0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn thành phố lai châu, tỉnh lai châu giai đoạn 2010 2017

99 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:47

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐỖ XUÂN THỦY ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2010 – 2017 Ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60 44 03 01 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Đức Viên PGS.TS Ngô Thế Ân NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Xuân Thủy i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực h ện luận văn, ngoà cố gắng thân tô nhận nh ều g úp đỡ, bảo tận tình thầy giáo; Sự giúp đỡ gia đình, đồng nghiệp nghành bạn bè Nhân dịp này, xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Trần Đức Viên, PGS.TS Ngơ Thế Ân tồn cán bộ, giảng viên Khoa Môi trường – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, người trực tiếp hướng dẫn thực đề tài tận tình truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho tơi q trình học tập, nghiên cứu công tác Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường; UBND thành phố Lai Châu; Cán Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh Lai Châu tạo điều kiện giúp đỡ thời gian theo học thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Xuân Thủy ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục đồ thị, sơ đồ viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Giả thuyết nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Hiện trạng môi trường nước mặt giới việt nam 2.1.1 Hiện trạng môi trường nước mặt giới 2.1.2 Hiện trạng môi trường nước mặt việt nam 2.1.3 Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước mặt việt nam 2.1.4 Thực trạng nước mặt tỉnh lai châu 12 2.2 Sử dụng số wqi đánh giá chất lượng mặt giới việt nam 13 2.2.1 Kinh nghiệm xây dựng wqi số quốc gia giới .13 2.2.2 Tình hình nghiên cứu wqi việt nam 17 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 20 3.1 Địa điểm nghiên cứu 20 3.2 Thời gian nghiên cứu 20 3.3 Đối tượng nghiên cứu/vật liệu nghiên cứu 20 3.4 Nội dung nghiên cứu 22 3.5 Phương pháp nghiên cứu 23 3.5.1 Phương pháp thu thập nghiên cứu tài liệu thứ cấp 23 iii 3.5.2 Phương pháp điều tra thực địa 24 3.5.3 Phương pháp xử lý số liệu 24 3.5.4 Phương pháp so sánh, phân tích, đánh giá 27 3.5.5 Phương pháp lập đồ 28 Phần Kết thảo luận 29 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội lai châu 29 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 4.2 Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt thành phố lai châu .38 4.2.1 Đánh giá thơng số hóa lý 40 4.2.2 Đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu 40 4.2.3 Đánh giá mức độ ô nhiễm chất dinh dưỡng hàm lượng vi sinh vật 41 4.2.4 Đánh giá chất lượng nước thông qua số wqi 42 4.3 Diễn biến chất lượng nước mặt thành phố lai châu giai đoạn 2010 – 2017 44 4.3.1 Diễn biến chất lượng môi trường nước mặt mùa mưa 44 4.3.2 Diến chất lượng môi trường nước mặt mùa khô 47 4.4 Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước mặt thành phố lai châu 52 4.4.1 Nước thải sinh hoạt 52 4.4.2 Rác thải sinh hoạt 54 4.4.3 Chất thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp 56 4.4.4 Chất thải từ hoạt động khác 56 4.5 Giải pháp nâng cao chất lượng nước mặt lai châu 60 4.5.1 Khó khăn, vướng mắc nâng cao chất lượng nước mặt 60 4.5.2 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước 61 Phần Kết luận kiến nghị 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 70 Tài liệu tham khảo 71 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt Bộ TNMT Bộ Tài nguyên Môi trường STNMT Sở Tài nguyên Môi trường SKH&CN Sở Khoa học Công nghệ SNN&PTNT Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn SGD&ĐT Sở Giáo dục Đào tạo TNMT Tài nguyên môi trường BVMT Bảo vệ môi trường ĐTM Đánh giá tác động mơi trường ONMT Ơ nhiễm mơi trường BCL Bãi chôn lấp KCN Khu công nghiệp CTR Chất thải rắn NXB Nhà xuất RTSH Rác thải sinh hoạt NTSH Nước thải sinh hoạt NM Nước mặt SXNN Sản xuất nông nghiệp VSV Vi sinh vật QCVN Quy chuẩn Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân KT-XH Kinh tế - Xã hội BĐKH Biến đổi khí hậu ĐBSH Đồng sông hồng ĐBSCL Đồng sông cửu long v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Phân bố dạng nước trái đất Bảng 2.2 Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước Bảng 2.3 Chất lượng môi trường nước Việt Nam năm 2006 Bảng 2.4 Các bệnh liên quan đến môi trường nước Kon Tum giai đoạn 2006 - 2010 Bảng 2.5 Thành phần NTSH khu dân cư Bảng 2.6 Ước tính lưu lượng thải lượng chất ô nhiễm NTSH đô thị giai đoạn 2006 - 2009 Việt Nam Bảng 2.7 Tổng lượng nước thải thải lượng chất ô nhiễm nước thải từ KCN vùng Đông Nam Bộ năm 2009 Bảng 2.8 Lựa chọn thông số chất lượng nước quan trọng với trọng số Bảng 2.9 Phân loại nguồn nước mặt theo số WQI Bảng 3.1 Danh mục điểm lấy mẫu ký hiệu mẫu Bảng 3.2 Thống kê nguồn thải theo vị trí quan trắc Bảng 3.3 Bảng quy định giá trị qi, BPi Bảng 3.4 Bảng quy định giá trị BPi qi DO% bão hòa Bảng 3.5 Bảng quy định giá trị BPi qi thông số pH Bảng 3.6 Các mức đánh giá chất lượng nước theo số WQI Bảng 4.1 Nhiệt độ tháng năm 2013 - 2016 Bảng 4.2 Độ ẩm tương đối tháng năm 2013 - 2016 Bảng 4.3 Lượng mưa tháng năm 2012 - 2016 Bảng 4.4 Dân số thành phố Lai Châu theo đơn vị hành chính, năm 2017 Bảng 4.5 Biến động dân số thành phố Lai Châu Bảng 4.6 Kết phân tích nước khu vực quan trắc thành phố Lai Châu năm 2017 Bảng 4.7 Giá trị WQI vị trí quan trắc địa bàn thành phố Lai Châu qua lần quan trắc năm 2017 Bảng 4.8 Chỉ số Chất lượng WQI hồ địa bàn thành phố mùa mưa, giai đoạn 2010-2017 vi Bảng 4.9 Chỉ số Chất lượng WQI cá hồ địa bàn thành phố mùa khô giai đoạn 2010 – 2017 47 Bảng 4.10 Chỉ số chất lượng nước WQI hồ nội thành giai đoạn 2010 – 2017 theo mùa 50 Bảng 4.11 Ước tính lượng nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu, 2017 53 Bảng 4.12 Các khu dân cư thải NTSH trực tiếp suối 54 Bảng 4.13 Lượng rác thải phát sinh thành phố Lai Châu, 2017 55 Bảng 4.14 Lượng nước thải phát sinh ngành nông nghiệp năm 2017 56 Bảng 4.15 Các sở sản xuất công nghiệp thành phố Lai Châu, 2017 57 Bảng 4.16 Lượng chất thải rắn phát sinh sở sản xuất 57 vii DANH MỤC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Hình 2.1 Tỷ lệ sử dụng nước số ngành Việt Nam năm 2010 10 Hình 3.1 Sơ đồ phương pháp lập đồ tính tải lượng nhiễm 28 Hình 4.1 Sơ đồ địa bàn nghiên cứu 29 Hình 4.2 Bản đồ độc dốc thành phố Lai Châu 30 Hình 4.3 Biến động nhiệt độ năm TP Lai Châu 32 Hình 4.4 Biến động ẩm độ năm TP Lai Châu 33 Hình 4.5 Biến động lượng mưa năm TP Lai Châu 34 Hình 4.6 Một số tiêu quan trắc chất lượng nước vị trí quan trắc 42 Hình 4.7 Chỉ số WQI tính tốn theo điểm quan trắc, mùa mưa 2017 .43 Hình 4.8 Chỉ số WQI tính tốn theo điểm quan trắc, mùa khơ 2017 43 Hình 4.9 Diễn biến số WQI mùa mưa qua năm 45 Hình 4.10 Diễn biến nồng độ số thơng số vị trí quan theo năm 2010 – 2017 46 Hình 4.11 Diễn biến số WQI vào mùa khô qua năm 48 Hình 4.12 Diễn biến nồng độ số thơng số vị trí quan trắc vào mùa khơ 49 Hình 4.13 So sánh giá trị WQI mùa mưa mùa khô giai đoạn 2010 – 2017 địa bàn thành phố Lai Châu 51 Hình 4.14 Lượng nước thải sinh hoạt thải địa bàn thành phố 53 Hình 4.15 Lượng rác thải sinh hoạt thải thành phố Lai Châu 55 Hình 4.16 Tải lượng nhiễm từ hoạt động sinh hoạt sản xuất nông nghiệp 59 viii đồng đến 1.000.000.000 đồng hành vi xả nước thải có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ mơi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, trừ trường hợp hành vi tội phạm môi trường + Đẩy mạnh hoạt động quan trắc, hoàn thiện mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt địa bàn thành phố, thiết lập hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm, giám sát biến động nguồn tài nguyên nước mặt nhằm cung cấp thông tin, liệu phục vụ cho công tác đánh giá môi trường, chất lượng nước mặt đề xuất phương án quản lý xử lý môi trường phù hợp theo thời kỳ phát triển Thành phố + Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt đến năm 2020 giai đoạn 2020 -2025 - UBND thành thố: Thực công tác quản lý môi trường địa bàn, tổ chức thu gom, cải tạo phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm môi trường; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường cụ thể: + Hoàn thiện máy đội ngũ cán quản lý môi trường từ cấp thành phố đến cấp xã, phường; doanh nghiệp lớn, vừa nhỏ; nâng cao lực quản lý lực lượng cảnh sát mơi trường địa phương Trong lực chuyên môn trung tâm quan trắc môi trường tỉnh phải đáp ứng nhu cầu thực tế k ểm sốt chất lượng mơ trường Xây dựng chương trình cụ thể để bổ sung biên chế, tuyển dụng cán có trình độ, lực chun mơn phù hợp vào vị trí cịn yếu thiếu + Cập nhật nâng cấp sở liệu tài nguyên nước, sở liệu tài nguyên môi trường địa bàn thành phố nhằm cập nhật liệu tài ngun mơi trường tồn ngành; tạo liên kết sở liệu cấp tỉnh với hệ thống sở liệu cấp thành phố Tăng cường khai thác sử dụng số liệu, thơng tin có khảo sát, điều tra bổ sung để xây dựng sở liệu tài nguyên môi trường địa bàn thành phố nhằm cung cấp kịp thời thông tin cần thiết môi trường cho quan quản lý Nhà nước để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội công tác kiểm tra, tra, xử lý vi phạm pháp luật mơi trường + Hồn thiện đồng chế, sách có liên quan đến đầu tư xây dựng quản lý vận hành hệ thống thoát nước xử lý nước thải để bảo vệ mơi trường nước sơng hồ, khuyến khích xã hội hóa đầu tư 63 + Thu phí xả thải: Hướng dẫn thu phí xử lý nước thải để tạo nguồn thu cho ngân sách, đầu tư vào hệ thống xử lý Để phí BVMT nước thải thực phát huy hết vai trị cơng cụ kinh tế quan trọng quản lý BVMT cần phải: Kiện tồn máy thu phí, đào tạo cán có chun mơn cơng tác thu phí Thu phí nước thải phải áp dụng với hộ dân cấp nước doanh nghiệp xả nước thải theo nguyên tắc người sử dụng người gây ô nhiễm phải trả tiền Hiện nay, mức thu phí áp dụng theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 phí bảo vệ mơi trường nước thải - SNN&PTNT: Chịu trách nhiệm công tác bảo vệ mơi trường kiểm sốt hoạt động ni trồng thủy sản - Sở Xây dựng: Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực quy hoạch sở hạ tầng đô thị, xây dựng hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải thị chống úng ngập cho Thành phố - Đài phát truyền hình tỉnh, quan báo chí trang web sở ban ngành thông tin rộng rãi đến tầng lớp thông tin trạng môi trường, sở gây ô nhiễm môi trường nước mặt tuyên dương, khen thưởng sở xử lý tốt nước thải Lấy truyền thông làm công cụ tác động đến đối tượng có liên quan Đối với doanh nghiệp: Dùng phương tiện truyền thơng (báo chí, đài phát truyền hình) việc thơng tin chương trình tun truyền môi trường nước - SKHCN: Tổ chức buổi giới thiệu công nghệ sản xuất sạch, công nghệ xử lý nước thải, phổ biến ưu đãi khác việc doanh nghiệp tham gia BVMT Ngoài tổ chức buổi gặp mặt lắng nghe ý kiến, nguyện vọng doanh nghiệp phổ biến hướng dẫn doanh nghiệp thực thi luật sách mơi trường ban hành - SGD&ĐT: Tổ chức thi tìm hiểu mơi trường nước tổ chức thi nghệ thuật (hội họa, nhiếp ảnh điện ảnh) với đề tài môi trường nước bảo vệ môi trường nước Xây dựng chương trình phổ biến kiến thức nhà trường; tổ chức tham quan, ngoại đến địa điểm ô nhiễm địa điểm làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên nước cho đối tượng khác từ học sinh, sinh viên ban ngành đoàn thể Gắn kết nội dung mơi trường vào hoạt động Đồn – Hội địa phương: - Các tổ chức đoàn thể tỉnh tổ chức buổi nói chuyện mơi trường, buổi sinh hoạt chun mơn có lồng ghép vấn đề bảo vệ môi trường 64 nước mặt cụ thể: lồng ghép vào nội dung tuyên truyền dịch bệnh, lớp học khuyến nông, hoạt động đồn niên, hội nơng dân hội cựu chiến binh, Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cần nâng cao nhận thức thông qua hoạt động tuyên truyền miệng, lồng ghép với sinh hoạt văn hóa làng thơng qua già làng, trưởng thơn - Các Sở, ban, ngành khác: Phối hợp với STNMT, Sở xây dựng công tác bảo vệ môi trường theo chức quản lý nhà nước giao 4.5.2.2 Giải pháp khoa học, công nghệ - Theo nghiên cứu gần lựa chọn 04 công nghệ thử nghiệm thành công, tiêu ô nhiễm giảm đáng kể, đạt yêu cầu chất lượng nước Qui chế thử nghiệm, bao gồm: + Công nghệ “Xử lý giảm thiểu ô nhiễm nước mặt công nghệ quản lý tổng hợp thuỷ vực” Công ty Cổ phần Xanh, áp dụng hồ có lượng nước thải bổ cập nhiều Chất lượng nước hồ diễn biến theo chiều hướng giảm dần nồng độ chất ô nhiễm Cảm quan tất hồ, nước giảm mùi hôi rõ rệt + Công nghệ “Phục hồi cảnh quan hồ giải pháp tổ hợp sinh học kết hợp với phương pháp kết tủa” Viện Hoá học - Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, áp dụng hồ tĩnh, khơng có nước thải chảy vào Cơng nghệ tổ hợp hạn chế trình trao đổi chất lớp bùn đáy với lớp nước bảng PAC hệ thống thủy thực vật Trong trình xử lý cần thiết sử dụng hoá chất ức chế tảo Công nghệ phát huy hiệu xử lý ô nhiễm cao, sau xử lý chất lượng nước hồ, nồng độ chất ô nhiễm ổn định mức thấp Sau q trình xử lý nhiễm, vệ sinh môi trường hồ cải thiện, hệ thủy sinh vật phát triển tốt chăm sóc thường xun, khơng cịn tượng cá chết, khơng cịn mùi hôi, cộng đồng dân cư xung quanh ghi nhận + Công nghệ dùng tổ hợp giải pháp Cơ - Sinh - Hoá học Trung tâm Nghiên cứu công nghệ môi trường Phát triển bền vững (thuộc trường Đại học Khoa học tự nhiên; áp dụng với hồ có lượng nước thải bổ cập phù hợp với cơng suất trạm xử lý, có vị trí, diện tích nguồn điện để lắp đặt trạm xử lý bờ Công nghệ xử lý chủ yếu chế phẩm Sanbos Oxi Waterclear Nutri nhập từ Đức, sản phẩm sử dụng phổ biến nhiều quốc gia giới có văn phòng đại diện phân phối Việt Nam 65 + Công nghệ “Vi sinh IDRABEL – Vương quốc Bỉ” Viện Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Mỹ La tinh phối hợp với Trung tâm tư vấn Công nghệ môi trường (Tổng cục Môi trường); áp dụng ao, hồ có trầm tích bùn đáy nhiều, lượng nước thải bổ cập Cơng nghệ vi sinh IDRABEL sử dụng chế phẩm Bio-Vase Bio-Col phun, rải bề mặt hồ cống thải dẫn nước vào hồ nhằm xử lý chất ô nhiễm phân hủy bùn đáy - Giải pháp áp dụng khoa học kỹ thuật đầu tư sở hạ tầng đại + Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị Xây dựng hệ thống thu gom tách riêng nước mưa nước thải sinh hoạt khu dân cư, hạn chế khối lượng nước thải cần xử lý, xử lý tận dụng nước mưa vào mục đích phù hợp để hạn chế khai thác nước ngầm nước mặt Hoàn thiện bãi chôn lấp, xử lý rác thải hợp vệ sinh, đồng thời đầu tư nhà máy xử lý rác thành phố + Đầu tư xây dựng hệ thống trạm quan trắc chất lượng nước tự động: xây dựng song song hai hệ thống quan trắc sau: Hệ thống quan trắc chất thải: quan trắc hệ thống xử lý nước thải sở sản xuất 4.5.2.3 Giải pháp tài - Về nguồn vốn: Nguồn vốn bảo vệ mơi trường thường lấy từ kinh phí bảo vệ môi trường trung ương, tỉnh, ngân sách nghiệp mơi trường tỉnh Để đa dạng hóa nguồn vốn cho nhiệm vụ bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Lai Châu cần Thành lập tăng cường hoạt động Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Lai Châu Bổ sung vào nguồn vốn quỹ bảo vệ môi trường địa phương sở gây quỹ tự nguyện doanh nghiệp doanh nhân, tổ chức quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể xã hội Mở rộng việc thực biện pháp thu phí bảo vệ mơi trường áp dụng cho việc xử lý chất thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn), thu phí bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư bảo vệ môi trường quan trọng địa bàn, dự án bảo vệ mơi trường có giá trị phúc lợi xã hội cao lâu dài Khuyến khích khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư tổ chức, cá nhân nước Tăng cường nâng cao hiệu đầu tư kinh phí bảo vệ mơi trường địa phương tương xứng với mức tối thiểu 1% tổng chi ngân sách tỉnh, đề nghị tăng tỷ lệ chi cho nghiệp môi trường theo tỷ lệ tang GDP - Tăng cường vận động ODA với lãi suất thấp, ưu đãi, thời gian ân hạn dài JICA; Chính phủ Bỉ, Pháp; Ưu tiên bố trí nguồn vốn cho đầu tư phát triển hệ thống thoát nước xử lý nước thải, bảo vệ môi trường nước sông, hồ; 66 Triển khai áp dụng hình thức đầu tư phát triển cơng trình bảo vệ nguồn nước sơng hồ phù hợp BT, BOT, PPP nguồn vốn khác - Tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật xã hội đồng bộ, đại, trọng tâm xây dựng hệ thống cấp nước xử lý nhiễm mơi trường Hồn thành việc xây dựng hệ thống cấp nước, hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải riêng biệt - Thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước; nghiên cứu đề xuất chương trình, dự án cải tạo, nâng cấp, xử lý làm nguồn nước, phục hồi môi trường hồ, ao, kênh, mương, đoạn sông bị cạn kiệt, ô nhiễm địa bàn Thành phố 4.5.2.4 Công tác giáo dục tuyên truyền - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho người dân để họ ý thức trách nhiệm thân cộng đồng, với môi trường sống xung quanh qua ngày môi trường năm ngày “ Nước giới” Giáo dục ý thức trách nhiệm cộng đồng, nâng cao dân trí xã hội đầu tư xây dựng, vận hành đô thị xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Trong công tác quản lý hồ cần tham gia cộng đồng để hiệu hơn, để người dân cần có ý thức bảo vệ hồ bảo vệ mơi trường sống thân - Cần có giải pháp cụ thể phối hợp tổ chức để thực Các sở, ngành thành phố cần chủ động phối hợp với quan, đơn vị quyền quận tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức công tác bảo vệ, quản lý môi trường nước sông hồ, chống lấn chiếm sơng, hồ, giữ gìn vệ sinh mơi trường xả thải quy định Vận động sách - Tổ chức thi, sáng kiến môi trường quy mô cấp Thành phố; xây dựng gương điển hình cơng tác bảo vệ mơi trường, bao gồm tất đối tượng: nhà quản lý, nhà sản xuất, nhà khoa học, thiếu niên,… - Tổ chức trì đối thoại, diễn đàn mơi trường nhiều hình thức nhà hoạch định sách nhà quản lý mơi trường để thơng tin kịp thời khó khăn, vướng mắc q trình thực thi sách kịp thời đưa phương hướng giải - Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn môi trường; thực nghiêm túc văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường, thường xuyên cập 67 nhập văn mới, công nghệ mới, sáng kiến lĩnh vực bảo vệ môi trường phục vụ có hiệu cơng tác quản lý nhà nước địa bàn Thành phố Huy động xã hội - Xây dựng đào tạo có lựa chọn “cán nịng cốt” cho nhóm mạng lưới truyền thơng mơi trường; thiết lập chế chia sẻ thông tin, nâng cao kĩ truyền thông; hỗ trợ thực sáng kiến truyền thơng nhóm mạng lưới truyền thông đưa ra; nhằm tạo đội ngũ cán làm cơng tác truyền thơng mơi trường có kỹ tốt cho Thành phố - Thực tuyên truyền gương sáng, hành động đẹp người dân công tác bảo vệ môi trường, phát vi phạm môi trường Truyền thông thay đổi hành vi - Thực thông tin truyền thông tất phương diện: báo nói, báo viết, báo điện tử… để đưa tin phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật vấn đề BVMT; Tạo diễn đàn mạng để thảo luận trao đổi thông tin liên quan đến tất lĩnh vực bảo vệ môi trường, thực thi pháp luật bảo vệ môi trường, áp dụng cho tất đối tượng có khả tiếp cận internet - Đa dạng hóa hình thức truyền thơng mơi trường (tổ chức kiện, triển lãm môi trường, tờ rơi, áp phích, hiệu…) đa dạng hóa thơng tin truyền thông cho phù hợp với đối tượng truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức môi trường, hướng tới thay đổi hành vi người dân - Xây dựng chiến dịch truyền thông bảo vệ mơi trường thiết thực, cụ thể có biện pháp trì tính bền vững hoạt động truyền thơng sau kết thúc chiến dịch, ví dụ như: dọn rác ven hồ, quân làm đường phố… - Nâng cao chất lượng giám sát cộng đồng dân cư vấn đề bảo vệ môi trường thông qua hoạt động khen thưởng, tuyên dương điển hình tốt phương tiện thông tin truyền thông; tuyên truyền, công bố rộng rãi thông tin chất lượng môi trường, hoạt động bảo vệ môi trường thành phố định kỳ hàng tháng phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết giám sát Thiết lập đường dây nóng để người dân biết kịp thời phản ánh tượng gây ô nhiễm môi trường tới quan cấp biết có giải pháp ứng phó kịp thời 68 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Nước mặt đóng vai trị quan trọng KTXH nói chung chất lượng mơi trường nói riêng Nước mặt thành phố Lai Châu khơng có ý nghĩa mặt môi trường, cảnh quan, nâng cao chất lượng sống nhân dân Là nơi tiêu thoát nước đợt mưa lớn thành phố Là phổi xanh điều hịa tiểu khí hậu khu vực Ngồi cịn nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt khối dân cư thành phố Qua kết nghiên cứu phạm vi đề đưa số kết luận sau Nhìn chung năm 2017 tất vị trí quan trắc địa bàn thành phố Lai Châu chất lượng môi trường nước mặt điểm quan trắc NM9 (xã Nậm Lỏng) (NM8) phường Quyết Thắng tốt Tại điểm chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần có biện pháp xử lý thích hợp Tuy nhiên điểm quan trắc tương ứng với xã, phường cịn lại chất lượng nước có dấu hiệu bị ô nhiễm đặc biệt khu vực NM3 (Hồ Thượng, phường Tân Phong), khu vực NM7 (phường Đoàn Kết) khu vực NM1 (suối Nậm So xã Sang Thàng) số số vượt ngưỡng so sánh theo (QCVN 08:2008 – A2), mục đích tưới tiêu thủy lợi (QCVN 08:2008 - B1) Xu hướng biến đổi chất lượng nước vị trí quan trắc giai đoạn từ năm 2010 – 2017 chất lượng nước giảm rõ rệt từ 9/9 vị trí chất lượng nước sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt (năm 2010) đến năm 2017 có 4/9 vị trí quan trắc dùng để xử lý cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần phải có biện pháp xử lý thích hợp, 5/9 vị trí quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng cho mục đích tưới tiêu cho mục đích tương đương khác bị suy giảm nghiêm trọng vị trí quan trắc NM3 (nước Hồ Thượng) (chỉ số WQI từ 91,6 năm 2010 đến năm 2017 số WQI giảm xuống 60) Chỉ số chất lượng môi trường nước hồ nội thành qua 02 mùa (mùa mưa mùa khô) giai đoạn 2010 - 2017 thấy có biến động không đồng qua năm Chỉ số WQI vào mùa khô qua năm từ 2010 đến 2017 dao động từ 62,6 đến 96,0 Xu chất lượng nước giảm rõ, đặc biệt 2017 69 Chỉ số WQI đợt năm 2017 giảm từ 4,1% đến 27,2% so với năm 2010; Vị trí có số WQI giảm lớn khu vực (NM6 – phường Đông Phong) 5.2 KIẾN NGHỊ Do thời gian nghiên cứu có hạn, số điểm quan trắc cịn nên đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt mang tính đại diện Kết đánh giá chưa phản ánh xác diễn biến chất lượng nước địa bàn toàn thành phố Lai Châu Với hạn chế trên, xin đưa số kiến nghị sau đây: Tăng cường kinh phí phục vụ cho công tác điều tra nguồn thải quan trắc Tăng số điểm quan trắc nước mặt thành phố, thiết lấp số trạm quan trắc môi trường nước mặt thủy vực lớn địa bàn thành phố Tăng cường quản lý bảo vệ tài nguyên nước theo lưu vực kết hợp với ranh giới hành để cơng tác quản lý có hiệu Cần tiến hành khảo sát, quan trắc, phân tích chất lượng nguồn nước mặt với quy mơ tần suất lớn để có số liệu đầy đủ phục vụ cho việc đánh giá xác mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt tỉnh Tăng cường hình thức tham gia, hỗ trợ trực tiếp cộng đồng dân cư quanh thủy vực cho quan quản lý môi trường việc giảm thiểu ô nhiễm phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước mặt Thực dự án cải tạo chất lượng nước thành phố Lai Châu có 02 suối với tổng chiều dài khoảng 11,2km Suối Nậm So từ Tả Lèng qua xã San Thàng, xã Thèn Sin hồ vào dịng Nậm Na suối Gia Khâu Gia Khâu, xã Nậm Lỏng để hạn chế tác động xấu ô nhiễm nước người sinh vật sống quanh lưu vực sông Phối hợp chặt chẽ quan chuyên mơn cấp quyền địa phương quản lý nước hồ, phân công trách nhiệm rõ ràng cho phận, quan quản lý Các quan bên lĩnh vực hạ tầng đô thị cần xin nguồn kinh phí từ Ủy ban thành phố để cải tiến, nâng cấp hệ thống thoát nước thành phố nhằm giảm áp lực nước thải lên nguồn tài nguyên nước mặt thành phố Cán quản lý môi trường xây dựng sổ tay công tác BVMT Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân công tác bảo vệ môi trường bảo vệ nguồn nước, sử dụng tuần hoàn tiết kiệm nước./ 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Bộ TNMT (2006) Báo cáo môi trường Quốc gia 2006: Hiện trạng môi trường nước ba lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy, hệ thống sông Đồng Nai Bộ TNMT (2008) Báo cáo môi trường Quốc gia 2008: Môi trường làng nghề Việt Nam Bộ TNMT (2008) QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt Bộ TNMT (2009) QCVN 08:2008/ BTNMT – Môi trường khu công nghiệp Việt Nam Bộ TNMT (2010) Báo cáo môi trường Quốc gia 2010: Tổng quan môi trường Việt Nam Bộ TNMT (2012) Báo cáo môi trường Quốc gia 2012: Môi trường nước mặt Chi cục Thống kê thành phố Lai Châu (2017) Báo cáo hệ thống tiêu thống kê năm Cục Quản lý tài nguyên nước (2004) Hồ sơ tài nguyên nước quốc gia năm 2004 Hà nội, tr 17,25, 34 Lê Huy Bá (2002) Tài nguyên môi trường phát triển bền vững NXB Khoa học kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, ngày 21/12/2002 10 Huỳnh Thu Hà Võ Văn Bé (2003) Môi trường người, NXB Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, ngày 15/4/2003 11 Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên WWF (2007), Các dịng sơng lớn bị đe dọa Ngày 21/3/2007 12 Hà Thị Thu Trang (2013) Đánh giá trạng chất lượng nước mặt Đầm Vạc, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Khóa luận tốt nghiệp, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam 13 Lê Quốc Tuấn (2013) Tài nguyên nước trạng sử dụng nước Báo cáo khoa học Môi trường, NXB - Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh TP HCM, năm 2013 14 Thành ủy Lai Châu (2017) BC tình hình thực nhiệm vụ trị Thành ủy Lai Châu, 2017) 71 15 Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Lai Châu (2014) Báo cáo kết quan trắc trạng môi trường tỉnh Lai Châu năm 2014 16 Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Lai Châu (2015) Báo cáo kết quan trắc trạng môi trường tỉnh Lai Châu năm 2015 17 Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Lai Châu (2016) Báo cáo kết quan trắc trạng môi trường tỉnh Lai Châu năm 2016 18 Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Lai Châu (2017) Báo cáo kết quan trắc trạng môi trường tỉnh Lai Châu năm 2017 19 Trung tâm Quan trắc môi trường, tỉnh Lai Châu (2010) Báo cáo kết quan trắc trạng môi trường tỉnh Lai Châu năm 2010 20 Trung tâm Quan trắc môi trường, tỉnh Lai Châu (2011) Báo cáo kết quan trắc trạng môi trường tỉnh Lai Châu năm 2011 21 Trung tâm Quan trắc môi trường, tỉnh Lai Châu (2012) Báo cáo kết quan trắc trạng môi trường tỉnh Lai Châu năm 2012 22 Trung tâm Quan trắc môi trường, tỉnh Lai Châu (2013) Báo cáo kết quan trắc trạng môi trường tỉnh Lai Châu năm 2013 23 Sở TNMT tỉnh Lai Châu (2015) Báo cáo trạng môi trường tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015 24 Viện nước quốc tế SIWWI (2013) Tạp chí Tuần lễ nước giới Ngày 5/9/2013; II Tài liệu tham khảo từ internet: 25 Ann M Veneman (2006) Nguồn nước ô nhiễm, tác nhân ảnh hưởng đến tương lai trẻ http://afamily.vn/nguon-nuoc-o-nhiem-tac-nhan-anhhuong-den-tuong-lai-con-tre-20160601045744681.chn 01/6/2016 26 Trần Thanh Xuân (2010) Tài nguyên nước mặt thách thức tương lai http://www.climategis.com/2010/12/tai-nguyen-nuoc-mat-vietnam-va-nhung.html/ Thứ 6, 13/3/2015 III Tài liệu tham khảo tiếng Anh: 27 Chiras, D.D (1991) Environmental science Action for a sustainable development The Benjamin/Cummings Publ Company, 549 p 28 Metcalf&Eddy (1991) Wastewater Engineering Treatment, Disposal, Reuse Third Edition 29 Ston F (1999) Pollution river in the U.S 72 PHIẾU ĐIỀU TRA CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Phiếu điều tra số: Địa bàn điều tra: PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN Tên chủ hộ: Lai Châu Địa chỉ: Bản Dân tộc: Trình độ văn hóa chủ hộ: Tổng số nhân hộ: PHẦN II: NỘI DUNG PHỎNG VẤN II.1 Nguồn tài nguyên nước: 1.Hiện nay, nguồn nước Ông/Bà sử dụng là: Nước máy; Nước giếng khoan độ sâu (m); Giếng đào sâu (m); Nguồn khác (mó nước, ao, hồ, sông, suối, ) Lượng nước sử dụng có đủ khơng? Có; Khơng Thời điểm thiếu nước: khoảng tháng Vào khoảng tháng đến tháng .hàng năm Nguồn cung cấp nước so với trước có khác khơng? - Cách năm - Cánh năm - Cách 10 năm Nước sử dụng vào mục đích gì? Sinh hoạt; Đã có quan chức đến kiểm tra chất lượng nước mà gia đình sử dụng chưa? Có, tên quan: Khơng có II.2 Tài ngun đất Diện tích đất canh tác gia đình: ha, đất ruộng, nương ha; đất khác: 73 Hình thức canh tác? Thâm canh; Sản lượng trồng canh tác đất tăng hay giảm so với năm trước? Tăng Gia đình có biện pháp cải tạo đất sau sử dụng khơng? Có; Có quan chức hướng dẫn kỹ thuật biện pháp canh tác khơng? Có; Gia đình có sử dụng phân bón nơng nghiệp khơng? Có; Gia đình có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nơng nghiệp khơng? Có; II.3 Kinh tế gia đình Nguồn thu nhập từ gia đình từ: Nơng nghiệp; Kinh doanh; Gia đình có làm thêm nghề phụ khơng? Có, nghề II.4 Các vấn đề vệ sinh môi trường Nguồn nước dùng cho sinh hoạt gia đình có lọc qua hệ thống lọc: Khơng; Nguồn nước gia đình ta sử dụng cho ăn uống có gặp vấn đề về? Mùi Nước thải gia đình có thu gom xử lý khơng? Có, xử lý phương pháp: Không, nước thải đổ vào: Hệ thống cống thải chung bản/xã; Thải trực tiếp môi trường, lý do: Chất lượng nước sông, suối, ao, hồ gần nhà: Tốt 74 5.Môi trường khơng khí nơi gia đình sinh sống: Trong lành; 6.Trong gia đình Ơng/bà loại rác thải thải trung bình ngày ước khoảng: < kg 7.Rác thải gia đình đổ đâu? Hố rác riêng Đổ rác tùy nơi Đổ rác bãi rác chung Hợp đồng với công ty thu gom xử lý rác thải Rác thải khu vực gia đình sống có thường xun thu gom khơng? Có Khơng Nếu có bao lâu/lần: Cơ quan quản lý địa phương có thường xun đơn đốc nhắc nhở việc vệ sinh môi trường xung quanh khơng? Có Nếu có lần/năm: 10 Kiểu nhà vệ sinh gia đình Ơng/bà sử dụng là: Khơng có Hố xí đất 11 Nhà vệ sinh chồng trại ni chăn ni gia đình Ông/Bà cách xa khu nhà nào? Nhà vệ sinh tách riêng chuồng trại liền kề khu nhà ở; Chuồng trại tách riêng nhà vệ sinh liền kề khu nhà ở; Cả nhà vệ sinh, Chuồng liền kề khu nhà ở; Cả nhà vệ sinh chuồng trại xa tách riêng khu nhà ở; 12 Gia đình thường xuyên sử dụng loại phân bón nào? Khơng dùng Phân bón hóa học Phân vi sinh Phân nguyên không ủ Phân ủ Loại khác 75 13 Gia đình có thường xun phải nhờ đến giúp đỡ y tế ko? Khơng Có với bình quân .lần/năm - Các loại bệnh thường xuyên mắc phải thành viên gia đình? 14 Địa phương xảy cố chưa? môi trường Nguyên nhân: II.5 Các vấn đề phúc lợi xã hội, chương trình dự án liên quan đến thực chương trình xây dựng nơng thơn Ơng/bà tun truyền, phổ biến kiến thức chương trình xây dựng nông thôn quan chức địa phương chưa? Khơng Có, thời gian , tần suất lần/năm - Nếu có! + Ơng/bà kiến thức chương trình xây dựng nơng thơn là? Dễ hiểu Khó hiểu + Cách thức tuyên truyền quan nhà nước vấn đề xây dựng nông thôn theo nhận định ông bà phù hợp hay chưa phù hợp với ơng bà? Có Chưa + Ông/bà nhận định việc thực tiêu chí xây dựng nơng thơn mới? Khó thực hiện; Có thể thực - Nếu khơng! + Ơng/bà có săn sang tham gia chương trình tun truyền, phổ biến kiến thức xây dựng nông thôn quan ban ngành, đồn thể khơng? Săn sàng tham gia, Không tham gia, lý do: Trước Ơng/bà có phổ biến kiến thức vệ sinh môi trường nơi cư trú khơng? Khơng, Có Nếu có, ơng/bà tiếp nhận thông tin từ nguồn nào? Từ cộng đồng Từ đài phát địa phương Từ lớp tập huấn Từ nguồn khác - Gia đình ơng/bà tham gia hoạt động vệ sinh môi trường chung địa phương: .hoạt động; 76 Ông/bà nhận thấy tham gia người dân chương trình nào? Ít tham gia Tham gia tích cực II.6 Kiến nghị, đề xuất Ơng/bà có kiến nghị đề xuất chương trình xây dựng nơng thơn địa phương: Cảm ơn hợp tác Ông/bà! NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN NGƯỜI PHỎNG VẤN 77 ... NGHIÊN CỨU - Đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2010 - 2017 - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất lượng nước mặt địa bàn thành phố Lai Châu 1.4 PHẠM... Thu thập tài liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt địa bàn thành phố Lai Châu, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt môi trường nước mặt địa bàn tỉnh Lai Châu - Các văn quy phạm pháp... nhằm trì phát huy giá trị mơi trường, văn hóa, giá trị lịch sử Từ lý trên, đề tài ? ?Đánh giá dễn biến chất lượng nước mặt địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2017? ?? thực 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn thành phố lai châu, tỉnh lai châu giai đoạn 2010 2017 , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn thành phố lai châu, tỉnh lai châu giai đoạn 2010 2017