0

ke hoach 4

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:23

Tên bài dạy Đề tài trường em Đề tài trường em Chép họa tiết trang trí dân tộc Đề tài vườn cây.. Nội dung tích hợp Bộ phận Bộ phận.[r] (1)TUẦN Từ ngày ./ ./ 201 đến ngày / ./201 Thứ ngày Thứ Chiều Thứ sáng Thứ Sáng Thứ Chiều Thứ sáng Tiết Lớp 3A1 3A2 4A2 2A4 Tên bài dạy Đề tài trường em Đề tài trường em Chép họa tiết trang trí dân tộc Đề tài vườn cây Nội dung tích hợp Bộ phận Bộ phận 3A4 1A4 Đề tài trường em Vẽ hình tam giác Bộ phận 5A3 5A2 Vẽ khối hộp và khối cầu Vẽ khối hộp và khối cầu 1A1 2A3 1A3 2A2 Vẽ hình tam giác Đề tài vườn cây Vẽ hình tam giác Đề tài vườn cây 1A1 4A3 4A1 Mỹ thuật nâng cao Chép họa tiết trang trí dân tộc Chép họa tiết trang trí dân tộc 1A2 5A4 Vẽ hình tam giác Vẽ khối hộp và khối cầu 3A3 2A1 5A1 1A1 Đề tài trường em Đề tài vườn cây Vẽ khối hộp và khối cầu Mỹ thuật nâng cao Ghi chú Bộ phận Bộ phận Bộ phận Chiều Duyệt BGH DUYệt TT Bộ phận Bộ phận GVBM (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach 4, ke hoach 4