0

PPCT tang buoi anh 7

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 07:26

Phân phối chương trình tăng buổi Tiếng anh Líp 7 Học kỳ II: 17 tuần 34 tiết Unit 8 Places Tiết 33: Revísion asking the way and giving directions Tiết 34: Language focus 8 Unit 9 At home [r] (1)Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Phân phối chương trình tăng buổi Tiếng anh Líp Học kỳ I: 16 tuần (32 tiết) HỌC KỲ I Back to school Tiết 1: Revision question words Tiết 2: Exercises Tiết 3: Further practice Tiết 4: Language focus Personal information Tiết 5: Revision simple future tense Tiết 6: Exercises Tiết 7: Further practice Tiết 8: Language focus Tiết 9: Exercises At home Tiết 10: Revision exclamation Tiết 11: Revision comparision Tiết 12: Further practice Tiết 13: Language focus Tiết 14: : Exercises At school Tiết 15: Revision present progressive Tiết 16: Exercises Tiết 17: Further practice Tiết 18: Language focus Work and play Tiết 19: Revision simple present Tiết 20: Exercises Tiết 21:Further practice Tiết 22:: Language focus After school Tiết 23: Revision Making suggestions Tiết 24: Revision tenses Tiết 25: Exercises Tiết 26: Further practice Tiết 27: Language focus The World of work Tiết 28: revision comparision Tiết 29: Revision compound adjectives Tiết 30: Exercises Tiết 31: Further practice Tiết 32: Language focus (2) Phân phối chương trình tăng buổi Tiếng anh Líp Học kỳ II: 17 tuần (34 tiết) Unit Places Tiết 33: Revísion asking the way and giving directions Tiết 34: Language focus Unit At home and away Tiết 35: Revision simple past tense Tiết 36: Exercises Tiết 37: Futher practice Tiểt 38:Language focus9 Unit 10 Health and hygiene Tiết 39: Ferther practice Tiết 40: Exercises Tiết 41: Revision simple past tense Tiết 42: Language focus 10 Unit 11 Keep fit, stay healthy Tiết 43: Revision simple past tense Tiết 44: structures with How and What Tiết 45: Exercises Tiết 46: Language focus 11 Unit 12 Let's eat Tiết 47: Revision “too”’ and “either” Tiết 48: exercises Tiết 49: Further practice Tiết 50: Language focus 12 Unit 13 Activities Tiết 51: Revision adjectives and adverbs Tiết 52: Revision model verbs Tiết 53: Further practice Tiết 54: Language focus 13 Unit 14 Freetime fun Tiết 55: Exercises Tiết 56: Further practice Tiết 57: Language focus14 Unit 15 Going out Tiết 58: Revision Giving advice Tiết 59: Exercises Tiết 60: Further practice Tiết 61: Language focus15 Unit 16 People and places Tiết 62: Revision Tiết 63: language focus 16 Tiết 64: Revision Tiết 65: Revision Tiết 66: Practice test (3) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCT tang buoi anh 7, PPCT tang buoi anh 7