0

(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý đến phát triển sản xuất bưởi đoan hùng, tỉnh phú thọ

129 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:47

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN HỒNG AN ẢNH HƯỞNG CỦA CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT BƯỞI ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Trọng Bình NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan làcông trinh̀ ngh iên cứu của r iêng tôi, các kết ngh iên cứu đươcc̣ trinh̀ bày luận văn này là hoàn toàn trung thực , khách quan và chưa sử dụng để bảo vê c̣lấy bất kỳhocc̣ vi nào Tôi xin cam đoan rằng mọ i giúp đỡ cho việc thực luận văn này cảm ơn, các thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Hoàng An i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình của các thầy giáo, giúp đỡ, động viên của ban bè, đồng nghiệp và gia đình Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép bày tỏ lịng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới TS Vũ Trọng Bình tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian và tao điều kiện cho tơi suốt quá trình học tập và thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tao, Bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi quá trình học tập, thực đề tài và hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn các quan, đơn vị của huyện giúp đỡ và tao điều kiện cho tơi suốt quá trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, ban bè, đồng nghiệp tao điều kiện thuận lợi và giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày… tháng… năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Hoàng An ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng .vii Danh mục sơ đồ, hình, biểu đồ .ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract .xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng và pham vi nghiên cứu .3 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Pham vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp và ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Phần Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Đặc điểm và vai trò của sản xuất nông nghiệp 11 2.1.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của dẫn địa lý đến phát triển sản xuất .14 2.2 Cơ sở thực tiễn 17 2.2.1 Kinh nghiệm của số quốc gia giới 17 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 24 Phần Phƣơng pháp nghiên cứu 29 3.1 Đặc điểm điều kiện địa bàn nghiên cứu 29 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 29 3.1.2 Đặc điểm điều kiện xã hội .31 3.1.3 Đặc điểm phân vùng trồng bưởi huyện Đoan Hùng 32 iii 3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 3.2.1 Phương pháp lựa chọn địa điểm nghiên cứu 33 3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 34 3.2.3 Phương pháp xử lý thông tin số liệu và phân tích 36 3.2.4 Một số tiêu phản ánh tình hình phát triển sản xuất bưởi Đoan Hùng .37 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 38 4.1 Tình hình sản xuất bưởi đoan hùng, tỉnh Phú Thọ 38 4.1.1 Các chủ trương, sách phát triển sản xuất Bưởi của địa phương .38 4.1.2 Hiện trang sản xuất Bưởi 39 4.1.3 Tình hình thị trường và quảng bá sản phẩm 55 4.1.4 Mơ hình quản lý, khai thác dẫn địa lý 56 4.2 Ảnh hưởng của dẫn địa lý đến phát triển sản xuất bưởi Đoan Hùng năm qua 62 4.2.1 Ảnh hưởng của dẫn địa lý đến quy mô sản xuất bưởi Đoan Hùng 62 4.2.2 Ảnh hưởng của dẫn địa lý đến nhận thức của hộ trồng bưởi, hộ kinh doanh và người tiêu dùng 68 4.2.3 Ảnh hưởng của dẫn địa lý đến Chuỗi giá trị Bưởi 77 4.2.4 Ảnh hưởng của dẫn địa lý đến hiệu kinh tế, xã hội, môi trường 79 4.2.5 Điểm manh, điểm yếu, hội và thách thức của dẫn địa lý đến phát triển sản xuất bưởi Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 4.3 81 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng dẫn địa lý đến phát triển sản xuất bưởi Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 84 4.3.1 Căn cứ đê xuất giải pháp 84 4.3.2 Giải pháp hoàn thiện máy, thực cải cách hoàn thiện văn pháp lý của quan nhà nước 4.3.3 85 Tăng cường công tác đao của nhà nước, phối hợp các ban ngành, phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân từ huyện đến sở công tác quản lý 85 4.3.4 Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoach để hình thành các vùng sản xuất bưởi tập trung 4.3.5 93 Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững thương hiệu bưởi đặc sản Đoan Hùng iv 93 4.3.6 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quy trình canh tác, sản xuất Bưởi Đoan Hùng 95 4.3.7 Giải pháp thị trường 96 Phần Kết luận kiến nghị .97 5.1 Kết luận 97 5.2 Kiến nghị 98 5.2.1 Đối với Tỉnh, địa phương 98 5.2.2 Kiến nghị với chuyên gia 98 5.2.3 Kiến nghị với nông dân 99 Tài liệu tham khảo .100 Phụ lục 103 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT C h ữ Nghĩa tiếng Việt v i ế t t ắ t C D Đ L Chỉ dẫn địa lý H Đ N D Hợp tác xã H T X Phát triển nông thôn Hội đồng nhân dân Khoa học công nghệ Ủy ban nhân dân K H C N P T N T U B N D vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Văn sách phát triển sản xuất bưởi huyện Đoan Hùng qua các năm 38 Bảng 4.2 Đặc điểm đặc thù cảm quan và các tiêu phân tích chất lượng của bưởi Bằng Luân 40 Bảng 4.3 Đặc điểm phân loai bưởi Bằng Luân 41 Bảng 4.4 Đặc điểm đặc thù cảm quan và các tiêu phân tích chất lượng của bưởi Sửu 42 Bảng 4.5 Lượng phân bón năm đầu sau trồng cho bưởi Đoan Hùng (Tính cho cây) 43 Bảng 4.6 Lương phân bón cho thời kỳ kinh doanh (tính cho cây) 44 Bảng 4.7 Diện tích số câu lâu năm của huyện Đoan Hùng 63 Bảng 4.8 Diện tích bưởi tỉnh của Huyện Đoan Hùng với tỉnh Phú Thọ 63 Bảng 4.9 Sản lượng và suất bưởi tai huyện Đoan Hùng qua năm 64 Bảng 4.10 Giá bán Bưởi Đoan Hùng trước và sau có bảo hộ dẫn địa lý 66 Bảng 4.11 Đánh giá của người trồng bưởi Đoan Hùng thay đổi diện tính sản xuất sau có dẫn địa lý Bảng 4.12 Đánh giá của người trồng bưởi Đoan Hùng thay đổi 67 suất và sản lượng bưởi Đoan Hùng sau có dẫn địa lý 68 Bảng 4.13 Bảng tổng hợp nhận thức của hộ trồng bưởi, hộ kinh doanh và người tiêu dùng dẫn địa lý bưởi Đoan Hùng 69 Bảng 4.14 Bảng tổng hợp mức độ hiểu biết dẫn địa lý bưởi Đoan Hùng .69 Bảng 4.15 Đánh giá dẫn địa lý tác động tốt đến quy hoach vùng trồng bưởi Đoan Hùng Bảng 4.16 Đánh giá của người trồng bưởi thay đổi giá bán 70 và chất lượng bưởi tai số xã thuộc huyện Đoan Hùng 72 Bảng 4.17 Đánh giá ảnh hưởng của dẫn địa lý đến nhận thực của hộ kinh doanh và việc trà trộn sản phẩm chất lượng của bưởi Đoan Hùng 75 Bảng 4.18 Phân loai người tiêu dùng bưởi Đoan Hùng 76 Bảng 4.19 Đặc điểm kênh tiêu thụ bưởi cấp 78 Bảng 4.20 Đặc điểm kênh tiêu thụ bưởi cấp 1,2 79 vii Bảng 4.21 Các tiêu tác động đến xã hội - môi trường bưởi Đoan Hùng 80 Bảng 4.22 Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của người trồng bưởi 80 Bảng 4.23 Điểm manh, điểm yếu, hội và thách thức của dẫn địa lý đến phát triển sản xuất bưởi Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 83 viii bán chứng nhận các cấp có thẩm quyền giúp cho người tiêu dùng có kênh tiêu thụ đảm bảo, hộ trồng bưởi và hộ kinh doanh có nguồn hàng quy cách, giá trị sản phẩm bưởi Đoan Hùng bảo hộ mang lai hiệu kinh tế cao Việc phối hợp với sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, Trung tâm khuyến nông tỉnh Phú Thọ, chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ, liên minh hợp tác xã tỉnh Phú Thọ tổ chức các lớp tật huấn kỹ thuật trồng bưởi, kỹ thuật chăm sóc bưởi hỗ trợ giống trồng đảm bảo cho hộ trồng bưởi Đoan Hùng nắm bắt cách thức chăm sóc, nhận biết các tác nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bưởi thời tiết, sâu bệnh Các hộ sản xuất bưởi Đoan Hùng có ý thức, kế hoach cụ thể việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ln sử dụng các thuốc có nguồn gốc rõ ràng, đat tiêu chuẩn thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam Kèm theo đó, các hộ trồng bưởi dần chuyển sang phương thức trồng bưởi, bảo vệ bưởi theo thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, hữu cơ, sử dụng kiến thức thiên địch, bảo vệ bưởi bằng túi lưới, túi hữu để giúp cho chất lượng sản phẩm bưởi Đoan Hùng cao Chú trọng việc tao nguồn kinh phí đầu tư cho chăm sóc thâm canh và phát triển trồng Thực tốt việc lồng ghép các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án đầu tư địa bàn để đầu tư hỗ trợ vào Chương trình bưởi Tổ chức tiếp nhận và quản lí tốt nguồn kinh phí của tỉnh, trung ương đầu tư cho chương trình, vận động nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào phát triển diện tích và kinh doanh các ngành hàng trực tiếp liên quan đến sản phẩm hàng hóa bưởi Tiếp tục phát động phong trào trồng, chăm sóc bưởi đến các khu dân cư vùng quy hoach, coi nhiệm vụ phát triển bưởi là nhiệm vụ trọng tâm chương trình hoat động của các cấp uỷ đảng, quyền các xã, thị trấn Tăng cường công tác tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến người trồng bưởi Đa dang hóa cơng tác tun truyền qua đài truyền thanh, truyền hình, hội nghị, hội thảo, thăm quan học tập kinh nghiệm sản xuất và ngoài huyện Chú trọng tun truyền các mơ hình điển hình, cách làm hay, sáng tao, hiệu để người dân học tập làm theo Thường xuyên tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm mơ hình hiệu quả, tiên tiến Kịp thời động viên khuyến khích cá nhân, tập thể có nhiều thành tích sản x́t để động viên khích lệ phong trào 92 4.3.4 Tiếp tục rà sốt, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch để hình thành vùng sản xuất bƣởi tập trung Căn cứ vào quy hoach vùng sản xuất bưởi Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2012, kết Quy hoach, kế hoach sử dụng đất huyện Đoan Hùng và Quy hoach sản xuất nông lâm nghiệp tỉnh Phú thọ giai đoan 2016-2020 định hướng 2030 Thực nghị Đai hội Đảng huyện Đoan hùng lần thứ XXII và thực kế hoach, mục tiêu kinh tế xã hội huyện Đoan Hùng giai đoan 2016-2020 Tập trung phát triển tai 18 xã thượng huyện Đoan Hùng, gồm: Bằng Luân, Quế Lâm, Bằng Doãn, Minh Lương, Phúc Lai, Tây Cốc, Ca Đình, Ngọc Quan, Chí Đám, Vân Du, Đơng Khê, Nghinh Xuyên, Hùng Quan, Hữu Đô, Phong Phú, Phương Trung, Thị trấn Đoan Hùng, Sóc Đăng Quy hoach địa điểm vườn sản xuất giống sach bệnh, đáp ứng đủ nhu cầu trồng theo kế hoach với số lượng 03 vườn 01 vườn thuộc Tram khuyến nơng huyện quản lí, vườn tai các xã vùng dự án theo hình thức xã hội hóa đáp ứng nhu cầu mở rộng diện tích với phương châm giá thành ha, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống, đáp ứng nhu cầu giống của các doanh nghiệp và người dân trồng mới, mở rộng diện tích bưởi đặc sản Tiến hành rà soát dành quỹ đất cho trồng bưởi từ các loai đất lâm nghiệp có độ dốc thấp, đất vườn tap, đất màu, đất lúa cao han hiệu ; khuyến khích, tao điều kiện cho nhân dân chuyển đổi, chuyển mục đích sử dụng đất để tao vùng sản xuất hàng hóa lớn và yên tâm đầu tư cho bưởi; đồng thời tổ chức quản lý, giám sát việc sử dụng đất mục đích, đối tượng Khuyến khích, tao điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và ngoài huyện thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu tư trồng bưởi, sản xuất giống bưởi; xây dựng quầy hàng, kho bảo quản, để, tiêu thụ sản phẩm bưởi 4.3.5 Tăng cƣờng công tác quản lý, bảo vệ phát triển bền vững thƣơng hiệu bƣởi đặc sản Đoan Hùng Thực tốt công tác quản lý dẫn địa lý bưởi đặc sản Đoan Hùng Tăng cường công tác kiểm tra sản xuất và kinh doanh bưởi hàng hoá địa bàn, xử lý các trường hợp vi pham quảng cáo, trương biển hiệu lợi dụng uy tín chất lượng thương hiệu bưởi đặc sản để kinh doanh kiếm lời gây khó khăn cho cơng tác quản lý chất lượng bưởi địa bàn Làm tốt công tác tiếp thị, quảng bá, giới thiệu sản phẩm bưởi Đoan Hùng 93 Củng cố và tiếp tục phát triển các điểm, quầy hàng giới thiệu sản phẩm bưởi Đặc sản Đoan Hùng Tăng cường công tác quản lí nhà nước, kiểm tra giám sát lĩnh vực quảng bá sản phẩm bưởi, tao điều kiện cho các hộ trồng bưởi có sản phẩm đảm bảo chất lượng trực tiếp giới thiệu sản phẩm và chịu trách nhiệm với sản phẩm của làm Tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò Hiệp hội sản xuất kinh doanh bưởi, nâng cao chất lượng hoat động, thu hút phát triển hội viên, phát huy vai trò là cầu nối người trồng bưởi với doanh nghiệp tiêu thụ; với cấp ủy, quyền địa phương; bảo vệ quyền, lợi ích đáng của hội viên; tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích các thành viên áp dụng tiến khoa kỹ thuật vào sản xuất; đề phương thức liên kết và hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đề xuất các chế, sách, giải pháp nhằm phát triển sản xuất và tiêu thụ bưởi bền vững Tham gia các kiện để giới thiệu, quảng bá thương hiệu bưởi Đoan Hùng tham gia hội chợ, tuyên truyền, quảng bá, nâng cao khả nhận biết của người tiêu dùng sản phẩm bưởi đặc sản Đoan Hùng Chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm tai các chợ đầu mối nông sản; tham gia các hội chợ ăn Bộ Nông nghiệp và PTNT tai các tỉnh tổ chức; tham gia vào hệ thống phân phối tai các tỉnh, thành phố lớn để giới thiệu, quảng bá thương hiệu bưởi Đoan Hùng Tăng cường đào tao nâng cao lực xúc tiến thương mai cho cán làm công tác xúc tiến thương mai, tập huấn, hỗ trợ kỹ tiếp thị, bán hàng cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, các chủ trang trai bưởi Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho cơng tác xúc thương mai sản phẩm bưởi, ưu tiên sản phẩm xuất Xây dựng kênh bán hàng tai các chợ đầu mối, Trung tâm thương mai, siêu thị các tỉnh, thành phố; quảng bá thương hiệu gắn với xây dựng kênh bán hàng qua mang nhằm thu hút khách hàng và ngoài nước Chủ động lựa chọn, giới thiệu các địa cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh bưởi có uy tín để khách hàng thuận tiện, dễ dàng mua sản phẩm có chất lượng Tiếp tục vận động nơng dân liên kết thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh bưởi để tăng cường lực sản xuất và khả canh tranh.Trên sởđóse taọ đ iều k iện tốt nhất để doanh ngh iệp t iêu thụ gắn với vùng sản xuất theo hướng ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm 94 Tăng cường các hình thức liên doanh, liên kết, mời gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào phát triển sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm nước và x́t Có sách khuyến khích, thu hút đầu tư các tổ chức, doanh nghiệp chế biến rau quả, nhất là sản phẩm từ bưởi đầu tư vào địa bàn Ngoài sách khuyến khích thu hút đầu tư chung địa bàn huyện cịn có sách ưu đãi riêng để Đoan Hùng sớm có sản phẩm chế biến đặc trưng từ bưởi, đáp ứng nhu cầu thị trường và ngoài nước 4.3.6 Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quy trình canh tác, sản xuất Bƣởi Đoan Hùng Hiện nay, hiểu biết của nhân dân huyện sách, pháp luật bảo hộ dẫn địa lý nhiều han chế gây khó khăn cho cơng tác quản lý nhà nước Do đó, UBND huyện phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quy trình canh tác, sản xuất Bưởi Đoan Hùng đồng các phương tiện thông tin đai chúng, trực tiếp với các hộ sản xuất, hộ kinh doanh và người tiêu dùng Phối hợp với các tram khuyến nông của xã, các hợp tác xã chuyển giao kỹ thuật canh tác, hướng dẫn sử dụng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Hướng dẫn hộ sản xuất cách thu hoach, phân loai và bảo quản để mang tiêu thụ Phối hợp với các phòng kinh tế của xã, tăng cường đao tuân thủ pháp luật sản phẩm bảo hộ dẫn địa lý Tăng cường tra giám sát các điểm bán hàng, hộ kinh doanh việc chấp hành pháp luật bảo vệ thương hiệu và dẫn địa lý Tránh để xẩy trường hợp trà trộn sản phẩm chất lượng vào thị trường sản phẩm đặc sản Bưởi Đoan Hùng Kèm theo cử cán tuyên truyền cho các hộ kinh doanh nâng cao tính trách nhiệm việc tiêu thụ sản phẩm bưởi Đoan Hùng Phối hơpc̣ với đài phát và truyền hình tỉnh đến các cấp huyện , thành phố, thị xã đến xã, phường, thị trấn xây dựng và triển khai thực kế hoach phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng các chuyên mục, chuyên trang pháp luật với hình thức sinh động , phong phú , trọng nộ i dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát triển và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên viết pháp luật, bảo đảm tuyên truyền đúng, đủ các nội dung liên quan đến bảo hộ dẫn địa lý, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoach và bảo quản cho người dân huyện Đoan Hùng và các tỉnh thành nước biết đến thương hiệu bưởi Đoan Hùng 95 Tổ chức triển khai thực có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất xác định là luật quan trọng, có ý nghĩa lớn việc phát triển thương hiệu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương toàn quốc; Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, quan, tổ chức và nhân dân vị trí, vai trị của bảo hộ dẫn địa lý của bưởi Đoan Hùng Tao điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm bưởi Bằng Ln và Bưởi Chí Đám có chỗ đứng vùng thương hiệu bưởi của nước Qua công tác tuyên truyền phải hướng tới mục tiêu: Để các cấp, các ngành, quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực đầy đủ nội dung kế hoach theo thời gian đề ra, đảm bảo chất lượng, trọng tâm, thiết thực và hiệu Xây dựng chỗ đứng thương hiệu bưởi Đoan Hùng nước Bảo vệ chất lượng sản phẩm bưởi Đoan Hùng, tăng tính canh tranh của sản phẩm, mang lai ý nghĩa đích thực của bảo hộ dẫn địa lý đến sản phẩm bưởi Đoan Hùng 4.3.7 Giải pháp thị trƣờng Nâng cao lực của các tác nhân việc tiếp cận thị trường thông qua đào tao và phổ biến kiến thức Xác định các thị trường tiềm và thị trường mục tiêu sở phân tích đầy đủ thực trang thị trường và ngành hàng Mở rộng các kênh hàng dài, đưa sản phẩm bưởi Đoan Hùng đến các thị trường tiềm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái Xây dựng các điểm bán hàng cố định tai các thị trường để người tiêu dùng dễ tiếp cận Trong thời gian tới, tiếp tục nghiên cứu khả đưa bưởi Đoan Hùng tới các thị trường xa Hà Nội (Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng ) Đẩy manh quảng bá thương hiệu bưởi Đoan Hùng nhiều phương tiện đai chúng để khẳng định chất lượng giới thiệu tiêu chuẩn sản phẩm đến với người tiêu dùng Hỗ trợ Hiệp hội sản xuất và kinh doanh bưởi Đoan Hùng các công cụ tổ chức hoat động và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ, ký kết các hợp đồng tiêu thụ bưởi vào các siêu thị lớn Hà Nội, Việt Trì, nhằm tao lập đầu và mang lưới phân phối ổn định và có uy tín 96 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Việc nghiên cứu ảnh hưởng của dẫn địa lý đến phát triển sản xuất bưởi Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ góp phần hệ thống hóa sở lý luận và thực tiễn phát triển sản xuất bưởi Đoan Hùng, giúp người nghiên cứu nắm bắt, hiểu rõ dẫn địa lý sản phẩm trí tuệ, rút các yếu tố quan trọng chuỗi giá trị bưởi Đoan Hùng Cây bưởi ngày càng đóng vai trị quan trọng kinh tế hộ nông dân địa bàn huyện Đoan Hùng, góp phần vào quá trình xây dựng nơng thôn và phát triển kinh tế - xã hội nói chung của huyện Sản xuất bưởi đặc sản Đoan Hùng của huyện bị canh tranh manh giống bưởi khác, chè và lâm nghiệp Do đó, việc mở rộng diện tích trồng bưởi nên quan tâm đến các khu vực vùng bưởi truyền thống và có suất ổn định Bằng Luân, Quế Lâm, Chí Đám Tập trung vào nâng cao śt và chất lượng diện tích bưởi có để tăng giá trị sản phẩm và đảm bảo uy tín thương hiệu bưởi Đoan Hùng Trong quá trình phát triển, ngành hàng bưởi Đoan Hùng chịu tác động của các yếu tố, chẳng han: ổn định của khâu sản xuất, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm bưởi quả, chất lượng sản phẩm bưởi không ổn định, quy mô ngành hàng mở rộng liên kết các tác nhân yếu và lỏng lẻo, các tác nhân cuối ngành hàng khơng biết tiêu chí để nhận biết sản phẩm bưởi Đoan Hùng có chất lượng, Về vấn đề hợp tác các tác nhân ngành hàng, quá trình tổ chức hoat động buôn bán, các chủ buôn/đai lý tổ chức mang lưới nông dân cung ứng sản phẩm Mặc dù chưa có hình thức hợp đồng thức, là các thoả thuận miệng và giấy ghi tay, tương lai phát triển mối quan hệ này lên mức độ cao Việc dán tem truy xuất bước đầu thực xong quy mô quá nhỏ, chưa tao thu nhập tăng thêm cho người dân Cần đẩy manh vai trò của các tổ chức tập thể việc sản xuất bưởi theo quy trình khép kín, liên kết với các chuỗi hệ thống siêu thị địa bàn tỉnh để tiêu thụ sản phẩm gắn với nguồn gốc xuất xứ 97 Một số giải pháp chủ yếu để phát triển bưởi Đoan Hùng đề xuất cụ thể là: sản xuất theo hướng hàng hóa, xây dựng chuỗi liên kết cung ứng sản phẩm bền vững, tăng cường nhận thức của người trồng và hộ kinh doanh gìn giữ và phát triển bưởi đặc sản, tăng cường quản lý của Nhà nước, đẩy manh việc quảng bá thương hiệu bưởi đặc sản Đoan Hùng, thương mai sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với Tỉnh, địa phƣơng - Tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho chương trình liên kết sản xuất theo chuỗi bưởi Đoan Hùng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tao điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, chủ trang trai, hộ nông dân tham gia Tổ chức hội thảo, xúc tiến quảng bá các sản phẩm nông sản, chắp cánh thương hiệu, khuyến khích sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế có truy xuất nguồn gốc, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và nước ngoài - Tăng cường công tác “một đầu mối quản lý”, Sở Cơng thương (quản lý chặt chẽ chất lượng, truy xuất hàng hoá nông sản vào các chợ, siêu thị; phải có tem truy xuất nguồn gốc); Sở Nông nghiệp và PTNT, sở KHCN quản lý chặt chẽ truy xuất bưởi tai nơi sản xuất, bảo quản sản phẩm tai vùng sản xuất, chứng nhận sản phẩm; phải gắn tem truy xuất nguồn gốc; sở sản xuất, kinh doanh phải đat tiêu chuẩn an toàn - Tăng cường quản lý chặt chẽ điều kiện vùng sản xuất, sở sơ chế, chế biến; quản lý chặt chẽ các yếu tố đầu vào như: chất lượng cây, chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật - Đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản sach của thành phố Hỗ trợ xây dựng tầng kỹ thuật cho các vùng sản xuất tập trung, các sở chế biến nông sản sach có tem truy xuất nguồn gốc - Tiếp tục nâng cấp đẩy manh công tác xúc tiến thương mai và thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn nông nghiệp, tiếp nối thành công của Lễ hội bưởi Đoan Hùng - Kiểm soát chặt chẽ việc dán tem vào sản phẩm, tránh tình trang đưa các sản phẩm ngoài luồng để dán tem truy xuất nguồn gốc 5.2.2 Kiến nghị với chuyên gia - Tăng cường phát triển thêm nhiều nghiên cứu bảo hộ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc bưởi 98 - Tổ chức thêm chương trình hội thảo, tập h́n để có trao đổi các chuyên gia với người nông dân, doanh nghiệp tai vùng bưởi Đoan Hùng 5.2.3 Kiến nghị với nông dân - Học tập và trao đổi thêm với các chuyên gia nông nghiệp để tao sản phẩm có chất lượng cao nhất - Tìm kiếm các doanh nghiệp tiềm để hợp tác phát triển đưa sản phẩm xa 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2013) Thông tư 16/2013/TTBNNPTNT hướng dẫn bảo hộ quyền giống trồng Chính phủ (2006) Nghị định 105/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước sở hữu trí tuệ Chính phủ (2010) Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐCP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước sở hữu trí tuệ Chính phủ (2010) Nghị định 88/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi quyền giống trồng Chính phủ (2011) Nghị định 98/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định nông nghiệp Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (2016) Niên giám thống kê (2016) Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (2017) Niên giám thống kê (2017) Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (2018) Niên giám thống kê (2018) Đặng Thị Huệ và Lý Trọng Đai (2013) Khoa Địa lý, Trường Đai học Sư pham Hà Nội - Đánh giá cảnh quan cho phát triển bưởi huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 10 Danh Văn (2018) Thúc đẩy bảo hộ dẫn địa lý cho thương hiệu Việt Truy cập ngày 12/12/2018 tai https://doanhnhansaigon.vn/thoi-su-trong-nuoc/thuc-day-baoho-chi-dan-dia-ly-cho-thuong-hieu-viet-1089402.html 11 Đào Đức Huấn (2008) Báo cáo “Nghiên cứu tổng quan thị trường và ngành hàng sản phẩm bưởi Đoan Hùng” Trung tâm phát triển nông thôn, Viện sách và chiến lược phát triển Nơng nghiệp nông thôn 12 Đào Đức Huấn (2008) Báo cáo “Quản lý và phát triển dẫn địa lý Đoan Hùng cho sản phẩm bưởi của tỉnh Phú Thọ” Trung tâm phát triển nơng thơn, Viện sách và chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn 13 Đào Đức Huấn (2008) Báo cáo “Tổng quan thực trang sản xuất bưởi Đoan Hùng” Trung tâm phát triển nông thôn, Viện sách và chiến lược phát triển Nơng nghiệp nơng thơn 14 Đào Đức H́n (2008) Mơ hình tổng thể “Hệ thống quản lý dẫn địa lý Đoan Hùng cho sản phẩm bưởi Trung tâm phát triển nông thơn, Viện sách và chiến lược phát triển Nơng nghiệp nông thôn 100 15 Dược Sơn (2018) Xây dựng dẫn địa lý cho sản phẩm Việt Nam: Còn nhiều trăn trở Truy cập ngày 15/12/2018 tai https://baomoi.com/xay-dung-chi-dan-dialy-cho-san-pham-viet-nam-con-nhieu-tran-tro/c/28082058.epi 16 Lê Thị Thu Hà (2018) Quản lý dẫn địa lý việt nam nhìn từ góc độ kinh nghiệm của cộng hoà pháp Truy cập ngày 23/04/2019 tai: http://baohothuonghieu.com/banquyen/tin-chi-tiet/quan-ly-chi-dan-dia-ly-o-vietnam-nhin-tu-goc-do-kinh-nghiem-cua-cong-hoa-phap/1399.html?fbclid =IwAR0NRwRfLmF-osWOCgJFKKiAKv6s0NPHZbVD0cBQkEKH0dzEoQPpt14Sro 17 Lưu Đức Thanh (2018) Đổi tiếp cận xây dựng và quản lý dẫn đai lý Việt Nam 18 Nguyễn Tuyết Anh (2019) Đặc điểm của sản x́t nơng nghiệp và vai trị của nông nghiệp Truy cập ngày 15/7/2019 tai https://luanvan1080.com/vai-tro-cuanong-nghiep.html 19 Nguyễn Văn Hưởng (2018) Xây dựng mơ hình, tun truyền các biện pháp nâng cao suất, chất lượng và cải thiện mẫu mã bưởi địa bàn tỉnh Phú Thọ Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ 20 Nguyễn Yên (2015) Kinh nghiệm bảo hộ dẫn địa lý tai Pháp Truy cập ngày 12/12/2018 tai http://vietq.vn/chi-dan-dia-ly-kinh-nghiem-bao-ho-chi-dan-dia-lytai-phap-d78940.html 21 Pham Thái Thủy (2008) Nghiên cứu ngành hàng Bưởi Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ - Luận văn thac sỹ kinh tế - Trường học viện Nông nghiệp Hà Nội 22 Pham Thái Thủy (2018) Đánh giá thực trang phát triển sản xuất và kinh doanh bưởi địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoan 2007-2017, đinh hướng 2020 23 Pham Thái Thủy và Lê Văn Cương (2019) Phát triển sản xuất và kinh doanh bưởi Quả địa bàn huyện Đoan Hùng Tap chí kinh tế số 10 tháng 04/2019 (692) Năm thứ 52 24 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005) Luật số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Sở Hữu Trí tuệ 25 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2009) Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng năm 2009 của Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung số điều của luật sở hữu trí tuệ 101 26 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ (2010) Báo cáo thổng hợp kết khoa học công nghệ dự án quản lý và phát triển dẫn địa lý Đoan Hùng cho sản phẩm Bưởi của tỉnh Phú Thọ 27 Sở Ngoai vụ tỉnh Phú Thọ (2014) Giới thiệu chung huyện Đoan Hùng Truy cập ngày 15/7/2018 tai: http://www.phuthodfa.gov.vn/phu-tho/vi-tri-dialy/193/gioi-thieu-chung-ve-huyen-doan-hung.html 28 Thu Hà (2018) Chỉ dẫn địa lý của Việt Nam: Chưa khai thác hết tiềm của nông sản Việt Truy cập ngày 11/11/2018 tai https://bnews.vn/chi-dan-dia-ly-cuaviet-nam-chua-khai-thac-het-tiem-nang-cua-nong-san-viet/93006.html 29 Trung tâm khuyến nông Phú Thọ (2017) Báo cáo “Kết triển khai mơ hình ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh nâng cao suất, chất lượng Bưởi Đoan Hùng 30 Tuyết Trinh (2015) Kinh nghiệm bảo hộ dẫn địa lý tai Mỹ Truy cập ngày 12/12/2018 tai http://vietq.vn/chi-dan-dia-ly-kinh-nghiem-bao-ho-chi-dan-dia-lytai-my-d78852.html 31 UBND huyện Đoan Hùng (2018) Kết thực chương trình Phát triển bưởi Đoan Hùng Giai đoan 2011-2018 Phương hướng, nhiệm vụ giai đoan 2019-2020 32 Văn phòng quốc hội (2013) Văn hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ 102 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ TRỒNG BƢỞI (Huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ) Mã số phiếu:[ ] Ngày vấn:[ ] PHẦN I THÔNG TIN CHUNG Tên xã:…………….……………… Tên chủ hộ: Giới tính [ Tuổi: [ Trình độ học vấn chủ hộ: + Phổ thông + Trung cấp, trung học nghề + Cao đẳng, đai học PHẦN II THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Ơng bà có biết dẫn địa lý Bƣởi Đoan Hùng khơng? Có Khơng Chỉ dẫn địa lý có ảnh hƣởng đến diện tích sản xuất sản phẩm bƣởi Đoan Hùng khơng? Có Khơng Diện tích sản xuất sản phẩm bƣởi Đoan Hùng thay đổi nhƣ nào? Tăng Không đổi Giảm Chỉ dẫn địa lý có ảnh hƣởng đến suất, sản lƣợng sản phẩm bƣởi khơng? Có Không Năng suất, sản lƣợng sản phẩm bƣởi Đoan Hùng thay đổi nhƣ nào? Tăng Không đổi 103 Giảm Chất lƣợng sản phẩm bƣởi Đoan Hùng thay đổi nhƣ nào? Tăng Không đổi Giảm Thu nhập trƣớc sau có dẫn địa lý thay đổi nhƣ nào? Tăng Không đổi Giảm Ơng bà có cho dẫn địa lý tác động tốt đến quy hoạch vùng trồng bƣởi Đoan Hùng? Rất đồng ý bình thường Đồng ý Không đồng ý Rất không đồng ý Tác động dẫn địa lý đến sản xuất sản phẩm bƣởi Đoan Hùng? Rất tốt bình thường Tốt Khơng tốt Rất khơng tốt 10 Theo Ông bà đăng ký sử dụng tem nhãn dẫn địa lý có ảnh hƣởng đến sản xuất sản phẩm bƣởi Đoan Hùng không? Rất ảnh hưởng Bình thường Rất khơng ảnh hưởng Ảnh hưởng Không ảnh hưởng 11 Chỉ dẫn địa lý có tác động đến thuốc bảo vệ thực vật sản xuất bƣởi Đoan Hùng khơng? Có Không 12 Mức độ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sản xuất bƣởi Đoan Hùng thay đổi nhƣ có dẫn địa lý? Tăng Không đổi Giảm Các ý kiến khác ông bà dẫn địa lý: Xin trân trọng cảm ơn hợp tác của ông (bà): Ngƣời đƣợc vấn Ngƣời vấn 104 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TÁC NHÂN THƢƠNG MẠI (Huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ) Mã số phiếu:[ ] Ngày vấn:[ ] I THƠNG TIN CHUNG Những thơng chủ buôn, đại lý Họ và tên người điều tra: Địa chỉ: Tuổi: Giới tính Trình độ II THÔNG TIN VỀ KINH DOANH BƢỞI ĐOAN HÙNG VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Ông bà có biết dẫn địa lý bƣởi Đoan Hùng khơng? Có Khơng Ơng bà biết dẫn địa lý mức độ nào? Khơng biết Nghe nói khơng hiểu Biết khá rõ Nắm vững Có biết Ơng bà có cho dẫn địa lý bƣởi Đoan Hùng có tác động đến hoạt động kinh doanh khơng? Có Khơng Mức độ ảnh hƣởng dẫn địa lý bƣởi Đoan Hùng đến nhận thức hộ kinh doanh bƣởi Đoan Hùng nhƣ nào? 1.Rất ảnh hưởng 2.Ảnh hưởng Việc trà trộn sản phẩm bƣởi thay đổi nhƣ sau có dẫn địa lý? Tăng Không đổi Giảm VII Ý KIẾN KHÁC CỦA GIA ĐÌNH ƠNG/BÀ? Xin trân trọng cảm ơn hợp tác ông (bà)! Ngƣời đƣợc vấn Ngƣời vấn 105 CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGƢỜI TIÊU DÙNG Mã số phiếu:[ ] Ngày vấn:[ ] I THÔNG TIN CHUNG Những thông chủ buôn, đại lý Họ và tên người điều tra: Địa chỉ: Tuổi: Giới tính Trình độ AI THÔNG TIN VỀ NGƢỜI TIÊU DÙNG BƢỞI ĐOAN HÙNG VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Ơng bà có biết dẫn địa lý bƣởi Đoan Hùng không? Có2 Khơng Ơng bà biết dẫn địa lý bƣởi Đoan Hùng mức độ nào? Không biết2 Nghe nói khơng hiểu3 Có biết Biết khá rõ5 Nắm vững Ơng bà có mua bƣởi Đoan Hùng khơng? Có2 Khơng Ơng bà có kiểm tra nhãn mác bƣởi Đoan Hùng không? Có2 Khơng Mức độ ảnh hƣởng dẫn địa lý đến ngƣời tiêu dùng bƣởi Đoan Hùng nhƣ nào? Rất ảnh hưởng3 Bình thường Rất không ảnh hưởng Ảnh hưởng4 Không ảnh hưởng Việc trà trộn sản phẩm bƣởi thay đổi nhƣ sau có dẫn địa lý? Tăng Không đổi Giảm VII Ý KIẾN KHÁC CỦA GIA ĐÌNH ƠNG/BÀ? Xin trân trọng cảm ơn hợp tác ông (bà)! Ngƣời đƣợc vấn Ngƣời vấn 106 ... ảnh hƣởng dẫn địa lý đến phát triển sản xuất 2.1.3.1 Ảnh hưởng dẫn địa lý đến quy mô sản xuất bưởi Chỉ dẫn địa lý có tác động khơng nhỏ đến việc phát triển quy mô sản xuất Sau bảo hộ dẫn địa. .. bảo hộ dẫn địa lý cho Bưởi Đoan Hùng Từ đánh giá ảnh hưởng của dẫn địa lý đến sản xuất Bưởi Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Các số liệu, thông tin để đánh giá ảnh hưởng của dẫn địa lý đến sản xuất... thức của dẫn địa lý đến phát triển sản xuất bưởi Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 4.3 81 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng dẫn địa lý đến phát triển sản xuất bưởi Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 84
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý đến phát triển sản xuất bưởi đoan hùng, tỉnh phú thọ , (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý đến phát triển sản xuất bưởi đoan hùng, tỉnh phú thọ