0

(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của đa hình gen ESR và một số yếu tố khác đến năng suất sinh trưởng, chất lượng tinh dịch của lợn landrace, youkshire nuôi tại công ty TNHH lợn giống hạt nhân dabaco

83 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:46

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ANOULUK SOUPHIDA ẢNH HƯỞNG CỦA ĐA HÌNH GEN ESR VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ KHÁC ĐẾN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG, CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH CỦA LỢN LANDRACE, YORKSHIRE NUÔI TẠI CÔNG TY TNHH LỢN GIỐNG HẠT NHÂN DABACO Ngành: Chăn nuôi Mã số : 8620105 Người hướng dẫn khoa học: TS Hà Xuân Bộ PGS.TS Đỗ Đức Lực NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn khách quan, trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ trình tơi tiến hành thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Anouluk SOUPHIDA i LỜI CẢM ƠN Nhân dịp hoàn thành luận văn, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc tới hai người thầy đồng hành giúp đỡ suốt quãng thời gian theo học Học viện Nông nghiệp Việt Nam TS Hà Xuân Bộ PGS.TS Đỗ Đức Lực Các thầy dành nhiều thời gian tận tình dẫn dắt giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Di truyền – Giống vật nuôi, Khoa Chăn Nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo tập thể cán công nhân viên làm việc Công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp động viên lúc tơi gặp khó khăn giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Anouluk SOUPHIDA ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lờı cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục bıểu đồ viii Danh mục hình x Trích yếu luận văn xi Thesis abstract xiii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Tổng quan giống lợn Landrace Yorkshire 2.1.2 Vai trị lợn đực giống cơng tác thụ tinh nhân tạo cho lợn 2.1.3 Tổng quan tinh dịch tinh trùng lợn 2.1.4 Cơ sở khoa học sinh trưởng 14 2.1.5 Sử dụng công nghệ gen công tác chọn giống 15 2.1.6 Các tiêu đánh giá chất lượng tinh dịch lợn 16 2.1.7 Các tiêu kiểm tra suất cá thể 18 2.1.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tinh dịch 19 2.1.9 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh trưởng lợn 21 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 24 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 24 2.2.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 25 iii Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 28 3.1 Vật liệu 28 3.1.1 Vật liệu nghiên cứu 28 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 28 3.1.3 Thời gian nghiên cứu 28 3.2 Địa điểm nghiên cứu 28 3.3 Thời gian nghiên cứu 28 3.4 Nội dung nghiên cứu 28 3.4.1 Đánh giá ảnh hưởng kiểu gen ESR đến sinh trưởng lợn Landrace Yorkshire 28 3.4.2 Đánh giá ảnh hưởng kiểu gen ESR đến phẩm chất tinh dịch lợn Landrace Yorkshire 29 3.5 Phương pháp nghiên cứu 29 3.5.1 Phương pháp đánh giá ảnh hưởng gen ESR đến khả sinh trưởng giống lợn Landrace Yorkshire 29 3.5.2 Phương pháp đánh giá ảnh hưởng gen ESR đến phẩm chất tinh dịch giống lợn Landrace Yorkshire 30 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 31 Phần Kết thảo luận 33 4.1 Sinh trưởng lợn Landrace Yorkshire 33 4.1.1 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến sinh trưởng lợn đực Landrace Yorkshire 33 4.1.2 Ảnh hưởng giống đến sinh trưởng lợn đực Landrace Yorkshire 34 4.1.3 Ảnh hưởng kiểu gen ESR đến sinh trưởng lợn đực Landrace Yorkshire 37 4.1.4 Ảnh hưởng khối lượng bắt đầu đến sinh trưởng lợn đực Landrace Yorkshire 41 4.1.5 Ảnh hưởng khối lượng kết thúc đến sinh trưởng lợn đực Landrace Yorkshire 44 4.2 Phẩm chất tinh dịch lợn Landrace yorkshire 47 4.2.1 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến phẩm chất tinh dịch lợn Landrace Yorkshire 47 iv 4.2.2 Ảnh hưởng giống đến phẩm chất tinh dịch lợn Landrace Yorkshire 4.2.3 Ảnh hưởng gen ESR đến phẩm chất tinh dịch lợn Landrace Yorkshire 4.2.4 48 51 Ảnh hưởng tuổi khai thác đến phẩm chất tinh dịch lợn Landrace Yorkshire 55 Phần Kết luận kiến nghị 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 57 Tài liệu tham khảo 59 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt A Hoạt lực tinh trùng ADG Tăng khối lượng trung bình C Nồng độ tinh trùng Ca Canxi cs Cộng FCR Tiêu tốn thức ăn K Tỷ lệ tinh trùng kì hình NĐ - CP Nghị định – Chính Phủ NXB Nhà xuất P Photpho QĐ Quyết định QĐ-BNN Quyết định – Bộ nông nghiệp TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTNT Thụ tinh nhân tạo V Thể tích tinh dịch VAC Tổng số tinh trùng tiến thẳng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thành phần dinh dưỡng phần ăn lợn đực hậu bị .30 Bảng 4.1 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến sinh trưởng lợn đực Landrace Yorkshire 33 Bảng 4.2 Sinh trưởng lợn đực Landrace Yorkshire 34 Bảng 4.3 Ảnh hưởng kiểu gen ESR đến sinh trưởng lợn đực Landrace 37 Bảng 4.4 Ảnh hưởng kiểu gen ESR đến sinh trưởng lợn đực Yorkshire 37 Bảng 4.5 Ảnh hưởng khối lượng bắt đầu đến sinh trưởng lợn đực Landrace Bảng 4.6 Ảnh hưởng khối lượng bắt đầu đến sinh trưởng lợn đực Yorkshire Bảng 4.7 45 Ảnh hưởng khối lượng kết thúc đến sinh trưởng lợn đực Yorkshire Bảng 4.9 41 Ảnh hưởng khối lượng kết thúc đến sinh trưởng lợn đực Landrace Bảng 4.8 41 45 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến phẩm chất tinh dịch lợn Landrace Yorkshire 47 Bảng 4.10 Phẩm chất tinh dịch lợn Landrace Yorkshire 48 Bảng 4.11 Ảnh hưởng kiểu gen ESR đến phẩm chất tinh dịch lợn Landrace 51 Bảng 4.12 Ảnh hưởng kiểu gen ESR đến phẩm chất tinh dịch lợn Yorkshire 52 Bảng 4.13 Ảnh hưởng tuổi khai thác đến phẩm chất tinh dịch lợn Landrace 55 Bảng 4.14 Ảnh hưởng tuổi khai thác đến phẩm chất tinh dịch lợn Yorkshire vii 55 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Khối lượng bắt đầu khối lượng kết thúc kiểm tra lợn đực hậu bị Landrace Yorkshire 35 Biểu đồ 4.2 Tăng khối lượng trung bình (g/ ngày) lợn đực hậu bị Landrace Yorkshire 36 Biểu đồ 4.3 Tỷ lệ nạc lợn đực hậu bị Landrace Yorkshire 36 Biểu đồ 4.4 Khối lượng bắt đầu khối lượng kết thúc kiểm tra suất cá thể lợn Landrace theo kiểu gen ESR 39 Biểu đồ 4.5 Tăng khối lượng lợn Landrace theo kiểu gen ESR 39 Biểu đồ 4.6 Khối lượng bắt đầu khối lượng kết thúc kiểm tra suất cá thể lợn Yorkshire theo kiểu gen ESR 40 Biểu đồ 4.7 Tăng khối lượng lợn Yorkshire theo kiểu gen ESR 40 Biểu đồ 4.8 Ảnh hưởng khối lượng bắt đầu đến khối lượng kết thúc kiểm tra suất cá thể lợn Landrace 43 Biểu đồ 4.9 Ảnh hưởng khối lượng bắt đầu đến khối lượng kết thúc kiểm tra suất cá thể lợn Yorkshire 43 Biểu đồ 4.10 Ảnh hưởng khối lượng bắt đầu đến tăng khối lượng lợn Landrace 44 Biểu đồ 4.11 Ảnh hưởng khối lượng bắt đầu đến tăng khối lượng lợn Yorkshire 44 Biểu đồ 4.12 Ảnh hưởng khối lượng bắt đầu đến tăng khối lượng lợn Landrace 46 Biểu đồ 4.13 Ảnh hưởng khối lượng bắt đầu đến tăng khối lượng lợn Yorkshire 47 Biểu đồ 4.14 Thể tích tinh dịch lợn Landrace Yorkshire 50 Biểu đồ 4.15 Nông độ tinh trùng lợn Landrace Yorkshire 50 Biểu đồ 4.16 Tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC) tổng số tinh trùng (VC) lần khai thác lợn Landrace Yorkshire 51 Biểu đồ 4.17 Thể tích tinh dịch (ml) lợn Landrace Yorkshire theo kiểu gen ESR 53 viii Biểu đồ 4.18 Nồng độ tinh trùng lợn (triệu/ml) Landrace Yorkshire theo kiểu gen ESR 54 Biểu đồ 4.19 Tổng số tinh trùng tiến thẳng lần khai thác lợn Landrace Yorkshire theo kiểu gen ESR (tỷ/lần) ix 54 Nồng độ tinh trùng lợn đực Landrace Yorkshire nuôi Cơng ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco có xu hướng cao kết công bố Huang et al (2002); Buranawit and Imboonta (2016); tương đương với kết công bố Mai Lâm Hạc Lê Công Cảnh (2009); thấp kết công bố Kunc et al (2001) Knecht et al (2014) Tổng số tinh trùng tiến thẳng lần khai thác lợn Landrace Yorkshire nuôi Công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco có xu hướng cao kết công bố Kunc al al (2001); Phan Xuân Hảo (2002); Mai Lâm Hạc Lê Công Cảnh (2009); Wolf Smital (2009) Buranawit and Imboonta (2016) Thể tích tinh dịch lợn Landrace Yorkshire minh họa biểu đồ 4.14 Biểu đồ 4.14 Thể tích tinh dịch lợn Landrace Yorkshire Nồng độ tinh trùng lợn Landrace Yorkshire minh họa biểu đồ 4.15 Biểu đồ 4.15 Nông độ tinh trùng lợn Landrace Yorkshire 50 Tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC) tổng số tinh trùng (VC) lần khai thác lợn Landrace Yorkshire minh họa biểu đồ 4.16 Biểu đồ 4.16 Tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC) tổng số tinh trùng (VC) lần khai thác lợn Landrace Yorkshire 4.2.3 Ảnh hưởng gen ESR đến phẩm chất tinh dịch lợn Landrace Yorkshire Ảnh hưởng kiểu gen ESR đến tiêu phẩm chất tinh dịch lợn Landrace Yorkshire nuôi Công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco trình bày bảng 4.11 4.12 Bảng 4.11 Ảnh hưởng kiểu gen ESR đến phẩm chất tinh dịch lợn Landrace Chỉ tiêu V (ml) A (%) C (triệu/ml) VAC (tỷ/lần) VC (tỷ/lần) Trong tiêu, giá trị LSM mang chữ khác nhau, sai khác có ý nghĩa thống kê (P0,05) Như vậy, việc chọn lọc lợn đực Landrace theo kiểu gen ESR làm giống không làm ảnh hưởng đến tiêu phẩm chất tinh dịch Qua bảng 4.12 cho thấy, kiểu gen ESR ảnh hưởng đến thể tích tinh dịch nồng độ tinh trùng lợn Yorkshire (P
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của đa hình gen ESR và một số yếu tố khác đến năng suất sinh trưởng, chất lượng tinh dịch của lợn landrace, youkshire nuôi tại công ty TNHH lợn giống hạt nhân dabaco , (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của đa hình gen ESR và một số yếu tố khác đến năng suất sinh trưởng, chất lượng tinh dịch của lợn landrace, youkshire nuôi tại công ty TNHH lợn giống hạt nhân dabaco