0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển của tập đoàn cẩm cù vụ thu đông năm 2018 và xuân hè năm 2019 tại gia lâm hà nội

93 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:48

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DƯƠNG TRẦN TRUNG ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN CẨM CÙ VỤ THU ĐÔNG NĂM 2018 VÀ XUÂN HÈ NĂM 2019 TẠI GIA LÂM- HÀ NỘI Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 8620110 Người hướng dẫn khoa học: TS Phùng Thị Thu Hà NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Dương Trần Trung i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Phùng Thị Thu Hà tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Thực vật học, Khoa Nông học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Dương Trần Trung ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn ix Thesis abstrach x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Nội dung nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.5.1 Những đóng góp 1.5.2 Ý nghĩa khoa học 1.5.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Giới thiệu chung cẩm cù 2.1.1 Vị trí phân loại, nguồn gốc phân bố 2.1.2 Đặc điểm thực vật học Cẩm cù 2.2 Yêu cầu sinh thái cẩm cù 2.2.1 Đất dinh dưỡng 2.2.2 Nước 2.2.3 Nhiệt độ độ ẩm 2.2.4 Ánh sáng 2.3 Kỹ thuật trồng chăm sóc hoa cẩm cù 2.4 Sâu bênh hại biện pháp phòng trừ 12 2.4.1 Sâu hại 12 2.4.2 Bệnh hại 12 2.5 Giá trị cẩm cù, tình hình sử dụng tiêu thụ cẩm cù 13 2.5.1 Giá trị Cẩm cù 13 iii 2.6 Đặc điểm mẫu giống cẩm cù nghiên cứu 15 2.6.1 Mẫu giống Cẩm cù ký sinh (Hoya parasitica) 15 2.6.2 Mẫu giống Cẩm cù Hoya sp Cao Bằng 15 2.6.4 Mẫu giống Cẩm cù Hoya dasyantha pink 17 2.6.5 Mẫu giống Cẩm cù Hoya villosa 17 2.6.6 Mẫu giống Cẩm cù H fungii pink 18 2.6.7 Mẫu giống Cẩm cù Hoya buotii 19 2.6.8 Mẫu giống Cẩm cù H pubicaly x RHP (Royal Hawaiian Purple) 19 2.6.9 Mẫu giống Cẩm cù Hoya mindorensis red star 20 2.6.10 Mẫu giống Cẩm cù Hoya obovata 20 2.6.11 Mẫu giống Cẩm cù Hoya erythrina 21 2.6.12 Mẫu giống Cẩm cù Hoya canosa 21 2.6.13 Mẫu giống Cẩm cù Hoya australis 22 2.6.14 Mẫu giống Cẩm cù Hoya globulosa 23 2.6.15 Mẫu giống Cẩm cù Hoya red buttons 23 2.6.16 Mẫu giống Cẩm cù Hoya hanhiae yellow 24 2.6.17 Mẫu giống Cẩm cù Hoya monetteae 24 2.6.18 Mẫu giống Cẩm cù Hoya jenier 25 2.6.19 Mẫu giống Cẩm cù Hoya pachyclada 25 2.6.20 Mẫu giống Cẩm cù Hoya hanhiae dark pink 26 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 27 3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 27 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 27 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 28 3.3 Nội dung nghiên cứu 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu theo dõi tiêu 28 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 31 4.1 Đặc điểm thực vật học mẫu giống cẩm cù nghiên cứu 32 4.1.1 Đặc điểm thân 32 4.1.2 Đặc điểm 33 4.1.3 Đặc điểm hoa 38 iv 4.2 Đánh giá sinh trưởng phát triển số mẫu giống cẩm cù nhân giống vơ tính phương pháp giâm cành 43 4.2.1 Tỷ lệ sống nhân giống phương pháp giâm cành 44 4.2.2 Động thái tăng trưởng chiều cao 46 4.2.3 Động thái phân cành cấp 49 4.2.4 Động thái tăng trưởng đường kính thân cành cấp 1: 51 4.2.5 Động thái tăng trưởng số cành cấp 53 4.2.6 Động thái tăng trưởng kích thước lá: 55 4.2.7 Các tiêu hoa 60 4.2.8 Tình hình sâu, bệnh hại biện pháp phịng trừ : 62 Phần Kết luận đề nghị 66 5.1 Kết luận 66 5.1.1 Đặc điểm hình thái 66 5.1.2 Đánh giá sinh trưởng phát triển 66 5.2 Đề nghị 67 Tài liệu tham khảo 68 v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 20 mẫu giống loài tập đoàn Cẩm cù 27 Bảng 3.2 Các mẫu giống thí nghiệm 28 Bảng 3.3 Các mẫu giống thí nghiệm 30 Bảng 4.1 Đặc điểm hình thái thân mẫu giống Cẩm cù nghiên cứu 32 Bảng 4.2 Đặc điểm hình thái mẫu giống Cẩm cù nghiên cứu .34 Bảng 4.3 Đặc điểm hoa mẫu giống Cẩm cù nghiên cứu 39 Bảng 4.4 Độ bền hoa cụm hoa Cẩm cù vụ 41 Bảng 4.5 Tỉ lệ sống mẫu giống Cẩm cù nhân giống phương pháp giâm cành vụ 45 Bảng 4.6 Động thái tăng trưởng chiều cao mẫu giống Cẩm cù vụ Thu Đông 46 Bảng 4.7 Động thái tăng trưởng chiều cao mẫu giống Cẩm cù vụ Xuân Hè 48 Bảng 4.8 Động thái phân cành cấp mẫu giống Cẩm cù vụ 50 Bảng 4.9 Động thái tăng trưởng đường kính thân cành cấp giống mẫu Cẩm cù vụ Thu Đông 51 Bảng 4.10 Động thái tăng trưởng đường kính thân cành cấp mẫu giống Cẩm cù vụ Xuân Hè 52 Bảng 4.11 Động thái tăng trưởng số cành cấp mẫu giống Cẩm cù vụ Thu Đông 53 Bảng 4.12 Động thái tăng trưởng số cành cấp mẫu giống Cẩm cù vụ Xuân Hè 54 Bảng 4.13 Động thái tăng trưởng kích thước mẫu giống Cẩm cù vụ Thu Đông 56 Bảng 4.14 Động thái tăng trưởng kích thước mẫu giống Cẩm cù vụ Xuân Hè 58 Bảng 4.15 Chỉ tiêu hoa giâm cành 60 Bảng 4.16 Động thái tăng trưởng kích thước đường kính nụ chiều dài cuống hoa mẫu giống Cẩm cù 61 Bảng 4.17 Các loại sâu bệnh hại Cẩm cù 62 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Quả hạt hoa Cẩm cù Hình 2.2 Cây Cẩm cù gieo từ hạt Hình 2.3 Nhân giống Cẩm cù từ giâm cành 10 Hình 2.4 Vi nhân giống Cẩm cù Hoya wightii ssp palniensis 11 Hình 2.5 Cẩm cù ký sinh (Hoya parasitica) 15 Hình 2.6 Cẩm cù Hoya sp Cao Bằng 16 Hình 2.7 Cẩm cù Hoya sp Lai Châu 16 Hình 2.8 Cẩm cù Hoya dasyantha pink 17 Hình 2.9 Cẩm cù Hoya villosa 18 Hình 2.10 Cẩm cù H fungii pink 18 Hình 2.11 Cẩm cù Hoya buotii 19 Hình 2.12 Cẩm cù H pubicaly x RHP (Royal Hawaiian Purple) 19 Hình 2.13 Cẩm cù Hoya mindorensis red star 20 Hình 2.14 Cẩm cù Hoya obovata 21 Hình 2.15 Cẩm cù Hoya erythrina 21 Hình 2.16 Cẩm cù Hoya canosa 22 Hình 2.17 Cẩm cù Hoya australis 22 Hình 2.18 Cẩm cù Hoya globulosa 23 Hình 2.19 Cẩm cù Hoya red buttons 23 Hình 2.20 Cẩm cù Hoya hanhiae yellow 24 Hình 2.21 Cẩm cù Hoya monetteae 24 Hình 2.22 Cẩm cù Hoya jenier 25 Hình 2.23 Cẩm cù Hoya pachyclada 25 Hình 2.24 Cẩm cù Hoya hanhiae dark pink 26 Hình 4.1 Đặc điểm thân mẫu giống Cẩm cù 33 Hình 4.2 Mặt mặt mẫu giống số (Hoya villosa) 37 Hình 4.3 Hệ gân lơng chim 37 Hình 4.4 Hệ gân chân vịt 37 Hình 4.5 Hình thái 15 mẫu giống Cẩm cù 37 Hình 4.6 Cụm hoa mẫu giống Cẩm cù 41 Hình 4.7 Độ bền hoa Cẩm cù vụ 42 Hình 4.8 Độ bền cụm hoa Cẩm cù vụ 43 vii Hình 4.9 Các mẫu giống Cẩm cù nhân giống vơ tính phương pháp giâm cành 44 Hình 4.10 Tỷ lệ sống mẫu giống Cẩm cù nhân giống giâm cành vụ 45 Hình 4.11 Động thái tăng trưởng chiều cao mẫu giống Cẩm cù vụ Thu Đông 47 Hình 4.12 Sự tăng trưởng chiều cao mẫu giống Cẩm cù vụ Thu Đơng 47 Hình 4.13 Động thái tăng trưởng chiều cao mẫu giống Cẩm cù vụ Xuân Hè 49 Hình 4.14 Sự tăng trưởng chiều cao mẫu giống Cẩm cù vụ Xuân hè 49 Hình 4.15 Động thái phân cành cấp mẫu giống Cẩm 50 Hình 4.16 Động thái tăng trưởng đường kính cành cấp mẫu giống Cẩm cù vụ Thu Đông 51 Hình 4.17 Động thái tăng trưởng đường kính cành cấp mẫu giống Cẩm cù vụ Xuân Hè 53 Hình 4.18 Động thái tăng trưởng số cành cấp mẫu giống Cẩm cù vụ Thu Đông 54 Hình 4.19 Động thái tăng trưởng số cành cấp mẫu giống Cẩm cù vụ Xuân Hè 55 Hình 4.20 Động thái tăng trưởng chiều dài mẫu giống Cẩm cù vụ Thu Đông 57 Hình 4.21 Động thái tăng trưởng chiều rộng mẫu giống Cẩm cù vụ Thu Đông 57 Hình 4.22 Động thái tăng trưởng chiều dài mẫu giống Cẩm cù vụ Xuân Hè 59 Hình 4.23 Động thái tăng trưởng chiều rộng mẫu giống Cẩm cù vụ Xuân Hè 59 Hình 4.24 Hình thái trình phát triển nụ hoa Cẩm cù 60 Hình 4.25 Hoa mẫu giống Cẩm cù Hoya hanhiae dark pink 61 Hình 4.26 Hoa mẫu giống Cẩm cù Hoya pachyclada 61 Hình 4.27 Bọ trĩ chích hút non Cẩm cù gây tượng xoăn 62 Hình 4.28 Bệnh đốm nâu Cẩm cù 63 Hình 4.29 Bệnh thối nhũn Cẩm cù 64 Hình 4.30 Nấm xâm nhập Cẩm cù từ vết chích hút trùng 65 Hình 4.31 Rệp vảy hại Cẩm cù 65 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Dương Trần Trung Tên luận văn: Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển tập đoàn Cẩm cù vụ thu đông năm 2018 xuân hè năm 2019 Gia Lâm- Hà Nội Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8620110 Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển giống Cẩm cù nhằm bảo tồn phát triển nguồn gen Cẩm cù Phương pháp nghiên cứu - Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn - Phương pháp xử lý số liệu theo chương trình Microsoft Excel 2013 - Thí nghiệm bố trí từ 8/2018 đến 8/2019 Kết kết luận Các mẫu giống Cẩm cù có dạng thân leo, thân màu xám chiếm chủ yếu Các mẫu giống Cẩm cù nghiên cứu có đơn, mọc đối, có hình dạng đa dạng, phiến hình trứng dạng đầu nhọn chiếm chủ yếu, dạng gốc hình trịn chiếm chủ yếu Màu xanh đậm chủ yếu Dạng hoa cụm xim - tán, mẫu giống có màu sắc hoa khác đa dạng Màu sắc cuống hoa màu sắc đài hoa trùng mẫu giống Độ bền hoa từ - ngày, độ bền cụm hoa từ -15 ngày Chiều cao tăng trưởng qua tuần theo dõi tuần gần mẫu giống chưa có phân nhánh, từ tuần trở tất mẫu giống phân nhánh Trong thời gian giâm cành có mẫu giống xuất hoa giống Hoya hanhiae dark pink Hoya pachyclada mẫu giống có mức độ nhiễm sâu bệnh mức trung bình nhẹ Như vậy, 15 mẫu giống Cẩm cù trồng thử nghiệm mẫu giống giâm cành vụ thu Thu Đông 2018 Xuân hè 2019 Gia Lâm - Hà Nội mang lại kết tốt Cây thích ứng tốt với điều kiện ngoại cảnh, sinh trưởng phát triển tương đối nhanh ix 16 14 (cm) 12 10 Chiều dài Hình 4.22 Động thái tăng trưởng chiều dài mẫu giống Cẩm cù Chiều rộng (cm) 1( tuần 3) Hình 4.23 Động thái tăng trưởng chiều rộng mẫu giống Cẩm cù vụ Xuân Hè 59 4.2.7 Các tiêu hoa Hình 4.24 Hình thái trình phát triển nụ hoa Cẩm cù Trong thời gian giâm cành có mẫu giống xuất hoa mẫu giống Hoya hanhiae dark pink giống Hoya pachyclada Bảng 4.15 Chỉ tiêu hoa giâm cành Chỉ tiêu Thời gian xuất h hoa Cụm hoa/cây Hoa/cụm Độ bền hoa (ng Độ bền cụm ho (ngày) Đặc điểm h 60 Hình 4.25 Hoa mẫu giống Cẩm cù Hoya hanhiae dark pink Hình 4.26 Hoa mẫu giống Cẩm cù Hoya pachyclada Bảng 4.16 Động thái tăng trưởng kích thước đường kính nụ chiều dài cuống hoa mẫu giống Cẩm cù Đ Đ 61 Đường kính nụ hoa chiều dài cuống hoa tăng nhanh sau ngày, sau ngày đạt kích thước tối đa Chiều dài cuống mẫu giống Cẩm cù Hoya pachyclada 2,6 cm mẫu giống Cẩm cù Hoya hanhiae dark pink 2,5 cm Đường kính hoa nở căng mẫu giống 1,5 cm, đường kính cụm hoa nở căng mẫu giống Cẩm cù Hoya pachyclada 6,4 cm mẫu giống Cẩm cù Hoya hanhiae dark pink 6,2 cm 4.2.8 Tình hình sâu, bệnh hại biện pháp phịng trừ : Tình hình sâu bệnh hại mẫu giống Cẩm cù thời gian theo dõi thể bảng Bảng 4.17 Các loại sâu bệnh hại Cẩm cù Sâu bệnh hại Bộ phận nhiễm sâu, bệnh Tỉ lệ nhiễm bệnh (%) Mẫu giốn g1 Cơn trùng chích hút Đốm nâu Thối nhũn Cơn trùng chích hút 1) Cơn trùng chích hút: Nguyên nhân: Xoăn bọ trĩ chích hút non Hình 4.27 Bọ trĩ chích hút non Cẩm cù gây tượng xoăn Trong thời gian theo dõi, ta nhận thấy mẫu giống bị nhiễm mức trung bình (21% - 50%) Trong mẫu giống số bị nhiễm xoăn nhiều 62 (28,4%) mẫu giống số bị nhiễm xoăn (24,8%) Tỉ lệ nhiễm bệnh mẫu giống khác dao động từ 26% đến 27% Biện pháp phòng trừ: Sử dụng thuốc Radiant 60 SC phun phòng non dài 1cm (vietnamnongnghiepsach, 2018) 2) Bệnh đốm nâu lá: Nguyên nhân: Bệnh đốm nâu nấm, nguồn bệnh từ đất nấm xâm nhập từ vết thương giới trùng chích hút Hình 4.28 Bệnh đốm nâu Cẩm cù Trong thời gian theo dõi, ta thấy mẫu giống nhiễm mức độ nhẹ (
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển của tập đoàn cẩm cù vụ thu đông năm 2018 và xuân hè năm 2019 tại gia lâm hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển của tập đoàn cẩm cù vụ thu đông năm 2018 và xuân hè năm 2019 tại gia lâm hà nội