0

DE THI HOC KI II CUC DE

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:02

[r] (1) PHÒNG GD-ĐT Đ KI M TRA H C KÌ II NĂM HOC 2012-2013 HUY N VĨNH H NG MƠN Đ A LÍ- KH I 7 Ư (Thời gian 45 phút khơng kể phát đề) Đ CHÍNH TH C Ngày kiểm tra 21/05/2013 Câu 1: (3đi m) Em nêu khác biệt kinh tế Ơ-trây-li-a, Niu di-len với quốc đảo cịn lại châu Đại Dương Câu 2: (1,5 điểm) Dịch vụ ổ châu Đại Dương phát triển đa dạng nào? Câu 3: (1,5 điểm) Trình bày phân bố loại địa hình Châu Âu? Câu 4: (2 điểm) Đặc điểm nơng nghiệp Châu Âu? Vì sản xuất nông nghiệp Châu Âu đạt hiệu kinh tế cao? Câu 5:(2điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC KI II CUC DE, DE THI HOC KI II CUC DE