0

(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của gen MC4R và một số yếu tố khác đến khả năng sinh trưởng và phẩm chất tinh dịch của lợn duroc nuôi tại công ty TNHH lợn giống hạt nhân dabaco

77 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:46

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐÀO THỊ MỸ HẠNH ẢNH HƯỞNG CỦA GEN MC4R VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ KHÁC ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA LỢN DUROC NUÔI TẠI CÔNG TY TNHH LỢN GIỐNG HẠT NHÂN DABACO Ngành: Chăn nuôi Mã số: 8.62.01.05 Người hướng dẫn khoa học: TS Hà Xuân Bộ PGS.TS Đỗ Đức Lực NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn khách quan, trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị Tơi xin cam đoan giúp đỡ trình tiến hành thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đào Thị Mỹ Hạnh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian theo học nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận quan tâm bảo tận tình hướng dẫn thầy cô, quan tâm chia sẻ khó khăn q trình học tập nghiên cứu bạn bè, đồng nghiệp gia đình Sự quan tâm động viên giúp tơi hồn thành tốt luận văn Nhân dịp hồn thành luận văn, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc tới hai người thầy đồng hành giúp đỡ học tập công việc suốt quãng thời gian theo học Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ thời sinh viên vào trường hoàn thành luận văn TS Hà Xuân Bộ PGS.TS Đỗ Đức Lực Các thầy dành nhiều thời gian tận tình dẫn dắt giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời biết ơn chân thành tới Ban Giám Đốc, Ban Quản l ý đào tạo, Bộ môn Di truyền – Giống vật nuôi khoa Chăn Nuôi, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo tập thể cán công nhân viên làm việc Công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp động viên lúc tơi gặp khó khăn giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đào Thị Mỹ Hạnh ii MỤC LỤC Lờı cam đoan i Lờı cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ vıết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục bıểu đồ viii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Tổng quan giống lợn Duroc 2.1.2 Vai trò lợn đực giống công tác thụ tinh nhân tạo cho lợn 2.1.3 Tổng quan tinh dịch tinh trùng lợn 2.1.4 Cơ sở khoa học sinh trưởng 14 2.1.5 Giới thiệu vật liệu di truyền 15 2.1.6 Các tiêu đánh giá chất lượng tinh dịch lợn 16 2.1.7 Các tiêu kiểm tra suất cá thể 19 2.1.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tinh dịch 19 2.1.9 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh trưởng lợn 22 2.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 24 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 24 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 26 iii Phần Vật liệu phƣơng pháp nghiên cứu 28 3.1 Vật liệu 28 3.2 Địa điểm nghiên cứu 28 3.3 Thời gian nghiên cứu 28 3.4 Nội dung nghiên cứu 28 3.4.1 Đánh giá ảnh hưởng gen MC4R đến khả sinh trưởng lợn Duroc 28 3.4.2 Đánh giá phẩm chất tinh dịch ảnh hưởng gen MC4R đến phẩm chất tinh dịch lợn Duroc 28 3.5 Phương pháp nghiên cứu 29 3.5.1 Xác định gen MC4R 29 3.5.2 Phương pháp đánh giá ảnh hưởng gen MC4R đến khả sinh trưởng giống lợn Duroc 29 3.5.3 Phương pháp đánh giá ảnh hưởng gen MC4R đến phẩm chất tinh dịch giống lợn Duroc 30 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 30 Phần Kết thảo luận 32 4.1 Khả sinh trưởng lợn Duroc 32 4.1.1 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tiêu sinh trưởng lợn đực Duroc 32 4.1.2 Ảnh hưởng gen MC4R đến khả sinh trưởng lợn đực Duroc 33 4.1.3 Ảnh hưởng khối lượng bắt đầu đến suất sinh trưởng lợn đực Duroc 36 4.1.4 Ảnh hưởng khối lượng kết thúc đến tiêu sinh trưởng lợn đực Duroc 38 4.1.5 Ảnh hưởng mùa vụ đến khả sinh trưởng lợn đực Duroc 41 4.2 Số lượng chất lượng tinh dịch lợn Duroc 42 4.2.1 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tiêu số lượng chất lượng tinh dịch lợn Duroc 42 4.2.2 Ảnh hưởng gen MC4R đến tiêu phẩm chất tinh dịch lợn Duroc 43 4.2.3 Ảnh hưởng tuổi khai thác đến phẩm chất tinh dịch lợn Duroc 46 iv 4.2.4 Ảnh hưởng tháng năm đến phẩm chất tinh dịch lợn Duroc 46 Phần Kết luận kiến nghị 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Kiên nghị 50 Tài liệu tham khảo 51 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt A Hoạt lực tinh trùng ADG Tăng khối lượng trung bình C Nồng độ tinh trùng Ca Canxi cs Cộng FCR Tiêu tốn thức ăn K Tỷ lệ tinh trùng kì hình NĐ-CP Nghị định – Chính Phủ NXB Nhà xuất QĐ Quyết định QĐ-BNN Quyết định – Bộ nông nghiệp TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTNT Thụ tinh nhân tạo V Thể tích tinh dịch VAC Tổng số tinh trùng tiến thẳng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thành phần dinh dưỡng phần ăn lợn đực hậu bị 29 Bảng 4.1 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tiêu sinh trưởng lợn đực Duroc 32 Bảng 4.2 Ảnh hưởng kiểu gen MC4R đến khả sinh trưởng lợn đực Duroc 33 Bảng 4.3 Ảnh hưởng khối lượng bắt đầu đến khả sinh trưởng lợn đực Duroc 36 Bảng 4.4 Ảnh hưởng khối lượng kết thúc đến tiêu sinh trưởng lợn đực Duroc 39 Bảng 4.5 Ảnh hưởng mùa vụ đến sinh trưởng lợn đực Duroc 41 Bảng 4.6 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tiêu phẩm chất tinh dịch lợn Duroc 42 Bảng 4.7 Ảnh hưởng kiểu gen MC4R đến tiêu phẩm chất tinh dịch lợn Duroc 43 Bảng 4.8 Ảnh hưởng tuổi đến phẩm chất tinh dịch lợn Duroc .46 Bảng 4.9 Ảnh hưởng tháng năm đến phẩm chất tinh dịch lợn Duroc 47 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Khối lượng bắt đầu kiểm tra suất cá thể, khối lượng kết thúc kiểm tra suất cá thể lợn Duroc mang kiểu gen MC4R 35 Biểu đồ 4.2 Tăng khối lượng trung bình lợn Duroc mang kiểu gen MC4R 36 Biểu đồ 4.3 Ảnh hưởng khối lượng bắt đầu đến tăng khối lượng lợn Duroc 38 Biểu đồ 4.4 Ảnh hưởng khối lượng bắt đầu đến tiêu sinh trưởng lợn Duroc 38 Biểu đồ 4.5 Ảnh hưởng khối lượng kết thúc đến tăng khối lượng lợn Duroc 40 Biểu đồ 4.6 Ảnh hưởng khối lượng bắt đầu đến tiêu sinh trưởng lợn Duroc 40 Biểu đồ 4.7 Thể tích tinh dịch (ml) lợn Duroc theo kiểu gen MC4R 44 Biểu đồ 4.8 Nồng độ tinh trùng lợn (triệu/ml) Duroc theo kiểu gen MC4R 45 Biểu đồ 4.9 Tổng số tinh trùng tiến thẳng lần khai thác lợn Duroc theo kiểu gen MC4R (tỷ/lần) 45 Biểu đồ 4.10 Ảnh hưởng tháng khai thác năm đến phẩm chất tinh dịch lợn Duroc 49 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cấu tạo dịch hoàn Hình 2.2 Cấu tạo dương vật lợn Hình 2.3 Sơ đồ trình hình thành tinh trùng Hình 2.4 Cấu tạo tinh trùng 12 ix C (triệu/ml) Nồng độ tinh trùng lợn Duroc theo kiểu gen MC4R minh họa biểu đồ 4.8 50 45 40 35 30 25 20 15 10 50 Kiểu gen AA Kiểu gen AG Kiểu gen GG Biểu đồ 4.8 Nồng độ tinh trùng lợn (triệu/ml) Duroc theo kiểu gen MC4R Tổng số tinh trùng tiến thẳng lần khai thác lợn Duroc theo kiểu gen MC4R minh họa biểu đồ 4.9 95 VAC (tỷ/lần) 90 85 80 75 70 65 Kiểu gen AA Kiểu gen AG Kiểu gen GG Biểu đồ 4.9 Tổng số tinh trùng tiến thẳng lần khai thác lợn Duroc theo kiểu gen MC4R (tỷ/lần) 45 4.2.3 Ảnh hƣởng tuổi khai thác đến phẩm chất tinh dịch lợn Duroc Ảnh hưởng tuổi khai thác đến tiêu phẩm chất tinh dịch lợn Duroc nuôi Công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Ảnh hƣởng tuổi đến phẩm chất tinh dịch lợn Duroc Chỉ tiêu V (ml) A (%) C (triệu/ ml) VAC (tỷ/ lần) Trong tiêu, giá trị LSM mang chữ khác nhau, sai khác có ý nghĩa thống kê (P
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của gen MC4R và một số yếu tố khác đến khả năng sinh trưởng và phẩm chất tinh dịch của lợn duroc nuôi tại công ty TNHH lợn giống hạt nhân dabaco , (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của gen MC4R và một số yếu tố khác đến khả năng sinh trưởng và phẩm chất tinh dịch của lợn duroc nuôi tại công ty TNHH lợn giống hạt nhân dabaco