0

Bai Cay Go

30 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:34

Hoạt động 2 Điểm của bạn {score} Thang điểm {max-score} Số câu trả lời của {total-attempts} bạn Question Question Feedback/Review Feedback/Review Information Information Will Will Appear[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỸ LAURENCE S’TING Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử e- Learning Bài giảng:Cây gỗ Chương trình TNXH, lớp Giáo viên: Võ Thị Phương Email:vothiphuong@moet.edu.vn Điện thoại: 01659289357 Trường Tiểu học Số xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Tháng 11/2012 (2) Giáo viên: Võ Thị Phương (3) (4) (5) (6) CÂY VÚ SỮA CÂY XOÀI CÂY PHI LAO (7) Hoạt động 1: CÂY GỖ THƯỜNG ĐƯỢC TRỒNG Ở ĐÂU? (8) (9) (10) Hoạt động 2: CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY (11) L¸ Th©n RÔ C¸c bé phËn chÝnh cña c©y gç lµ: rÔ, th©n, l¸ (12) (13) (14) (15) (16) (17) C©y C©ygç gç C©y rau vµ c©y hoa (18) Chọn phương án đúng: Cây gỗ có phận nào? A) Củ, hoa, lá B) Rễ, thân, lá C) Thân, lá, hoa Đúng Đúng rồi, rồi, tiếp tiếp tục tục nào! nào! Câu trả Câu trả lời lời của bạn bạn là: là: Rất Rất tiếc, tiếc, sai sai mất rồi! rồi! Rất Bạn tiếc, trả bạn lời đúng lời rồi! Rất Bạn tiếc, trả bạn lờitrả trả đúng lời sai sai rồi!rồi! rồi! Đáp án là: Đáp án là: Bạn Bạn cần cần trả trả lời lời câu câu này này trước trước Chọn Chọn Hủy Hủy (19) Hoạt động Điểm bạn {score} Thang điểm {max-score} Số câu trả lời {total-attempts} bạn Question Question Feedback/Review Feedback/Review Information Information Will Will Appear Appear Here Here Continue Review Quiz (20) Hoạt động 3: Ích lợi cây gỗ Em biết cây gỗ nào? Cây trồng để làm gì? (21) (22) (23) (24) (25) Mét số đồ dïng lµm tõ gç (26) Nối các câu cột với câu cột thích hợp nhất: Cột C Cột Cây phượng thường trồng đâu? A Không nên bẻ cành, hái hoa D Cây bưởi trồng để làm gì? B Rễ, thân, lá B Cây gỗ có phận nào? C Sân trường A Chúng ta phải làm gì với cây trồng? D Ăn Đúng Câu trả trả lời lời của bạn bạn là: là: Đúng rồi, rồi, tiếp tiếp tục tục nào! nào! Câu Rất Rất tiếc, tiếc, sai sai mất rồi! rồi! Rất tiếc, rồi! RấtĐúng Đúng tiếc, sai sai rồi!rồi! rồi! Đáp án là: Đáp án là: Bạn Bạn cần cần trả trả lời lời câu câu này này trước trước Chọn Chọn Hủy Hủy (27) Hoạt động Điểm bạn {score} Thang điểm {max-score} Điểm bạn {total-attempts} Question Question Feedback/Review Feedback/Review Information Information Will Will Appear Appear Here Here Continue Review Quiz (28) -Cây gỗ có rễ, thân, lá - Cây gỗ cho bóng mát, cho quả, dùng để làm số vật dụng Các rừng cây giúp chắn gió, ngăn lũ,… (29) (30) Chào các em, chúc các em học giỏi! (31)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai Cay Go, Bai Cay Go