tai biến, biến chứng triệu chứng lâm sàng sau tán sỏi (có/khơng): + Thủng, rách niệu quản: + Sỏi vỡ chạy phần lên thận: + Sốt sau tán sỏi: + Đau âm ỉ hố thắt lƣng sau sỏi: + Đau quặn thận sau tán sỏi: + Tiểu buốt, tiểu dắt sau tán sỏi: + Tiểu máu toàn bãi sau tán sỏi: + Tiểu hồng sau tán sỏi: - Kết tán: - Kết can thiệp: XÁC NHẬN LÃNH ĐẠO KHOA HỌC VIÊN N u ễn Min Tuấn ... soi tán sỏi ngƣợc dòng 76 3.3.2 Biến đổi mức lọc cầu thận, độ thẩm thấu nƣớc tiểu trƣớc sau tuần tán sỏi 78 3.3.3 Biến đổi mức lọc cầu thận, độ thẩm thấu nƣớc tiểu trƣớc sau tán sỏi. .. Khảo sát mức lọc cầu thận, độ thẩm thấu nƣớc tiểu bệnh nhân sỏi niệu quản có định điều trị tán sỏi ngƣợc dịng nội soi Đánh giá biến đổi mức lọc cầu thận, độ thẩm thấu nƣớc tiểu sau tán sỏi niệu quản... MỨC LỌC CẦU THẬN, ĐỘ THẨM THẤU NƢỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 96 4.2.1 Đặc điểm mức lọc cầu thận độ thẩm thấu nƣớc tiểu nhóm bệnh nhân nghiên cứu 96 4.2.2 Liên quan mức lọc cầu thận,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ nghiên cứu biến đổi mức lọc cầu thận, độ thẩm thấu nước tiểu ở bệnh nhân trước và sau tán sỏi niệu , Luận án tiến sĩ nghiên cứu biến đổi mức lọc cầu thận, độ thẩm thấu nước tiểu ở bệnh nhân trước và sau tán sỏi niệu

Từ khóa liên quan