0

tuan 3 20132014

17 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:21

Tình huống 3 Xuân cần nhận lỗi với cô và các bạn và làm lại bài tập ở nhà - Khi có lỗi, biết nhận và sửa lỗi là dũng cảm, đáng khen Hoạt đông 2: Thảo luận * Cách tiến hành: - Hoạt động n[r] (1)TuÇn THỰC HIỆN TỪ 9/9/2013 ĐẾN 13/9/2013 Thứ hai ngày tháng năm 2013 Tiết 1: Chào cờ TẬP TRUNG DƯỚI CỜ Tiết 2+3: Tập đọc: BÍM TÓC ĐUÔI SAM I Mục tiêu: - Biết nghỉ sau các dấu phẩy, chấm, hai chấm Biết đọc phân biệt giọng người kể với giọng nhân vật - Hiểu nội dung câu chuyện: Không nên nghịch ác với bạn Rút bài học cần đối xử tốt với bạn gái ( Trả lời các câu hỏi SGK) - Giáo dục HS không nên nghịch ác với bạn ,cần đối xử tốt với các bạn gái * Giáo dục kĩ sống: - Kiểm soát cảm xúc - Thể cảm thông - Tìm kiếm hỗ trợ - Tư phê phán II Đồ dùng dạy học : Tranh minh họa bài tập đọc III Các hoạt động dạy học : TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS A Kieåm tra bài cũ : - HS đọc bài và trả lời - Gọi 2HS đọc bài ? - Vì Bê Vàng phải tìm cỏ ? - GV nhận xét, ghi ñieåm B Bài : Hoạt động Giới thiệu bài Hoạt động Luyện đọc - HS theo dõi a GV đọc mẫu b Luyện đọc và giải nghĩa từ: - HS đọc nối tiếp * Đọc câu: - Từ: loạng choạng, ngượng nghịu, nắn nĩt, ịa - Đọc đúng : cá nhân – ĐT khóc * Đọc đoạn trước lớp - HS đọc nối tiếp đoạn  Câu dài: - Khi Hà đến trường,/ bạn gái cùng reo - Đọc nhanh, cao giọng lời khen lên:// “ Aùi chà chà!// Bím tóc đẹp quá!// - Vì vaäy,/ moãi laàn caäu keùo bím toùc,/ coâ beù laïi loạng choạng /và cuối cùng ngã phịch xuống - Giọng thong thả, chậm rải đất.//  Giảng từ SGK - HS đọc chú giải * Đọc đoạn nhóm - Đọc nhóm * Thi đọc các nhóm - Đại diện nhóm đọc * HS đọc toàn bài - HS đọc TIEÁT Hoạt động GV C Tìm hiểu bài - Hà đã nhờ mẹ làm gì? Hoạt động HS + Đọc đoạn 1,2 - Hà nhờ mẹ tết cho hai bím tóc (2) - Aùi chà chà bím tóc đẹp quá - Tuấn kéo bím tóc Hà làm Hà đau Khi Hà đã ngã xuống đất Tuấn đùa dai - Em nghĩ nào trò đùa nghịch bạn - Đó là trò nghịch ác, không tốt với bạn, bắt Tuấn? nạt bạn gái + HS đọc đoạn 3, - Thầy giáo làm cho Hà vui lên cách nào? - Thầy khen hai bím tóc Hà đẹp - Vì lời khen thầy làm Hà nín khóc và - Vì lời khen thầy giúp Hà trở nên tự tin, cười ngay? tự hào bím tóc mình Em không còn buồn vì bị Tuấn trêu - Nghe lời thầy Tuấn đã làm gì? (tranh) - Tuấn đến trước mặt Hà để xin lỗi bạn - Thầy giáo khuyên Tuấn điều gì? - Thầy giáo khuyên Tuấn phải đối xử tốt với bạn gái Hoạt động Luyện đọc lại: - GV đọc lần - Yêu cầu đọc theo nhóm em: người dẫn - HS đọc theo vai chuyện, vai Hà , vai thầy giáo, vai Tuấn - Nhận xét bình chọn D.Củng cố – dặn dò: - Qua câu chuyện em thấy bạn Tuấn có điểm - HS phát biểu ý kiến nào đáng chê và điểm nào đáng khen? - Câu chuyện này khuyên chúng ta điều gì? - Giáo dục HS cần đối xử tốt với các bạn gái - Câu chuyện khuyên chúng ta cần đối xử - GV nhận xét tiết học tốt với bạn bè, đặc biệt là các bạn gái - Dặn HS nhà luyện đọc baøi vaø chuaån bò baøi: “Treân chieác beø” - Các bạn gái khen Hà nào? - Vì Hà khóc? Tiết 4: Toán 29 + I Mục tiêu: - Biết cách thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 29+ - Biết số hạng, tổng - Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông - Biết giải bài toán phép cộng - HS làm bài (cột 1,2,3 ), bài (a,b) , bài II Đồ dùng dạy học : GV:3 bó que tính, que tính rời III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động GV A Kieåm tra bài cũ: - Kieåm tra HS - GV nhận xét ghi điểm B Bài : Hoạt động Giới thiệu bài Hoạt động Giới thiệu phép cộng :29+5 - GV nêu bài toán : Có 29 que tính thêm que tính Hỏi có tất bao nhiêu que tính ? - GV hướng dẫn HS thao tác trên que tính để tìm kết - Ngoài ta còn có cách tính nào? - Hướng dẫn đặt tính, tính 29  cộng 14 ,viết 4, nhớ Hoạt động HS - Hoïc thuoäc loøng baûng coäng - + +4 = 9+6+1= - HS theo dõi - HS thao tác trên que tính - Ñaët tính roài tính - HS nêu (3) +  thêm 3, viết 34 3.Hoạt động Luyện tập Bài : Tính - HS làm bảng - GV nhận xét , ghi ñieåm Bài : Đặt tính tính tổng biết các số hạng là - Yeâu caàu HS neâu cách đặt tính - Cho HS làm vào - GV nhận xét, ghi ñieåm Bài : Nối các điểm để có hình vuông - GV nhận xét, sửa sai C Củng cố – dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn HS làm bài tập bài tập vaø chuaån bò baøi: “49 + 25 - HS đọc yêu cầu - HS lên bảng làm - HS đọc yêu cầu - HS lên bảng làm - HS đọc yêu cầu - HS tự nối các điểm để có hình vuông Tiết 5: Tập viết CHỮ HOA C I Mục tiêu: - Biết viết chữ hoa C (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng : Chia (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ), Chia sẻ bùi (3 lần ) - Giáo dục HS viết cẩn thận II Đồ dùng dạy học : GV :Mẫu chữ C đặt khung chữ III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV A Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra HS - GV nhận xét B Bài : Hoạt động Giới thiệu bài Hoạt động 2.Hướng dẫn HS viết chữ cái hoa: a Hướng dẫn HS quan sát nhận xét chữ C - GV treo chữ mẫu lên bảng Hoạt động HS - 2HS lên bảng lớp viết chữ : B, Bạn - HS quan sát - Chữ C cao ly ? - Được viết nét ? - GV miêu tả chữ mẫu - GV viết mẫu, vừa viết vừa nhắc lại cách viết C b Hướng dẫn HS viết trên bảng Hoạt động 3.Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: - Gọi HS đọc cụm từ - Cao ly - Gồm nét là kết hợp nét bản: cong và cong trái nối liền nhau, tạo thành vòng xoắn to đầu chữ - HS theo dõi - HS viết bảng (4) - Chia sẻ bùi - Em hiểu Chia sẻ bùi khuyên ta điều gì? - Thương yêu, đùm bọc lẫn ( sung - Hướng dẫn HS nhận xét độ cao các chữ, sướng cùng hưởng, cực khổ cùng chịu) cách đặt dấu thanh, cách nối chữ - HS nêu - GV viết mẫu chữ - Cho HS viết chữ Chia vào bảng - GV nhận xét, sửa sai - HS viết bảng Hoạt động 4.Học sinh viết bài - GV nêu yêu cầu bài viết - GV theo dõi giúp đỡ HS yếu - HS viết vào tập viết * Chấm, chữa bài: - Thu chấm bài và sửa lỗi C Củng cố - dặn dò: - Chữ C cao ly ? Được viết nét ? - GV nhận xét tiết học - HS nêu - Dặn HS nhà viết bài  -Thứ ba ngày 10 tháng năm 2013 Tiết 2: Chính tả(tập chép) BÍM TÓC ĐUÔI SAM I Mục tiêu: - Chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn đối thoại bài:Bím tóc đuôi sam - Làm BT2, BT (3) a/b, BT CT phương ngữ GV soạn II Đồ dùng dạy học: GV :Viết sẵn bài tập ,bài tập III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV A Kiểm tra bài cũ : - GV đọc: cây gỗ, mở cửa - GV nhận xét, ghi điểm B Bài : Hoạt động Giới thiệu bài Hoạt động Hướng dẫn tập chép - GV đọc lần - Đoạn văn trên nói trò chuyện với ai? - Vì Hà không khóc nữa? - Bài chính tả có dấu câu nào ? - Tìm chữ bài viết hoa? Vì sao? - Yêu cầu HS phát từ khó - GV nhận xét sửa sai * HS viết bài - Hướng dẫn cách viết * Chấm, chữa bài - Thu chấm, chữa bài Hoạt động Luyện tập Hoạt động HS - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - 1HS đọc bài - Giữa thầy giáo với bạn Hà - HS trả lời - HS trả lời - HS tìm - HS tự phát - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - HS đọc lần - HS nhìn bảng chép bài - HS soát lỗi (5) Bài : Điền vào chỗ trống iên hay yên ? - HS làm vào - GV nhận xét sửa sai Bài 3b: Điền vào chỗ ân hay âng - HS làm vào - GV nhận xét sửa sai Củng cố –dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà sửa lỗi chính tả và chuẩn bị trước bài: “ Trên bè” - HS nêu yêu cầu - 1HS lên bảng làm - HS nêu yêu cầu - 1HS lên bảng làm Tiết 3: Toán 49 + 25 I Mục tiêu : - Biết cách thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 49+ 25 - Biết giải bài toán phép cộng - HS làm bài ( cột 1,2,3), bài II Đồ dùng dạy học : GV : bó que tính ,14 que tính rời, bảng gài III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động GV A Kieåm tra baøi cũ : - Kieåm tra HS làm - GV nhận xét, ghi ñieåm B Bài mới: Hoạt động 1.Giới thiệu bài Hoạt động 2.Giới thiệu phép cộng: 49+25 - GV nêu bài toán:Có 49 que tính thêm 25 que tính Hỏi có tất bao nhiêu que tính? - Hướng dẫn HS thao tác trên que tính để tìm kết - Ngoài còn có cách tính nào? 49  cộng 5bằng 14 viết nhớ 1, +25  cộng 2bằng 6, thêm 7,viết 74 Hoạt động 3.Luyện tập: Bài 1: Tính - HS làm bảng - GV nhận xét, ghi ñieåm B ài 3: GV đọc đề - Phân tích đề - Hướng dẫn HS làm - Cho HS làm vào - GV nhận xét, ghi ñieåm C Củng cố – dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn HS làm bài tập trang 17, chuaån bò trước bài: “Luyện tập” Tiết 4: Kể chuyện Hoạt động HS - Hoïc thuoäc loøng baûng coäng - Đặt tính tính: 45 và ; 69 và - HS theo dõi - HS thao tác trên que tính - Ñặt tính tính - HS đọc yêu cầu - 5HS lên bảng làm - HS đọc đề - HS lên bảng làm BÍM TÓC ĐUÔI SAM (6) I Mục tiêu: - Dựa theo tranh kể lại đoạn 1,2 câu chuyện; tập kể đoạn lời mình - Kể nối tiếp đoạn câu chuyện - HS khá, giỏi biết phân vai, dựng lại câu chuyện II Đồ dùng dạy học: GV : Tranh minh họa SGK III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV A Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra kể lại câu chuyện: Bạn Nai Nhỏ - GV nhận xét, ghi điểm B Bài : Hoạt động 1.Giới thiệu bài Hoạt động 2.Hướng dẫn kể chuyện: * Kể lại đoạn và theo tranh - GV treo tranh minh họa - Yêu cầu HS kể theo cặp đôi - Cho HS thi kể trước lớp - GV nhận xét *Kể lại đoạn lời kể em - Kể lời em là kể nào? - Yêu cầu kể nhóm em - Thi kể - GV nhận xét * Phân vai dựng lại câu chuyện +Lần 1: GV làm người dẫn chuyện, phối hợp cùng HS kể + Lần 2: HS nhận vai kể Cho HS kể theo nhóm em : - GV nhận xét C Củng cố – dặn dò: - HS nêu ý nghĩa câu chuyện - Giáo dục HS - GV nhận xét tiết học - Dặn HS kể lại câu chuyện cho người thân nghe và chuẩn bị trướcbài: “Chiếc bút mực” Hoạt động HS - HS lên kể lại câu chuyện: Bạn Nai Nhỏ - HS đọc yêu cầu - HS quan sát tranh - HS kể theo cặp đôi - Đại diện nhóm kể - HS đọc yêu cầu - Kể từ ngữ mình - Kể nhóm - Đại diện nhóm kể - HS đọc yêu cầu - Nhận vai kể trước lớp - Người dẫn chuyện, vai Hà, vai Tuấn, vai thầy giáo - Nhận xét bình chọn Thứ tư ngày 11 tháng năm 2013 Tiết 1: Tập đọc TRÊN CHIẾC BÈ I Mục tiêu: - Đọc trơn toàn bài: Đọc đúng các từ ngữ: say ngắm, bãi lầy, săn sắt, hoan nghênh - Ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu, các cụm từ - Hiểu nội dung bài: Tả chuyến du lịch thú vị trên sông đôi bạn Dế Mèn và Dế Trũi II Đồ dùng dạy học : GV :tranh minh họa SGK, Cây bèo sen III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV A Kiểm tra bài cũ : - Các bạn gái khen Hà nào ? - Nêu nội dung bài Hoạt động HS - 2HS đọc bài :Bím tóc đuôi sam và trả lời câu hỏi (7) GV nhận xét, ghi điểm B Bài : Hoạt động Giới thiệu bài Hoạt động Luyện đọc: a GV đọc mẫu : b Luyện đọc và giải nghĩa từ: * Đọc câu - Đọc đúng :Dế Trũi, làng gần, núi xa, bãi lầy, âu yếm, lăng xăng, váng * Đọc đoạn trước lớp + Câu: - Mùa thu chớm/ nước đã vắt,/ trông thấy hòn cuội trắng tinh nằm đáy.// - Những cua kềnh/ giương đôi mắt lồi,/ âu yếm ngó theo.// + Giảng từ SGK * Đọc đoạn nhóm * Thi đọc các nhóm * Cả lớp đọc Hoạt động 3.Tìm hiểu bài: - Dế Mèn và Dế Trũi rủ đâu? - Dế Mèn và Dế Trũi ngao du thiên hạ cách nào ? - GV đưa cây bèo sen để giảng - HS theo dõi - HS đọc nối tiếp câu - HS đọc cá nhân – đồng - HS đọc nối tiếp đoạn - Ngắt nghỉ câu HS đọc cá nhân – đồng - Đọc SGK - Đọc nhóm - Đại diện nhóm đọc - HS đọc đồng đoạn - Đọc thầm đoạn 1,2 - Đi ngao du thiên hạ - Ghép 3,4 lá bèo thành bè - Đọc đoạn - Trên đường đôi bạn nhìn thấy cảnh vật - Nước vắt; cỏ cây, làng gần, núi xa sao? luôn mẻ - Kể tên các vật đôi bạn đã gặp gỡ trên sông? - Gọng vó, cua kềnh, săn sắt, thầu dầu - Tìm từ tả thái độ các vật - Những anh gọng vó bái phục nhìn theo; hai chú dế ? ả cua kềnh âu yếm ngó theo; săn sắt, thầu dầu lăng xăng cố bơi theo bè, hoan nghênh váng mặt nước - Qua bài văn, em thấy chơi hai chú - Hai chú dế gặp nhiều cảnh đẹp dọc dế có gì thú vị? đường, mở mang nhiều hiểu biết, bạn bè hoan nghênh, yêu mến và khâm phục Hoạt động 4.Luyện đọc lại: - Yêu cầu HS chọn đoạn hay - Cho HS thi đọc - Nhiều HS đọc HS đọc toàn bài - GV nhận xét tuyên dương C Củng cố –Dặn dò : - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà luyện đọc, chuẩn bị trước bài “Chiếc bút mực” Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP I Mục tiêu : - Biết thực phép cộng dạng + 5, thuộc bảng cộng với số - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 29 + 5, 49 + 25 - Biết thực phép tính cộng với số để so sánh hai số phạm vi 20 - Biết giải bài toán phép cộng - HS làm bài (cột 1,2,3), bài 2, bài (cột 1), bài (8) * Mục tiêu trò chơi Thi vẽ : - Củng cố phép cộng dạng + 5, thuộc bảng cộng với số - Củng cố phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 29 + 5, 49 + 25 II Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động GV A kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra HS - GV nhận xét, ghi điểm B Bài : Hoạt động Giới thiệu bài: Hoạt động Luyện tập: Bài 1: Tính nhẩm - Làm miệng cá nhân - GV nhận xét sửa sai Bài : Tính - GV nhận xét, ghi điểm Bài 3: Điền dấu vào chỗ chấm<, >,= - GV nhận xét, sửa sai Bài 4: GV đọc đề - Hướng dẫn HS làm bài - Cho HS làm vào - GV nhận xét, sửa sai Hoạt động HS - Đặt tính và nêu cách tính: 79 + 14 ; 59 + 26 - HS nêu yêu cầu - HS làm bài, nối tiếp nêu kết nhẩm - HS nêu yêu cầu - HS lên bảng làm, lớp làm vào - HS nêu yêu cầu - HS tự làm bài, đổi kiểm tra - HS đọc đề - 1HS lên bảng làm Bài giải: Có tất số gà là: 19 + 25 = 44 ( con) Đáp số : 44 C Củng cố – dặn dò: +Trò chơi: Thi vẽ - GV nêu câu hỏi đội nào trả lời đúng vẽ - HS tham gia chơi thêm nét để vẽ ngôi nhà hoàn chỉnh - GV nhận xét tiết học - Dặn HS làm bài bài tập, chuẩn bị bài: “8 cộng với số” Tiết 5: Đạo đức BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI I Mục tiêu: - Biết mắc lỗi cần phải nhận lỗi và sửa lỗi - Biết vì cần phải nhận lỗi và sửa lỗi - Thực nhận lỗi và sửa lỗi mắc lỗi - Biết nhắc bạn bè nhận lỗi và sửa lỗi mắc lỗi * Mục tiêu trò chơi : Biết mắc lỗi cần phải nhận lỗi và sửa lỗi * Giáo dục kĩ sống : - Kĩ định và giải vấn đề tình mắc lỗi - Kĩ đảm nhận trách nhiệm việc làm thân II Tài liệu phương tiện: - GV : Dụng cụ phục vụ cho trò chơi hoạt động III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động GV A Kiểm tra bài cũ: Hoạt động HS (9) - Khi mắc lỗi em cần phải làm gì? - GV nhận xét, đánh giá B Bài mới: Giới thiệu bài Hoạt đông1: Đóng vai theo tình * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm em - GV nêu tình 1, 2, - Hoạt động lớp - HS trả lời - Các nhóm thảo luận đóng vai theo tình - GV nhận xét - Đại diện nhóm trình bày cách ứng xử qua * Kết luận: Tình Tuấn cần xin lỗi bạn vì tiểu phẩm không giữ đúng lời hứa Tình Châu cần xin lỗi mẹ và dọn dẹp nhà cửa Tình Xuân cần nhận lỗi với cô và các bạn và làm lại bài tập nhà - Khi có lỗi, biết nhận và sửa lỗi là dũng cảm, đáng khen Hoạt đông 2: Thảo luận * Cách tiến hành: - Hoạt động nhóm em - GV nêu tình huống, các nhóm làm vào phiếu - Các nhóm thảo luận theo tình giao việc - Hoạt động lớp - Đại diện nhóm dán kết trên bảng lớp - GV nhận xét * Kết luận: Cần bày tỏ ý kiến mình bị người khác hiểu nhầm Nên lắng nghe để hiểu người khác , không trách lỗi nhầm bạn Biết thông cảm , giúp đỡ bạn bè là bạn tốt Hoạt đông3: Tự liên hệ * Cách tiến hành: - Cá nhân kể - GV mời số HS lên kể trường hợp mắc lỗi và sửa lỗi - HS đọc cá nhân –đồng - GV phân tích tìm cách giải đúng - GV nhận xét tuyên dương HS lớp biết nhận lỗi và sửa lỗi * Kết luận chung: Ai có mắc lỗi Điều quan trọng là phải biết nhận lỗi và sửa lỗi Như em mau tiến và người yêu quý C Củng cố – dặn dò: - HS lăng nghe - Giáo dục HS tính thật thà - GV nhận xét tiết học - Dặn HS thực hành tốt bài học Thứ năm ngày 12 tháng năm 2013 Tiết 1: Chính tả (nghe- viết) TRÊN CHIẾC BÈ I Mục tiêu: - Nghe viết chính xác đoạn bài: Trên bè - Củng cố quy tắc viết chính tả với : iê / yê - Giáo dục HS viết cẩn thận, trình bày bài đẹp II Đồ dùng dạy học: - GV : Viết sẵn bài tập 2, III Các hoạt động dạy học: (10) Hoạt động GV A Kiểm tra bài cũ: - GV đọc: viên phấn, niên học, bình yên - GV nhận xét, ghi điểm B Bài mới: Hoạt động 1.Giới thiệu bài: Hoạt động 2.Hướng dẫn nghe viết: a Hướng dẫn chuẩn bị: - GV đọc đoạn viết + Đôi bạn chơi cách nào ? + Bài chính tả có chữ nào viết hoa? Vì sao? - Cho HS viết từ khó: Dế Trũi, rủ nhau, say ngắm, bèo sen - GV nhận xét sửa sai b HS viết bài - GV đọc câu - GV đọc lại bài c Chấm, chữa bài: - GV thu chấm bài - Chữa số lỗi sai Hoạt động 3.HDHS làm bài tập Bài 2: Tìm chữ có iê, chữ có yê - Thảo luận theo cặp đôi - Cho HS làm vào - GV nhận xét sửa sai Bài 3: Phân biệt các cách viết các chữ in đậm câu - Cho HS làm miệng - GV nhận xét sửa sai Củng cố – dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn HS sửa lỗi Hoạt động HS - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - 1HS đọc bài - HS trả lời - 1HS viết bảng, lớp viết bảng - HS nghe viết vào - HS soát lỗi - HS đổi kiểm tra lỗi - HS nêu yêu cầu - HS lên bảng làm - HS nêu yêu cầu - Cá nhân trả lời - HS lắng nghe Tiết 2: Toán CỘNG VỚI MỘT SỐ : + I Mục tiêu : - Biết cách thực phép cộng dạng + 5, lập bảng cộng với số - Nhận biết trực giác tính chất giao hoán phép cộng - Biết giải bài toán phép cộng - HS làm bài 1, bài 2, bài II Đồ dùng dạy học : - GV : 20 que tính và bảng gài III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV A Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra đặt tính - GV nhận xét, ghi điểm B Bài : Hoạt động 1.Giới thiệu bài 2.Hoạt động Giới thiệu phép cộng + - GV nêu bài toán :Có que tính thêm que tính Hoạt động HS - HS làm bài 49 +19; 17+29; 48+9; 39+53 - HS theo dõi (11) Hỏi có tất bao nhiêu que tính ? - GV hướng dẫn HS thao tác trên que tính để tìm kết - Hướng dẫn HS đặt tính tính * Hướng dẫn HS tự lập bảng cộng cộng với số Hoạt động 3.Luyện tập: Bài :Tính nhẩm - Cho HS làm miệng - Yêu cầu HS nhận xét phép tính - GV nhận xét sửa sai Bài : Tính - Cho HS làm bảng - GV nhận xét , ghi điểm Bài 4: GV đọc đề - GV phân tích đề - Hướng dẫn HS làm - Cho HS làm vào - GV nhận xét, ghi điểm Củng cố –dặn dò: - HS đọc bảng cộng với số - Dặn HS làm bài tập trang 19 - Nhận xét tiết học HS thao tác trên que tính - 8 cộng 13, viết + và chữ số cột chục 13 - HS tự lập - Học thuộc lòng bảng cộng - HS nêu yêu cầu - Nối tiếp nêu cách nhẩm - HS nhận xét - HS nêu yêu cầu - HS lên bảng làm - HS đọc đề - HS lên bảng làm, nêu cách thực - Nhận xét - HS đọc Tiết 3: Luyện từ và câu TỪ CHỈ SỰ VẬT TỪ NGỮ VỀ NGÀY, I Mục tiêu: - Tìm số từ ngữ người, đồ vật, vật ,cây cối (BT1) - Biết đặt và trả lời câu hỏi thời gian.(BT2) - Bước đầu biết ngắt đoạn văn ngắn thành các câu trọn ý (BT3) II Đồ dùng dạy học: -GV : Bảng phụ viết bài tập và III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV A Kiểm tra bài cũ: - Đặt câu theo mẫu:Ai (hoặc gì, cái gì) là gì ? - GV nhận xét, ghi điểm B Bài : Hoạt động Giới thiệu bài: Trực tiếp, ghi đề lên bảng Hoạt động HD học sinh làm bài tập Bài : GV nêu yêu cầu (Bảng phụ) - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm Tìm các từ người, đồ vật, cây cối, vật - GV nhận xét sửa sai Bài : GV nêu yêu cầu - Yêu cầu thảo luận theo cặp đôi - Một em nêu câu hỏi em trả lời - GV nhận xét sửa sai Bài :GV nêu yêu cầu (Bảng phụ) THÁNG, NĂM Hoạt động HS - 3HS lên bảng trả lời miệng - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm 4em - Đại diện nhóm trình bày trên bảng lớp - HS đọc yêu cầu - Thảo luận theo cặp đôi - Đại diện cặp trình bày - HS đọc yêu cầu (12) - Yêu cầu HS làm bài cá nhân, ngắt đoạn văn - 1HS lên bảng làm thành câu viết lại cho đúng chính tả - HS đọc lại đoạn văn vừa viết - Cho HS làm vào - GV nhận xét , ghi điểm Củng cố – dặn dò: - Yêu cầu HS nêu nội dung bài học hôm - HS nêu - GV nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị bài: “ Tên riêng và cách viết hoa tên riêng Câu kiểu Ai là gì?” Thứ sáu ngày 13 tháng năm 2013 Tiết 1: Tập làm văn CẢM ƠN XIN LỖI I Mục tiêu: - Biết nói lời cảm ơn và xin lỗi , phù hợp với tình giao tiếp đơn giản.Nói 2, 3câu ngắn nội dung tranh ,trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi - HS khá giỏi làm BT (viết điều vừa nói BT3 - Giáo dục HS biết nói lời cảm ơn hay xin lỗi với thái độ lịch * Giáo dục kĩ sống : - Giao tiếp: cởi mở, tự tin giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác - Tự nhận thức thân II Đồ dùng dạy học : -GV: Tranh minh họa SGK III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV A Kiểm tra bài cũ: - Dựa vào tranh kể lại câu chuyện : Gọi bạn - Nhận xét, ghi điểm B Bài : Hoạt động 1.Giới thiệu bài 2.Hoạt động Hướng dẫn luyện tập: Bài : ( miệng) GV nêu yêu cầu - Thảo luận theo cặp đôi Hoạt động HS - HS kể - HS đọc yêu cầu - HS trao đổi cặp đôi nói lời cảm ơn phù hợp với tình a,b,c - Một em nêu tình huống, em nói lời cảm ơn - Đại diện cặp trình bày : cho phù hợp a Mình cảm ơn bạn nhé./ May quá không có bạn thì mình ướt hết b Em cảm ơn cô c Cảm ơn em nhé ! / Em ngoan quá Chị - GV nhận xét, sửa sai (anh) cảm ơn Bài : ( miệng) GV nêu yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Thảo luận theo cặp đôi - HS trao đổi cặp đôi nói lời xin lỗi phù hợp với tình a,b,c - Một em nêu tình em nói lời xin lỗi - Đại diện cặp trình bày : cho phù hợp a Ôi Xin lỗi cậu Tớ vô ý quá b Con xin lỗi mẹ, lần sau không - GV nhận xét, sửa sai c Cháu vô ý quá, cháu xin lỗi cụ Bài : ( miệng) GV nêu yêu cầu - HS đọc yêu cầu - GV treo tranh lên bảng - HS quan sát tranh - Tranh vẽ gì? - Vẽ bạn nhỏ nhận quà - Khi nhận quà bạn nhỏ nói lời gì? - Nói lời cảm ơn (13) - Hãy dùng lời em nói lại nội dung tranh này Trong đó có sử dụng lời cảm ơn - GV nhận xét sửa sai * Tranh tiến hành tranh Bài : (HS khá giỏi )( viết) GV nêu yêu cầu - HS chọn hai tranh vừa kể nhớ lại điều vừa kể viết lại vào - GV chấm, nhận xét Củng cố – dặn dò : - Giáo dục HS biết nói lời cảm ơn hay xin lỗi với thái độ lịch - GV nhận xét tiết học - Dặn HS xem trước bài: “ Trả lời câu hỏi ” - HS kể theo nội dung tranh và nói lời cảm ơn - HS đọc yêu cầu - HS làm vào - Nhiều HS đọc đọc bài viết Tiết 3: Toán 28 + I Mục tiêu : - Biết cách thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng : 28 + - Biết vẽ đoạn thẳng có độ dải cho trước - Biết giải bài toán phép cộng - HS làm bài ( cột 1,2,3), bài 3, bài II Đồ dùng dạy học : - GV : bó que tính , 13 que tính rời III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV A Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra bảng cộng - Tính nhẩm: + + 8+4+2 8+5+1 - GV nhận xét, ghi điểm B Bài : Hoạt động 1.Giới thiệu bài Hoạt động Giới thiệu phép cộng : 28 + - GV nêu bài toán : Có 28 que tính, thêm que tính Hỏi có tất bao nhiêu que tính? - GV hướng dẫn HS thao tác trên que tính để tìm kết - Hướng dẫn HS đặt tính tính 28  cộng 13, viết nhớ +  thêm 3, viết 33 Hoạt động 3.Luyện tập: Bài 1: Tính - Cho HS làm bảng - GV nhận xét, ghi điểm Bài 3: GV đọc đề - GV phân tích đề - Hướng dẫn HS làm - Cho HS làm vào - GV nhận xét, ghi điểm Bài 4: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cm Hoạt động HS - HS đọc bảng cộng - HS nêu - HS theo dõi - HS thao tác trên que tính - HS nêu - HS nêu yêu cầu - HS lên bảng làm - HS nêu cách tính - HS đọc đề - HS lên bảng làm (14) - GV nhận xét, sửa sai - HS nêu yêu cầu C Củng cố- dặn dò: - HS vẽ vào bảng - GV Nhận xét tiết học - Dặn HS làm bài tập trang 20 và xem trước bài 38+25 TIEÁT TỰ NHIÊN - XÃ HỘI PPCT LAØM GÌ ĐỂ XƯƠNG VAØ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT ? I MUÏC TIEÂU: - Biết tập thể dục ngày, lao động vừa sức, ngồi học đúng cách và ăn uống đầy đủ seõ giuùp cho heä cô vaø xöông phaùt trieån toát - Biết đi, đứng, ngồi đúng tư và mang vác vừa sức để phòng tránh cong vẹo cột sống - Giải thích không nên mang vác vật quá nặng - Giáo dục HS có ý thức thực biện pháp giúp xương và phát triển tốt *Mục tiêu trị chơi : Biết mang vác vừa sức để phòng tránh cong vẹo cột sống II CHUAÅN BÒ: Boä tranh SGK (phoùng to) Boán phieáu thaûo luaän nhoùm, daønh cho nhoùm Bốn chậu đựng nước SGK trang 10, 11; bài tập trang III.CÁC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kieåm tra baøi cuõ: - Nhờ đâu mà xương cử động? - HS neâu - Các có khả gì? - GV nhaän xeùt Bài : Làm gì để và xương phát trieån toát * Hoạt động 1: Biết làm nào để xương vaø cô phaùt trieån toát + Bước 1: Phổ biến nhiệm vụ - Yêu cầu HS chia nhóm và giao nhiệm vụ - Chia thành nhóm, cử nhóm trưởng nhận phieáu cho nhóm phiếu thảo luận + Bước 2: Làm việc theo nhóm - Theo dõi các nhóm thảo luận theo các - Thực thảo luận nhóm và ghi kết vaøo phieáu nhiệm vụ đã giao Nhóm 1: Quan sát hình – SGK và cho biết:  Ăn uống đủ chất Có đủ thịt, trứng, sữa, Muoán xöông vaø cô phaùt trieån toát chuùng ta côm (gaïo), rau xanh, hoa quaû phaûi aên uoáng theá naøo? Haèng ngaøy em aên uống gì? Nhoùm 2: Quan saùt hình – SGK vaø cho bieát:  Baïn ngoài hoïc sai tö theá Bạn HS ngồi học đúng hay sai tư thế? Theo Cần ngồi học đúng tư để không bị cong veïo coät soáng em, vì cần ngồi học đúng tư thế? Nhoùm 3: Quan saùt hình – SGK vaø cho bieát:  Bôi giuùp cô theå khoûa maïnh, cô saên chaéc, Bơi có tác dụng gì? Chúng ta nên bơi đâu? xương phát triển tốt Nếu có điều kiện, các Ngoài bơi, chúng ta còn có thể chơi các môn em nên học bơi Nên bơi hồ bơi, nước sạch, có người hướng dẫn Ngoài ra, còn có theå thao gì? (15) Nhoùm 4: Quan saùt hình 4, – SGK vaø cho biết: Bạn nào sử dụng dụng cụ tưới cây vừa sức? Chúng ta có nên xách các vật nặng khoâng? Vì sao? + Bước 3: Hoạt động lớp - Yeâu caàu caùc nhoùm baùo caùo keát quaû  Nên làm gì để & xương phát triển tốt?  Khoâng neân laøm gì?  Muoán cô vaø xöông phaùt trieån toát, chuùng ta phải ăn uống đủ chất đi, đứng, ngồi đúng tư để tránh cong vẹo cột sống … * Hoạt động 2: Trò chơi “Nhấc vật” + Bước 1: Chuẩn bị - GV cho daõy xeáp haøng thaønh haøng doïc (theo nhoùm) - GV choïn ñieåm “xuaát phaùt” vaø “ñích” - Đặt vạch “xuất phát” nhóm chậu nước + Bước 2: Hướng dẫn cách chơi - Yeâu caàu: Nhấc (xách) lên & đặt xuống đúng quy cách Khi đi, không làm té nước ngoài - Đội nào làm đúng, nhanh, nước té ít laø thaéng cuoäc + Bước 3: GV làm mẫu và lưu ý HS cách nhaác moät vaät Khi nhaác vaät löng phaûi thẳng, dùng sức chân để co đầu gối và đứng dậy để nhấc vật Không đứng thẳng chân và không dùng sức lưng bị đau löng + Bước 4: GV tổ chức cho lớp chơi + Bước 5: Kết thúc trò chơi - GV khen ngợi đội có nhiều em làm đúng, nhanh, kheùo leùo 3.Cuûng coá– Daën doø: - Về nhà ăn uống cho đủ chất, luyện tập thể thao & không xách vật nặng - Chuaån bò baøi: “Cô quan tieâu hoùa” - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát I.Muïc tieâu: thể bơi biển, hồ có người lớn kèm  Bạn tranh sử dụng dụng cụ tưới cây vừa sức Bạn tranh dùng xô nước quá naëng Chuùng ta khong neân xaùch caùc vaät naêng làm ảnh hưởng xấu đến cột sống - Các nhóm báo cáo Cả lớp theo dõi & bổ sung neáu caàn  Ăn uống đủ chất Đi, đứng, ngồi đúng tư Luyện tập thể thao Làm việc vừa sức  Ăn uống không đủ chất Đi, đứng, ngồi không đúng tư Không tập luyện thể thao Làm việc, xách các vật nặng quá sức - Moãi daõy em xeáp thaønh haøng doïc - HS theo doõi, chuù yù - HS laéng nghe - HS thực - Hs nhaän xeùt bình choïn SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN (16) - HS biết ưu điểm, hạn chế các mặt tuần - Biết đưa biện pháp khắc phục hạn chế thân - Giáo dục HS thái độ học tập đúng đắn, biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện thân II Đánh giá tình hình tuần qua: * Nề nếp: - Đi học đầy đủ, đúng - Duy trì SS lớp tốt - Nề nếp lớp tương đối ổn định * Học tập: Dạy-học đúng PPCT và TKB, có học bài và làm bài trước đến lớp * Vaên theå mó: - Thực hát đầu giờ, và cuối nghiêm túc - Tham gia đầy đủ các buổi thể dục - Thực vệ sinh hàng ngày các buổi học - Veä sinh thaân theå, veä sinh aên uoáng : toát III Kế hoạch tuần * Neà neáp: - Tiếp tục trì SS, nề nếp vào lớp đúng quy định - Nhắc nhở HS học đều, nghỉ học phải xin phép - Khắc phục tình trạng nói chuyện riêng học - Chuẩn bị bài chu đáo trước đến lớp * Hoïc taäp: - Tiếp tục dạy và học theo đúng PPCT – TKB tuần - Tích cực tự ôn tập kiến thức đã học - Tổ trực trì theo dõi nề nếp học tập và sinh hoạt lớp - Khắc phục tình trạng quên sách và đồ dùng học tập HS * Veä sinh: - Thực VS và ngoài lớp - Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống - Thực trang trí lớp học * Hoạt động khác: - Nhắc nhở HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài lên lớp IV Tổ chức trò chơi: GV tổ chức cho HS thi đua giải toán nhanh các tổ nhằm ôn tập, củng cố các kiến thức đã học  (17) (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: tuan 3 20132014, tuan 3 20132014