0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 2015) trong phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện đông anh, thành phố hà nội

199 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:46

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN XUÂN HẢI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU (2011-2015) TRONG PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Khắc Thời NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố luận văn khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Hải i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ, ý kiến đóng góp, bảo quý báu thầy cô giáo môn Quy hoạch đất đai, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Để có kết nghiên cứu này, ngồi cố gắng nỗ lực thân, tơi cịn nhận hướng dẫn chu đáo, tận tình PGS.TS Nguyễn Khắc Thời, người hướng dẫn trực tiếp suốt thời gian nghiên cứu đề tài viết luận văn Với lịng chân thành, tơi xin cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Hải ii MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục bảng Trích yếu luận văn Thesis abstract Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học 1.4.1 Những đóng góp đề tài 1.4.2 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý luận - khoa học quy hoạch sử 2.1.1 Khái niệm, thuật ngữ quy hoạch sử d 2.1.2 Cơ sơ lý luận- khoa học quy hoạch sử d 2.2 Tình hình quy hoạch sử dụng đất g 2.3 Tình hình quy hoạch sử dụng đất Việt N 2.3.1 Quy hoạch sử dụng đất trước năm 1987 2.3.2 Quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 1987 2.3.3 Quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 1993 2.3.4 Quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2003 2.3.5 Tình hình thực quy hoạch sử dụng 2.3.6 Đánh giá chung tình hình thực q 2.3.7 Giải pháp tăng cường quản lý quy hoạc 2.4 Đánh giá tình hình thực quy hoạc 2011-2015 2.4.1 Kết thực tiêu quy hoạc iii 2.4.2 Kết thực chuyển mục đích sử dụng đất 31 2.4.3 Kết đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 32 2.4.4 Đánh giá mặt được, tồn nguyên nhân tồn thực quy hoạch sử dụng đất 2011-2015 32 2.5 Những nghiên cứu đánh giá tình hình thực quy hoạch sử dụng đất 35 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 38 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 38 3.2 Địa điểm nghiên cứu: 38 3.3 Nội dung nghiên cứu 38 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên cảnh quan môi trường 38 3.3.2 Đánh giá tình hình quản lý đất đai trạng sử dụng đất 38 3.3.3 Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh giai đoạn 2011 – 2020 kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh giai đoạn 2011 – 2015 38 3.3.4 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất năm 2011 – 2015 huyện Đông Anh, Hà Nội 39 3.3.5 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất 2016, 2017 huyện Đông Anh 39 3.3.5 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực phương án quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 huyện Đông Anh 39 3.4 Phương pháp nghiên cứu 39 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: 39 3.4.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 39 3.4.3 Phương pháp thông kê xử lý số liệu thống kê 40 3.4.4 Phương pháp phân tích, so sánh 40 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 41 4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Đông Anh 41 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên 41 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 43 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 49 4.2 Tình hình quản lý đất đai trạng sử dụng đất huyện Đơng Anh 51 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 51 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Đông Anh năm 2017 54 iv 4.2.3 Biến động sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 huyện Đông Anh 58 4.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 – 2015 huyện Đông Anh 4.3.1 62 Kết thực tiêu đất đai so với phương án quy hoạch phê duyệt 62 4.3.2 Đánh giá việc thực tiêu quy hoạch đất nông nghiệp .63 4.3.3 Đánh giá việc thực tiêu quy hoạch đất phi nông nghiệp .65 4.3.4 Đánh giá việc thực tiêu quy hoạch đất chưa sử dụng 70 4.3.5 Kết thực cơng trình, dự án kỳ quy hoạch 2011-2015 70 4.3.6 Đánh giá chung thành tựu tồn trình thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 huyện Đông Anh 72 4.4 Đánh giá việc thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 huyện Đông Anh 76 4.4.1 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đông Anh 76 4.4.2 Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đông Anh 82 4.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu phương án QHSDĐ kế hoạch SDĐ kì cuối 89 4.5.1 Giải pháp kỹ thuật 89 4.5.2 Giải pháp quản lý hành 90 4.5.3 Giải pháp chế sách 90 4.5.4 Giải pháp kinh tế 91 4.5.6 Giải pháp tổ chức thực 92 Phần Kết luận kiến nghị 94 5.1 Kết luận 94 5.2 Kiến nghị 95 Tài liệu tham khảo 96 Phụ lục 98 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết thực tiêu kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 TP Hà Nội 25 Bảng 4.1 Cơ cấu kinh tế tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện Đông Anh năm 2016 – 2017 44 Bảng 4.2 Thống kê dân số huyện Đông Anh từ năm 2012 -2017 46 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Đông Anh năm 2017 55 Bảng 4.4 Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp huyện Đông Anh năm 2017 56 Bảng 4.5 Biến động diện tích loại đất giai đoạn 2011-2015 58 Bảng 4.6 Biến động diện tích loại đất nơng nghiệp giai đoạn 2011-2015 59 Bảng 4.7 Biến động diện tích loại đất phi nông nghiệp 61 Bảng 4.8 Kết thực tiêu sử dụng nhóm đất 63 Bảng 4.9 Kết thực tiêu sử dụng đất nông nghiệp 64 Bảng 4.10 Kết thực tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp 66 Bảng 4.11 Tổng hợp danh mục cơng trình thực giai đoạn 2011 - 2015 71 Bảng 4.12 Kết thực tiêu sử dụng đất NN năm 2016 76 Bảng 4.13 Kết thực tiêu sử dụng đất phi NN năm 2016 .78 Bảng 4.14 Kết thực tiêu sử dụng đất NN năm 2017 83 Bảng 4.15 Kết thực tiêu sử dụng đất NN năm 2017 84 vi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Xuân Hải Tên luận văn: “Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu đề tài - Đánh giá việc thực phương án quy hoạch việc tổ chức thực quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2011 – 2015 Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội (tìm yếu tố hạn chế, yếu tổ chức thực phương án quy hoạch); - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo hài hoà mục đích ngắn hạn dài hạn, đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế xã hội Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội tương lai Phương pháp nghiên cứu đề tài Luận văn sử dụng phương pháp: Phương pháp điều tra, khảo sát; Phương pháp thống kê, so sánh; Phương pháp xử lý số liệu Kết kết luận Huyện Đơng Anh huyện ngoại thành TP Hà Nội có lợi vị trí địa lý, có quốc lộ chạy dọc huyện tuyến đường sắt Hà Nội –Lào cai thuận tiện cho việc giao lưu với tỉnh phía bắc Tồn huyện có 18.213,90 Tính đến 31 tháng 12 năm 2017 dân số huyện Đông Anh 350.541 người Công tác lập thực quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh dần vào nề nếp, cấu sử dụng đất chuyển đổi phù hợp với trình chuyển dịch cấu kinh tế địa phương; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trở thành sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn huyện Kết thực quy hoạch vịng năm giai đoạn 2011-2015 huyện Đơng Anh cho thấy: + Có tiêu sử dụng đất nông nghiệp đạt từ 16,67 % đến 98,0 1% so với phương án duyệt + Có tiêu sử dụng đất nông nghiệp đạt 100 % so với phương án duyệt vii + Có 13 tiêu sử dụng đất phi nông nghiêp đạt từ 66.64 % đến 100% so với phương án duyệt + Có tiêu sử dụng đất phi nơng nghiệp đạt từ 100% đến 1102.01 % so với phương án duyệt Trên sở nghiên cứu việc thực QHSDĐ huyện Đông Anh, để thực việc thực tiêu sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 cần thực đồng nhóm giải pháp là: Giải pháp kỹ thuật; Giải pháp quản lý hành chính; Giải pháp chế sách; Giải pháp kinh tế; Giải pháp khoa học công nghệ Giải pháp tổ chức thực viii Xây dựng điểm đỗ xe Hải Bối Đầu tư xây dựng HTKT ngồi hàng rào 02 dự án thí điểm xây dựng nhà cho công nhân KCN Bắc Thăng Long Xây dựng trung tâm mầm non xã Hải Bối Mở rộng, cải tạo nâng cấp trường tiểu học Thụy Lâm A Xây dựng Trường THCS Dục Tú Xây dựng công viên làng nghề truyền thống 129 Xây dựng cơng trình có chức nhà kho A, thôn Dục Nội, xã Việt Hùng Cửa hàng dịch vụ, siêu thị, câu lạc thể dục thể thao Xây dựng nhà xưởng sản 10 xuất, văn phòng giao dịch, cửa hàng giới thiệu sản phẩm Xây dựng khu trưng bày, 11 giới thiệu sản phẩm kết hợp kho để sách 130 Phụ lục 3: Danh mục cơng trình, dự án thực năm 2017 huyện Đông Anh M đ STT Tên dự án đầu tư d Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xen kẹt (điểm X5) phục vụ D đấu giá QSD đất thôn Đông Tây Cửa hàng kinh doanh xăng dầu X2 Xây dựng cửa hàng S bán lẻ xăng dầu xã Đại Mạch S Cửa hàng kinh doanh xăng dầu X3 S 131 Xây dựng cửa hàng xăng dầu SKC Xây dựng cửa hàng đại lý bán lẻ xăng dầu xã Đông Hội SKC Xây dựng điểm vui chơi Ao dài kết hợp DTT khu nhà văn hóa thơn Đoài, xã Việt Hùng Xây dựng Trường tiểu học Việt Hùng DTS Trung tâm văn hóa thể thao xã DTT 132 Đường Bắc Làng 10 TT Văn hóa thể thao DGT Xây dựng nhà văn 11hóa thơn Đông Ngàn DVH thôn Tiên Hội 12 Mở nhà văn hóa thơn xã Việt Hùng; Mở sân vận động thể thao xã Mở trung tâm 13văn hóa xã Vân Hà DVH DVH Hồn thiện tuyến đường xung quanh 14chợ trung tâm huyện Đông Anh theo quy hoạch DGT XD HTKT Khu tái định cư phục vụ 15GPMB kết hợp giãn dân xã Vân Hà, huyện Đông Anh DHT 133 Xây dựng trung tâm 16 mầm non xã Thụy DTS Lâm 17 Xây dựng trường THCS Thụy Lâm DTS II Các dự án chưa thực KHSDĐ 2016, chuyển sang thực năm 2017 Trụ sở đồn công an Bắc Thăng Long CAN Xây dựng mở rộng trụ sở làm việc đồn CAN công an Nam Hồng Dự án thu hồi đất bổ sung Quốc lộ kéo dài DGT Xây dựng Trung tâm mầm non xã Kim Nỗ DTS Xây dựng trung tâm mầm non Hoa sữa DTS 134 thôn Đinh Tràng, xã Dục Tú Đầu tư hạng mục hoàn thiện trường mầm non Hoa Lâm, DTS xã Mai Lâm Xây dựng chợ nguyên liệu gỗ TMD Trung tâm Công nghệ sinh học Công nghệ thực phẩm DTS III Các dự án đăng ký thực Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Dự án Tổ hợp Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia huyện Đông Anh Trung tâm Mầm non Vân Hà SKC DTS Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp giới SKC 135 thiệu sản phẩm Công ty đầu tư Việt Hà Trung Tâm phân phối mua sắm Hà Nội Xây dựng trường mầm non Dục Tú SKC DTS (giai đoạn 2) Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao khu nhà cơng nhân Kim DTT Chung XD nhà học trường THCS Võng La DTS Hoàn thiện hạ tầng, xây dựng hội trường nhà làm việc UBND xã Võng La DTS 136 ... trên, thực đề tài: ? ?Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011- 2015) phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội" 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá việc... dân thành phố Hà Nội việc phân bổ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011- 2015) Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố phê duyệt sở pháp lý để thực quản... 37 Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Kỳ quy hoạch sử dụng đất 10 năm Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh 05 năm Kế hoạch sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 2015) trong phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện đông anh, thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 2015) trong phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện đông anh, thành phố hà nội