0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá đặc điểm sinh trưởng, năng suất và hàm lượng anthocyanin của một số dòng lúa đen mới chọn tạo

97 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:48

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐÀO THỊ NHƯ QUỲNH ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA ĐEN MỚI CHỌN TẠO Ngành: Công nghệ sinh học Mã số: 60 42 02 01 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phan Hữu Tơn NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận tốt nghiệp trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực khóa luận tốt nghiệp cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Đào Thị Như Quỳnh i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này, nỗ lực phấn đấu thân, tơi cịn nhận nhiều giúp đỡ, hướng dẫn tận tình cá nhân, tập thể đơn vị khác Nhân dịp hoàn thành luận văn cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Phan Hữu Tôn (người hướng dẫn khoa học) thầy giáo ThS Nguyễn Quốc Trung dành nhiều thời gian, tâm huyết bảo, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban quản lý đào tạo, thầy giáo, cô giáo cán Bộ môn Sinh học phân tửvà CNSH ứng dụng-Khoa Công nghệ sinh học-Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu trồng Việt Nam-Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình dạy bảo tơi suốt năm học qua Tôi xin chân thành cảm ơn bạn sinh viên (Tống Thị Khánh Dương-K58CHSNB; Phan Thị Kiều Anh-K58CNSHE) nhóm nghiên cứu khoa học mơn sinh phân tửvà CNSH ứng dụngđã tham gia giúp đỡ tơi nhiều q trình thực đề tài Cuối tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới người thân gia đình tồn thể bạn bè ln bên, chăm sóc, động viên, giúp đỡ suốt thời gian thực luận văn Thạc sĩ Hà Nội, Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Đào Thị Như Quỳnh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục đồ thị, hình, sơ đồ, ảnh vii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Đặc điểm sinh trưởng phát triển lúa 2.1.1 Giới thiệu lúa 2.1.2 Cây lúa đen 2.1.3 Các giai đoạn phát triển 2.1.4 Năng suất yếu tố ảnh hưởng tới suất 2.2 Anthocyanin 11 2.2.1 Cấu tạo hạt lúa 11 2.2.2 Giới thiệu chung anthocyanin 12 2.2.3 Cấu trúc hóa học anthocyanin 13 2.2.4 Tính chất anthocyanin 14 2.2.5 Sự tổng hợp anthocyain gạo 16 2.2.6 Vai trò anthocyanin 19 2.2.7 Sự phân bố anthocyanin 22 2.3 Cơ sở di truyền trình tổng hợp anthocyanin 24 2.4 Công tác chọn tạo giống lúa đen 27 2.4.1 Tình hình chọn tạo giống lúa đen giới Việt Nam 27 iii Phấn Vật liệu phương pháp 31 3.1 Vật liệu, hóa chất, trang thiết bị nghiên cứu 31 3.1.1 Vật liệu nghiên cứu 31 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 32 3.2.1 Thời gian 32 3.2.2 Địa điểm 32 3.3 Nội dung nghiên cứu 32 3.4 Phương pháp nghiên cứu 32 3.4.1 Thí nghiệm ngồi đồng ruộng 32 3.4.2 Đánh giá đặc điểm nông sinh học đo suất 33 3.4.3 Phương pháp đo anthocyanin 35 3.4.4 Phương pháp xác định gen Rc Rd 35 3.4.5 Phương pháp đo mức độ chống oxy hóa 37 Phần Kết thảo luận 40 4.1 Kết đánh giá đặc điểm nông sinh học 40 4.2 Kết đánh giá suất 43 4.3 Kết xác định hàm lượng anthocyanin 48 4.3.1 Màu sắc thân, lá, vỏ, hạt lúa 48 4.3.2 Kết đánh giá hàm lượng anthocyanin 51 4.4 Kết xác định gen Rc gen Rd 58 4.4.1 Kết xác định gen Rc 58 4.4.2 Kết xác định gen Rd 59 4.5 Kết xác định khả chống oxi hóa 64 4.6 Thảo luận 68 Phần Kết luận kiến nghị 69 5.1 Kết luận 70 5.2 Kiến nghị 70 Tài liệu tham khảo 71 Phụ lục 75 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt AC Anthocyanin bHLH Basic helix-loop-helix CT Công thức DFR Dihydroflavonol-4-reductase DNA Deoxyribonucleic acid DPPH 2,2 -diphenyl -1-picrylhydrazyl MAS Marker Assisted-Selection PCR Polymerase Chain Reaction QTL Quantitative trait loci RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism SD Standard Deviation- Độ lệch chuẩn SSR Simple Sequence Repeat v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Màu sắc anthocyanin môi trường pH khác .15 Bảng 2.2 Các anthocyanin số nguồn thực vật 23 Bảng 2.3 Các gen lúa tham gia vào tổng hợp flavonoid 24 Bảng 3.1 Danh sách 36 dòng/giống lúa nghiên cứu 31 Bảng 3.2 Trình tự primer PCR 37 Bảng 3.3 Điều kiện nhiệt độ chu kỳ PCR 37 Bảng 4.1 Các đặc điểm nơng sinh học dịng 40 Bảng 4.2 Các yếu tố cấu thành nên suất 43 Bảng 4.3 Năng suất dòng 47 Bảng 4.4 Các nhóm dịng phân theo màu sắc vỏ lụa 51 Bảng 4.5 Kết xác định hàm lượng anthocyanin 36 dòng lúa đen 52 Bảng 4.6 Nhóm mẫu giống phân theo hàm lượng anthocyanin (%) 54 Bảng 4.7 Hàm lượng anthocyanin màu sắc vỏ lụa 36 dòng lúa đen 56 Bảng 4.8 Bảng so sánh tương quan có mặt gen Rc với hàm lượng anthocyanin 60 Bảng 4.9 Phần trăm loại bỏ DPPH 10 dòng lúa đen 65 Bảng 4.10 Giá trị IC50 10 mẫu AC lúa đen 66 vi DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH, SƠ ĐỒ, ẢNH Hình 2.1 Mơ hình lúa Hình 2.2 Hình dạng hạt thóc Hình 2.3 Cánh đồng lúa nếp than Yên Bái - Hà Giang Hình 2.4 Sơ đồ phát triển lúa Hình 2.5 Cấu tạo hạt lúa 11 Hình 2.6 Hình Cấu tạo vỏ trấu 12 Hình 2.7 Cấu trúc anthocyanidin anthocyanin 13 Hình 2.8 Thay đổi cấu trúc, màu sắc anthocyanin môi trường pH khác 15 Hình 2.9 Con đường sinh tổng hợp anthocyanin 17 Hình 2.10 Sự tạo phức cyanidin DNA 20 Hình 2.11 Kiểu hình đồ chi tiết Rc 25 Hình 2.12 Sơ đồ mơ tả vị trí tương đối marker DNA locus Rc nhiễm sắc thể số 26 Hình 2.13 Gạo đen Trung Quốc 27 Hình 2.14 Kết phép lai giống Koshihikari với giống Hong Xie Nuo 28 Hình 2.15 Giống Nếp cẩm ĐH6 30 Hình 3.1 Phản ứng trung hòa DPHH 38 Hình 4.1 Biểu đồ thể ngày trỗ dòng 41 Hình 4.2 Biểu đồ thể chiều cao cuối dịng 41 Hình 4.3 Biểu đồ thể chiều dài đòng dịng 42 Hình 4.4 Biểu đồ thể chiều rộng đòng dòng 42 Hình 4.5 Biểu đồ thể tổng số hạt/bơng dịng 44 Hình 4.6 Biểu đồ thể chiều dài lúa dịng .45 Hình 4.7 Biểu đồ thể tỉ lệ hạt chắc/bơng (%) dịng 45 Hình 4.8 Biều đồ thể khối lượng 1000 hạt (g) dịng 45 Hình 4.9 Biểu đồ thể suất dòng 48 Hình 4.10 Cây lúa đen có gốc tím đen, thân màu xanh 49 vii Hình 4.11 Sự khác biệt màu sắc hạt lúa dòng khác 49 Hình 4.12 Màu sắc vỏ trấu 36 dịng lúa đen 49 Hình 4.13 Màu sắc vỏ lụa 36 dòng lúa đen 50 Hình 4.14 Hàm lượng anthocyanin 36 dòng lúa đen 53 Hình 4.15 Hình ảnh dịng có hàm lượng athocyanin cao 54 Hình 4.16 Hình ảnh dịng có hàm lượng anthocyanin thấp 54 Hình 4.17 Hình ảnh dịng khơng đo hàm lượng anthocyanin 55 Hình 4.18 Mẫu phân tích BR14, BR17, BR11, BR15, BR26, BR29, BR27, BR3 BR4 để đo quang phổ 55 Hình 4.19 Kết điện di sản phẩm PCR 36 mẫu dòng với mồi qPC7 58 Hình 4.20 Sơ đồ biểu diễn locus tổng hợp pro- anthocyanidin hạt gạo 59 Hình 4.21 Kết điện di sản phẩm PCR 36 mẫu dịng với mồi RM11292.60 Hình 4.22 Hình ảnh dịch chiết AC thu từ 10 dòng 65 Hình 4.23 DPPH sau ủ 30 phút bóng tối 65 Hình 4.24 Biểu đồ thể khả loại bỏ gốc tự 10 mẫu AC 66 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Đào Thị Như Quỳnh Tên Luận văn: Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, suất hàm lượng anthocyanin số dịng lúa đen chọn tạo Ngành: Cơng nghệ sinh học Mã số: 60 42 02 01 Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đề tài nhằm chọn lọc dòng lúa đen có suất hàm lượng anthocyanin cao từ 36 dòng lúa đen chọn tạo Trung tâm nghiên cứu trồng Việt Nam Nhật Bản (CIPR); nhằm phát triển sản xuất giống lúa có giá trị dược liệu Gạo đen loại gạo có hàm lượng dinh dưỡng cao: protein, chất béo, caroten, axit amin, anthocyanin nguyên tố vi lượng cần thiết cho thể Anthocyanin chất có khả kháng oxy hóa cao có hàm lượng cao lúa đen, ngồi có lợi cho sức khỏe người ngăn ngừa số bệnh nguy hiểm Phương pháp nghiên cứu Để tiến hành đề tài ta thực thí nghiệm sử dụng phương pháp bố trí thí nghiệm để đánh giá suất tiêu nông sinh học thu Tiếp tục xác định hàm lượng anthocyanin 36 mẫu gạo đen dựa theo Yang et al (2009) Đồng thời thực nghiên cứu di truyền phân tử để phân tích di truyền gen tham gia trình tổng hợp anthocyanin Kết kết luận Kết thu dịng lúa đen có hàm lượng anthocyanin cao nhất: BR14, BR17, BR30, BR6, BR35, BR8, BR1, BR5, suất thực thu dịng cao: BR6 (6,05 tấn/ha), BR8 (8,67 tấn/ha), BR1 (4,43 tấn/ha), BR17 (4,51 tấn/ha) Kết xác định gen thị phân tử xác định 14 dòng mang gen Rc, 14 dịng mang gen Rd 17 dịng khơng mang gen Rc Rd Kết hợp việc thực đánh giá khả chống oxi hóa DPPH 10 dịng điển hình kết cuối thu dịng BR6 BR8 có suất, hàm lượng anthocyanin hoạt tính chống oxi hóa cao ứng dụng vào sản xuất Các số liệu thu nghiên cứu cung cấp thông tin quan trọng cho việc chọn lọc giống lúa dược liệu đặc sản chất lượng áp dụng vào sản xuất Từ khóa: lúa đen, hàm lượng anthocyanin, chống oxi hóa, suất, nông sinh học ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: 1.Huỳnh Thị Kim Cúc, Lê Văn Hoàng, Lê Thị Lệ Hường (2011) Chiết anthocyanin từ dâu nước sunfured số đặc tính chúng Huỳnh Thị Kim Cúc, Phạm Châu Quỳnh, Nguyễn Thị Lan, Trần Khôi Nguyên (2004) Xác định hàm lượng anthocyanin số nguyên liệu rau phương pháp pH vi sai Tạp Chí Khoa Học Cơng Nghệ, Đại Học Đà Nẵng 3(7) tr.47-54 3.Huỳnh Thị Thanh Tuyền Trần Thị Xuân Hồng (2011) Anthocyanin nguyên liệu chứa anthocyanin Đại học kỹ thuật công nghệ TP.HCM Lê Vĩnh Thảo (2006-2008) Chọn tạo phát triển số giống lúa Đen suất cao, chất lượng tốt phục vụ nội tiêu nước Cơng trình nghiên cứu khoa học Ngô Thị Hồng Tươi, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Hoan (2014) Phân tích đa dạng di truyền mẫu giống lúa đen thị Tạp chí Khoa học Phát triển 2014 12(4) tr 485-494 Ngô Trần Hữu Nghĩa (2014) Anthocyanin – nghiên cứu tách chiết từ mồng tơi Basella ruba L khảo sát khả chống oxi hóa, nhận diện hàn the thực phẩm Khóa luận tốt nghiệp Đại học Cần Thơ 7.Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Thị Huế, Phạm Thị Dung, Trịnh Thị Thu Thuỷ, Trần Thị Thảo, Phạm Huệ Anh Nguyễn Hoài Nam (2015) Nghiên cứu ứng dụng DNA marker phát gen Rc tổng hợp anthocyanin lúa cẩm Nguyễn Thị Hiển, Nguyễn Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Loan (2012) Nghiên cứu tách chiết anthocyanin từ đài hoa Hibiscus Sabdariffa - ứng dụng để sản xuất giấy thị phát nhanh phát hàn the thực phẩm Tạp chí Khoa học Phát triển 10(5) tr 738-746 Nguyễn Thị Thùy Dương (2014) Khảo sát số dòng, giống lúa đen vụ Xuân 2014 Gia Lâm, Hà Nội Luận văn Thạc sĩ Học viện nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Hoan (2006) Cẩm nang lúa 11 Nguyễn Xuân Duy Hồ Bá Vương (2013) Hoạt tính chống oxi hóa ức chế enzyme polyphenoloxidase số loại thực vật ăn Việt Nam Tạp chí Khoa học Phát triển 2013 11(3) tr 364372 71 12 Phạm Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Cường Lê Trần Bình (2011) Tách chiết phân tích hàm lượng anthocyanin từ mẫu thực vật khác 13 Tăng Văn Trì, Trung, V Đ., Thanh, N T V Yến, N T N (2013) Cách thức nghiên cứu chất màu họ anthocyanin Trường Đai học Mở TP HCM 14 Trần Thị Bé Lan Lê Thanh Phước (2011) Xác định tính chống oxi hóa vitamin C số cao ethanol thô chiết từ thực vật phương pháp Ferric thiocyanate (FTC) Tạp chí khoa học trường đại học Cần Thơ 17b tr 232239 15 Trần Thị Thảo (2016) Ứng dụng DNA marker phát gen Rc Rd tổng hợp anthocyanin lúa cẩm Khóa luận tốt nghiệp Học viện nông nghiệp Việt Nam Tài liệu tiếng Anh: Abdel-Aal, E.-S M., & Hucl, P (1999) A rapid method for quantifying total anthocyanins in blue aleurone and purple pericarp wheats Cereal Chemistry Vol 76 pp 350-354 eLS Andersen, M, Ø., JoRdheim Monica (2010) Anthocyanins, Barnes, K W., Eisele, T., Giusti, M.M., Haché, J., Hofsommer, H., Koswig, S., Krueger, D.A.; Kupina, S., Martin, S.K.; Martinsen, B.K., Miller, T.C.; Paquette, F., A Ryabkova, A., Skrede, G., Trenn, U and Wightman, J.D (2005) Determination of Total Monomeric Anthocyanin Pigment Content of Fruit Juices, Beverages, Natural Colorants, and Wines by the pH Differential Method: Collaborative Study Lee et al.: Journal of AOAC international Vol 88, No 5, 2005 4.Brooks, S A., Yan, W., Jackson, Jackson, A K and Deren, C W (2008) Natural mutation in Rc reverts white-rice-pericarp to red an results in a new, dominant, wild-type allele: Rc-g Theor App Genet Vol 117 pp 575-580 Doyle, J.J.; Doyle J.L Isolation of plant DNA from fresh tissue.Publication date: 1990 Journal: Focus (Madison) Furukawa, T., Maekawa, M., Oki, T., Suda, I., Iida, S., Shimada, H., Takamure, I and Kadowaki, K (2006) The Rc and Rd genes are involved in proanthocyanidin synthesis in rice pericarp The Plant Journal (2006).Vol 49 pp 91-102 Gu Defa, Xu meizu (2006) A study on special nutrient of purple glutinous rice Shanghai acdemy of agricultural science, Shanghai 72 Gu, X.-Y., Foley, M E., Horvath, David P., Anderson, J V., Feng, J., Zhang, L., Mowry, Chase R., Ye, H., Suttle, J C Kadowaki, K and Chen Z (2011) Association Between Seed Dormancy and Pericarp Color Is Controlled by a Pleiotropic Gene That Regulates Abscisic Acid and Flavonoid Synthesis in Weedy Red Rice 9.Hiroaki Maeda, Takuya Yamaguchi, Motoyasu Omoteno, Takeshi Takarada, Kenji Fujita, Kazumasa Murata, Yukihide Iyama, Yoichiro Kojima, Makiko Morikawa, Hidenobu Ozaki, Naoyuki Mukaino, Yoshinori Kidani, and Takeshi Ebitani (2014) Genetic dissection of black grain rice by the development of a near isogenic line 10 IRGSP (2005) The map-based sequence of the rice genome Nature, 436.pp 793-800 11 IRRI, 2013 - Standard evaluation system for rice, IRRI 12 Kanitha Tananuwong, Wanida Tewaruth (2010) Extraction and application of antioxidants from black glutinous rice, Thailand 13 Kato, H and Ishikawa, J (1921) On the inheritance of pigment of rice Jap J Genet (Supp 1).pp.1-7 14 Kinoshita, T., 1995 Report of Committee on Gene Symbols, Nomenclature and Linkage groups 15 Ling, W.H., Cheng, Q.X., Ma, J., and Wang, T (2001) Red and black rice decrease atherosclerotic plaque formation and increase antiox-idant status in rabbits J Nutr Vol 131.pp 14211426 16 Maeda H, Yamaguchi T, Omoteno M, Takarada T, Fujita K, Murata K, Iyama Y, Kojima Y, Morikawa M, Ozaki H, Mukaino N, Kidani Y, Ebitani T (2014) Genetic dissection of black grain rice by the development of a near isoge 17 Nagao, S., rice plant, J Genet Vol 32.pp.124-128 18 Oyaizu M 1986 Studies on product of browning reaction prepared from glucose amine The Japanese Journal of Nutrition and Dietetics.Vol 07 pp 307315 19 R.SompongabS, Siebenhandl-EhnaG, Linsberger-MartinaE, Berghofera (2010) Physicochemical and antioxidative properties of red and black rice varieties from Thailand, China and Sri Lanka, Thailand 73 20 Saitoh, K., Onishi, K., Mikami, I., Thidar, K and Sano, Y (2004) Allelic diversification at wild and rice: the C (OsC1) locus of cultivated nucleotide changes associated with phenotypes Genetics, 168.pp 997-1007 21 Sakamoto W., Ohmori T., Kageyama K., Miyazaki C., Saito A., Murata M., Noda K and Maekawa M (2001) The Purple leaf (Pl) locus of rice: the Plw allele has a complex organization and includes two genes encoding basic helix-loop-helix proteins involved in anthocyanin biosynthesis Plant Cell Physiol Vol 42.pp 982-991 22 Seo Y.C., Choi W.S, Park J.H., Park J.O., Jung K.H and Lee H.Y 2013 Stable Isolation of PC from S platensis Associated with HighPressure Extraction Process nt Journal of Molecular Science Vol 14.pp 1778-1787 23 26-28 Sullivan J (1998) Anthocyanin, Carnivorous Plant Newsletter, 27(3): 24 Sutharut, J *Sudarat, J (2012) Total anthocyanin content and antioxidant activity of germinated colored rice International Food ReseaRch Journal Vol 19(1) pp 215-221 25 Sweeney, M T, Thomson, M J., Pfeil, B E and McCoucha, S (2006) Caught Red-Handed: Rc Encodes a Basic Helix-Loop-Helix Protein Conditioning Red Pericarp in Rice The Plant Cell, Vol 18, February 2006, www.plantcell.org 2006 American Society of Plant Biologists pp 283-294 26 Wright J Wickard, D (1998) Biochemistry 321 The National Science Foundation 27 Yang, Z., Chen, Z., Yuan, S., Zhai, W., & Piao, X (2009) Extraction and identification of anthocyanin from purple corn (Zea mays L.) The International Journal of Science and Technology Vol 44.pp 2485-2492 28 Yuzhi Jiao , Yanjie Jiang , Weiwei Zhai and Zhendong Yang (2012) Studies on antioxidant capacity of anthocyanin extract from purple sweet potato (Ipomoea batatas L.) African Journal of Biotechnology Vol 11(27) pp 7046-7054 74 PHỤ LỤC Một số hình ảnh đồng ruộng, chuẩn bị mẫu xác định hàm lượng anthocyanin, xác định khả oxi hóa, xác định gen RcRd Hình phụ lục Gieo mẫu Hình phụ lục Các mẫu giống lúa đen trồng ngồi ruộng Hình phụ lục 3.Chuẩn bị mẫu xác định hàm lượng anthocyanin đo độ hấp thụ quang mẫu máy quang phổ UV-2007 75 Hình phụ lục Kiểm tra sản phẩm PCR gel quan sát đèn UV để phân tích kết Hình phụ lục 5.Chuẩn bị dịch chiết, ly tâm dùng để xác định khả chống oxi hóa mẫu 76 Bảng phụ lục 1.Bảng đặc điểm nông sinh học Dòng Cây BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR8 BR9 BR10 BR11 BR12 BR13 BR14 BR15 BR16 BR17 BR18 BR19 BR20 BR21 BR22 BR23 BR24 BR25 BR26 BR27 BR28 BR29 BR30 BR31 BR32 BR33 BR34 BR35 BR36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 Bảng phụ lục 2.Bảng đặc điểm nông sinh học Dòng Cây BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR8 BR9 BR10 BR11 BR12 BR13 BR14 BR15 BR16 BR17 BR18 BR19 BR20 BR21 BR22 BR23 BR24 BR25 BR26 BR27 BR28 BR29 BR30 BR31 BR32 BR33 BR34 BR35 BR36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 78 Bảng phụ lục 3.Bảng đặc điểm nơng sinh học Dịng Cây BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR8 BR9 BR10 BR11 BR12 BR13 BR14 BR15 BR16 BR17 BR18 BR19 BR20 BR21 BR22 BR23 BR24 BR25 BR26 BR27 BR28 BR29 BR30 BR31 BR32 BR33 BR34 BR35 BR36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 Bảng phụ lục 4.Bảng đặc điểm nông sinh học Dòng BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR8 BR9 BR10 BR11 BR12 BR13 BR14 BR15 BR16 BR17 BR18 BR19 BR20 BR21 BR22 BR23 BR24 BR25 BR26 BR27 BR28 BR29 BR30 BR31 BR32 BR33 BR34 BR35 BR36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 Bảng phụ lục 5.Bảng đặc điểm nông sinh học Dòng BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR8 BR9 BR10 BR11 BR12 BR13 BR14 BR15 BR16 BR17 BR18 BR19 BR20 BR21 BR22 BR23 BR24 BR25 BR26 BR27 BR28 BR29 BR30 BR31 BR32 BR33 BR34 BR35 BR36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 81 ... dòng lúa đen chọn tạo? ?? tuyển chọn dòng lúa đen dựa suất, hàm lượng anthocyanin khả chống oxi hóa cao để đưa vào sản xuất giống lúa thảo dược 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Chọn lọc dịng lúa đen có suất. .. giống lúa cẩm DNA marker Các nghiên cứu trước không đề cập đến công tác chọn tạo giống dựa hàm lượng anthocyanin dịng, việc thực đề tài ? ?Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, suất hàm lượng anthocyanin số. .. dịng lúa đen có suất, hàm lượng anthocyanin khả chống oxi hóa cao, góp phần vào cơng tác chọn tạo giống lúa đen Việt Nam PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1.ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá đặc điểm sinh trưởng, năng suất và hàm lượng anthocyanin của một số dòng lúa đen mới chọn tạo , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá đặc điểm sinh trưởng, năng suất và hàm lượng anthocyanin của một số dòng lúa đen mới chọn tạo