0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện đông anh thành phố hà nội

131 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:46

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồ Thị Lam Trà NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Huyền i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận đƣợc hƣớng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi đƣợc bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Hồ Thị Lam Trà tận tình hƣớng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý Đất đai, Khoa Quản lý Đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Phịng Tài ngun Mơi trƣờng huyện Đơng Anh- thành phố Hà Nội, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Huyền ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG .vii DANH MỤC HÌNH .viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN .ix PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN .2 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học .2 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn .3 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2.1.1 Một số khái niệm .4 2.1.2 Tổng quan thị trƣờng bất động sản 2.1.3 Giá đất đấu giá quyền sử dụng đất 2.2 CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ ĐẤT CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI 13 2.2.1 Trung Quốc 13 2.2.2 Đài Loan 14 2.2.3 Nhật Bản 15 2.2.4 Bài học kinh nghiệm công tác đấu giá đất nƣớc giới .16 2.3 CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM 17 2.3.1 Cơ sở pháp lý đấu giá quyền sử dụng đất .17 2.3.2 Các quy định đấu giá 19 2.3.3 Vai trị cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất 23 iii 2.3.4 Tình hình đấu giá quyền sử dụng đất PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 3.2 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.4.1 Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu t 3.4.2 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu 3.4.3 Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp 3.4.4 Phƣơng pháp thống kê, phân tích, xử lý 3.4.5 Phƣơng pháp so sánh PHẦN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 4.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỊA BÀN N 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội hu 4.1.3 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 4.1.4 Tình hình quản lý trạng sử dụng 4.2 CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ D HUYỆN ĐÔNG ANH 4.2.1 Các văn pháp luật đấu giá quyền 4.2.2 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất 4.2.3 Quy trình thực dự án đấu giá q 4.2.4 Kết đấu giá quyền sử dụng đất giai 4.3 KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤ ÁN 4.3.1 Dự án đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ l Hồng, huyện Đông Anh 4.3.2 Dự án đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ l Vũ, thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đ 4.3.3 Dự án đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ l Vân Hà, huyện Đông Anh 4.4 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC ĐẤU GI HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ H 2017 iv 4.4.1 Đánh giá cán công tác đấu giá quyền sử dụng đất 76 4.4.2 Đánh giá ngƣời tham gia đấu giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất dự án nghiên cứu 79 4.4.3 Đánh giá chung công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đông Anh 4.5 83 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH 85 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 5.1 KẾT LUẬN 86 5.2 KIẾN NGHỊ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO .88 PHỤ LỤC 91 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt BĐG Bán đấu giá BĐS Bất động sản BLDS Bộ Luật Dân CN QSH Chuyển nhƣợng quyền sở hữu CNH Cơng nghiệp hố CSHT Cơ sở hạ tầng ĐĐ Đất đai GCN Giấy chứng nhận HĐBĐG Hội đồng Bán đấu giá HĐH Hiện đại hoá KDC Khu dân cƣ LĐĐ Luật Đất đai MCL Mức chênh lệch QSDĐ Quyền sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất TBQ Tiền bình quân TW Trung ƣơng UBND Uỷ ban nhân dân VND Việt Nam đồng XHCN Xã hội chủ nghĩa vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Cơ cấu kinh tế tốc độ tăng trƣởng kinh tế huyện Đông Anh năm qua 42 Bảng 3.2 Dân số, số hộ, mật độ dân số tốc độ tăng dân số huyện Đông Anh năm 2017 45 Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Đông Anh năm 2017 55 Bảng 4.2 Kết năm thực đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đông Anh từ năm 2015 đến năm 2017 62 Bảng 4.3 Kết đấu giá quyền sử dụng đất năm 2015 63 Bảng 4.4 Kết đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 64 Bảng 4.5 Kết đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 67 Bảng 4.6 Kết trúng đấu giá quyền sử dụng đất Thơn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đơng Anh 70 Bảng 4.7 Kết trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt điểm X5, khu Ma Vũ, thôn Trung, xã Việt Hùng .72 Bảng 4.8 Kết trúng đấu giá quyền sử dụng đất thơn Thiết Bình, xã Vân Hà 75 Bảng 4.9 Đánh giá trình tự thủ tục, quy trình, xây dựng dự án đấu giá, việc thực kế hoạch hàng năm tính minh bạch dự án .77 Bảng 4.10 Giá khởi điểm yếu tố ảnh hƣởng đến giá đất 78 Bảng 4.11 Đánh giá việc thực quy chế đấu giá 78 Bảng 4.12 Tính minh bạch thông tin liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất 79 Bảng 4.13 Đánh giá giá khởi điểm khoản phí phải nộp tham gia đấu giá 80 Bảng 4.14 Đánh giá bƣớc giá, mức chênh lệch giá hài lòng ngƣời tham gia đấu giá 81 Bảng 4.15 Đánh giá sau trúng đấu giá quyền sử dụng đất 82 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Đông Anh, TP Hà Nội 35 Hình 4.2 Dự án đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, huyện Đơng Anh – Năm 2017 viii 73 TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền Tên đề tài: “Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 – 2017” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 88850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đông Anh giai đoạn 2015-2017 - Đề xuất giải pháp tăng cƣờng công tác đấu giá quyền sử dụng đất Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp: - Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp: số liệu thứ cấp đƣợc thu thập phịng ban chun mơn nghiệp vụ có liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội - Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu: nghiên cứu công tác đấu giá QSDĐ huyện đƣợc tiến hành dự án lựa chọn, dự án đấu giá thành công, dự án đấu giá không thành Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp: điều tra 30 cán 73 cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất huyện từ 2015-2017 - Phƣơng pháp thống kê, phân tích, xử lý tổng hợp số liệu: thống kê, phân tích ảnh hƣởng yếu tố đến giá đấu giá quyền sử dụng đất ở, xếp xử lý số liệu thu thập theo thời gian từ 2015 - 2017 phần mềm Excel; Sử dụng thang đo Liker để đánh giá tiêu chí ảnh hƣởng đến cơng tác đâu giá quyền sử dụng đất Kết kết luận - Kết + Khái quát chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất huyện Đông Anh + Công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đông Anh giai đoạn 20152017 + Kết đấu giá dự án lựa chọn công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đông Anh ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2010) Thơng tƣ số 137/2010/TT-BTC ngày 15/09/2010 quy định việc xác định giá khởi điểm tài sản nhà nƣớc bán đấu giá chế độ tài Hội đồng bán đấu giá tài sản Bộ Tài Chính (2012) Thơng tƣ số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 hƣớng dẫn xác định giá khởi điểm chế độ tài hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất Bộ Tài Chính (2015) Thơng tƣ số 02/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung số điều Thông tƣ số 48/2012/TT-BTC ngày 05/01/2015 hƣớng dẫn việc xác định giá khởi điểm chế độ tài hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất Bộ Tài Chính Thông tƣ số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 hƣớng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá lệ phí cấp chứng hành nghề đấu giá Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng (2014) Thông tƣ số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 quy định chi tiết phƣơng pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể tƣ vấn xác định giá đất Bộ Tƣ pháp (2005) Thông tƣ số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 Hƣớng dẫn số quy định Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 bán đấu giá tài sản, Hà Nội Bộ Tƣ Pháp (2010) Thông tƣ số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 quy định chi tiết hƣớng dẫn thực Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2010 Chính phủ bán đấu giá tài sản Bộ Tƣ Pháp (2015) Thông tƣ liên tịch số 14/2015/TTLTBTNMT-BTP ngày tháng năm 2015 quy định việc tổ chức thực đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất Cao Quang Trung (2009) Đánh giá hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn thị xã Cửa Lị tỉnh Nghệ An 10.Chính phủ nƣớc CHXHCNVN (2010) Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 14/03/2010 bán đấu giá tài sản, Hà Nội 11 Chính phủ nƣớc CHXHCNVN (2014) Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định giá đất 88 12.Chính phủ nƣớc CHXHCNVN (2014) Nghị định 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 quy định khung giá đất 13 Chính phủ nƣớc CHXHCNVN (2015) Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy 19định chi tiết thi hành số điều Luật Kinh doanh BĐS 2014 14.Hồ Thị Lam Trà Nguyễn Văn Quân (2006) Giáo trình Định giá đất NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 15.Nguyễn Thị Minh (2010) Chuyên đề đấu giá tài sản pháp luật đấu giá, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Chính phủ, Hà Nội 16.Nguyễn Thị Ngọ (2016) Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Luận văn Ths chuyên ngành Quản lý đất đai Học viện nông nghiệp Việt Nam 17.Nguyễn Tân Thịnh (2012) Đấu giá quyền sử dụng đất: Công cụ giải xúc Tạp chí tài (10) 18.Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Đình Bồng (2005) Giáo trình Thị trƣờng bất động sản, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 19 Phùng Ngọc Phƣơng, Nguyễn Đức Hùng, Đỗ Thị Thanh Vân, Đoàn Ngọc Phƣơng, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Văn Hiền, Lƣơng Thị Thanh Bùi Văn Tuấn (2011) Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu đấu giá quyền sử dụng đất q trình thị hố, báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trƣờng 20.Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (1993) Luật Đất đai năm 1993 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21.Quốc hội nƣớc Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1996) Luật đấu giá tài sản NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22.Quốc Hội Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2003) Luật Đất đai số 13/QH11 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23.Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2005) Bộ Luật Dân số 33/QH11 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24.Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2013) Luật Đất đai 2013 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25.Thủ tƣớng Chính phủ (2005) Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất; 89 26 Trần Tiến Hải (2015) Thực pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam nay, Luận án Tiến sỹ Luật học chuyên ngành Lý luận Lịch sử Nhà nƣớc pháp luật Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 27.Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2005) Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất địa bàn thành phố Hà Nội 28.Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2017) Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất địa bàn thành phố Hà Nội 29.Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2017) Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 ban hành ban hành quy định việc xác định giá khởi điểm chế độ tài hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất địa bàn thành phố Hà Nội 90 PHỤ LỤC PHỤ LỤC SƠ ĐỒ PHÂN LÔ DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THƠN ĐÌA, XÃ NAM HỒNG 91 PHỤ LỤC BẢNG KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THƠN ĐÌA, XÃ NAM HỒNG STT Họ tên Tạ Quý Hùng Nguyễn Minh Đức Nguyễn Đình Hồng Nguyễn Thị Thuận Phạm Ngọc Phƣơng Lê Thị Xuân Trƣơng Văn Minh Lê Thị Vân Anh Lê Ngọc Tốn 10 Nguyễn Đình Hồng 11 Phạm Thị Mơ 12 Phạm Văn Sáng 92 PHỤ LỤC BẢNG KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐIỂM X5, KHU MA VŨ, THÔN TRUNG, XÃ VIỆT HÙNG, HUYỆN ĐÔNG ANH,THÀNH PHỐ HÀ NỘI STT Họ tên Bùi Văn Thập Dƣơng Đức Quang Vũ Đình Ngọc Dƣơng Văn Đan Nguyễn Văn Học Vũ Văn Khƣơng Vũ Văn Quỳnh Lƣơng Hải Lý Lƣơng Văn Khanh 10 Chu Văn Học 11 Giáp Thị Luân 12 Hà Thị Nguyên Nguyễn Thị 13 Chuyên 93 14 Bùi Văn Huân 15 Ngô Văn Yên 16 Tạ Quang Can 17 Nguyễn Văn Chính 18 Tạ Văn Nhi 19 Nguyễn Văn Biên 20 21 Nguyễn Thị Khuyến Nguyễn Hoàng Long 22 Lê Ngọc Khánh 23 Phan Nhƣ Ngọc 24 Nguyễn Thị Thảo 25 Lê Nhƣ Hùng 26 Đỗ Văn Long 27 Nguyễn Hữu Tuấn 28 Nguyễn Hữu Hùng 94 PHỤ LỤC SƠ ĐỒ PHÂN LÔ DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐIỂM X5, KHU MA VŨ, THÔN TRUNG, XÃ VIỆT HÙNG 95 PHỤ LỤC SƠ ĐỒ PHÂN LÔ DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THƠN THIẾT BÌNH, XÃ VÂN HÀ STT Họ tên Địa Nguyễn Văn Thuận Thôn Thiết Úng, xã V Hồng Thị Xoa Thơn Thiết Bình, xã V Nguyễn Thị Hiệp Thôn Hà Khê, xã Vân Nguyễn Xn Cơng Thơn Thiết Bình, xã V Nguyễn Văn Thuận Thôn Cổ Châu, xã Vâ Nguyễn Văn Sử Thôn Cổ Châu, xã Vâ Nguyễn Xuân Thắng Thơn Thiết Bình, xã V Nguyễn Xn Thắng Thơn Thiết Bình, xã V Nguyễn Đắc Tùng Thơn Thiết Bình, xã V Nghiêm Thọ Quang Thơn Thiết Bình, xã V 11 Nguyễn Đắc Huy Thơn Thiết Bình, xã V 12 Nguyễn Văn Hùng Thơn Thiết Bình, xã V 13 Nguyễn Đắc Truyền Thơn Thiết Bình, xã V 14 15 Nguyễn Thị Dƣ Hồn Lê Nhƣ Hùng Thơn Hà Khê, xã Vân Thơn Thiết Bình, xã V 16 Nguyễn Nhƣ Dũng Thôn Cổ Điển, xã Hả 10 17 Nguyễn Thị Hồn 96 Thơn Thiết Bình, xã V 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hồng Thị Xoa Thơn Thiết Bình, xã V Nguyễn Văn Thiệu Thơn Cổ Châu, xã Vâ Nguyễn Đình Thắng Thơn Thiết Bình, xã V Nguyễn Chu Tồn Thơn Thiết Bình, xã V Phạm Thị Lan Thơn Hà Khê, xã Vân Nguyễn Thị Chinh Thơn Thiết Bình, xã V Lê Ngọc Tài Thôn Hải Bối, xã Hải Nguyễn Văn Đức Thôn Cổ Châu, xã Vâ Ngô Văn Chiến Thôn Cổ Châu, xã Vâ Nguyễn Văn Dũng Thơn Thiết Bình, xã V Nguyễn Đình Thắng Thơn Thiết Bình, xã V Nghiêm Đức Hoan Thôn Cổ Châu, xã Vâ Đào Xuân Trai Nghiêm Hữu Sáng Thôn Thiết Úng, xã V Thôn Thiết Bình, xã V 32 33 Phƣờng Bạch Đằng, Ngơ Thị Tuyết Nguyễn Văn Dũng 97 Hai Bà Trƣng Thôn Hải Bối, xã Hải ... cứu đề tài: "Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội" 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đông Anh giai đoạn... lý sử dụng đất - Công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đông Anh + Các quy định đấu giá quyền sử dụng đất + Kết đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2015-2017 - Kết đấu giá quyền sử dụng. .. Đánh giá thành công công tác đấu giá quyền sử dụng đất + Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đông Anh - Kết luận Huyện Đông Anh huyện ngoại thành
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện đông anh thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện đông anh thành phố hà nội