0

Toan7 tuan 1113 hai cot nam 20132014

23 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 15:24

Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì : - Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này - Tích của hai giá trị tương ứng của chúng luôn bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương khô[r] (1)Ngày soạn :13/10/2013 Tuần : 11 Ngày dạy : 31 /10/2013 Tiết thứ : 21 «n tËp ch¬ng I (tiÕp) I Môc tiªu KiÕn thøc: - ¤n tËp c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc vµ d·y tØ sè b»ng nhau, kh¸i niÖm sè v« tØ, sè thùc, c¨n bËc hai Kü n¨ng: - RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt c¸c tØ lÖ thøc, gi¶i to¸n vÒ tØ sè chia tØ lÖ, c¸c phÐp toµn R - RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, tr×nh bµy lêi gi¶i l«gic Thái độ: - Nghiªm tóc, cËn thËn tÝnh to¸n II ChuÈn bÞ GV: SGK, SGV, bµi so¹n HS : SGK, m¸y tÝnh III phương pháp - Nêu vấn đề giải vấn đề - Hoạt động cá nhân hoạt động nhóm IV TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’ ) KiÓm tra bµi cò (kh«ng ) 3.Bµi míi Hoạt động thầy -Trò Nội dung Hoạt đông 1: Tỉ lệ thức, dãy tỉ số (10') - TØ sè cña hai sè a vµ b lµ th¬ng cña phÐp ? ThÕ nµo lµ tØ sè cña sè a vµ b (b 0) chia a cho b - HS đứng chỗ trả lời - Hai tØ sè b»ng lËp thµnh mét tØ lÖ ? TØ lÖ thøc lµ g×, Ph¸t biÓu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc thøc a c - TÝnh chÊt c¬ b¶n:  a c  b d  a.d = c.b NÕu - HS tr¶ lêi c©u hái: NÕu b d  a.d = c.b ? Nªu c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc - TÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng - Gv treo b¶ng phô - Hs nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n ? ViÕt c«ng thøc thÓ hiÖn tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 103 - - Líp nhËn xÐt, bæ sung a c e ac e a c e     b d f b df b  df BT 103 (tr50-SGK) Gäi x vµ y lÇn lît lµ sè l·i cña tæ vµ tæ (x, y > 0) x y  ; x  y 12800000 ta cã: x y xy   1600000  x 1600000  x 4800000 ®  y 1600000  y 8000000 ®  Hoạt đông 2: Căn bậc hai, số vô tỉ, số thực (8') ? §Þnh nghÜa c¨n bËc hai cña mét sè kh«ng ©m - C¨n bËc cña sè kh«ng ©m a lµ sè x - HS đứng chỗ phát biểu cho x2 =a - GV ®a bµi tËp BT 105 (tr50-SGK) - häc sinh lªn b¶ng lµm a) ? ThÕ nµo lµ sè v« tØ ? LÊy vÝ dô minh ho¹ 0,01  0,25 0,1  0,5  0,4 (2) ? Những số có đặc điểm gì thì đợc gọi là số hữu tỉ - häc sinh tr¶ lêi ? Sè thùc gåm nh÷ng sè nµo - Hs: Trong sè thùc gåm lo¹i sè + Sè høu tØ (gåm hh hay v« h¹n tuÇn hoµn) + Sè v« tØ (gåm v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn) b) 0,5 100  5  1 0,5.10   2 - Sè v« tØ: (sgk) Hoạt đông 3: BT 1: Thực phép tính 16 1/1    0,5  23 21 23 21 3 / 19  33 7 HS thùc hiÖn bµi tËp BT Tìm x bieát 3 21 1) x  10 2) x    Hoạt động nhóm làm bài tập - HS thùc hiÖn bµi tËp đại diện nhóm lên trình bày BT 104: gi¸o viªn híng dÉn häc sinh lµm bµi häc sinh lµm bµi - VÝ dô: 2; 3; - Số hữu tỉ là số viết đợc dới dạng số thập ph©n h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn hoµn LuyÖn tËp (25') BT 16 1)1    0,5  23 21 23 21  4   16          0,5  23 23   21 21  1  0,5 2,5 3  1 2) 19  33   19  33  7  3  ( 14)  BT 21  x :  x  3,5 10 1) 1 2) x     x  3  3 *x  3  x 2 3 1 *x    x  3 BT 104: Gäi chiÒu dµi mçi tÊm v¶i lµ x, y, z (mÐt) (x, y, z >0) x; y; z Số vải bán đợc là: Sè v¶i cßn l¹i lµ: 1 x  x;y  y  y 2 3 z  z  z; 4 x Theo bµi ta cã: x y z x  y  z 108     12 9 Gi¶i ta cã: x = 24m; y = 36m; z = 48m 4: Cñng cè 5: dặn dò (1’) - ¤n tËp l¹i lÝ thuyÕt vµ xem lại các dạng BT đã sửa - Chuaån bò cho baøi kieåm tra moät tieát (3) V Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Ngày soạn :13/10/2013 Ngày dạy : 31 /10/2013 Tuần : 11 Tiết thứ : 22 KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I I Mục tiêu Kiến thức: Nắm khái niệm số hữu tỉ, số thực, khái niệm bậc hai Kỹ năng: Thực thành thạo các phép toán Q Giải các bài tập vận dụng các quy tắc các phép tính Q Vận dụng tính chất tỉ lệ thức dãy tỉ số để giải bài tập Tính bậc hai số đơn giản Thái độ: Giáo dục tính nghiêm túc, tự giác làm bài II Chuẩn bị: - Giáo viên: Phô tô bài kiểm tra - Học sinh: Bút, nháp, máy tính bỏ túi III Các hoạt động dạy và học: A MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Nhận biết Tên Chủ đề (nội dung, TNKQ TL chương) Tập hợp số So sánh các hữu tỉ Cộng, số hữu tỉ đơn giản, trừ, nhân, cộng,nhân chia số hữu hai số hữu tỉ đơn tỉ giản Số câu 1(B1c) Số điểm 0,75 Tỉ lệ % 0,5 Vận dụng Thông hiểu Cấp độ thấp TNKQ TL Số câu Số điểm Nắm quy tắc lũy thừa 0,5đ TL Cấp độ cao TNKQ TL 1,25đ 12,5 % GTTĐ , Áp dụng quy cộng, trừ, tắc nhân hai số - Áp dụng nhân, chia số thập phân quy tắc nhân hai thập phân số thập phân, Số câu 1(B1a) Số điểm 0,25 Tỉ lệ % Lũy thừa số hữu tỉ TNKQ Cộng Hiểu quy tắc lũy thừa Áp dụng quy tắc lũy thừa để tính kết chính xác 1(B1b) 0,25 1,5 1,25đ 12,5 % 2,25đ (4) Tỉ lệ % 22,5 % Tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số Lập các tỉ lệ thức Số câu Số điểm Tỉ lệ % Làm tròn số, bậc hai Bài toán tìm x Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 0,25 - Hiểu khái niệm bậc hai - Nắm quy tắc làm tròn số và làm tròn số cách chính xác 1đ 10 Tìm x Vận dụng tính chất tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số để giải toán 1(B3) Biết giá trị tuyệt đối Vận dụngTìm x 1(B2b) 1(B2b) 3đ 30 % 19 30% 2,25đ 22,5 % 40% 30% 10 100 % ĐỀ: I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 1 5 ,0, , 2 số hữu tỉ lớn là: Câu 1: Trong các số hữu tỉ: 5 A B  0,5  là : Câu 2: Kết phép tính A B D - C 7 Câu 3: Kết phép tính là : 5 2 A B (  0,2) ( 0,5) là : Câu 4: Kết phép tính A D 1 C C B -0,1  15 D 15 C 0,01 D 0,1 Câu 5: Kết phép tính 36 : 33 là: (5) A 33 ; B 13 ; C 32 ; Câu 6: Kết phép tính là: A 46 ; B 41 ; C 45 ; n Câu 7: = thì giá trị n là : A B C Câu 8: Từ đẳng thức 3.6 = 2.9 , ta lập tỉ lệ thức đúng nào đây:  A 6  B Câu 9: bằng: A ; B Câu 10: Câu nào sau đây đúng? A 0,2(35) N D 12 D 166 ; D  C ; C 16 B -2,5  N C -2  Z Câu 11: x = thì x bằng: A ; B ; C – ; Câu 12: Kết làm tròn số 0,855 đến chữ số thập phân thứ hai là: A 0,10 ; B 0,86 ; C 0, 99 ;  D ; D – D.)  Z D – D 0,865 II/ TỰ LUẬN: (7điểm) Bài (2,5 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:  3   2 b)   ; 1  d) 2 a) (-0,25).7,9 40 ; Bài (1,5 điểm) Tìm x, biết: x  x  4 10 b/ a/ Bài (2 điểm) Tính độ dài các cạnh tam giác biết chu vi là 24cm và độ dài các cạnh tỉ lệ với 3; 4; I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm): Khoanh tròn câu trả lời đúng ( câu 0,25đ ) Câu 10 11 12 Đáp án D C A C A C D C A C B B II/ TỰ LUẬN: (7điểm) Bài Đáp án Biểu điểm Tính giá trị các biểu thức sau: (3điểm) a) (-0,25).7,9 40 = [(-0,25).40].7,9 0,5 = -10.7,9 0,5 = -7,9 0,5 3 b)   3  0,5   2  2   2 2  0,5 33 0’5 27 (6) 1  2 1   1 2 Tìm x biết: a) x 10.3   x 10 2 x 15 b) x  4 c) 0,5 0,5 (2điểm) 0,5 0,5 x 4  0,25 x 1 0,25 0,5 Do đó: x = x = - (2điểm) Gọi độ dài ba cạnh tam giác là: a, b, c ( a > 0; b > 0; c > 0) a b c   Theo đề bài , ta có và a + b + c = 24 Theo tính chất dãy tỉ số nhau, ta có: a b c a  b  c 24     2   12 Do đó: * a = = * b = = * c = = 10 Vậy: Độ dài ba cạnh tam giác là: 6cm, 8cm, 10cm 0,25 0,5 0,25 0,75 0,25 V Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… DUYỆT TUẦN 11 (ngày tháng năm 2013 TT Trường THCS Nguyễn Mai KIỂM TRA 15 P Họ và tên :………………………………… Toán Lớp : 7A…… ĐỀ:1 Điểm : Lời phê giáo viên I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu : Kết phép tính  0,5  A ; B là : C ; - ; D (7) Câu : x = thì x bằng: A ; B - Câu : 3n = thì giá trị n là : ; A B 1 ; B Câu : Kết phép tính 5 A C C 5 ; C 7 là : 5 B ; C D ; -9 ; D ; 1 5 ,0, , số hữu tỉ lớn là: 2 Câu : Trong các số hữu tỉ: A ; D D ; ; Câu : Từ đẳng thức 3.6 = 2.9 , ta lập tỉ lệ thức đúng nào đây: A  B  Câu : Kết phép tính 43 42 là: 41 A 45 B Câu : C  D  C 46 ; D 166 ; bằng: A B - Câu : Kết phép tính 36 : 33 là: C D 12 13 ; A B .33 C Câu 10 : Kết làm tròn số 0,855 đến chữ số thập phân thứ hai là: A 0,10; B 0, 99 ; C 16 32 ; D D 0,86 0,865 ; Câu 11 : Câu nào sau đây đúng? A -2,5 N A - 0.1  B C 0,2(35) N  Câu 12 : Kết phép tính ( 0,2) ( 0,5) B 0,01 Z 2 D -2 Z  C 0.1 D -1 ; II/ TỰ LUẬN: (7điểm) Bài (2,5 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau: a) (-0,25).7,9 40 ; Bài (1,5 điểm) Tìm x, biết: x  10  3   2 b)   ; 1  d) 2 b/ x  4 a/ Bài (2 điểm) Tính độ dài các cạnh tam giác biết chu vi là 24cm và độ dài các cạnh tỉ lệ với 3; 4; Trường THCS Nguyễn Mai KIỂM TRA 15 P Họ và tên :………………………………… Toán Lớp : 7A…… ĐỀ:2 (8) Điểm : Lời phê giáo viên I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu A 45 Câu A : Kết phép tính 43 42 là: B C 166 ; 46 ; : Kết làm tròn số 0,855 đến chữ số thập phân thứ hai là: 0, 99 ; B 0,855 ; C 5 .0,10; D 5 0,86 7 là : : Kết phép tính Câu 41 D B C D ; ; ; 2 Câu : x = thì x bằng: A B C D -9 ; -6 Câu : Từ đẳng thức 3.6 = 2.9 , ta lập tỉ lệ thức đúng nào đây: A  B 2 ; Câu : Kết phép tính ( 0,2) ( 0,5) A A 0,01 Câu Câu A B : bằng: -2 Câu 10 A Câu 11 A D 1 là : ; B  C - C D : 3n = thì giá trị n là : Câu ; D ; C 0,001 : Kết phép tính  0,5  A A B -0,01  C ; 4 B ; 16 C D D ; .2 : Câu nào sau đây đúng? 0,2(35) N  -2,5 N B  5 ; B -2 Z Z 2 D  1 5 ,0, , số hữu tỉ lớn là: 2 : Trong các số hữu tỉ: C Câu 12 : Kết phép tính A B 12 II/ TỰ LUẬN: (7điểm) 36 : 33 là: 13 ; C C 1 32 ; ; D D 33 (9) Bài (2,5 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau: a) (-0,25).7,9 40 ; Bài (1,5 điểm) Tìm x, biết: x   4   3 b)   ; 1  d) 4 b/ x  9 a/ Bài (2 điểm) Tính độ dài các cạnh tam giác biết chu vi là 30cm và độ dài các cạnh tỉ lệ với 1; 2; (10) Trường THCS Nguyễn Mai KIỂM TRA 15 P Họ và tên :………………………………… Toán Lớp : 7A…… ĐỀ:3 Điểm : Lời phê giáo viên I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu : Câu nào sau đây đúng? A -2 Z  B -2,5 N C  : x = thì x bằng: A B -6 Câu : Kết phép tính ( 0,2) ( 0,5) 0,2(35) N  Z 2 D Câu A 0,001 B -0,01 C ; C -0,1 A : Kết phép tính B ; 1 C D : Kết phép tính 36 : 33 là: A Câu B .13 ; C 32 ; D .33 12 : Từ đẳng thức 3.6 = 2.9 , ta lập tỉ lệ thức đúng nào đây:  A  C  C 45 C 41 B 46 ; : Kết phép tính  0,5  A ; B D ; A Câu 11 B 0, 99 ; 0,865 ; n : = thì giá trị n là : B C ; C 10 - D : Kết làm tròn số 0,855 đến chữ số thập phân thứ hai là: 166 ; là : Câu 10 A  D : Kết phép tính 43 42 là: A Câu B 5 ; D Câu Câu ; 0,01 D 7 là : 5 5 A B C ; 2 1 5 ,0, , Câu : Trong các số hữu tỉ: số hữu tỉ lớn là: 2 Câu - D 0,10; D 0,86 ; D ; (11) Câu 12 : bằng: -2 A B 16 II/ TỰ LUẬN: (7điểm) Bài (2,5 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau: C a) (-0,25).7,9 40 ; Bài (1,5 điểm) Tìm x, biết: x  10  3   2 b)   ; D 1  d) 2 b/ x  4 a/ Bài (2 điểm) Tính độ dài các cạnh tam giác biết chu vi là 24cm và độ dài các cạnh tỉ lệ với 3; 4; 11 (12) Trường THCS Nguyễn Mai KIỂM TRA 15 P Họ và tên :………………………………… Toán Lớp : 7A…… ĐỀ:4 Điểm : Lời phê giáo viên I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu : 3n = thì giá trị n là : A B D ; ;C Câu : Từ đẳng thức 3.6 = 2.9 , ta lập tỉ lệ thức đúng nào đây:  A  B A B 0, 99 ; Câu : x = thì x bằng: A ; B A ; A Câu B -2 : Câu nào sau đây đúng? Z 2 A C -6 ; 0,86 0,865 ; D -9 C B ; B C C -2 Z C  : Kết phép tính  0,5  A ; D ; -2,5 N  5 D ; D 16 D 0,2(35) N  là : - C ; D : Kết phép tính ( 0,2) ( 0,5) A 0,01 Câu 10 : Kết Câu 11 B - 0,1 ; B 12 D.0,001 B C 32 ; D.33 5 ; D 1 5 ,0, , số hữu tỉ lớn là: 2 : Trong các số hữu tỉ: C.1 phép tính : là: .13 ; A A 0,10; 7 là : 5 B : bằng: Câu 9  D : Kết phép tính Câu Câu  : Kết làm tròn số 0,855 đến chữ số thập phân thứ hai là: Câu Câu C ; 1 C 12 (13) Câu 12 : Kết phép tính 43 42 là: A B .166 ; 46 ; II/ TỰ LUẬN: (7điểm) Bài (2,5 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau: C a) (-0,25).7,9 40 ; Bài (1,5 điểm) Tìm x, biết: x   4   3 b)   ; 41 D 45 1  d) 4 b/ x  9 a/ Bài (2 điểm) Tính độ dài các cạnh tam giác biết chu vi là 30cm và độ dài các cạnh tỉ lệ với 1; 2; 13 (14) Ngày soạn :13/10/2013 Tuần : 12 Ch¬ng II Ngày dạy : 31 /10/2013 Tiết thứ : 23 HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ §1 Đại lượng tỉ lệ thuận I Mục tiêu Kiến thức: Biết đợc công thức biểu diễn mối liên hệ hai đại lợng tỉ lệ thuận Hiểu đợc các tính chất hai đại lợng tỉ lệ thuận Kĩ năng: Nhận biết đợc hai dại lợng có tỉ lệ thuận hay không Biết cách tìm hệ số tỉ lệ biết cặp giá trị tơng ứng hai đại lợng tỉ lệ thuận tìm giá trị đại lợng ki biết hệ số tỉ lệ và giá trị tơng ứng đại lợng Thái độ CÈn thËn tÝnh to¸n vµ nghiªm tóc häc tËp II.Phương pháp: - Hoạt động nhóm - Luyện tập thực hành - Đặt và giải vấn đề - Thuyết trình đàm thoại III.Chuẩn bị thầy và trò Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ IV.Tiến trình thầy- Trò: Ổn định tổ chức: (1’) Kiểm tra: §· kiÓm tra mét tiÕt 3.Bài mới: Hoạt động thầy -Trò Nội dung Hoạt động 1: Định nghĩa ( 20’ ) - Định nghĩa Định nghĩa *GV : Yêu cầu học sinh làm ?1 ?1 Các công thức tính: Hãy viết các công thức tính: a, Quãng đường s (km) theo thời gian t (h) chuyển động với vận tốc a, Công thức tính quãng đường s = v.t = 15.t ( km ) 15km/h b, Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m ) b, Công thức tính khối lượng m = V.D ( kg ) kim loại đồng chất có khối lượng riêng D (kg/m3) ( Chú ý: D là số khác 0) *Nhận xét *HS : Thực *GV : Cho biết đặc điểm giống các Các công thức trên có điểm giống là: Đại lượng này đại lượng nhân với công thức trên ? số khác *HS : Trả lời *GV : Nhận xét và khẳng định : * Định nghĩa: 14 (15) Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx ( với k là hừng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx ( với k là hừng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài *GV : Yêu cầu học sinh làm ?2 Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k= − Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào ? *HS : Thực *GV : Nhận xét - Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì đại lượng x có tỉ lệ thuận với đại lượng y không ? - Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số k (khác 0) thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ nào ? *HS : Trả lời *GV : Nhận xét và khẳng định : -Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y và ta nói hai đại lượng này tỉ lệ thuận với -Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số k (khác 0) thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ k *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài *GV : Yêu cầu học sinh làm ?3 Ở hình (sgk – trang 52) ?2 Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k= − Thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ 5 =− lệ k’ = k *Chú ý: - Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y và ta nói hai đại lượng này tỉ lệ thuận với - Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số k (khác 0) thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ k ?3 Cột Chiều cao (mm) Khối lượng ( tấn) Mỗi khủng long cột a, b, c, d, nặng bao nhiêu biết khủng long cột a nặng 10 và chiều cao các cột cho bảng sau: Cột Chiều cao(mm) *HS : Thực *GV : Nhận xét a 10 b GV : Yêu cầu học sinh làm ?4 c 50 a 10 b c 50 d 30 10 50 30 d 30 Hoạt động 2: Tính chất ( 15’ ) ?4 Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận a, Hệ số tỉ lệ y x: k = với nhau: x y x1 = y1 = x2 =4 y2 = ? x3 =5 y3 = ? b, x4 =6 y4 = ? x y a, Hãy xác định hệ số tỉ lệ y x; 15 x1 = y1 = x2 =4 y2= x3 =5 y3=10 x4 =6 y4=12 (16) b, Thay dấu “?” bảng trên c, y1 y2 y3 y4 số thích hợp; = = = c, Có nhận xét gì tỉ số hai giá trị tương x1 x2 x3 x4 ứng y1 y2 y3 y ; ; ; ;ư x x2 x x x và y *HS : Thực *GV : Nhận xét - Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với thì: Tỉ số chúng có thay đổi không ? Tỉ số hai giá trị bất kì hai đại lượng này có tỉ số hai giá trị tương ứng đại lượng không ? *HS : Thực *GV : Nhận xét và khẳng định : Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với thì: * Kết luận: - Tỉ số chúng có thay đổi không đổi - Tỉ số hai giá trị bất kì hai đại lượng này tỉ số hai giá trị tương ứng đại lượng Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với thì: - Tỉ số chúng có thay đổi không đổi - Tỉ số hai giá trị bất kì hai đại lượng này tỉ số hai giá trị tương ứng đại *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài lượng Củng cố: (7’) Bµi tËp 1: y a.hệ số tỉ lệ k y x là = = x b y= x c x=9 ⇒ y= 9=6 x=15 ⇒ y= 15=10 Hướng dẫn dặn dò nhà : (2’) - Học thuộc định nghĩa, tính chất đại ợng tỉ lệ thuận - Bµi tËp3,4 - Đọc trớc bài “ số bài toán đại lợng tỉ lệ thuận” V Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Ngày soạn :13/10/2013 Tuần : 12 Ngày dạy : 31 /10/2013 Tiết thứ : 24 §2 Một số bài toán đại lượng tỉ lệ thuận I Mục tiêu 16 (17) Kiến thức: -Học sinh đợc làm số bài toán đại lợng tỉ lệ thuận và x chia tỉ lệ Kĩ năng: -Có kĩ thực đúng, nhanh Thái độ: - Häc sinh yªu thÝch m«n häc II.Phương pháp: - Hoạt động nhóm - Luyện tập thực hành - Đặt và giải vấn đề - Thuyết trình đàm thoại III.Chuẩn bị thầy và trò Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ IV Tiến trình thầy- Trò: Ổn định tổ chức: (1’) Kiểm tra: (5’) Định nghĩa hai đại lợng tỉ lệ thuận? Ch÷a bµi tËp SBT/43 Cho biÕt x tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè tØ lÖ 0,8 vµ y tØ lÖ thuËn víi z theo hÖ sè tØ lÖ H·y chøng tá x tØ lÖ thuËn víi z vµ t×m hÖ sè tØ lÖ Bài mới: t -2 S 90 -90 -135 -180 Hoạt động thầy -Trò Hoạt động 1: Bài toán *GV : Yêu cầu học sinh làm bài toán Hai chì có thể tích là 12 cm3 và 17 cm3 Hỏi nặng bao nhiêu gam, biết thănh thứ hai nặng thứ là 56,5 g ? Gợi ý: -Hai đại lượng khối lượng và thể tích có m1 m quan hệ gì ? Từ đó ư? 12 17 - Áp dụng tính chất dãy tỉ số Nội dung Bài toán ( 15’ ) Bài toán Gọi khối lượng hai chì tương ứng là m1 và m2 gam Do m tỉ lệ thuận với V nên: m1 m ư=ư 12 17 Theo tính chất dãy tỉ số nhau, ta có: m1 m2 m2 − m1 56 , = = = =11 , 12 17 17 − 12 Vậy m2 = 17 11,3 = 192,1 *HS : Thực m1 = 12 11,3 = 135,6 *GV : Nhận xét Trả lời: Hai chì có khối lượng là 192,1g và 135,6 g ?1 Gọi khối lượng hai kim loại đồng tương ứng là m1 và m2 gam - Yêu cầu học sinh làm ?1 Do m tỉ lệ thuận với V nên: m1 m2 Hai kim loại đồng chất có thể ư=ư 3 tích là 10 cm và 15cm Hỏi 10 15 nặng bao nhiêu gam ? Biết khối 17 (18) lượng hai là 222,5 g Theo tính chất dãy tỉ số nhau, ta có: m1 m2 m2+ m1 222 , = = = =8,9 *HS : Thực 10 15 15+10 25 *GV : Nhận xét và đưa chú ý: Vậy bài toán ?1 còn phát biểu đơn giản m2 = 15 8,9 = 133,5 dạng : Chia số 222,5 thành hai phần tỉ m1 = 12 11,3 = 89 lệ với 10 và 15 Trả lời: *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài Hai kim loại đồng có khối lượng là 133,5 g và 89 g Hoạt động 2: Bài toỏn ( 15’ ) Bài toán *GV : Yêu cầu học sinh làm bài toán Theo bài ra có: Tam giác ABC có số đo góc là ^ ^ ^ C A B = = ^ ^ tỉ lệ với 1; 2; ^ ;ư C A ;Ư B Tính số đo các góc tam giác ABC ^ ^ ^ =2 ^ Suy ra: C=3 A ;Ư B A (1) ^ ^ ^ mà A + B+ C=180 (2) *HS : Thực Thay (1) vào (2) ta có: 0 ^ A +2 ^ A +3 ^ A=180 ⇒ ^ A=30 0 ^ ^ Vậy : ^ A=30 ; B=60 ; C=90 Trả lời: Số đo các góc tam giác ABC là: 0 ^ ^ ^ A=30 ; B=60 ; C=90 *GV : Nhận xét và Yêu cầu học sinh làm ? ?2 Áp dụng tính chất dãy tỉ số nhau, ta có: Hãy vận dụng tính chất dãy tỉ số ^ ^ ^ ^ 180 ^ C A B A + ^B + C để giải bài toán = = = = =30 1+2+3 *HS : Hoạt động theo nhóm lớn 0 ^ ^ Vậy : ^ A=30 ; B=60 ; C=90 Trả lời: Số đo các góc tam giác ABC là: 0 ^ ^ ^ A=30 ; B=60 ; C=90 *GV : Yêu cầu các nhóm nhận xét chéo Củng cố: (7’) -Định nghĩa hai đại lợng tỉ lệ thuận? -Phát biểu tính chất hai đại lợng tỉ lệ thuận? Bµi tËp:5 Hướng dẫn dặn dò nhà : (2’) Học thuộc định nghĩa, tính chất đại ợng tỉ lệ thuận Ôn lại các bài tập đã chữa, bài tập phàn luỵen tập Chu¶n bÞ tiÕt sau luyÖn tËp V Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… .………… DUYỆT TUẦN 12 18 (19) (ngày tháng TT Ngày soạn :13/10/2013 Tuần : 13 năm 2013 Ngày dạy : 31 /10/2013 Tiết thứ : 25 LUỆN TẬP I Mục tiêu Kiến thức: - Học sinh làm thành thạo các bài toán đại lợng tỉ lẹ thuận và chia theo tỉ lệ Kĩ năng: - Có kĩ sử dụng thành thạo định nghia, tính chất đại lợng tỉ lệ thuận, sử dụng tính chất dãy tỉ số để giải toán -Thông qua luyện tạp học sinh thấy đợc toán học có vận dụng nhiều đời sống hành ngày Thỏi độ: - Cẩn thận thực các phép toán và có ý thức hoạt động nhóm II.Phương pháp: - Hoạt động nhóm - Luyện tập thực hành - Đặt và giải vấn đề - Thuyết trình đàm thoại III.Chuẩn bị thầy và trò Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ IV Tiến trình thầy- Trò: Ổn định tổ chức: (1’) Kiểm tra: (5’) Học sinh:- Phát biểu định nghĩa hai đại lợng tỉ lệ thuận Viết tính chất hai đại lợng tỉ lệ thuận Cho ba số a, b,c chia theo tỉ lệ 1; 2; điều đó cho ta biết điều gì? 3.Bài mới: Hoạt động thầy -Trò Nội dung Hoạt động 1: luyện tập ( 30’ ) Bµi tËp 7/56( phót) Bµi tËp 7/56 HS: hoạt động cá nhân phút Tãm t¾t: Th¶o luËn nhãm nhá phót 2kg dâu cần kg đờng Trình bày , nhận xét đánh giá phút 2,5 kg dâu cần ? x kg đờng GV: chèt l¹i phót Bµi gi¶i: đây là bài toán thực tế vận dụng kiến thức gọi số kg đờng càn tìm để làm 2,5 kg dâu là x vì khối lợng dâu và đờngtỉ lệ thuận với nên đại lợng tỉ lệ thuận để giải ta cã: lµm c¸c em cÇn –Xét xem hai đại lợng nào tỉ lệ thuận với 2,5 ⇒ x= = = 3,75 2,5 x Đavề bài toán đại số Trả lời: bạn Hạnh nói đúng Bµi 9/56(8 phót) GV: Bài toán này có thể phát biểu đơn Bµi 9/56 gi¶n nh thÕ nµo? HS:Chia 150 thµnh phÇn tØ lÖ víi 3, vµ Bµi gi¶i: Gọi khối lợng niken; kẽm, đồng lần lợt là 13 x,y,z GV: em h·y ¸p dông tÝnh chÊt cña d·y Theo đề bài ta có: và các điều kiện đã biết bài toán để giải bài toán này? x y z HS: họat động cá nhan phút 13 x+y+z= 150 vµ = = Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng tr×ng bµy Theo tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng ta cã: Nhận xét, đánh giá phút x y z x+ y+ z 150 = = = = = 13 3+ 4+ 13 20 7,5 vËy: x= 7,5= 22,5 y= 7,5= 30 19 (20) Bµi 10 trang 56: Học sinh hoạt động nhóm nhỏ phót Kiẻm tra đánh giá lẫn các nhãm phót Giáo vịên kiểm tra việc hoạt động nhóm cña mét bµi nhãm, vµi häc sinh HS:Thực tìm chỗ thiếu để có đáp án chuÈn x y z x+ y+z = = = = 2+3+ 45 =5 z= 13.7,5= 97,5 Vậy khối lợng niken, kẽm, đồng lần lợt là 22,5kg, 30kg, 97,5kg Bµi 10 trang 56 Gäi c¸c c¹nh cña tam gi¸c lµ x, y, z V× ba c¹nh tØ lÖ cvíi nªn ta cã: x y z = = vµ x+y+z= 45 theo tÝnh chÊt cña d·y b»ng ta cã: x y z 45 = = = =5 ⇒ x= 2.5= 10 y= 3.5= 15 z= 4.5= 20 Gi¸o viªn chèt l¹i: gi¶i bµi tËp to¸n các em không đợc làm tắt ví dụ nh bài to¸n trªn lµm nh v©y lµ cha cã c¬ së suy luËn Củng cố: (7’) Nhắc lại kiến thức đã áp dụng vào bài Hướng dẫn dặn dò nhà : (2’) - Học thuộc định nghĩa, tính chất đại ợng tỉ lệ thuận - ôn lại các bài tập đã chữa - Đọc trớc bài “ số bài toán đại lợng tỉ lệ thuận” V Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Ngày soạn :13/10/2013 Ngày dạy : 31 /10/2013 Tuần : 13 Tiết thứ : 26 ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH I Mục tiêu Kiến thức: - Biết đợc công thức biểu diễn mối liên hệ hai đại lợng tỉ lệ nghịch - Hiểu đợc các tính chất hai đại lợng tỉ lệ nghịch Kĩ năng: - Nhận biết đợc hai đại lợng có tỉ lệ nghịch hay không - Biết cách tìm hệ số tỉ lệ biết cặp giá trị tơng ứng hai đại lợng tỉ lệ nghịch tìm giá trị đại lợng biết hệ số tỉ lệ và giá trị tơng ứng đại lợng Thỏi độ: Tích cực hoạt động nhóm và nghiêm túc II.Phương pháp: - Hoạt động nhóm - Luyện tập thực hành - Đặt và giải vấn đề - Thuyết trình đàm thoại III Tiến trình thầy- Trò: Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ IV.Tiến trình lên lớp: Ổn định tổ chức: (1’) 20 (21) Kiểm tra: (5’) Nhắc lại kiến thức hai đại lợng tỉ lệ nghịch tiểu học ? 3.Bài mới: Hoạt động thầy -Trò Hoạt động 1: định nghĩa ( 15’ ) Định nghĩa Định nghĩa Nội dung *GV : Yêu cầu học sinh làm ?1 Hãy viết công thức tính: a, Cạnh y ( cm) theo cạnh x (cm) hình chữ nhật có kích thước thay đổi luôn có diện tích 12 cm2; b, Lượng gạo y (kg) bao theo x chia 500kg vào x bao; c, Vận tốc v (km/h) theo thời gian t (h) vật chuyể động trên quãng đường 16 km *HS : Thực *GV : Các công thức trên có đặc điểm gì giống ? *HS : Các công thức trên có điểm giống là : Đại lượng này số chia cho đại lượng *GV : Ta nói đại lượng x, y (hoặc v , t) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với - Thế nào là đại lượng tỉ lệ nghịch ? *GV : Nhận xét và khẳng định : Nếu đại lượng y liên hệ với đại a lượng x theo công thức y= hay x x.y = a ( a là số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ với x theo tỉ lệ a ?1 Các công thức tính: a, Diện tích hình chữ nhật: S = x.y =12 cm2 b, Tổng lượng gạo: y.x =500 kg c, Quãng đường: s = v.t = 16 km *Nhận xét *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài *GV : Yêu cầu học sinh làm ?2 Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo tỉ lệ -3,5 Hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo tỉ lệ nào ? *HS : Thực *GV : Nhận xét - Nếu x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ a thì y có tỉ lệ nghịch với x không ? Nếu có thì tỉ lệ với hệ số tỉ lệ nào ? *HS : t *GV : Nhận xét và khẳng định : Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x tỉ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài ?2 Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -3,5.Thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ -3,5 Các công thức trên có điểm giống là : Đại lượng này số chia cho đại lượng Ta nói đại lượng x, y (hoặc v , t) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với *Kết luận : Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x a theo công thức y= hay x.y = a ( a là x số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ với x theo tỉ lệ a * Chú ý: Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x tỉ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với 21 (22) Hoạt động : Tính chất (15’) *GV : Yêu cầu học sinh làm ?3 Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau: x y x1 = y1 =30 x2 =3 y2 =? x3 =4 y3 =? x4 =5 y4 =? Tính chất ?3 a, Tìm hệ số tỉ lệ ; a, Hệ số tỉ lệ: a = 60 b, Thay dấu “ ? ” bảng trên số thích hợp; b, c, Có nhận xét gì hai giá trị tương ứng x x1 = x2 =3 x3 =4 x4 =5 x1y1; x2y2; x3y3; x4y4 x và y y y1=30 y2=20 y3=15 y4=12 *HS : Thực *GV : Nhận xét c, x1y1 = x2y2 = x3y3; Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với thì : - Tích hai giá trị tương ứng có thay đổi không ? *Kết luận : x1 ? = x2 ? Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với thì : *HS : Trả lời - Tích hai giá trị tương ứng chúng *GV : Nhận xét và khẳng định : luôn không đổi ( hệ số tỉ lệ) Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với thì : - Tỉ số hai giá trị bất kì đại lượng này - Tích hai giá trị tương ứng chúng luôn nghịch đảo tỉ số hai giá trị tương không đổi ( hệ số tỉ lệ) ứng đại lượng - Tỉ số hai giá trị bất kì đại lượng này nghịch đảo tỉ số hai giá trị tương ứng đại lượng *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài Củng cố: (7’) -Định nghĩa hai đại lợng tỉ lệ nghịch, viết công thức liên hệ? -Phát biểu tính chất hai đại lợng tỉ lệ nghịch? Hướng dẫn dặn dò nhà : (2’) Học thuộc định nghĩa, tính chất đại ợng tỉ lệ nghịch Bµi tËp14,15 sgk+ bµi tËp t¬ng tù s¸ch bµi tËp Đọc trớc bài “ số bài toán đại lợng tỉ lệ nghịch” V Rút kinh nghiệm: ……………………… DUYỆT TUẦN 13 (ngày tháng năm 2013 TT 22 (23) 23 (24)
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan7 tuan 1113 hai cot nam 20132014, Toan7 tuan 1113 hai cot nam 20132014