0

thidua

3 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:48

- Trong công tác dạy học tôi luôn coi trong công tác giáo dục đạo đức cho các em thông qua công tác chủ nhiệm, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, phụ huyn[r] (1)Phßng GD-§T Qu¶ng Tr¹ch Trêng THCS Qu¶ng Tïng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù - H¹nh phóc Qu¶ng Tïng, ngµy 16 th¸ng n¨m 2013 B¸O C¸O tãm t¾t THµNH TÝCH C¸ NH¢N §Ò NGHÞ UBND HUYÖN QU¶NG TR¹CH c«ng nhËn danh hiÖu chiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ sỞ n¨m 2013 I SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ tên: Phạm Quang Vinh Nam/nữ: Nam Năm sinh: 02/ 09/ 1977 Dân tộc: Kinh Quên quán: Quảng Hưng - Quảng Trạch - Quảng Bình Chổ nay: Quảng Hưng - Quảng Trạch - Quảng Bình Trình độ chuyên môn: ĐHSP Kỹ Thuật Chức vụ, đơn vị công tác: Tổ phó tổ KHTN - Trường THCS Quảng Tùng Nhiệm vụ giao: - Giảng dạy môn Công Nghệ khối 9, khối và khối - Chủ nhiệm lớp 9A - Bí thư chi đoàn trường * Quá trình khen thưởng: - Từ năm 2005 đến 2013 đạt: Lao động tiên tiến - Năm 2007: đạt giáo viên dạy giỏi Huyện - Năm 2010: đạt giáo viên dạy giỏi Huyện - Năm 2012: UBND xã Quảng Tùng tặng giấy khen công tác đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2012 - Năm 2013: đạt giáo viên dạy giỏi Tỉnh - Năm học 2012 - 2013 đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi * Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2012 - 2013 Chiến sĩ thi đua cấp sở II TÓM TẮT THÀNH TÍCH Trong quá trình công tác, tôi luôn xác định lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không ngừng rèn luyện trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi đồng nghiệp, nhiệt tình động công việc, quan hệ tốt với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh và nhân dân địa phương Tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ mà ngành và đơn vị giao cho Vì năm học 2012 - 2013 đã đạt số kết sau: Công tác chủ nhiệm lớp * Số lượng: - Đầu năm: 41 H/s - Cuối năm: 40 H/s (1 em chuyển nam theo gia đình) * Chất lượng: - Hạnh kiểm: Là lớp cuối cấp, độ tuổi các em tâm sinh lý có thay đổi rõ rệt quá trình nhận thức, nên để giáo dục các em có đạo đức tốt, luôn chấp hành nội quy, nề nếp nhà trường là khó khăn Vì tôi phải thường xuyên nắm bắt biến chuyển tâm lý các em, quan tâm giúp đỡ và giáo dục (2) các em nhiều hình thức, phối kết hợp với gia đình, nhà trường, xã hội tạo cho các em môi trường rèn luyện tốt Kết đạt được: Tốt: 26 H/s Tỉ lệ: 65% Khá: 11 H/s Tỉ lệ: 27 % Trung bình: H/s Tỉ lệ 7.5 % - Học lực: Thường xuyên giáo dục các em ý chí phấn đấu, tạo động thúc đẩy các em chịu khó học tập để đạt kết học tập tốt Tạo môi trường thuận lợi để các em phát huy tinh thần học tập, kết hợp với việc kiểm tra thường xuyên các hoạt động học như: Kiểm tra bài tập nhà, kiểm tra góc học tập, sách tới lớp, xây dựng các mô hình học tập (Đôi bạn cùng tiến, điểm 10 tặng mẹ ) Kết đạt được: Giỏi: H/s Tỉ lệ: 17,5% Khá: 18 H/s Tỉ lệ: 45,0 % Trung bình: 13 H/s Tỉ lệ: 32.5 % Yếu: H/s Tỉ lệ 5% - Chi đội đạt danh hiệu: Chi đội xuất sắc năm học 2012 -2013 Công tác chuyên môn Môn Công nghệ là môn học mang lại tính đặc thù cao, kiến thức môn học sát thực với sống ngày quá trình giảng dạy, tôi không ngừng tự trao dồi kiến thức, thường xuyên cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp nhằm tích lũy tri thức khoa học phục vụ cho quá trình giảng dạy Tham gia tập huấn các chuyên đề, trao đổi các phương pháp đổi dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho quá trình dạy và học * Kết chung: - Chất lượng đại trà môn công nghệ năm học 2012-2013: Công nghệ 7: Giỏi: H/s Tỉ lệ: 9,4% Khá: 49 H/s Tỉ lệ: 65,3% Trung bình: 19 H/s Tỉ lệ: 25,3% Công nghệ 8: Giỏi: 18 H/s Tỉ lệ: 18,2% Khá: 53 H/s Tỉ lệ: 53,5 % Trung bình: 27 H/s Tỉ lệ: 27,3% Yếu: 1H/s Tỉ lệ : 1% Công nghệ 9: Giỏi: 42 H/s Tỉ lệ: 54,5% Khá: 31 H/s Tỉ lệ: 40,3 % Trung bình: H/s Tỉ lệ: 5,2% - Kết xếp loại giáo viên năm học 2012-2013: Xếp loại hồ sơ: Tốt Xếp loại lực sư phạm: Tốt Xếp loại lực chủ nhiệm: Giỏi Xếp loại chuẩn nghề nghiệp GV THCS: Xuất sắc Công tác đoàn thể - Được tín nhiệm các đồng chí đảng viên chi bộ, nhiệm kỳ 2012-2013, tôi bầu vào BCH chi ủy là cấp ủy thân tôi luôn gương mẫu thực tốt nhiệm vụ mình, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương đường lối (3) Đảng, pháp luật Nhà nước, thực nghiêm túc các qui định và điều lệ Đảng công tác và sống Phối kết hợp với các đồng chí BCH chi ủy lãnh đạo, đạo chi hoàn thành tốt nhiện vụ mình.Năm 2013, chi THCS vinh dự Đảng xã Quảng Tùng tặng giấy khen là chi có nhiều thành tích xuất sắc 15 năm việc thực nghị TW5 khóa VIII - Trên cương vị là Bí thư chi đoàn tôi luôn gương mẫu các hoạt động, là công tác bề chi đoàn Tổ chức sinh hoạt thường xuyên có chất lượng tạo điều kiện tốt để các đoàn viên hoạt động, tạo sân chơi cho đoàn viên nhiều lĩnh vực: Tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn hóa văn nghệ với các chi đoàn bạn đặc biệt là phối kết hợp với đoàn xã tổ chức hội trại 26/ 03/ 2013 thành công tốt đẹp lãnh đạo địa phương và nhân dân ghi nhận Chỉ đạo chi đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao - Trong công tác dạy học tôi luôn coi công tác giáo dục đạo đức cho các em thông qua công tác chủ nhiệm, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, phụ huynh và các tổ chức đoàn thể khác tạo điều kiện giúp đỡ giáo dục các em tốt hơn, góp phần đẩy mạnh chất lượng dạy học giáo dục đạo đức có hiệu và ngày càng bền vững Sáng kiến kinh nghiệm - Tên đề tài: "Nâng cao hiệu dạy thực hành môn Công Nghệ 9" - Kết xếp loại SKKN: Tốt Kết luận và đề nghị Trên đây là thành tích mà thân tôi đã nổ lực phấn đấu quá trính công tác Kính mong HĐTĐ khen thưởng các cấp trên xem xét công nhận danh hiệu: chiến sĩ thi đua cấp sở năm học 2012 - 2013 cho tôi Xin chân thành cảm ơn! Xác nhận đơn vị Người báo cáo (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: thidua, thidua