0

Hai duong thang song song va cheo nhau 11CB 1ppt

11 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2021, 18:29

Neáu hai maët phaúng phaân bieät lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyeán cuûa chúng nếu có cũng song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng [r] (1)TỔ TOÁN - TIN (2) Hãy nêu phương pháp xác định giao tuyến hai mặt phẳng ? Trả lời: Muốn tìm giao tuyến hai mặt phẳng thì ta cần tìm hai điểm chung hai mặt phẳng Đường thẳng qua hai điểm chung gọi là giao tuyến hai mặt phẳng Hãy nêu phương pháp xác định mặt phẳng ? Trả lời: - Mặt phẳng hoàn toàn xác định biết nó qua ba điểm không thẳng hàng ( Qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng ta luôn xác mặt phẳng) - Mặt phẳng hoàn toàn xác định biết nó chứa hai đường thẳng cắt (Qua đường thẳng cắt ta luôn xác định mặt phẳng ) - Mặt phẳng hoàn toàn xác định biết nó qua điểm và chứa đường thẳng không qua điểm đó (Đường thẳng không qua điểm cho trước ta xác định mặt phẳng) (3) I Vị trí tương đối hai đường thẳng khoâng gian: TỔ TOÁN - TIN Thứ tư 26/11/2008 Tiết : 14 Tuần : 13 Lớp 11B4 a  b a   M b a  b a truøng b a // b a  b =M a) Trong Hai đườmặ ng tthaú ngnag:vaøcoùb bao cuøngnhieâ naèmutrong t phaún g:i phaú vò trímaë töông đố hai đường thẳng phân biệt a và b ? - Hai đường thẳng a và b cùng nằm mặt phẳng gọi là đồng phẳng - Hai đường thẳng a và b có điểm chung M Ta noùi a vaø b caét taïi M Kí hieäu: a Ç b = M - Hai đường thẳng gọi là song song chúng đồng phaúng vaø khoâng coù ñieåm chung Kí hieäu: a // b - Hai đường thẳng a và b trùng điểm thuộc đường thẳng a thuộc đt b Kí hiệu: a º b (4) a TỔ TOÁN - TIN Thứ tư 26/11/2008 Tiết : 14 Tuần : 13 Lớp 11B4 Ví duï b) Hai đường thẳng a và b không I b cuøng naèm maët phaúng:  - Hai đường thẳng gọi là chéo chúng không đồng phẳng ncneá u hai đườ cuøng maët M II.Coø Caù tính chaá t: ng a vaø b khoâng naèm d’  khoâng) phaúng thì sao? (coù caét khoâng, coù song song Định lý 1: (Tiên đề Euclide) d  Trong khoâng gian, qua moät ñieåm khoâng naèm treân Nội dung Tiên đề Euclide điểm không thuộc đường thẳng cho trước, có và đường đường thẳng cho trước là gì? thẳng song song với đường thẳng đã cho Nhận xét: Hai đường thẳng song song a và b xác ñònh moät maët phaúng, kí hieäu laø mp(a,b) hay (a,b) HÑ: Cho hai maët phaúng (α) vaø (ß) Moät maët phaúng (¥) caét (α) và (ß) theo các giao tuyến a và b Chứng minh raèng a vaø b caét taïi I thì I laø ñieåm chung cuûa (α) vaø (ß) b ¥ I Î a , a Ì (a ) Þ I Î (a ) c ß I I Î b , b Ì ( b ) Þ I Î ( b) Þ I Î (a ) Ç (b)  α a (5) Ñònh lyù 2: ( Về giao tuyeán cuûa ba maët phaú ng) Neá u ba maët phaúng ñoâi moät caét theo ba giao tuyeán phaân bieät thì ba giao tuyến đồng quy đôi song song với b ß I  ¥ c a α d1 d d2 ß ¥ c a α Heä quaû: α ß b ïï d1 Ì (a ), d Ì (b)ü ïï d1 // d ý Þ d // d1 // d ïï ïï (a ) (b) = d þ Neáu hai maët phaúng phaân bieät chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyeán cuûa chúng (nếu có) song song với hai đường thẳng đó trùng với hai đường thẳng đó d d1 α d1 d2 α ß d d2 ß (6) Ví dụ: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD a) Xaùc ñònh giao tuyeán cuûa maët phaúng (SAC) vaø (SBD) b) Xaùc ñnh giao tuyeán cuûa hai maët phaúng (SAD) vaø (SBC) GIAÛI a ) Ta có : S Î ( SAC ) Ç ( SBD), (1) Goi AC Ç BD = I { IÎ AC, ACÌ (SAC) ta có : IÎ BD, BDÌ (SBD) Þ I Î (SAC) Ç (SBD) , (2) (1) và (2) Þ SI = (SAC) Ç (SBD) b) Ta coù: Caùc maët phaúng (SAD) vaø (SBC) coù điểm chung S và chứa hai đường thaúng song song laø AD, BC neân giao tuyeán chúng là đường thẳng d qua S và song song với AD, BC HAY Ta coù: { S Î ( SAD )Ç( SBC ) AD // BC d S B A D I C Gọi d là đường thẳng qua S và song song với AD, BC Khi đó d gọi là giao tuyến hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) (7) TỔ TOÁN - TIN Thứ tư 26/11/2008 Tiết : 14 Tuần : 13 Lớp 11B4 I Vị trí tương đối hai đường thẳng không gian II Tính chất: Định lí Định lí 2: Về nhà xem nội dung định 3, giải các ví dụ 2, và làm bài tập 1, SGK trang 59, 60 (8) CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC TỔ TOÁN - TIN CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC TẬP TỐT (9) Ví dụ 1: Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? ) Hai đường thẳng chéo thì không có điểm chung Đúng 2) Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo Sai 3) Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo Sai 4) Hai đường thẳng phân biệt không cắt và không song Đúng A song thì cheùo Ví dụ 2: Cho tứ diện ABCD, chứng minh hai đường thẳng AB và CD chéo Chỉ cặp đường thẳng chéo khác tứ diện B a) Ta coù: ìïï AB Ì ( ABC ) Vaäy AB vaø CD cheùo í CD Ì ( ACD) ïïî b) Tương tự ta có các cặp đường thẳng sau đây cheùo nhau: { { AC vaø BD Vì AC Ì ( ABC ) BD Ì ( ABD ) BC vaø AD Vì BC Ì ( BCD ) AD Ì ( ADC ) D C Trở (10) I Vị trí tương đối hai đường thẳng không gian: a  a b a   M b a  b a truøng b a // b a  b =M a) Hai đường thẳng a và b cùng nằm mặt phẳng: b  I a cheùo b - Hai đường thẳng a và b cùng nằm mặt phẳng gọi là đồng phẳng - Hai đường thẳng a và b có điểm chung M Ta nói a và b caét taïi M Kí hieäu: a Ç b = M - Hai đường thẳng gọi là song song chúng đồng phẳng và không có ñieåm chung Kí hieäu: a // b - Hai đường thẳng a và b trùng điểm thuộc đường thẳng a thuộc đt b Kí hiệu: a º b b) Hai đường thẳng a và b không cùng nằm mặt phẳng: - Hai đường thẳng gọi là chéo chúng không đồng phẳng (11) II Caùc tính chaát: Định lý 1: (Tiên đề Euclide) d’  M  d Trong không gian, qua điểm không nằm trên đường thẳng cho trước, có và đường thẳng song song với đường thẳng đã cho Nhận xét: Hai đường thẳng song song a và b xác định mặt phaúng, kí hieäu laø mp(a,b) hay (a,b) Ñònh lyù 2: ( Về giao tuyeán cuûa ba maët phaúng) ß b c ¥ Neáu ba maët phaúng ñoâi moät caét theo a α ba giao tuyeán phaân bieät thì ba giao tuyeán đồng quy đôi song song b ¥ I c ß  với a α ïï d1 Ì (a ), d Ì (b)ü ïï Heä quaû: d1 // d ý Þ d // d1 // d ïï ïï (a ) (b) = d þ d Nếu hai mặt phẳng phân biệt chứa hai đường d1 α d2 thaúng song song thì giao tuyeán cuûa chuùng (neáu coù) cuõng song song với hai đường thẳng đó trùng với ß hai đường thẳng đó (12)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hai duong thang song song va cheo nhau 11CB 1ppt, Hai duong thang song song va cheo nhau 11CB 1ppt