0

boi duong kien thuc 12 este cacbohydrat

15 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 07:59

A-Tất cả các chất có công thức CnH2Om đều là cacbohidrat B-Tất cả cacbohidrat đều có công thức chung CnH2Om C- Đa số các cacbohidrat có công thức chung CnH2Om D- Phân tử các cacbohidrat [r] (1)Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông -1- Trần Ngọc Phước THPT Vinh Xuân AXIT CACBOXYLIC Chuyên đề A TÓM TẮT LÍ THUYẾT Định nghĩa, phân loại, danh pháp a) Định nghĩa : Axit cacboxylic là hợp chất hữu mà phân tử có nhóm cacboxyl (–COOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon nguyên tử H b) Phân loại : Dựa vào đặc điểm cấu tạo gốc hiđrocacbon và số nhóm cacboxyl phân tử, các axit cacboxylic chia thành : axit no, axit không no, axit thơm; axit đơn chức, axit đa chức c) Danh pháp : Tên hệ thống = axit + tên hiđrocacbon tương ứng với mạch chính + oic Thí dụ : HCOOH : axit fomic (axit metanoic) ; CH3COOH : axit axetic (axit etanoic) ; CH2=CHCOOH : axit acrylic (axit propenoic) Tính chất vật lí  Có nhiệt độ sôi cao nhiệt độ sôi các ancol tương ứng (do axit có liên kết hiđro bền hơn)  Tính tan : HCOOH và CH3COOH tan vô hạn nước  Các axit thường có vị chua Tính chất hoá học a) Tính axit      Trong dung dịch, axit cacboxylic phân li thuận nghịch: RCOOH RCOO¯ + H+  Dung dịch axit cacboxylic làm quỳ tím hoá đỏ  Tác dụng với bazơ, oxit bazơ tạo muối và nước ⃗ RCOONa + H2O RCOOH + NaOH ❑ ⃗ (RCOO)2Cu + H2O 2RCOOH + CuO ❑ ⃗ (RCOO)2Ca + CO2 + H2O  Tác dụng với muối: 2RCOOH + CaCO3 ❑ ⃗ (RCOO)2Zn + H2  Tác dụng với kim loại trước H dãy hoạt động hoá học: 2RCOOH + Zn ❑ + b) Phản ứng nhóm –OH (phản ứng este hoá): RCOOH + R’OH o t  H,    RCOOR’ + H2O H SO đặc, t o   Thí dụ : CH3COOH + C2H5OH     CH3COOC2H5 + H2O Chú ý : Phản ứng este hoá là phản ứng thuận nghịch, cần axit H2SO4 đặc làm chất xúc tác Điều chế a) Phương pháp lên men giấm : là phương pháp cổ truyền sản xuất lượng nhỏ axit axetic để làm giấm ăn với xúc tác enzim.: C2H5OH + O2  enzim   30o C CH3COOH + H2O 2+ b) Oxi hoá anđehit axetic: o Mn , t  2CH3COOH 2CH3CHO + O2    o c) Oxi hoá ankan: Thí dụ : xt, t  2R–COOH + 2R’–COOH + 2H2O 2R–CH2–CH2–R’ + 5O2    xt  o    2CH3CH2CH2CH3 + 5O2 180 C, 50atm 4CH3COOH + 2H2O d) Từ metanol : cho metanol tác dụng với cacbon monoxit (có xúc tác thích hợp) thu axit axetic : o xt, t  CH3COOH CH3OH + CO    B HỆ THỐNG CÂU HỎI Cho sơ đồ phản ứng sau : Toluen + Cl 2, as 1:1 X +NaOH, t o Y +CuO, to Z + dd AgNO3/NH T Biết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu và là sản phẩm chính Công thức cấu tạo đúng T là chất nào sau đây ? A C6H5–COOH B CH3–C6H4–COONH4 C C6H5–COONH4 D p–HOOC–C6H4–COONH4 H2 d O2 ,xt CuO,t X   Y    Z     axit isobutiric Ni,t Cho sơ đồ phản ứng sau : Biết X, Y, Z là các hợp chất hữu khác và X chưa no Công thức cấu tạo X là chất nào sau đây ? A (CH3)3CCHO B CH2=C(CH3)CHO C (CH3)2C=CHCHO D.CH3–H(CH3)CH2OH Công thức chung axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là A CnH2nO2 B CnH2n+2O2 C CnH2n+1O2 D CnH2n−1O2  Axit nào đây có phản ứng với Cu(OH)2/OH đun nóng cho kết tủa đỏ gạch ? A Axit oxalic B Axit stearic C Axit acrylic D Axit fomic C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân axit ? (2) Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông A đồng phân -2- B đồng phân Trần Ngọc Phước THPT Vinh Xuân C đồng phân D đồng phân Số liên kết π công thức cấu tạo axit cacboxylic không no, đơn chức, mạch hở có nối đôi là A B C D Cho axit : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 axit pentanoic CH3[CH2]2CH2COOH (1) axit hexanoic CH3[CH2]3CH2COOH (2) axit heptanoic CH3[CH2]4CH2COOH (3) Chiều giảm dần độ tan nước (từ trái qua phải) axit đã cho là A (1), (3), (2) B (1), (2), (3) C (3), (2), (1) D (2) , (1), (3) Cho các chất sau : C2H5OH, CH3COOH, HCOOH, C6H5OH Chiều tăng dần độ linh động nguyên tử H các nhóm chức chất là A C2H5OH, C6H5OH, HCOOH, CH3COOH B C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH, HCOOH C C6H5OH, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH D C6H5OH, C2H5OH, CH3COOH, HCOOH Cho axit : CH3COOH (X), Cl2CHCOOH (Y) ClCH2COOH (Z), BrCH2COOH (T) Chiều tăng dần tính axit các axit đã cho là A Y, Z, T, X B X, Z, T, Y C X, T, Z, Y D T, Z, Y, X Trong các hợp chất đây, hợp chất nào sau đây có tính axit mạnh ? A CCl3COOH B CH3COOH C CBr3COOH D CF3COOH Cho các chất sau : CH3COOH, C2H5COOH, CH3COOCH3, CH3CH2CH2OH Chiều tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) các chất trên là A CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOCH3, C2H5COOH B CH3COOCH3, CH3CH2CH2OH, CH3COOH, C2H5COOH C CH3COOH, CH3COOCH3, CH3CH2CH2OH, C2H5COOH D CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOCH3, C2H5COOH Cho các axit sau : (CH3)2CHCOOH, CH3COOH, HCOOH, (CH3)3CCOOH Chiều giảm dần tính axit (tính từ trái qua phải) các axit đã cho là A (CH3)3CCOOH, (CH3)2CHCOOH, CH3COOH, HCOOH B HCOOH, (CH3)3CCOOH, (CH3)2CHCOOH, CH3COOH C CH3COOH, HCOOH, (CH3)2CHCOOH, (CH3)3CCOOH D HCOOH, CH3COOH, (CH3)2CHCOOH, (CH3)3CCOOH Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T) Dãy gồm các chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là A T, Z, Y, X B Z, T, Y, X C T, X, Y, Z D Y, T, X, Z Brom phản ứng với axit butiric (X) sinh CH 3CHBrCH2COOH (Y) CH3CH2CHBrCOOH (Z) BrCH2CH2CH2COOH (T) tùy theo điều kiện phản ứng Chiều tăng dần tính axit (từ trái qua phải) các axit trên là A Y, Z, T, X B X, T, Y, Z C X, Y, Z, T D T, Z, Y, X Axit X mạch hở, không phân nhánh có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n Công thức cấu tạo thu gọn X là A CH3CH2CH(COOH)CH2COOH B C2H4COOH C HOOCCH2CH(CH3)CH2COOH D HOOC[CH2]4COOH Cho chất : C6H5OH, CH3COOH, H2CO3 , HCOOH Chất có tính axit yếu là A C6H5OH B HCOOH C CH3COOH D H2CO3 Cho hợp chất sau : CH3COOH, CF3COOH, CCl3COOH, CBr3COOH Hợp chất có tính axit mạnh là A CH3COOH B CF3COOH C CCl3COOH D CBr3COOH Chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành chất Y có công thức phân tử C 4H7O2Na X là loại chất nào đây ? A Ancol B Axit C Este D Phenol Cho sơ đồ phản ứng : +H 2O Xenluloz¬ X men r îu Y men giÊm Z +Y xt, to T Công thức T là A C2H5COOCH3 B CH3COOH C C2H5COOH D CH3COOC2H5 20 Axit fomic HCOOH có thể tham gia phản ứng với dung dịch AgNO 3/NH3 dư và phản ứng khử Cu(OH) môi trường bazơ thành kết tủa màu đỏ gạch (Cu2O) vì H +, to (3) Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông -3- Trần Ngọc Phước THPT Vinh Xuân A phân tử axit fomic có nhóm chức anđehit B axit fomic là axit mạnh nên có khả phản ứng với các chất trên C axit fomic thể tính chất axit phản ứng với bazơ là AgOH và Cu(OH)2 D đây là tính chất axit có tính oxi hóa 21 Axit acrylic (CH2=CH−COOH) không tham gia phản ứng với A Na2CO3 B dung dịch Br2 C NaNO3 D H2/xt 22 Cho bốn hợp chất sau : (X) : CH3CHClCHClCOOH ; (Y) : ClCH2CH2CHClCOOH (Z) : Cl2CHCH2CH2COOH ; (T) : CH3CH2CCl2COOH Hợp chất nào có tính axit mạnh ? A Hợp chất (X) B Hợp chất (Y) C Hợp chất (Z) D Hợp chất (T) 23 Để sản xuất giấm ăn người ta dùng phương pháp nào các phương pháp sau ? xt, t A 2CH 3CHO + O2 2CH3COOH B C2H2 + H2O C D C2H5OH + O2 CH 3CHO enzim CH3COOCH3 + H2O [O] xt CH 3COOH CH3COOH + H2O H 2SO ®, ®un nãng CH3COOH + CH3OH 24 Nhiệt độ sôi các axit cacboxylic cao anđehit, xeton, ancol có cùng số nguyên tử C là 25 26 27 28 29 A axit cacboxylic chứa nhóm C=O và nhóm −OH B phân tử khối axit lớn và nguyên tử H nhóm axit linh động C phân cực nhóm cacboxyl và tạo thành liên kết hiđro liên phân tử các phân tử axit D các axit cacboxylic là chất lỏng chất rắn Dùng thuốc thử nào đây để phân biệt axit fomic và axit acrylic ? A dung dịch Br2 B Dung dịch AgNO3/NH3 C Quì tím ẩm D Dung dịch Na2CO3 Sự biến đổi tính chất axit dãy CH3COOH, CH2ClCOOH, CHCl2COOH là A tăng B giảm C không thay đổi D vừa giảm vừa tăng Biện pháp nào đây không áp dụng để làm tăng hiệ suất quá trình tổng hợp CH 3COOC2H5 từ axit và rượu tương ứng ? A Dùng dư axit rượu B Dùng H2SO4 đặc để hấp thụ nước C Chưng cất đuổi este D Tăng áp suất chung hệ   Xét phản ứng : CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O Trong các chất trên, chất có nhiệt độ sôi thấp là A CH3COOH B C2H5OH C CH3COOC2H5 D H2O +H 2O +H +O2 +Y  T các chất X, Y, Z, T là : Trong dãy chuyển hoá : C2H2   X   Y   Z  A C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOC2H5 C HCOOH, C2H5OH, CH3COOH, HCOOC2H5 B CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 D C2H5CHO, C2H5OH, C2H5COOH, C2H5COOCH3 30 Cho các chất sau : CH3COOH, HCOOH, C6H5OH, CH2=CHCOOH, CH3CHO, CH3COCH3 Dãy gồm các chất không phản ứng với dung dịch Br2 là A CH3COOH, CH3COCH3 B CH3COOH, HCOOH, CH3COCH3 C C6H5OH, CH2=CHCOOH, CH3CHO D CH3COOH, CH3COCH3, CH3CHO 31 Có dung dịch : CH 3CHO, CH3COOH, HCOOH đựng lọ nhãn Hoá chất có thể dùng để phân biệt ba dung dịch trên là A Quì tím, dung dịch AgNO3/NH3 B quỳ tím, Na C dung dịch AgNO3/NH3, CuO D Quì tím, CuO 32 Hòa tan 26,8 gam hỗn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước dung dịch X Chia X thành hai phần Phần : Cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 21,6 gam bạc kim loại Để trung hòa hoàn toàn phần cần 200,0 ml dung dịch NaOH 1,0M Công thức hai axit đó là A HCOOH, C2H5COOH B CH3COOH, C3H7COOH C HCOOH, C3H7COOH D CH3COOH, C2H5COOH 33 Đốt cháy hoàn toàn 1,760 gam axit hữu X mạnh thẳng 1,792 lít khí CO (đktc) và 1,440 gam H2O Công thức cấu tạo X là A CH3CH2CH2COOH B C2H5COOH C CH3CH=CHCOOH D HOOCCH2COOH 34 Để trung hoà 8,8 gam axit cacboxylic có mạch cacbon không phân nhánh thuộc dãy đồng đẳng axit (4) Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 -4- Trần Ngọc Phước THPT Vinh Xuân axetic cần 100,0 ml dung dịch NaOH 1,0M Công thức cấu tạo có thể có axit cacboxylic là A CH3CH2CH2COOH B CH3CH(CH3)COOH C CH3CH2CH2CH2COOH D CH3CH2COOH Để trung hòa 6,72 gam axit cacboxylic no, đơn chức Y, cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24% Công thức Y là A HCOOH B CH3COOH C C2H5COOH D C3H7COOH A, B là axit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng Cho hỗn hợp gồm 4,60 gam A và 6,0 gam B tác dụng hết với kim loại Na thu 2,24 lít H (đktc) Công thức phân tử A và B là A HCOOH và CH3COOH B CH3COOH và C2H5COOH C C2H5COOH và C3H7COOH D C3H7COOH và C4H9COOH Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai axit cacboxylic thu 3,36 lít CO (đktc) và 2,70 gam H2O Hai axit trên thuộc loại nào loại sau ? A No, đơn chức, mạch hở B Không no, đơn chức C No, đa chức D Thơm, đơn chức Đốt cháy hoàn toàn 0,10 mol hỗn hợp hai axit cacboxylic là đồng đẳng thu 3,36 lít CO (đktc) và 2,70 gam H2O Công thức phân tử chúng là A CH3COOH và C2H5COOH B C2H5COOH và C3H7COOH C C2H3COOH và C3H5COOH D HCOOH và CH3COOH Đốt cháy hoàn toàn 0,10 mol hỗn hợp hai axit cacboxylic là đồng đẳng thu 3,360 lít CO (đktc) và 2,70 gam H2O Số mol axit là A 0,050 và 0,050 B 0,045 và 0,055 C 0,040 và 0,060 D 0,060 và 0,040 Cho 13,4 gam hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chức, mạch hở, cùng dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, thu 17,8 gam muối Khối lượng axit có số nguyên tử cacbon ít có X là A 3,0 gam B 4,6 gam C 6,0 gam D 7,4 gam Để trung hoà 3,6 gam axit đơn chức (X) cần 100ml dung dịch NaOH 0,5M Tên gọi X là A axit fomic B axit axetic C axit metacylic D Axit crylic Cho 14,80 gam hỗn hợp axit hữu no, đơn chức tác dụng với lượng vừa đủ Na 2CO3 tạo thành 2,24 lít CO2 (đktc) Khối lượng muối thu là A 16,20 gam B 19,20 gam C 17,10 gam D 19,40 gam X và Y là hai axit hữu no, đơn chức, mạch hở, cùng dãy đồng đẳng Cho hỗn hợp gồm 2,30 gam X và 3,0 gam Y tác dụng hết với K dư thu 1,12 lít H2 (ở đktc) Công thức hai axit là A HCOOH và CH3COOH B CH3COOH và C2H5COOH C C2H5COOH và C3H7COOH D C3H7COOH và C4H9COOH Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacbonxylic đơn chức cần dùng vừa đủ V lít O (đktc) thu 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O Giá trị V là A 4,48 B 5,60 C 6,72 D 8,96 Chia a gam CH3COOH thành hai phần Phần : trung hòa vừa đủ 0,5 lít dung dịch NaOH 0,4M Phần : thực phản ứng este hóa với C 2H5OH thu m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) Giá trị m là A 8,8 gam B 17,6 gam C 21,2 gam D 35,2 gam Đun nóng 18 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH có mặt H2SO4 đặc Kết thúc thí nghiệm thu 10,56 gam este Hiệu suất phản ứng este hoá A 30% B 40% C 60% D 80% Cho 4,52 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát 896 ml khí (ở đktc) và m gam hỗn hợp rắn Giá trị m là A 5,40 gam B 5,44 gam C 6,28 gam D 6,36 gam o Cho axit axetic tác dụng với rượu etylic dư (H 2SO4 đặc, t ), kết thúc thí nghiệm thu 0,3 mol etyl axetat với hiệu suất phản ứng là 60% Vậy số mol axit axetic cần dùng là A.0,3 mol B 0,5 mol C 0,18 mol D 0,05 mol Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu Y 3a mol CO Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH Công thức cấu tạo Y là A HOOCCH2COOH B CH3COOH C CH3CH2COOH D HOOCCOOH Đốt cháy hoàn toàn 6,0 gam axit cacboxylic X dẫn toàn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng axit H2SO4 đặc, dư và bình (2) đựng dung dịch NaOH đặc, dư Kết thúc thí nghiệm, bình (1) tăng 3,6 gam; bình (2) tăng 8,8 gam Công thức cấu tạo X là A HCOOH B CH3COOH C HOOC−COOH D CH2=CH−COOH Cho 10 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic và axit propionic tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch Br 3,2% Thành phần % khối lượng axit propionic có X là (5) Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông A.72% -5- B.28 % Trần Ngọc Phước THPT Vinh Xuân C.74% D.26% ESTE - LIPIT Chuyên đề A TÓM TẮT KIẾN THỨC I Este: Cấu tạo phân tử  R – COO – R’ (R, R’ là gốc hiđrocacbon; có thể R = H)  Nhóm là nhóm chức este O C O Phân loại  Este tạo axit đơn chức và ancol đơn chức: RCOOR’ * Este tạo axit no đơn chức và ancol no đơn chức: CnH2n + 1COOCmH2m + hay CxH2xO2 ( n 0; m 1; x 2 )  Este tạo axit đơn chức và ancol đa chức: (RCOO) nR’  Este tạo axit đa chức và ancol đơn chức: R(COOR ’)n  Este tạo axit đa chức và ancol đa chức: Rn(COO)nmR’m Danh pháp: R – COO – R’: Tên gốc hiđcacbon R’ + tên anion gốc axit (đuôi “at”) t0  t0  t0 s (ancol) s (axit) Tính chất vật lí : s (este) (có cùng số nguyên tử C) vì các phân tử este không có liên kết hiđro Các este thường có mùi thơm dễ chịu (mùi hoa chín) Tính chất hóa học a) Phản ứng nhóm chức  Phản ứng thuỷ phân : o đặc, t  H2SO   - Trong môi trường axit: RCOO R + H2O     RCOOH + R’O*H t0 - Trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa):: RCOOR ’ + NaOH   RCOONa + R’OH LiAlH Phản ứng khử:: RCOOR’    RCH2OH + R’OH *  ’ b) Phản ứng gốc hiđrocacbon    CH2Br – CHBrCOOCH3 Phản ứng cộng vào gốc không no:: CH2 = CHCOOCH3 + Br2   Phản ứng trùng hợp: CH n H2C CH xt, C to, p CH C n COOCH COOCH c) Phản ứng riêng HCOOR có phản ứng đặc trưng giống anđehit (phản ứng tráng gương và khử Cu(OH) 2/OH- tạo Cu2O):   t RCOOC6H5 + 2NaOH   RCOONa + C6H5ONa + H2O t  RCOOCH = CH – R’ + NaOH   RCOONa + R’CH2CHO Điều chế o đặc, t  H2SO   a) Este ancol: RCOOH + R OH     RCOOR’ + HOH ’ Chú ý: - H2SO4 đặc vừa là xúc tác vừa có tác dụng hút nước góp phần tăng hiệu suất este - Để nâng cao hiệu suất phản ứng có thể lấy dư hai chất đầu làm giảm nồng độ các sản phẩm t b) Este phenol: C6H5OH + (RCO)2O   RCOOC6H5 + RCOOH t0 c) Phương pháp riêng điều chế RCOOCH = CH2: RCOOH + CH ≡ CH   RCOOCH = CH2 II LIPIT KHÁI NIỆM: Là hợp chất hữu có tế bào sống, không hoà tan nước tan nhiều dung môi hữu không phân cực  Lipit gồm chất béo, sáp, , stearit, photpholipit, chúng là este phức tạp CHẤT BÉO:  Khái niệm: Chất béo là Trieste glixerol với các axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triixylglyxerol  CẤU TẠO CH2 OOCR CH OOCR CH2 OOCR (6) Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông -6Trần Ngọc Phước THPT Vinh Xuân Triglixerit Chất béo lỏng là este axit chưa no, chất béo rắn là este axit no Là este nên lipit có đầy đủ tính chất este đã biết, ngoài lipit lỏng còn có phản ứng cộng với H tạo lipit rắn PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN CH2OCOR1 CHOCOR2 + 3H2O CH2OH H+ CHOH CH2OCOR3 R1COOH + R2COOH CH2OH R3COOH CH2OH R1COONa PHẢN ỨNG XÀ PHÒNG HÓA CH2OCOR1 CHOCOR2 + t0 3NaOH CHOH CH2OCOR3 CH2OH + R2COONa R3COONa PHẢN ỨNG CÔNG HIDRO: C3H5(OCOC17H33)3 + 3H2 ĐIỀU CHẾ (phản ứng este hóa) ,t  Ni   CH2OH CHOH CH2OH C3H5(OCOC17H35) CH2OCOR1 + R1COOH H2SO4, t CHOCOR1 + 3H2O CH2OCOR1 III CHẤT TẨY RỬA TỔNG HỢP XÀ PHÒNG là hỗn hợp muối natri (kali) các axit béo; thành phần chủ yếu xà phòng là muối natri axit panmitic và axit stearic KHÁI NIỆM VỀ CHẤT TẨY RỬA TỔNG HỢP là các chất có tác dụng tẩy rửa xà phòng (bột giặt tổng hợp hay xà phòng bột); Muối natri axit đođexyl benzen sunfonic, C12H25C6H4SO3Na (natri đođexyl benzen sunfonat) TÁC DỤNG TẨY RỬA CỦA XÀ PHÒNG& CHẤT TẨY RỬA TỔNG HỢP *Xà phòng & chất tầyrửa tổng hợp có tính hoạt động bề mặt cao.Chúng có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt các vết bẩn dầu mỡ bám trên da, vải các vết bẩn phân chia thành gịot nhỏ hòa tan vào nước *Không nên dùng xà phòng giặt nước cứng ( là nước có chứa nhiều ion Ca 2+ và Mg2+) có tạo thành kết tủa các muối Ca2+ và Mg2+ *Chất tẩy rửa tổng hợp có thể dùng nước cứng Nấu xà phòng: Chất béo + NaOH → xà phòng + glixerin B BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A B C D Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A B C D Câu 3: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A B C D Câu 4: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A B C D Câu 5: Cho tất các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C 2H4O2 tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3 Số phản ứng xảy là A B C D Câu 6: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este axit axetic Công thức cấu tạo thu gọn X là A C2H5COOH B HO-C2H4-CHO C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 7: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3 Tên gọi X là: A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Câu 8: Thủy phân este E có công thức phân tử C 4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu sản phẩm hữu X và Y Từ X có thể điều chế trực tiếp Y phản ứng Tên gọi E là: A metyl propionat B propyl fomat C ancol etylic D etyl axetat Câu 9: Este etyl axetat có công thức là A CH3CH2OH B CH3COOH C CH3COOC2H5 D CH3CHO Câu 10: Đun nóng este HCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu là A CH3COONa và C2H5OH B HCOONa và CH3OH C HCOONa và C2H5OH D CH3COONa và CH3OH Câu 11: Este etyl fomiat có công thức là A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Câu 12: Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu là A CH3COONa và CH3OH B CH3COONa và C2H5OH C HCOONa và C2H5OH D C2H5COONa và CH3OH Câu 13: Thủy phân este X môi trường kiềm, thu natri axetat và ancol etylic Công thức X là (7) Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông -7Trần Ngọc Phước THPT Vinh Xuân A C2H3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 14: Este metyl acrilat có công thức là A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 15: Este vinyl axetat có công thức là A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 16: Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu là A CH2=CHCOONa và CH3OH B CH3COONa và CH3CHO C CH3COONa và CH2=CHOH D C2H5COONa và CH3OH Câu 17: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu là A CH2=CHCOONa và CH3OH B CH3COONa và CH3CHO C CH3COONa và CH2=CHOH D C2H5COONa và CH3OH Câu 18: Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức thì số mol CO sinh số mol O2 đã phản ứng Tên gọi este là: A n-propyl axetat B metyl axetat C etyl axetat D metyl fomiat Câu 19: Hai chất hữu X1 và X2 có khối lượng phân tử 60 đvC X1 có khả phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3 X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) không phản ứng Na Công thức cấu tạo X1, X2 là: A.CH3-COOH,CH3-COO-CH3 B.(CH3)2CH-OH, H-COO-CH3 C.H-COO-CH3, CH3-COOH D.CH3-COOH, H-COO-CH3 Câu 20: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z sơ đồ trên là: A C2H5OH, CH3COOH B CH3COOH, CH3OH C CH3COOH, C2H5OH D C2H4, CH3COOH Câu 21: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, thuỷ phân môi trường axit thu axetanđehit Công thức cấu tạo thu gọn este đó là A HCOO-C(CH3)=CH2 B HCOO-CH=CH-CH3 C CH3COO-CH=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Câu 22: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C 17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa là A B C D Câu 23: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol Trong các chất này, số chất tác dụng với dung dịch NaOH là A B C D Câu 24: Khi thuỷ phân chất béo môi trường kiềm thì thu muối axit béo và A phenol B glixerol C ancol đơn chức D este đơn chức Câu 25: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu sản phẩm là A C15H31COONa và etanol B C17H35COOH và glixerol C C15H31COOH và glixerol D C17H35COONa và glixerol Câu 26: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu sản phẩm là A C15H31COONa và etanol B C17H35COOH và glixerol C C15H31COONa và glixerol D C17H35COONa và glixerol Câu 27: Khi xà phòng hóa triolein ta thu sản phẩm là A C15H31COONa và etanol B C17H35COOH và glixerol C C15H31COONa và glixerol D C17H33COONa và glixerol Câu 28: Khi thuỷ phân môi trường axit tristearin ta thu sản phẩm là A C15H31COONa và etanol B C17H35COOH và glixerol C C15H31COOH và glixerol D C17H35COONa và glixerol Câu 29: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H 2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa là (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A 50% B 62,5% C 55% D 75% Câu 30: Cho gam este axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M Tên gọi este đó là A etyl axetat B propyl fomiat C metyl axetat D metyl fomiat Câu 31: Để trung hòa lượng axit tự có 14 gam mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M Chỉ số axit mẫu chất béo trên là (Cho H = 1; O = 16; K = 39) A 4,8 B 6,0 C 5,5 D 7,2 Câu 32: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC 2H5 và CH3COOCH3 dung dịch NaOH 1M (đun nóng) Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là A 400 ml B 300 ml C 150 ml D 200 ml Câu 33: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng là A 16,68 gam B 18,38 gam C 18,24 gam D 17,80 gam Câu 34: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A 3,28 gam B 8,56 gam C 8,2 gam D 10,4 gam Câu 35: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương là A B C D Câu 36: Chất X có công thức phân tử C 2H4O2, cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo muối và nước Chất X thuộc loại: A ancol no đa chức B axit không no đơn chức C este no đơn chức D axit no đơn chức Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu 11,44 gam CO và 4,68 gam H2O Công thức phân tử este là A C4H8O4 B C4H8O2 C C2H4O2 D C3H6O2 Câu 38: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu (8) Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông -8Trần Ngọc Phước THPT Vinh Xuân 5,98 gam ancol Y Tên gọi X là A Etyl fomat B Etyl axetat C Etyl propionat D Propyl axetat Câu 39: Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 dung dịch NaOH thu hỗn hợp hai chất hữu Y và Z đó Y có tỉ khối so với H2 là 16 X có công thức là A HCOOC3H7 B CH3COOC2H5 C HCOOC3H5 D C2H5COOCH3 Câu 40: Propyl fomat điều chế từ A axit fomic và ancol metylic B.axit fomic và ancol propylic C.axit axetic và ancol propylic D.axit propionic và ancol metylic Câu 41: Để trung hoà 14 gam chất béo cần 1,5 ml dung dịch KOH 1M Chỉ số axit chất béo đó là A B C D Câu 42: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là A triolein B tristearin C tripanmitin D stearic Câu 43: Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng (kg) glixerol thu là A 13,8 B 4,6 C 6,975 D 9,2 Câu 44: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp este là HCOOC 2H5 và CH3COOCH3 dung dịch NaOH, đun nóng Khối lượng NaOH cần dùng là A 8,0g B 20,0g C 16,0g D 12,0g Câu 45: Hợp chất Y có công thức phân tử C 4H8O2 Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Z có công thức C3H5O2Na Công thức cấu tạo Y là A C2H5COOC2H5 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 Câu 46: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp este là etyl axetat và metyl propionat lượng vừa đủ v (ml) dung dịch NaOH 0,5M Giá trị v đã dùng là A 200 ml B 500 ml C 400 ml D 600 ml Câu 47: Trong phân tử este (X) no, đơn chức, mạch hở có thành phần oxi chiếm 36,36 % khối lượng Số đồng phân cấu tạo X là A B C D C BÀI TẬP NÂNG CAO Bài Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO (ở đktc) và 3,6 gam nước Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, thu 4,8 gam muối axit hữu Y và chất hữu Z Tên X là A etyl propionat B Metyl propionat C Isopropyl axetat D Etyl axetat Bài X là este no đơn chức mạch hở, tỉ khối CH là 5,5 Nếu đun nóng 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu 2,05 gam muối Công thức cấu tạo X là A HCOOCH2CH2CH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOCH(CH3)2 Bài Hai este đơn chức X và Y là đồng phân Khi hoá 1,85 gam X, thu đúng thể tích 0,7 gam N2 (đo cùng điều kiện) Công thức cấu tạo thu gọn X và Y là A.HCOOC2H5; CH3COOCH3 B.C2H5COOCH3;HCOOCH(CH3)2 C.C2H3COOC2H5;C2H5COOC2H3 D.HCOOCH2CH2CH3;CH3COOC2H5 Bài Xà phòng hoá hoàn toàn 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng là A 8,56 gam B 3,28 gam C 10,4 gam D 8,2 gam Bài Hỗn hợp X gồm axit fomic và axit axetic (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất các phản ứng este hoá 80%) Giá trị m là A 10,125 B 6,48 C 8,10 D 16,20 Bài Cho 21,8 gam chất hữu X mạch hở chứa loại nhóm chức tác dụng với lít dung dịch NaOH 0,5M thu 24,6 gam muối và 0,1 mol ancol Lượng NaOH dư trung hoà vừa hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M Công thức cấu tạo X là A (HCOO)3C3H5 B (CH3COO)2C2H4 C (CH3COO)3C3H5 D C3H5(COOCH3)3 Bài Đốt cháy 1,6 gam este X đơn chức thu 3,52 gam CO và 1,152 gam H2O Cho 10 gam X tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 14 gam muối khan Y Cho Y tác dụng với axit vô loãng thu Z không phân nhánh Công thức cấu tạo Z là A CH3(CH2)3COOH B CH2 = CH(CH2)2COOH C HO(CH2)4COOH D HO(CH2)4OH Bài Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam lipit thu 46 gam glixerol và hai loại axit béo Hai loại axit béo đó là A C15H31COOH và C17H35COOH B C17H33COOH và C15H31COOH C C17H31COOH và C17H33COOH D C17H33COOH và C17H35COOH Bài Đun sôi a gam triglixerit (X) với dung dịch KOH đến phản ứng hoàn toàn 0,92 gam glixerol và hỗn hợp Y gồm m gam muối axit oleic với 3,18 gam muối axit linoleic (C 17H31COOH) Giá trị m là A 3,2 B 6,4 C 4,6 D 7,5 Bài 10 X là este không no (chứa liên kết đôi C = C) đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam X cần vừa đủ 7,2 gam O2 X có tối đa bao nhiêu công thức cấu tạo? A B C D Bài 11 Để thuỷ phân 0,01 mol este tạo ancol đa chức và axit cacboxylic đơn chức cần dùng 1,2 gam NaOH Mặt khác để thủy phân 6,35 gam este đó cần gam NaOH, sau phản ứng thu 7,05 gam muối Công thức cấu tạo (9) Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông -9Trần Ngọc Phước THPT Vinh Xuân este đó là: A (CH3COO)3C3H5 B (CH2 = CHCOO)3C3H5 C (CH2 = CHCOO)2C2H4 D (C3H5COO)3C3H5 Bài 12 Xà phòng hóa hoàn toàn 89 gam chất béo X dung dịch KOH thu 9,2 gam glixerol và m gam xà phòng Giá trị m là A 96,6 B 85,4 C 91,8 D 80,6 Bài 13 Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y cần 150 ml dung dịch KOH 1M Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu hỗn hợp hai ancol đồng đẳng và muối Công thức cấu tạo thu gọn X, Y là A.HCOOCH3, HCOOC2H5 B.C2H5COOCH3, C2H5COOC2H5 C.CH3COOCH3, CH3COOC2H5 D.C2H3COOCH3, C2H3COOC2H5 Bài 14 Một este tạo axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối so với CO Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo lượng muối có khối lượng lớn lượng este đã phản ứng Este đó là A Metyl axetat B Propyl axetat C Metyl propionat D Etyl axetat Bài 15 Este X có công thức phân tử C 7H12O4, cho 16 gam X tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch NaOH 4% thì thu ancol A và 17,8 gam hỗn hợp hai muối Công thức cấu tạo X là A CH3COO(CH2)2OOCC2H5 B HCOO(CH2)3OOCC2H5 C HCOO(CH2)3OOCCH3 D CH3COO(CH2)3OOCCH3 Bài 16 Cho lượng CO2 thu đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm hai este etyl fomiat và metyl axetat qua lít dung dịch NaOH 0,4M thu m gam muối Giá trị m là A 25,2 B 42,4 C 27,4 D 33,6 Bài 17 Cho 1,76 gam este no, đơn chức phản ứng vừa hết với 40 ml dung dịch NaOH 0,5M thu chất X và chất Y Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam chất Y 2,64 gam CO2 và 1,44 gam H2O Công thức cấu tạo este là A HCOOCH2CH2CH3 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH3COOCH(CH3)2 Bài 18 Chất X có công thức phân tử C 7H6O3(M = 138) Biết 27,6 gam X tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch NaOH 1M Công thức cấu tạo X là A (HO)2C6H3CHO B HOC6H4CHO C (HO)3C6H2CH3 D HCOOC6H4OH Bài 19 X là este axit cacboxylic đơn chức và ancol etylic Thủy phân hoàn toàn 7,4 gam X người ta đã dùng 125 ml dung dịch NaOH 1M Lượng NaOH đó dư 25% so với lí thuyết (lượng cần thiết) Công thức cấu tạo X là A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C C2H5COOC2H5 D HCOOCH3 Bài 20 Cho 45 gam trieste glixerol với axit béo tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M m gam xà phòng và m2 gam glixerol Giá trị m1, m2 là A m1 = 46,4; m2 = 4,6 B m1 = 4,6; m2 = 46,4 C m1 = 40,6; m2 = 13,8 D m1 = 15,2; m2 = 20,8 Bài 21 Cho 10,4 gam este X (công thức phân tử: C4H8O3) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M 9,8 gam muối khan Công thức cấu tạo X là A HCOOCH2CH2CHO B CH3COOCH2CH2OH C HOCH2COOC2H5 D.CH3CH(OH)COOCH3 Bài 22 Hỗn hợp M gồm axit X đơn chức, ancol Y đơn chức và este tạo từ X và Y Khi cho 25,2 gam hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M 13,6 gam muối khan Nếu đun nóng Y với H 2SO4 đặc thì thu chất hữu Y1 có tỉ khối so với Y 1,7 (hiệu suất đạt 100%) Công thức cấu tạo este là: A HCOOCH2CH2CH3 B CH3COOC3H7 C HCOOCH(CH3)2 D HCOOC2H4CH3 HCOOCH(CH3)2 CACBOHIĐRAT Chuyên đề II A KIẾN THỨC CẦN NHỚ I GLUCOZƠ (C6H12O6) * CẤU TẠO GLUCOZƠ- ĐỒNG PHÂN FRUCTOZƠ CH2-CH-CH-CH-CH-CH=O OH OH OH OH OH CH2-CH-CH-CH-CH-CH2 glucozô OH OH OH OH O OH fructozô CH2(OH)(CHOH)3COCH2OH CH2(OH)(CHOH)4CHO Glucozơ là chất hữu tạp chức đó có có chứa nhóm hyđroxy (OH) rượu đa chức, đồng thời có chứa nhóm andehyt (- CHO) Fructozơ là chất hữu tạp chức nhóm xeton (– CO –) và nhóm hyđroxy (-OH) rượu đa *Glucozơ và fructo điều thể tính chất rượu đa chức, phản ứng cộng H ngoài glucozơ có phản ứng tráng gương còn fructozơ thì không cần nhớ môi trường bazơ hai chất này có thể chuyển hóa qua lại TÍNH CHẤT RƯỢU ĐA CHỨC + Phản ứnh với kim loại kiềm. Khí H2 + Phản ứng este hoá + Phản ứng với Cu(OH)2  dung dịch màu xanh lam suốt TÍNH CHẤT CỦA ANDEHYT + Phản ứng cộng H2 (glucozơ và fructozơ) ,t  Ni   HOCH2(CHOH)4CH2OH (sorbit) Ni ,t HOCH2(CHOH)3COCH2OH + H2    HOCH2(CHOH)4CH2OH NH   HOCH2(CHOH)4COONH4+ 2Ag + Phản ứng tráng Bạc (glucozơ): HOCH2(CHOH)4CHO+ 2AgNO3   HOCH2(CHOH)4CH=O + H2 (10) Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông - 10 - Trần Ngọc Phước THPT Vinh Xuân Axit gluconic + Phản ứng với Cu(OH)2 đun nóng: HOCH2(CHOH)4CHO+2Cu(OH)2 + NaOH  HOCH2(CHOH)4COONa+ Cu2O+2H2O LÊN MEN TẠO RƯỢU: * ĐIỀU CHẾ **Từ tự nhiên Từ tinh bột: (C6H10O5)n + C6H12O6  menruou   2C2H5OH + 2CO2 men H2O    nC6H12O6 H  ,t Từ xelulozơ: (C6H10O5)m + H2O    mC6H12O6 II SACCAROZƠ (C12H22O11): Là đisacarit cấu tạo từ gốc glucozơ và gốc fructozơ liên kết với qua nguyên tử oxi Có các tính chất giống rượu đa không có nhóm chức anđeit (-CHO) nên không cho phản ứng tráng bạc PHẢN ỨNG VỚI ĐỒNG (II) HIDROXIT (tính chất đặc trưng rượu đa chức) C12H22O11 +Cu(OH)2   kết tủa tan, tạo dung dịch màu xanh lam  PHẢN ỨNG THỦY PHÂN: C12H22O11 + H 2O ,t  H  C6H12O6 + C6H12O6 Glucozơ fructozơ * ĐỒNG PHÂN CỦA SACCARO: MANTOZƠ Saccarozơ Mantozơ Gồm hai gốc glucozơ và fructozơ Gồm hai gốc glucozơ Không chứa nhóm –CHO Chứa nhóm –CHO Có nhiều nhóm –OH Có nhiều nhóm –OH III TINH BỘT: Là Polisacarit, phân tử gồm nhiều mắc xích α- glucozơ liên kết với và có CTPT là: (C 6H10O5)n Polime tinh bột gồm nhiều gốc glucozơ liên kết với (C6H10O5), khối lượng phân tử từ 200000 đvC Dạng mạch thẳng Amilozơ, khối lượng phân tử khoảng 200000 đvC Dạng mạch nhánh Amilopectin, khối lượng phân tử khoảng triệu đvC H  ,t PHẢN ỨNG THỦY PHÂN: (C6H10O5)n + H2O    n C6H12O6 PHẢN ỨNG MÀU VỚI IOT: Tinh bột + dung dịch iot  màu xanh tím * SỰ TẠO THÀNH TINH BỘT TRONG CÂY XANH quá trình quang hợp xảy nhờ lượng ánh sáng mặt trời asmt  6nCO2+ 5nH2O   (C6H10O5)n + 6nO2 * SỰ CHUYỂN HÓA TINH BỘT TRONG CƠ THỂ *Tinh bột bị thuỷ phân nhờ men có nước bọt, ruột tạo thành glucozơ *Glucozơ hấp thụ trực tiếp vào máu qua mao trạng ruột theo máu gan Từ gan tới các mô đó oxi hóa chậm thành CO2 và H2O giải phóng lượng cho thể hoạt động *Glucozơ dư gan tổng hợp thành Glicogen dự trữ lại cần lại thuỷ phân thành glucozơ IV XENLULOZƠ: Là Polisacarit, phân tử gồm nhiều mắc xích β- glucozơ liên kết với theo dạng mạch thẳng tạo thành sợi M = 1700000  2400000 đvC Cấu tạo [C6H7O2(OH)3]n hay CTPT là: (C6H10O5)n  PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN: (C6H10O5)n + nH2O ,t  H  nC6H12O6 H SO4 [C6H7O2(OH)3]n +3nHNO3    [C6H7O2(ONO2)3]n+3n H2O trinitro xenlulozơ ( xenlulozơ trinitrat) *ỨNG DỤNG: Có thành phần cây xanh, dùng để làm bàn ghế, phục vụ cho xây dựng, chế tạo vũ khí, làm thức ăn chế tơ nhân tạo, giấy, thuốc súng, không khói, rượu PHẢN ỨNG ESTE HÓA: ddNaOH keosoi   Dung dịch sánh visco    Tơ visco TƠ VISCO: Xenlulozơ    TƠ AXETAT: Tơ axetat chế biến từ hai este xenlulozơ B BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu 1: Trong phân tử cacbohyđrat luôn có A nhóm chức axit B nhóm chức xeton C nhóm chức ancol D nhóm chức anđehit Câu 2: Chất thuộc loại đisaccarit là A glucozơ B saccarozơ C xenlulozơ D fructozơ Câu 3: Hai chất đồng phân là A glucozơ và mantozơ B fructozơ và glucozơ C fructozơ và mantozơ D saccarozơ và glucozơ Câu 4: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO và A C2H5OH B CH3COOH C HCOOH D CH3CHO Câu 5: Saccarozơ và glucozơ có A phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng B phản ứng với dung dịch NaCl C phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam D phản ứng thuỷ phân môi trường axit Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ  X  Y  CH3COOH Hai chất X, Y là (11) Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông - 11 Trần Ngọc Phước THPT Vinh Xuân A CH3CHO, CH3CH2OH B CH3CH2OH, CH3CHO C.CH3CH(OH)COOH, CH3CHO D.CH3CH2OH, CH2=CH2 Câu 7: Chất tham gia phản ứng tráng gương là A xenlulozơ B tinh bột C fructozơ D saccarozơ Câu 8: Chất không phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là A C6H12O6 (glucozơ) B CH3COOH C HCHO D HCOOH Câu 9: Dãy gồm các dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 là A glucozơ, glixerol, ancol etylic B glucozơ, andehit fomic, natri axetat C glucozơ, glixerol, axit axetic D glucozơ, glixerol, natri axetat Câu 10: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A Cu(OH)2 NaOH, đun nóng B AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng C Cu(OH)2 nhiệt độ thường D kim loại Na Câu 11: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu là A 184 gam B 276 gam C 92 gam D 138 gam Câu 12: Cho m gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80% Hấp thụ hoàn toàn khí CO sinh vào nước vôi dư thu 20 gam kết tủa Giá trị m là A 14,4 B 45 C 11,25 D 22,5 Câu 13: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 dung dịch NH3(dư) thì khối lượng Ag tối đa thu là A 16,2 gam B 10,8 gam C 21,6 gam D 32,4 gam Câu 14: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư AgNO dung dịch NH3 thu 2,16 gam bạc kết tủa Nồng độ mol (hoặc mol/l) dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho Ag = 108) A 0,20M B 0,01M C 0,02M D 0,10M Câu 15: Lượng glucozơ cần dùng để tạo 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là A 2,25 gam B 1,80 gam C 1,82 gam D 1,44 gam Câu 16: Đun nóng xenlulozơ dung dịch axit vô cơ, thu sản phẩm là A saccarozơ B glucozơ C fructozơ D mantozơ Câu 17: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic X và Y là A ancol etylic, anđehit axetic B glucozơ, ancol etylic C glucozơ, etyl axetat D glucozơ, anđehit axetic Câu 18: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ có khả tham gia phản ứng A hoà tan Cu(OH)2 B trùng ngưng C tráng gương D thủy phân Câu 19: Một chất thủy phân môi trường axit, đun nóng không tạo glucozơ Chất đó là A protit B saccarozơ C tinh bột D xenlulozơ Câu 20: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương là A B C D Câu 21: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu là A 250 gam B 300 gam C 360 gam D 270 gam Câu 22: Từ 16,20 xenlulozơ người ta sản xuất m xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%) Giá trị m là A 26,73 B 33,00 C 25,46 D 29,70 Câu 23: Cho các chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete và axit fomic Số chất tác dụng với Cu(OH)2 là A B C D Câu 24: Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là A 4595 gam B 4468 gam C 4959 gam D 4995 gam Câu 25: Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là A Cu(OH)2 B dung dịch brom C [Ag(NH3)2]NO3 D Na Câu 26: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO 3/dung dịch NH3 dư, thu 6,48 gam bạc Nồng độ % dung dịch glucozơ là A 11,4 % B 14,4 % C 13,4 % D 12,4 % Câu 27: Phân tử khối trung bình xenlulozơ là 1620 000 Giá trị n công thức (C 6H10O5)n là A 10000 B 8000 C 9000 D 7000 Câu 28: Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu 86,4 gam Ag Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ cho khí CO thu hấp thụ vào nước vôi dư thì lượng kết tủa thu là A 60g B 20g C 40g D 80g Câu 29: Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ Số chất hòa tan Cu(OH) nhiệt độ thường là A B C D Câu 30: Lên men 41,4 gam glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí thu cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi dư thì lượng kết tủa thu là A 18,4 B 28,75g C 36,8g D 23g Câu 31: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic Khí sinh cho vào nuớc vôi dư thu 120 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60% Giá trị m là (12) Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông - 12 Trần Ngọc Phước THPT Vinh Xuân A 225 gam B 112,5 gam C 120 gam D 180 gam Câu 32: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là A B C D Câu 33: Khi thủy phân saccarozơ thì thu A ancol etylic B glucozơ và fructozơ C glucozơ D fructozơ Câu 34: Công thức nào sau đây là xenlulozơ? A [C6H7O2(OH)3]n B [C6H8O2(OH)3]n C [C6H7O3(OH)3]n D [C6H5O2(OH)3]n Câu 35: Dãy các chất nào sau đây có phản ứng thuỷ phân môi trường axit? A Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ B Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ C Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ D Tinh bột, saccarozơ, fructozơ Câu 36: Trong các nhận xét đây, nhận xét nào đúng ? A-Tất các chất có công thức Cn(H2O)m là cacbohidrat B-Tất cacbohidrat có công thức chung Cn(H2O)m C- Đa số các cacbohidrat có công thức chung Cn(H2O)m D- Phân tử các cacbohidrat có ít nguyên tử cacbon Câu 37: Glucozơ và fructozơ A- tạo dung dịch màu xanh lam tác dụng với Cu(OH)2 B- có nhóm chức CHO phân tử C- là hai dạng thù hình cùng chất D- tồn chủ yếu dạng mạch hở Câu 38: Glucozơ không thuộc loại A hợp chất tạp chức B cacbohidrat C monosaccarit D đisaccarit Câu 39: Chất không có khả phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng ) giải phóng Ag là A axit axetic B axit fomic C glucozơ D fomandehit Câu 40: Trong các nhận xét đây nhận xét nào không đúng ? A Cho glucozơ và fructozơ vào dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) xảy phản ứng tráng bạc B Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với hidro sinh cùng sản phẩm C Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo cùng loại phức đồng D Glucozơ và fructozơ có công thức phân tử giống Câu 41: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hidroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A Cu(OH)2 NaOH , đun nóng B Cu(OH)2 nhiệt độ thường C natri hidroxit D AgNO3/NH3 đun nóng Câu 42 : Phát biểu nào sau đây không đúng ? A dung dịch glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 môi trường kiềm đun nóng cho kết tủa Cu2O B dung dịch AgNO3 NH3 oxi hóa glucozơ thành amoni gluconat và tạo bạc kim loại C dẫn khí hidro vào dung dịch glucozơ đun nóng có Ni làm chất xúc tác, sinh sobitol D dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm nhiệt độ cao tạo phức đồng glucozơ [Cu(C6H11O6)2] Câu 43: Cho các dung dịch : glucozơ , glixerol , fomandehit , etanol Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt bốn dung dịch trên ? A Cu(OH)2 B dung dịch AgNO3 NH3 C Na kim loại D nước brom Câu 44: Có ba dung dịch nhãn: Hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ Thuốc thử để phân biệt chúng là A I2 B Cu(OH)2 C [Ag(NH3)2]OH D vôi sữa Câu 46: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75% Toàn khí CO sinh hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (lấy dư), tạo 80 gam kết tủa Giá trị m là: A 72 B 54 C 108 D 96 Câu 47: Phát biểu nào đây là đúng ? A fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructoz có nhóm chức CHO B thủy phân xenlulozơ thu glucozơ C thủy phân tinh bột thu fructozơ và glucozơ D xenlulozơ và tinh bột có phản ứng tráng bạc Câu 48: Saccarozơ và fructozơ thuộc loại A monosaccarit B đisaccarit C polisaccarit D cacbohidrat Câu 49: glucozơ và mantozơ không thuộc loại A monosaccarit B đisaccarit C polisaccarit D cacbohidrat Câu 50: Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là: A đường phèn B mật mía C mật ong D đường kính Câu 51: Chất không tan nước lạnh là: A glucozơ B tinh bột C saccarozơ D fructozơ Câu 52: Khi thủy phân saccarozơ, thu 270 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ Khối lượng saccarozơ đã thủy phân là: A 513 gam B 288 gam C 256,5 gam D 270 gam Câu 54: Cho 11,25 gam glucozơ lên men rượu thoát 2,24 lit CO2 ( đktc) Hiệu suất quá trình lên men là: (13) Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông - 13 Trần Ngọc Phước THPT Vinh Xuân A 70% B 75% C 80% D 85% Câu 55: Cho 25 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư AgNO dung dịch NH3 thu 2,16 g bạc kết tủa Nồng độ mol dung dịch glucozơ đã dùng là: A 0,3M B 0,4M C 0,2M D 0,1M Câu 56: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng khí sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thu 75 gam kết tủa Giá trị m là: A 75 gam B 65 gam C gam D 55 gam Câu 57: Xenlulozơ trinitrat điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất 90 %) Giá trị m là: A 30 B 21 C 42 D 10 C BÀI TẬP BỔ SUNG VÀ NÂNG CAO Phản ứng glucozơ với chất nào sau đây chứng minh nó có tính oxi hóa ? A Dung dịch AgNO3/NH3 B Cu(OH)2, t0 thường C H2 (Ni, t0) D CH3OH/HCl Muốn xét nghiệm có mặt glucozơ nước tiểu người bị bệnh tiểu đường, người ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây? A Dung dịch Br2 B Dung dịch AgNO3/NH3 C Cu(OH)2/OH- D dung dịch Br2 dung dịch AgNO3/NH3 Cu(OH)2/OH– Cacbohiđrat (Gluxit, Saccarit) là A hợp chất đa chức, có công thức chung là Cn(H2O)m B hợp chất có nguồn gốc từ thực vật C.hợp chất tạp chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m D.hợp chất chứa nhiều nhóm–OH và nhóm cacboxyl Ứng dụng nào đây không phải là ứng dụng glucozơ? A Tráng gương, phích B Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực C Nguyên liệu sản xuất ancol etylic D Nguyên liệu sản xuất PVC Glucozơ và fructozơ không có tính chất nào sau đây? A Tính chất nhóm chức anđehit B Tính chất poliol C Phản ứng với CH3OH/HCl D Phản ứng thuỷ phân , p, xt +H O xenluloz¬  3   X enzim  Y ZnO,MgO   Z t   T 450 Cho dãy chuyển hoá sau: T là chất nào các chất sau: A Buta – 1,3 – đien B Cao su buna C Polietilen D Axit axetic Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột Số chất có phản ứng tráng gương và phản ứng khử Cu(OH)2/OH- thành Cu2O là A B C D Dãy gồm các chất bị thủy phân môi trường axit là A Tinh bột, xenlulozơ, PVC B Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, chất béo C Tinh bột, xenlulozơ, mantozơ, glucozơ D Tinh bột, xenlulozơ, PE, chất béo Dãy gồm các chất tác dụng với Cu(OH)2 là A Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic B Fructozơ, xenlulozơ, saccarozơ, ancol etylic C Glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat D Glucozơ, glixerol, natri axetat, tinh bột 10 Thành phần chính nguyên liệu bông, đay, gai là A Mantozơ B Tinh bột C Fructozơ D Xenlulozơ 11 Phản ứng glucozơ với chất nào đây chứng minh glucozơ là hợp chất tạp chức? A Phản ứng với Cu(OH)2 t0 phòng và phản ứng tráng bạc B Phản ứng với Cu(OH)2 đun nóng và phản ứng tráng bạc C Phản ứng lên men rượu và phản ứng tráng bạc D Phản ứng cộng H2 và phản ứng lên men lactic îu 12 Xenluloz¬  +H 2 O X men  r Y men  giÊm  Z  +C 2H T H  ,t Cho sơ đồ sau: Công thức T là A CH2 = CHCOOCH3 B CH2 = CHCOOC2H5 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH=CH2 (1) (2) (3) (4) 13 CO2  (C H10 O5 )n   C12 H22 O11  C H12 O6   C H 5OH Cho dãy phản ứng hoá học sau: Các giai đoạn có thể thực nhờ xúc tác axit là A (1), (2), (3) B (2), (3) C (2), (3), (4) D (1), (2), (4) 14 m H2 O : m CO2 33 : 88 Khi đốt cháy cacbohiđrat X Công thức phân tử X là A C6H12O6 B C12H22O11 C (C6H10O5)n D Cn(H2O)m 15 Cho 360 gam glucozơ lên men thành rượu etylic và cho toàn khí CO sinh hấp thụ vào dung dịch NaOH dư 318 gam muối Hiệu suất phản ứng lên men là A 50% B 62,5% C 75% D 80% 16 Cho glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 70% Hấp thụ toàn sản phẩm khí thoát vào lít dung dịch NaOH 2M (d = 1,05 g/ml) thu dung dịch chứa muối có nồng độ 12,27% Khối lượng glucozơ đã dùng là A 192,86 gam B 182,96 gam C 94,5 gam D 385,72 gam (14) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông - 14 Trần Ngọc Phước THPT Vinh Xuân Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90% Lượng CO sinh hấp thụ vào dung dịch Ca(OH) thu 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam Giá trị m là A 30 B 15 C 17 D 34 Cho 10 kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành rượu Tính thể tích rượu 46 thu Biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và quá trình chế biến rượu bị hao hụt 5% A 11,875 lít B 2,785 lít C 2,185 lít D 3,875 lít Cho m gam glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3/NH3 tạo 43,2 gam Ag Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với gam Br2 dung dịch Số mol glucozơ và fructozơ hỗn hợp này là A 0,05 mol và 0,15 mol B 0,1 mol và 0,15 mol C 0,2 mol và 0,2 mol D 0,05 mol và 0,35 mol Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% môi trường axit (vừa đủ) dung dịch X Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào X và đun nhẹ m gam Ag Giá trị m là A 6,75 B 13,5 C 10,8 D 7,5 Cho 6,84 gam hỗn hợp saccarozơ và mantozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3/NH3 1,08 gam Ag Số mol saccarozơ và mantozơ hỗn hợp là A 0,01mol và 0,01mol B 0,005mol và 0,015mol C 0,015mol và 0,005mol D 0,00mol và 0,02mol Hỗn hợp A gồm glucozơ và mantozơ Chia A làm phần nhau: - Phần 1: Hoà tan vào nước, lọc lấy dung dịch cho tác dụng với AgNO 3/NH3 dư 0,02 mol Ag - Phần 2: Đun với dung dịch H2SO4 loãng Hỗn hợp sau phản ứng trung hoà dung dịch NaOH, sau đó cho toàn sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 0,03 mol Ag Số mol glucozơ và mantozơ A là A 0,01 và 0,01 B 0,005 và 0,005 C 0,0075 và 0,0025 D 0,0035 và 0,0035 Từ 100 kg gạo chứa 81% tinh bột có thể điều chế V lít rượu etylic 46 Biết hiệu suất điều chế là 75% và ancol etylic nguyên chất có D = 0,8 g/ml Giá trị V là A 100 B 93,75 C 50,12 D 43,125 Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 550 gam kết tủa và dung dịch X Đun kĩ dung dịch X thu thêm 100 gam kết tủa Giá trị m là A 550 B 810 C 750 D 650 Cho xenlulozơ tác dụng với HNO3 đặc/H2SO4 đặc este X chứa 11,1% N Công thức đúng este X là A [C6H7O2(OH)2(ONO2)]n B [C6H7O2(OH)(ONO2)2]n C [C6H7O2(ONO2)3]n D [C6H7O2(OH)2(ONO2)]n [C6H7O2(OH)2(ONO2)]n Từ nguyên liệu gỗ chứa 50% xenlulozơ, người ta điều chế rượu etylic với hiệu suất 81% Tính khối lượng gỗ cần thiết để điều chế 1000 lít rượu (cồn) 920 (biết rượu nguyên chất có d = 0,8 g/ml) A 3115 kg B 3200 kg C 3810 kg D 4000 kg Xenlulozơ tác dụng với (CH3CO)2O (xúc tác H2SO4 đặc) tạo 9,84 gam este axetat và 4,8 gam CH3COOH Công thức este axetat đó là A [C6H7O2(OOCCH3)3]n B [C6H7O2(OOCCH3)2OH]n C [C6H7O2(OOCCH3)(OH)2]n D [C6H7O2(OOCCH3)3]n và [C6H7O2(OOCCH3)OH]n Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh điều chế từ xenlulozơ và HNO Muốn điều chế 29,7 kg chất đó (hiệu suất 90%) thì thể tích HNO3 96% (D = 1,52 g/ml) cần dùng là A 14,39 lít B 15 lít C 24,39 lít D 1,439 lít Khí CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí Muốn tạo 500 gam tinh bột thì cần bao nhiêu m không khí để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp? A 1382,7 B 1382,4 C 140,27 D 691,33 Từ mùn cưa chứa 50% xenlulozơ điều chế bao nhiêu kg etanol Biết hiệu suất quá trình thủy phân xenlulozơ và lên men glucozơ đạt 70% A 139,13 B 198,76 C 283,94 D 240,5 Đốt cháy hoàn toàn gam hợp chất hữu X (chứa C,H,O và M X < 200) cho toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình chứa lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M Sau thí nghiệm, khối lượng bình tăng 18,6 gam và có 0,1 mol kết tủa Lọc lấy dung dịch và đem đun nóng lại thấy xuất kết tủa Mặt khác 1,8 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 0,02 mol Ag Công thức X là A HCHO B C6H12O6 C C12H22O11 D HOC2H4CHO Hỗn hợp X gồm m1 gam mantozơ và m2 gam tinh bột Chia X làm hai phần - Phần 1: Hoà tan nước dư, lọc lấy dung dịch mantozơ cho phản ứng hết với AgNO 3/NH3 0,03 mol Ag - Phần 2: Đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng để thực phản ứng thủy phân Hỗn hợp sau phản ứng trung hoà dung dịch NaOH sau đó cho toàn sản phẩm thu tác dụng hết với AgNO 3/NH3 0,11 mol Ag Giá trị m1 và m2 là A m1 = 10,26; m2 = 8,1 B m1 = 5,13; m2 = 8,1 C m1 = 10,26; m2 = 4,05 D m1 = 5,13; m2 = 4,05 D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1- Cho 200 ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO NH3 thu 10,8 gam Ag Tính nồng độ (15) Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông - 15 Trần Ngọc Phước THPT Vinh Xuân mol dung dịch glucozơ đã dùng 2- Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozơ với lượng vừa đủ AgNO NH3 thấy Ag tách Tính lượng Ag thu và khối lượng AgNO3 cần dùng , biết các phản ứng xảy hoàn toàn 3- Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc với dung dịch thu Tính khối lượng Ag kết tủa 4- Từ 10 kg gạo nếp (chứa 80% tinh bột), lên men thu bao nhiêu lit ancol etylic nguyên chất ? Biết rằnghiệu suất quá trình lên men đạt 80% và ancol etylic có khối lượng riêng D=0,789 g/ml 5- Cho glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn khí cacbonic sinh quá trình này hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo 40 gam kết tủa Tính khối lượng glucozơ ban đầu, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 75% 6- Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO dung dịch amoniac thấy bạc kim tách Tính khối lượng bạc 7- a) Cho glucozơ lên men thành rượu etylic Dẫn khí cacbonic sinh vào nước vôi có dư, thu 50 gam chất kết tủa.Tính khối lượng rượu thu Tính khối lượng glucozơ đã cho lên men, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% b) Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu etylic Trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt 10%.Tính khối lượng rượu thu Nếu pha lõang rượu đó thành rượu 40 o thì bao nhiêu lit, biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml 8- Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam gluxit thu 1,32 gam CO và 0,54 gam H2O Khối lượng phân tử gluxit đó là 180 đvC a) Xác định công thức thực nghiệm, công thức phân tử và công thức cấu tạo dạng mạnh hở gluxit đó b) Tính thể tích H2 (đo đktc.) để hiđro hóa (có xúc tác Ni) hoàn toàn 2,7 gam gluxit trên 9- Tính khối lượng các sản phẩm sinh thủy phân hoàn toàn a) kg saccarozơ b) kg mantozơ 10- Đốt cháy hoàn toàn 0,171 gam gluxit A thu 0,264 gam CO và 0,099 gam H2O.Xác định công thức phân tử và tên A, biết A có khối lượng phân tử là 342 đvC và có khả tham gia phản ứng tráng gương 11- Nếu dùng khoai chứa 20% tinh bột thì thu bao nhiêu glucozơ, giả sử phản ứng thủy phân đạt hiệu suất 70% 12- Người ta sản xuất rượu etylic từ tinh bột Viết sơ đồ các phương trình phản ứng và tính khối lượng rượu thu từ nguyên liệu chứa 70% tinh bột, biết hao hụt toàn quá trình sản xuất là 15% 13- Hỗn hợp A gồm glucozơ và tinh bột Chia hỗn hợp thành hai phần Phần thứ khuấy nước, lọc lày dung dịch cho phản ứng với Ag 2O dung dịch amoniac thấy tách 2,16 gam Ag Phần thứ hai đun nóng với dung dịch H 2SO4 loãng Hỗn hợp sau phản ứng trung hòa dung dịch NaOH, sau đó cho toàn sản phẩm tác dụng với Ag 2O dung dịch amoniac đã thu 6,48 gam Ag Tính thành phần % glucozơ và tinh bột hỗ hợp A, giả sử các phản ứng xảy hoàn toàn 14- Khí cacbonic chiếm tỉ lệ 0,03% thể tích không khí Cần bao nhiêu lít không khí (ở đktc) để cung cấp CO cho phản ứng quang hợp tạo 50 gam tinh bột 15- a) Tính khối lượng xenlulozơ và khối lượng axit nitric cần để sản xuất xenlulozơ trinitrat, biết hao hụt sản xuất là 12% b) Tính thể tích axit nitric 99,67% (d=1,52) cần để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat, giả sử hiệu suất phản ứng đạt 90% 16- a) Tại nhà máy rượu, người ta dùng mùn cưa chứa 50% xenlulozơ làm nguyên liệu sản xuất rượu etylic Tính khối lượng mùn cưa cần để sản xuất rượu etylic, biết hiệu suất quá trình là 70% b) Nếu thay mùn cưa khoai chứa 20% tinh bột thì phải tốn bao nhiêu khoai để rượu, biết hao hụt sản xuất là 10% (16)
- Xem thêm -

Xem thêm: boi duong kien thuc 12 este cacbohydrat, boi duong kien thuc 12 este cacbohydrat