0

Ngu Van ky II2013

126 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:21

- Muèn lµm tèt mét bµi v¨n nghÞ luận phải tìm hiểu đề, xác định đúng - Vậy trớc một đề văn, muốn làm bài vấn đề, phạm vi, tính chất của đề tốt, cần tìm hiểu điều gì trong đề?. bµi?[r] (1)Ngày gi¶ng 7A / 01/ 2013 7B / 01/ 2013 TiÕt 73 Tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn và lao động sản xuất I Môc tiªu KiÕn thøc - Nắm đợc khái niệm tục ngữ - Thấy đợc giá trị nội dung, t tởng, ý nghĩa triết lí và hình thức nghệ thuât nh÷ng c©u tôc ng÷ bµi häc KÜ n¨ng - Đọc - hiểu, phân tích các lớp nghĩa tục ngữ thiên nhiên và lao động sản xuÊt - Vận dụng đợc mức độ định số câu tục ngữ thiên nhiên và lao động sản xuất vào đời sống Thái độ: Giáo dục tinh thần yêu quý tục ngữ - kho tàng trí tuệ nhân dân, ý thức tìm hiểu tục ngữ, vận dụng tục ngữ vào đời sống II.ChuÈn bÞ GV: Tài liệu tham khảo tục ngữ thiên nhiên và lao động sản xuất HS : §äc bµi, so¹n bµi III.TiÕn tr×nh dạy vµ häc ổn định tổ chức (1’ ) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng KiÓm tra ( 4’) KiÓm tra vë so¹n cña häc sinh Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung *Hoạt động 1: Giới thiệu bài (1') TN lµ mét thÓ lo¹i VH d©n gian Nã đợc ví là kho báu kinh nghiệm và trÝ tuÖ d©n gian, lµ "tói kh«n cña d©n gian vô tận", TN là thể loại triết lí nhng đồng là "cây đời xanh tơi" Tục ngữ có nhiều chủ đề * Hoạt động 2: HDHS đọc, tìm hiểu (6’) I Đọc, tìm hiểu chú thích 1.§äc chó thÝch - GV hớng dẫn đọc -> đọc mẫu-> gọi HS đọc -> HS nhận xét – GV nhận xÐt T×m hiÓu chó thÝch - Gọi HS đọc phần chú thích * Tôc ng÷: Lµ nh÷ng c©u nãi d©n + CH: Qua phÇn chó thÝch em hiÓu gian ng¾n gän, cã nhÞp ®iÖu h×nh thÕ nµo lµ tôc ng÷? ¶nh, thÓ hiÖn nh÷ng kinh nghiÖm cña nh©n d©n vÒ mäi mÆt ( tù nhiªn, lao động, sản xuất, xã hội.) đợc nhân d©n vËn dông vµo cuéc sèng hµng ngµy (24’) II T×m hiÓu v¨n b¶n Tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn * Hoạt động HDHS Tìm hiểu VB - Theo em cã thÓ chia c©u tôc ng÷ bµi lµm mÊy nhãm? Mçi nhãm gåm nh÷ng c©u nµo? Gäi tªn tõng nhóm đó? -> Chia nhãm: Nhãm 1: C©u1, 2, 3, lµ nh÷ng c©u tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn; Nhãm 2: C©u 5, 6, 7, lµ câu tục ngữ lao động sản (2) xuÊt - Gọi HS đọc câu + CH: Em cã nhËn xÐt g× vÒ vÇn, nhÞp vµ biÖn ph¸p nghÖ thuËt c©u tôc ng÷ ? ý nghÜa cña c©u TN ? -> Tháng âm lịch đêm ngắn ngày dài Tháng 10 âm lịch, đêm dài ngày ng¾n - HS đọc câu - C©u nªu nhËn xÐt vÒ hiÖn tîng g×? -> Thêi tiÕt dù ®o¸n n¾ng ma - Em cã nhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt? - C©u tôc ng÷ cã nghÜa ®en lµ g×? nghÜa bãng lµ g×? + CH: V× ngêi ViÖt Nam rÊt quan tâm đến nắng ma -> Trång lóa, n«ng nghiÖp - HS đọc câu - C©u nµy so víi hai c©u trªn vÒ néi dung, h×nh thøc cã g× gièng, kh¸c nhau? -> VÉn lµ kinh nghiÖm thêi tiÕt – kinh nghiÖm dù ®o¸n b·o, hiÖn tîng thiªn nhiªn d÷ déi, ®em l¹i tai ho¹ cho d©n nghÌo - C©u tôc ng÷ cã ý nghÜa g×? - HS đọc câu -Néi dung c©u tôc ng÷ nµy lµ g×? - Bốn câu vừa tìm hiểu có đặc ®iÓm g× chung? -> Tục ngữ đúc kết kinh nghiệm thêi gian, thêi tiÕt, b·o lôt cho thÊy phÇn nµo cuéc sèng vÊt v¶, thiªn nhiªn kh¾c nghiÖt ë ViÖt Nam - ý nghÜa c©u tôc ng÷ lµ g×? §©y cã ph¶i lµ biÖn ph¸p so s¸nh kh«ng? ngoµi cßn cã biÖn ph¸p g× n÷a? Néi dung cña c©u tôc ng÷? - HS đọc câu - Néi dung, ý nghÜa c©u tôc ng÷ lµ g×? - HS đọc câu - Kinh nghiệm đợc tuyên truyền, phổ biÕn c©u nµy lµ g×? -> Níc, * C©u Đêm tháng năm/ cha nằm đã sáng Ngày tháng mời/ cha cời đã tối - Nhịp 3/4, vần lng, phép đối, xng => nhận xét thay đổi khoảng thời gian ngày đêm các th¸ng n¨m -> Giúp ngời có ý thức chủ động để nhìn nhận, sử dụng thời gian, công việc sức lao động vào thêi ®iÓm kh¸c n¨m cã hiÖu qu¶ * C©u Mau th× n¾ng/ v¾ng th× ma - Nghệ thuật: Vần lng, phép đối - NghÜa ®en: Trêi nhiÒu sÏ n¾ng, Ýt sÏ ma - NghÜa bãng: Gióp ngêi biÕt nhìn để dự đoán thời tiết, xÕp c«ng viÖc * C©u R¸ng mì gµ, cã nhµ th× gi÷ - Trêi cã r¸ng vµng s¾p cã b·o => kinh nghiệm dự đoán bão để có ý thức chủ động giữ gìn nhà cửa, hoa mµu * C©u Th¸ng b¶y kiÕn bß, chØ lo l¹i lôt => Kinh nghiÖm quan s¸t kiÕn bß nhiÒu vµo th¸ng b¶y, thêng bß lªn cao lµ ®iÒm b¸o s¾p cã lôt Tục ngữ lao động sản xuất * C©u Tấc đất, tấc vàng - Nghệ thuật ẩn dụ, phóng đại => vai trò, giá trị đất đời sống cña ngêi - Phê phán tợng lãng phí đất đai * C©u - NhÊt canh tr×, nhÞ canh viªn -> Gióp ngêi biÕt khai th¸c tèt ®iÒu kiện hoàn cảnh tự nhiên để tạo cña c¶i vËt chÊt * C©u NhÊt níc, nh× ph©n, tam cÇn, tø (3) ph©n,cÇn, gièng - Néi dung ý nghÜa c©u tôc ng÷ lµ g×? - HS đọc câu tục ngữ -> Th×: Thêi vô, thôc: thµnh th¹o - Néi dung c©u tôc ng÷ trªn lµ g×? - HS đọc phần ghi nhớ (5’) 5’ gièng -> Khẳng định thứ tự quan trọng c¸c yÕu tè ( níc, ph©n, cÇn cï lao động, giống lúa) nghề trồng lóa níc cña nh©n d©n ta * C©u NhÊt th×, nh× thôc-> Khuyªn ngêi làm ruộng không đợc quên thời vụ, không đợc nhãng việc đồng áng *Ghi nhí (SGK- 5) III LuyÖn tËp - VÒ h×nh thøc: Ng¾n gän, vÇn lng - NghÖ thuËt: §èi c¸c vÕ c¶ néi dung vµ h×nh thøc, giµu h×nh ¶nh, lËp luËn chÆt chÏ * Hoạt động 3: HDHS Luyên tập *Hoạt động nhóm( nhóm nhỏ) - GV nêu vấn đề: Qua tìm hiểu, em thÊy tôc ng÷ thêng ph¶i cã nh÷ng tiªu chuÈn vµ yªu cÇu g× vÒ h×nh thøc, nghÖ thuËt? - NhiÖm vô: HS tËp trung gi¶i quyÕt vấn đề - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt Cñng cè ( 3’) - Tôc ng÷ lµ g× ? Híng dÉn vÒ nhµ.( 1’) - Häc thuéc lßng c©u tôc ng÷ - Su tÇm thªm nh÷ng c©u tôc ng÷ - Soạn bài:Chơng trình địa phơng phần văn và tập làm văn Ngày gi¶ng 7A / 01/ 2013 7B / 01/ 2013 TiÕt 74 CHƯƠNG TR×NH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN I.Môc tiªu KiÕn thøc - Nắm đợc yêu cầu và cách thức su tầm ca dao, tục ngữ địa phơng - Hiểu thêm giá trị nội dung, đặc điểm, hình thức tục ngữ, ca dao địa phơng KÜ n¨ng - Biết cách su tầm tục ngữ, ca dao địa phơng - Biết cách tìm hiểu tục ngữ ca dao địa phơng mức độ định - BiÕt c¸ch lµm bµi v¨n ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ mét bµi ca dao, d©n ca, tôc ng÷ cña địa phơng Thái độ - Yªu quý, tr©n träng, gi÷ g×n vèn ca dao, d©n ca, tôc ng÷ cña c¸c d©n téc thiÓu sè tØnh Tuyªn Quang - Gi¸o dôc lßng tù hµo vÒ vèn tôc ng÷, ca dao, d©n ca cña quª h¬ng m×nh II ChuÈn bÞ GV: Tài liệu tham khảo: Ngữ văn địa phơng Tuyên Quang, phòng học chung HS: Su tầm ca dao, dân ca, tục ngữ địa phơng III.TiÕn tr×nh d¹y häc 1.ổn định tổ chức (1’) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng 2.KiÓm tra (5’ ) (4) - Đọc thuộc lòng tục ngữ thiên nhiên và lao động sản xuất? Nêu nội dung chính câu tục ngữ đó? - §¸p ¸n: Ghi nhí SGK 3.Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu ca (10’) I Những câu hát tình cảm gia dao d©n ca đình, tình yêu thiên nhiên, tình - Gi¸o viªn tr×nh chiÕu PowerPoint yêu lao động néi dung bèn bµi ca dao - GV hớng dẫn đọc -> Gọi HS đọc bèn bµi ca dao, d©n ca -> HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt, kÕt luËn - Lêi cña bµi ca dao 1, lµ lêi cña , đợc dùng để làm gì? -> Lµ lêi cña mÑ ru con, nãi víi - T×nh c¶m bµi ca dao 1, muèn diÔn t¶ lµ t×nh c¶m g×? - Bµi 1: Bµi ca thÓ hiÖn c«ng lao cña -> Bµi 1: Ngêi mÑ dïng c¸ch diÔn t¶ cha mẹ con, đồng thời nhắc hình ảnh cụ thể, sinh động, cảm nhë ch¸u ghi s©u c«ng ¬n cña động tình cảm, hi sinh vất vả cha mẹ mình cña cha mÑ cho -> Bµi 2: Bµi ca cã giai ®iÖu nhÑ - Bµi 2: Bµi ca võa thÓ hiÖn t×nh yªu nhµng, ªm dÞu víi nh÷ng h×nh ¶nh tha thiÕt cña mÑ võa cung cÊp phong phú, sinh động giới tự cho trÎ nh÷ng tri thøc ®Çu tiªn vÒ nhiªn đời - Bµi thÓ hiÖn ®iÒu g×? - Néi dung cña bµi ca dao lµ g×? -> Bµi ca dao thÓ hiÖn mét c¸ch sinh động tiết xuân ấm áp, muôn hoa rừng khoe sắc, đàn bớm rực rỡ sắc màu đùa giỡn bên cánh hoa xu©n (10’) *Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu tục ng÷ - Gi¸o viªn tr×nh chiÕu PowerPoint néi dung n¨m c©u tôc ng÷ - GV hớng dẫn đọc -> Gọi HS đọc n¨m c©u TN -> HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt, kÕt luËn -Cã thÓ chia n¨m c©u tôc ng÷ thµnh mÊy nhãm? §ã lµ nh÷ng nhãm nµo? -> Nhãm 1: C©u 1, nãi vÒ t×nh c¶m gia đình -> Nhãm 2: C©u 3, 4, nãi vÒ kinh nghiÖm øng xö x· héi - Néi dung cña c©u tôc ng÷ 1, nãi lªn ®iÒu g×? -> C©u 1: Con ch¸u ph¶i biÕt kÝnh träng cha mÑ, ch¨m sãc cha mÑ giµ yÕu ®©y lµ lêi khuyªn ®Çy gi¸ trÞ nh©n v¨n -> C©u 2: Anh chÞ em mét nhµ phải biết thơng yêu, giúp đỡ, đùm bọc - Bµi 3: ThÓ hiÖn t×nh yªu thiªn nhiªn tha thiÕt - Bµi 4: Thiªn nhiªn hiÖn lªn ®a dạng, tơi đẹp thể tình cảm gắn bó máu thịt tác giả quê h¬ng II Tôc ng÷ - C©u 1: Cha mÑ lµ chç dùa cña cßn nhá, cha mÑ giµ ph¶i cËy nhê - Câu 2: Nhấn mạnh và khẳng định (5) lÉn - Néi dung cña c©u tôc ng÷ 3, 4, nãi lªn ®iÒu g×? * Hoạt động 3: HDHS luyện viết bài v¨n ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ mét bµi ca dao, d©n ca, tôc ng÷ cña Tuyªn Quang - Mở bài cần nêu vấn đề gì? - Th©n bµi cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn đề gì? - ViÕt phÇm më bµi vµ kÕt bµi - h/s khá đọc bài, h/s nhận xét GV kết luËn t×nh c¶m chÞ em lµ hÕt søc thiªng liªng, g¾n bã - C©u 3: Con ngêi ph¶i biÕt suy nghÜ, khiªm tèn häc hái, tÝch lòy kinh nghiÖm v× kiÕn thøc lµ v« bê, nÕu kh«ng sÏ dÔ vÊp ng·, dÔ ph¹m sai lÇm - C©u 4: D¹y ph¶i d¹y tõ cßn nhá - C©u 5: §oµn kÕt t¹o nªn søc m¹nh gióp ngêi vît qua mäi khã kh¨n, (15’) thö th¸ch cuéc sèng NhiÒu ngêi hîp søc sÏ lµm nªn viÖc lín III LuyÖn viÕt bµi v¨n ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ ca dao, d©n ca, tôc ng÷ cña Tuyªn Quang - §Ò bµi: H·y ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña m×nh vÒ mét bµi ca dao, d©n ca , tôc ng÷ cña c¸c d©n téc thiÓu sè tØnh Tuyên Quang mà em đã đợc học * Dµn bµi - Më bµi: Giíi thiÖu bµi ca dao, d©n ca, tôc ng÷ mµ em thÝch vµ c¶m nghÜ chung cña em - Th©n bµi: + C¶m nhËn, tëng tîng vÒ h×nh tîng bài ca dao, dân ca, tục ngữ đã häc + C¶m nghÜ vÒ tõng chi tiÕt bµi ca dao, dân ca, tục ngữ đã học + C¶m nghÜ vÒ c¸ch nãi, c¸ch nghÜ cña nh©n d©n c¸c d©n téc thiÓu sè sáng tác dân gian đó - Kết luận: Tình cảm em bài ca dao, dân ca, tục ngữ đã học 4.Cñng cè (3’) - Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch diÔn t¶ t×nh c¶m nh÷ng bµi ca dao, d©n ca, tôc ng÷ cña Tuyªn Quang - Trong kho tµng tôc ng÷ cña ngêi ViÖt cã nh÷ng c©u tôc ng÷ nµo cã néi dung t¬ng tự với câu tục ngữ đã tìm hiểu bài Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Tìm đọc và chép lại số bài ca dao khác các dân tộc Tuyên Quang thể tình cảm gia đình, tình yêu thiên nhiên và tình yêu lao động - Hoàn thiện bài viết văn phát biểu cảm nghĩ VH dân gian địa phơng trên sở dàn bài đã làm lớp Ngày gi¶ng 7A / 01/ 2013 TiÕt 75 7B / 01/ 2013 T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn I.Môc tiªu KiÕn thøc: - Kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn - Nhu cầu nghị luận đời sống - Những đặc điểm chung văn nghị luận (6) - Bớc đầu biết cách vận dụng kiễn thức văn nghị luận vào đọc- hiểu văn b¶n KÜ n¨ng: Nhận biết văn nghị luận đọc sách báo, chuẩn bị để tiếp tục tìm hiểu sâu, kÜ h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy Thái độ: Yªu thÝch v¨n nghÞ luËn, n¨ng luyÖn tËp t×m hiÓu ph¬ng ph¸p lµm bµi v¨n nghÞ luËn II ChuÈn bÞ GV: C¸c v¨n b¶n nghÞ luËn HS : So¹n bµi III.TiÕn tr×nh d¹y vµ häc ổn định tổ chức ( 1’) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng KiÓm tra KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG néi dung *Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu nhu (39’) I Nhu cầu nghị luận và văn cÇu nghÞ luËn vµ v¨n b¶n nghÞ luËn nghÞ luËn - -HS đọc mục a SGK Nhu cÇu nghÞ luËn - V× em ®i häc? - V× ngêi cÇn ph¶i cã b¹n bÌ? - Theo em nh nào là sống đẹp? - TrÎ em hót thuèc l¸ lµ tèt hay xÊu, lîi hay h¹i? - Vì em thích đọc sách, thích xem phim? - Làm nào để học giỏi môn Ngữ V¨n b¶n nghÞ luËn lµ lo¹i v¨n b¶n ®v¨n? îc viÕt (nãi) nh»m nªu vµ x¸c lËp - Gặp các vấn đề và câu hỏi loại đó, cho ngời đọc (nghe) t tởng, em cã thÓ tr¶ lêi b»ng c¸c kiÓu v¨n vấn đề nào đó Văn nghị luận đã học nh kể chuyện, miêu tả, thiÕt ph¶i cã luËn ®iÓm (t tëng) râ biÓu c¶m hay kh«ng? V× sao? rµng, lÝ lÏ vµ dÉn chøng thuyÕt phôc - Hàng ngày trên báo chí, đài phát thanh, truyÒn h×nh, em thêng gÆp nh÷ng kiÓu v¨n b¶n nµo? KÓ tªn mét vµi v¨n b¶n mµ em biÕt? *HS đọc văn - Bác Hồ viết bài này nhằm mục đích g×? - Để thực mục đích ấy, bài viết nªu nh÷ng ý kiÕn nµo? Nh÷ng ý kiến đợc diễn đạt thành luận ®iÓm nµo? - §Ó luËn ®iÓm cã søc thuyÕt phôc, bài viết đã nêu lí lẽ nào? Liệt kê các lí lẽ đó? - Tác giả có thể thực mục đích cña m×nh b»ng v¨n kÓ truyÖn, miªu t¶, biểu cảm đợc không? vì sao? -> Không, vì khó có thể vận dụng để thực đợc mục đích trên, khó giải đợc vấn đề kêu gọi ngời chèng n¹n thÊt häc mét c¸ch chÆt ThÕ nµo lµ v¨n b¶n nghÞ luËn * V¨n b¶n: Chèng n¹n thÊt häc Bác Hồ viết bài này nhằm mục đích: Chèng giÆc dèt, mét ba thø giÆc rÊt nguy h¹i sau c¸ch m¹ng th¸ng 1945 - LuËn ®iÓm: Mét nh÷ng viÖc ph¶i thùc hiÖn cÊp tèc lóc nµy lµ: N©ng cao d©n trÝ - LÝ lÏ: + ChÝnh s¸ch ngu d©n cña thùc d©n Ph¸p lµm cho hÇu hÕt ngêi ViÖt Nam mï ch÷ + Phải biết đọc biết viết chữ Quốc ngữ thì có kiến thức để tham gia x©y dùng níc nhµ Gãp søc vµo b×nh d©n häc vô + §Æc biÖt phô n÷ cÇn ph¶i häc + Thanh niên sẵn sàng giúp đỡ + C«ng viÖc quan träng vµ to lín Êy (7) chẽ, rõ ràng, đầy đủ nh - Tõ nh÷ng néi dung ph©n tÝch trªn em hiÓu thÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? - HS đọc phần ghi nhớ có thể và định làm đợc *Ghi nhí ( SGK T ) Cñng cè ( 3’) - ThÕ nµo lµ v¨n b¶n nghÞ luËn? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Su tÇm nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn - So¹n phÇn cßn l¹i Ngày gi¶ng 7A / 01/ 2013 7B / 01/ 2013 TiÕt 76 T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn ( TiÕp) I.Môc tiªu KiÕn thøc: - Kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn - Nhu cầu nghị luận đời sống - Những đặc điểm chung văn nghị luận - Bớc đầu biết cách vận dụng kiễn thức văn nghị luận vào đọc - hiểu văn b¶n KÜ n¨ng: Nhận biết văn nghị luận đọc sách báo, chuẩn bị để tiếp tục tìm hiểu sâu, kÜ h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy Thái độ: Yªu thÝch v¨n nghÞ luËn, n¨ng luyÖn tËp t×m hiÓu ph¬ng ph¸p lµm bµi v¨n nghÞ luËn II ChuÈn bÞ GV: C¸c bµi v¨n nghÞ luËn HS: Su tÇm c¸c bµi v¨n nghÞ luËn III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng KiÓm tra (5’) - ThÕ nµo lµ v¨n b¶n nghÞ luËn? Nªu nh÷ng lo¹i v¨n b¶n nghÞ luËn thêng gÆp? - §¸p ¸n: Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung *Hoạt động II: HDHS luyện tập (35’) II.LuyÖn tËp * Bµi tËp - HS đọc văn - Bµi v¨n: CÇn t¹o thãi quen tèt - §©y cã ph¶i lµ v¨n b¶n nghÞ luËn đời sống xã hội kh«ng? - Là văn nghị luận vì: Vấn đề nêu để bàn luận và giải là ->Văn trên, từ nhan đề đến phần mở bài, thân bài, kết bài thể vấn đề xã hội, cần tạo thói râ nÐt tÝnh nghÞ luËn quen tốt đời sống xã hội vấn đề thuộc lối sống đạo đức + T¸c gi¶ sö dông kh¸ nhiÒu lÝ lÏ, lËp luận và dẫn chứng để trình bày bảo - Tác giả đề xuất ý kiến gì? vÖ quan ®iÓm cña m×nh - CÇn ph©n biÖt thãi quen tèt vµ thãi quen xÊu, cÇn t¹o thãi quen tèt vµ khắc phục thói quen xấu đời (8) - Nh÷ng c©u v¨n nµo thÓ hiÖn ý kiÕn đó? - Để thuyết phục ngời đọc, tác giả nªu nh÷ng lý lÏ vµ dÉn chøng nµo? *Hoạt động nhóm ( nhóm nhỏ) - GV nêu vấn đề: Bài nghị luận có nhằm giải vấn đề có thực tÕ hay kh«ng? Em cã t¸n thµnh ý kiÕn đó không? vì sao? - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt HS đọc văn - Văn trên từ nhan đề đến nội dung thuộc văn miêu tả, cụ thÓ lµ miªu t¶ hai biÓn hå ë Pa-Lextin; KÓ truyÖn vÒ biÓn hå; BiÓu c¶m vÒ biÓn hå; NghÞ luËn vÒ cuéc sèng vÒ c¸ch sèng qua viÖc kÓ truyÖn vÒ biÓn hå Theo em ý kiÕn nào đúng? Vì sao? - V¨n b¶n nghÞ luËn thêng chÆt chÏ, râ rµng, khóc chiÕt, còng cã tr×nh bµy gi¸n tiÕp, h×nh ¶nh bãng bÈy kÝn đáo Văn trên thuộc loại thứ hai Bëi vËy nã lµ v¨n b¶n nghÞ luËn Cñng cè ( 3’) - ThÕ nµo lµ v¨n b¶n nghÞ luËn? HD häc ë nhµ ( 2’) - Lµm bµi tËp - So¹n bµi:Tôc ng÷ vÒ ngêi x· héi 5’ sèng hµng ngµy - Cã thãi quen tèt vµ thãi quen xÊu… cã ngêi biÕt ph©n biÖt tèt vµ xấu, nhng vì đã quen nên khó bá… Thãi quen nµy thµnh tÖ n¹n… tạo đợc thói quen tốt là khó… cho x· héi -> §ã còng chÝnh lµ lÝ lÏ cña ngêi viÕt - Bài nghị luận nhằm đúng vấn đề có thùc tÕ - T¸n thµnh ý kiÕn bµi viÕt V× ý kiến tác giả đa đúng đắn và cụ thể * Bµi tËp - Bè côc ba phÇn: + Më bµi: Tõ ®Çu -> quen tèt + Thân bµi: TiÕp -> nguy hiÓm + KÕt bµi: PhÇn cßn l¹i * Bµi tËp * V¨n b¶n: Hai biÓn hå - §©y lµ v¨n b¶n nghÞ luËn v×: V¨n b¶n cã t¶ hå, t¶ cuéc sèng tù nhiªn vµ ngêi xung quanh hå nhng chñ yÕu lµm s¸ng tá vÒ hai c¸ch sèng: C¸ch sèng c¸ nh©n thu m×nh, kh«ng quan hệ, giao lu thật đáng buồn và chÕt dÇn chÕt mßn vµ c¸ch sèng chia sÎ, hßa nhËp lµm cho t©m hån ngêi trµn ngËp niÒm vui (9) Ngày gi¶ng 7A / 01/ 2013 7B / 01/ 2013 TiÕt 77 Tôc ng÷ vÒ ngêi vµ x· héi I.Môc tiªu KiÕn thøc: - Néi dung cña tôc ng÷ vÒ ngêi vµ x· héi, t«n vinh gi¸ trÞ ngêi, ®a nhËn xét, lời khuyên lối sống đạo đức đúng đắn, cao đẹp, tình nghĩa ngời Việt Nam - Thấy đợc đặc điểm hình thức tục ngữ ngời và xã hội KÜ n¨ng: - Cñng cè, bæ sung, thªm hiÓu biÕt vÒ tôc ng÷ - §äc - hiÓu ph©n tÝch c¸c líp nghÜa cña tôc ng÷ vÒ ngêi vµ x· héi - Vận dụng mức độ định tục ngữ ngời và xã hội đời sống Thái độ: - Gi¸o dôc tinh thÇn yªu mÕn tr©n träng kho tµng tôc ng÷ - trÝ tuÖ cña nh©n d©n - Có thái độ đúng đắn các mối quan hệ gia đình, thầy trò, bạn bè và xã hội II.ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK, su tầm câu tục ngữ theo chủ đề trên HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y vµ häc ổn định ( 1’) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng KiÓm tra (5’) - Đọc thuộc lòng câu tục ngữ thiên nhiên và lao động sản xuất? Nêu nội dung chÝnh cña bµi? - §A: Ghi nhí SGK 3.Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung *Hoạt động 1: HDHS đọc, tìm hiểu (5’) I Đọc, tìm hiểu chú thích tõ chó thÝch §äc - GV hớng dẫn đọc -> đọc mẫu-> HS đọc -> HS nhận xét – GV nhận xÐt - HS đọc phần chú thích T×m hiÓu chó thÝch - Em hiÓu thÕ nµo lµ MÆt ngêi, mÆt cña? *Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu nội (30’) II.Tìm hiểu văn dung v¨n b¶n - H·y ph©n nhãm c¸c c©u tôc ng÷ bµi? -> Tôc ng÷ vÒ ngêi: c©u 1,2 -> Tôc ng÷ vÒ häc tËp: c©u 4, 5, -> Tôc ng÷ vÒ øng xö: c©u 3, 7, 8, - HS đọc câu * C©u - C©u tôc ng÷ sö dông nghÖ thuËt g×? Mét mÆt ngêi b»ng mêi mÆt cña ý nghÜa c©u tôc ng÷? - NghÖ thuËt: so s¸nh, nh©n ho¸, vÇn l->So s¸nh ngêi vµ cña c¶i lµ thø ng -> §Ò cao gi¸ trÞ ngêi víi mäi vô tri, đợc nhân hoá, đợc đếm mặt thø cña c¶i vËt chÊt Ngêi quý h¬n §Æt ngêi b»ng mêi lÇn cña, c©u tôc cña ngữ đề cao giá trị ngời - T×m nh÷ng c©u tôc ng÷ cã ý nghÜa t¬ng tù? (10) -> Ngời sống đống vàng - Ngoµi nghÜa trªn c©u tôc ng÷ cßn cã nghÜa nµo kh¸c kh«ng? -> Phª ph¸n nh÷ng coi cña h¬n ngêi – An ñi nh÷ng trêng hîp kh«ng may mÊt m¸t: Cña ®i thay ngêi - HS đọc câu - Gãc ngêi lµ nh thÕ nµo? T¹i c¸i r¨ng, c¸i tãc lµ gãc cña ngêi? -> Răng, tóc phần nào thể đợc t×nh tr¹ng søc khoÎ cña ngêi Mét phÇn thÓ hiÖn h×nh thøc, tÝnh t×nh t c¸ch ngêi - Câu tục ngữ đợc sử dụng nh÷ng trêng hîp nµo? - T×m c©u tôc ng÷ t¬ng tù? -> Mét yªu tãc bá ®u«i gµ, Hai yªu r¨ng tr¾ng nh ngµ dÔ th¬ng - HS đọc câu - NghÜa ®en, nghÜa bãng cña c©u tôc ng÷ lµ g×? Néi dung cña c©u tôc ng÷? -> Nghĩa đen:Dù đói phải ăn s¹ch sÏ, dï r¸ch vÉn ph¶i gi÷ quÇn ¸o th¬m tho -> Nghĩa bóng dù đói rách, nghèo khæ vÉn ph¶i sèng s¹ch, tö tÕ Kh«ng v× nghÌo tóng mµ lµm ®iÒu xÊu xa, téi lçi - T×m c©u tôc ng÷ t¬ng tù? - HS đọc câu - Cấu tạo câu tục ngữ có đặc biệt? -> Câu tục ngữ có vế vừa đẳng lËp, võa bæ sung cho §iÖp tõ häc lÆp l¹i bèn lÇn võa nhÊn m¹nh, võa më nh÷ng ®iÒu ngêi cÇn ph¶i häc -NghÜa ®en, nghÜa bãng cña c©u tôc ng÷ lµ g×? ý nghÜa cña c©u tôc ng÷? ->NghÜa ®en: Lµ gãi mét vËt g× vµo, mở vật đã đợc gói -> gói mở vÉn cÇn ph¶i häc -> NghÜa bãng cña gãi vµ më còng ¸p dông cho nãi n¨ng BiÕt më c©u truyÖn cho khÐo lÐo, biÕt kÕt thóc gói vấn đề lại đúng lúc, đúng chỗ còng lµ biÓu hiÖn lÞch l·m, cã v¨n ho¸ cao giao tiÕp - HS đọc câu 5, - Theo em nh÷ng ®iÒu khuyªn r¨n hai c©u tôc ng÷ m©u thuÉn víi hay bæ sung cho nhau?V× ? * C©u C¸i r¨ng, c¸i tãc lµ gãc ngêi - Khuyªn nhñ nh¾c nhë mçi ngêi cÇn gi÷ g×n r¨ng tãc cña m×nh cho s¹ch đẹp * C©u §ãi cho s¹ch, r¸ch cho th¬m -> C©u tôc ng÷ nh¾c nhë mäi ngêi ph¶i gi÷ g×n c¸i s¹ch, c¸i th¬m cña nh©n phÈm Gi¸o dôc ngêi cã lßng tù träng * C©u Häc ¨n, häc nãi, häc gãi, häc më - C©u tôc ng÷ cã ý nghÜa lµ muèn sèng cã v¨n ho¸, lÞch sù cÇn ph¶i häc tõ c¸i lớn, đến cái nhỏ, học hàng ngày * C©u 5, Không thầy đố mày làm nên Häc thÇy kh«ng tµy häc b¹n - Hai c©u tôc ng÷ bæ sung cho Một mặt đề cao vai trò thầy, mặt kh¸c kh«ng quªn vai trß cña b¹n.-> cùng đề cao việc học (11) - HS đọc câu - Em hiÓu c©u tôc ng÷ nh thÕ nµo? - T×m nh÷ng c©u tôc ng÷ cã ý nghÜa t¬ng tù ? * C©u Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n - Khuyªn nhñ ngêi th¬ng yªu ngêi kh¸c nh chÝnh b¶n th©n m×nh - HS đọc câu - T×m hiÓu nghÜa ®en vµ nghÜa bãng cña c©u tôc ng÷? * C©u ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y - C©u tôc ng÷ cã ý nghÜa nh¾c nhë ngời đợc hởng thành quả( nào đó ) phải nhớ ngời đã có công gây dựng nên, phải biết ơn ngời đã gióp m×nh * C©u Mét c©y lµm ch¼ng nªn non Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao -> Dïng h×nh ¶nh so s¸nh Nh©n d©n đã khẳng định chia rẽ, lẻ loi thì chẳng làm đợc việc gì Có đoàn kết, hợp sức đồng lòng làm nên việc lớn * Ghi nhí ( SGK T 13) - HS đọc câu - Trong cách diễn đạt câu tục ngữ có ®iÒu g× v« lÝ? C©u tôc ng÷ truyÒn l¹i kinh nghiÖm g×? - T×m nh÷ng c©u tôc ng÷ cã néi dung t¬ng tù? -> §oµn kÕt th× sèng, chia rÏ th× chÕt - HS đọc phần ghi nhớ Cñng cè ( 3’) - Những biện pháp nghệ thuật nào đợc dùng các câu tục ngữ? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - Tìm câu tục ngữ đồng nghĩa trái nghĩa với câu có bài - So¹n bµi: Rót gän c©u Ngµy gi¶ng TiÕt 78 7a: / / 2013 Rót gän c©u 7b: / / 2013 I.Môc tiªu 1.KiÕn thøc: - Kh¸i niÖm c©u rót gän - T¸c dông cña viÖc rót gän c©u - BiÕt c¸ch dïng c©u rót gän nãi vµ viÕt 2.KÜ n¨ng: - NhËn biÕt vµ ph©n tÝch c©u rót gän - Rót gän c©u phï hîp víi hoµn c¶nh giao tiÕp 3.Thái độ: -Có ý thức dùng từ đặt câu II.ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK HS: So¹n bµi, phiÕu häc tËp III.TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định (1’) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng 2.KiÓm tra (5’) - §äc thuéc c©u tôc ng÷ vÒ ngêi vµ x· héi? Nªu néi dung, nghÖ thuËt cña c©u tôc ng÷? - §A: Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu (10’) I.Thế nào là rút gọn câu nµo lµ rót gän c©u - HS đọc ví dụ SGK * VÝ dô - CÊu t¹o cña hai c©u a, b cã g× kh¸c - C©u a: Kh«ng cã chñ ng÷ -> Thªm (12) nhau? T×m nh÷ng tõ ng÷ cã thÓ lµm chñ ng÷ ë c©u a ? - Vì chủ ngữ câu a đợc lợc bá? -> V× tôc ng÷ lµ lêi khuyªn chung cho tÊt c¶ ngêi ViÖt Nam, lµ lêi nh¾c nhở mang tính đạo lí truyền thống cña d©n téc ViÖt Nam - HS đọc ví dụ - Trong nh÷ng c©u in ®Ëm thµnh phÇn nào câu đợc lợc bỏ? Vì sao? - T¹i cã thÓ lîc bá vÞ ng÷ ë c©u a vµ c¶ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ ë c©u b? -> Lµm cho c©u ng¾n gän h¬n nhng đảm bảo đợc lợng thông tin truyền đạt - Qua vÝ dô em hiÓu thÕ nµo lµ c©u rót gän? T¸c dông? (10’) - HS đọc phần ghi nhớ SGK * Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu cách dïng c©u rót gän - HS đọc ví dụ - C©u in ®Ëm thiÕu thµnh phÇn nµo? Cã nªn rót gän c©u nh vËy kh«ng? V× sao? -> Kh«ng nªn rót gän nh vËy v× lµm c©u khã hiÓu, v¨n c¶nh kh«ng cho phÐp kh«i phôc chñ ng÷ mét c¸ch dÔ dµng - HS đọc ví dụ - C©u tr¶ lêi cña ngêi cã lÔ phÐp kh«ng? ->Kh«ng lÔ phÐp - Thêm từ ngữ thích hợp để câu trả lời đợc lễ phép? - Khi rót gän c©u cÇn chó ý ®iÒu g×? (15’) - HS đọc phần ghi nhớ SGK * Hoạt động 3: HDHS Luyện tập - Trong c¸c c©u tôc ng÷ c©u nµo lµ c©u rót gän? Nh÷ng thµnh phÇn nµo câu đợc rút gọn? Rút gọn câu nh để làm gì? 5’ *Hoạt động nhóm( nhóm nhỏ) - GV nêu vấn đề: Tìm câu rút gọn c¸c vÝ dô Kh«i phôc nh÷ng thành phần câu đợc rút gọn Cho biết v× th¬, ca dao thêng cã nhiÒu c©u rót gän nh vËy? - NhiÖm vô: HS tËp trung gi¶i quyÕt vấn đề - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt chñ ng÷: Chóng ta, chóng em, ngêi ViÖt Nam - C©u b: Cã chñ ng÷ * VÝ dô * NhËn xÐt - C©u a lîc bá vÞ ng÷ ®uæi theo nã - C©u b lîc bá c¶ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ m×nh ®i Hµ Néi * Ghi nhí ( SGK T.15) II C¸ch dïng c©u rót gän * VÝ dô - Các câu thiếu chủ ngữ - Kh«ng nªn rót gän nh vËy, v× rót gän nh vËy lµm cho c©u khã hiÓu VÝ dô - Tha mÑ bµi kiÓm tra to¸n - Bµi kiÓm tra to¸n mÑ ¹ *Ghi nhí (SGK T.16) III.LuyÖn tËp * Bµi tËp - C©u b: Rót gän chñ ng÷ -> lµm cho c©u trë nªn gän h¬n - C©u c: Rót gän chñ ng÷ -> Lµm cho c©u trë nªn gän h¬n - C©u d: Rót gän nßng cèt c©u -> Chúng ta nên nhớ tấc đất, tấc vµng * Bµi tËp a C©u 1: T«i… - C©u 2, 3, 4: ThÊy… - C©u 5, 6: T«i nh … - C©u 7: T«i… - C©u 8: T«i c¶m thÊy chØ cã… b C©u 1: Ngêi ta… - C©u 3:Vua… - C©u:5 Quan tíng… - C©u8: Quan tíng… (13) - HS đọc bài tập - V× cËu bÐ vµ ngêi kh¸ch c©u truyÖn díi ®©y hiÓu lÇm nhau? Qua c©u truyÖn nµy em rót bµi häc g× vÒ c¸ch nãi n¨ng? - HS đọc truyện cời: Tham ăn - Chi tiÕt nµo truyÖn cã t¸c dông g©y cêi vµ phª ph¸n? * Trong th¬, ca dao thêng gÆp nhiÒu c©u rót gän bëi th¬, ca dao chuéng lối diễn đạt súc tích, số chữ mét dßng rÊt h¹n chÕ * Bµi tËp - MÊt råi.( ý cËu bÐ: tê giÊy mÊt råi; ngêi kh¸ch hiÓu: Bè cËu bÐ mÊt råi) - Tha…tèi h«m qua ( ý cËu bÐ: tê giÊy mÊt tèi h«m qua; ngêi kh¸ch hiÓu: Bè cËu bÐ mÊt tèi h«m qua ) - Ch¸y ¹ ( ý cËu bÐ: tê giÊy mÊt v× ch¸y; ngêi kh¸ch hiÓu: Bè cËu bÐ mÊt v× ch¸y) -> CËu bÐ vµ ngêi kh¸ch hiÓu lÇm v× tr¶ lêi ngêi kh¸ch cËu bÐ đã dùng câu rút gọn khiến ngời kh¸ch hiÓu sai ý nghÜa - Qua c©u truyÖn rót bµi häc: Ph¶i cËn thËn dïng c©u rót gän v× dùng câu rút gọn không đúng gây hiÓu lÇm * Bµi tËp - ViÖc dïng c©u rót gän cña anh chàng phàm ăn có tác dụng gây cời và phê phán vì rút gọn đến mức th« lç Cñng cè (3’) - ThÕ nµo lµ rót gän c©u? - Rút gọn câu nhằm mục đích gì? - Khi rót gän c©u cÇn lu ý ®iÒu g×? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Häc néi dung cña bµi - Tìm câu rút gọn xác đinh câu đợc rút gọn thành phần nào và khôi phục thành phần đợc rút gọn - So¹n bµi: §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n nghÞ luËn Ngµy gi¶ng 7a: / / 2013 7b: / / 2013 TiÕt 79 §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n nghÞ luËn I Môc tiªu KiÕn thøc: - §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n nghÞ luËn víi c¸c yÕu tè luËn ®iÓm, luËn cø vµ lËp luËn g¾n bã mËt thiÕt víi - Biết cách vận dụng kiến thức văn nghị luận vào đọc - hiểu văn KÜ n¨ng: - Biết xác định luận điểm, luận và lập luận văn nghị luận - Bớc đầu biết xác định luận điểm và xây dựng hệ thống luận điểm, luận và lập luận cho đề bài cụ thể Thái độ: - Cã ý thøc viÖc x©y dùng mét v¨n b¶n nghÞ luËn II ChuÈn bÞ GV: Tham kh¶o s¸ch thiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: So¹n bµi (14) III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định ( 1’) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng 2.KiÓm tra (5’) - ThÕ nµo lµ v¨n b¶n nghÞ luËn? - §A: Ghi nhí SGK 3.Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung *Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu luận (20’) I Luận điểm, luận và lập luận ®iÓm, luËn cø vµ lËp luËn LuËn ®iÓm - HS đọc lại văn bản: Chống nạn thất häc -LuËn ®iÓm chÝnh cña bµi viÕt lµ g×? - LuËn ®iÓm: Mäi ngêi ViÖt Nam… -> Tập trung nhan đề: Chống trớc hết phải biết đọc, biết viết chữ n¹n thÊt häc quèc ng÷ - Luận điểm đó đợc cụ thể hoá nh÷ng c©u v¨n nh thÕ nµo? -> Cô thÓ ho¸ thµnh viÖc lµm: Nh÷ng ngời đã biết chữ dạy cho ngời cha biÕt ch÷, nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ ph¶i g¾ng søc mµ häc cho biÕt Phô n÷ l¹i cµng cÇn ph¶i häc Nh thÕ tøc lµ chèng n¹n thÊt häc - Luận điểm đóng vai trò gì bài v¨n nghÞ luËn? - Muèn cã søc thuyÕt phôc luËn ®iÓm - LuËn ®iÓm lµ t tëng, quan ®iÓm cña phải đạt yêu cầu gì? bµi v¨n nghÞ luËn LuËn ®iÓm cã thÓ -> ý chÝnh cÇn ph¶i râ rµng, s©u s¾c đợc nêu câu khẳng định có tính phổ biến đợc nhiều ngời quan ( phủ định), đợc diễn đạt sáng t©m tá, dÔ hiÓu, nhÊt qu¸n LuËn ®iÓm lµ linh hån cña bµi viÕt, kÕt nèi c¸c ®o¹n v¨n thµnh mét khèi Trong bµi - LuËn cø lµ g×? v¨n cã thÓ cã luËn ®iÓm chÝnh vµ - T×m nh÷ng luËn cø v¨n b¶n: luËn ®iÓm phô Chèng n¹n thÊt häc LuËn cø -> Do chÝnh s¸ch ngu d©n cña thùc - LuËn cø lµ lÝ lÏ vµ dÉn chøng lµm d©n Ph¸p lµm cho hÇu hÕt ngêi ViÖt c¬ së cho luËn ®iÓm Nam…không tiến đợc -> Nay nớc độc lập rồi…xây dựng đất nớc - Hãy cho biết luận đóng vai trß g×? -> Lµm cho t tëng bµi viÕt cã søc thuyÕt phôc Ngêi ta thÊy chèng n¹n thất học là cần kíp và đó là việc có thể làm đợc - Muèn cã søc thuyÕt phôc luËn cø cần phải đạt yêu cầu gì? -> Cã tÝnh hÖ thèng vµ b¸m s¸t luËn ®iÓm - Em hiÓu lËp luËn lµ g×? - LËp luËn cã vai trß g× v¨n nghÞ luËn? LËp luËn - LËp luËn lµ c¸ch lùa chän, s¾p xÕp, tr×nh bµy luËn cø cho chóng lµm c¬ së v÷ng ch¾c cho luËn ®iÓm (15) - LËp luËn cã vai trß cô thÓ ho¸ luËn * Hoạt động nhóm ( nhóm nhỏ) 5’ ®iÓm, luËn cø thµnh c¸c c©u v¨n - GV nêu vấn đề: Em hãy trình ®o¹n v¨n cã tÝnh liªn kÕt vÒ h×nh tù lËp luËn cña v¨n b¶n: Chèng n¹n thức và nội dung để đảm bảo cho thÊt häc vµ cho biÕt lËp luËn nh vËy mét m¹ch t nhÊt qu¸n, cã søc tu©n theo thø tù nµo vµ cã u ®iÓm g×? thuyÕt phôc - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt -> V× ph¶i chèng n¹n thÊt häc? chống nạn thất học để làm gì? Chống n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? - Luận điểm và luận thờng đợc diễn đạt dới hình thức nào? -> Luận điểm và luận thờng đợc diễn đạt thành các lời văn cụ thể Những lời văn đó cần đợc lựa chọn, xếp, trình bày cách hợp lí để lµm râ luËn ®iÓm - HS đọc phần ghi nhớ * Hoạt động 2: HDHS luyện tập * Hoạt động nhóm( Nhóm nhỏ) (15’) * Ghi nhí (SGK T.19) - GV nêu vấn đề: Đọc lại văn cần 10’ II Luyện tập * Bµi tËp tạo thói quen tốt đời sống xã V¨n b¶n CÇn t¹o thãi quen tèt héi vµ cho biÕt luËn ®iÓm, luËn cø vµ đời sống xã hội c¸ch lËp luËn bµi? NhËn xÐt vÒ * LuËn ®iÓm: CÇn t¹o thãi quen tèt søc thuyÕt phôc cña bµi v¨n Êy? đời sống xã hội - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ * LuËn cø - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt - Cã thãi quen tèt vµ thãi quen xÊu - Có ngời biết phân biệt tốt, xấu nhng vì đã thành thói quen nên khó bá, khã söa - Tạo đợc thói quen tốt là khó, nhng nhiÔm thãi quen xÊu th× th× dÔ * LËp luËn - Lu«n dËy sím lµ thãi quen tèt - Hót thuèc l¸ lµ thãi quen xÊu - Mét thãi quen xÊu ta thêng gÆp hµng ngµy - HS đọc văn bản: Học thầy, học bạn - Cã nªn xem l¹i m×nh tõ mçi - H·y chØ luËn ®iÓm, luËn cø, lËp ngêi… luËn v¨n b¶n: Häc thÇy, häc * Bµi tËp b¹n? V¨n b¶n: Häc thÇy, häc b¹n Cñng cè (3’) - ThÕ nµo lµ luËn ®iÓm, luËn cø, lËp luËn? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - Häc néi dung bµi Lµm hoµn chØnh bµi tËp - So¹n bµi: §Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn Ngµy gi¶ng 7a: / / 2013 7b: / / 2013 I Môc tiªu KiÕn thøc: TiÕt 80 đề văn nghị luận và việc lập ý cho bµi v¨n nghÞ luËn (16) Đặc điểm và cấu tạo bài văn nghị luận, các bớc tìm hiểu đề và lập ý cho đề văn nghị luận KÜ n¨ng: - Nhận biết luận điểm , biết cách tìm hiểu đề và cách lập ý cho bài văn nghị luận - So sánh để tìm khác biệt đề văn nghị luận với các đề tự sự, miêu tả, biểu c¶m Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc làm bài văn nghị luận II ChuÈn bÞ GV: Tham kh¶o s¸ch thiÕt kÕ ng÷ v¨n HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định ( 1’) KiÓm tra (5’) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng - ThÕ nµo lµ luËn ®iÓm, luËn cø, lËp luËn? §A: Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS Tìm hiểu đề (10’) I Tìm hiểu đề văn nghị luận v¨n nghÞ luËn Nội dung và tính chất đề - HS đọc các đề mục v¨n nghÞ luËn - Các vấn đề các đề trên b¾t nguån tõ ®©u? - Ngời đề đặt vấn đề nhằm mục đích gì? Những vấn đề gäi lµ g×? - Vậy các vấn đề trên có thể xem là đề bài đợc không ? - Căn vào đâu để nhận các đề trên là đề văn nghị luận? - Tính chất đề văn có ý nghĩa gì việc làm văn? -> Tính chất đề nh lời khuyên, tranh luËn, gi¶i thÝch…cã tÝnh chÊt định hớng cho bài viết -Đề nêu lên vấn đề gì? Tìm hiểu đề văn nghị luận -§èi tîng vµ ph¹m vi nghÞ luËn ë ®©y * §Ò: Chí nªn tù phô lµ g×? - Đề này đòi hỏi ngời viết phải làm g×? - Muèn lµm tèt mét bµi v¨n nghÞ luận phải tìm hiểu đề, xác định đúng - Vậy trớc đề văn, muốn làm bài vấn đề, phạm vi, tính chất đề tốt, cần tìm hiểu điều gì đề? bµi * Hoạt động 2: HDHS Lập ý cho bài (10’) v¨n nghÞ luËn II LËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn - §Ò bµi: Chí nªn tù phô nªu mét ý * §Ò: Chí nªn tù phô kiến thể t tởng, thái độ X¸c lËp luËn ®iÓm thói tự phụ Em có tán thành LuËn ®iÓm chÝnh: Chí nªn tù phô với ý kiến đó không? - LuËn ®iÓm phô: -> T¸n thµnh + Tù phô lµm cho ngêi trë nªn - H·y nªu c¸c luËn ®iÓm phô gÇn kiªu ng¹o gũi với luận điểm đề bài? Cụ thể + Tù phô lµ thiÓu t«n träng ngêi hãa luËn ®iÓm chÝnh b»ng c¸c luËn kh¸c ®iÓm phô? + Tù phô kh«ng gióp cho ngêi - Tù phô lµ g×? tiÕn bé (17) T×m luËn cø Tù phô lµ mét thãi xÊu bëi lÏ: - Tự đánh giá cao thân mình và đánh giá quá thấp ngời khác - KhiÕn mäi ngêi xa l¸nh, kh«ng muèn gÇn gòi, g¾n bã - Vì không hợp scx đợc với ngời kh¸c c«ng viÖc - Hãy xây dựng trật tự lập luận để giải X©y dùng lËp luËn đề bài? + Em hiÓu thÕ nµo lµ tù phô ? -> Tù phô lµ g×->t¸c h¹i cña tù phô+ Nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ cña tù phô > ngêi tù phô thêng cã kÕt qu¶ nh thÕ + T¸c h¹i cña tù phô nµo? + Liên hệ với đời sống + Khẳng định tự phụ là thói xấu, - HS đọc phần ghi nhớ (15’) cÇn ph¶i tr¸nh * Ghi nhí ( SGK - 23) * Hoạt động 3: HDHS luyện tập III LuyÖn tËp *§Ò bµi: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña - Tìm hiểu đề, lập ý cho đề bài Sách ngêi lµ ngêi b¹n lín cña ngêi? * LËp ý - LuËn ®iÓm: + Lợi ích việc đọc sách + S¸ch tho¶ m·n nhu cÇu hëng thô vµ ph¸t triÓn t©m hån - LuËn cø: + Gióp häc tËp rÌn luyÖn hµng ngµy + Më mang trÝ tuÖ t×m hiÓu thÕ giíi + Nèi liÒn qu¸ khø hiÖn t¹i vµ t¬ng lai + C¶m th«ng chia sÎ víi ngêi, d©n téc, nh©n lo¹i + Th gi·n thëng thøc trß ch¬i + CÇn biÕt chän s¸ch quý, quý s¸ch, biết đọc sách - V× khuyªn chí nªn tù phô? - Tù phô cã h¹i nh thÕ nµo? - Tù phô cã h¹i cho ai? -> Cã h¹i cho chÝnh m×nh - H·y liÖt kª nh÷ng ®iÒu cã h¹i tù phô vµ chän c¸c lÝ lÏ, dÉn chøng quan trọng để thuyết phục ngời Cñng cè (3’) - LËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn lµ g×? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - Häc néi dung bµi - Đọc bài tham khảo: ích lợi việc đọc sách - So¹n bµi: Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta Kiểm tra ngày tháng1 năm2013 Ngµy gi¶ng TiÕt 81 7a: / / 2013 Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta 7b: / / 2013 ( Hå ChÝ Minh) I Môc tiªu KiÕn thøc: (18) - Nét đẹp truyền thống yêu nớc nhân dân ta - ĐÆc ®iÓm nghÖ thuËt văn nghÞ luËn Hå ChÝ Minh qua v¨n b¶n KÜ n¨ng: - NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn x· héi - §äc-hiÓu v¨n b¶n nghÞ luËn x· héi - Chän, tr×nh bµy dÉn chøng t¹o lËp v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh Thái độ: - Gi¸o dôc HS lßng yªu níc, niÒm tù hµo vÒ truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc ta Kh¬i gîi ý thøc tr©n träng gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng yªu níc c«ng bảo vệ và xây dựng đất nớc II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng 2.KiÓm tra (5’) - Thế nào là văn nghị luận? Hãy nêu ngắn gọn và đầy đủ đặc điểm văn nghÞ luËn? - §¸p ¸n: Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS đọc và tìm (10’) I Đọc và tỡm hiểu chung hiÓu chó thÝch - GV hớng dẫn đọc -> đọc mẫu-> HS đọc -> HS nhận xét – GV nhận xét *Thể loại: - HS đọc phần chú thích - NghÞ luËn x· héi – chøng minh - VB thuéc thÓ lo¹i g×? vấn đề chính trị xã hội - Văn đợc chia làm phần? Néi dung chÝnh cña tõng phÇn? *Bố cục:3 phần -> PhÇn 1: Tõ ®Çu -> lò cíp níc: Nêu vấn đề nghị luận -> PhÇn 2: TiÕp -> Lßng nång nµn yêu nớc: Giải vấn đề -> Phần 3: Còn lại: Kết thúc vấn đề * Hoạt động 2: HD HS tìm hiểu văn (20’) b¶n II T×m hiÓu v¨n b¶n - Bài văn nghị luận vấn đề gì? Nêu vấn đề - Tác giả đã nêu vấn đề cách - Bµi v¨n nghÞ luËn vÒ: TruyÒn thèng nµo? yªu níc cña nh©n d©n ta - Em h·y t×m c©u chèt th©u tãm néi dung vấn đề nghị luận bài? -> Trực tiếp -> D©n ta cã lßng nång nµn yªu níc §ã lµ truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc ta - Để chứng minh cho nhận định trờn Tác giả đã đa dẫn chứng nào và đợc xếp theo trình tự nào? - Tác giả đã sử dụng hình ảnh so s¸nh nµo ? T¸c dông cña biÖn ph¸p Giải vấn đề so s¸nh Êy? -> Tinh thÇn yªu níc (tr×u tîng) nh + Từ xa đến nay… lớt qua nguy làn sóng( cụ thể ) giúp ngời đọc hình hiÓm khã kh¨n dung søc m¹nh to lín cña d©n téc + Lµn sãng m¹nh mÏ nhÊn ch×m lò c«ng cuéc chèng ngo¹i x©m (19) bảo vệ đất nớc -> Tinh thÇn yªu níc còng nh c¸c thø quý… hòm-> ngời đọc h×nh dung râ hai tr¹ng th¸i cña tinh thần yêu nớc: Tiềm tàng, kín đáo và biểu lộ rõ ràng, đầy đủ - HS đọc đoạn văn đồng bào… nồng nµn yªu níc - Biện pháp nghệ thuật đợc sử dụng lµ g×? C¸c dÉn chøng ®o¹n nµy đợc xếp theo cách nào? -> BiÖn ph¸p liÖt kª cã t¸c dông thÓ hiÖn thÓ hiÖn ®a d¹ng cña tinh thÇn yªu níc nh©n d©n, ë mäi tÇng lớp, giai cấp, lứa tuổi, địa phơng - Các việc và ngời đợc liên kết theo mô hình “ từ - đến” có mối quan hÖ víi nh thÕ nµo? b¸n níc vµ lò cíp níc + Tæ quèc bÞ x©m l¨ng tinh thÇn Êy l¹i s«i næi - NghÖ thuËt so s¸nh -> søc m¹nh to lín vµ tÊt yÕu cña lßng yªu níc cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m bảo vệ đất nớc - Các dẫn chứng đợc xếp theo: løa tuæi, tÇng líp, giai cÊp, nghÒ nghiệp, địa bàn c trú, việc làm -> §o¹n v¨n chøng minh tinh thÇn yêu nớc đã trở thành truyền thống quý b¸u cña d©n téc ViÖt Nam - Kết thúc vấn đề Bác đã đề nhiệm vô g× cho c¸n bé, §¶ng viªn? - C¸c sù viÖc vµ ngêi cã mèi quan hÖ toµn diÖn, liªn tôc võa cã tÝnh kh¸i qu¸t vµ cô thÓ, hÖ thèng, rµnh m¹ch thÓ hiÖn nh÷ng biÓu hiÖn kh¸c cña tinh thÇn yªu níc cña mçi ngêi ViÖt Nam Kết thúc vấn đề - Bác đề nhiệm vụ cho cán bộ, §¶ng viªn t×m c¸ch lµm cho tinh thần yêu nớc tất ngời đợc thực hành vào công việc kháng chiÕn -> Kết thúc vấn đề thể phong c¸ch nghÞ luËn cña t¸c gi¶: gi¶n dÞ, râ rµng, cô thÓ, chÆt chÏ, ®Çy søc thuyÕt phôc * Ghi nhí ( SGK T.27) III LuyÖn tËp (5’) -HS: Đọc ghi nhớ/ SGK * Hoạt động 3: HDHS luyện tập - ViÕt mét ®o¹n v¨n (4 dßng) vÒ tinh thÇn häc tËp cña líp em víi cÊu tróc câu: Từ…đến…; chúng ta có… đó lµ… Cñng cè ( 3’) - V× nãi ®©y lµ mét v¨n b¶n nghÞ luËn chÝnh trÞ x· héi? ThÓ chøng minh rÊt mÉu mùc? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Häc néi dung bµi - Soạn bài: Câu đặc biệt Ngµy gi¶ng 7a: / / 2013 7b: / / 2013 I.Môc tiªu Tiết 82 Câu đặc biệt (20) KiÕn thøc: - Khái niệm câu đặc biệt - Tác dụng việc sử dụng câu đặc biệt văn KÜ n¨ng: - Nhận biết câu đặc biệt - Phân tích tác dụng câu đặc biệt văn - Sử dụng câu đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp Thái độ: - Có ý thức dùng câu đặc biệt đúng lúc II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK, phßng häc chung HS: So¹n bµi, phiÕu häc tËp III TiÕn tr×nh d¹y häc 1.ổn định tổ chức ( 1’) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng KiÓm tra (5’) - Nªu néi dung chÝnh cña v¨n b¶n Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta? §¸p ¸n: Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1: HDHS tìm hiểu (10’) I Thế nào là câu đặc biệt nào là câu đặc biệt - HS đọc ví dụ *VÝ dô ¤i, em Thuû! TiÕng kªu söng sèt… - Câu in đậm đợc cấu tạo nh nào? 5’ Hãy lựa chọn câu trả lời đúng + Đó là câu bình thờng, có đủ - Mét c©u kh«ng thÓ cã chñ ng÷- vÞ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ ng÷ + §ã lµ mét c©u rót gän, lîc bá c¶ -> Câu đặc biệt chñ ng÷ lÉn vÞ ng÷ + §ã lµ mét c©u kh«ng thÓ cã chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ - Xác định câu đặc biệt đoạn v¨n: RÇm! Mäi ngêi ngo¶nh l¹i nhìn Hai xe máy đã tông vào ThËt khñng khiÕp -> RÇm!; ThËt khñng khiÕp - HS đọc phần ghi nhớ * Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu tác (10’) dụng câu đặc biệt -HS đọc ví dụ.( Trình chiếu owrPoin) - Hãy cho biết các câu đặc biệt có tác dông g× ? * Ghi nhí ( SGK T 28) II Tác dụng câu đặc biệt * VÝ dô - Một đêm mùa xuân -> Xác định thêi gian, n¬i chèn - TiÕng reo TiÕng vç tay -> LiÖt kª, th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña sù vËt, hiÖn tîng - Trêi ¬i! -> Béc lé c¶m xóc - Vậy câu đặc biệt có tác dụng gì? - S¬n! Em S¬n! S¬n ¬i! ChÞ An ¬i! -> - HS đọc phần ghi nhớ Gọi đáp * Hoạt động 3: HDHS luyện tập (15’) * Ghi nhí ( SGK T.29) -T×m c¸c vÝ dô a, b, c, d nh÷ng III LuyÖn tËp câu đặc biệt và câu rút gọn? 7’ * Bµi tËp - NhiÖm vô: HS tËp trung gi¶i quyÕt a Không có câu đặc biệt vấn đề - Cã c©u rót gän: + Có đợc trng bày tủ (21) - HS trả lời – GV nhËn xÐt - Mỗi câu đặc biệt và rút gọn em vừa tìm đợc bài tập trên có tác dông g×? - ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ( khoảng 5-> câu) tả cảnh quê hơng em, đó có vài câu đặc biÖt -HS: Đọc bài viết-GV nhận xét kÝnh…trong r¬ng, hßm + NghÜa lµ ph¶i søc gi¶i thÝch… c«ng viÖc kh¸ng chiÕn b Câu đặc biệt: Ba giây… Bốn gi©y…N¨m gi©y …L©u qu¸ - Kh«ng cã c©u rót gän c Câu đặc biệt: Một hồi còi - Kh«ng cã c©u rót gän d Câu đặc biệt: Lá ơi! - C©u rót gän: B×nh thêng l¾m, ch¼ng có gì đáng kể đâu * Bµi tËp a C©u rót gän: Lµm cho c©u gän h¬n tránh lặp từ ngữ đã xuất câu đứng trớc b Xác định thời gian, bộc lộ cảm xúc c Têng thuËt, th«ng b¸o d Lá ơi! -> gọi đáp * Bµi tËp 4.Cñng cè( 3’) - Thế nào là câu đặc biệt? Tác dụng câu đặc biệt? 5.Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - Lµm tiÕp bµi tËp - So¹n bµi: Bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn bµi v¨n nghÞ luËn Ngµy gi¶ng 7a: / / 2013 7b: / / 2013 TiÕt 83 Bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn bµi v¨n nghÞ luËn ( Tù häc cã híng dÉn) I.Môc tiªu KiÕn thøc: - Bè côc chung bµi v¨n nghÞ luËn - Ph¬ng ph¸p lËp luËn - Mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ lËp luËn KÜ n¨ng: - ViÕt bµi v¨n nghÞ luËn cã bè côc râ rµng - Sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn Thái độ: - Cã ý thøc viÖc rÌn luyÖn ph¬ng ph¸p lµm bµi nghÞ luËn II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK, thiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng 2.KiÓm tra (5’) - Thế nào là câu đặc biệt? Tác dụng câu đặc biệt? Cho ví dụ? - §¸p ¸n: Ghi nhí SGK (22) 3.Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu mối (20’) I Mối quan hệ bố cục và lập quan hÖ gi÷a bè côc vµ lËp luËn luËn - HS đọc văn bản: Tinh thần yêu nớc cña nh©n d©n ta Đặt vấn đề ( câu ) -HS xem sơ đồ SGK - Câu 1: Nêu vấn đề trực tiếp - Bµi v¨n gåm mÊy phÇn ? Néi dung - Câu 2: Khẳng định giá trị vấn cña mçi phÇn lµ g× ? đề - Mçi phÇn cã nh÷ng luËn ®iÓm nµo? - Câu 3: So sánh mở rộng và xác định - Đặt vấn đề câu 1, 2, nêu vấn đề phạm vi biểu bật vấn đề g×? c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngoại xâm bảo vệ đất nớc Phần chứng minh vấn đề gì? Có Giải vấn đề: Chứng minh mÊy phÇn? truyÒn thèng yªu níc anh hïng lÞch sö d©n téc ta ( c©u ) * Trong qu¸ khø lÞch sö.( c©u ) - C©u 1: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vµ chuyÓn ý - Câu 2: Liệt kê dẫn chứng - xác định tình cảm, thái độ - Câu 3: Xác định tình cảm, thái độ: Ghi nhí c«ng lao * Trong thùc tÕ cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p hiÖn t¹i.( c©u) - C©u 1: Kh¸i qu¸t vµ chuyÓn ý - C©u 2, 3, 4: LiÖt kª dÉn chøng theo c¸c b×nh diÖn, c¸c mÆt kh¸c KÕt nèi dÉn chøng b»ng cÆp quan hÖ từ: từ… đến… - Câu 5: Khái quát nhận định, đánh gi¸ - PhÇn kÕt thóc cã mÊy c©u? Néi Kết thúc vấn đề: ( câu) dung c¸c c©u? - C©u 1: So s¸nh, kh¸i qu¸t gi¸ trÞ cña tinh thÇn yªu níc - Toµn ®o¹n gåm 15 c©u, ph©n tÝch - C©u 2, 3: Hai biÓu hiÖn kh¸c mét c¸ch tæng thÓ vµ chÆt chÏ, ta cña lßng yªu níc thấy: để có đợc câu 15, câu xác định - Câu 4: Xác định trách nhiệm, bổn nhiÖm vô cho mäi ngêi trªn c¬ së phËn cña chóng ta hiểu sâu sắc và tự nguyện, tác giả đã dùng tới 14 câu, đó câu 1- nêu vấn đề, 13 câu là cách làm rõ vấn đề.- > Đó chính là bố cục và lập 5’ luËn * Hoạt động nhóm( Nhóm nhỏ) GV nêu vấn đề: * C¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn bµi -Dựa vào sơ đồ, hãy cho biết các phvăn: ơng pháp lập luận đợc sử dụng - Hµng ngang 1+2: Quan hÖ nh©n bµi v¨n? qu¶ - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - Hµng ngang 3: Tæng- ph©n- hîp - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt - Hàng ngang 4: Suy luận tơng đồng - Hàng dọc1, 2: Suy luận tơng đồng theo thêi gian - Hµng däc 3: Quan hÖ nh©n- qu¶, so s¸nh , suy lÝ -> Mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ lËp luận đã tạo thành mạng lới liên (23) kết văn nghị luận, đó ph¬ng ph¸p lËp luËn lµ chÊt keo g¾n bã c¸c phÇn, c¸c ý cña bè côc * Bè côc cña bµi v¨n nghÞ luËn gåm phÇn: - MB ( nêu vấn đề): Nªu luËn ®iÓm xuÊt ph¸t, tæng qu¸t - TB ( GQ vấn đề): Triển khai trình bµy ND chñ yÕu cña bµi - KB ( kết thúc vấn đề): Nêu kết luận nhằm khẳng định t tởng, thái độ, quan điểm ngời viết vấn đề đgq bài (15’) îc * Ghi nhí SGK- 31 - HS đọc phần ghi nhớ II LuyÖn tËp * Hoạt động 2: HDHS luyện tập * Bµi tËp §äc v¨n b¶n: Häc c¬ b¶n míi cã thÓ - HS đọc văn trë thµnh tµi lín - Bµi v¨n nªu lªn t tëng häc c¬ b¶n - Bµi v¨n nªu lªn t tëng g×? T tëng Êy míi cã thÓ trë thµnh tµi lín thÓ hiÖn ë nh÷ng luËn ®iÓm nµo? - C¸c luËn ®iÓm: T×m nh÷ng c©u mang luËn ®iÓm? + đời có nhiều ngời học, nhng ít biÕt häc cho thµnh tµi + NÕu kh«ng cè c«ng luyÖn tËp th× không vẽ đúng đợc đâu + Chỉ có thầy giỏi đào tạo đợc trß giái - H·y chØ luËn cø v¨n b¶n? - C¸c luËn cø: + §ê- Vanh- Xi muèn häc cho nhanh… đặc biệt + Em nªn biÕt r»ng 1000 c¸i trøng… gièng + C©u truyÖn vÏ trøng… thËt tinh th× - Bµi cã bè côc mÊy phÇn? có tiền đồ… - Bè côc ( phÇn) - Hãy cho biết cách lập luận đợc sử a Më bµi: dông bµi? - đời … thành tài -> Lập luận: - Câu 1: So sánh, đối b Th©n bµi: lËp - Danh ho¹… mäi thø - Quan hÖ nh©n qu¶, so s¸nh, suy lÝ c KÕt bµi: Cßn l¹i - §o¹n kÕt: Quan hÖ nh©n qu¶ “ chịu khó có tiền đồ” Cñng cè ( 3’) - C¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn bµi v¨n? Bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn? Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Häc kÜ bµi, thuéc ghi nhí - ChuÈn bÞ bµi: LuyÖn tËp vÒ ph¬ng ph¸p lËp luËn bµi v¨n nghÞ luËn -Bè côc cña bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn? Néi dung tõng phÇn? Ngµy gi¶ng 7a: / / 20123 7b: / / 2013 I Môc tiªu TiÕt 84 LuyÖn tËp vÒ ph¬ng ph¸p lËp luËn v¨n nghÞ luËn (24) KiÕn thøc: - §Æc ®iÓm cña luËn ®iÓm v¨n nghÞ luËn - Cách lập luận văn nghị luận KÜ n¨ng: - Nhận biết đợc luận điểm, luận văn nghị luân - Trình bày đợc luận điểm, luận văn nghị luận Thái độ: - Cã ý thøc rÌn luyÖn ph¬ng ph¸p lµm bµi v¨n nghÞ luËn II ChuÈn bÞ GV: SGK, SGV, ThiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định 1’) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng KiÓm tra (5’) - Bè côc bµi nghÞ luËn gåm mÊy phÇn? Néi dung tõng phÇn? §¸p ¸n: Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu lập (15’) I Lập luận đời sống luận đời sống * VÝ dô * Hoạt động nhóm( Nhóm nhỏ) 5’ a LuËn cø: H«m trêi ma - GV nêu vấn đề: - KÕt luËn: chóng ta kh«ng ®i…c«ng + Trong c¸c vÝ dô, bé phËn nµo lµ viªn n÷a luËn cø ? bé phËn nµo lµ kÕt luËn? b Luận cứ: Em thích đọc sách, + Mối quan hệ luận - KÕt luËn: V× qua s¸ch…nhiÒu ®iÒu kÕt luËn lµ nh thÕ nµo? VÞ trÝ cña c.LuËn cø: Trêi nãng qu¸, luận và kết luận có thể thay đổi - KÕt luËn: ®i ¨n kem ®i cho kh«ng? - Quan hÖ luËn cø- kÕt luËn: Quan hÖ - NhiÖm vô: HS tËp trung gi¶i quyÕt nguyªn nh©n - kÕt qu¶ vấn đề - Có thể thay đổi đợc vị trí luân - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ cø vµ kÕt luËn - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt * VÝ dô a ….V× n¬i ®©y tõng g¾n bã víi em - Bæ sung luËn cø cho c¸c kÕt luËn cã nhiÒu kØ niÖm tuæi Êu th¬ vÝ dô? b ….v× sÏ ch¼ng cßn tin m×nh n÷a c §au ®Çu qu¸… d ë nhµ, trÎ em cÇn … e Nh÷ng ngµy nghØ em rÊt thÝch * VÝ dô - ViÕt tiÕp kÕt luËn cho c¸c luËn cø a … đến th viện đọc sách sau nh»m thÓ hiÖn t tëng, quan ®iÓm b… ch¼ng biÕt häc c¸i g× n÷a cña ngêi nãi c …hä cø tëng thÕ lµ hay l¾m d … ph¶i g¬ng mÉu chø e … chẳng ngó ngàng gì đến việc (20’) häc hµnh II LËp luËn v¨n nghÞ luËn * Hoạt động 2: Lập luận văn * VÝ dô nghÞ luËn - Gièng nhau: §Òu lµ nh÷ng kÕt luËn - H·y so s¸nh víi mét sè kÕt luËn ë - Kh¸c nhau: + ë môc I.2: Lêi nãi mục I.2 để nhận đặc điểm giao tiÕp hµng ngµy mang tÝnh luËn ®iÓm v¨n nghÞ luËn? c¸ nh©n vµ cã ý nghÜa hµm Èn + ë môc II LuËn ®iÓm v¨n nghÞ luËn thêng mang tÝnh kh¸i qu¸t vµ cã ý nghÜa têng minh (25) - Cơ sở để triển khai luận cứ, là kết luËn cña lËp luËn - LËp luËn cho luËn ®iÓm S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña ngêi - Vì nêu luận điểm đó? Luận điểm đó có nội dung gì? - Luận điểm đó có thực tế không? - Rót kÕt luËn lµm luËn ®iÓm, lËp luận cho luận điểm đó? * LËp luËn cho luËn ®iÓm: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña ngêi - V× s¸ch tho¶ m·n nhu cÇu vÒ tri thøc vµ ph¸t triÓn t©m hån ngêi - Lµ ngêi b¹n t©m t×nh gÇn gòi Gióp ta hiÓu ®iÒu hay lÏ ph¶i, cuéc sèng tinh thÇn thªm phong phó - S¸ch gióp ta vît kho¶ng c¸ch cña kh«ng gian vµ thêi gian: HiÓu qu¸ khø, hiÖn t¹i, t¬ng lai.… * LuËn ®iÓm, lËp luËn cho v¨n b¶n ếch ngồi đáy giếng - LuËn ®iÓm: C¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho nh÷ng kÎ dèt n¸t, kiªu ng¹o - LËp luËn: Theo tr×nh tù thêi gian, kh«ng gian - LuËn cø: + Õch sèng l©u giÕng c¹nh nh÷ng vËt bÐ nhá + Mọi vật sợ tiếng kêu ếch + Õch tëng m×nh lµ chóa tÓ + Trêi ma to, níc dÒnh lªn, ®a Õch ngoµi + Quen thãi nghªnh ngang ®i l¹i không để ý ai, ếch bị giẫm bẹp Cñng cè ( 3’) - ThÕ nµo lµ luËn ®iÓm, luËn cø vµ lËp luËn bµi v¨n nghÞ luËn? Híng dÉn vÒ nhµ( 1’) - Soạn bài: Sự giàu đẹp Tiếng Việt Ngµy gi¶ng 7a: / / 2013 7b: / / 2013 TiÕt 85 hớng dẫn đọc thêm Sự giàu đẹp tiếng việt I Môc tiªu KiÕn thøc: - S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ §Æng Thai Mai - Những đặc điểm tiếng Việt - Nh÷ng ®iÓm næi bËt nghÖ thuËt nghÞ luËn cña bµi v¨n KÜ n¨ng: - §äc-HiÓu v¨n b¶n nghÞ luËn - Nhận đợc hệ thống luận điểm và cách trình bày luận điểm văn - Phân tích đợc lập luận thuyết phục tác giả rong văn Thái độ: - Giáo dục lòng yêu mến, trân trọng tiếng mẹ đẻ Khơi gợi niềm tự hào và ý thức giữ gìn sáng Tiếng Việt, ý thức nói và viết đúng tiếng Việt II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK, ThiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) 7A: Tæng v¾ng (26) 7B: Tæng v¾ng KiÓm tra : KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS đọc, tìm hiểu (20’) I Đọc, tìm hiểu chung chó thÝch - GV hớng dẫn đọc -> đọc mẫu - HS đọc -> HS nhận xét – GV nhận * T¸c gi¶: §Æng Thai Mai (1902 – xÐt 1984) Quª Thanh Xu©n – Thanh - HS đọc phần chú thích Ch¬ng – NghÖ An - H·u nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶, - ¤ng lµ nhµ v¨n, nhµ nghiªn cøu v¨n học, nhà hoạt động xã hội Tác phẩm? - Ông đợc tặng giải thởng Hồ Chí Minh vÒ v¨n häc nghÖ thuËt n¨m 1996 * Tác phẩm: Văn đợc trích bµi nghiªn cøu TiÕng ViÖt, mét biÓu hiÖn hïng hån cña søc sèng d©n téc * Bè côc: phÇn - Văn đợc chia làm phần? Néi dung chÝnh cña tõng phÇn? -> PhÇn 1: Tõ ®Çu -> Qua c¸c thêi kì lịch sử : Nhận định Tiếng Việt là thứ tiếng giàu đẹp -> PhÇn 2: Cßn l¹i: Chøng minh c¸i đẹp và phong phú tiếng việt - Theo em văn “ Sự giàu đẹp TiÕng ViÖt” cã ph¶i lµ bµi v¨n nghÞ luËn kh«ng? -> V¨n b¶n nghÞ luËn mang phong c¸ch nghiªn cøu khoa häc ng«n ng÷ - Luận đề bài văn đợc thể rõ ë c©u nµo? -> Tiếng Việt có đặc sắc thứ tiếng đẹp, thứ tiếng hay (20’) II Tìm hiểu văn Nêu vấn đề * Hoạt động HDHS tìm hiểu văn - Ngời Việt ngày có lí đầy đủ b¶n và vững để tự hào và tin tởng - C©u 1, nãi lªn ®iÒu g×? vµo t¬ng lai cña TiÕng ViÖt -> Hai c©u mang tÝnh gîi dÉn vµo vấn đề, để ngời đọc phải nảy suy nghÜ nh÷ng c©u hái tøc thêi vµ tù nhiên nh: Những lí đầy đủ và vững ch¾c Êy lµ g×? V× chóng ta ph¶i tin tëng vµo t¬ng lai cña tiÕng ViÖt? - Luận đề: Đặc sắc Tiếng Việt là - Luận đề chủ chốt văn đợc hay và đẹp thể câu nào? Luận đề gồm - Luận điểm: + Tiếng Việt đẹp mÊy luËn ®iÓm? + TiÕng ViÖt hay T¸c gi¶ gi¶i thích khái quát hai đặc -Nhận định tiếng Việt là thứ điểm hay và đẹp đó: tiếng đẹp, thứ tiếng hay đợc tác + Hµi hoµ vÒ ©m hëng, ®iÖu-> gi¶ gi¶i thÝch cô thÓ nh thÕ nµo? Nãi vÒ mÆt ph¸t ©m, ng÷ ©m + TÕ nhÞ, uyÓn chuyÓn c¸ch đặt câu -> Xuất phát trên bình diện có ph¸p, ng÷ ph¸p + Có khả diễn đạt tình cảm, t t- Em có nhận xét gì cách giải thích ëng cña ngêi ViÖt Nam… (27) cña t¸c gi¶? -> Cách giải thích và đánh giá nh kh«ng chØ s©u s¾c mµ cßn mang tÇm kh¸i qu¸t cao, thÓ hiÖn mét c¸i nh×n vµ tÇm v¨n hãa uyªn b¸c cña t¸c gi¶ Cñng cè ( 3’) - Tiếng Việt hay và đẹp đợc tác giả giải thích nh nào? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - So¹n phÇn cßn l¹i cña bµi Ngµy gi¶ng 7a: / / 2013 7b: / / 2013 TiÕt 86 hớng dẫn đọc thêm Sự giàu đẹp tiếng việt ( Tiếp theo) I Môc tiªu KiÕn thøc - S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ §Æng Thai Mai - Những đặc điểm tiếng Việt - Nh÷ng ®iÓm næi bËt nghÖ thuËt nghÞ luËn cña bµi v¨n KÜ n¨ng: - §äc-HiÓu v¨n b¶n nghÞ luËn - Nhận đợc hệ thống luận điểm và cách trình bày luận điểm văn - Phân tích đợc lập luận thuyết phục tác giả rong văn Thái độ: - Gi¸o dôc lßng yªu mÕn, tr©n träng , tù hµo vµ ý thøc gi÷ g×n sù s¸ng cña TiÕng ViÖt II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK, ThiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng KiÓm tra (5’) - Tiếng Việt hay và đẹp đợc tác giả giải thích nh nào? * §¸p ¸n: - (Vở ghi:Mục 1- phầnII) Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu văn (35’) II Tìm hiểu văn b¶n Giải vấn đề - Để chứng minh cho vẻ đẹp tiếng a Tiếng Việt đẹp Việt tác giả đã đa dẫn chứng - NhËn xÐt cña ngêi ngo¹i quèc sang g×? th¨m níc ta - TiÕp theo t¸c gi¶ chøng minh vµ gi¶i - TrÝch lêi cña mét gi¸o sÜ níc ngoµi thích vẻ đẹp tiếng Việt sang truyền đạo nhận xét ph¬ng diÖn nµo n÷a? -> §©y lµ hai dÉn chøng kh¸ch quan vµ tiªu biÓu - GV: So s¸nh víi tiÕng H¸n chØ cã TiÕng Anh, Nga, Ph¸p chØ cã - HÖ thèng nguyªn ©m, phô ©m thanh, th× tiÕng ViÖt qu¶ thùc vµo lo¹i phong phó giµu ®iÖu bËc nhÊt - Giµu ®iÖu ( thanh) - Hãy lấy thêm dẫn chứng để minh - Uyển chuyển cân đối nhịp nhàng häa? có ph¸p - Tác giả khẳng định luận điểm trên - Tõ vùng dåi dµo vÒ gi¸ trÞ th¬, (28) nh÷ng c¬ së nµo? -> Ma-kÐt-tinh, in-t¬-net, héi th¶o… - Tác giả đã kết luận nh nào søc sèng cña TiÕng ViÖt? - §iÓm næi bËt nghÖ thuËt nghÞ luËn cña bµi v¨n nµy lµ g×? nh¹c, ho¹ - Cã kh¶ n¨ng dåi dµo vÒ cÊu t¹o tõ ngữ và hình thức diễn đạt b TiÕng ViÖt rÊt hay - Phong phó, dåi dµo vÒ cÊu t¹o tõ ngữ và hình thức diễn đạt - Từ vựng tăng nhanh để diễn tả nh÷ng kh¸i niÖm míi, h×nh ¶nh míi, c¶m xóc míi - Ng÷ ph¸p uyÓn chuyÓn, chÝnh x¸c h¬n… - Không ngừng đặt từ ngữ, c¸ch nãi míi… ViÖt hãa kh«ng ngõng tõ vùng vµ ng÷ ph¸p cña c¸c d©n téc kh¸c… -> Khẳng định sức sống mạnh mẽ và l©u bÒn ë cÊu t¹o vµ kh¶ n¨ng thÝch øng cña TiÕng ViÖt tiÕn tr×nh lÞch sö ViÖt Nam NghÖ thuËt nghÞ luËn - KÕt hîp gi¶i thÝch víi chøng minh, bình luận làm cho vấn đề đa nghị luËn võa s¸ng râ, s©u s¾c, ®Çy søc thuyÕt phôc - LËp luËn chÆt chÏ - DÉn chøng kh¸ toµn diÖn, bao qu¸t * Ghi nhí (SGK T 37) - HS đọc phần ghi nhớ Cñng cè ( 3’) - Tác giả đã đa dẫn chứng nào để chứng minh tiếng Việt đẹp và hay? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - So¹n bµi: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u Ngµy gi¶ng 7a: / / 2013 7b: / / 2013 TiÕt 87 Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u I Môc tiªu KiÕn thøc: - Mét sè tr¹ng ng÷ thêng gÆp - VÞ trÝ cña tr¹ng ng÷ c©u KÜ n¨ng: - NhËn biÕt thµnh phÇn tr¹ng ng÷ cña c©u - Ph©n biÖt c¸c lo¹i tr¹ng ng÷ Thái độ: -Sử dụng trạng ngữ đúng lúc, đúng chỗ giao tiếp II ChuÈn bÞ GV: Phßng häc chung HS: So¹n bµi, phiÕu häc tËp III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng KiÓm tra viết (15’) - TG đã đa dẫn chứng nào để chứng minh tiếng Việt đẹp và hay? (29) - §¸p ¸n: * Tiếng Việt đẹp - Nhận xét ngời ngoại quốc, giáo sĩ nớc ngoài sang truyền đạo - Hệ thống nguyên âm, phụ âm phong phú; Giàu điệu; Uyển chuyển cân đối nhÞp nhµng vÒ có ph¸p - Tõ vùng dåi dµo vÒ gi¸ trÞ th¬, nh¹c, ho¹; Cã kh¶ n¨ng dåi dµo vÒ cÊu t¹o tõ ng÷ và hình thức diễn đạt * TiÕng ViÖt rÊt hay - Phong phú, dồi dào cấu tạo từ ngữ và hình thức diễn đạt - Từ vựng tăng nhanh để diễn tả khái niệm mới, hình ảnh mới, cảm xúc míi - Ng÷ ph¸p uyÓn chuyÓn, chÝnh x¸c h¬n… - Không ngừng đặt từ ngữ, cách nói mới… Việt hóa không ngừng từ vựng vµ ng÷ ph¸p cña c¸c d©n téc kh¸c… Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu đặc (12’) I Đặc điểm trạng ngữ ®iÓm cña tr¹ng ng÷ * VÝ dô - HS đọc ví dụ - Tr¹ng ng÷: - Xác định trạng ngữ câu ? + Díi bãng tre xanh -> n¬i chèn - Các trạng ngữ vừa tìm đợc bổ sung + Đã từ lâu đời -> Thời gian cho c©u nh÷ng néi dung g× ? + Đời đời, kiếp kiếp -> Thời gian - TN cã vai trß g× c©u? + Từ nghìn đời -> Thời gian -> Bæ sung ý nghÜa cho nßng cèt c©u, gióp cho ý nghÜa cña c©u cô thÓ h¬n - Cã thÓ chuyÓn c¸c tr¹ng ng÷ nãi trªn sang nh÷ng vÞ trÝ nµo c©u? - Em cã nhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ cña tr¹ng ng÷ c©u? (13’) * Ghi nhí (SGK T 39) - HS đọc phần ghi nhớ 7’ II LuyÖn tËp *Hoạt động HD HS luyện tập * Bµi tËp1 * Hoạt động nhóm( Nhóm nhỏ) a Mïa xu©n… mïa xu©n - > Chñ - Trong bèn c©u trªn c©u nµo cã côm ng÷ vµ vÞ ng÷ tõ mïa xu©n lµ tr¹ng ng÷? Nh÷ng c©u b Mïa xu©n… - > tr¹ng ng÷ còn lại, cụm từ mùa xuân đóng vai trò c Mïa xu©n -> Bæ ng÷ g×? d Mùa xuân -> Câu đặc biệt - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ * Bµi tËp - HS nhËn xÐt a Nh b¸o tríc… tinh khiÕt-> Tr¹ng - GV nờu đáp án ng÷ c¸ch thøc - Xác định và gọi tên trạng ngữ - Khi ®i qua th©n lóa cßn t¬i -> c¸c ®o¹n trÝch? Tr¹ng ng÷ chØ thêi gian - Trong c¸i vá xanh -> Tr¹ng ng÷ địa điểm - Díi ¸nh n¾ng -> Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn b Víi kh¶ n¨ng thÝch øng trªn ®©y -> Tr¹ng ng÷ chØ c¸ch thøc - KÓ thªm c¸c lo¹i tr¹ng ng÷ mµ em biÕt? Cho vÝ dô? (TN nguyên nhân, mục đích, phơng tiện) Cñng cè ( 3’) (30) - GV cho học sinh khái quát nội dung bài học đồ t - HS treo phiÕu häc tËp lªn b¶ng - GV nhận xét và trình chiếu nội dung bài học đồ từ Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - So¹n bµi: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh Ngµy gi¶ng 7a: / / 2013 7b: / / 2013 TiÕt 88 T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh I Môc tiªu KiÕn thøc: - §Æc ®iÓm cña phÐp lËp luËn chøng minh bµi v¨n nghÞ luËn - Yªu cÇu c¬ b¶n vÒ luËn ®iÓm, luËn cø cña ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh KÜ n¨ng: - NhËn biÕt ph¬ng phÊp lËp luËn chøng minh v¨n b¶n nghÞ luËn - Ph©n tÝch phÐp lËp luËn chøng minh v¨n b¶n nghÞ luËn Thái độ: -TÝch cùc rÌn luyÖn ph¬ng ph¸p lµm bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK, S¸ch thiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng KiÓm tra bµi cò (5’) - Nêu đặc điểm trạng ngữ ? Cho ví dụ Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu mục (20’) I.Mục đích và phơng pháp chứng đích và phơng pháp chứng minh minh - Trong đời sống nào ngời ta cần chøng minh? (31) - Khi cần chứng minh cho đó tin r»ng lêi nãi cña em lµ thËt, em ph¶i lµm nh thÕ nµo? - Em hiÓu thÕ nµo lµ chøng minh? - Trong v¨n b¶n nghÞ luËn ngêi ta đợc sử dụng lời văn (Không đợc dïng nh©n chøng, vËt chøng) th× lµm nào để chứng tỏ ý kiến nào đó là đúng thật và đáng tin cậy? - Học sinh đọc văn bản: Đừng sợ vấp ng· - LuËn ®iÓm c¬ b¶n cña v¨n b¶n nµy lµ g×? - H·y t×m nh÷ng c©u mang luËn ®iÓm đó ? - Chøng minh lµ ®a nh÷ng b»ng chứng, lí lẽ để làm sáng tỏ, chứng tỏ đúng đắn vấn đề - Dïng lêi lÏ, lêi v¨n tr×nh bµy, lËp luận để làm sáng to vấn đề * §äc v¨n b¶n: §õng sî vÊp ng· - LuËn ®iÓm chÝnh: §õng sî vÊp ng· - LuËn ®iÓm nhá: + §· bao lÇn b¹n vÊp ng· mµ kh«ng - §Ó khuyªn ngêi ta “ §õng sî vÊp hÒ nhí ngã” bài văn đã lập luận nh nào? + VËy xin b¹n chí lo sî thÊt b¹i - Các dẫn chứng đa có đáng tin cậy + Điều đáng sợ là bạn đã bỏ qua kh«ng? nhiÒu c¬ héi chØ v× kh«ng cè g¾ng hÕt m×nh - Em hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh - LËp luËn chøng minh: lµ g×? + Oan-®i-xn©y tõng bÞ tßa b¸o sa th¶i v× thiÕu ý tëng + Lu-i Pa-xt¬ chØ lµ häc sinh trung b×nh + L.Tôn-xtôi bị đình học đại học v× “ võa kh«ng cã n¨ng lùc, võa thiÕu ý chÝ häc tËp” + Hen –ri Pho thÊt b¹i vµ ch¸y tói tíi n¨m lÇn + En-ri-c« bÞ thÇy gi¸o cho r»ng - Học sinh đọc phần ghi nhớ chất giọng không thể hát đợc (15’) thiÕu * Hoạt động 2: HDHS luyện tập * Ghi nhí ( SGK T 42) II LuyÖn tËp - HS đọc văn bản: Không sợ sai lầm * Bµi tËp - LuËn ®iÓm chÝnh cña v¨n b¶n lµ g×? V¨n b¶n: Kh«ng sî sai lÇm - T×m nh÷ng c©u mang luËn ®iÓm nhá cña v¨n b¶n? - LuËn ®iÓm lín: Kh«ng sî sai lÇm - LuËn ®iÓm nhá: + Nếu bạn sống đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm gì đợc nấy, thì đó là bạn ảo tởng, là bạn hèn nhát trớc đời + Nh÷ng ngêi s¸ng suèt d¸m lµm, - §Ó chøng minh luËn ®iÓm cña kh«ng sî sai lÇm míi lµ ngêi lµm mình, ngời viết đã nêu luận chñ sè phËn cña m×nh cø nµo? Nh÷ng luËn cø Êy cã søc - LuËn cø: thuyÕt phôc kh«ng? + Sî sÆc níc th× kh«ng biÕt b¬i -> Những luận có sức thuyết + Sợ nói sai thì không nói đợc ngoại phôc cao ng÷ + Kh«ng chÞu mÊt g× th× sÏ kh«ng ®- C¸ch lËp luËn chøng minh cña bµi îc g× nµy cã g× kh¸c so víi bµi §õng sî + NÕu sî sai th× kh«ng d¸m lµm g× vÊp ng·? (32) Cñng cè ( 3’) - ThÕ nµo lµ nghÞ luËn chøng minh? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Lµm tiÕp bµi tËp - So¹n bµi: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u Ngµy gi¶ng 7a: / / 2013 7b: / / 2013 TiÕt 89 Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u ( TiÕp theo ) I Môc tiªu KiÕn thøc: - C«ng dông cña tr¹ng ng÷ - C¸ch t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng KÜ n¨ng: - Ph©n tÝch t¸c dông cña thµnh phÇn tr¹ng ng÷ cña c©u - T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng Thái độ: - Có thái độ tích cực việc sử dụng trạng ngữ nói, viết II ChuÈn bÞ GV: B¼ng phô, phßng häc chung HS: So¹n bµi, phiÕu häc tËp III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) 7A: Tæng v¾ng 7B: Tæng v¾ng KiÓm tra ( 5’) - ThÕ nµo lµ nghÞ luËn chøng minh? - §¸p ¸n: Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung *Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu công (12’) I Công dụng trạng ngữ dông cña tr¹ng ng÷ - HS đọc ví dụ * VÝ dô a.- Thờng thờng vào khoảng đó -> - Xác định và gọi tên trạng ngữ có Tr¹ng ng÷ chØ thêi gian vÝ dô? - S¸ng dËy -> Tr¹ng ng÷ chØ thêi gian - Trên giàn hoa lí ->Trạng ngữ địa ®iÓm - Chỉ độ tám chín sáng -> Trạng ng÷ chØ thêi gian (33) - Trªn nÒn trêi trong - > Tr¹ng ngữ địa điểm b.Về mùa đông -> Trạng ngữ thời gian - Cã nªn lîc bá c¸c tr¹ng ng÷ vÝ dô trªn kh«ng? V× sao? -> Kh«ng nªn lîc bá v×: c¸c tr¹ng ng÷ bæ sung ý nghÜa vÒ thêi gian gióp cho néi dung miªu t¶ cña c©u chÝnh x¸c h¬n vµ cã t¸c dông t¹o liªn kÕt c©u - Trong v¨n nghÞ luËn Tr¹ng ng÷ cã vai trß g× viÖc thÓ hiÖn tr×nh tù lËp luËn Êy? -> Vai trß cña tr¹ng ng÷ gióp cho viÖc s¾p xÕp c¸c luËn cø v¨n b¶n nghÞ luËn theo nh÷ng tr×nh tù định thời gian, không gian hoÆc c¸c quan hÖ nguyªn nh©n - kÕt qu¶, suy lÝ - Qua vÝ dô, em hiÓu tr¹ng ng÷ cã * Ghi nhí ( SGK T 46) c«ng dông g×? - HS đọc phần ghi nhớ II T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng * Hoạt động 2: HDHS tách trạng (10’) ng÷ thµnh c©u riªng * VÝ dô - HS đọc ví dụ - Tr¹ng ng÷: §Ó tù hµo víi tiÕng nãi - Chỉ trạng ngữ câu đứng trớc cña m×nh vÝ dô ? - Trạng ngữ: Và để tin tởng - Câu in đậm có gì đặc biệt? vµo t¬ng lai cña nã ->Là trạng ngữ đợc tách thành mét c©u riªng - Hãy so sánh hai trạng ngữ để thấy sù gièng vµ kh¸c -> Gièng nhau: VÒ ý nghÜa, c¶ hai có quan hệ nh với chủ ngữ và vị ngữ có thể gộp hai câu đã cho thµnh mét c©u nhÊt cã hai tr¹ng ng÷ -> Khác nhau: Trạng ngữ Và để tin tởng vào tơng lai nó đợc tách thành câu riêng - ViÖc t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng cã t¸c dông g×? -> T¸c dông: nhÊn m¹nh ý nghÜa trạng ngữ đứng sau “ để tin t ởng h¬n n÷a vµo t¬ng lai cña nã” T¹o nhÞp ®iÖu cho c©u v¨n, cã gi¸ trÞ tu * Ghi nhí ( SGK – 47 tõ - HS đọc phần ghi nhớ (13’) III LuyÖn tËp * Hoạt động 3: HD HS luyện tập * Bµi tËp a - ë lo¹i bµi thø nhÊt - Xác định trạng ngữ và nêu công - ë lo¹i bµi thø hai dụng các trạng ngữ vừa tìm đợc? b - §· bao lÇn - LÇn ®Çu tiªn chËp ch÷ng bíc ®i - LÇn ®Çu tiªn tËp b¬i - LÇn ®Çu tiªn ch¬i bãng bµn - Lóc cßn häc phæ th«ng - VÒ m«n Ho¸ (34) * Hoạt động nhóm( Nhóm nhỏ) - GV nêu vấn đề: Chỉ trờng hîp t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng c¸c c©u sau? Nªu t¸c dông cña nh÷ng c©u tr¹ng ng÷ t¹o thµnh? - NhiÖm vô: HS tËp trung gi¶i quyÕt vấn đề - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt 5’ - > Tr¹ng ng÷ võa cã t¸c dông bæ sung nh÷ng th«ng tin t×nh huèng, võa cã t¸c dông liªn kÕt c¸c luËn cø m¹ch lËp luËn cña bµi v¨n, gióp cho bµi v¨n trë nªn râ rµng, dÔ hiÓu * Bµi tËp a N¨m 72 -> ViÖc t¸ch tr¹ng ng÷ chØ thêi gian thµnh c©u riªng cã t¸c dông nhÊn m¹nh thêi ®iÓm hi sinh cña nhân vật đợc nói đến câu đứng tríc b Trong lúc tiếng đờn khắc khoải vẳng lên chữ đờn li biệt, bồn chån - > ViÖc t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng cã t¸c dông lµm næi bËt thông tin ( bốn ngời lính cúi đầu, tãc xâa gèi) ë nßng cèt c©u vµ cã t¸c dụng nhấn mạnh tơng đồng th«ng tin mµ tr¹ng ng÷ biÓu thÞ, so víi th«ng tin ë nßng cèt c©u Cñng cè ( 3’) - T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng cã t¸c dông g×? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Lµm bµi tËp - «n tËp phÇn TiÕng ViÖt chuÈn bÞ giê sau kiÓm tra 45 phót Ngày giảng: 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt 90 kiÓm tra tiÕng viÖt I Mục đích - Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ chơng trình ngữ văn sau học xong phần tiếng việt từ từ tuần 22 đến tuần 24 cụ thể: KiÕn thøc: - Đánh giá việc nắm kiến thức học sinh câu rút gọn, câu đặc biệt, thêm tr¹ng ng÷ cho c©u - Khả nhận biết, vận dụng đặt câu, viết đoạn văn ngắn KÜ n¨ng: -Rèn kĩ nhận biết, phân biệt và vận dụng kiến thức đã học để viết đoạn v¨n Thái độ: -Tù gi¸c, kØ luËt lµm bµi II Chuẩn bị GV: Đề bài, đáp án HS: Ôn tập kiến thức đã học III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) 7a: Tæng V¾ng 7b: Tæng V¾ng KiÓm tra - H×nh thøc: Tù luËn * Ma trËn Cấp độ Tên chủ đề NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Cấp độ thấp Cấp độ cao Céng (35) Rót gän c©u Sè c©u Sè ®iÓm TØ lÖ % Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u Nắm đợc khái niÖm rót gän c©u, t¸c dông cña c©u rót gän Xác định đợc c©u rót gän ®o¹n v¨n Sè c©u: Sè ®iÓm: TØ lÖ: 30 % Sè c©u: Sè ®iÓm: TØ lÖ:30% Xác định đợc tr¹ng ng÷ vµ gäi tªn c¸c tr¹ng ng÷ ®o¹n v¨n Sè c©u: Sè ®iÓm: TØ lÖ: 30 % Sè c©u Sè ®iÓm TØ lÖ % Câu đặc biệt Sè c©u Sè ®iÓm TØ lÖ % Tæng sè c©u Tæng sè ®iÓm TØ lÖ % Sè c©u: Sè ®iÓm: TØ lÖ: 30 % Sè c©u: Sè ®iÓm: TØ lÖ: 30 % Sè c©u: Sè ®iÓm: TØ lÖ: 30 % Häc sinh viÕt đợc đoạn văn ng¾n cã sö dụng câu đặc biệt, xác định đợc câu đặc biÖt, ý nghÜa câu đặc biÖt Sè c©u: Sè ®iÓm: TØ lÖ: 40 % Sè c©u: Sè ®iÓm: TØ lÖ: 40 % Sè c©u: Sè ®iÓm: TØ lÖ: 40 % Sè c©u: Sè ®iÓm: 10 TØ lÖ: 100 % * §Ò bµi C©u ( ®iÓm): ThÕ nµo lµ c©u rót gän, t¸c dông cña c©u rót gän ? G¹ch ch©n díi c©u rót gän ®o¹n v¨n sau: Hai ba ngêi ®uæi theo nã Råi ba bèn ngêi, s¸u b¶y ngêi ( NguyÔn C«ng Hoan) C©u ( ®iÓm): Xác định và gọi tên các trạng ngữ câu sau: Buæi s¸ng, trªn c©y g¹o ë ®Çu lµng, nh÷ng chim ho¹ mi, b»ng chÊt giäng thiên phú, đã cất lên tiếng hót thật du dơng C©u ( ®iÓm): Viết đoạn văn miêu tả ( từ đến câu) quang cảnh trờng em đó có sử dụng câu đặc biệt Cho biết ý nghĩa câu đặc biệt đó? VII: §¸p ¸n – BiÓu ®iÓm C©u ( ®iÓm): * Khi nãi hoÆc viÕt ngêi ta cã thÓ lîc bá mét sè thµnh phÇn cña c©u, t¹o thành câu rút gọn Việc lợc bỏ số thành phần câu thờng nhằm mục đích sau: - Làm cho câu ngắn gọn hơn, vừa thông tin đợc nhanh, vừa tránh lặp từ ngữ đã xuất câu đứng trớc - Ngụ ý hành động, đặc điểm nói câu là chung ngời v( lợc bỏ chủ ng÷ * C©u rót gän: Råi ba bèn ngêi, s¸u b¶y ngêi Câu ( điểm): HS xác định đợc trạng ngữ và gọi tên các trạng ngữ sau: - Buæi s¸ng: Tr¹ng ng÷ chØ thêi gian - Trªn c©y g¹o ë ®Çu lµng: Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn - B»ng chÊt giäng thiªn phó: Tr¹ng ng÷ chØ ph¬ng tiÖn (36) C©u ( ®iÓm) - HS viết đúng chủ đề ( ®iÓm) - Sử dụng câu đặc biệt nói rõ tác dụng ( 2,5 ®iÓm) - Tr×nh bµy râ rµng, m¹ch l¹c, s¹ch ( 0,5 ®iÓm) Cñng cè (2’) - Thu bµi, nhËn xÐt ý thøc lµm bµi cña häc sinh Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - So¹n bµi: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh Duyệt đề kiểm tra ngày / / 2013 Ngày giảng: 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt 91 C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh I Môc tiªu KiÕn thøc: - C¸c bíc lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh KÜ n¨ng: -Tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý và viết các phần, đoạn bài văn chứng minh Thái độ: - Cã ý thøc viÖc viÕt bµi v¨n lËp luËn chøng minh hoµn chØnh II ChuÈn bÞ GV: bài soạn+ tài liệu tham khảo HS: Đọc+ Tìm hiểu bài III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) 7a: Tæng V¾ng 7b: Tæng V¾ng KiÓm tra (5’) - ThÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh? * §¸p ¸n: Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung *Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu Các (20’) I Các bớc làm bài văn lập luận bíc lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh chøng minh - HS đọc đề bài * §Ò bµi: Nh©n d©n ta thêng nãi: “ cã chÝ th× nªn” H·y chøng minh tính đúng đắn câu tục ngữ đó - Luận điểm mà đề bài yêu cầu chứng a Tìm hiểu đề và tìm ý minh lµ g×? - LuËn ®iÓm: ý chÝ quyÕt t©m häc (37) - Luận điểm đợc thể nh÷ng c©u nµo? - Em hiÓu chÝ cã nghÜa lµ g×? -> ChÝ cã nghÜa lµ hoµi b·o, lý tëng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, kiên trì Ai cã c¸c ®iÒu kiÖn Êy th× sÏ thµnh c«ng - ý nghÜa cña c©u tôc ng÷ ? - Mét bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn chÝnh? §ã lµ nh÷ng phÇn nµo? - Phần mở bài cần nêu vấn đề gì? - Với đề bài này em cần lấy dẫn chøng ë ®©u, vµo lóc nµo? - Phần kết bài cần khẳng định điều g×? - HS viÕt bµi - HS đọc phần viết bài SGK -T¹i viÕt bµi xong chóng ta cần đọc lại và sử chữa? - Gọi HS đọc phần ghi nhớ tËp, rÌn luyÖn - Luận điểm đợc thể câu tôc ng÷ “ Cã chÝ th× nªn” vµ lêi dẫn đề - Câu tục ngữ khẳng định vai trò, ý nghÜa to lín cña chÝ cuéc sèng ChÝ cã nghÜa lµ hoµi b·o, lÝ tëng tèt đẹp, ý chí, nghị lực, kiên trì, có các điều kiện đó thì thành công sù nghiÖp b LËp dµn bµi * Më bµi - Dẫn vào luận điểm -> Nêu vấn đề: Hoµi b·o cuéc sèng * Th©n bµi - Lấy dẫn chứng từ đời sống: Những gơng bạn bè vợt khó để học giái - LÊy dÉn chøng thêi gian, kh«ng gian, qu¸ khø, hiÖn t¹i… - Những ngời có chí thành công ( dÉn chøng) - ChÝ gióp ngêi ta vît qua mäi khã kh¨n tëng chõng nh kh«ng thÓ vît qua đợc ( dẫn chứng) * KÕt bµi Søc m¹nh tinh thÇn cña ngêi cã lÝ tëng c ViÕt bµi - Më bµi - Th©n bµi - KÕt bµi d §äc vµ söa ch÷a (15’) *Ghi nhí (SGK T 50) II LuyÖn tËp * Bµi tËp Đề bài: Hãy chứng minh tính đúng đắn câu tục ngữ: Có công mài - Với đề bài trên em làm theo các s¾t, cã ngµy nªn kim bíc nh thÕ nµo? * Tìm hiểu đề và tìm ý - Xác định kiểu bài? Chứng minh vấn đề gì? Dẫn chứng đâu ? * Dµn ý - Më bµi: Muèn thµnh c«ng c«ng viÖc vµ cuéc sèng, kiªn tr× lµ mét nh÷ng yÕu tè dÉn đến thành công - Thân bài: Chiếc kim đợc làm sắt, trông nhỏ bé, đơn sơ nhng để lµm nã, ngêi ta ph¶i mÊt nhiÒu c«ng søc + Muèn thµnh c«ng, ngêi ph¶i cã ý chÝ vµ sù bÒn bØ, kiªn nhÉn - KÕt bµi: C©u tôc ng÷ lµ bµi häc * Hoạt động 2: HDHS luyện tập (38) -Hai đề bài trên có gì giống và khác so với đề văn đã làm mẫu trên? -> Giống nhau: Hai đề đợc nêu để chứng minh mang ý nghĩa khuyên nhñ ngêi ph¶i bÒn lßng, kh«ng n¶n chÝ t¬ng tù nh c©u: Cã chÝ th× nªn -> Kh¸c nhau: Khi chøng minh cho c©u: Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim cÇn nhÊn m¹nh vµo chiÒu thuËn: cã lßng bÒn bØ, chÝ quyÕt t©m th× viÖc khã nh mµi s¾t thµnh kim còng cã thÓ hoµn thµnh; Khi chøng minh cho bµi: Kh«ng cã viÖc g× khã… th× ph¶I chú ý đến hai chiều: mặt lòng không bền thì không làm đợc việc, mặt đã chí thì việc dù lớn lao, phi thờng nh đào núi, lấp biển có thể làm đợc 4.Cñng cè ( 3’) - Nªu c¸c bíc lµm bµi v¨n chøng minh? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - So¹n bµi: LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh Ngày giảng: 7A: / / 2013 7B: / / 2013 thiết thực, quý giá mà ngời xa đã đúc rút từ sống chiến đấu và lao động + HiÖn nay, chóng ta ph¶i vËn dông cách sáng tạo bài học đức kiên trì để thực thành công mục đích cao đẹp thân và xã hội * ViÕt bµi * §äc vµ söa ch÷a TiÕt 92 LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh I Môc tiªu KiÕn thøc: - Cách làm bài văn lập luận chứng minh cho nhận định, ý kiến về vấn đề xã hội gần gũi, quen thuộc KÜ n¨ng: - Tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý và viết các phần, đoạn bài văn chứng minh Thái độ: - TÝch cùc rÌn luyÖn ph¬ng ph¸p lµm bµi chøng minh II ChuÈn bÞ GV: TLTK HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) 7a: Tæng V¾ng 7b: Tæng V¾ng KiÓm tra KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: Kiểm tra chuẩn bị (5’) I Chuẩn bị nhà bµi cña HS * §Ò bµi: Chøng minh r»ng nh©n - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi ë nhµ dân ta từ xa đến luôn sống theo cña HS đạo lý: “ Ăn nhớ kẻ trồng cây”, “ Uèng níc nhí nguån” * Hoạt động 2: HDHS luyện tập trên (35’) II Luyện tập trên lớp líp Tìm hiểu đề - Đề yêu cầu chứng minh vấn đề gì? - Lòng biết ơn ngời đã tạo thành để mình đợc hởng -một (39) - Yªu cÇu lËp luËn chøng minh ë ®©y đòi hỏi phải làm nh nào? -> §a vµ ph¸t triÓn nh÷ng chøng thích hợp ngời đọc và ngời nghe thấy rõ điều đợc nêu đề bài là đúng là có thật - Tìm biểu đạo lý ăn qu¶ nhí kÎ trång c©y, uèng níc nhí nguồn thực tế đời sống Chọn mét sè biÓu hiÖn tiªu biÓu? -> Tõ xa d©n téc VN ta lu«n nhí tíi cội nguồn, luôn biết ơn ngời đã cho m×nh hëng nh÷ng thµnh qu¶, nh÷ng niÒm vui síng cuéc sèng - §¹o lý ¨n qu¶ nhí kÎ trång c©y, uèng níc nhí nguån gîi cho em nh÷ng suy nghÜ g×? - PhÇn th©n bµi cÇn lÊy nh÷ng dÉn chứng gì để chứng minh ? - HS dùa vµo dµn bµi viÕt phÇn th©n bµi - HS tr×nh bµy bµi viÕt cña m×nh-> HS nhËn xÐt-> gi¸o viªn nhËn xÐt, kÕt luËn đạo lý sống đẹp dân tộcViệt Nam T×m ý - Con ch¸u kÝnh yªu vµ biÕt ¬n tæ tiªn, «ng bµ, cha mÑ - C¸c lÔ héi v¨n ho¸: Ngµy giç tæ Hïng V¬ng… - TruyÒn thèng thê cóng tæ tiªn thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n - Nhí ¬n nh÷ng ngêi anh hïng, nh÷ng ngêi cã c«ng sù nghiÖp dùng níc vµ gi÷ níc - Ngày 27/7, 22/12 là dịp để chúng ta thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n - Häc trß biÕt ¬n thÇy, c« gi¸o Dµn bµi * Më bµi - Bài học lẽ sống, đạo đức và tình nghĩa cao đẹp ngời * Th©n bµi - Từ xa, dân tộc Việt nam ta đã luôn nhí tíi céi nguån, lu«n biÕt ¬n ngời đã cho mình đợc hởng nh÷ng thµnh qu¶, nh÷ng niÒm h¹nh phóc, vui síng cuéc sèng - Ngêi ViÖt Nam cã truyÒn thèng quý b¸u thê cóng tæ tiªn - D©n téc ta rÊt t«n kÝnh nh÷ng ngêi cã c«ng sù nghiÖp dùng níc vµ gi÷ níc - Ngµy d©n ta vÉn lu«n sèng theo đạo lý : Ăn nhớ kẻ trồng c©y - Phát động phong trào nhà tình nghÜa - Häc sinh lµm c«ng t¸c TQT * KÕt bµi - Khẳng định nhấn mạnh đạo lý uèng níc nhí nguån 4.ViÕt bµi §äc vµ söa ch÷a Cñng cè ( 3’) - Làm bài văn nghị luận chứng minh phải qua bớc, đó là bớc nào? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - ¤n phÇn lý thuyÕt vÒ v¨n nghÞ luËn chøng minh ChuÈn bÞ viÕt bµi tËp lµm v¨n sè5 - So¹n bµi: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå (40) Ngày giảng: 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt93 §øc tÝnh gi¶n dÞ cña b¸c hå ( Ph¹m V¨n §ång) I Môc tiªu KiÕn thøc: - S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ Ph¹m V¨n §ång - Đức tính giản dị Bác Hồ đợc biểu lối sống, quan hệ với ngêi, viÖc lµm vµ sö dông ng«n ng÷ nãi, viÕt hµng ngµy - C¸ch nªu dÉn chøng và bình luận, nhËn xÐt, giäng v¨n s«i næi,nhiÖt t×nh cña t¸c gi¶ KÜ n¨ng: - §äc – hiÓu v¨n b¶n nghÞ luËn x· hội - §oc diÔn c¶m vµ ph©n tÝch nghÖ thuËt nªu luËn ®iÓm vµ luËn chøng v¨n nghÞ luËn Thái độ: - Gi¸o dôc HS t×nh c¶m yªu mÕn, kÝnh träng B¸c Hå, häc tËp lèi sèng lµnh m¹nh, gi¶n dÞ, tiÕt kiÖm cña Ngêi II ChuÈn bÞ GV: Tham kh¶o SGV Ng÷ v¨n 7, tranh ¶nh B¸c Hå HS: §äc, chuÈn bÞ bµi theo néi dung c©u hái SGK III TiÕn tr×nh d¹y häc 1.ổn định tổ chức ( 1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / .V¾ng: KiÓm tra: kÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò Tg Néi dung *Hoạt động 1: HDHS đọc, tìm hiểu (10’) I Tìm hiểu chung văn chung v¨n b¶n - GV hớng dẫn đọc; Yêu cầu vừa * T¸c gi¶ - T¸c phÈm.( SGK) m¹ch l¹c, râ rµng võa s«i næi c¶m xóc Lu ý nh÷ng c©u c¶m - GV đọc đoạn, 2-3 HS đọc đến hết bµi - GV nhận xét cách đọc - HS đọc phần chú thích sgk: 54 - Qua chó thÝch em hiÓu g× vÒ b¸c Ph¹m V¨n §ång? T¸c phÈm? - GV nhấn mạnh thêm đời, sù nghiÖp cña b¸c Ph¹m V¨n §ång - GV tr×nh chiÕu powcr point ¶nh Ph¹m v¨n §ång, vµ B¸c Hå - Gi¶i thÝch tõ khã SGK - qu¸n nghÜa lµ g×? ( thèng nhÊt, không khác biệt từ trớc đến sau.) * ThÓ lo¹i: NghÞ luËn chøng minh - Theo em văn đợc viết theo phơng thức biểu đạt nào? - Em hiÓu thÕ nµo lµ nghÞ luËn CM? ( đa dẫn chứng để chứng tỏ ý kiÕn lµ ch©n thùc) * Bè côc: phÇn - Theo em bµi v¨n cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? ( phÇn) (41) - GV tr×nh chiÕu powcr point bè côc - MB: Từ đầu -> tuyệt đẹp: Cuộc sèng v« cïng gi¶n dÞ vµ khiªm tèn cña Hå Chñ tÞch - TB: Con ngêi cña B¸c -> hÕt: Những dẫn chứng và lí lẽ để chứng (20’) minh điều đó II T×m hiÓu v¨n b¶n * Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu văn Đặt vấn đề b¶n - Vấn đề: Đức tính giản dị, khiêm - Bài văn nghị luận vấn đề gì? tốn, vĩ đại Bác Hồ ( vấn đề nghị luận: Đức tính giản dị Bác Hồ.-> Điều này đợc thể quán đời hoạt động chính trị lay chuyển trời đất với đời sống bình thờng giản dị - B¸c bÒn bØ vµ gi÷ v÷ng phÈm chÊt vµ khiªm tèn cña Ngêi.) cao quý cña ngêi chiÕn sÜ c¸ch - §øc tÝnh gi¶n dÞ vµ khiªm tèn cña mạng 60 năm đời đầy Bác đợc nhấn mạnh và mở rộng ntn sãng giã tríc chøng minh? Giải vấn đề - HS đọc đoạn * §Ó chøng minh B¸c gi¶n dÞ - §Ó chøng minh B¸c gi¶n dÞ ăn uống, tác giả đã đa dẫn ăn uống, tác giả đã đa dẫn chøng: chøng nµo? - B÷a c¬m chØ cã vµi ba mãn rÊt - GV tr×nh chiÕu powcr point b÷a giản đơn c¬m - Lúc ăn Bác không để rơi vãi h¹t c¬m - Dẫn chứng đó theo em, có tính -¡n song b¸t vÉn s¹ch, thøc ¨n cßn thuyÕt phôc hay kh«ng? ( C¸c dÉn lại thì đợc xếp tơm tất chøng nµy cã tÝnh thuyÕt phôc cao v× nhiều ngời đợc chứng kiến bữa ăn cña B¸c ChØ vµi ba mãn chø kh«ng nhiều món Các món ít lại đợc chế biến giản đơn.- > Thể cẩn thận, chu đáo, tôn thêm đức tính gi¶n dÞ cña B¸c.) - §Ó chøng minh nhµ B¸c ë gi¶n dÞ, t/g cã sù b×nh luËn chuyÓn ý nh thÕ nào? ( TG bình luận thái độ quý trọng Bác kết SX ngêi vµ kÝnh träng ngêi phôc vô Không để rơi vãi hạt cơm Nhà giản dị đợc chứng minh cái nhà sµn nhá “ vÎn vÑn chØ cã vµi ba phòng” -> đời sống thật bạch vµ tao nh· biÕt bao.) * VÒ lèi sèng gi¶n dÞ cña B¸c: - VÒ lèi sèng gi¶n dÞ cña B¸c, t¸c gi¶ - ChØ vµi ba phßng hoµ cïng thiªn đã đề cập đến điểm quan nhiªn träng nµo? - Làm việc suốt đời, suốt ngày từ - GV tr×nh chiÕu powcr point h/a vÒ việc lớn đến việc nhỏ, ít cần ngời lãi sèng giane dÞ cña B¸c: Nhµ sµn, phôc vô, gi¶n dÞ nãi vµ viÕt quan hÖ víi mäi ngêi, gi¶n dÞ lêi nãi vµ bµi viÕt => Những chứng TG đa để - Nh÷ng chøng cø cña t¸c gi¶ ®a chøng minh giµu søc thuyÕt phôc, v× để chứng minh có sức thuyết phục luËn cø toµn diÖn, dÉn chøng phong kh«ng? v× sao? phó, cô thÓ, x¸c thùc - Qua đó em có nhận xét gì thái => Thái độ TG đức tính độ TG đức tính Bác ? (42) - Qua t×m hiÓu v¨n b¶n em cã nhËn xét gì nội dung và nghệ thuật đặc s¾c cña bµi v¨n? (5’) - HS đọc ghi nhớ SGK - 55 - Qua VB em rót bµi häc g×? * Hoạt động 3: HDHS luyện tập - Tìm ví dụ để chứng minh giản dị đời sống và thơ văn B¸c? - Hoạt động nhóm - NhiÖm vô: C¸c nhãm tËp trung gi¶i vấn đề, Đại diện nhóm trình bµy -> HS nhËn xÐt, GV kÕt luËn * Bài tập 2: Hs hoạt động độc lập - Qua VB này, em hiểu ntn là đức tÝnh gi¶n dÞ vµ ý nghÜa cña nætng cuéc sèng ? cña B¸c: c¶m phôc, ca ngîi ch©n thµnh, nång nhiÖt * Ghi nhí SGK - 55 III LuyÖn tËp * Bµi tËp VD: Trong th¬ tuyªn truyÒn cña B¸c - D©n ta ph¶i biÕt sö ta - TiÕn lªn toµn th¾ng ¾t vÒ ta + Trong th¬ B¸c viÕt vÒ cuéc sèng - “ Sống quen đạm nhẹ ngời - S¸ng bê suèi tèi vµo hang * Bµi tËp §øc tÝnh gi¶n dÞ lµ lèi sèng kh«ng cầu kì, xa hoa, đòi hỏi quá mức Có đợc đức tính này, dễ gần gũi, hoà đồng với ngời Cñng cè( 3’) - HS đọc bài đọc thêm SGK HD häc ë nhµ ( 2’) - §äc l¹i v¨n b¶n, Thuéc ghi nhí - Su tÇm nh÷ng bµi th¬, truyÖn kÓ vÒ B¸c - Soan tiết 94 Chuyển đổi câu chủ động Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / ./ 2013 TiÕt 94 Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động I Môc tiªu KiÕn thøc: - Khái niệm câu chủ động và câu bị động - Mục đích chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động và ngợc lại KÜ n¨ng: - Nhận biết câu chủ động và câu bị động văn Thái độ: -Sử dụng câu chủ động và câu bị động linh hoạt nói viết II ChuÈn bÞ GV: Tham kh¶o tµi liÖu SGV Ng÷ v¨n7 HS: §äc so¹n bµi theo c©u hái SGK III TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc 1.ổn định tổ chức.( 1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra( 5’) - Nªu néi dung, nghÖ thuËt v¨n b¶n: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå? - §¸p ¸n: ( ghi nhí SGK - 55) Bµi míi Hoạt động thầy và trò Tg Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu (13’) I Câu chủ động và câu bị động Câu chủ động và câu bị động - GV tr×nh chiÕu VD( SGK) * VÝ dô: (43) - HS đọc ví dụ SGK - 57 - Xác định chủ ngữ câu? - ý nghÜa cña chñ ng÷ c¸c c©u trªn kh¸c nh thÕ nµo? ( - Về cấu tạo: câu a-> chủ động; Câu b là câu bị động tơng ứng - VÒ ý nghÜa: Néi dung miªu t¶ c©u gièng Nhng chñ ng÷ a biểu thị chủ thể hành động Chủ ngữ b biểu thị đối tợng hoạt động.) - Tại nói đó là câu bị động tơng ứng? ( đó là cặp câu luôn luôn với nghĩa là có thể đổi câu chủ động-> bị độngvà ngợc lại Ngoài cã rÊt nhiÒu c©u kh¸c kh«ng thÓ đổi đợc gọi là câu bình thờng.) VD: - Nó rời sân ga, Vải đợc mùa - Thế nào là câu chủ động, bị động? VD? - HS đọc ghi nhớ SGK- 57 a Mäi ngêi yªu mÕn em -> CN biểu thị người thực h.đ hướng đến người khác (hay CN biểu thị chủ thể h.đ) C V b Em đợc ngời yêu mến - Câu a.=> Câu chủ động - Câu b => Câu bị động ->CN biểu thị người h.đ người khác hướng đến (hay CN biểu thị đ.tượng h.đ) ( VD:Con mÌo vå chuét - > C§ * Ghi nhí SGK - Con chuét bÞ mÌo vå -> B§.) 5’ * Hoạt động nhóm (5 ->6 em) - GV nªu yªu cÇu, nhiÖm vô - Tìm câu bị động tơng ứng với câu chủ động? a.- Ngời lái đò đẩy thuyền xa b.- Ngời ta chuyển đá lên xe c.- MÑ röa ch©n cho bÐ d.- Bọn xấu ném đá lên tàu hoả - Hoạt động nhóm - NhiÖm vô: C¸c nhãm tËp trung giải vấn đề Đại diện nhóm tr×nh bµy, HSNX, GVNX KL: a Thuyền đợc ngời lái đò đẩy (10’) xa b Đá đợc ngời ta chuyển lên xe * Hoạt động 2: Tìm hiểu mục đích việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động II Mục đích việc chuyển đổi - HS đọc ví dụ SGK câu chủ động thành câu bị động - Em chọn câu a hay câu b để * VD: ( SGK – 57) ®iÒn vµo chç cã dÊu ba chÊm ®o¹n trÝch díi ®©y? gi¶i thÝch v× em chän c¸ch viÕt nh trªn? - Chọn câu b để điền vì nó tạo liên kết ( Chän c©u b, v× nã t¹o liªn kÕt câu: Em tôi là chi đội trởng Em đợc câu Em tôi là chi đội trởng Em đợc ngời yêu mến - Tác dụng: Thay đổi cách diễn (44) đạt, tránh lặp mô hình câu.) - Mục đích chuyển đổi câu chủ (12’) động thành câu bị động? - HS đọc ghi nhớ SGK - 58 * Hoạt động 3: HDHS luyện tập *Ghi nhí SGK- 58 - HS đọc yêu cầu bài tập III LuyÖn tËp + Hoạt động nhóm ( theo bàn) *Bài tập 1.Tìm câu bị động - GV nªu yªu cÇu nhiÖm vô 5’ ®o¹n trÝch - Thùc hiÖn bµi tËp1 - Có (các thứ quý) đợc trng - Hoạt động nhóm bµy tñ kÝnh, b×nh pha lª - NhiÖm vô: C¸c nhãm tËp trung - Tác giả “ vần thơ”liền đợc tôn giải vấn đề Đại diện nhóm làm đơng thời đệ thi sĩ tr×nh bµy, NX - GVKL: = > Tác giả chọn câu bị động nhằm tránh lặp lại kiểu câu đã dùng trớc đó a.- Xóm làng bị đốt phá dã §ång thêi t¹o liªn kÕt tèt h¬n gi÷a man c¸c c©u ®o¹n b Tôi bị các ông đánh đập *Bài tập Nhận biết câu bị động và c Hồng đợc tặng thởng huân chchủ động ¬ng d Ngêi ta ®a anh ®i ¨n dìng - Câu bị động: a,b - GV treo b¶ng phô bµi tËp - Câu câu chủ động: c,d - HS hoạt động độc lập ->Trả lời c©u hái - HS nhËn xÐt, GV KL: Cñng cè ( 3’) - Thế nào là câu chủ động, bị động? Tác dụng? - GV cñng cè, kh¾c s©u kiÕn thuÐc bµi gi¶ng HD häc ë nhµ ( 2’) - Thuéc ghi nhí, hoµn thiÖn c¸c bµi tËp vµo vë - So¹n tiÕt 95, 96 ViÕt bµi tiÕt - §äc So¹n v¨n b¶n: ý nghÜa v¨n ch¬ng Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / 2013 TiÕt 95 – 96 ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè t¹i líp I Môc tiªu KiÕn thøc: - Kiểm tra đánh giá nhận thức HS kiểu bài nghị luận chứng minh Xác định luận đề, luận điểm, tìm ý, xếp lí lẽ dẫn chứng, trình bày lời văn qua bài viết cô thÓ KÜ n¨ng: - Củng cố các kĩ tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý Thái độ: - Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c, trung thùc giê kiÓm tra II ChuÈn bÞ GV: Đề bài, đáp án, biểu điểm HS: ¤n tËp v¨n nghÞ luËn chøng minh III TiÕn tr×nh d¹y häc 1.ổn định tổ chức.( 1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: viết bài * §Ò bµi: (45) Em h·y chøng minh r»ng: §êi sèng cña chóng ta sÏ bÞ tæn h¹i rÊt lín nÕu chóng ta kh«ng cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng sèng *Yêu cầu: a Më bµi - Nêu rõ tầm quan trọng môi trờng ngời - Sù tæn h¹i rÊt lín ngêi kh«ng b¶o vÖ m«i trêng sèng b Th©n bµi * Chøng minh: §êi sèng cña chóng ta sÏ bÞ tæn h¹i rÊt lín nÕu chóng ta kh«ng cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng - Nạn phá rừng, đốt rừng gây hậu nghiêm trọng - Nạn đánh bắt trên sông, trên biển phơng tiện nguy hiểm - Nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhà máy, xí nghiệp, thải các khí độc - thành thị: Khí thải, nớc thải, chất thải không đợc xử lí kịp thời, trở thành nguy c¬ bïng ph¸t dÞch bÖnh - ë n«ng th«n: Sù thiÕu hiÓu biÕt vÒ khoa häc kÜ thuËt còng g©y nh÷ng t¸c h¹i không nhỏ đời sống ngày Môi trờng vệ sinh dẫn đến đau ốm, bệnh tật, giảm sức lao động c KÕt bµi - Mçi ngêi d©n ph¶i cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng - ý thức đó phải đợcthể hành động cụ thể - Tuyên truyền, vận độngmọi ngời hãy tích cực góp phần vào việc giữ gìn ngôi nhà chung cña thÕ giíi C BiÓu ®iÓm - Điểm - 10 + Bài đủ các ý trên, mạch lạc, bố cục rõ ràng, chữ viết cẩn thận, sạch, đẹp, trình bày khoa học, không sai lỗi chính tả - Điểm - + Bài viết đủ ý, mạch lạc, đúng kiểu bài chứng minh, bố cục rõ ràng Nhng còn mắc vài lỗi diễn đạt - Điểm - + Bài viết đủ ý, bố cục rõ ràng Còn mắc lỗi diễn đạt, Sai không qu¸ lçi vÒ chÝnh t¶ - §iÓm - + Bµi cã ý , cßn s¬ sµi, bè côc cha râ rµng Tr×nh bµy cha s¹ch, cßn mắc lỗi diễn đạt, chính tả - Điểm - Bài viết quá sơ sài, diễn đạt lủng củng, sai nhiều lỗi chính tả, trình bµy bÈn - §iÓm Bá giÊy tr¾ng Cñng cè.(3’) - Thu bµi - NhËn xÐt ý thøc lµm bµi cña HS HD häc ë nhµ.(2’) - TiÕp tôc «n tËp v¨n nghÞ luËn chøng minh - So¹n tiÕt 97 ý nghÜa v¨n ch¬ng Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / 2013 TiÕt 97 ý nghÜa v¨n ch¬ng ( Hoµi Thanh) I Môc tiªu KiÕn thøc: - S¬ gi¶n vÒ nhµ v¨n Hoµi Thanh - Quan niÖm cña t¸c gi¶ vÒ nguån gèc, ý nghÜa, c«ng dông cña v¨n ch¬ng - Luận điểm và cách trình bày luận điểm vấn đề văn học văn nghÞ luËn cña nhµ v¨n Hoµi KÜ n¨ng: - §äc – hiÓu v¨n b¶n nghÞ luËn v¨n häc - Xác định và phân tích luận điểm đợc triển khai văn nghị luận (46) - VËn dông, tr×nh bµy luËn ®iÓm bµi v¨n nghÞ luËn Thái độ: - TÝch cùc häc, t×m hiÓu vÒ v¨n nghÞ luËn chøng minh II ChuÈn bÞ GV: Bài soạn+ SGK+SGV HS: §äc, so¹n bµi theo c©u hái SGK III TiÕn tr×nh d¹y häc 1.ổn định tổ chức (1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra (5’) - Đức tính giản dị Bác Hồ đơc thể ntn ? Nêu dẫn chứng ? *Ghi nhớ+ văn Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HD HS đọc tìm hiểu (10’) I Đọc, tìm hiểu chung văn chung v¨n b¶n - GV hớng dẫn đọc -> đọc mẫu-> gọi HS đọc -> HS nhận xét – GV nhận * T¸c gi¶: Hoµi Thanh (1909-1982) xÐt Nghi Trung – Nghi Léc – NghÖ - HS đọc phần chú thích An - H·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c - Ông đợc nhà nớc truy tặng giải thgiả? ëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n hãa nghÖ - Hoàn cảnh đời tác phẩm ? thuËt n¨m 2000 * ThÓ lo¹i: NghÞ luËn v¨n ch¬ng - VB đợc viết theo thể loại nào ? * Bè côc Bố cục: phần - Văn đợc chia làm phần? Néi dung chÝnh cña tõng phÇn? * Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu VB - Em hiÓu thÕ nµo lµ cèt yÕu? -> C¸i chÝnh, c¸i quan träng nhÊt chø cha ph¶i lµ nãi tÊt c¶ - Tríc nªu lªn nguån gèc cña v¨n chơng, tác giả đã giải thích nguồn gèc cña thi ca b»ng c¸ch nµo? -> DÉn c©u truyÖn cña nhµ thi sÜ Ên §é vµ chim bÞ th¬ng TiÕng khãc nøc në , nhÞp tim run rÈy tríc chim nhá s¾p chÕt lµ nguån gèc cña thi ca - T¸c gi¶ cã thËt sù tin vµo chuyÖn m×nh dÉn hay kh«ng? -> T¸c gi¶ kh«ng thËt sù tin vµo chuyÖn m×nh dÉn “ C©u truyÖn cã (20’) Phần 1: Từđầu… Muôn loài => Nguồn gốc văn chương Phần 2: Còn lại => Công dụng và ý nghĩa văn chương II T×m hiÓu v¨n b¶n 1.Nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng (47) lẽ là câu truyện hoang đờng” - §iÒu g× ë c©u truyÖn lµm c¨n cø cho t¸c gi¶ kÕt luËn vÒ nguån gèc cña v¨n ch¬ng? -> ý nghĩa câu truyện đã cho phÐp t/g tin vµo nguån gèc cña thi ca ( nãi riªng) vµ v/ ch¬ng nãi chung -Theo Hoµi Thanh nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ g×? - Theo em quan niệm nh đã đúng cha? Cã cßn quan niÖm nµo kh¸c kh«ng? -> §óng nhng vÉn cã quan niÖm kh¸c: V¨n ch¬ng b¾t nguån tõ cuéc sống lao động ngời - Em hiÓu c©u v¨n V¨n ch¬ng sÏ lµ h×nh dung cña sù sèng mu«n h×nh v¹n tr¹ng nh thÕ nµo? - T¹i t¸c gi¶ nãi: V¨n ch¬ng cßn s¸ng t¹o sù sèng? - Hãy lấy dẫn chứng để làm sáng tỏ hai ý trªn? -> Qua v¨n ch¬ng, ta biÕt thÕ giíi cæ tÝch, truyÒn thuyÕt, ta biÕt cuéc sèng cña nh©n d©n qua ca dao §Êt níc Việt Nam tơi đẹp qua bài cây tre ViÖt Nam S¸ng t¹o sù sèng míi thÕ giíi loµi vËt DÕ MÌn phiªu lu kÝ… - HS đọc lại đoạn văn "Vậy thì đến hết -> đế trả lời câu hỏi dới - Theo Hoµi Thanh c«ng dông cña văn chơng đem lại cho ngời đọc nh÷ng g×? - Để thuyết phục ngời đọc, ngời nghe ý nghĩa văn chơng đ/s ngời, t/g đã sử dụng nghệ thuất g× ? (7’) - HS đọc phần ghi nhớ * Hoạt động 3: HDHS luyện tập - Hoµi Thanh viÕt: V¨n ch¬ng g©y cho ta nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã, luyÖn cho ta nh÷ng t×nh c¶m s½n cã Hãy dựa vào kiến thức văn học để giải thích và tìm dẫn chứng để chứng minh cho câu nói đó? - nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ lßng th¬ng ngêi, th¬ng c¶ mu«n vËt, mu«n loµi V¨n ch¬ng lµ h×nh dung cña sù sèng - Cuéc sèng cña ngêi, x· héi vèn mu«n h×nh v¹n tr¹ng, v¨n ch¬ng cã nhiệm vụ phản ánh sống đó - V¨n ch¬ng s¸ng t¹o sù sèng v× v¨n ch¬ng ®a nh÷ng h×nh ¶nh, nh÷ng ý tëng mµ cuéc sèng hiÖn t¹i cha có để xây dựng biến chúng thành hiÖn thùc - V¨n ch¬ng gióp cho ngêi cã t×nh c¶m, cã lßng vÞ tha, nh©n ¸i " g©y cho ta nh÷ng t/c ta kh«ng cã, luyÖn nh÷ng t×nh c¶m ta s½n cã", biÕt cái đẹp, cái hay cảnh vật, thiên nhiªn * NghÖ thuËt: - LËp luËn chÆt chÏ, võa cã lÝ lÏ, dÉn chøng m¹ch l¹c, ch¾c ch¾n., võa cã c¶m xóc, h×nh ¶nhcô thÓ râ rµng * Ghi nhí SGK - 63 III LuyÖn tËp - G©y: Lµ t¹o ra, x©y míi tõ chç cha cã g× - Luyện: Là rèn luyện, bồi đắp, làm cho đẹp thêm - LÊy dÉn chøng tõ nh÷ng t¸c phÈm đã học Cñng cè ( 3’) - Theo tác giả văn chơng đem lại cho ngời đọc gì? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - §äc l¹i néi dung v¨n b¶n, häc thuéc ®o¹n v¨n “ V¨n ch¬ng g©y cho ta hÕt” - ¤n tËp kiÕn thøc v¨n häc, chuÈn bÞ giê sau kiÓm tra 45 mét tiÕt v¨n (48) Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / 2013 Tiết 98 KiÓm tra v¨n I Mục đích - Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ chơng trình ngữ văn sau học xong phần văn từ tuần 22 đến tuần 26 cụ thể: KiÕn thøc: -Hiểu khái niệm tục ngữ, đặc sắc nội dung và nghệ thuật số câu tục ngữ Việt Nam và các văn nghị luận đã học KÜ n¨ng: -Phân tích đợc giá trị nội dung và nghệ thuật số tác phẩm nghị luận đại Việt Nam - Kĩ sử dụng các biện pháp tu từ, nghệ thuật đối, nghệ thuật lập luận, cách bố côc chÆt chÏ viÕt v¨n Thái độ: - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc tù gi¸c lµm bµi II ChuÈn bÞ ổn định tổ chức (1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra A Ma trận đề: Mức độ Vận dụng Tªn chủ đề Nhận biết Th«ng hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao Cộng Tục ngữ HiÓu thÕ nµo lµ tục ngữ, nªu đợc ví dụ Số c©u Số c©u: Số c©u: Số điểm Sốđiểm: Số điểm: Tỉ lệ % Tỉ lệ: % Tỉ lệ: 20 % Văn nghị Nhớ gi¸ luận tri ND, - Tinh thần NT văn yªu nước Tinh nh©n d©n ta thÇn yªu níc cña ND ta -§øc tÝnh Số c©u: Số điểm: Tỉ lệ: 20 % Viết đợc bài văn ngắn tr×nh bày SuynghÜ cña em vÒ v¨n b¶n §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå" (49) gi¶n dÞ cña B¸c Hå Số c©u Số c©u: Số c©u: Số c©u: Số điểm Sốđiểm: Số điểm: Số điểm: Tỉ lệ % Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 60 % Tỉ lệ: 80 % Tổng số c©u Số c©u: Số c©u: Số c©u: Số c©u: Tổng số điểm Sốđiểm: Số điểm: Số điểm: Sốđiểm:10 Tỉ lệ % Tỉ lệ :20% Tỉ lệ : 20% Tỉlệ: 60% Tỉ lệ:100% B §Ò bµi: ThÕ nµo lµ tôc ng÷ ? Nªu c©u tôc ng÷ mà em biết? (2 đ) Nªu ngắn gọn gi¸ trị néi dung, nghệ thuật văn Tinh thần yªu nước nh©n d©n ta (Hồ ChÝ Minh) (2đ ) Viết bài văn ngắn (10-15 dßng) tr×nh bày suy nghÜ cña em sau häc xong v¨n b¶n “§øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå”.(6đ) C §¸p ¸n: C©u 1: (2 điểm) Tục ngữ là câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể kinh nghiệm nhân dân mặt (tự nhiên, lao động sản xuất, xã hội), đợc nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói ngày - VÝ dô ( häc sinh tù nªu ) (Mỗi ý đóng 0,5 điểm) C©u 2: (2 điểm) * Néi dung: B»ng nh÷ng dÉn chøng cô thÓ, phong phó, giµu søc thuyÕt phôc lịch sử dân tộc và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lợc, bài văn đã làm s¸ng tá mét ch©n lÝ: “ D©n ta cã mét lßng nång nµn yªu níc §ã lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña ta” * NghÖ thuËt: Bµi v¨n lµ mét mÉu mùc vÒ lËp luËn, bè côc vµ c¸ch dÉn chøng cña thÓ v¨n nghÞ luËn Câu 3:( điểm) * HS viết bài văn ngắn (10-15 dòng) đảm bảo các ý sau: yªu cÇu chung: - Bµi v¨n cã bè côc ba phÇn râ rµng, chÆt chÏ Tr×nh bµy hîp lý Kh«ng m¾c lçi chính tả và lỗi diễn đạt - Bài viết giaù cảm xúc,nêu đợc cảm nhận sâu sắc đức tính giản dị B¸c Hå Yªu cầu cụ thể: - Gi¶n dÞ lµ mét nh÷ng phÈm chÊt cao quÝ cña B¸c Hå - Biểu đức tinh giản dị cña B¸c: Gi¶n dÞ b÷a ¨n hµng ngµy, nhµ ë, viÖc lµm, lêi nãi vµ bµi viÕt - Đó là sống phong phú, cao đẹp tinh thần, tình cảm, không màng đến hëng thô vËt chÊt, kh«ng v× riªng m×nh - Văn nghị luận Đức tính giản dị Bác Hồ đã làm cho ta thấu hiểu thêm phẩm chất tốt đẹp HCM -vị lãnh tụ CM tài ba, ngời cha già kính yêu dân (50) tộc và nhà văn hóa lớn nhân loại, chúng ta phải học tập và làm theo đức tính gi¶n dÞ cña ngêi cha hoàn chỉnh, diễn đạt yếu, còn mắc nhiều lỗi *Duyệt đề kiểm tra ngày tháng .năm 2013 Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / 2013 TiÕt 99 Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ( TiÕp theo) I Môc tiªu KiÕn thøc: - Quy tắc chuyển đổi câu chủ động thành kiểu câu bị động KÜ n¨ng: - Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động và ngợc lại - Đặt câu chủ động (hay bị động ) phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp Thái độ: - Có ý thức việc dùng câu chủ động và câu bị động II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK+ bài soạn HS: Đọc+ Tìm hiểu ví dụ/SGK III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức( 1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra (15’) - Thế nào là câu chủ động, câu bị động, mục đích việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động? cho ví dụ? - §A: + Câu chủ đông là câu có chủ ngữ ngời, vật thực hoạt động hớng vào ngời, vật khác ( chủ thể hoạt động ) + Câu bị động là câu có chủ ngữ ngời, vật đợc hoạt động ngời khác hớng vào ( đối tợng hoạt động) + Mục đích việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (và ngợc lại chuyển đổi câu bị động thành câu chủ động) đoạn văn nhằm liên kết các c©u ®o¹n thµnh mét m¹ch v¨n thèng nhÊt - VD HS tù lÊy Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu (15’) I Cách chuyển đổi câu chủ động cách chuyển đổi câu chủ động thành thành câu bị động câu bị động * VÝ dô ( SGK) - HS đọc VD a C¸nh mµn diÒu treo ë ®Çu bµn thê ông vải đã đợc hạ xuống từ hôm - vÝ dô trªn cã ®iÓm g× gièng vµ "hãa vµng" (51) kh¸c nhau? - Theo định nghĩa câu bị động thì hai câu có cùng là câu bị động kh«ng? -> Hai câu là câu bị động - C©u sau ®©y cã thÓ xem lµ cã cïng mét néi dung miªu t¶ víi hai c©u a và b không Ngời ta đã hạ cánh màn ®iÒu treo ë ®Çu bµn thê «ng v¶i xuèng tõ h«m “ho¸ vµng” -> C©u nµy cã cïng néi dung miªu t¶ víi hai c©u a vµ b -> c©u nµy lµ câu chủ động tơng ứng với hai câu a vµ b - Trình bày quy tắc chuyển đổi câu chủ động thành kiểu câu bị động? - HS đọc ví dụ - Nh÷ng c©u vÝ dô cã ph¶i lµ câu bị động không? Vì sao? - Tõ viÖc ph©n tÝch c¸c vÝ dô trªn em cã thÓ cho biÕt cã mÊy c¸ch chuyÓn đổi câu chủ động thành câu bị động? - HS đọc phần ghi nhớ (10’) * Hoạt động 2: HDHS luyện tập 7’ * Hoạt động nhóm( Nhóm nhỏ) - Chuyển đổi câu chủ động thành hai câu bị động theo hai kiểu kh¸c - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt - Chuyển đổi câu chủ động thành hai câu bị động Một dùng từ đợc, dïng tõ bÞ Cho biÕt s¾c th¸i nghÜa câu dùng từ đợc với câu dùng từ bÞ cã g× kh¸c nhau? b C¸nh mµn diÒu treo ë ®Çu bµn thê ông vải đãhạ xuống từ hôm "hóa vµng" * NhËn xÐt - Gièng nhau: Néi dung hai c©u miªu t¶ cïng mét sù viÖc - Kh¸c nhau: + Câu (a) có dùng từ đợc + Câu (b) không dùng từ đợc * Qui tắc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động - Chuyển từ ( cụm từ ) đối tợng hoạt động lên đầu câu - Thªm hoÆc kh«ng thªm c¸c tõ bÞ, đợc vào sau chủ đề câu * VÝ dô * NhËn xÐt - Cả hai câu không phải là câu bị động vì chúng không có câu chủ động tơng ứng * Ghi nhí (SGK T 64) II LuyÖn tËp * Bµi tËp a Ngôi chùa đợc ( nhà s vô danh ) x©y tõ thÕ kØ XIII - Ng«i chïa Êy x©y tõ thÕ kØ XIII b Tất cánh cửa chùa đợc ( ngời ta ) lµm b»ng gç lim - TÊt c¶ c¸nh cöa chïa lµm b»ng gç lim c Con ngựa bạch đợc (chàng kị sĩ) buộc bên gốc đào - Con ngựa bạch buộc bên gốc đào d Một lá cờ đại đợc ( ngời ta ) dựng ë gi÷a s©n - Một lá cờ đại dựng sân * Bµi tËp a Em bÞ thÇy gi¸o phª b×nh - Em đợc thầy giáo phê bình b Ng«i nhµ Êy bÞ ngêi ta ph¸ ®i - Ngôi nhà đợc ngời ta phá c Sự khác biệt … đã bị trào l u đô thÞ ho¸ thu hÑp - Sự khác biệt .đã đợc trào lu đô thÞ hãa thu hÑp Cñng cè ( 3’) - Có cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Học thuộc ghi nhớ+Tìm hiểu bài: LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh (52) Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / 2013 TiÕt 100 LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh I Môc tiªu KiÕn thøc: - Ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh - Yêu cầu mét ®o¹n v¨n chøng minh KÜ n¨ng: - RÌn kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n chøng minh Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc, bạo dạn nói trớc đông ngời II ChuÈn bÞ GV: §o¹n v¨n mÉu HS : So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra (KÕt hîp giê luyÖn tËp) Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: Chuẩn bị nhà (10’) I ChuÈn bÞ ë nhµ - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh ë nhµ * Hoạt động 2: HDHS luyện tập (30’) II LuyÖn tËp trªn líp - GV chép đề bài lên bảng * §Ò bµi: H·y chøng minh ý kiÕn phª b×nh cña Hoµi Thanh: “ V¨n ch¬ng g©y cho ta nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng - Em h·y nh¾c l¹i quy tr×nh t¹o lËp cã, luyÖn nh÷ng t×nh c¶m ta s½n cã.” v¨n b¶n? -> §Þnh híng chÝnh x¸c -> X©y dùng bè côc rµnh m¹ch hợp lí đúng định hớng -> Diễn đạt ý ghi bố cục thµnh c©u, ®o¹n v¨n chÝnh x¸c, m¹ch l¹c, liªn kÕt - Theo em đề bài yêu cầu viết vấn đề gì ? -> C«ng dông cña v¨n ch¬ng - §Ó thuyÕt phôc ai? -> Ngời đọc và ngời nghe - Nhằm đạt tới mục đích cụ thể nµo? -> Xác lập t tởng tình cảm, thái độ X©y dùng luËn ®iÓm văn chơng - LuËn ®iÓm 1: V¨n ch¬ng g©y cho ta - Theo em phÇn th©n bµi cÇn chøng nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã minh bao nhiªu luËn ®iÓm? C¸c - LuËn ®iÓm 2: V¨n ch¬ng luyÖn (53) luận điểm đợc xếp theo trật tù nh thÕ nµo? - Theo em mở bài cần nêu vấn đề g×? - PhÇn th©n bµi em cÇn lµm s¸ng tá nh÷ng g×? - Mỗi luận điểm chính cần đợc chia thµnh c¸c luËn ®iÓm nhá h¬n kh«ng? - Em hãy chia các luận điểm nhỏ để chøng minh cho luËn ®iÓm chÝnh? -> LuËn ®iÓm 1: - V¨n ch¬ng gióp ta hiÓu biÕt tù hµo vÒ lÞch sö d©n téc - Cho ta t×nh c¶m, lßng nh©n ¸i -> LuËn ®iÓm 2: - T×nh yªu cha mÑ - T×nh yªu thiªn nhiªn - Tình yêu quê hơng đất nớc nh÷ng t×nh c¶m ta s½n cã LËp dµn ý - Mở bài: Nêu luận đề ( công dụng cña v¨n ch¬ng) - Th©n bµi: + V¨n ch¬ng g©y cho ta nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã ( Ta lµ ai? - Là ngời đọc, ngời thởng thức tác phÈm v¨n ch¬ng) + Nh÷ng t×nh c¶m mµ ta kh«ng cã lµ g×? §ã lµ nh÷ng t×nh c¶m míi mµ ta có đợc sau quá trình đọc- hiểu, cảm nh©n t¸c phÈm v¨n ch¬ng V¨n ch¬ng h×nh thµnh ta nh÷ng t×nh c¶m Êy nh thÕ nµo? + V¨n ch¬ng luyÖn nh÷ng t×nh c¶m ta s½n cã ( Nh÷ng t×nh c¶m ta ®ang cã lµ gì? ( có thể liên hệ đến chính mình, hoÆc so s¸nh víi nh÷ng ngêi b¹n, ngêi thân mà em hiểu rõ đợc nghe, đợc đọc tâm sự) + V¨n ch¬ng cñng cè, rÌn luyÖn nh÷ng t×nh c¶m ta ®ang cã nh thÕ nµo? ( dÉn chøng) - KÕt bµi: C¶m xóc vµ t©m tr¹ng cña em sau lần đợc đọc tác phẩm văn ch¬ng hay + T¸c dông vµ ý nghÜa cña v¨n ch¬ng + Văn chơng ngời hiÖn t¹i vµ t¬ng lai ViÕt bµi - Dùa vµo dµn bµi, HS viÕt bµi - HS tr×nh bµy bµi viÕt cña m×nh-> HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt Cñng cè ( 3’) - Nh¾c l¹i quy tr×nh t¹o lËp v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Hoµn thiÖn bµi viÕt theo dµn ý trªn - ¤n tËp v¨n nghÞ luËn Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / 2013 I Môc tiªu TiÕt 101 ¤n tËp v¨n nghÞ luËn KiÕn thøc: - Hệ thống các văn đã học, nội dung bản, đặc trng thể loại, hiểu đợc giá trị t tëng vµ nghÖ thuËt cña tõng v¨n b¶n - Một số kiến thức liên quan đến đọc- hiểu văn nh nghị luận văn học, nghị luận x· héi - Sù kh¸c c¨n b¶n gia kiÓu nghÞ luËn vµ kiÓu v¨n b¶n tù sù, tr÷ t×nh KÜ n¨ng: - Khái quát, hệ thống hóa, so sánh, đối chiếu và nhận xét tác phẩm nghị luận văn häc vµ nghÞ luËn x· héi (54) - Nhận diện và phân tích đợc luận điểm, phơng pháp lập luận các văn đã häc - Tr×nh bµy, lËp luËn cã lý, cã t×nh Thái độ: - Gi¸o dôc HS t×nh c¶m say mª häc bé m«n II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra: KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy TG Néi dung vµ trß * Hoạt động 1: (15’) Tóm tắt đề tài, luận điểm, phơng pháp lập luận HDHS tóm tắt đề tài, các bài văn nghị luận đã học luËn ®iÓm, ph¬ng Tªn bµi §Ò tµi LuËn ®iÓm Ph¬ng ph¸p lËp luËn cña c¸c T¸c gi¶ nghÞ chÝnh ph¸p lËp bài văn nghị luận đã luËn luËn häc Tinh thÇn Tinh D©n ta cã mét Chøng -§äc l¹i c¸c VB nghÞ yªu níc cña thÇn yªu lßng nång nµn minh luận đã học nh©n d©n níc cña yªu níc §ã lµ ( Tõ bµi 20-> 24) ta.( Hå ChÝ nh©n mét truyÒn ®iÒn vµo b¶ng thèng Minh) d©n ta thèng quý b¸u kê: Tên bài, t/g, đè cña ta tµi nghÞ luËn, luËn Sự giàu đẹp Sự giàu Tiếng việt có Chứng ®iÓm chÝnh, ph¬ng Tiếng đẹp đặc sắc minh kết ph¸p lËp luËn ? ViÖt.( §Æng TiÕng cña mét thø hîp gi¶i Thai Mai) ViÖt tiếng đẹp, thích thø tiÕng hay §øc tÝnh §øc tÝnh B¸c gi¶n dÞ ë Chøng gi¶n dÞ cña gi¶n dÞ mäi ph¬ng diÖn: minh kÕt B¸c Hå cña B¸c ¨n, ë, lèi hîp gi¶i ( Ph¹m V¨n Hå sèng…sù gi¶n thÝch, §ång) dÞ Êy ®i liÒn víi b×nh luËn sù phong phó vÒ đời sống tinh thÇn cña B¸c ý nghÜa V¨n ch- Nguån gèc cña Gi¶i thÝch v¨n ¬ng vµ ý v¨n ch¬ng lµ ë kÕt hîp ch¬ng nghÜa t×nh th¬ng ngêi, b×nh luËn HoµiThanh) cña nã th¬ng mu«n loài, muôn vật ng- V¨n ch¬ng h×nh êi dung vµ s¸ng t¹o sù sèng, nu«i dìng vµ lµm giµu t×nh c¶m ngêi (15’) Tóm tắt nét nghệ thuật đặc sắc bốn bài nghị luận đã học *Hoạt động 2: Tªn bµi §Æc s¾c nghÖ thuËt HDHS tãm t¾t nh÷ng Tinh thÇn yªu - Bè côc chÆt chÏ, m¹ch l¹c, dÉn nét nghệ thuật đặc (55) s¾c cña c¸c bµi nghÞ luận đã học - Nªu tãm t¾t nh÷ng nét nghệ thuật đặc s¾c cña c¸c bµi nghÞ luận đã học ? níc cña nh©n d©n ta (10’) * Hoạt động 3: HDHS t×m hiÓu sù kh¸c gi÷a v¨n nghÞ luËn vµ tù sù, tr÷ t×nh chøng toµn diÖn, chän läc, tiªu biÓu vµ s¾p xÕp theo tr×nh tù thêi gian lÞch sö, rÊt khoa häc, hîp lÝ Sự giàu đẹp - KÕt hîp chøng minh víi gi¶i thÝch cña TiÕng ng¾n gän ViÖt - Luận và luận chứng xác đáng toµn diÖn, phong phó vµ chÆt chÏ §øc tÝnh gi¶n - KÕt hîp chøng minh víi gi¶i thÝch dÞ cña B¸c vµ b×nh luËn ng¾n gän Hå - DÉn chøng cô thÓ, toµn diÖn, ®Çy søc thuyÕt phôc - Lêi v¨n gi¶n dÞ, trµn ®Çy nhiÖt t×nh c¶m xóc ý nghÜa v¨n - KÕt hîp chøng minh víi gi¶i thÝch ch¬ng vµ b×nh luËn ng¾n gän Lêi v¨n giµu c¶m xóc, h×nh ¶nh Sù kh¸c gi÷a nghÞ luËn vµ tù sù, tr÷ t×nh -Tù sù: ( truyÖn kÝ) Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc kÓ truyện, miêu tả, để tái vật, tợng - Tr÷ t×nh: ( th¬ tr÷ t×nh, tuú bót.) Dïng ph¬ng thøc biểu cảm để thể tình cảm, cảm xúc - NghÞ luËn: Dïng ph¬ng thøc lËp luËn b»ng lÝ lÏ, dÉn chứng để trình bày ý kiến thuyết phục ngời đọc, ngời nghe - HS đọc phần ghi * Ghi nhí (SGK T 67) nhí Cñng cè( 5’) - HDHS cñng cè kiÕn thøc v¨n nghÞ luËn * Bµi tËp Mét bµi th¬ tr÷ t×nh: a) Kh«ng cã cèt truyÖn vµ nh©n vËt b) Kh«ng cã cèt truyÖn nhng cã thÓ cã nh©n vËt c) ChØ biÓu hiÖn trùc tiÕp t×nh c¶m, c¶m xóc cña t¸c gi¶ d) Cã thÓ biÓu hiÖn gi¸n tiÕp t×nh c¶m, c¶m xóc qua h×nh ¶nh thiªn nhiªn, ngêi hoÆc sù vËt * Bµi tËp Trong v¨n nghÞ luËn: a) Kh«ng cã cèt truyÖn vµ nh©n vËt b) Kh«ng cã yÕu tè miªu t¶, tù sù c) Cã thÓ biÓu hiÖn t×nh c¶m, c¶m xóc d) Kh«ng sö dông ph¬ng thøc biÓu c¶m * Bµi tËp Tôc ng÷ cã thÓ coi lµ: a) V¨n b¶n nghÞ luËn b) Kh«ng ph¶i lµ v¨n b¶n nghÞ luËn c) Một loại văn nghị luận đặc biệt ngắn gọn Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Lµm tiÕp ý a, c cña môc - Soạn bài: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu (56) Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / 2013 TiÕt 102 dùng cụm chủ vị để mở rộng câu I Môc tiªu KiÕn thøc: - Mục đích việc dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu - Các trờng hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu KÜ n¨ng: - NhËn biÕt c¸c côm chñ - vÞ lµm thµnh phÇn c©u - NhËn biÕt c¸c côm chñ - vÞ lµm thµnh phÇn cña côm tõ Thái độ: - Gi¸o dôc HS lßng say mª t×m hiÓu TiÕng ViÖt II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra ( 5’) -Nghị luận là gì ? Em đã đợc học bài văn nghị luận nào ? - §¸p ¸n: Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu (10’) I Thế nào là dùng cụm chủ vị để nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng më réng c©u c©u VÝ dô - HS đọc ví dụ NhËn xÐt C¸c côm danh tõ: - T×m c¸c côm danh tõ cã c©u - nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã v¨n ? - nh÷ng t×nh c¶m ta s½n cã * Hoạt động nhóm ( Nhóm nhỏ) 5’ * CÊu t¹o cña nh÷ng côm danh tõ - Ph©n tÝch cÊu t¹o cña nh÷ng côm §Þnh ng÷ Trung §Þnh ng÷ danh từ vừa tìm đợc và cấu tạo tríc t©m sau phô ng÷ mçi côm danh tõ? Nh÷ng t×nh ta kh«ng - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ c¶m cã - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt Nh÷ng t×nh ta s½n cã - Qua ph©n tÝch em h·y cho biÕt thÕ c¶m nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng c©u? * Ghi nhí SGK - 68 - HS đọc phần ghi nhớ (15’) II C¸c trêng hîp dïng côm chñ * Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu các vị để mở rộng câu trờng hợp dùng cụm chủ vị để mở * VÝ dô ( SGK - 68) réng c©u a Chị Ba /đến => C- V làm CN - HS đọc ví dụ - T×m c¸c côm chñ vÞ c¸c c©u trên và cho biết cụm chủ vị đó làm b.Tinh thÇn/rÊt h¨ng h¸i => Côm Cthµnh phÇn g× ? V lµm VN ( T×m côm C- V lµm thµnh phÇn c©u hoÆc thµnh phÇn cña côm tõ c©u (57) cách đặt câu hỏi: c Trời/sinh lá sen để bao bọc cốm, - §iÒu g× khiÕn ngêi nãi ( t«i) rÊt còng nh trêi/sinh cèm n»m ñ vững tâm ? ( -> Chị Ba đến) l¸ sen - Khi b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn, nh©n d©n -> Côm C - V lµm bæ ng÷ ta thÕ nµo? ( Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i) cụm động từ + CH: Chóng ta cã thÓ nãi g×? ( Trêi sinh l¸ ) d C¸ch m¹ng th¸ng 8/thµnh c«ng - Nói cho đúng thì phẩm giá -> Cụm C-V làm định ngữ cho cụm Tiếng Việt thực đợc xác danh tõ định và đảm bảo từ ngày nào ? ( Từ ngµy/ CM th¸ng t¸m thµnh c«ng.) - Qua ph©n tÝch, em h·y cho biÕt cã các trờng hợp nào để mở rộng câu ? * Ghi nhí SGK - 69 - HS đọc ghi nhớ SGK (10’) - HS lÊy thªm vÝ dô vµ ph©n tÝch III LuyÖn tËp * Hoạt động 3: HDHS làm bài tập 5’ * Bµi tËp - T×m côm chñ vÞ lµm thµnh phÇn c©u a .chØ riªng nh÷ng ngêi chuyªn hoÆc thµnh phÇn côm tõ trog c¸c c©u , môn/ địch đợc -> Định ngữ cho biÕt mçi c©u, côm C-V lµm b .khuôn mặt/ đầy đặn -> Cụm thµnh phÇn g× ? CV lµm vÞ ng÷ - HS giải vấn đề c Các cô gái Vòng đỗ gánh -> cụm - GV chuÈn kiÕn thøc CV làm định ngữ hiÖn tõng l¸ cèm, s¹ch chót bôi nµo.-> côm CV lµm bæ ng÷ d .mét bµn tay ®Ëp vµo vai -> Côm CV lµm chñ ng÷ h¾n giËt m×nh.-> Côm CV lµm bæ ng÷ Cñng cè (3’) - Thế nào là dùng cụm C – V để mở rộng câu? Các trờng hợp dùng cụm C - V để më réng c©u? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) -Học thuộc ghi nhớ SGK+ Làm bài tập còn lại -Chuẩn bị bài: Tìm hiểu chung phép lập luận giải thích Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / 2013 TiÕt 103 T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch I Môc tiªu KiÕn thøc: - ĐÆc ®iÓm cña mét bµi v¨n nghÞ luËn gi¶i thÝch vµ yªu cÇu c¬ b¶n cña phÐp lËp luËn gi¶i thÝch KÜ n¨ng: - Nhận diện và phân tích bài văn nghị luận giải thích để hiểu đặc điểm kiểu v¨n v¶n nµy - Biết so sánh để phân biệt lập luận giải thích lập luận chứng minh Thái độ: - Gi¸o dôc ý thøc t×m hiÓu v¨n lËp luËn gi¶i thÝch II ChuÈn bÞ (58) GV: SGV, SGK HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra ( 5’) - ThÕ nµo lµ nghÞ luËn chøng minh? - §¸p ¸n: Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu (25’) I Mục đích và phơng pháp giải mục đích và phơng pháp giải thích thÝch - Trong đời sống, nào ngời ta cần đợc giải thích? -V× cã lôt? - V× l¹i cã nguyÖt thùc? - V× trêi ma ta nh×n thÊy chíp tríc råi míi nghe thÊy tiÕng sÊm? - Muốn trả lời đợc các câu hỏi trên - V¨n gi¶i thÝch b¾t nguån tõ nhu cÇu ta ph¶i lµm g×? hiÓu biÕt, nhËn thøc cña ngêi - Theo em bµi v¨n gi¶i thÝch b¾t - Mục đích giải thích: Để hiểu rõ, hiểu nguån tõ ®©u? s©u mäi lÜnh vùc - V¨n gi¶i thÝch viÕt nh»m môc đích gì ? V¨n b¶n: Lßng khiªm tèn - HS đọc VB: Lòng khiêm tốn - Giải thích vấn đề: lòng khiêm tốn - Bài văn giải thích vấn đề gì? Giải - Gi¶i thÝch b»ng c¸ch so s¸nh c¸c sù thÝch nh thÕ nµo? vật tợng đời sống hàng ngµy - Ph¬ng ph¸p gi¶i thÝch cã ph¶i lµ ®a - Ph¬ng ph¸p gi¶i thÝch: các định nghĩa lòng khiêm tốn + Đa các định nghĩa lòng khiêm kh«ng? V× sao? tèn -> Khiªm tèn lµ tÝnh nh· nhÆn Khiªm tèn lµ biÕt m×nh, hiÓu ngêi V× nã tr¶ lêi cho c©u hái: Khiªm tèn lµ g×? - Liệt kê các biểu đối lập với + Liệt kê các biểu đối lập với khiªm tèn cã ph¶i lµ c¸ch gi¶i thÝch khiªm tèn : kiªu c¨ng, tù phô, tù m·n, kh«ng? V× sao? kiªu ng¹o, khinh ngêi -> §èi lËp víi khiªm tèn lµ kiªu căng, tự mãn, kiêu ngạo đợc coi là cách giải thích vì đó là thủ pháp đối lập - ViÖc chØ c¸i lîi cña khiªm tèn vµ c¸i h¹i cña kh«ng khiªm tèn cã + ChØ c¸i lîi, c¸i h¹i cña khiªm tèn ph¶i lµ c¸ch g/t kh«ng? V× sao? - VËy qua ph©n tÝch em hiÓu M§ vµ ph¬ng ph¸p gi¶i thÝch lµ g×? (10’) * Ghi nhí ( SGK T 71) - HS đọc phần ghi nhớ SGK II LuyÖn tËp *Hoạt động 2: HDHS luyện tập * Bài văn: Lòng nhân đạo - HS đọc bài văn: Lòng nhân đạo - Vấn đề giải thích: Lòng nhân đạo - Vấn đề đợc giải thích bài văn - Ph¬ng ph¸p gi¶i thÝch: LÊy c¸ch gi¶i lµ g×? thích trực tiếp từ vấn đề hàng - Bµi v¨n dïng ph¬ng ph¸p gi¶i ngày tiếp xúc với đời sống với thÝch nµo? (59) mäi ngêi xung quanh Cñng cè ( 3’) - Thế nào là văn giải thích? Mục đích giải thích là gì? Híng dÉn vÒ nhµ( 1’) - So¹n bµi: Sèng chÕt mÆc bay Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / 2013 TiÕt 104 Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè tr¶ bµi kiÓm tiÕng viÖt, tr¶ bµi kiÓm tra v¨n I Môc tiªu KiÕn thøc: - HS củng cố lại kiến thức và kĩ đã học văn nghị luận chứng minh, c«ng viÖc t¹o lËp v¨n b¶n nghÞ luËn, c¸ch viÕt ®o¹n v¨n chøng minh - Kiểm tra kiến thức tiếng việt và văn học học kì II từ tuần 20 đến tuần 26 KÜ n¨ng: -Đánh giá chất lợng bài làm mình qua bài làm, từ đó phát huy u điểm khắc phục nhợc điểm để làm bài tốt Thái độ: - Gi¸o dôc HS lßng say mª t×m hiÓu häc tËp bé m«n II ChuÈn bÞ GV: Bài kiểm tra cuae h/s đã chấm HS: Ôn tập các nội dung đã kiểm tra III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra: KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: Trả bài TLV số (19’) I Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè - GV chép đề lên bảng * §Ò bµi: Em h·y chøng minh - HS đọc lại đề bài r»ng: §êi sèng cña chóng ta sÏ bÞ - Khi viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn tæn h¹i rÊt lín nÕu chóng ta kh«ng chứng minh phải qua bớc đó là cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng nh÷ng bíc nµo? *NhËn xÐt chung * ¦u ®iÓm: + ¦u ®iÓm: -Đa số các em nắm đợc cách làm bµi v¨n chøng minh + LËp luËn râ rµng, rµnh m¹ch + Xác định đúng luận điểm, dẫn chøng phï hîp chÝnh x¸c - Một số bài viết trình bày đẹp, ch÷ viÕt râ rµng, bè côc chÆt chÏ * Nhîc ®iÓm: -Mét sè em cha n¾m v÷ng ph¬ng + Nhîc ®iÓm ph¸p lµm bµi - Cha xác định đợc luận điểm, dẫn chøng cha phong phó - Mét sè bµi viÕt sai nhiÒu lçi chÝnh t¶ và lỗi diễn đạt, sơ sài (10’) II Tr¶ bµi kiÓm tra TiÕng ViÖt * Hoạt động 2: Trả bài kiểm tiếng viÖt *Đáp án - GV tr¶ bµi kiÓm tra cho HS (đã nêu tiết 90) (60) -GV trình bày đáp án-> HS ghi vào và đối chiếu với bài làm mình - GV nhận xét bài làm HS: + ¦u ®iÓm: - Đa số các em hiểu đề làm đợc bài.đúng đáp án - NhËn biÕt râ kiÓu c©u rót gän, c©u đặc biệt và xác định đợc tên gọi c¸c tr¹ng ng÷ -Xác định đợc các trạng ngữ, gọi tên c¸c tr¹ng ng÷ -Mét sè em tr×nh bµy s¹ch, râ rµng, đúng chính tả +Hạn chế: - Mét sè cha biÕt tr×nh bµy mét ®o¹n văn, diễn đạt lủng củng - Mét sè em tr×nh bµy cÈu th¶, tÈy (9’) xo¸, bÈn, cha biÕt tr×nh bµy mét ®o¹n văn theo yêu cầu, cha đợc câu đặc biệt * Hoạt động 3: Trả bài KT văn - GV tr¶ bµi kiÓm tra cho HS -GV trình bày đáp án-> HS ghi vào và đối chiếu với bài làm mình - GV nhận xét bài làm HS: +¦u ®iÓm: - Đa số nắm vững đợc nội dung kiến thức đã học , bài làm đạt yêu cầu - Nhiều bài trình bày đúng dấu hiệu câu, đoạn, sạch, đẹp + Nhîc ®iÓm: -Mét sè bµi viÕt tr×nh bµy cha khoa häc, tr×nh bµy bÈn - HS sửa lỗi bài viết TLV III Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n *Đáp án (đã nêu tiết 98) Cñng cè ( 5’) - GV lÊy ®iÓm vµo sæ Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - So¹n bµi: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch (61) Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / 2013 TiÕt105 sèng chÕt mÆc bay ( Ph¹m Duy Tèn) I Môc tiªu KiÕn thøc: - S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ Ph¹m Duy Tèn - HiÖn thùc vÒ t×nh c¶nh khèn khæ cña nh©n d©n tríc thiªn tai vµ sù v« tr¸ch nhiÖm bọn quan lại dới chế độ cũ - Nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n " Sèng chÕt mÆc bay - mét tác phẩm đợc coi là mở đầu cho thể loại truyện ngắn Việt Nam đại - NghÖ thuËt: X©y dùng t×nh huèng truyÖn nghÞch lÝ KÜ n¨ng: - Đọc - hiểu số truyện ngắnhiện đại đầu kỉ XX - KÓ tãm t¾t truyÖn - Phân tích nhân vật, tình truyện qua các cảnh đối lập-tơng phản và tăng cấp Thái độ: - Gi¸o dôc tinh thÇn phª ph¸n, lªn ¸n nh÷ng thãi v« tr¸ch nhiÖm phËn sù, nhÊt lµ ë c¬ng vÞ nh viªn quan truyÖn II ChuÈn bÞ GV: Tranh, ảnh cảnh lũ lụt, cảnh nhân dân giữ đê, cảnh quân Phụ Mẫu và tay chân đánh tổ tôm đê vỡ, lợc đồ sông ngòi Bắc Bộ HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra.(5’) - ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? - §¸p ¸n: Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu tác (15’) I Đọc, tìm hiểu chung gi¶, t¸c phÈm - GV hớng dẫn đọc -> đọc mẫu-> HS đọc -> HS nhận xét – GV nhận T¸c gi¶: Ph¹m Duy Tèn (1883 – xÐt 1924) quª Thêng TÝn – Hµ T©y ( Hµ -H·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶? Néi) T¸c phÈm ? Tác phẩm: Sống chết mặc bay đợc - GVtãm t¾t VB coi lµ t¸c phÈm më ®Çu cho thÓ lo¹i truyện ngắn Việt Nam đại ( Dân làng X, phủ X phải đối mặt với nguy đê vỡ Họ cố gắng để cứu đê, bảo toàn tính mạng và sống mình Trong ấy, đình cao mà vững chãi, người có trách nhiệm hộ đê là quan phủ và các chức sắc ăn chơi, hưởng lạc, say mê ván bài tổ tôm, lãng quên đám dân cực khổ tình “ ngàn cân treo sợi tóc” Và đúng lúc quan sung sướng vì ù ván bài to Bè côc: 3phần là lúc đê vỡ, dân chúng lâm (62) vào cảnh “màn trời chiếu đất”, thảm sầu.) - Văn đợc chia làm phần? Néi dung chÝnh cña tõng phÇn? -> PhÇn 1: Tõ ®Çu -> Háng mÊt: Nguy vỡ đê và chống đỡ ngêi d©n -> PhÇn 2: TiÕp -> §iÕu mµy: C¶nh (20’) quan phủ cùng lũ nha lại đánh bài II T×m hiÓu v¨n b¶n hộ đê -> Phần 3: Còn lại: Cảnh đê vỡ, nh©n d©n r¬i vµo c¶nh th¶m sÇu * Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu văn b¶n - Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuËt g× v¨n b¶n? -> NghÖ thuËt t¬ng ph¶n - VËy em hiÓu nghÖ thuËt t¬ng ph¶n lµ g×? -> T¬ng ph¶n lµ t¹o nh÷ng c¶nh tợng, hành động, tính cách trái ngợc để làm bật ý tởng t¸c phÈm hoÆc t tëng chÝnh cña t¸c phÈm - Em h·y chØ hai mÆt t¬ng ph¶n c¬ b¶n truyÖn: Sèng chÕt mÆc bay? -> T¬ng ph¶n gi÷a søc ngêi vµ søc n1 Sù t¬ng ph¶n gi÷a søc ngêi vµ íc sức nớc, nguy vỡ đê và nhân dân -> Tơng phản cảnh hộ đê ngoài cứu đê đình dân phu và cảnh hộ đê - Thời gian: Gần đêm -> làm đình quan phụ mẫu và tăng thêm khó khăn, ngời cố đám nha lại sức, mệt mỏi đến cao độ - GV trình chiếu tranh cảnh đê vỡ và - Thêi tiÕt: Ma giã tÇm t·, kh«ng døt ngời dân cứu đê vµ ngµy cµng to - Nhân dân hộ đê vào thời gian - Không khí, cảnh tợng hộ đê: Nhốn nµo? nh¸o, c¨ng th¼ng Hµng tr¨m d©n phu - Thời tiết lúc nửa đêm đợc tác giả đói khát, mệt lử, ớt nh chuột lột miªu t¶ nh thÕ nµo? - T¸c gi¶ miªu t¶ kh«ng khÝ, c¶nh t- Níc s«ng cuån cuén bèc lªn ợng hộ đê nh nào? - §ª nóng thÕ, hai ba ®o¹n thÈm lËu Sức nớc, đê lúc đó đợc tác giả miªu t¶ nh thÕ nµo? -> Sù bÊt lùc cña søc ngêi tríc søc trời Sự yếu kém đê trớc - Nh÷ng c¶nh tîng t¬ng ph¶n Êy t¹o níc đợc hiệu ghệ thuật gì? *HS: Nêu ý kiến- GV bổ sung Cñng cè ( 3’) - T×m nh÷ng chi tiÕt sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt t¬ng ph¶n v¨n b¶n? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Tìm hiểu tiếp phÇn cßn l¹i cña VB Ngµy gi¶ng: (63) Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / 2013 TiÕt 106 sèng chÕt mÆc bay ( TiÕp theo) I Môc tiªu KiÕn thøc: - S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ Ph¹m Duy Tèn - HiÖn thùc vÒ t×nh c¶nh khèn khæ cña nh©n d©n tríc thiªn tai vµ sù v« tr¸ch nhiÖm bọn quan lại dới chế độ cũ - Nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n " Sèng chÕt mÆc bay - mét tác phẩm đợc coi là mở đầu cho thể loại truyện ngắn Việt Nam đại - NghÖ thuËt: X©y dùng t×nh huèng truyÖn nghÞch lÝ t¬ng ph¶n,t¨ng cÊp KÜ n¨ng: - Đọc - hiểu số truyện ngắn đại đầu kỉ XX - KÓ tãm t¾t truyÖn - Phân tích nhân vật, tình truyện qua các cảnh đối lập-tơng phản và tăng cấp Thái độ: - Gi¸o dôc tinh thÇn phª ph¸n, lªn ¸n nh÷ng thãi v« tr¸ch nhiÖm phËn sù, nhÊt lµ ë c¬ng vÞ nh viªn quan truyÖn II ChuÈn bÞ GV: Tranh, ảnh cảnh lũ lụt, cảnh nhân dân giữ đê, cảnh quân Phụ Mẫu và tay chân đánh tổ tôm đê vỡ, lợc đồ sông ngòi Bắc Bộ HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra (5’) - Sự tơng phản sức ngời và sức nớc, nguy vỡ đê và nhân dân cứu đê đợc tác gi¶ miªu t¶ nh thÕ nµo? - §¸p ¸n: - Thời gian: Gần đêm -> làm tăng thêm khó khăn, ngời cố sức, mệt mỏi đến cao độ - Thêi tiÕt: Ma giã tÇm t·, kh«ng døt vµ ngµy cµng to - Không khí, cảnh tợng hộ đê: Nhốn nháo, căng thẳng Hàng trăm dân phu đói kh¸t, mÖt lö, ít nh chuét lét - Níc s«ng cuån cuén bèc lªn - §ª nóng thÕ, hai ba ®o¹n thÈm lËu -> Sự bất lực sức ngời trớc sức trời Sự yếu kém đê trớc nớc Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu (25’) II Tìm hiểu văn (tiếp theo) trơng phản đình và ngoài đê Sự tơng phản đình và - GV tr×nh chiÕu tranh c¶nh ngoài đê đình ngoài đê và phân tích - Địa điểm: Đình cao, vững chãi, đê - Cảnh đình đợc miêu tả nh vì còng kh«ng viÖc g× nµo? - Quang c¶nh: TÜnh mÞch, trang - Trong cảnh đỏ, bật hình ảnh nghiêm, nhàn nhã, đờng bệ, nguy trung t©m nµo? nga -> Næi bËt lµ h×nh ¶nh viªn quan phô mÉu - Quan: oai vệ, đờng bệ, chỉ, nói hách dịch, độc đoán - D¸ng ngåi, cø chØ cña quan phñ ®- KÎ hÇu: Khóm nóm, sî sÖt îc miªu t¶ nh thÕ nµo? - Những kẻ hầu đợc tác giả miêu tả nh thÕ nµo? (64) -> Ai còng muèn lµm võa lßng quan mÆc dï còng cã phÇn sî h·i, lo l¾ng vì tình hình đê điều ngoài đình - Đồ dùng quan đợc miêu tả ntn ? -> Ph¶n ¸nh uy thÕ cña viªn quan phñ víi bän nha l¹i, tay sai -> Chøng tá cuéc sèng quÝ ph¸i kh¸c biệt với đời sống lầm than, cực cña nh©n d©n - Viên quan hộ đê, nhng công việc chÝnh cña h¾n lµ g×? -> §¸nh tæ t«m - Quang cảnh đánh tổ tôm đợc miêu t¶ ntn ? - Thái độ bọn nha lại có ngời báo tin đê vỡ nh nào? Chi tiết ? -> Lo sî nhng vÉn ph¶i theo lÖnh quan ch¬i bµi nh mét c¸i m¸y - Thái độ quan phủ có ngời báo tin đê vỡ nh nào? - GV: Qua ph©n tÝch ta thÊy t/g dông ý xùng lªn hai c¶nh t¬ng ph¶n c¬ truyện đó là cảnh dân phu lam lũ lầm than lo giữ đê và cảnh quan phụ Mẫu ung dung ngồi đánh bài, mặc kệ đê vỡ, dân khổ nhằm mục đích gì ? ( Nh»m v¹ch trÇn b¶n chÊtxÊu xa, tµn b¹o cña bän quan l¹i thêi Ph¸p thuéc chóng ch¼ng bao giê lo cho d©n mµ rÊt tµn nhÉn, bá mÆc ngêi d©n r¬i vµo c¶nh gian nan ruéng ngập, nhà trôi đói rét bần cùng Chóng chØ lo v¬ vÐt cho ®Çy tói tham để sống sung sớng và thỏa mãn thø vui ch¬i cña b¶n th©n.) -Phép tăng cấp đợc thể nh nào cảnh ngoài đê và cảnh đình? -> Sù t¨ng cÊp viÖc t¶ ma giã, níc s«ng ngµy cµng d©ng cao, nguy vỡ đê ngày càng lớn , cảnh hộ đê ngµy cµng vÊt v¶ c¨ng th¼ng vµ cuèi cïng lµ c¶nh ngËp lôt thËt th¶m th¬ng -> Sù t¨ng cÊp viÖc miªu t¶ mức độ ham mê bài bạc viên quan phủ hộ đê -> Trong đình: Tĩnh nich, xa hoa-> Quan đánh tổ tôm-> Không nhìn ngó việc hộ đê -> đê vỡ kh«ng ngõng ch¬i tæ t«m, th¾ng th× cêi nãi h¶ hª - T¸c gi¶ sö dông phÐp t¬ng ph¶n, - Đồ dùng: Khay khảm, tráp đồi mồi, ống thuốc bạc, đồng hồ vàng - Quang cảnh đánh tổ tôm: Lúc khoan, lóc mau, ung dung, ªm ¸i, cêi, nãi, vui vÎ, dÞu dµng - Viên quan phủ đam mê tổ tôm đến quªn tÊt c¶->h¾n lµ kÎ v« tr¸ch nhiÖm, v« l¬ng t©m - Đê vỡ đổ trách nhiệm cho cấp dới, ®e däa bá tï vµ vÉn say sa víi v¸n bài đợc ù to " miệng vừa cời võa nãi - ï th«ng t«m, chi chi n¶y! §iÕu mµy !-> NiÒm vui tµn b¹o cña quan phủ vừa đợc ù thì là lúc đê vỡ " ngời dân lâm vào tình c¶nh th¶m sÇu, kÓ cho xiÕt" => Phép tơng phản, tăng cấp đợc kết hîp rÊt khÐo lÐo cã t¸c dông: + Lµm râ thªm t©m lÝ, tÝnh c¸ch xÊu xa cña viªn quan phñ (65) t¨ng cÊp cã t¸c dông g×? + Lµm t¨ng søc hÊp dÉn cña truyÖn -> HÊp dÉn, nót truyÖn th¾t chÆt, m©u thuÉn bÞ ®Èy tíi cao trµo (15’) * Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu giá III Gi¸ trÞ cña t¸c phÈm trÞ cña t¸c phÈm a Gi¸ trÞ hiÖn thùc - Nªu gi¸ trÞ hiÖn thùc cña v¨n b¶n? - Phản ánh đối lập hoàn toàn cuéc sèng, sinh m¹ng cña nh©n d©n víi cuéc sèng cña bän quan l¹i mµ kÎ đứng đầu là tên quan phủ lòng lang - Giá trị nhân đạo văn là gì? d¹ sãi b Giá trị nhân đạo - ThÓ hiÖn niÒm th¬ng c¶m cña t¸c gi¶ tríc cuéc sèng lÇm than c¬ cùc ngời dân thiên tai và thái độ - NghÖ thuËt tiªu biÓu cña truyÖn lµ v« tr¸ch nhiÖm cña bän cÇm quyÒn gì ? Chi hai phép nghệ thuật đó ? ®em l¹i c Gi¸ trÞ nghÖ thuËt - KÓ chuyÖn, miªu t¶ - KÕt hîp thµnh c«ng hai phÐp nghÖ - HS đọc phần ghi nhớ thuËt t¬ng ph¶n vµ t¨ng cÊp, kÕt thóc - Gv tr×nh chiÕu phÇn bµi tËp cñng bất ngờ, ngôn ngữ đối thoại ngắn gọn, cố- Hs làm-Gv trình chiếu đáp án sinh động * Ghi nhí ( SGK T.83) Cñng cè( 5’) - Tìm chi tiết tơng phản, tăng cấp đợc tác giả sử dụng văn bản? Mục đích cahs sử dụng đó ? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Lµm bµi tËp - So¹n bµi: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / 2013 TiÕt 107 c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch I Môc tiªu KiÕn thøc: - C¸c bíc lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch KÜ n¨ng: - Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý và viết các phần, đoạn bài văn giải thích Thái độ: - Gi¸o dôc HS lßng say mª t×m hiÓu v¨n nghÞ luËn gi¶i thÝch II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK, thiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra (5’) - Nªu gi¸ trÞ cña t¸c phÈm Sèng chÕt mÆc bay §¸p ¸n: - Giá trị thực: Phản ánh đối lập hoàn toàn sống, sinh mạng nhân dân với sống bọn quan lại mà kẻ đứng đầu là tên quan phủ lòng lang d¹ sãi (66) - Giá trị nhân đạo: Thể niềm thơng cảm tác giả trớc sống lầm than cực ngời dân thiên tai và thái độ vô trách nhiệm bọn cầm quyền - Gi¸ trÞ nghÖ thuËt: KÕt hîp thµnh c«ng hai phÐp nghÖ thuËt t¬ng ph¶n vµ t¨ng cÊp, ngôn ngữ sinh động, câu văn sáng gọn Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu (20’) I Các bớc làm bài văn lập luận c¸c bíc lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i gi¶i thÝch thÝch * §Ò bµi: Nh©n d©n ta cã c©u tôc ngữ: " Đi ngày đàng, học sµng kh«n" H·y gi¶i thÝch c©u tôc ngữ đó Tìm hiểu đề, tìm ý - Đề bài đặt yêu cầu gì? - Gi¶i thÝch nghÜa ®en, nghÜa bãng -> Gi¶i thÝch c©u tôc ng÷:" §i mét vµ ý nghÜa s©u xa cña nã ngày đàng, học sàng khôn" - §èi víi c©u tôc ng÷ trªn ta cÇn - C©u tôc ng÷ nãi lªn kh¸t väng bao ph¶i gi¶i thÝch c¸c líp nghÜa nµo? đời ngời nông dân Việt Nam - T×m nghÜa cña c©u tôc ng÷ b»ng muốn đây đó để mở rộng tầm c¸ch nµo? hiÓu biÕt -> Tra tõ ®iÓn, gi¶i thÝch nghÜa ®en, - Liªn hÖ víi ca dao: nghÜa bãng Đi cho biết đó biết đây - §Ó t×m ý cho bµi v¨n ta cã thÓ liªn ë nhµ víi mÑ biÕt ngµy nµo kh«n hÖ víi c©u ca dao nµo? - Phần mở bài cần đa vấn đề gì? - PhÇn th©n bµi cÇn gi¶i quyÕt vấn đề nào? - PhÇn kÕt bµi em lµm nh thÕ nµo? LËp dµn ý a Më bµi - Giíi thiÖu c©u tôc ng÷ víi ý nghÜa sâu xa là đúc kết kinh nghiệm và thể khát vọng nhiều nơi để mở réng hiÓu biÕt b Th©n bµi - Gi¶i thÝch nghÜa ®en: + Đi ngày đàng nghĩa là gì? + Mét sµng kh«n lµ g×? - Gi¶i thÝch nghÜa bãng: + Câu tục ngữ có đục kết kinh nghiÖm vÒ nhËn thøc kh«ng? + Kinh nghiệm đó là gì? - Vì lại ngày đàng, học mét sµng kh«n? - Ph¶i ®i nh thÕ nµo, häc nh thÕ nµo? c KÕt bµi - C©u tôc ng÷ ngµy xa vÉn cßn nguyên ý nghĩa hôm ViÕt bµi - HS đọc phần viết bài SGK tham kh¶o - Dùa vµo phÇn dµn bµi em h·y viÕt mét ®o¹n th©n bµi gi¶i thÝch nghÜa bãng cña c©u tôc ng÷? - Sau viÕt xong bµi c«ng viÖc cuèi cïng em ph¶i lµm g×? §äc vµ söa ch÷a - Muèn lµm bµi v¨n gi¶i thÝch th× (15’) * Ghi nhí (SGK T.86) ph¶i thùc hiÖn theo mÊy bíc? II LuyÖn tËp - HS đọc phần ghi nhớ * Hoạt động HDHS luyện tập - HDHS viÕt thªm nh÷ng c¸ch më bài, kết bài khác cho đề văn trên (67) - HS tr×nh bµy phÇn më bµi, kÕt bµi -> HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt Cñng cè( 3’) - Khi viết bài văn lập luận giải thích phải qua bớc, đó là bớc nào? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - So¹n bµi: LuyÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / TiÕt 108 luyÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch viÕt bµi tËp lµm v¨n số (làm ë nhµ ) I Môc tiªu KiÕn thøc: - Kh¾c s©u nh÷ng hiÓu biÕt vÒ cahs lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch - Vận dụng hiểu biết đó vào việc làm bài văn giải thích cho vấn đề đời sống KÜ n¨n -Rèn kĩ tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết bài văn hoàn chỉnh Thái độ: - Gi¸o dôc HS lßng say mª t×m hiÓu v¨n nghÞ luËn gi¶i thÝch II ChuÈn bÞ GV: Tham kh¶o SGV, ThiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: ChuÈn bÞ bµi theo yªu cÇu SGK III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra (5’) - Khi viết bài văn lập luận giải thích phải qua bớc, đó là bớc nào? §¸p ¸n: Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu (25’) I Luyện tập lập luận giải thích bíc lµm bµi v¨n gi¶i thÝch ChuÈn bÞ ë nhµ vµ lµ* §Ò bµi: Mét nhµ v¨n cã nãi - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi ë nhµ Sách là đèn sáng bất diệt trí cña häc sinh tuÖ ngêi H·y gi¶i thÝch néi dung câu nói đó Thùc hµnh trªn líp a Tìm hiểu đề, tìm ý - Giải thích: Vai trò sách - Đề y/c giải thích vấn đề gì ? trÝ tuÖ ngêi - Làm nào để nhận điều đó? -> Căn vào mệnh lệnh đề - Phần mở bài ta cần nêu vấn đề gì? - Em cã thÓ gi¶i thÝch ý nghÜa cña c©u nãi trªn nh thÕ nµo? b LËp dµn bµi * Mở bài:Nêu vấn đề cần giải thích * Th©n bµi: - Gi¶i thÝch ý nghÜa cña c©u nãi: + Sách chứa đựng trí tuệ ngời mµ trÝ tuÖ lµ tinh tóy, tinh hoa cña hiÓu biÕt (68) - Có phải sách là đèn sáng bất diệt trí tuệ ngêi kh«ng? -> Kh«ng thÓ nãi mäi cuèn s¸ch là đèn sáng bất diệt trÝ tuÖ ngêi Nhng nh÷ng cuèn sách có giái trị thì đúng là nh - Ta cần phải làm gì để vận dụng chân lí đợc nêu câu nói đó? - Phần kết bài cần khẳng định điều g×? - HS viÕt mét ®o¹n phÇn th©n bµi - HS đọc bài viết mình -> HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt * Hoạt động 2: HDHS viết bài tập lµm v¨n sè - GV gîi ý cho h/s vÒ nhµ viÕt bµi * MB - Mét n¨m cã mïa: xu©n, h¹, thu, đông - Mïa xu©n lµ mét mïa c©y cèi ®©m chåi n¶y léc , ph¸t triÓn xanh t¬i - B¸c Hå lµ ngêi khëi xíng vµ ph¸t động phong trào tết trồng cây Bác động viênnhawns dặn hai câu th¬: * TB: - Gi¶i thÝch ý nghÜa cña hai c©u th¬ + Bác Hồ khuyên nhủ đồng bào ta mçi mïa xu©n tíi nªn h¨ng h¸i tham gia vµo phong trµo trång c©y để phủ xanh đất nớc + Bác đặt tên phong trào trồng cây ®Çu xu©n lµ tÕt trång c©y víi hµm ý so s¸nh kh«ng khÝ n¸o nøc tõng + Sách là đèn sáng: Rọi chiếu, soi đờng, đa ngời khỏi chốn tối t¨m cña sù kh«ng hiÓu biÕt + Sách là đèn sáng bất diệt kh«ng bao giê t¾t -> Sách là nguồn sáng bất diệt, đợc th¾p lªn tõ trÝ tuÖ ngêi - Gi¶i thÝch c¬ së ch©n lÝ cña c©u nãi + Nh÷ng cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ ghi l¹i nh÷ng hiÓu biÕt quý gi¸ mµ ngêi thâu tóm đợc sản xuất, chiến đấu, quan hệ xã hội ( nêu ví dụ) Do đó sách là đèn sáng trí tuệ ngêi + Những hiểu biết đợc sách ghi lại kh«ng chØ cã Ých cho mét thêi mµ cßn cã Ých cho mäi thêi MÆt kh¸c, nhê cã sách, ánh sáng trí tuệ đợc truyền lại cho các đời sau ( nêu ví dụ) Vì thế, sách là đèn sáng bất diệt cña trÝ tuÖ ngêi - Giải thích vận dụng chân lí đợc nªu c©u nãi: + Cần phải chăm đọc sách để hiểu biết nhiÒu h¬n vµ sèng tèt h¬n + Cần phải chọn sách tốt, sách hay để đọc, không đọc sách có hại + Tiếp cận ánh sáng trí tuệ chứa đựng s¸ch, hiÓu néi dung s¸ch m theo s¸ch * Kết bài: Khẳng định câu nói đó là đúng hay sai c ViÕt bµi (10’) d §äc l¹i vµ söa ch÷a II ViÕt bµi v¨n sè ( ë nhµ) * §Ò bµi: Mïa xu©n lµ tÕt trång c©y Làm cho đất nớc càng ngày càng xu©n B¸c Hå muèn khuyªn d¹y chóng ta ®iÒu g× qua hai c©u th¬ Êy? V× c«ng viÖc trång c©y mïa xu©n đất trời lại có thể góp phần làm nên mùa xuân cho đất nớc? (69) bõng cña nã còng gièng nh ngµy tÕt nh lÔ héi mïa xu©n + Bác nêu rõ mục đích tết trồng cây là làm cho đất nớc càng ngày cµng xu©n Tõ " xu©n" lµ tõ ®a nghÜa NghÜa 1: mïa xu©n: danh tõ, NghÜa 2: Tính từ sức sống mạnh mẽ đất nớc càng ngày càng xuân, đất nớc kh«ng ngõng ph¸t triÓn, lín m¹nh, giàu đẹp + câu thơ khảng định vai trò to lớn cây xanh đ/s ngời * KÕt bµi Bác đã xa chục năm nhng lời kªu gäi cña B¸c vÉn cã t/d th«i thóc, động viên nhân dân nhiệt tình hởng øng phong trµo tÕt trång c©y gãp phÇn t¹o nªn m«i trêng sèng xanh, sạch, đẹp Cñng cè( 2’) - ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? HD häc ë nhµ( 2’) - So¹n bµi: Nh÷ng trß lè hay lµ Va-ren vµ Phan Béi Ch©u Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / 2013 TiÕt 109 Hớng dẫn đọc thêm nh÷ng trß lè hay lµ va-ren vµ phan béi ch©u (NguyÔn ¸i Quèc) I Môc tiªu KiÕn thøc: - Bản chất xấu xa, đê hèn và-ren - PhÈm chÊt, khÝ ph¸ch cña ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng Phan Béi Ch©u - Nghệ thuật tởng tợng , sáng tạo,tình truyện độc đáo, cách xây dựng hình tợng nhân vật đối lập, cách kể, giọng kể hóm hỉnh, châm biếm KÜ n¨ng: - §äc- kÓ diÔn c¶m v¨n xu«i tù sù ( truyÖn ng¾n ch©m biªm) b»ng giäng ®iÖu phï hîp - Phân tích tính cách nhân vật qua lời nói, cử và hành động Thái độ: - Gi¸o dôc HS lßng yªu níc, biÕt ¬n c¸c anh hïng sù nghiÖp b¶o vÖ tæ quèc C¨m ghÐt bän thùc d©n x©m lîc II ChuÈn bÞ GV: ảnh Nguyễn ái Quốc, tác phẩm án chế độ TDP HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra (5’): KÕt hîp bµi Bµi míi (70) Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS đọc, tìm hiểu (15’) I Đọc, tìm hiểu chung chó thÝch, bè côc - GV hớng dẫn đọc -> đọc mẫu-> HS đọc -> HS nhận xét – GV nhận xét - HS tãm t¾t t¸c phÈm +Va-ren chuÈn bÞ sang nhËm chøc toµn quyÒn §«ng D¬ng víi lêi høa nöa chÝnh thøc sÏ ch¨m sãc tíi vô ¸n PBC + Cuéc gÆp gì gi÷a Va-ren vµ PBC nhµ tï-háa lß Hµ Néi Tác giả: Nguyễn ái Quốc (1890- HS đọc phần chú thích 1969) lµ tªn gäi cña Chñ TÞch Hå - H·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶? Chí Minh đợc dùng từ (1919- 1945) - GV tr×nh chiÕu h×nh ¶nh NguyÔn ¸i T¸c phÈm: Nh÷ng trß lè hay lµ Quèc Va-ren vµ Phan Béi Ch©u lµ truyÖn ng¾n tËp truyÖn kÝ NguyÔn ¸i - hoàn cảnh đời ? Quèc, viÕt b»ng tiÕng Ph¸p ®Çu - GV tr×nh chiÕu t¸c phÈm: B¶n ¸n nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kØ XX chế độ thực dân Pháp - Gi¶i thÝch tõ khã Bố cục: phần - Văn đợc chia làm phần? Néi dung chÝnh cña tõng phÇn? - GV tr×nh chiÕu phÇn bè côc Phần 1: Từ Phần2: Còn đầu…vẫn bị lại =>Cuộc giam tù gặp gỡ =>Va-ren Va-ren và chuẩn bị sang Phan Bội nhậm chức Châu nhà Đông Dương, tù Hỏa lò-Hà hứa chăm Nội II T×m hiÓu v¨n b¶n * Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu văn (20’) sóc vụ Phan Bội H×nh ¶nh nh©n vËt Va-ren b¶n Châu sù đối lập với hình tợng -Theo em ®©y lµ t¸c phÈm ghi chÐp sù Phan Béi Ch©u thËt hay tëng tîng h cÊu? -> H cấu vì truyện đợc viết trớc Va-ren sang nhËn chøc -Trong truyện tác giả đã xây dựng hai nh©n vËt t¬ng ph¶n nµo? -> Phan Béi Ch©u vµ Va-ren - Phan Béi Ch©u lµ ngêi nh thÕ nµo? -> Nhµ c¸ch m¹ng yªu níc - Cßn Va-ren th× sao? -> Lµ kÎ ph¶n béi §¶ng x· héi Ph¸p - Nh©n vËt trung t©m cña truyÖn lµ ai? -> Lµ tªn toµn quyÒn Va-ren - GV tr×nh chiÕu h×nh ¶nh Va-ren - Khi nhËn chøc toµn quyÒn §«ng D* H×nh ¶nh Va-ren ơng Va-ren đã hứa gì? - Va-ren đã hứa nửa chính thức ch¨m sãc vô Phan Béi Ch©u tríc - Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ côm tõ nöa sang nhËn chøc chÝnh thøc? - Côm tõ nöa chÝnh thøc lµ c©u hái - Thực chất lời hứa đó là gì? mang tÝnh chÊt nghi ngê cña t¸c gi¶ - Trong ®o¹n nµy Va-ren g©y r a trß lè (71) g× ? - GV trình chiếu đồ hành trình cña Va-ren tõ Ph¸p sang ViÖt Nam -> GV Va-ren kÐo dµi cuéc hµnh trình bốn tuần lễ Thời gian đó Phan Bội Châu tù Hắn đã cố ý chậm trễ để chính quyền Pháp §«ng D¬ng xö tö Phan Béi Ch©u tríc đến Sài Gòn - Ph©n tÝch c©u nãi vµ cö chØ ®Çu tiªn Va-ren bớc vào xà lim đối mÆt víi Phan Béi Ch©u? - T¸c gi¶ giíi thiÖu Va-ren lµ ngêi nh thÕ nµo? - Tr×nh chiÕu h×nh ¶nh Va-ren - Phan Bội Châu đợc tác giả giới thiệu nh thÕ nµo qua lêi nãi cña Va-ren? - Tr×nh chiÕu h×nh ¶nh Phan Béi Ch©u -> Dửng dng không để ý đến lời đờng mật kẻ cầm quyền - cuéc gÆp gì gi÷a Va-ren vµ Phan Béi Ch©u diÔn nh thÕ nµo? -> Cuộc gặp đã diễn đảo lộn, đổi ngôi - Chi tiÕt Va-ren b¾t tay Phan Béi Ch©u cßn tay tr¸i n©ng cao c¸i g«ng cho em hiÓu ®iÒu g×? -> C¸i g«ng chÝnh lµ chÝnh s¸ch cña thực dân Pháp các nớc thuộc địa, họ ca ngợi tự do, bình đẳng, bác ái nhng luôn luôn đàn áp bóc lột dã man nhân dân các nớc thuộc địa Cñng cè ( 3’) - Va-ren đợc tác giả miêu tả nh nào? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - So¹n phÇn cßn l¹i cña bµi Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / 2013 -> Lời hứa dối trá, hứa để trấn an nhân dân Việt Nam đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu Lời hứa thực chÊt lµ mét trß lè - Va-ren tính toán, đặt công phu cho gặp gỡ với mục đích dụ hàng đầy khó khăn với đối thủ lừng lẫy, mà mặt kÐm xa => Va-ren lµ tªn ph¶n béi lÝ tëng cña §¶ng x· héi Ph¸p, lµ kÎ ruång bá lßng tin, tiÕp tay cho chÝnh quyÒn Ph¸p tr× ¸ch thèng trÞ cña chóng t¹i §«ng D¬ng * H×nh ¶nh Phan Béi Ch©u - Phan Béi Ch©u lµ ngêi anh hïng d©n téc, mét nhµ nho, mét vÞ l·nh tô c¸ch m¹ng, thÊt b¹i nhng vÉn hiªn ngang, tù tin, b×nh th¶n => Cuéc gÆp g÷ g÷a Va-ren vµ Phan Bội Châu đã diễn đảo lộn, đổi ng«i =>Ngêi tï trë thµnh ngêi ph¸n xÐt uy nghi, cao c¶ Ngêi cã quyÒn uy trë thµnh kÎ lõa bÞp tr¬ trÏn, lè bÞch TiÕt 110 Hớng dẫn đọc thêm nh÷ng trß lè hay lµ va-ren vµ phan béi ch©u (tiếp theo) I Môc tiªu KiÕn thøc: - Bản chất xấu xa, đê hèn và-ren - PhÈm chÊt, khÝ ph¸ch cña ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng Phan Béi Ch©u - Nghệ thuật tởng tợng , sáng tạo,tình truyện độc đáo, cách xây dựng hình tợng nhân vật đối lập, cách kể, giọng kể hóm hỉnh, châm biếm KÜ n¨ng - §äc- kÓ diÔn c¶m v¨n xu«i tù sù ( truyÖn ng¾n ch©m biªm) b»ng giäng ®iÖu phï hîp (72) - Phân tích tính cách nhân vật qua lời nói, cử và hành động Thái độ: - Gi¸o dôc lßng yªu níc, biÕt ¬n c¸c anh hïng sù nghiÖp b¶o vÖ tæ quèc C¨m ghÐt bän thùc d©n x©m lîc II ChuÈn bÞ GV: ảnh Nguyễn ái Quốc, tác phẩm án chế độ TDP HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra (5’) - Va-ren đợc tác giả miêu tả là kẻ nh nào? §¸p ¸n: - Va-ren lµ tªn ph¶n béi lÝ tëng cña §¶ng x· héi Ph¸p, lµ kÎ ruång bá lßng tin, tiÕp tay cho chÝnh quyÒn Ph¸p tr× ¸ch thèng trÞ cña chóng t¹i §«ng D¬ng Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu văn (23’) II Tìm hiểu văn (tiếp theo) b¶n Cuéc gÆp gì gi÷a Va-ren vµ Phan - Va-ren đến Hà Nội gặp Phan Bội Béi Ch©u nhµ tï Háa lß, Hµ Châu, hai nhân vật đã thể tơng phản, đối lập cực độ Hãy Néi nét đối lập hai nhân vật? Va-ren Phan Béi Ch©u -> Tơng phản hai nhân vật đối - Mét viªn toµn - Mét ngêi ë tï kh¸ng quyền( thống trị) ( bị đàn áp) - Va-ren đợc gới thiệu là ngời gữ - Nãi nhiÒu, h×nh - Im lÆng, phít chøc vô g× ? PBC lµ ngêi ntn ? thức đối thoại lờ coi nh không - Va-ren đã nói gì với Phan Bội đơn phơng(độc có Va-ren trớc Ch©u? tho¹i) mÆt -> Va-ren tính toán, đặt công -> ThÓ hiÖn sù -> Béc lé th¸i phu cho gặp gỡ với mục đích vuốt ve, dụ dỗ, độ khinh bỉ và thuyÕt hµng ®Çy khã kh¨n bịp bợm lĩnh kiên c- Qua lời lẽ có tính chất độc c¸ch tr¾ng trîn, êng tríc kÎ thï tho¹i cña Va-ren tríc Phan Béi x¶o tr¸ Cña ngêi c¸ch Ch©u, b¶n chÊt cña Va-ren hiÖn lªn m¹ng nh thÕ nµo? - Tríc lêi nãi cña Va-ren, Phan Béi Châu tỏ thái độ nh nào? - Qua đó thái độ Phan Bội Châu đợc bộc lộ sao? - Lêi b×nh cña t¸c gi¶ tríc sù im lÆng Phân Bội Châu đã thể giọng điệu nh nào và điều đó có ý nghÜa g×? -> Giäng ®iÖu hãm hØnh mØa mai gãp phần làm rõ thêm thái độ và tính c¸ch cña Phan Béi Ch©u - VÝ thö truyÖn: Nh÷ng trß lè hay lµ Va-ren vµ Phan Béi Ch©u, dõng l¹i ë c©u " PBC kh«ng hiÓu Va-ren còng nh Va-ren không hiểu PBC" thì có đợc không, nhng đây lại có thêm đoạn kết thì giá trị câu truyện đợc nâng lên nh nào? -> TiÕp tôc thÓ hiÖn tÝnh c¸ch, th¸i độ Phan Bội Châu trớc kẻ thù (73) - Víi lêi t¸i bót, sù qu¶ quyÕt cña nh©n chøng thø hai th× gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót nµy lµ g×? -> Lời tái bút là hành động chèng tr¶ quyÕt liÖt: Nhæ vµo mÆt Va-ren - §iÒu thó vÞ sù phèi hîp gi÷a lêi kÕt vµ lêi t¸i bót lµ g×? -> §èi víi kÎ thï im lÆng, döng dng nghÖ thuËt cha đủ mà còn phải nhổ vào mặt - Sử dụng triệt để biện pháp đối lập tchúng.cách dẫn chuyện nh thật ¬ng ph¶n nh»m kh¾c häa hai h×nh tlµ hãm hØnh , thËt lµ thó vÞ , vµ quan ợng đối lập: ngời anh hùng CM PBC träng h¬n lµ lµm t¨ng thªm ý nghÜa vµ kÎ ph¶n béi hÌn h¹ Va-ren cảu vấn đề ( Tác phầm) - S¸ng t¹o nªn h×nh thøc ng«n ng÷ *GV tóm tắt nội dung: đối thoại đơn phơng Va-ren - TruyÖn ng¾n " Nh÷ng trß lè hay lµ - Giäng ®iÖu mØa mai ch©m biÕm s©u Va-ren vµ PBC V¹ch trÇn b¶n chÊt cay xấu xa, đê hèn Va-ren, nhà chÝnh trÞ c¸o giµ, läc lâi, x¶o quyÖt - Kh¾c häa h/¶ ngêi c/s CM PBC chèn lao tï, hiÖn lªn uy nghi, kiªn cêng, bÊt khuÊt tríc kÎ thï §ång thêi ta hiÓu thªm r»ng kh«ng cóa gì có thể lung lay đợc ý chí, tinh thÇn cña ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng (10’) - HS đọc phần ghi nhớ SGK * Hoạt động 2: HDHS luyện tập - Gi¶i thÝch nghÜa côm tõ Nh÷ng trß * Ghi nhí SGK- 95 lố Trong nhan đề tác phẩm? III LuyÖn tËp => Nh÷ng trß hÒ nh¼m nhÝ, tåi tÖ, - Nh÷ng trß lè: Nh÷ng trß lè bÞch, kÖch kìm mµ ngêi lµm trß cµng diÔn bÞp bîm T¸c gi¶ muèn trùc tiÕp v¹ch cµng béc lé sù v« duyªn, lè bÞch, tøc trần hành động lố lăng, chất xấu cêi xa cña Va-ren Cñng cè ( 3’) - Tính cách hai nhân vật tơng phản đợc thể nh nào? Híng dÉn vÒ nhµ( 3’) - Soạn bài: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu - Lập dàn ý cho đề bài: giải thích câu tục ngữ: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng TiÕt 112 luyÖn nãi trªn líp Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 TiÕt 111 Lớp7B: / / 2013 dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: luyÖn tËp ( TiÕp) I Môc tiªu KiÕn thøc: - Cách dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu - Tác dụng việc dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu KÜ n¨ng: (74) - Më réng c©u b»ng côm chñ - vÞ - Phân tích tác dụng việc dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu Thái độ: - Gi¸o dôc HS cã ý thøc më réng c©u nãi, viÕt II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK, thiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n 7, phßng häc chung HS: So¹n bµi, phiÕu häc tËp III TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra (6’) - Cuéc gÆp gì gi÷a Va-ren vµ Phan Béi Ch©u nhµ tï Háa lß, Hµ Néi diÔn nh thÕ nµo? - §¸p ¸n: - Va-ren: Nói nhiều, hình thức đối thoại đơn phơng(độc thoại) -> Thể vuốt ve, dô dç, bÞp bîm mét c¸ch tr¾ng trîn - Phan Béi Ch©u: Im lÆng, phít lê coi nh kh«ng cã Va-ren tríc mÆt.-> Béc lé th¸i độ khinh bỉ và lĩnh kiên cờng trớc kẻ thù Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung *Hoạt động 1: HDHS làm bài tập (30') I Bài tập *Bài1: -T×m côm chñ vÞ lµm thµnh phÇn a KhÝ hËu / níc ta/ Êm ¸p c©u hoÆc thµnh phÇn côm tõ c v mçi c©u Cho biÕt mçi c©u C V côm chñ vÞ lµm thµnh phÇn g× ? => Côm c- v lµm chñ ng÷ Cho phÐp/ ta/ trång trät, thu ho¹ch C V1 V2 => Côm c - v1, v2 lµm phô ng÷ cụm động từ cho phép b / c¸c thi sÜ/ ca tông DT C V tiếng chim chảy/ làm đề ngâm vịnh C V => Côm c - v lµm phô ng÷ cho danh tõ Nãi/tiÕng chim, tiÕng suèi/nghe míi hay §T C V => Cụm c - v làm phụ nhữ cho động từ nãi c thấy/ tục lệ tốt đẹp ấy/ dần §T C V nh÷ng nhËn thøc /b¾t tríc ngêi ngoµi => Cụm c- v làm phụ ngữ cho động từ thÊy 10’ * Hoạt động nhóm( Nhóm nhỏ) - GV nêu vấn đề: Gộp các câu cïng cÆp thµnh mét c©u cã côm chñ vÞ lµm thµnh phÇn c©u hoÆc thµnh phÇn côm tõ mµ kh«ng thay đổi nghĩa chính chúng? - NhiÖm vô: HS tËp trung gi¶i vấn đề * Bµi tËp a Chóng em/ häc giái lµm cho cha mÑ vµ thÇy c«/rÊt vui lßng b Nhà văn Hoài Thanh/ khẳng định cái đẹp/ là cái có ích c TiÕng ViÖt/ rÊt giµu ®iÖu khiÕn lêi nãi cña ngêi ViÖt Nam ta du d¬ng, trÇm bæng nh mét b¶n nh¹c d Cách mạng tháng tám/ thành công/ đã (75) - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt * HDHS lµm BT - Gép mçi cÆp c©u hoÆc vÕ c©u thµnh mét c©u cã côm C-V lµm thµnh phÇn c©u hoÆc thµnh phÇn cña côm tõ khiÕn cho TiÕng ViÖt/ cã mét bíc ph¸t triÓn míi, mét sè phËn míi * Bµi tËp a Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n/ vui vÇy b §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i c Hàng loạt kịch nh "Tay ngời đàn bµ” “Gi¸c ngé” “Bªn s«ng §uèng", đời đã sởi ấm cho ánh đèn sân khấu khắp miền đất nớc Cñng cè (5’) - Thế nào là dùng cụm c-v để mở rộng câu? - Các thành phần nào câu có thể dùng cụm c-v để mở rộng câu Híng dÉn vÒ nhµ (3’) - Chuẩn bị bài: Lập dàn ý với đề bài: giải thích câu tục ngữ “ gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” sau luyện nói Ngµy gi¶ng: Líp7A: / / 2013 Líp7B: / / 2013 TiÕt 112 luyÖn nãi bài văn giải thích vấn đề I Môc tiªu KiÕn thøc: - C¸c c¸ch biÓu c¶m trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp viÖc tr×nh bµy v¨n nãi gi¶i thÝch vấn đề - Những yêu cầu trình bày văn nói giải thích vấn đề KÜ n¨ng: - Tìm ý, lập dàn ý, bài văn giải thích vấn đề - Biết cách giải thích vấn đề trớc tập thể - Diễn đạt mạch lạc, rõ ràng vấn đề mà ngời nghe cha biết ngôn ngữ nói Thái độ: - Gi¸o dôc HS thái độ tự tin, bạo dạn trước đám đông II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK, thiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) Líp7A: / V¾ng: Líp7B: / V¾ng: KiÓm tra (5') KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi ë nhµ cña h/s Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: GV kiểm tra (5’) I Chuẩn bị nhà chuÈn bÞ cña HS ë nhµ * §Ò bµi: gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: GÇn mực thì đen, gần đèn thì rạng * Hoạt động 2: GV hớng dẫn HS (28’) II Thực hành trên lớp (76) thùc hµnh trªn líp - phần mở bài cần nêu lên vấn đề gì? VD: Từ xa nhân dân ta đã khẳng định môi trờng và XH và đặc biÖt lµ mèi quan hÖ b¹n bÌ cã ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh h×nh thµnh nh©n cách, đạo đức ngời Câu tục ngữ: "Gần mực thì đan, gần đèn thì sáng" nói lên điều đó - NghÜa ®en cña c©u tôc ng÷ “gÇn mực thì đen, gần đèn thì rạng” nh nµo? - NghÜa bãng cña c©u tôc ng÷ “gÇn mực thì đen, gần đèn thì rạng” nh nµo? - Tại câu tục ngữ này lại đúng víi nh÷ng ngêi tuæi cßn trÎ? - Chúng ta phải làm gì để cái xấu kh«ng ¶nh hëng tíi nh©n c¸ch cña m×nh? - KB cần khẳng định điều gì? Dµn bµi * Më bµi: Giíi thiÖu c©u tôc ng÷ kho tµng v¨n häc d©n gian * Th©n bµi: - NghÜa ®en: Häc trß thêng xuyªn tiếp xúc với mực thì định có lúc mùc gi©y quÇn ¸o, tay ch©n Ngîc lại ta đến gần đèn thắp thì định ánh đèn tỏa sáng làm r¹ng rì khu©n mÆt ta - NghÜa bãng: Trong sinh ho¹t, häc tËp nÕu ta chØ gÇn gòi, tiÕp xóc víi nh÷ng ngêi xÊu th× còng dÔ bÞ tiªm nhiÔm nh÷ng thãi xÊu, ngîc l¹i nÕu gÇn gòi, tiÕp xóc víi nh÷ng ngêi tèt thì ta dễ học tập đợc họ phẩm chất tốt đẹp Suy rộng ra, sống x· héi, tiÕp xóc víi ngêi xÊu, m«i trêng, hoµn c¶nh xÊu ngêi dÔ bÞ tiªm nhiÔm nh÷ng thãi xÊu Sèng gÇn nh÷ng ngêi tèt, m«i trêng, hoµn c¶nh tèt th× ngêi còng dÔ dàng học tập, tiếp thu đợc mặt tèt - Con ngời nói chung, đặc biệt là thiÕu niªn, häc sinh hay b¾t chíc nhau, mét c¸ nh©n thêng bÞ tËp thÓ l«i cuèn, c¶m hãa ( dÉn chøng) - Tuæi trÎ cha cã m«i trêng, hoµn cảnh để rèn luyện, thử thách nhiều vì vËy còng cha cã b¶n lÜnh v÷ng vµng để nhìn nhận và giải vấn đề sống Khi tiếp xúc với cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu nhiều cha phân biệt đợc rạch ròi, chính xác biết đó là xấu có không đủ lĩnh và nghị lực để phê phán, xa cách thờng dễ a dua, đua đòi ( dẫn chứng) - Phải quan tâm đến rèn luyện tu dỡng, biết dấu tranh bảo vệ cái tốt, cái đúng lên án cái xấu, cái sai - Hoµn c¶nh x· héi, m«i trêng xung quanh ảnh hởng đến nhân cách ngêi Song ngêi còng cã thÓ không dễ bị biến đổi theo hoàn cảnh, chí có thể tác động lại hoàn cảnh Vấn đề là phải biết phân biệt đúng, sai, tốt, xấu để có thái độ và hành động ủng hộ, noi theo hay lên ¸n, xa l¸nh * Kết bài: Khẳng định tính đúng dắn cña c©u tôc ng÷ (77) - HS tËp nãi -> HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt Cñng cè ( 3’) - CH: Bµi v¨n gi¶i thÝch gåm mÊy phÇn? HD häc ë nhµ( 3’) - So¹n bµi: Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt 113 ca huÕ trªn s«ng h¬ng ( Hµ Anh Minh) I Môc tiªu KiÕn thøc: - Kh¸i niÖm thÓ lo¹i tïy bót - Gi¸ trÞ v¨n hãa, nghÖ thuËt cña ca HuÕ - Vẻ đẹp ngời xứ Huế KÜ n¨ng: - §äc - hiÓu v¨n b¶n nhËt dông vÒ di s¶n v¨n hãa d©n téc - Ph©n tÝch v¨n b¶n nhËt dông ( kiÓu lo¹i thuyÕt minh) - Tích hợp kiến thức tập làm văn để viết bài văn thuyết minh Thái độ: - Gi¸o dôc ý thøc yªu mÕn, tr©n träng nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ Yªu ca HuÕ vµ t×nh yêu quê hơng đất nớc, tích cực góp phần bảo tồn, phát triển di sản văn hóa dân tộc đặc sắc và độc đáo này II ChuÈn bÞ GV: - C¸c lµn ®iÖu d©n ca HuÕ, phßng häc chung HS: - Đọc+So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra (5') - Kh¸i qu¸t gi¸ trÞ nghÖ thuËt, néi dung " Nh÷ng trß lè hay lµ Va-ren vµ Ph©n Béi Ch©u ? * §A: - NghÖ thuËt + Sử dụng triệt để biện pháp đối lập tơng phản nhằm khắc họa hai hình tợng đối lËp: ngêi anh hïng CM PBC vµ kÎ ph¶n béi hÌn h¹ Va-ren + Sáng tạo nên hình thức ngôn ngữ đối thoại đơn phơng Va-ren + Giäng ®iÖu mØa mai ch©m biÕm, s©u cay - Néi dung + Truyện ngắn " Những trò lố hay là Va-ren và PBC Vạch trần chất xấu xa, đê hÌn cña Va-ren, mét nhµ chÝnh trÞ c¸o giµ, läc lâi, x¶o quyÖt + Kh¾c häa h/¶ ngêi c/s CM PBC chèn lao tï, hiÖn lªn uy nghi, kiªn cêng, bÊt khuÊt tríc kÎ thï Đồng thời ta hiểu thêm không cóa gì có thể lung lay đợc ý chí, tinh thần ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1: HDHS đọc, tìm hiểu 10') I Đọc, tìm hiểu chung văn chó thÝch, bè côc * §äc - GV hớng dẫn đọc: Đọc chậm rãi, rõ ràng, mạch lạc ( lu ý câu đặc (78) biÖt, c©u rót gän) - GV đọc mẫu-> HS đọc -> HS nhận xÐt – GV nhËn xÐt *T×m hiÓu chó thÝch ( SGK) - HS đọc phần chú thích - Em hiÓu ca HuÕ lµ g×? * Bè côc: phÇn - Văn đợc chia làm phần ? Néi dung chÝnh cña tõng phÇn? ( GV: Bµi v¨n võa t¶ c¶nh xø HuÕ đêm trăng trên dòng sông Hơng thơ mộng, vừa giới thiêu nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca huÕ V× thÕ kh«ng thÓ chia bè côc mét c¸ch râ rµng, nhng cã thÓ ph©n tÝch theo ý -> PhÇn 1: Tõ ®Çu -> hoµi nam: Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ mét sè lµn ®iÖu d©n ca HuÕ -> Phần 2: Còn lại: Tả lại đêm trăng nghe đờn ca, nghệ thuật biểu diÔn trªn s«ng H¬ng - PhÇn 3: Nguån gèc cña mét sè lµm * ThÓ lo¹i: V¨n b¶n nhËt dông: Bót ®iÖu d©n ca HuÕ kÝ - Theo em v¨n b¶n thuéc thÓ lo¹i g× ? - Tïy bót: ThÓ lo¹i v¨n häc ghi chÐp - Em hiÓu hÕ nµo lµ Tïy bót ? lại ngời và việc mà nhà văn đã ( Giíi thiÖu, tr×nh bµy vÒ mét SHVH t×m hiÓu, nghiªn cøu cïng víi nh÷ng địa phơng trên đất nớc ta: tao c¶m nghÜ cña m×nh nh»m thÓ hiÖn nh·-thanh cao-lÞch sù t tởng nào đó (20’) II T×m hiÓu v¨n b¶n * Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu văn Vẻ đẹp phong phú, đa dạng b¶n c¸c lµn ®iÖu d©n ca HuÕ - Xứ Huế tiếng nhiều thứ, nhng tác giả lại quan tâm đến d©n ca HuÕ ? -> D©n ca mang ®Ëm b¶n s¾c t©m hồn và tài hoa vùng đất Huế lµ mét nh÷ng c¸i n«i d©n ca næi tiÕng ë níc ta * C¸c lµn ®iÖu d©n ca HuÕ - Em h·y kÓ tªn c¸c lµn ®iÖu d©n ca - C¸c ®iÖu hß: §¸nh c¸, cÊy trång, Huế với đặc điểm bật đợc tác giả chÌo c¹n, bµi thai, hß ®a linh: buån nh¾c tíi bµi? b·, hß gi· g¹o, ru em, gi· v«i, gi· ®iÖp : n¸o nøc, nång hËu t×nh ngêi - Hß l¬, hß «, xay lóa, hß nÖm - C¸c ®iÖu lÝ: LÝ s¸o, lÝ hoµi xu©n, lÝ hoµi nam - C¸c ®iÖu nam: Nam ai, nam b×nh, nam xu©n, qu¶ phô t¬ng t khóc : thÓ hiÖn lßng khao kh¸t, nçi mong chê, hoµi väng thiÕt tha cña t©m hån HuÕ - Nam ai, nam b×nh, qu¶ phô, t¬ng t khóc, hµnh v©n: buån man m¸c, th¬ng c¶m, bi ai, v¬ng vÊn - Tứ đại cảnh: không vui, không buån * Các loại nhạc cụ: đàn tranh, đàn - Kể tên các nhạc cụ đợc nhắc đến nguyệt, đàn tì bà, nhị, sáo, các loại bµi? trèng - GV tr×nh chiÕu c¸c lo¹i nh¹c cô * Tên các đàn: Lu thủy, kim tiền, (79) - Kể tên các đàn ? - C¸c lµn ®iÖu ca HuÕ vµ c¸c nh¹c cô đợc nhắc đến bài có ý nghĩa g×? -Cảnh - tình đêm nghe ca huế trên dòng hơng Giang đợc t/g bài viết kÓ t¶ cô thÓ ntn ? - Theo em nÐt hÊp dÉn nh÷ng đờn ca trên sông, dới trăng ®©u ? - GV tr×nh chiÕu c¸c h×nh ¶nh diÔn ca HuÕ Trªn s«ng H¬ng thuyền rồng vào ban đêm đêm lµ ë biÓu trªn - Ca Huế đợc hình thành từ đâu ? - §Æc ®iÓm næi bËt cña nh¹c d©n gian ? ( Nh¹c d©n gian lµ c¸c lµn ®iÖu d©n ca nh÷ng ®iÖu hß thêng s«i næi, l¹c quan, t¬i vui ) - Nhạc cung đình ? (Nhạc cung đình: Dùng các buổi lễ tôn nghiêm cung đình cña vua, chóa mang s¾c th¸i trang träng, uy nghi.) - T¹i ca HuÕ võa s«i næi, võa trang trong, uy nghi ? ( Vì nó là kết hợp đầy đủ nghệ thuËt nhuÇn nhuyÔn cña nh¹c d©n gian và nhạc cung đình.) - T¹i nãi nghe ca HuÕ lµ mét thó tao nh· ? - Qua ca HuÕ, em hiÓu g× vÒ ngêi ë ®©y ? ( Thanh lịch, tao nhã, kín đáo và giàu t×nh c¶m ) - HuÕ cã ph¶i chØ næi tiÕng vÒ nh÷ng vẻ đẹp danh lam, thắng cảnh và (5’) nh÷ng di tÝch lÞch sö hay cßn næi tiÕng vÒ nh÷ng s¶n phÈm g× n÷a ? * Hoạt động 3: HDHS tổng kết - Qua t×m hiÓu VB, em nhËn xÐt vÒ giá trị nghệ thuật đặc sắc và ý nghĩa cña VB ? HS đọc ghi nhớ SGK xu©n phong, long hæ => Ca HuÕ ®a d¹ng vµ phong phó, làn điệu có vẻ đẹp riªng, ngät ngµo, du d¬ng, lµm say lßng ngêi Vẻ đẹp cảnh ca Huế đêm trăng thơ mộng trên dòng s«ng H¬ng C¶nh vËt Ngêi H§ vµ c¶m xóc - §ªm TP lªn -L÷ kh¸ch giang đèn nh sa hå, hån th¬ lai - C¶nh vËt mê l¸ng, t×nh ngêi ¶o nång hËu nghe - ThuyÒn rång hát, nghe đàn, -Tr¨ng lªn - T©m tr¹ng chê - Âm trầm đợi, rộn ràng bæng - Âm đàn - Sãng vç m¹n h¸t vang lªn rÐo thuyÒn r¾t Nguån gèc lµn ®iÖu ca HuÕ - Ca HuÕ b¾t nguån tõ nh¹c d©n gian và nhạc cung đình => Ca HuÕ tao, tao nh·, sang träng vµ duyªn d¸ng tõ ND vµ HT tõ cách biểu diễn đến cách thởng thức ChÝnh v× vËy nghe ca HuÕ qu¶ lµ mét thó tao nh· => Ca HuÕ lµ mét nh÷ng di s¶n văn hóa đáng tự hào ngời dân xứ HuÕ , III Tæng kÕt NghÖ thuËt - ViÕt theo thÓ bót kÝ - PhÐp liÖt kª, sö dông ng«n ng÷ h/a giµu biÓu c¶m, thÊm ®Ém chÊt th¬ -Miêu tả âm thanh, cảnh vật, ngời sinh động, hấp dẫn ý nghÜa v¨n b¶n (80) ( GV: Hiểu vẻ đẹp và ý nghĩa VH, XH Ghi chÐp l¹i mét buæi ca HuÕ trªn cña HuÕ, HuÕ lµ mét di s¶n v¨n hãa s«ng H¬ng, t¸c gi¶ thÓ hiÖn lßng yªu độc đáo trở thành khu du lịch mến tự hào di sản văn hóa tiếng nớc từ đó có thái độ và độc đáo Huế, là di sản hành động tích cực góp phần bảo tồn v¨n hãa cña d©n téc , phát triển di sản VH DT đặc sắc và * Ghi nhí ( SGK) độc đáo này) - Bªn c¹nh c¸i n«i d©n ca HuÕ em cßn biÕt nh÷ng vïng d©n ca næi tiÕng nµo cña níc ta? ->D©n ca quan hä B¾c Ninh, d©n ca đồng bắc - GV cho HS nghe mét lµn ®iÖu d©n ca HuÕ Cñng cè( 3’) - địa phơng em có làn điệu dân ca nào? Hãy kể tên các làn điệu dân ca Êy? -> H¸t then, h¸t lîn - T¸c gi¶ viÕt ca HuÕ trªn s«ng H¬ng víi sù hiÓu biÕt s©u s¾c, cïng víi t×nh c¶m nồng hậu Điều đó gợi lên tình cảm nào em? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - So¹n bµi: LiÖt kª Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt 114 LiÖt kª I Môc tiªu KiÕn thøc: - Khái niệm liÖt kª - C¸c kiÓu liÖt kª KÜ n¨ng: - NhËn biÕt phÐp liÖt kª, c¸c kiÓu liÖt kª - Ph©n tÝch gi¸ trÞ cña phÐp liÖt kª -ếCö dông phÐp liÖt kª nãi vµ viÕt Thái độ: - Gi¸o dôc HS lßng say mª t×m hiÓu tiÕng viÖt II ChuÈn bÞ GV: ThiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n 7, phiÕu häc tËp HS: So¹n bµi, phiÕu häc tËp III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức ( 1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra (5’) - Hãy kể tên các làn điệu dân ca Huế với đặc điểm bật và các loại nhạc cụ đợc t¸c gi¶ nh¾c tíi v¨n b¶n “Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng”? - §¸p ¸n: * C¸c lµn ®iÖu d©n ca HuÕ - ChÌo c¹n, bµi thai, hß ®a linh: buån b· - Hß gi· g¹o, ru em, gi· v«i, gi· ®iÖp n¸o nøc, nång hËu t×nh ngêi - Hß l¬, hß «, xay lóa, hß nÖm thÓ hiÖn lßng khao kh¸t, nçi mong chê, hoµi väng thiÕt tha cña t©m hån HuÕ - Nam ai, nam b×nh, qu¶ phô, t¬ng t khóc, hµnh v©n: buån man m¸c, th¬ng c¶m, bi ai, v¬ng vÊn - Tứ đại cảnh: khong vui, không buồn (81) * Các loại nhạc cụ: đàn tranh, đàn nguyệt, đàn tì bà, nhị, sáo, các loại trống -> Ca Huế đa dạng và phong phú, làn điệu có vẻ đẹp riêng Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu khái (10’) I Thế nào là phép liệt kê? niÖm phÐp liÖt kª * VÝ dô - HS đọc ví dụ - CÊu t¹o vµ ý nghÜa cña c¸c bé phËn c©u in ®Ëm cã g× gièng nhau? - CÊu t¹o: Cã m« h×nh có ph¸p t¬ng tù - ý nghÜa: Cïng miªu t¶ nh÷ng sù vËt xa xỉ, đắt tiền - T¸c dông: nhÊn m¹nh thãi hëng l¹c, Ých kØ, v« tr¸ch nhiÖm cña tªn quan huyÖn - ViÖc t¸c gi¶ nªu hµng lo¹t sù viÖc t¬ng tù nh trªn cã t¸c dông g×? - Ví dụ trên đã sử dụng phép liệt kê vËy phÐp liÖt kª lµ g×? - Gọi HS đọc phần ghi nhớ * Ghi nhí (SGK T.105) * Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu các (10’) kiÓu liÖt kª II C¸c kiÓu liÖt kª - HS đọc ví dụ * VÝ dô - XÐt vÒ cÊu t¹o, c¸c phÐp liÖt kª trªn - C©u a LiÖt kª theo tr×nh tù sù viÖc, cã g× kh¸c nhau? kh«ng theo tõng cÆp - C©u b LiÖt kª theo tõng cÆp thêng có quan hệ đôi nhận thức ( dÊu hiÖu liÖt kª quan hÖ tõ vµ ) *VÝ dô - HS đọc ví dụ * NhËn xÐt: a Tre, nøa, tróc, mai, vÇu : Cã thÓ - Thử đảo thứ tự các phận thay đổi thứ tự các phận liệt kê nh÷ng phÐp liÖt kª díi ®©y råi rót mµ l« gÝc cña c©u kh«ng bÞ ¶nh hëng kÕt luËn: XÐt vÒ ý nghÜa, c¸c phÐp b H×nh thµnh vµ trëng thµnh gia liÖt kª Êy cã g× kh¸c nhau? đình, họ hàng, làng xóm: Không thể dễ dàng thay đổi các phận liệt kê, các tợng liệt kê đợc sếp theo mức độ tăng tiến - Qua ph©n tÝch em h·y cho biÕt vÒ cÊu t¹o cã mÊy kiÓu liÖt kª? -Dùa vµo ý nghÜa cã mÊy kiÓu liÖt kª? - H·y ph©n lo¹i phÐp liÖt kª b»ng s¬ đồ? * Sơ đồ phân loại LiÖt kª CÊu t¹o LK kh«ng theo tõng cÆp LK theo tõng cÆp ý nghÜa LK t¨ng tiÕn LK kh«ng t¨ng tiÕn - Gọi HS đọc phần ghi nhớ (15’) * Ghi nhí ( SGK T 105) * Hoạt động 3: HDHS luyện tập III LuyÖn tËp * Hoạt động nhóm( Nhóm nhỏ) * Bµi tËp - GV nêu vấn đề: Hãy các - Chóng ta cã quyÒn tù hµo v× nh÷ng phÐp liÖt kª cã bµi “ Tinh thÇn trang sử vẻ vang thời đại Bà Trng, Bà yªu níc cña nh©n d©n ta”? TriÖu, TrÇn Hng §¹o, Lª Lîi, Quang - NhiÖm vô: HS tËp trung gi¶i quyÕt Trung vấn đề - Từ xa đến nay,mỗi tổ quốc bị - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ x©m l¨ng,th× tinh thÇn Êy l¹i s«i næi, - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt (82) - T×m phÐp liÖt kª c¸c ®o¹n trÝch? - §Æt c©u cã sö dông phÐp liÖt kª? nã kÕt thµnh mét lµn sãng v« cïng m¹nh mÏ, to lín, nã lít qua mäi sù nguy hiÓm, khã kh¨n, nã nhÊn ch×m tÊt c¶ lò b¸n níc vµ lò cíp níc * Bµi tËp a Dới lòng đờng trên vỉa hè, cöa tiÖm nh÷ng cu li xe nh÷ng qu¶ da hÊu nh÷ng s©u l¹p xên c¸i rèn mét chó kh¸ch mét viªn quan uÓ o¶i h×nh ch÷ thËp b §iÖn giËt, dïi ®©m, dao c¾t, löa nung * Bµi tËp a Trªn s©n trêng, c¸c b¹n ®ang ch¬i đùa chỗ thì nhảy dây, chỗ đá cầu, chỗ ch¬i kÐo co, ch¬i mÌo ®uæi chuét b TruyÖn nh÷ng trß lè hay lµ Va Ren và Phan Bội Châu đã khắc hoạ tính c¸ch hai nh©n vËt ph¶n diÖn: Va- ren lµ mét tªn gian gi¶o, x¶o tr¸, lè bÞch, bịp bợm, đê hèn, phản động Phan Bội Châu là ngời cách mạng vĩ đại, mét anh hïng d©n téc kiªn cêng, bÊt khuất, xả thân vì độc lập dân tộc ViÖt Nam c Phan Béi Ch©u lµ mét nhµ c¸ch mạng vĩ đại, nhà thơ lớn, anh hïng d©n téc kiªn cêng, bÊt khuÊt kh«ng chÞu khuÊt phôc tríc kÎ thï Cñng cè ( 3’) - ThÕ nµo lµ phÐp liÖt kª? Cã mÊy kiÓu liÖt kª ? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - So¹n bµi: T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh Ngµy gi¶ng 7a: / / 2013 7b: / / 2013 TiÕt 115 t×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh I Môc tiªu KiÕn thøc: Đặc điểm văn hành chính: Hoàn cảnh, mục đích, nội dung, yêu cầu và các c¸c lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh thêng gÆp cuéc sèng KÜ n¨ng: - Nhận biết đợc các loại văn hành chính thờng gặp sống - Viết đợc văn hành chính đúng quy định Thái độ: - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc t×m hiÓu v¨n b¶n hµnh chÝnh thêng gÆp cuéc sèng II ChuÈn bÞ GV: ThiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n 7, c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh HS: So¹n bµi, phiÕu häc tËp III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) (83) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra bµi cò (5') - ThÕ nµo lµ phÐp liÖt kª? Cã mÊy kiÓu liÖt kª? Cho vÝ dô? - §¸p ¸n: Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu (25’) I Thế nào là văn hành chính nµo lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh - Em h·y kÓ nh÷ng lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh mµ em biÕt? -> Đơn xin nghỉ học, đơn xin nhập đội * VÝ dô - HS đọc văn a Néi dung - V¨n b¶n th«ng b¸o: Khi cÇn truyÒn - Theo em nµo ngêi ta viÕt v¨n đạt vấn đề gì đó xuống cấp dới b¶n th«ng b¸o? hoÆc muèn cho nhiÒu ngêi biÕt - Văn đề nghị: Khi cần đề đạt - Khi nào dùng văn đề nghị? nguyện vọng chính đáng cá nhân hay tập thể quan cá nh©n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt - Khi nµo ngêi ta dïng v¨n b¶n b¸o - V¨n b¶n b¸o c¸o: Khi cÇn ph¶i c¸o? thông báo vấn đề gì đó lên cấp cao h¬n - Mục đích văn thông báo là b Mục đích g×? - Th«ng b¸o: Nh»m phæ biÕn mét néi dung, thêng kÌm theo híng dÉn vµ - Mục đích văn đề nghị là yªu cÇu thùc hiÖn g×? - Đề nghị: Nhằm đề xuất nguyện - Mục đích văn báo cáo là väng, ý kiÕn g×? - B¸o c¸o: Nh»m tæng kÕt, nªu lªn công việc đã làm đợc để cấp trªn biÕt - VÒ mÆt h×nh thøc ba v¨n b¶n trªn c H×nh thøc: cã g× gièng vµ kh¸c nhau? - Gièng nhau: H×nh thøc tr×nh bµy theo số mục định ( theo - H×nh thøc tr×nh bµy cña c¸c v¨n mÉu) b¶n trªn cã g× kh¸c víi c¸c v¨n b¶n - Khác nhau: mục đích, nội dung truyện, thơ mà em đã học? cụ thể đợc trình bày văn -> Th¬ v¨n dïng h cÊu, tëng tîng, b¶n cßn c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh kh«ng ph¶i h cÊu tëng tîng -> Ngôn ngữ thơ, văn đợc viết theo phong c¸ch ng«n ng÷ nghÖ thuËt, cßn ng«n ng÷ c¸c v¨n b¶n trªn lµ ng«n ng÷ hµnh chÝnh - Em h·y t×m nh÷ng v¨n b¶n t¬ng tù víi ba v¨n b¶n trªn? ->Đơn từ, biên bản, hợp đồng, giấy biªn nhËn, giÊy khai sinh, quyÕt định - Qua t×m hiÓu ba v¨n b¶n trªn em hiÓu v¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? (10’) - HS đọc phần ghi nhớ 10’ * Ghi nhí (SGK T 110) * Hoạt động 2: HDHS luyện tập II LuyÖn tËp * Hoạt động nhóm( Nhóm nhỏ) Dïng v¨n b¶n th«ng b¸o - GV nêu vấn đề: Trong các tình Dïng v¨n b¶n b¸o c¸o (84) huèng trªn t×nh huèng nµo ngêi ta Dïng ph¬ng thøc biÓu c¶m ( ph¸t ph¶i viÕt theo lo¹i v¨n b¶n hµnh biÓu nh÷ng suy nghÜ, c¶m xóc cña chÝnh? Tªn mçi lo¹i v¨n b¶n øng víi m×nh) trờng hợp đó là gì? §¬n tõ ( §¬n xin nghØ häc) - NhiÖm vô: HS tËp trung gi¶i quyÕt Dùng văn đề nghị vấn đề Dïng ph¬ng thøc tù sù, miªu t¶ t¸i - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ hiÖn buæi tham quan cho b¹n nghe - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt Cñng cè( 3’) - ThÕ nµo lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - ViÕt b¸o c¸o kÕt qu¶ thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng 26-3 cña líp em Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt 116 tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè I Môc tiªu KiÕn thøc: - HS nhận thức rõ kiểu bài lập luận giải thích vấn đề xã hội văn học - Đánh giá đợc nhận thức học sinh để giúp đỡ các em học tốt KÜ n¨ng: -Rèn kĩ phân tích bài làm các mặt: Nội dung, hình thức diễn đạt Thái độ: - Gi¸o dôc HS ham t×m hiÓu, yªu thÝch v¨n nghÞ luËn gi¶i thÝch II ChuÈn bÞ GV: Bài viết HS đã chấm, chữa HS: §äc bµi, xem chç sai bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra (5’) - Thế nào là văn hành chính? Văn hành chính đợc trình bày theo mục định nào? - §¸p ¸n:Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS phân tích yêu (5’) I Đề bài cầu đề Mïa xu©n lµ tÕt trång c©y - HS nhắc lại đề - GV chép đề bài Làm cho đất nớc càng ngày càng lªn b¶ng xu©n B¸c Hå muèn khuyªn nhñ chóng ta ®iÒu g× qua hai dßng th¬ Êy? V× - Em h·y nªu c¸ch thøc lµm mét bµi c«ng viÖc trång c©y mïa xu©n v¨n lËp luËn gi¶i thÝch, c¸ch thøc t×m đất trời lại có thể góp phần làm hiÓu mét bµi v¨n nghÞ luËn? nên mùa xuân đất nớc? (10’) II LËp dµn ý * Hoạt động 2: HDHS lập dàn ý Më bµi - PhÇn më bµi nªu néi dung g×? - Mïa xu©n lµ mïa c©y cèi ®©m chåi nÈy léc, xanh t¬i B¸c Hå khëi xíng và phát động phong trào Tết trồng c©y Th©n bµi (85) - Gi¶i thÝch ý nghÜa cña c©u th¬ - Khi cßn sèng n¨m nµo B¸c còng - Theo em phÇn th©n bµi cÇn gi¶i trồng cây mùa xuân đến, từ đó tết thÝch néi dung g×? trång c©y trë thµnh mét viÖc lµm không thể thiếu đợc dịp đầu xu©n - Tổ chức tết trồng cây để tạo nên quan tâm, gắn bó ngời đối víi thiªn nhiªn, x· héi - Trång c©y lµm cho mµu xanh phñ khắp nơi, làm lợi cho đất nớc, lµm giµu cho cuéc sèng ngêi: + Đối với các vùng đồi núi trọc, cây xanh giữ lại đất màu, chống xói mòn + §èi c¸c vïng ven biÓn c©y xanh ng¨n c¸t, gi÷ phï sa + C©y xanh cßn cho bãng m¸t + C©y xanh gäi chim vÒ lµm tæ - PhÇn kÕt bµi cÇn nªu néi dung g×? KÕt bµi - Tết trồng cây là hoạt động có ý (10’) nghÜa gãp phÇn t¹o nªn m«i trêng sống xanh, sạch, đẹp * Hoạt động 3: Nhận xét bài viết III NhËn xÐt cña HS ¦u ®iÓm - GV nhËn xÐt nh÷ng u ®iÓm bµi lµm cña häc sinh - Đa số học sinh hiểu đề, nắm đợc ph¬ng ph¸p lµm bµi v¨n gi¶i thÝch - Cách lập luận tơng đối rõ ràng, có tÝnh thuyÕt phôc cao - DÉn chøng phï hîp - Trình bày sạch, chữ viết đẹp Nhîc ®iÓm - GV nhËn xÐt nh÷ng nhîc ®iÓm - Mét sè bµi viÕt yÕu: D¨m, B¶n, bµi lµm cña häc sinh Vinh - Mét sè em cha n¾m v÷ng c¸ch lµm bài văn giải thích, cha xác định đợc trọng tâm vấn đề, số bài viết sơ sµi - Nêu vấn đề, giải vấn đề, kết thúc vấn đề còn lủng củng, cha thoát ý (10’) - Cßn viÕt sai lçi chÝnh t¶, viÕt in hoa tuú tiÖn, tr×nh bµy cÈu th¶ IV Söa lçi * Hoạt động 4: HD HS sửa lỗi - GV trả bài cho HS -> HS đổi bài cho để sửa lỗi bài viết cña b¹n - GV lÊy ®iÓm vµo sæ Cñng cè (3’) - Nªu c¸c bíc lµm bµi v¨n gi¶i thÝch? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) (86) - So¹n bµi: Quan ¢m thÞ KÝnh Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt117 Hớng dẫn đọc thêm Quan ©m thÞ kÝnh I Môc tiªu KiÕn thøc: - S¬ gi¶n vÒ chÌo cổ - Giá trị nội dung và đặc điểm nghệ thuật chốo Quan õm Thị Kớnh - Nội dung, ý nghĩa và vài đặc điểm nghệ thuật đoạn trích Nỗi oan hại chồng KÜ n¨ng: - §äc diÔn c¶m kÞch b¶n chÌo theo lèi ph©n vai - Ph©n tÝch m©u thuÉn, nh©n vËt vµ ng«n ng÷ thÓ hiÖn mét trÝch ®o¹n chÌo Thái độ - Gi¸o dôc HS ý thøc yªu mÕn tr©n träng nghÖ thuËt chÌo, c¶m th«ng víi sè phËn ngêi phô n÷ x· héi phong kiÕn II ChuÈn bÞ GV: Tranh ¶nh minh häa vÒ thÓ lo¹i s©n khÊu chÌo HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / .V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra: KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1: HDHS tóm tắt (20’) I Tóm tắt chèo, đặc điểm chèo, đặc điểm sân khâu cña s©n khÊu chÌo chÌo §äc tãm t¾t vë chÌo - HS đọc tóm tắt nội dung chèo a ¸n giÕt chång Quan ©m ThÞ KÝnh - ThÞ KÝnh bÞ vu oan giÕt ThiÖn SÜ vµ - Em h·y tãm t¾t vë chÌo Quan ¢m bÞ ®uæi khái nhµ hä Sïng- nµng gi¶ ThÞ KÝnh? trai lên chùa tu hành, mong đợc giải oan b ¸n hoang thai - ThÞ KÝnh gi¶ trai ®i tu lÊy ph¸p hiÖu lµ KÝnh T©m bÞ ThÞ MÇu cã thai vu oan -> bÞ ®uæi khái chïa c Oan tình đợc giải, Thị Kính lên toà sen - Ba n¨m Kýnh T©m xin s÷a nu«i Thị Mầu -> đợc lên tòa sen, trở thành PhËt Bµ Quan ¢m - HS đọc chú thích dấu SGK - Em hiÓu thÕ nµo lµ chÌo? -> Trớc chèo thờng đợc diễn sân đình nên còn đợc gọi là chèo sân đình - Nêu đặc điểm s©n khÊu chÌo truyÒn thèng ViÖt §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña s©n khÊu chÌo truyÒn thèng ViÖt Nam - ChÌo: lµ lo¹i kÞch h¸t, móa d©n gian, kÓ chuyÖn diÔn tÝch b»ng h×nh thøc s©n khấu thờng đợc biểu diễn sân Đình làng nên còn đợc gọi là chèo sân đình - Chèo đợc nảy sinh và phát triễn rộng (87) Nam? - Nguån gèc cña chÌo ? - Những đặc điểm chèo đợc thể điểm nào ? r·i ë B¾c Bé - ChÌo thuéc lo¹i s©n khÊu kÓ chuyÖn để khuyến giáo đạo đức, châm biếm, đả kích điều bất công, xấu xa xã hội phong kiến đơng thời - ChÌo cã mét sè lo¹i nh©n vËt truyÒn thống với đặc trng tính cách riêng: Th sinh thì nho nhã, điềm đạm, häc giái - S©n khÊu chÌo cã tÝnh íc lÖ vµ c¸ch điệu cao đợc thể rõ nghệ thuËt hãa trang, nghÖ thuËt h¸t, móa - KÕt hîp chÆt chÏ c¸i bi vµ c¸i hµi - H·y cho biÕt ®iÓm kh¸c gi÷a c¸i bi vµ c¸i hµi chÌo? -> Cái bi: đời, số phận éo le, thê thảm, đáng thơng, bất hạnh ngời, đặc biệt là ngời phụ nữ -> C¸i hµi: TiÕng cêi l¹c quan, kháe m¹nh cña hÒ chÌo - GV tr×nh chiÕu tranh, ¶nh c¸c vë chÌo minh häa * Hoạt động 2: HDHS đọc, tìm (10’) II.Đọc đoạn trích:Nỗi oan hại chồng hiÓu vÞ trÝ ®o¹n trÝch * VÞ trÝ ®o¹n trÝch - GV hớng dẫn đọc phân vai -> đọc - §o¹n trÝch Nçi oan h¹i chång n»m ë mẫu-> gọi HS đọc theo vai đã đợc nöa sau cña phÇn thø nhÊt ¸n oan giÕt ph©n c«ng -> HS nhËn xÐt –> GV chång nhËn xÐt - §o¹n trÝch Nçi oan h¹i chång n»m ë vÞ trÝ nµo vë chÌo Quan ¢m ThÞ kÝnh? - §o¹n trÝch cã thÓ chia lµm mÊy ®o¹n nhá? -> §o¹n 1: C¶nh ThÞ KÝnh dïng dao xÐn r©u mäc ngîc n¬i c»m chång ThiÖn SÜ bÞ bÊt ngê, hèt ho¶ng kªu cøu -> §o¹n 2: C¶nh Sïng «ng, Sïng bµ dån ®Ëp vu oan cho d©u, đuổi Thị Kính nhà cha mẹ đẻ -> Đoạn 3: Thị Kính định trá h×nh nam tö bíc ®i tu hµnh (10’) III T×m hiÓu ®o¹n trÝch * Hoạt động 3: HDHS tìm hiểu C¸c nh©n vËt ®o¹n trÝch ®o¹n trÝch §o¹n trÝch cã nh©n vËt - §o¹n trÝch nçi oan h¹i chång cã - ThiÖn SÜ, ThÞ KÝnh, Sïng bµ, Sïng mÊy nh©n vËt? «ng, M·ng «ng - Nh©n vËt nµo lµ nh©n vËt chÝnh thÓ - Nhân vật chính thể sung đột xung đột kịch? kÞch: ThÞ KÝnh, Sïng bµ -Những nhân vật chính đó thuộc lo¹i c¸c vai nµo vë chÌo vµ đại diện cho ai? -> ThÞ KÝnh: nh©n vËt n÷ chÝnh, chèo đại diện cho ngời phụ nữ, ngời lao động nghèo -> Sùng bà: Nhân vật ác đại diện cho tầng lớp địa chủ phong kiến Khung c¶nh phÇn ®Çu ®o¹n trÝch - Khung c¶nh ë phÇn ®Çu ®o¹n trÝch " Chồng đọc sách dùi mài kinh sử, vợ nh thÕ nµo? ngåi kh©u ¸o, qu¹t cho chång." - ThÞ KÝnh ©n cÇn, dÞu dµng, ch©n thËt, lµ ngêi vî th¬ng chång - Qua lêi nãi vµ cö chØ cña ThÞ (88) KÝnh, em cã nhËn xÐt g× vÒ nh©n vËt => Khung cảnh sinh hoạt gia đình nµy? h¹nh phóc - Ngêi vî th¬ng chång, ©n cÇn, dÞu dµng lo l¾ng v× sîi d©u mäc ngîc chồng Thị Kính đã làm gì hậu - Thi KÝnh c¾t r©u chång => BÞ nghi qu¶ sao? oan giÕt chång -> BÞ ghi ngê giÕt chång,h¹nh phóc GDD tan vỡ, đồng thời là mở đầu cho mâu thuẫn xung đột đầu tiên cña vë chÌo Cñng cè (3’) - ChÌo lµ g×? VÞ trÝ ®o¹n trÝch nçi oan h¹i chång? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - So¹n phÇn cßn l¹i cña bµi Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt118 Hớng dẫn đọc thêm Quan ©m thÞ kÝnh ( TiÕp ) I Môc tiªu KiÕn thøc: - S¬ gi¶n vÒ chÌo cổ - Giá trị nội dung và đặc điểm nghệ thuật chốo Quan õm Thị Kớnh - Nội dung, ý nghĩa và vài đặc điểm nghệ thuật đoạn trích Nỗi oan hại chồng KÜ n¨ng: - §äc diÔn c¶m kÞch b¶n chÌo theo lèi ph©n vai - Ph©n tÝch m©u thuÉn, nh©n vËt vµ ng«n ng÷ thÓ hiÖn mét trÝch ®o¹n chÌo Thái độ: - Gi¸o dôc HS ý thøc yªu mÕn tr©n träng nghÖ thuËt chÌo, c¶m th«ng víi sè phËn ngêi phô n÷ x· héi phong kiÕn II ChuÈn bÞ GV: Tranh ¶nh minh häa vÒ thÓ lo¹i s©n khÊu chÌo HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra (5’) - Chèo là gì ? Nêu đặc điểm chèo truyền thống Việt Nam? §¸p ¸n: - ChÌo: lµ lo¹i kÞch h¸t, móa d©n gian, kÓ chuyÖn diÔn tÝch b»ng h×nh thøc s©n khÊu - Chèo thuộc loại sân khấu kể chuyện để khuyến giáo đạo đức, châm biếm, đả kích điều bất công, xấu xa xã hội phong kiến đơng thời - Chèo có số loại nhân vật truyền thống với đặc trng tính cách riêng - Sân khấu chèo có tính ớc lệ và cách điệu cao đợc thể rõ nghệ thuật hãa trang, nghÖ thuËt h¸t, móa - KÕt hîp chÆt chÏ c¸i bi vµ c¸i hµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung (89) *Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu tiếp (30’) III Tìm hiểu đoạn trích Nh©n vËt Sïng bµ ®o¹n trÝch a Hành động - Dói ®Çu ThÞ KÝnh xuèng - B¾t ThÞ KÝnh ngöa mÆt lªn, - Kh«ng cho ThÞ KÝnh ph©n bua - §Èy ThÞ KÝnh ng· khuþu xuèng => Hành động thô bạo, tàn nhẫn b Ng«n ng÷ Nãi vÒ m×nh Nãi vÒ nhµ ThÞ - Sùng bà có hành động nh KÝnh nào Thị Kính? Nhận xét Gièng nhµ bµ tuång bay mÌo hành động đó ? đây giống phợng mả gà đồng lẳng gièng c«ng l¬ - nhµ bµ ®©y cao - mµy lµ nhµ m«n lÖnh téc cua èc - Em h·y t×m nh÷ng chi tiÕt miªu t¶ trøng rång l¹i - liu ®iu lai në ng«n ng÷ cña Sïng bµ nÝ vÒ në rång dßng liu ®iu m×nh vµ nãi vÒ ThÞ KÝnh ? -> khoe khoang, -> coi thêng, h·nh diÖn, vªnh khinh bØ v¸o - Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng hµnh -> Hành động và ngôn ngữ Sùng bà động và ngôn ngữ Sùng bà? Thị Kính đã vợt khỏi quan hệ -> Hành động và ngôn ngữ mẹ chồng – nàng dâu Quan hệ đợc Sùng bà bộc lộ thái độ tàn nhẫn, trả vào đúng vị trí nó là quan hệ kinh bØ nghÌo khã, mÆc dï ThÞ kÝnh giai cÊp giµu nghÌo có đủ đức hạnh nh lễ giáo phong kiến qui định nhng không đợc gia đình nhà chồng chấp nhận vì ThÞ KÝnh kh«ng ph¸i nhµ giµu cã - Tríc ®uæi ThÞ KÝnh khái nhµ Sïng bµ vµ Sïng «ng cßn lµm ®iÒu g× tµn ¸c? - Lõa M·ng «ng sang ¨n c÷ ch¸u, thùc chÊt lµ b¾t M·ng «ng sang nhËn vÒ -> Sùng ông thay đổi quan hệ thông gia hành động vũ phu, Sïng «ng dói ng· M·ng «ng råi bá vµo nhµ - Theo em sung đột kịch đoạn trÝch nµy thÓ hiÖn cao nhÊt ë chç Nh©n vËt ThÞ KÝnh kªu oan nµo? V× sao? stt §èi t- Néi dung lêi KÕt qu¶ -> Đây là chỗ xung đột kịch cao îng kªu oan nhÊt, ThÞ KÝnh bÞ ®Èy vµo cùc ®iÓm kªu oan cña nçi ®au: nçi oan øc, t×nh vî chång tan vì, nçi ®au c¶nh cha giµ mÑ - Giêi ¬i! mÑ - Cµng bÞ bÞ cha chång khinh bØ, hµnh h¹ chång ¬i! Oan cho vu thªm l¾m mÑ téi -Trong ®o¹n trÝch mÊy lÇn ThÞ KÝnh ¬i! kªu oan? Kªu víi ai? mÑ - Oan cho - BÞ xØ v¶ chång l¾m mÑ ¬i! - Néi dung lêi kªu oan nh thÕ nµo? Chång - Oan thiÕp -Thê ¬ bá KÕt qu¶ sao? l¾m chµng ¬i! mÆc mÑ - MÑ xÐt t×nh - BÞ ®Èy chång cho con, oan ng· - Khi nào lời kêu oan nhận đợc (90) sù c¶m th«ng? cho l¾m mÑ ¬i! Cha - Cha ¬i! - §îc c¶m đẻ Oan cho th«ng nhng l¾m cha ¬i! bÊt lùc => Kết cục: Không đợc chấp nhận -> đuổi khỏi nhà -> hạnh phúc gia đình tan vì TK buån tñi b¬ v¬, thÊt väng liÒn vào nơng nhờ cửa phật để tu tâm - Qua cö chØ, ng«n ng÷ nh©n vËt em h·y ph©n tÝch t©m tr¹ng ThÞ KÝnh tríc rêi khái nhµ Sïng bµ ? -> Mèi t×nh vî chång tan vì.T©m trạng Thị Kính đau đớn, giằng xÐ tríc cuéc lùa chän: ®i ®©u, vÒ ®©u? ThÞ KÝnh quay vµo nhµ nh×n tõ c¸i trµng kØ -> s¸ch -> thóng kh©u, cÇm lÊy chiÕc ¸o ®ang kh©u dë bãp chÆt tay b»ng chøng cña t×nh cảm thủy chung, nhng đã bị coi là dấu vết thất tiết, đảo lộn trắng, đen đột ngột, ghê gớm - ViÖc ThÞ KÝnh tr¸ h×nh gi¶ trai ®i tu cã ý nghÜa g×? - Đó có phải là đờng giúp nhân vËt tho¸t khái ®au khæ x· héi pk cò kh«ng? - Theo em muèn tho¸t khái sù oan øc, ®au khæ th× ta ph¶i lµm g×? - HS đọc phần ghi nhớ * Hoạt động 2: HD HS làm bài tập - Em hiÓu thÕ nµo vÒ thµnh ng÷ " Oan ThÞ KÝnh"? - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kq, nhãm kh¸c nhËn xÐt, GV chuÈn kiÕn thøc - Mặt tích cực: Đợc sống đời để tỏ rõ sù ®oan ®oan chÝnh cña m×nh - Tiªu cùc: khæ sè kiÕp, cam chÞu, nhẫn nhục - dấu vết triết lí đạo phËt, chØ dõng l¹i ë íc muèn * Ghi nhí ( SGK T.121) IV LuyÖn tËp - §o¹n trÝch thÓ hiÖn nh÷ng phÈm chÊt tốt đẹp cùng nỗi oan bi thảm, bế tắc ngời phụ nữ, đối lập giai cấp thông qua xung đột gia đình, hôn nhân x· héi phong kiÕn - Thành ngữ: Oan Thị Kính -> Dùng để nãi vÒ nh÷ng nçi oan øc qu¸ møc, cïng cực không thể nào giãi bày đợc (5’) Cñng cè (3’) - Néi dung chÝnh cña vë chÌo lµ g×? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - So¹n bµi: DÊu chÊm löng vµ dÊu chÊm phÈy Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt 119 dÊu chÊm löng vµ dÊu chÊm phÈy I Môc tiªu KiÕn thøc: - C«ng dông cña dÊu chÊm löng, dÊu chÊm phÈy v¨n b¶n KÜ n¨ng: - Sö dông dÊu chÊm löng, dÊu chÊm phÈytrong t¹o lËp v¨n b¶n, - §Æt c©u cã dÊu chÊm löng, dÈu chÊm phÈy Thái độ: -HS ý thøc cÈn thËn dïng hai lo¹i dÊu trªn II ChuÈn bÞ (91) GV: ThiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: So¹n bµi, phiÕu häc tËp III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra (15’) - Nhân vật Sùng bà có hành động và ngôn ngữ nh nào Thị Kính ®o¹n trÝch Nçi oan h¹i chång ? §¸p ¸n: - Hành động: Dúi đầu Thị Kính xuống Bắt Thị Kính ngửa mặt lên Không cho Thị Kính phân bua Đẩy Thị Kính ngã khuỵu xuống=> hành động thô bạo, tàn nhẫn - Ng«n ng÷: + Nãi vÒ m×nh: Gièng nhµ bµ ®©y gièng phîng gièng c«ng, nhµ bµ ®©y cao m«n lÖnh téc, trøng rång l¹i në rång-> khoe khoang, h·nh diÖn, vªnh v¸o + Nói Thị Kính: tuồng bay mèo mả gà đồng lẳng lơ, mày là nhà cua ốc, liu ®iu lai në dßng liu ®iu-> coi thêng, khinh bØ -> Hành động và ngôn ngữ Sùng bà Thị Kính đã vợt khỏi quan hệ mẹ chồng – nàng dâu Quan hệ đợc trả vào đúng vị trí nó là quan hệ giai cấp Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1: Dấu chấm lửng (7’) I DÊu chÊm löng - HS đọc ví dụ * VÝ dô - Trong c¸c c©u trªn dÊu chÊm a DÊu chÊm löng tá ý cßn nhiÒu vÞ lửng dùng để làm gì? anh hùng cha đợc liệt kê b DÊu chÊm löng biÓu thÞ sù ng¾t qu·ng lêi nãi cña nh©n vËt qu¸ mÖt vµ ho¶ng sî c Lµm gi·n nhÞp c©u v¨n chuÈn bÞ - Tõ nhËn xÐt trªn em h·y rót cho sù xuÊt hiÖn bÊt ngê cña tõ " bu c«ng dông cña dÊu chÊm löng? thiÕp" - HS đọc phần ghi nhớ * Ghi nhí ( SGK T.122) * Hoạt động 2: Dấu chấm phẩy (8’) II DÊu chÊm phÈy - HS đọc ví dụ * VÝ dô a Dấu chấm phẩy dùng để đánh dấu -Trong c¸c c©u trªn dÊu chÊm ranh giíi gi÷a hai vÕ cña mét c©u phẩy đợc dùng để làm gì? ghÐp cã cÊu t¹o phøc t¹p b Dấu chấm phẩy dùng để ngăn cách -Theo em cã thÓ thay thÕ dÊu c¸c bé phËn mét phÐp liÖt kª cã chấm phẩy dấu phẩy đợc nhiÒu tÇng ý nghÜa phøc t¹p kh«ng? V× sao? -> Câu a: Có thể thay đợc vì néi dung cña c©u kh«ng bÞ thay đổi -> Câu b: Không thể thay đợc v×: + C¸c phÇn liÖt kª sau dÊu chÊm phẩy bình đẳng với nhau, thay th× néi dung dÔ bÞ hiÓu lÇm Cô thÓ: NÕu thay th× ¨n b¸m, lêi biÕng sÏ ngang b»ng víi trung thành đấu tranh - Tõ nhËn xÐt vÝ dô trªn em h·y cho biÕt c«ng dông cña dÊu chÊm phÈy? - HS đọc phần ghi nhớ * Ghi nhí ( SGK T.122) * Hoạt động 3: HD HS luyện tập (10’) (92) * Hoạt động nhóm ( Nhóm lớn) - GV nêu vấn đề: + Nhãm 1, 2: lµm bµi tËp + Nhãm 3, 4: lµm bµi tËp - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt 5’ III LuyÖn tËp * Bµi tËp a Dấu chấm lửng đợc dùng để biểu thị lời nói bị ngắc ngứ, đứt quãng sî h·i, lóng tóng ( d¹ bÈm ) b Dấu chấm lửng đợc dùng để biểu thÞ c©u nãi bÞ bá dë c Dấu chấm lửng đợc dùng để biểu thị liệt kê cha đầy đủ *Bµi tËp - a,b,c: Trong tÊt c¶ c¸c c©u dÊu chÊm phẩy dùng để ngăn cách các vế nh÷ng c©u ghÐp cã cÊu t¹o phøc t¹p Cñng cè (3’) - C«ng dông cña dÊu chÊm löng, dÊu chÊm phÈy lµ g×? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - Lµm bµi tËp - Soạn bài: Văn đề nghị Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt 120 văn đề nghị I Môc tiªu KiÕn thøc: - Đặc điểm văn đề nghị: Hoàn cảnh, mục đích, yêu cầu, nội dung và cách lµm lo¹i v¨n b¶n nµy KÜ n¨ng: - Nhận biết văn đề nghị - Viết văn đề nghị đúng quy cách - Nhận đợc sai sót thờng gặp viết văn đề nghị Thái độ: -HS phân biệt các tình dùng văn đề nghị, có ý thức dùng văn hợp lí II ChuÈn bÞ GV: Các văn đề nghị HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra (5’) - C«ng dông cña dÊu chÊm löng, dÊu chÊm phÈy lµ g×? Cho vÝ dô? §¸p ¸n; Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1: Đặc điểm văn (10’) I Đặc điểm văn đề nghị §äc hai v¨n b¶n đề nghị Mục đích viết giấy đề nghị - HS đọc văn - Nh÷ng viÖc mµ tËp thÓ, c¸ nh©n không định tự giải - Viết giấy đề nghị nhằm mục đích đợc nên phải đề nghị ngời, g×? nh÷ng cÊp cã thÈm quyÒn §Æc ®iÓm vÒ néi dung, h×nh thøc - Néi dung: Ng¾n gän, râ rµng - Giấy đề nghị cần chú ý yêu (93) cÇu g× vÒ néi dung, h×nh thøc tr×nh bµy? - HS đọc yêu cầu mục - Tình nào phải viết giấy đề nghÞ? - H×nh thøc: Cã tÝnh khu«n mÉu Tình viết giấy đề nghị - a, c: Viết văn đề nghị - b: Viết tờng trình xe đạp - d: ViÕt b¶n kiÓm ®iÓm c¸ nh©n vi lçi giê häc (15’) ph¹m II C¸ch làm văn đề nghị * Hoạt động 2: HD HS tìm hiểu T×m hiÓu c¸ch lµm mét v¨n b¶n cách làm văn đề nghị đề nghị -HS đọc lại hai văn đề nghị trên - Hai văn đề nghị trên đợc trình - Quèc hiÖu bµy theo thø tù nh thÕ nµo? - Địa điểm viết đơn - C¶ hai v¨n b¶n cã g× gièng vµ kh¸c - Tªn v¨n b¶n nhau? - Nơi gửi đến -> Gièng: C¸c môc vµ thø tù c¸c - Nêu việc, lí do, ý kiến đề nghị môc - Ngời viết đơn kí tên, nghi rõ họ tên -> Kh¸c: C¸c lÝ do, sù viÖc, nguyÖn väng -Trong văn đề nghị phần nào là quan trọng không thể thiếu đợc? -> Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì? Đề nghị để làm gì? Dàn mục văn đề nghị - Tõ hai v¨n b¶n trªn em h·y rót - Quèc hiÖu vµ tiªu ng÷ dàn mục văn đề nghị? - §Þa ®iÓm , ngµy th¸ng n¨m viÕt giÊy đề nghị - Tên văn bản: Giấy đề nghị ( kiÕn nghÞ) - Nơi nhận đề nghị - Ngời (tổ chức) đề nghị - Nêu việc, lí do, ý kiến đề nghị với n¬i nhËn - Chữ kí, họ tên ngời đề nghị - Khi viết giấy đề nghị ta cần lu ý Lu ý nh÷ng ®iÓm nµo? - Tªn v¨n b¶n viÕt ch÷ in hoa, khæ ch÷ to - Tr×nh bµy v¨n b¶n cÇn s¸ng sña, c©n đối - Tên ngời đề nghị, nơi nhận đề nghị và nội dung đề nghị là mục cần - GV đọc VB đề nghị tham khảo chú ý văn đề nghị - HS đọc phần ghi nhớ * Ghi nhí (SGK T 126) (10’) III LuyÖn tËp * Hoạt động 3: HDHS luyện tập * Bµi tËp - So sánh lí viết đơn và lí viết - Giống: Cả hai là nhu cầu đề nghị giống và khác và nguyện vọng chính đáng chç nµo? - Kh¸c: Mét bªn lµ nguyÖn väng cña mét c¸ nh©n Mét bªn lµ nhu cÇu cña mét tËp thÓ *Bµi tËp - GV gîi ý -> HS tù lµm Cñng cè (3’) - Khi viết văn đề nghị ta cần lu ý gì? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - So¹n bµi: ¤n tËp v¨n häc Ngµy gi¶ng TiÕt121 7A: / / 2013 (94) 7B: / / 2013 ¤N tËp v¨n häc I Môc tiªu KiÕn thøc: - Một số khái niệm thể loại liên quan đến đọc - hiểu vă nh ca dao, dân ca, tuc ngữ, thơ trữ tình, thơ đờng luật, thơ lục bát, thơ song thất lục bát; phép tơng phản và phÐp t¨ng cÊp nghÖ thuËt - S¬ gi¶n vÒ thÓ lo¹i th¬ §êng luËt - Hệ thống văn đã học, nội dung và đặc trng thể loại văn KÜ n¨ng: - Hệ thống hóa khái quát hóa kiến thức các văn đã học - So s¸nh, ghi nhí, häc thuéc lßng c¸c v¨n b¶n tiªu biÓu - §äc - hiÓu c¸c v¨n b¶n tù sù, miªu t¶, biÓu c¶m, nghÞ luËn ng¾n Thái độ: - Gi¸o dôc HS lßng say mª v¨n häc II ChuÈn bÞ GV: Bµi so¹n HS: ¤n tËp khiÕn thøc v¨n häc ch¬ng tr×nh häc k× II III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra: KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung (35 ’ ) * Hoạt động1: Nội dung ụn tập I Kiến thức trọng tâm - Kể tên các văn đã học Các văn đã đợc học n¨m häc tõ bµi: Cæng trêng më -> - Tæng céng: 34 t¸c phÈm Quan ¢m ThÞ KÝnh §Þnh nghÜa c¸c thÓ lo¹i v¨n b¶n - Ca dao d©n ca: lµ nh÷ng bµi th¬, bµi - định nghĩa ca dao dân ca ? Cho h¸t tr÷ t×nh d©n gian quÇn chóng VD ? sáng tác và truyền miệng từ đời này qua đời khác - §Þnh nghÜa vÒ tôc ng÷ ? Cho VD ? - Tôc ng÷: Lµ nh÷ng c©u nãi d©n gian ngắn gọn ổn định, có nhịp điệu, h×nh ¶nh, thÓ hiÖn nh÷ng kinh nghiÖm cña nh©n d©n vÒ mäi mÆt - Th¬ tr÷ t×nh lµ g× ? - Th¬ tr÷ t×nh: Mét thÓ lo¹i v¨n häc, Cho VD ? ph¶n ¸nh cuéc sèng b»ng c¶m xóc trùc tiÕp cña ngêi s¸ng t¸c thêng cã vần điệu, ngôn ngữ cô đọng - Em hiÓu g× vÒ th¬ thÊt ng«n tø - Thơ thất ngôn tứ tuyệt đờng luật: tuyệt đờng luật ? Cho VD ? tiÕng/ c©u; c©u / bµi - Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt đờng luật là g× ? Cho VD ? - Th¬ thÊt ng«n b¸t có lµ g× ? Cho VD ? - Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ th¬ lôc b¸t ? Cho VD ? - Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ th¬ song thÊt lôc b¸t? Cho VD ? - PhÐp t¬ng ph¶n, t¨ng cÊp lµ g×? - T×m phÐp t¬ng ph¶n, t¨ng cÊp - Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt đờng luật: tiÕng / c©u; c©u/ bµi - Th¬ thÊt ng«n b¸t có: tiÕng / c©u; c©u / bµi - Th¬ lôc b¸t: ThÓ th¬ d©n téc cæ truyÒn, b¾t nguån tõ ca dao d©n ca, kÕt cÊu theo tõng cÆp – - Th¬ song thÊt lôc b¸t: KÕt hîp s¸ng tạo thể thơ thất ngôn đờng luật vµ th¬ lôc b¸t Mçi khæ cã c©u, c©u tiÕng- 6- ( lôc, b¸t) - Phép tơng phản: Là đối lập các (95) " Sèng chÕt mÆc bay"? - Những bài ca dao đã thể tình cảm, thái độ gì? - Tục ngữ thể thái độ, kinh nghiÖm g× cña nh©n d©n ? - §äc mét sè c©u tôc ng÷ mµ em thuéc? - Những giá trị t tởng, tình cảm đợc thể thơ trữ tình đã học là g×? h×nh ¶nh chi tiÕt, nh©n vËt tr¸i ngîc để tô đậm, nhấn mạnh đối tîng hoÆc c¶ hai - Phép tăng cấp nghệ thuật: Thờng cùng với tơng phản, hành động tăng dần cờng độ, tốc độ, chất lợng, sè lîng, mµu s¾c ©m Những tình cảm thái độ thể ca dao dân ca đã học - Nçi nhí th¬ng, kÝnh yªu, than th©n tr¸ch phËn, buån b·, hèi tiÕc, tù hµo, biÕt ¬n, ch©m biÕm, hµi híc Kinh nghiÖm cña nh©n d©n thÓ hiÖn tôc ng÷ - Kinh nghiÖm vÒ thiªn nhiªn, thêi tiÕt: Dù ®o¸n n¾ng, ma, b·o, lôt - Kinh nghiệm lao động sản xuất n«ng nghiÖp: Lµm ruéng, ch¨n nu«i - Kinh nghiÖm vÒ ngêi, x· héi: T×nh th¬ng ngêi, häc thÇy, b¹n T tëng, t×nh c¶m th¬ tr÷ t×nh - Lßng yªu níc, tù hµo d©n téc, ý trÝ bÊt khuÊt, kiªn cêng - Thân dân, yêu dân, mong dân đợc Êm no, khái khæ - T×nh yªu thiªn nhiªn s©u nÆng, giao hoµ víi thiªn nhiªn - Tinh thần nhân đạo, lòng vị tha ¬ Cñng cè (3’) - ThÕ nµo ca dao, tôc ng÷, th¬ tr÷ t×nh? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - So¹n bµi: So¹n phÇn cßn l¹i cña bµi Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 TiÕt 122 7B: / / 2013 ¤N tËp v¨n häc (TiÕp theo) I Môc tiªu KiÕn thøc: -Một số khái niệm thể loại liên quan đến đọc – hiểu văn nh ca dao, dân ca, tục ngữ, thơ trữ tình, thơ đờng luật, thơ lục bát, thơ song thất lục bát, phép tơng phản và phÐp t¨ng cÊp nghÖ thuËt - S¬ gi¶n vÒ thÓ lo¹i th¬ §êng luËt - Hệ thống văn đã học, nội dung và đặc trng thể loại văn KÜ n¨ng: - Hệ thống hoá, khái quát hóa kiến thức các văn đã học - So s¸nh, ghi nhí, häc thuéc lßng c¸c v¨n b¶n tiªu biÓu - §äc – hiÓu c¸c v¨n b¶n tù sù, miªu t¶, biÓu c¶m, nghÞ luËn ng¾n Thái độ: - Gi¸o dôc HS lßng say mª v¨n häc II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK, thiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: (96) Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHD ôn (35’) Lập bảng thống kê văn xuôi Tªn v¨n Gi¸ trÞ néi Gi¸ trÞ nghÖ tËp (tiếp theo) b¶n dung thuËt - Nªu gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ Lßng mÑ thT©m tr¹ng ngthuËt cña c¸c v¨n b¶n ( v¨n ¬ng con, ời mẹ đợc thể xuôi) đã học chơng mong häc hiÖn ch©n Cæng trtr×nh ng÷ v¨n giái nªn ngêi thùc, nhÑ êng më -> GV híng dÉn -> Häc sinh đêm tr- nhàng, cảm tù lµm íc ngµy khai động gi¶ng ®Çu tiªn T×nh yªu thTh cña bè göi ¬ng, kÝnh con, víi lêi träng cha mÑ phª b×nh lµ t×nh c¶m nghiªm kh¾c, MÑ t«i thiªng liªng khiÕn ¨n n¨n v× lçi lÇm cña m×nh víi mÑ Cuéc T×nh c¶m gia Cuéc chia tay chia tay đình là quí giá đứa cña vµ quan träng trÎ téi nghiÖp, nh÷ng Cha mẹ hãy vì đặt vấn đề gìn bót c¸i mµ giữ gia đình bª tr¸nh nh÷ng mét c¸ch cuéc chia li nghiªm tóc Lªn ¸n tªn NghÖ thuËt tquan phñ v« ¬ng ph¶n, t¨ng Sèng tr¸ch nhiÖm; cÊp chÕt mÆc bay c¶m th«ng víi nh÷ng nçi khæ cña nh©n d©n Nh÷ng §¶ kÝch toµn KÓ truyÖn trß lè quyÒn Va-ren theo hµnh hay lµ ®Çy ©m mu tr×nh chuyÕn Va-ren thñ ®o¹n nhng ®i cña Va-ren; vµ Phan bÞ thÊt b¹i tríc cuéc gÆp gì Béi Phan Béi ®Çy kÞch tÝnh Ch©u Ch©u tï gi÷a Va-ren vµ PBC Ca ngîi vµ C¶m gi¸c tinh tÕ, tr÷ t×nh Mét thø miªu t¶ vÎ đậm đà, trân quà đẹp, giá trị träng, n©ng lóa non: cña mét thø quà quê đặc niu cèm s¶n cña ViÖt Nam Sµi Gßn T×nh c¶m s©u Bót kÝ, kÓ, t¶, t«i yªu ®Ëm cña t¸c giíi thiÖu vµ giả Sài biểu cảm kết Gßn qua sù hîp kh¸ khÐo g¾n bã l©u lÐo, nhÞp (97) *HDHS ph¸t biÓu nh÷ng ý kiến giàu đẹp tiếng viÖt - Theo em tiếng việt giàu đẹp ë nh÷ng khÝa c¹nh nµo? HDHS ph¸t biÓu nh÷ng ®iÓm chÝnh vÒ ý nghÜa cña v¨n ch¬ng -Nguån gèc cña v¨n ch¬ng ? - HS lÊy vÝ dô minh ho¹ cho tõng ý - GV nhËn xÐt, bæ sung -> kÕt luËn -V¨n ch¬ng cã ý nghÜa nh thÕ nµo? Cñng cè (5’) bÒn, am hiÓu nhµng têng tËn vÒ thµnh phè Mïa Vẻ đẹp độc Lêi v¨n giµu xu©n đáo mùa h×nh ¶nh, c¶m cña t«i xu©n miÒn xóc, giµu chÊt B¾c vµ Hµ Néi th¬ vµ c¶m qua nỗi sầu xa động xø cña ngêi ngµo Hµ Néi Ca HuÕ Giíi thiÖu ca M¹ch l¹c, trªn HuÕ mét nÐt gi¶n dÞ mµ vÉn s«ng H- sinh ho¹t vµ nªu râ nh÷ng ¬ng thó vui v¨n đặc điểm chủ hãa tao nh· ë yÕu cña vÊn cố đô đề Sự giàu đẹp tiếng việt - HÖ thèng nguyªn ©m, phô ©m kh¸ phong phó: + Nguyªn ©m vµ b¸n nguyªn ©m: a, ¨, ©, o, «, ¬, i (y), ª, e, iª, ¬, u« + Phô ©m: b, c(k), l, m, n, s, x, t, v, q, p, th, nh, ch(tr), kh, ph, ng(ngh) - Giµu ®iÖu: b»ng, tr¾c - Có ph¸p c©u tiÕng viÖt rÊt tù nhiªn, c©n đối, nhịp nhàng: + Kho tµng tôc ng÷ - nh÷ng c©u nãi c« đọng, hàm súc nhiều ý nghĩa, cân đối nhịp nhàng có có vần điệu, đúc kết kinh nghiệm sâu sắc mặt đời sống cña nh©n d©n ta - Tõ vùng dåi dµo vÒ c¶ ba mÆt th¬, nh¹c, ho¹: + Những tiếng gợi âm thanh, tiếng động (tợng thanh) + Gîi mµu s¾c + Gîi h×nh d¸ng - Tõ vùng tiÕng viÖt t¨ng mçi ngµy mét nhiÒu tõ míi, nh÷ng c¸ch nãi míi ý nghÜa cña v¨n ch¬ng * Nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ lßng th¬ng ngêi vµ th¬ng mu«n vËt, mu«n loµi Đau đớn thay phận đàn bà, Lêi r»ng b¹c mÖnh còng lµ lêi chung ChÝnh lµ c¶m høng cña NguyÔn Du «ng viÕt §o¹n trêng t©n Tè Nh ¬i, lÖ ch¶y quanh th©n KiÒu + Ca dao - dân ca trữ tình, thơ Hồ Xuân Hơng là tiếng nói cảm thông thân phËn cña ngêi phô n÷ * ý nghÜa cña v¨n ch¬ng: - V¨n ch¬ng s¸ng t¹o sù sèng, s¸ng t¹o nh÷ng thÕ giíi kh¸c, nh÷ng ngêi, nh÷ng vËt kh¸c - V¨n ch¬ng g©y cho ta nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã, luyÖn nh÷ng t×nh c¶m ta s½n cã (98) - Kể tên các văn ( văn xuôi) đã đợc học chơng trình ngữ văn Híng dÉn vÒ nhµ ( 3’) - Lµm tiÕp bµi tËp 10 - So¹n bµi: DÊu g¹ch ngang Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt 123 dÊu g¹ch ngang I Môc tiªu KiÕn thøc: - C«ng dông cña dÊu g¹ch ngang v¨n b¶n KÜ n¨ng: - Ph©n biÖt dÊu g¹ch ngang víi dÊu g¹ch nèi - Sö dông dÊu g¹ch ngang t¹o lËp v¨n b¶n Thái độ: - Biết sử dụng dấu gạch ngang để phục vụ nhu cầu biểu đạt II ChuÈn bÞ GV: Bảng phụ, phiếu học tập, đồ t HS: §äc, nghiªn cøu bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra (không) Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1:HDHS tìm hiểu (10’) I.Công dụng dấu gạch ngang c«ng dông cña dÊu g¹ch ngang * VÝ dô - HS quan s¸t vÝ dô - ChØ dÊu g¹ch ngang vÝ dô a Dấu gạch ngang đặt câu (a), vÞ trÝ dÊu g¹ch ngang, dÊu g¹ch dùng để đánh dấu phận giải thích ngang đợc dùng để làm gì ? (§Ñp qu¸ ®i, mïa xu©n ¬i - mïa xu©n cña Hµ Néi th©n yªu) - ChØ dÊu g¹ch ngang vÝ dô b Dấu gạch ngang đặt đầu dòng (b), vÞ trÝ dÊu g¹ch ngang, dÊu g¹ch dùng để đánh dấu lời nói trực tiếp ngang đợc dùng để làm gì ? nh©n vËt - ChØ dÊu g¹ch ngang vÝ dô (c), vÞ trÝ dÊu g¹ch ngang, dÊu g¹ch ngang đợc dùng để làm gì ? c Dấu gạch ngang đặt đầu dòng dùng để liệt kê công dụng dấu chÊm löng - ChØ dÊu g¹ch ngang vÝ dô d Dấu gạch ngang đặt câu (d), vÞ trÝ dÊu g¹ch ngang, dÊu g¹ch dùng để nối các phận liên ngang đợc dùng để làm gì ? danh - T¹i cïng lµ mét dÊu c©u (dÊu ( Va-ren - Phan Béi Ch©u) gach ngang) nhng ë mçi vÝ dô chóng l¹i cã mét t¸c dông kh¸c nhau? - VËy dÊu gach ngang cã nh÷ng c«ng dông g× ? -HS đọc phần ghi nhớ * Hoạt động 2: phân biệt dấu (10’) * Ghi nhớ SGK -130 II Ph©n biÖt dÊu g¹ch ngang víi g¹ch ngangvíi dÊu g¹ch nèi - HS đọc ví dụ dÊu g¹ch nèi (99) - Trong VD (d) ë môc I, dÊu g¹ch nèi gi÷a c¸c tiÕng tõ Va-ren đợc dùng để làm gì ? - So s¸nh sù kh¸c g÷a dÊu g¹ch nãi vµ dÊu g¹ch ngang ? Va-ren Va-ren - PB Ch©u DÊu g¹ch nèi DÊu g¹ch ngang viÕt ng¾n viÕt dµi -DÊu g¹ch nèi cã ph¶i lµ mét dÊu c©u kh«ng ? + Lấy ví dụ có dấu gạch nối dùng để nèi c¸c tiÕng nh÷ng tõ mîn gåm nhiÒu tiÕng - Qua t×m hiÓu vÝ dô, dÊu g¹ch nèi kh¸c dÊu g¹ch ngang nh thÕ nµo ? - HS đọc phần ghi nhớ SGK * Hoạt động 3: HDHS luyện tập * Hoạt động nhóm ( Nhóm lớn) + Nhãm 1, 2: lµm bµi tËp Nªu c«ng dông cña dÊu g¹ch ngang + Nhãm 3, 4: lµm bµi tËp - Nªu c«ng dông cña dÊu g¹ch nèi - HS lµm vµo giÊy A4 - Treo phiÕu häc tËp lªn b¶ng - §äc kÕt qu¶ - GV nhËn xÐt kÕt luËn * Bµi tËp (131): - HS lªn b¶ng lµm BT - §Æt c©u cã dïng dÊu g¹ch ngang a) Nãi vÒ mét nh©n vËt vë chÌo Quan ¢m ThÞ KÝnh - HS nhËn xÐt - GV kÕt luËn, söa sai ( nÕu cã) - Dấu gạch nối đợc dùng để nối các tiÕng tªn riªng níc ngoµi ( Va-ren) - Dấu gạch nối đợc viết ngắn dấu g¹ch ngang - DÊu g¹ch nèi kh«ng ph¶i lµ mét dÊu c©u (1 8’) 3' * Ghi nhí SGK - 130 III LuyÖn tËp * Bµi tËp ( T130, 131) C«ng dông cña dÊu g¹ch ngang: a Dùng để dánh dấu phận chú thÝch, gi¶i thÝch b Dùng để dánh dấu phận chú thÝch, gi¶i thÝch c Dùng đánh dấu lời nói trực tiếp nh©n vËt vµ bé phËn chó thÝch, gi¶i thÝch d Dùng để nối các phận liªn danh ( Tµu Hµ Néi - Vinh.) d Dùng để nối các phận liªn danh ( Thõa Thiªn – HuÕ) * Bµi tËp (131) - Dùng để nối các tiếng tên riªng níc ngoµi ( BÐc-lin, An-d¸t, Loren) *Bµi tËp (T131) §Æt c©u cã dïng dÊu g¹ch ngang a) Nãi vÒ mét nh©n vËt vë chÌo Quan ¢m ThÞ KÝnh VÝ dô: Sïng bµ - mét ngêi cã b¶n tính - đã nhẫn tâm đuổi Thị KÝnh khái nhµ m×nh, bÊt chÊp lêi kªu oan th¶m thiÕt cña nµng => Dấu gạch ngang để đánh dấu phËn chó thÝch, gi¶i thÝch c©u b) Nãi vÒ cuéc gÆp mÆt cña cha mÑ häc sinh c¶ níc VD: Lễ trao học bổng năm học 2007 2008, đợc Bộ giáo dục - Đào tạo tổ chức Hà Nội, em đợc nhận häc bæng thuéc c¸c d©n téc kinh, tµy… => Dấu gạch ngang để đánh dấu phËn chó thÝch, gi¶i thÝch c©u Cñng cè (4’) (100) - Khái quát nội dung bài học đồ t Híng dÉn vÒ nhµ (2’) - C«ng dông cña dÊu g¹ch ngang, ph©n biÖt dÊu g¹ch ngang víi dÊu g¹ch nèi - §Æt hai c©u cã sö dông dÊu g¹ch ngang vµ dÊu g¹ch nèi - Chuẩn bị bµi: ¤n tËp TiÕng ViÖt Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt 124 «n tËp tiÕng viÖt I Môc tiªu KiÕn thøc: - C¸c dÊu c©u - Các kiểu câu đơn KÜ n¨ng: -Lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức Thái độ: -Biết sö dông dÊu c©u vµ c¸c kiÓu c©u viết bµi II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK, thiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: Ôn tập III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra KÕt hîp bµi Bµi míi Néi dung I.Lý thuyết(20’) các kiểu câu đơn đã học (101) a- Câu phân loại theo mục đích nói: * Câu nghi vấn: - Dùng để hỏi - Câu nghi vấn thường chứa các từ nghi vấn (ai?, bao giờ?,ở đâu?, cách nào?, để làm gì?…) VD: - Thằng Thành, Thủy đâu ? (Khánh Hoài) * Câu trần thuật: - Dùng để giới thiệu, tả kể vật, việc VD:Chúng tôi ngồi im Đằng đông, trời hửng dần (Khánh Hoài) * Câu cầu khiến: - Dùng để đề nghị, yêu cầu … người nghe thực hành động nói đến câu -Câu cầu khiến thường chứa các từ có ý nghĩa cầu khiến (hãy, đừng, chớ, nên, không nên,…) VD: Đem chia đồ chơi đi! – Mẹ tôi lệnh (Khánh Hoài) * Câu cảm thán: - Dùng để bộc lộ cảm xúc cách trực tiếp -Câu cảm thán thường chứa các từ bộc lộ cảm xúc cao (ôi, trời ơi, eo …) VD: Than ôi ! Sức người khó lòng địch với sức trời! Thế đê không cự lại với nước! Lo thay! Nguy thay ! (102) ( Phạm Duy Tốn) b- Câu phân loại theo cấu tạo: * Câu bình thường: - Là câu cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ VD: Hôm qua, lớp em/đi lao động CN VN * Câu đặc biệt: - Không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ VD: Gió Mưa Não nùng ( Nguyễn Công Hoan Các dấu câu đã học: a- Dấu chấm: Dùng để kết thúc câu trần thuật VD: Lan học bài b- Dấu phẩy : Dùng để đánh dấu ranh giới các thành phần phụ câu với chủ ngữ và vị ngữ, các từ có cùng chức vụ câu, từ và phận chú thích nó, các vế câu ghép VD: Hôm qua, lớp em lao động c- Dấu chấm lửng: Được dùng để: Đ - Tỏ ý nhiều vật, tượng tương tự chưa liệt kê hết - Thể chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng - Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho xuất từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm VD: Cơm, áo,vợ, con, gia đình…bó buộc y ( Nam Cao) d- Dấu chấm phẩy: Được dùng để : Đ - Đánh dấu ranh giới các vế câu ghép có cấu tạo phức tạp - Đánh dấu ranh giới các phận phép liệt kê phức tạp VD: Cốm không phải là thức quà người vội ; ăn cốm phải ăn chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ (Thạch Lam) đ- Dấu gạch ngang + Đặt câu để đánh dấu phận chú thích, giải thích câu + Đặt đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp nhân vật để liệt kê + Nối các từ liên danh (103) II Luyeän taäp(14’) BT: Viết đoạn văn ngắn, đó có sử dụng câu đặc biệt Cñng cè (7’) (104) Híng dÉn vÒ nhµ (3’) - Viết đoạn văn có sử dụng các kiểu câu, dấu câu đã học - Chuẩn bị bµi: V¨n b¶n b¸o c¸o Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 7B: / /2013 TiÕt 125 v¨n b¶n b¸o c¸o I Môc tiªu KiÕn thøc: -Đặc điểm văn báo cáo: Hoàn cảnh, mục đích yêu cầu, nội dung và cách lµm lo¹i v¨n b¶n nµy KÜ n¨ng: - NhËn biÕt v¨n b¶n b¸o c¸o - Viết văn báo cáo đúng quy định - Nhận đợc sai sót thờng gặp viết văn báo cáo Thái độ: - Biết cách viết báo cáo đúng quy định II ChuÈn bÞ GV: V¨n b¶n b¸o cao HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra (4’) - Em hãy nêu dàn mục văn đề nghị? - §¸p ¸n: Ghi nhí SGK Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1: HDHS tìm hiểu đặc (10’) I Đặc điểm văn báo cáo ®iÓm cña v¨n b¶n b¸o c¸o §äc hai v¨n b¶n b¸o c¸o - HS đọc hai văn mẫu - Mục đích: Trình bày tình hình, - Mục đích viết báo cáo để làm gì? việc và các kết đã làm đợc cña mét c¸ nh©n hay mét tËp thÓ - V¨n b¶n b¸o c¸o cÇn ph¶i chó ý - Néi dung: Cô thÓ, cã sè liÖu râ nh÷ng yªu cÇu g× vÒ néi dung vµ h×nh rµng thøc tr×nh bµy? - H×nh thøc: §óng mÉu, s¸ng sña, râ - H·y lÊy mét sè trêng hîp cÇn viÕt rµng b¸o c¸o sinh ho¹t vµ häc tËp ë trêng, líp em? -> Khi cÇn ph¶i s¬ kÕt, tæng kÕt mét phong trào thi đua đợt hoạt động, công tác đội T×nh huèng viÕt b¸o c¸o - Trong ba t×nh huèng, t×nh huèng nµo - Tình b cần viết báo cáo đó ph¶i viÕt b¸o c¸o? v× sao? lµ v¨n b¶n b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh häc -> Tình a viết văn đề nghị tËp, sinh ho¹t, c«ng t¸c cña líp -> Tình c viết đơn xin nhập học hai th¸ng cuèi n¨m cña ban c¸n sù líp göi ban gi¸m hiÖu (105) * Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu cách (10’) II Cách làm văn báo cáo lµm v¨n b¶n b¸o c¸o T×m hiÓu c¸ch lµm v¨n b¶n b¸o c¸o - Hai v¨n b¶n b¸o c¸o trªn, c¸c môc văn đợc trình bày theo thứ tù nµo? - Hai v¨n b¶n nµy cã ®iÓm g× gièng vµ - Gièng: Thø tù tr×nh bµy c¸c môc kh¸c nhau? - Kh¸c: ë néi dung cô thÓ cña tõng b¸o c¸o - Theo em nh÷ng môc nµo kh«ng thÓ * C¸c môc kh«ng thÓ thiÕu: thiÕu mét v¨n b¶n b¸o c¸o? - Ai b¸o c¸o? - B¸o c¸o víi ai? - B¸o c¸o vÒ viÖc g×? - KÕt qu¶ nh thÕ nµo? - Tõ hai v¨n b¶n trªn, em h·y rót Dµn môc mét v¨n b¶n b¸o c¸o c¸ch lµm mét v¨n b¶n b¸o c¸o? - Quèc hiÖu - §Þa ®iÓm, ngµy th¸ng n¨m lµm b¸o c¸o - Tªn v¨n b¶n: B¸o c¸o vÒ - N¬i nhËn b¸o c¸o - Ngêi ( tæ chøc) b¸o c¸o - Nêu lí do, việc và các kết đã làm đợc - Ch÷ kÝ, hä tªn ngêi b¸o c¸o - Khi viÕt v¨n b¶n b¸o c¸o cÇn chó ý Lu ý nh÷ng môc nµo? - Tªn v¨n b¶n cÇn viÕt ch÷ in hoa - Tr×nh bµy v¨n b¶n b¸o c¸o cÇn sáng sủa, cân đối - Tªn ngêi, n¬i nhËn , néi dung b¸o c¸o cÇn chó ý - C¸c kÕt qu¶, sè liÖu ph¶i chi tiÕt, - HS đọc phần ghi nhớ cô thÓ (15’) * Ghi nhí SGK- 136 * Hoạt động 3: HDHS luyện tập III LuyÖn tËp * Hoạt động nhóm ( Nhóm nhỏ) ViÕt mét v¨n b¶n b¸o c¸o vÒ kÕt - ViÕt mét v¨n b¶n b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ qu¶ thi ®ua chµo mõng ngµy 26/3 thi ®ua chµo mõng ngµy 26/3 cña tËp cña tËp thÓ líp thÓ líp - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt Cñng cè (3’) - ThÕ nµo lµ v¨n b¶n b¸o c¸o? Dµn môc mét v¨n b¶n b¸o c¸o bao gåm nh÷ng g×? Híng dÉn vÒ nhµ (2’) - Soạn bài: Luyện tập làm văn đề nghị và báo cáo Ngµy gi¶ng 7A: / /2013 7B: / /2013 TiÕt 126 luyÖn tËp làm văn đề nghị và báo cáo I Môc tiªu KiÕn thøc: - Tình viết các văn đề nghị và báo cáo - Cách làm văn đề nghị và báo cáo Tự rút lỗi thờng mắc, phơng hớng vµ c¸ch söa ch÷a c¸c lçi viÕt hai lo¹i v¨n b¶n nµy - Thấy đợc khác hai văn trên (106) Kĩ năng: Rèn kĩ viết văn đề nghị, báo cáo đúng quy cách Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê học tập tìm hiểu môn II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK, thiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra: KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1: HDHS so sánh (20’) I So sánh văn báo cáo - đề nghị văn đề nghị và V báo cáo * Hoạt động nhóm ( Nhóm nhỏ) - GV nêu vấn đề: 10’ * Gièng + H·y cho biÕt sù gièng vµ kh¸c - §Òu lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh cã tÝnh quy văn đề nghị và văn íc cao ( viÕt theo mÉu chung.) b¶n b¸o c¸o? * Kh¸c + Nh÷ng môc nµo kh«ng thÓ Lo¹i VB thiÕu hai lo¹i v¨n b¶n nµy? Văn đề V¨n b¶n - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt nghÞ b¸o c¸o Kh¸c qu¶ a.Về mục - Đề đạt - Trình bày - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt đích nguyÖn väng nh÷ng kÕt đã làm đợc b.VÒ néi - §Ò nghÞ ai? - B¸o c¸o dung - Ai đề nghị? ai? - §Ò nghÞ - B¸o c¸o ®iÒu g×? víi ai? - B¸o c¸o vÒ viÖc g×? - KÕt qu¶ nh thÕ nµo? * Chó ý Văn đề nghị V¨n b¶n b¸o c¸o - Nh÷ng môc nµo cÇn chó ý - Tªn v¨n b¶n viÕt - Tªn v¨n b¶n cÇn mçi v¨n b¶n? ch÷ in hoa, khæ viÕt ch÷ in hoa, ch÷ to khæ ch÷ to - Tr×nh bµy v¨n - Tr×nh bµy v¨n b¶n cÇn s¸ng sña, b¶n cÇn s¸ng sña, cân đối cân đối - Tªn ngêi, n¬i - Tªn ngêi, n¬i nhận, nội dung đề nhận , nội dung nghÞ cÇn chó ý b¸o c¸o cÇn chó ý - C¸c kÕt qu¶, sè liÖu ph¶i chi tiÕt, cô thÓ (20’) III LuyÖn tËp * Hoạt động 2: HDHS luyện tập * Bµi tËp - H·y nªu mét t×nh huèng thêng a Văn đề nghị: Đề nghị ban giám gÆp cuéc sèng mµ em cho hiÖu nhµ trêng cho líp 7B xin thªm hai là phải viết văn đề nghị và bàn ghế vì lớp đông có bàn phải ngồi mét t×nh huèng ph¶i viÕt v¨n b¶n n¨m b¹n b¸o c¸o? b Văn báo cáo: Báo cáo kết đợt (107) - Từ tình cụ thể đó, hãy viết văn đề nghị lớp? -> GV gîi ý -> HS tù lµm - GV gọi h/s đọc bài, h/s nhận xÐt, GV kÕt luËn, söa sai ( nÕu cã) thi ®ua chµo mõng ngµy thµnh lËp §oµn 26-3 chi đội 7B Cñng cè( 3’) - Thế nào là văn đề nghị và văn báo cáo? Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Chuẩn bị tiếp phÇn cßn l¹i cña bµi Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt 127 luyÖn tËp làm văn đề nghị và báo cáo ( TiÕp theo ) I Môc tiªu KiÕn thøc: - Tình viết các văn đề nghị và báo cáo - Cách làm văn đề nghị và báo cáo Tự rút lỗi thờng mắc, phơng hớng vµ c¸ch söa ch÷a c¸c lçi viÕt hai lo¹i v¨n b¶n nµy - Thấy đợc khác hai văn trên KÜ n¨ng: -Rèn kĩ viết văn đề nghị, báo cáo đúng quy cách Thái độ: - Biết viết văn báo cáo và đề nghị đúng quy định II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK+ tài liệu tham khảo HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra: KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS viết văn (40’) II Luyện tập đề nghị, báo cáo * Bµi tËp * Hoạt động nhóm ( Nhóm lớn) 10’ a Văn đề nghị: Đề nghị ban + Nhóm 1, 2: Viết văn đề nghị gi¸m hiÖu nhµ trêng cho häc sinh + Nhãm 3, 4: ViÕt v¨n b¶n b¸o c¸o giái, häc sinh tiªn tiÕn xuÊt s¾c ®i - NhiÖm vô: HS tËp trung gi¶i quyÕt tham quan thủ đô Hà Nội vào dịp hè vấn đề để mở mang hiểu biết - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ b V¨n b¶n b¸o c¸o: B¸o c¸o kÕt qu¶ - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt đợt thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3 chi đội 7B * Bµi tËp *HS đọc các tình bài tập a Häc sinh viÕt b¸o c¸o lµ kh«ng phï hîp - H·y chØ nh÷ng chç sai viÖc -> Học sinh phải viết đơn để trình sö dông c¸c v¨n b¶n cã bµi tËp? bày hoàn cảnh gia đình và đề đạt nguyÖn väng cña m×nh b Học sinh viết văn đề nghị là không đúng -> Häc sinh ph¶i viÕt b¸o c¸o v× c« (108) - Bæ xung c¸c môc cßn thiÕu v¨n b¶n sau? KÝnh göi: Phßng tµi chÝnh – kÕ ho¹ch huyÖn S¬n D¬ng HÖ thèng cÊp níc cña trêng chóng t«i đã xuống cấp, h hỏng nặng Nhà trờng đã sửa chữa, khắc phục để đảm bảo nguồn nớc sinh hoạt cho gi¸o viªn, häc sinh Nhng t×nh tr¹ng thiÕu níc s¹ch vÉn ngµy cµng nghiªm träng Vì vậy, chúng tôi đề nghị phòng tài chÝnh – kÕ ho¹ch huyÖn S¬n D¬ng cấp cho trờng khoản kinh phí đột xuất ( có dự trù kèm theo) để lắp đặt hệ thống cấp nớc mới, đồng và hoàn chỉnh nhằm phục vụ đời sèng, sinh ho¹t vµ d¹y häc cña nhµ trêng Rất mong nhận đợc quan tâm, lu ý vµ gi¶i quyÕt Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! gi¸o chñ nhiÖm muèn biÕt t×nh h×nh và kết lớp việc giúp đỡ các gia đình thơng binh, liệt sĩ và bà mÑ ViÖt Nam anh hïng c Trờng hợp này không thể viết đơn mà phải viết văn đề nghị ban gi¸m hiÖu nhµ trêng biÓu d¬ng, khen thëng cho b¹n H * Bµi tËp - Bæ sung: + Quèc hiÖu + §Þa ®iÓm, ngµy, th¸ng, n¨m viÕt đơn đề nghị + Tªn v¨n b¶n + Cơ quan đề nghị + KÝ ghi râ hä tªn Cñng cè (3’) - CH: Thế nào là văn đề nghị và văn báo cáo? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - So¹n bµi: ¤n tËp tËp lµm v¨n Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt 128 «n tËp tËp lµm v¨n I Môc tiªu KiÕn thøc: - HÖ thèng kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n biÓu c¶m - Hệ thống kiến thức văn nghị luận KÜ n¨ng: - Khái quát, hệ thống các văn biểu cảm đã học - Lµm bµi v¨n biÓu c¶m và văn nghị luận Thái độ: -Viết bài văn biểu cảm và bài văn nghị luận đạt yêu cầu II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK HS: Ôn tập III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1') (109) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra: KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1: HD ôn tập văn biểu (40’) I Văn biểu cảm c¶m Các văn biểu cảm đã học - H·y ghi l¹i tªn c¸c bµi v¨n biÓu - Cæng trêng më cảm đã đợc học và đọc sách - MÑ t«i Ng÷ V¨n 7? - Mét thø quµ cña lóa non: Cèm - Mïa xu©n cña t«i - Sµi Gßn t«i yªu §Æc ®iÓm cña v¨n biÕu c¶m -Văn biểu cảm có đặc điểm gì - Mục đích: Văn biểu cảm biểu mục đích, cách thức, bố cục? tình cảm, t tởng, thái độ và đánh giá ngời viết ngời và việc ngoài đời tác phẩm văn học - Cách thức: Ngời viết phải biến đồ vËt, c¶nh vËt, sù viÖc, ngêi thµnh h×nh ¶nh béc lé t×nh c¶m vµ sù đánh giá mình - Bè côc: Theo m¹ch t×nh c¶m, suy nghÜ YÕu tè miªu t¶, tù sù v¨n biÓu c¶m - YÕu tè miªu t¶ cã vai trß g× - Miêu tả đóng vai trò khêu gợi cảm v¨n biÓu c¶m? xóc, t×nh c¶m chø kh«ng nh»m miªu tả đầy đủ phong cảnh, chân dung hay sù viÖc - YÕu tè tù sù cã ý nghÜa g× - Tù sù khªu gîi c¶m xóc, ph¬ng thøc v¨n biÓu c¶m? ph¸t biÓu c¶m xóc - Khi muèn bµy tá t×nh yªu th¬ng, lòng ngỡng mộ, ca ngợi ngêi, sù vËt, hiÖn tîng th× em phải nêu lên đợc điều gì ngời , vật tợng đó? -> Phải nêu đợc vẻ đẹp ngời, đạo đức phẩm chất bên ảnh hởng, tác dụng, ấn tợng sâu đậm và tốt đẹp ngời và cảnh vật -> Với ngời: Vè đẹp ngoại hình, lời nói, cử chỉ, hành động, tâm hồn tÝnh c¸ch -> Với cảnh vật: Vẻ đẹp riêng ấn tợng * Hoạt động nhóm( Nhóm nhỏ) C¸c ph¬ng tiÖn tu tõ qua hai v¨n - Ngôn ngữ biểu cảm đòi hỏi phải sử b¶n dông c¸c ph¬ng tiÖn tu tõ nh thÕ * So s¸nh: nào? Lấy ví dụ bài Sài Gòn tôi yêu 8’ - Sài Gòn trẻ hoài nh cây tơ đơng vµ Mïa xu©n cña t«i độ nõn nà - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - Nền trời đùng đục nh màu pha lê - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt mê * §èi lËp t¬ng ph¶n: - Sài Gòn trẻ - Tôi thì đơng già - Non - níc, g¸i - trai, * C©u c¶m, h« ng÷ - §Ñp qu¸ ®i, mïa xu©n ¬i! (110) - KÎ b¶ng vµ ®iÒn vµo « trèng: néi dung , mục đích, phơng tiện biểu c¶m? -KÎ b¶ng ®iÒn vµo « trèng néi dung kh¸i qu¸t bè côc bµi v¨n biÓu c¶m? - T«i yªu s«ng xanh, nói tÝm, t«i yªu đôi mày ai, nhng yêu mùa xu©n * C©u hái tu tõ: - Ai bảo non đừng thơng nớc? *Điệp tõ ng÷, cÊu tróc c©u: - Sµi Gßn vÉn trÎ, Sµi Gßn cø trÎ, t«i yêu cấm đợc * C©u v¨n kÐo dµi, nhÞp nhµng - Mïa xu©n cña t«i – Mïa xu©n B¸c ViÖt, mïa xu©n cña Hµ Néi – lµ mïa xu©n cã ma riªu riªu §iÒn vµo « trèng Néi dung - C¶m xóc, t©m tr¹ng, văn tình cảm và đánh giá, biÓu c¶m nhËn xÐt cña ngêi viÕt Mục đích - Cho ngời đọc thấy rõ biÓu c¶m néi dung biÓu c¶m vµ đánh giá ngời viết Ph¬ng - C©u c¶m, so s¸nh, ttiÖn biÓu ¬ng ph¶n, c©u hái tu tõ, c¶m trùc tiÕp biÓu hiÖn c¶m xóc, t©m tr¹ng Néi dung kh¸i qu¸t bè côc bµi v¨n biÓu c¶m - Giíi thiÖu t¸c gi¶, t¸c Më phÈm Nªu c¶m xóc, t×nh bµi cảm, tâm trạng và đánh giá kh¸i qu¸t - Khai triÓn cô thÓ tõng c¶m Th©n xóc, t©m tr¹ng, t×nh c¶m bµi - Nhận xét, đánh giá cụ thể hay tæng thÓ KÕt - Ên tîng s©u ®Ëm nhÊt cßn bµi đọng lại lòng ngời viÕt Cñng cè (3’) - ThÕ nµo lµ v¨n biÓu c¶m? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - Chuẩn bị tiếp phÇn cßn l¹i cña bµi? Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt 129 «n tËp tËp lµm v¨n I Môc tiªu KiÕn thøc: - HÖ thèng kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n nghÞ luËn KÜ n¨ng: - Khái quát, hệ thống các văn nghị luận đã học (TiÕp theo) (111) - Lµm bµi v¨n nghÞ luËn Thái độ: - Gi¸o dôc HS lßng say mª t×m hiÓu v¨n nghÞ luËn II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK, thiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: So¹n bµi, phiÕu häc tËp III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra: KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1: HDHS ôn tập văn II V¨n nghÞ luËn nghÞ luËn (40’) Các bài văn nghị luận đã đợc - H·y ghi tªn c¸c bµi v¨n nghÞ luËn häc Ng÷ v¨n đã đợc học chơng trình ngữ - Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta v¨n 7? - Sự giàu đẹp Tiếng Việt - §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå - ý nghÜa v¨n ch¬ng V¨n b¶n nghÞ luËn xuÊt hiÖn * Hoạt động nhóm( Nhóm nhỏ) nh÷ng trêng hîp - Trong đời sống, trên báo chí và a NghÞ luËn nãi: s¸ch gi¸o khoa em thÊy v¨n - ý kiến trao đổi, tranh luận, phát b¶n nghÞ luËn xuÊt hiÖn nh÷ng biÓu cuéc häp trêng hîp nµo? díi nh÷ng d¹ng g×? - ý kiến trao đổi các giao Nªu mét sè vÝ dô? lu, pháng vÊn - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - Ch¬ng tr×nh thêi sù, thÓ thao - HS nhËn xÐt – GV nhËn xÐt - Lêi gi¶ng cña gi¸o viªn trªn líp b NghÞ luËn viÕt - C¸c bµi x· luËn, b×nh luËn - C¸c tuyªn ng«n, tuyªn bè - C¸c v¨n b¶n nghÞ luËn s¸ch - Trong v¨n nghÞ luËn ph¶i cã nh÷ng gi¸o khoa Ng÷ v¨n yªu tè c¬ b¶n nµo? YÕu tè nµo lµ chñ Nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n mét yÕu? bµi v¨n nghÞ luËn - LuËn ®iÓm lµ g×? - Luận đề, luận điểm, luận cứ, luận -> Vấn đề chủ yếu và khái quát nêu chøng, lÝ lÏ, dÉn chøng, lËp luËn đề bài - YÕu tè lËp luËn lµ chñ yÕu LuËn ®iÓm - HS đọc mục - Lµ nh÷ng bé phËn, khÝa c¹nh, b×nh -H·y cho biÕt nh÷ng c©u trªn diện luận đề Một luận đề có thể ®©u lµ luËn ®iÓm ? Gi¶i thÝch v× sao? cã nhiÒu luËn ®iÓm nhng còng cã thÓ b, C©u c¶m th¸n chØ cã mét luËn ®iÓm c, Cha râ ý - LuËn ®iÓm c©u: -V¨n chøng minh, ngoµi luËn ®iÓm a, LuËn ®iÓm vµ dÉn chøng, cßn cÇn ph¶i cã thªm d, LuËn ®iÓm ®iÒu g×? V¨n chøng minh - Để làm đợc văn chứng minh có cần - V¨n chøng minh ngoµi luËn ®iÓm chó ý tíi chÊt lîng cña luËn ®iÓm vµ cßn cÇn dÉn chøng, lÝ lÏ vµ lËp luËn dÉn chøng kh«ng? Chóng nh thÕ nµo Bëi vËy ®a dÉn chøng bµi ca dao thì đạt yêu cầu? " Trong đầm gì đẹp sen" cha đủ -> DÉn chøng bµi v¨n ph¶i để chứng minh tiếng Việt ta giàu đẹp, tiêu biểu, chọn lọc đợc phân tích mµ ngêi viÕt cÇn ph¶i ®a thªm nh÷ng b»ng lÝ lÏ, lËp luËn chø kh«ng ph¶i dÉn chøng kh¸c chØ nªu, ®a ra, thèng kª dÉn chøng - Phân tích cụ thể bài ca dao trên để hµng lo¹t thấy rõ đó tiếng Việt đã thể (112) - HS đọc đề văn SGK - Hai đề có gì giống và khác nhau? giàu đẹp nh nào? - Yªu cÇu cña lÝ lÏ vµ lËp luËn cÇn phï hîp, chÆt chÏ, m¹ch l¹c, l« gÝch So sánh hai đề văn a Gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y b Chøng minh r»ng: ¡n qu¶ nhí kÎ trồng cây là suy nghĩ đúng đắn - Giống nhau: Chung luận đề, cïng ph¶i sö dông lÝ lÏ, dÉn chøng vµ lËp luËn - Kh¸c nhau: Gi¶i thÝch Chøng minh Vấn đề ( giả Vấn đề ( giả thiÕt lµ) cha râ thiết là ) đã rõ LÝ lÏ lµ chñ yÕu DÉn chøng lµ chñ yÕu Lµm râ b¶n chÊt Chøng tá sù vấn đề là nh đúng đắn nµo vấn đề Cñng cè (3’) - ThÕ nµo lµ v¨n gi¶i thÝch, v¨n chøng minh? Híng dÉn vÒ nhµ (1’): - ¤n tËp häc k× II Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 TiÕt 130 7B: / / 2013 ¤n tËp tiÕng viÖt ( TiÕp theo) I Môc tiªu KiÕn thøc: - Hệ thống hóa kiến thức đã học các phép biến đổi câu - Hệ thống hóa kiến thức đã học các phép tu từ cú pháp KÜ n¨ng: -Lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức các phép biến đổi câu, và các phép tu từ cú ph¸p Thái độ: - Gi¸o dôc häc sinh niÒm say mª t×m hiÓu tiÕng ViÖt II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK, thiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: ôn tập III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra KÕt hîp bµi Bµi míi - Hớng dẫn học sinh lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức (7') Các phép biến đổi câu đã học CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI CÂU Thêm, bớt thành phần câu Chuyển đổi kiểu câu (113) Rút gọn câu Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động Mở rộng câu Thêm trạng ngữ Dùng cụm C - V để mở rộng câu Các phép biến đổi câu đã học CÁ PHÉP TU TỪ CÚ PHÁP Điệp ngữ Liệt kê Hoạt động thầy và trò Tg Néi dung * Hoạt động1: HDHS ôn tập (20’) II Các phép biến đổi câu các phép biến đổi câu Rót gän c©u - ThÕ nµo lµ rót gän c©u? - Khi nãi, viÕt cã thÓ lîc bá mét sè thµnh phÇn cña c©u, t¹o thµnh c©u rót gän - ViÖc lîc bá mét sè thµnh phÇn c©u - VD: Hai ba ngêi ®uæi theo nã Råi nhằm mục đích gì? Cho ví dụ? ba bèn ngêi, s¸u b¶y ngêi -> Rót gän -> C©u ng¾n gän, th«ng tin nhanh, vÞ ng÷ tr¸nh lÆp l¹i tõ ng÷ - Tr¹ng ng÷ lµ g×? Cho vÝ dô? -> Lµ thµnh phÇn phô bæ xung ý nghÜa cho nßng cèt c©u - Cã mÊy lo¹i tr¹ng ng÷? -> Trạng ngữ chỉ: Nơi chốn, địa ®iÓm; Thêi gian; Nguyªn nh©n; Môc đích; Cách thức -Thế nào là dùng cụm C - V để mở réng c©u? - C¸c thµnh phÇn nµo cña c©u cã thÓ më réng b»ng côm C - V? Cho vÝ dô? -> C¸c thµnh phÇn c©u nh CN, VN, c¸c phô ng÷ côm danh tõ, côm động từ, cụm tính từ có thể đợc cÊu t¹o b»ng côm C – V Më réng c©u a Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u VÝ dô: -Ngoài đồng, bà xã viên gặt lóa => TN chØ n¬i chèn - Mïa xu©n, mu«n hoa ®ua në => TN chÝ thêi gian - V× trêi ma to, s«ng suèi ®Çy níc => TN chØ nguyªn nh©n - §Ó mÑ vui lßng, Lan cè g¾ng häc giỏi => TN mục đích - B»ng chiÕc thuyÒn gç, hä vÉn kh¬i => TN chØ ph¬ng tiÖn - Với tâm cao, họ lên đờng => TN mục đích b Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu - Khi nãi, viÕt cã thÓ dïng nh÷ng kÕt cÊu côm tõ cã h×nh thøc gièng c©u đơn bình thờng, gọi là cụm C – V, lµm thµnh phÇn cña c©u hoÆc cña côm từ để mở rộng câu *VÝ dô: (114) - Thế nào là câu chủ động? Cho ví dô? -Thế nào là câu bị động? Cho ví dụ? - Việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động nhằm mục đích g×? -> Tr¸nh lÆp l¹i kiÓu c©u, m¹ch v¨n thèng nhÊt - Có kiểu câu bị động? (13’) * Hoạt động 2: HDHS ôn các phép tu tõ - §iÖp ng÷ lµ g×? LÊy vÝ dô? - LiÖt kª lµ g×? LÊy vÝ dô? -Cã nh÷ng kiÓu liÖt kª nµo? Cho vÝ dô ? -> LiÖt kª theo tõng cÆp vµ liÖt kª kh«ng theo tõng cÆp, liÖt kª t¨ng tiÕn vµ liÖt kª kh«ng t¨ng tiÕn - MÑ vÒ khiÕn c¶ nhµ vui - ChiÕc xe m¸y nµy phanh háng råi Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động - Câu chủ động: Câu có chủ ngữ ngời, vật thực hành động hớng vào ngời, vật khác VÝ dô: Nhµ vua truyÒn ng«i cho chó bÐ - Câu bị động: Câu có chủ ngữ ngời, vật đợc hành động ngời khác híng vµo Ví dụ: Chú bé đợc nhà vua truyền ng«i cho - Có hai kiểu câu bị động: + Có từ đợc, bị + Không có từ đợc, bị IV.C¸c phÐp tu tõ có ph¸p §iÖp ng÷ - Từ ngữ, cấu trúc câu lặp lặp lại để nhÊn m¹nh ý VÝ dô: Häc! Häc n÷a! Häc m·i LiÖt kª - Lµ s¾p xÕp nèi tiÕp tõ hay côm tõ cùng loại để diễn tả đầy đủ hơn, sâu s¾c h¬n nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c cña thùc tÕ hay cña t tëng t×nh c¶m VÝ dô: Tre, nøa, tróc, mai, vÇu mÊy chôc lo¹i kh¸c nhng cïng mét mÇm m¨ng mäc th¼ng Cñng cè( 3’) - Khái quát nội dung ôn tập đồ t - Líp vÒ giÊy A4, GV lÊy phiÕu lªn nhËn xÐt, so s¸nh Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - ¤n tËp häc k× II Ngµy gi¶ng 7A: /5/ 2013 7B: /5/ 2013 TiÕt 131 híng dÉn lµm bµi kiÓm tra tæng hîp I Môc tiªu KiÕn thøc: - KiÓm tra n¨ng lùc, kÜ n¨ng vµ hiÖu qu¶ tÝch hîp v¨n häc, tiÕng viÖt vµ tËp lµm v¨n tõng c©u tr¶ lêi, tõng bµi tËp (115) KÜ n¨ng: - RÌn kÜ n¨ng lµm bµi kiÓm tra tæng hîp Thái độ: - Gi¸o dôc HS ý thøc tù gi¸c lµm bµi kiÓm tra II ChuÈn bÞ GV: SGV, SGK, thiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n HS: So¹n bµi III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra (KÕt hîp bµi) Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu nội (14’) Phần văn - VB nghÞ luËn: Néi dung næi bËt cña dung næi bËt cña c¸c bµi v¨n nghÞ các bài văn nghị luận đã học thể luËn -Nh÷ng néi dung næi bËt cña c¸c bµi rõ tiêu đề văn bản: Tinh văn nghị luận đã học là gì? thần yêu nớc nhân ta; Sự giàu đẹp cña tiÕng ViÖt; §øc tÝnh gi¶n dÞ cña - Ngoµi nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn cßn b¸c Hå -> §©y chÝnh lµ c¸c luËn cã mét sè t¸c phÈm tù sù nµo? ®iÓm bao trïm mµ mçi bµi v¨n nghÞ -> Sèng chÕt mÆc bay; Nh÷ng trß lè luËn tËp trung lµm s¸ng tá hay lµ Va-ren vµ Phan Béi Ch©u - VB tù sù: Sèng chÕt mÆc bay: v¹ch - Néi dung chÝnh cña hai v¨n b¶n tù trÇn cuéc sèng lÇm than khæ cùc cña sù lµ g×? ngêi d©n, tè c¸o bän quan l¹i môc n¸t, bª tha, v« tr¸ch nhiÖm - Nh÷ng trß lè hay lµ Va-ren vµ Phan Béi Ch©u: Ph¬i bµy nh÷ng trß lè bÞch tên toàn quyền Va-ren, đại diện cho thùc d©n Ph¸p, tríc ngêi anh hïng ®Çy khÝ ph¸ch cao c¶ lµ Phan - Ngoµi nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn, tù Béi Ch©u sự, còn có thể loại văn nào đã đ- VB nhật dụng: Ca Huế trên sông Hợc học? ¬ng => Mét di s¶n VH tinh thÇn mang đậm sắc DTVN Đó là vẻ đẹp tinh thần giàu có và phong phú cần đợc trân trọng, bảo tồn, gìn giữ và phát (13’) triÓn PhÇn tiÕng ViÖt * Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu nội a §Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i c©u rót gän, dung phÇn tiÕng viÖt câu đặc biệt, câu chủ động, câu bị - Thế nào là câu rút gọn, câu đặc động biệt, câu chủ động, câu bị đông? b §Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña biªn - §Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña biÖn ph¸p tu tõ liÖt kª ph¸p tu tõ liÖt kª ®iÖp ng÷? c C¸ch më réng c©u b»ng côm C-V - Cách dùng cụm chủ – vị để mở vµ tr¹ng ng÷ réng c©u ? d C«ng dông cña c¸c dÊu c©u: dÊu - C«ng dông cña c¸c dÊu c©u: dÊu chÊm löng; dÊu chÊm phÈy; dÊu (13’) chÊm löng; dÊu chÊm phÈy; dÊu g¹ch ngang g¹ch ngang? PhÇn tËp lµm v¨n * Hoạt động 3: HDHS tìm hiểu nội a Nắm đợc số vấn đề chung dung phÇn tËp lµm v¨n v¨n nghÞ luËn - ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? - Văn NL là văn đợc viết nhằm xác - Mục đích, tác dụng văn nghị lập cho ngời đọc, ngời nghe t tluận là gì? (116) - Bè côc cña mét bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn? - Có dạng văn nghị luận đã đợc häc? ởng, quan điểm nào đó - Bè côc cña mét bµi v¨n nghÞ luËn + MB: Nêu vấn đề có ý nghĩa đời sống xã hội + TB: Tr×nh bµy néi dung chñ yÕu cña bµi + KB: Nêu kết luận nhằm thể t tởng thái độ, quan điểm bài b C¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn - Cã hai d¹ng v¨n nghÞ luËn + Gi¶i thÝch, chøng minh vÒ mét vÊn đề chính trị – xã hộ + Gi¶i thÝch, chøng minh vÒ mét vÊn đề văn học c V¨n b¶n hµnh chÝnh - §Æc ®iÓm cña Vb hµnh chÝnh - Cách làm VB đề nghị, báo cáo - C¸c lçi thêng m¾c vÒ c¸c lo¹i VB trªn - Nªu c¸ch lµm mét v¨n b¶n hµnh chÝnh? -Khi lµm v¨n b¶n hµnh chÝnh thêng m¾c c¸c lçi nµo? Cñng cè( 3’) GV kh¸i qu¸t híng dÉn lµm bµi kiÓm tra tång hîp Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - Chuẩn bị chương trình ngữ văn địa phương Ngµy gi¶ng 7A: /5/ 2013 7B: /5/ 2013 TiÕt 132 Chơng trình địa phơng phần văn I Môc tiªu KiÕn thøc: - Yêu cầu việc su tầm tục ngữ, ca dao địa phơng - Cách thức su tầm tục ngữ, ca dao địa phơng KÜ n¨ng: - Sắp xếp các văn đã su tầm đợc thành hệ thống - Nhận xét đặc sắc ca dao, tục ngữ địa phơng mình - Tr×nh bµy kÕt qu¶ su tÇm tríc tËp thÓ Thái độ: -Yêu thích ca dao tục ngữ địa phơng II ChuÈn bÞ GV: Một số câu ca dao, dân ca, tục ngữ địa phơng HS: Su tầm ca dao, dân ca, tục ngữ địa phơng III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / .V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra (5') - KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña häc sinh Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1: HDHS tổ chức, (10’) Phơng pháp thực nhËn xÐt kÕt qu¶ ph¬ng ph¸p thùc hiÖn - GV cho mçi tæ viªn líp thu - Trao đổi nhóm kết thËp kÕt qu¶ su tÇm cña tõng tæ viªn (117) tæ, xÕp theo trËt tù ABC cña ch÷ c¸i ®Çu c©u mét b¶n su tËp chung (lo¹i bá bít c©u kh«ng phï hîp víi yªu cÇu) - GV chia líp thµnh nhãm - Các nhóm trao đổi kết su tÇm cña c¸ nh©n, gãp ý kiÕn * Hoạt động 2: HDHS tiến trình thùc hiÖn - C¸ nh©n tr×nh bµy tríc tËp thÓ ý kiÕn cña b¶n th©n vÒ gi¸ trÞ cña ca dao, tục ngữ địa phơng su tầm cá nhân, để đợc góp ý, bæ sung thªm (25') - Tr×nh bµy tríc tËp thÓ ý kiÕn cña b¶n th©n vÒ gi¸ trÞ cña ca dao, tôc ngữ địa phơng - GV chän c©u hay, gi¶ng c©u hay, giải thích địa danh, tên ngời, tển c©y, qu¶, phong tôc cã c¸c c©u ca dao, tục ngữ su tầm đợc - GV biÓu d¬ng, cho ®iÓm c¸ nh©n, tổ su tầm đợc nhiều câu hay và giải thích đúng nội dung các câu - GV đóng thành lu th viên Cñng cè (3’) - Nh¾c l¹i kh¸i niÖm tôc ng÷, ca dao, d©n ca? Híng dÉn vÒ nhµ (1’) Häc thuéc tÊt c¶ c¸c c©u tôc ng÷ trog bµi häc Ngµy gi¶ng 7A: /5/ 2013 7B: /5 2013 TiÕn tr×nh thùc hiÖn - Nhãm kh¸c l¾ng ghe, bæ sung thªm ý kiÕn nhËn xÐt (nÕu cã) vÒ việc su tầm ca dao, tục ngữ địa phơng các thành viên khác và c¶ nhãm TiÕt 133 Chơng trình địa phơng PhÇn tËp lµm v¨n I Môc tiªu KiÕn thøc: - Cñng cè hiÓu biÕt vÒ v¨n häc d©n gian Tuyªn Quang - Củng cố kiến thức văn biểu cảm đã đợc học lớp KÜ n¨ng: - RÌn kÜ n¨ng viÕt v¨n biÓu c¶m Thái độ: - Tích cực tìm hiểu văn học dân gian địa phơng - Tù hµo vµ yªu quý quª h¬ng II ChuÈn bÞ GV: Tài liệu ngữ văn địa phơng, số truyện cổ dân gian Tuyên Quang HS: §Ò bµi: Ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ mét tryÖn cæ d©n gian mµ em yªu thÝch ( Chọn các truyện cổ dân gian Tuyên Quang đã học VD: Hoa Phặc PhiÒn,hoÆc nói ¸i Cao; Sù tÝch chim Ao P¸o, ) III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra : KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1: HDHS thảo luận (5’) 1.Lựa chọn đối tợng biểu cảm nhóm lựa chọn đối tợng biểu * §Ò bµi: Ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ (118) c¶m tryÖn cæ d©n gian:"Hoa PhÆc PhiÒn" 2.Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn bài * Hoạt động 2: HDHS Tìm hiểu (20') a Tìm hiểu đề, tìm ý - Ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ truyÖn cæ đề, tìm ý, xây dựng dàn bài d©n gian Tuyªn Quang: " Hoa PhÆc * Th¶o luËn nhãm ( nhãm) PhiÒn" - Các nhóm tập trung tìm hiểu đề, + Hoµn c¶nh mÑ c« g¸i t×m ý, lËp dµn bµi + C« gi¸ quyÕt t©m lªn nói cao h¸i - GV gîi ý b»ng c¸c c©u hái gîi thuèc cøu mÑ dÉn + Cô gái hóa đá - Đề y/c viết vấn đề gì? + Chàng tra hóa đá + C¸c chi tiÕt tëng tîng, k× ¶o, ý ngh· c¸c chi tiÕt tëng tîng, k× ¶o + ý nghÜa truyÖn b lËp dµn bµi - MB: Giíi thiÖu truyÖn cæ d©n gian * LËp dµn ý Tuyªn Quang: "Hoa PhÆc PhiÒn" - Y/c phÇn më bµi? - Y/c phÇn th©n bµi? - C« g¸i truyÖn cæ" Hoa PhÆc PhiÒn" sèng h/c ntn? - Chi tiÕt sau t¾m níc suèi trë nên xinh đẹp khác thờng có ý nghÜa g×? - Để hái đợc hoa Phặc Phiền, ngời ®i h¸i hoa cÇn cã nh÷ng ®iÓu kiÖn g×? - T¹i c« g¸i quyÕt t©m ®i h¸i hoa PhÆc PhiÒn? Vµ v× kh«ng hái đợc hoa cứu mẹ? - V× chàng trai truyÖn không lên đợc tới đỉnh núi để hái hoa quý? - T×m nh÷ng chi tiÕt tëng tîng k× ¶o truyÖn? Nh÷ng chi tiÕt hoang đờng, kì ảo đó có ý nghĩa g×? - TB: Ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ truyÖn cæ d©n gian Tuyªn Quang: "Hoa PhÆc PhiÒn" - Sèng h/c mÑ gãa c«i Ngµy c« g¸i ph¶i kiÕm cñi b¸n lÊy tiÒn nu«i mÑ Dï lµm lông vÊt v¶ nhng c« vÉn vui vÎ, hÕt lßng ch¨m sãc mÑ giµ - Chi tiÕt c« g¸i sau t¾m níc suối trở nên xinh đẹp khác thờng nói lên mong ớc nhân dân: đợc xinh đẹp hơn, ớc mong chính đáng ngời xa - Để hái đợc hoa Phặc Phiền, ngời h¸i hoa ph¶i lµng]êi hiÕu th¶o rÊt mùc, ph¶i tu luyÖn ba n¨m , døt h¼n mäi ham muèn trÇn tôc, ¨n chay, uống tịnh lên đợc đỉnh núi cao vách đá dựng đứng đẻ lấy hoa, lấy đớc ngắt hoa, không đợc dứt lá - C« g¸i quyÕt t©m ®i lÊy hoa phÆc PhiÒn v× c« rÊt th¬ng mÑ, muèn mÑ khỏi bệnh và sống mãi với cô - Nhng cô đã không hái đợc hoa cứu mẹ vì lúc hái cô đã vô tình hái lá nªn ®É ph¶i ë l¹i m·i trªn v¸ch nói - Chµng trai truyÖn kh«ng lªn đợc tới đỉnh núi để hái hoa quý cha døt bá hÕt tham lam vµ nh÷ng ham muèn trÇn tôc - Chi tiÕt tëng tîng k× ¶o truyện:" Nớc suối tiên khiến đẹp, bông hoa chữa đợc bệnh tắc kè kêu 1à bậc đá hiên ra., ngời hóa đá gắn vào vách núi => Nh÷ng chi tiÕt tëng tîng k× ¶o này đã tạo nên sức sức hấp dẫn và chÊt th¬ bay bæng cña truyÖn vµ (119) thóc ®Èy cèt truyÖn ph¸t triÓn => ý nghÜa truyÖn:Qua truyÖn " Hoa PhÆc PhiÒn", t/g d©n gian muèn khuyªn nhñ chóng ta ph¶i biÕt sèng hiểu thảo, tình nghĩa Bên cạnh đó, nhân dân còn gửi gắm ớc mơ đợ kháe m¹nh, vui síng, HP, trêng sinh bÊt l·o Dùa vµo "h×nh s«ng, thÕ núi" t/g dân gian đồng thời gi¶i thÝch sù tÝch ngän nói " Nµng Tiªn - Chó Kh¸ch" bªn bê s«ng G©m vµ sù tÝch mét loµi hoa quý hoa PhÆc PhiÒn - Điều làm nên màu sắc địa phơng độc đáo truyện chính là địa danh( núi Nàng Tiên - Chú Kh¸ch); tªn mét loµi hoa quý: PhÆc PhiÒn; s«ng G©m )g¾n liÒn víi tªn đất, với hình sông, dáng núi vùng đất sơn thủy hữu tình Na Hang, Tuyªn Quang - Y/c phÇn kÕt bµi? (15') - KB: Tình cảm em truyện cổ dân gian đó §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy * Hoạt động 3: HDHS đại diện dµn bµi c¸c nhãm tr×nh bµy dµn bµi - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy bµi dµn ý cña nhãm m×nh, nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung ( nÕu cã) GV chuÈn kiÕn thøc - KhuyÕn khÝch cho ®iÓm nhãm lµm tèt Cñng cè (3’) - Hoàn thành bài viết trên sở đã làm dàn ý lớp Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - Đọc diễn cảm các VB nghị luận sau luyện đọc diễn cảm - Qua sè phËn cña c« g¸i, t¸c gi¶ d©n gian muèn híng tíi nh÷ng ngêi ntn XH xa vµ muèn thÓ hiÖn ®iÒu g×? Ngµy gi¶ng 7AB:7/5/ 2013 TiÕt 134 - 135 KiÓm tra tæng hîp cuèi n¨m ( Thi theo đề , đáp án, biểu điểm phòng giáo dục ra) Ngµy gi¶ng 7A: /5/ 2013 7B: /5/ 2013 TiÕt 136 Hoạt động ngữ văn đọc diễn cảm văn nghị luận I Môc tiªu KiÕn thøc: - Yêu cầu việc đọc diễn cảm văn nghị luận KÜ n¨ng: - Xác định đợc giọng văn nghị luận toàn văn - Xác định đợc ngữ điệu cần có câu văn nghị luận cụ thể văn Thái độ: (120) -Gi¸o dôc HS yªu thÝch v¨n nghÞ luËn II ChuÈn bÞ GV: Các văn nghị luận đã học HS: Luyện đọc trớc nhà III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra: KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1: HDHS đọc văn bản: (24’) Đọc diễn cảm văn nghị Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n luËn: Tinh thÇn yªu níc cña ta nh©n d©n ta - Các VB nghị luận đã học ? - NhËn xÐt vÒ giäng ®iÖu chung cña a Đoạn mở bài ( nêu vấn đề.) toµn bé VB? - GV hớng dẫn cách đọc: Giọng hào hïng, phÊn khëi, døt kho¸t, râ rµng - §äc tr«i ch¶y - HS đọc mức bình thờng đọc trôi ch¶y §V më bµi - h/s đọc khá đọc diễn cảm - §äc diÔn c¶m + Hai c©u ®Çu nhÊn m¹nh tõ ng÷: nång nµn + C©u 3: nhÊn giäng ë c¸c tõ: s«i næi, kÕt thµnh, m¹nh mÏ, to lín, lít, nhÊn ch×m - HS nhËn xÐt, GV nhËn xÐt, uèn n¾n - §äc chuyÓn ®o¹n nghØ gi÷a c©u 3,4 - GV hớng dẫn đọc: Câu đọc chậm, rµnh m¹ch, nhÊn m¹nh tõ ( cã, chøng tá) - Câu 5: đọc ngắt ý liệt kê - Câu 6: giảm cờng độ giọng đọc nhỏ hơn, lu ý các điệp ngữ, đảo: Dân tộc anh hïng vµ anh hïng d©n téc HS đọc - nhận xét - uốn nắn * §o¹n - Giọng đọc cần liền mạch, tốc độ cÇn nhanh h¬n mét chót - C©u: §ång bµo ta ngµy cÇn đọc chậm, nhấn mạnh ngữ: Cũng b §o¹n th©n bµi ( gi¶i quyÕt vÊn xứng đáng, tỏ rõ ý liên kết với đoạn đề.) trªn - §äc tr«i ch¶y - Câu: Những cử cao quý đó cần đọc nhấn mạnh - Chú ý các cặp quan hệ từ: từ đến, - §äc diÔn c¶m HS đọc đoạn này * HDHS đọc đoạn kết: Giọng chậm h¬i nhá h¬n c Đoạn kết bài.( Kết thúc vấn đề.) - câu trên đọc nhấn mạnh các từ ng÷: còng nh, nhng - §äc tr«i ch¶y - HS khá đọc lại toàn bài * Hoạt động 2: HDHS đọc văn (15’) - Đọc diễn cảm bản: Sự giàu đẹp Tiếng Việt (121) - Giọng chậm rãi, điềm đạm, tình Văn bản: Sự giàu đẹp c¶m tù hµo TiÕng ViÖt (T 34) - Gọi hai h/s đọc khá đọc diễn cảm đoạn hết bài - HS nhận xét->GV định hớng sửa - §äc diÔn c¶m nh÷ng lçi m¾c ph¶i Cñng cè (3 ’) - Nhận xét về: Giọng đọc, ngắt nghỉ, phát âm số lỗi địa phơng HD häc ë nhµ (2’) - Tìm hiểu, đọc văn còn lại - Chú ý đọc ngắt nghỉ đúng, lu loát, diễn cảm Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt 137 Hoạt động ngữ văn I Môc tiªu KiÕn thøc: - Yêu cầu việc đọc diễn cảm văn nghị luận KÜ n¨ng: - Xác định đợc giọng văn nghị luận toàn văn - Xác định đợc ngữ điều cần có câu văn nghị luận cụ thể văn Thái độ: - Gi¸o dôc HS yªu thÝch v¨n nghÞ luËn II ChuÈn bÞ GV: Các văn nghị luận đã học HS: Luyện đọc trớc nhà III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra: KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1: HDHS đọc văn (20’) Đức tính giản dị Bác Hồ b¶n: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå ( trang 52 ) - GV hớng dẫn đọc: Giọng chung cña c¶ bµi: - nhiÖt t×nh, ngîi ca, gi¶n dị mà trang trọng, cần ngắt đúng dÊu c©u, c©u c¶m + HDHS đọc câu đoạn: - C©u 1: NhÊn m¹nh ng÷: sù nhÊt quán, lay trời chuyển đất - C©u 2: T¨ng c¶m xóc ngîi ca vµo c¸c tõ ng÷: RÊt l¹ lïng, rÊt k× diÖu - §o¹n 3,4: §äc víi giäng t×nh c¶m Êm ¸p, gÇn víi giäng kÓ truyÖn, nhÊn giäng ë c¸c tõ ng÷: cµng, thùc sù v¨n minh - §o¹n cuèi.CÇn ph©n biÖt lêi v¨n cña t¸c gi¶ víi trÝch lêi cña B¸c Hå Hai câu trích đọc với giọng hào hïng vµ thèng thiÕt - Hai em đọc yếu, bình thờng đọc - §äc tr«i ch¶y tr«i ch¶y (122) - HS khá đọc diễn cảm - HS nhËn xÐt - §äc diÔn c¶m - GV nhận xét, uốn nắn cách đọc * HS đọc bài: Hồ Chủ Tịch hình ảnh (20’) d©n téc ( SGK - 56 ) ý nghÜa v¨n ch¬ng ( trang 60 ) * Hoạt động 2: HD đọc văn bản: ý nghÜa v¨n ch¬ng - Giọng chung văn đọc chËm, tr÷ t×nh gi¶n dÞ, t×nh c¶m s©u l¾ng vµ thÊm thÝa - c©u ®Çu: Giäng kÓ truyÖn l©m li, buån th¬ng C©u thø giäng tØnh t¸o, kh¸i qu¸t - §o¹n: " c©u truyªn cã lÏ chØ lµ gîi lßng vÞ tha" -> Giäng t©m t×nh, thñ thØ nh lêi trß truyÖn - §o¹n: VËy th× hÕt -> giäng t©m t×nh, thñ thØ C©u cuèi-> giäng ng¹c nhiªn nh kh«ng thÓ h×nh dung næi đợc cảnh tợng xảy - GV đọc mẫu đoạn - §äc diÔn c¶m - 2HS khá đọc diễn cảm - đọc đoạn hết -> GV uốn nắn - định hớng để HS đọc cho chính xác Cñng cè( 3’) -Yêu cầu việc đọc diễn cảm văn nghị luận Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Soan tiết 137, 138 Chơng trình địa phơng phần Tiếng Việt Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 TiÕt 138 7B: / /2013 chơng trình địa phơng ( phần tiếng việt) RÌn luyÖn chÝnh t¶ I Môc tiªu KiÕn thøc: - Một số lỗi chính tả ảnh hởng cách phát âm địa phơng KÜ n¨ng: - Phát và sửa lỗi chính tả ảnh hởng cách phát âm thờng thấy địa phơng Thái độ: - ý thức viết đúng chính tả II ChuÈn bÞ GV: Bài soạn và số đoạn văn mẫu có liên quan đến bài viết HS: Nghe,nói đọc, viết III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra: KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1: HDHS nội dung (25') I Nội dung rèn luyện rÌn luyÖn Viết đúng các cặp phụ âm đầu dễ (123) - Viết đúng các cặp phụ âm đầu dễ mắc địa phơng: s / x; tr / ch - GV đọc đoạn văn có các cặp phụ âm đầu dễ mắc địa phơng: s / x; tr / ch, cho h/s nghe mét lît - GV đọc châm cho h/s h/s viết ®o¹n v¨n - HS viÕt vµo vë - HS viÕt sai lçi chÝnh t¶ lªn b¶ng viÕt + ánh đã soi sáng xuống dßng s«ng x«n xao xanh biÕc + Víi khÈu sóng tay, S¬n x«ng x¸o, sôc s¹o suèt buæi chiÒu rõng s©u xµo x¹c l¸ r¬i + Xóng xÝnh bé quÇn ¸o míi s¾m håi s¸ng sím, bÐ Xoan sèt ruét cø giôc mÑ ®i xem xiÕc + Trêi n¾ng chang chang chó Trung trực chiến trên mỏm đá ch«ng chªnh gi÷a trïng kh¬i mªnh m«ng + Chó Trµ ch¨m chót chËu hoa trµ với thái độ trân trọng thÊy + TrÇy trËt m·i chó trÞnh míi tròng đợc cái chạc vào cổ trâu sæng chuång ch¹y r«ng trªn c¸nh đồng trơ trọi mắc địa phơng: S / x; tr / ch -HS đọc lại các đoạn văn vừa viết Söa lçi chÝnh t¶ - GV uấn nắn cách đọc, sửa sai 1.Söa c¸c lçi phô ©m ®Çu s / x -HS lªn b¶ng söa c¸c cÆp phô ©m ®Çu: s / x - HS kh¸c lªn söa c¸c cÆp phô ©m Söa c¸c lçi phô ©m ®Çu ch / tr ®Çu: tr /ch - C¸c h/s kh¸c theo dâi söa lçi c¸c cÆp phô ©m ®Çu: tr / ch (15') - Tuyên dơng em viết đúng, đọc đúng chính tả * Hoạt động 3: HDHS làm các III Lµm c¸c bµi tËp chÝnh t¶ bµi tËp chÝnh t¶ §iÒn vµo chç trèng - h/s lªn b¶ng ®iÒn - §iÒn mét ch÷ c¸i, mét dÊu - Líp ®iÒn vµo vë hoÆc mét vÇn vµo chç trèng: - H/s nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n + §iÒn ch, hoÆc tr vµo chç trèng: ©n trªn b¶ng lÝ, ©n ch©u, ©n träng, ©n thµnh - GV chuÈn kiÕn thøc + §iÒn dÊu hái hoÆc dÊu ng· trªn tiếng đợc in đậm: m©u chuyÖn, th©n m©u, t×nh m©u tö, m©u bót ch× - §iÒn mét tiÕng hoÆc mét tõ chøa ©m, vÇn dÔ m¾c lçi vµo chç trèng + Chon tiÕng thÝch hîp ngoÆc đơn điền vào chỗ trống (giành hay dµnh) .dụm, để , tranh ., .độc (124) lËp + §iÒn c¸c tiÕng sÜ hoÆc sØ vµo chç thÝch hîp: liªm ., sòng , khÝ , v¶ Cñng cè( 3’) -Viết đúng chính tả Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Luyện tập viết đúng chính tả số đoạn văn SGK Ngµy gi¶ng 7A: / / 2013 7B: / / 2013 TiÕt 139 chơng trình địa phơng RÌn luyÖn chÝnh t¶ ( TiÕp theo ) I Môc tiªu KiÕn thøc: -Tiếp tục giúp HS khắc phục số lỗi chính tả ảnh hởng cách phát âm địa ph¬ng - Lµm mét sè bµi tËp kh¾c phôc lçi chÝnh t¶ KÜ n¨ng: -Viết đúng chính tả, đọc đúng, phát âm chuẩn Thái độ: - Giáo dục h/s có ý thức viết đúng chính tả II ChuÈn bÞ GV: Bài soạn và số đoạn văn mẫu có liên quan đến bài viết HS: Nghe, viết, đọc, nói III TiÕn tr×nh d¹y häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra: KÕt hîp bµi Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động1: HDHS HDHS nội (20’) I Rèn luyện viết chính tả dung rÌn luyÖn Viết đúng các cặp phụ âm đầu + Bøc tranh chØ cã hai mµu s¸ng tèi, dễ mắc địa phơng: l / n; r / d / trắng đen mà tạo nên vẻ đẹp lung gi; ng / ngh linh huyÒn ¶o + Long lanh đáy nớc in trời Thµnh x©y khãi biÕc non ph¬i bãng vµng + Nh÷ng chiÕc ræ, chiÕc r¸ nhá nh¾n xinh xắn này là đồ dùng cần thiết cho gia đình + Tre với ngời nh đã nghìn n¨m Mét thÕ kØ "v¨n minh" , "khai hãa" cña thùc d©n còng kh«ng lµm đợc tấc sắt Tre phải còn vÊt v¶ m·i víi ngêi Cèi xay tre nặng nề quay, từ ngìn đời xay n¾m thãc - GV cho h/s đọc lại các đoạn văn võa viÕt - GV uấn nắn cách đọc, sửa sai - HS lªn b¶ng söa c¸c cÆp phô ©m Söa lçi chÝnh t¶ Söa c¸c lçi phô ©m ®Çu: l / n; r / d / gi; ng / ngh (125) ®Çu: l / n - HS kh¸c lªn söa c¸c cÆp phô ©m ®Çu: r / d/ gi; ng / ngh - C¸c h/s kh¸c theo dâi söa lçi c¸c Söa c¸c lçi phô ©m ®Çu: r / d / gi; cÆp phô ©m ®Çu ng / ngh - Tuyên dơng em viết đúng, (20') đọc đúng chính tả II Lµm c¸c bµi tËp chÝnh t¶ * Hoạt động 2: HDHS làm các bài T×m tõ theo yªu cÇu tËp chÝnh t¶ + Tìm các từ có âm ch đứng đầu - h/s lªn b¶ng t×m tõ theo yªu cÇu VD: Chªnh chÕch, ch©ng hÈng, + Tìm các từ có âm ch đứng đầu chåm hçm, chu chÐo + Tìm các từ có âm tr đứng đầu + Tìm các từ có âm tr đứng đầu + Tìm các từ có âm x đứng đầu VD: Trèi tr¨ng, trµ trén, trßn trÞa, + + Tìm các từ có âm s đứng đầu + Tìm các từ có âm x đứng đầu - Líp lµm vµo vë VD: Xao xuyÕn, x«n xao, xµm xì, - H/s nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n trªn + Tìm các từ có âm s đứng đầu b¶ng VD: Sê so¹ng, sôc s¹o, sung síng, - GV chuÈn kiÕn thøc + Tìm các từ có âm r đứng đầu VD: Rung rinh, rñ rª, rÎ róng, + Tìm các từ có âm d đứng đầu VD: Dai d¼ng, du d¬ng, danb dÝu + Tìm các từ có âm gi đứng đầu VD: GiÆc gi·, giÒnh giµng, gi÷ g×n, giÊm dói + Tìm các từ có âm l đứng đầu VD: Lãa m¾t, lo¹c cho¹ng, lu lo¸t, liªn lôy + Tìm các từ có âm n đứng đầu VD: No nª, nêm nîp, n«ng næi, nu«i nÊng, nçi niÒm - 2HS lên đặt câu với mối từ: lên, §Æt c©u víi mèi tõ: lªn, nªn, nªn, véi, déi véi, déi ( Mỗi em đặt câu với từ) - VD: K× nghØ hÌ nµy, em lªn quª - Líp lµm vµo vë ngo¹i ch¬i - NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n trªn b¶ng - GV chuÈn kiÕn thøc Cñng cè (3’) Viết đúng chính tả Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’) - Luyện tập viết đúng chính tả số đoạn văn SGK 7A: /5/ 2013 7B: /5/ 2013 TiÕt 140 Tr¶ bµi kiÓm tra tæng hîp I Môc tiªu KiÕn thøc: - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ chÊt lîng bµi lµm cña HS vÒ c¸c mÆt kiÕn thøc, t tëng, t×nh cảm, kĩ làm bài, hình thức diễn đạt KÜ n¨ng: - RÌn kÜ n¨ng tæng hîp kiÕn thøc, kÜ n¨ng lµm bµi Thái độ: - Rót kinh nghiÖm cho nh÷ng bµi lµm sau (126) II ChuÈn bÞ GV: Bài thi HS đã chấm HS: ¤n tËp III TiÕn tr×nh d¹y vµ häc ổn định tổ chức (1’) Líp 7A: / V¾ng: Líp 7B: / V¾ng: KiÓm tra (K Õt hîp bµi ) Bµi míi Hoạt động thầy và trò TG Néi dung * Hoạt động 1: (8’) I §Ò bµi GV chép lại đề bài lên bảng Thi theo đề thi phòng giáo dục -HS: quan sát- đọc lại đề bài * Hoạt động 2: GV nhận xét u, nhợc (22') II Nhận xét –sửa lỗi bài làm ®iÓm bµi lµm cña HS - GV nhËn xÐt u ®iÓm phÇn ¦u ®iÓm v¨n , tiÕng viÖt + ¦u ®iÓm: PhÇn ®a em lµm tèt phÇn v¨n vµ tiÕng viÖt Nhîc ®iÓm + Tồn tại: số ít làm cha đủ ý, hoÆc lµm thõa - GV nhËn xÐt u ®iÓm phÇn TLV + Ưu điểm: phần lớn xác định đúng y/c đề bài, bố cục phần, diễn đạt tr«i ch¶y, nhiÒu c©u v¨n giµu h×nh ảnh, chữ viết đẹp, trình bày 7A: N Linh, v©n, L ¸nh,N ¸nh, 7B: Hoµi, Mai, Ng¸t + Tån t¹i: Mét sè bµi viÕt s¬ sµi, cha đủ bố cục phần, chữ viết số em cẩu thả, diễn đạt lủng củng, sai nhiÒu lçi chÝnh t¶ bµi lµm cßn tÈy xo¸ 7A: Lîi, Nam, , TuÊn, 7B: Hïng, Trêng, NhÉn, T¬i (10’) * Hoạt động 3: Trả bài- lấy điểm -HS nhËn bµi vµ tù söa lçi bµi cña m×nh - GV kiểm tra số bài HS đã sửa lçi Cñng cè (3') - Kü n¨ng lµm bµi tæng hîp Híng dÉn vÒ nhµ (1’) - ¤n tËp toµn bé ch¬ng tr×nh ng÷ v¨n II Söa lçi bµi viÕt (127)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngu Van ky II2013, Ngu Van ky II2013