0

hay

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:44

MÔT SÔ BAI TOAN BSHSG CUA TRƯƠNG TAC GIẢ : HỌC SINH TRẦN MINH HIẾU... va đây la môt sô đê hinh hoc hay không phải bài t âp bôi dương.[r] (1)Phong GD&ĐT PHU LÔC TRƯƠNG THCS LÔC TIẾN MÔT SÔ BAI TOAN BSHSG CUA TRƯƠNG TAC GIẢ : HỌC SINH TRẦN MINH HIẾU Chương I: đại sô Bài Giải phương trình x+1 – 3x = 2x – b) 2+x - 2-x + 4-x2 =10-3x c) 2 2x +7x+10 + 2x +x+4 = 3(x+1) Bài tm nghiêm nguyên cua phương Bài a)xy+y=x3+4 b)2xy+x+y=21 (x,y thuôc Z) a)hai sô thưc không âm x và y thoa Bài tm Min và Max a)hai sô thưc không âm x và y thoa mang điêu ki ên : x+y=1.tm Min và Max : B=(4x2+3y)(4y2 +3x)+25xy b) Tìm Min cua biểu thức M= 2x + với x>2 3x-4 Bài4 click vào để xem E:\nhưng tui vẫn cô gắn để học tôt dù bạn bè hay nói là hiếu ngọng và E:tui là trần minh hiếu: và E:môt đầy ước mơ và E:\ vì tôi bi khuyết tât ngọng tư nho có gì liên hê qua email: info@123doc.org zing me: monogalaxi face book: triêu phu ban gà ho ăc Nakita Hieu Pro (2) va đây la môt sô đê hinh hoc hay (không phải bài t âp bôi dương) Bài 1: Cho nữa đương tron tâm O ban kính R đưng kính AB,kẻ tiếp tuyến Bx với nữa đương tron.Gọi C là điểm chính giữa A và B.D là môt điểm tùy y trên cung CB.cac tia AC và AD cắt tia Bx theo thứ tư E và F.Chứng minh: a) ABE vuông cân b)FB2=FD.FA c)tứ giac CDFE nôi tiếp d)khi D di đ ông AF là phân giac góc A Tính ti sô diên tch cua ABFvà AEF Bài2: Cho ABC nhọn(AB<AC).Nôi tiếp đương tron tâm O,ve ban kính OD tại I.Tiếp tuyến đương tron tâm O tại C và D cắt tại M a)tứ giac ODMC n ôi tiếp b) cm BAD = DCM c)tia CM cắt tia AD tại K ,tia AB cắt tia CD tại K ,tian AB cắt tia CD tại E Cm EK//DM Bài (3) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: hay, hay