0

(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của liều lượng đạm, kali đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK4300 tại huyện tiên yên, tỉnh quảng ninh

122 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÝ VĂN THẮNG ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG ĐẠM, KALI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ NK4300 TẠI HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS - TS Tăng Thị Hạnh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Đây cơng trình nghiên cứu khoa học trực tiếp tham gia, thực PGS - TS Tăng Thị Hạnh trực tiếp hướng dẫn Tôi xin cam đoan kết quả, số liệu nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lý Văn Thắng i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi nhận quan tâm, giúp đỡ thầy cô giáo, tập thể, cá nhân, gia đình bạn bè đồng nghiệp Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS - TS Tăng Thị Hạnh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài hồn chỉnh luận văn Nhân dịp này, xin chân thành cảm ơn thầy tồn thể thầy giáo, cán Bộ môn Cây lương thực giúp đỡ, đóng góp ý kiến tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Để hồn thành luận văn tơi cịn nhận động viên hỗ trợ lớn từ gia đình, bạn bè tạo điều kiện vật chất, tinh thần để học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lý Văn Thắng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục đồ thị viii Trích yếu luận văn ix Thesis Abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích, yêu cầu: 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tình hình sản xuất ngô giới việt nam 2.1.1 Tình hình sản xuất ngơ giới 2.1.2 Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam 2.1.3 Tình hình sản xuất ngơ Quảng Ninh 2.2 Ảnh hưởng yếu tố sinh thái đến sinh trưởng phát triển ngô 2.3 Các kết nghiên cứu ảnh hưởng lượng phân bón đến suất ngơ 11 2.3.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng lượng phân đạm đến sinh trưởng suất ngô 11 2.3.2 Các kết nghiên cứu ảnh hưởng phân lân đến suất ngô 15 2.3.3 Các nghiên cứu ảnh hưởng phân bón kali đến suất ngơ 17 2.3.4 Kết nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ NPK khác đến sinh trưởng suất ngô 18 2.3.5 Tình hình nghiên cứu tài nguyên đất đai chế độ bón phân cho ngơ huyện Tiên Yên 20 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 24 3.1 Vật liệu, địa điểm thời gian nghiên cứu 24 3.1.1 Vật liệu nghiên cứu: 24 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu: 24 iii 3.1.3 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Thời gian nghiên cứu: 24 Nội dung nghiên cứu: 24 Phương pháp nghiên cứu 24 Phương pháp bố trí thí nghiệm theo dõi thí nghiệm 24 Các tiêu theo dõi 26 Phương pháp xử lý số liệu 28 Phần Kết thảo luận nghiên cứu 29 4.1 Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến thời gian sinh trưởng giống ngô nk4300 29 4.2 Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống ngô nk4300 31 4.3 Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến tốc độ tăng trưởng số giống ngô nk4300 35 4.4 Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến diện tích số diện tích giống ngô nk4300 38 4.5 Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến chiều cao cuối cùng, chiều cao đóng bắp hình thái bắp giống ngô nk4300 42 4.6 Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến khả chống chịu giống ngô nk4300 46 4.7 Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến yếu tố cấu thành suất suất giống ngô nk4300 50 Phần Kết luận đề nghị 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Đề nghị 60 Tài liệu tham khảo 61 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ch Nghĩa tiếng Việt viế CCCC :Chiều cao cuối CCĐB : Chiều cao p Quốc FAO đóng bắp NSLT :Tổ chức Lương NSTT thực Nông nghiệp Liên Hiệ P 1000 hạt : Năng suất lý thuyết TSM : Năng suất thực thu : Khối lượng 1000 hạt : Tuần sau mọc v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hì Bảng 2.2: Một số Bảng 2.3: Diện tí 2006 -2 Bảng 4.1a: Ảnh hư giống n Bảng 4.1b: Ảnh hư giống n Ninh Bảng 4.2a: Ảnh hư cao Quảng Bảng 4.2b: Ảnh hư cao - Quản Bảng 4.3a: Ảnh hư giống n Bảng 4.3b: giống n Ninh Bảng 4.4a: Ảnh hư tích - Quản Bảng 4.4b: Ảnh hư tích - Quản Bảng 4.5a: Ảnh hư chiều c Phong Bảng 4.5b: Ảnh hư chiều c Đông N vi Bảng 4.6a: Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến mức độ gây hại loại sâu bệnh giống ngô NK4300 xã Phong Dụ huyện Tiên Yên- Quảng Ninh 48 Bảng 4.6b: Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến mức độ gây hại loại sâu bệnh giống ngô NK4300 xã Đông Ngũ huyện Tiên Yên- Quảng Ninh 49 Bảng 4.7a: Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến yếu tố cấu thành suất suất giống ngô NK4300 xã Phong Dụ huyện Tiên Yên – Quảng Ninh 51 Bảng 4.7b: Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến yếu tố cấu thành suất suất giống ngô NK4300 xã Đông Ngũ huyện Tiên Yên – Quảng Ninh vii 54 DANH MỤC SƠ ĐỒ Biểu đồ 4.1: Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến suất giống ngô NK4300 xã Phong Dụ huyện Tiên Yên- Quảng Ninh 57 Biểu đồ 4.2: Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến suất giống ngô NK4300 xã Đông Ngũ huyện Tiên Yên- Quảng Ninh viii 58 | | CCCC CCDB CC VA CCDB TAI DONG NGU TIEN YEN VARIATE V004 CCCC LA LA LA LA LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCDB FILE CCCCTDN 1/ 9/15 9:30 :PAGE CC VA CCDB TAI DONG NGU TIEN YEN VARIATE V005 CCDB NON NON NON NON NON LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CCCCTDN 1/ 9/15 9:30 :PAGE CCCC VA CCDB TAI DONG NGU TIEN YEN MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT DAM$ DAM$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 9) 5%LSD 6DF MEANS FOR EFFECT NL*DAM$ - 90 12) 16DF NL N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 1 1 2 2 3 3 SE(N= 3) 5%LSD 16DF MEANS FOR EFFECT KALI$ KALI$ K1 K2 K3 SE(N= 5%LSD 16DF - 12) MEANS FOR EFFECT DAM$*KALI$ DAM$ N1 N1 N1 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N4 N4 N4 K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 SE(N= 3) 5%LSD 16DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE G |DAM$*KAL| ( | NO | OB | CCCC CCDB Hinh thai bắp 91 3 VARIATE V004 DAI BAP BAP LA LA LA LA LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE D CHUOT FILE HTBTPD 1/ 9/15 9:47 :PAGE HINH THAI BAP PHONG DU TIEN YEN VARIATE V005 D CHUOT CHUOT NON NON NON NON NON LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE D KINH FILE HTBTPD 1/ 9/15 9:47 :PAGE HINH THAI BAP PHONG DU TIEN YEN VARIATE V006 D KINH KINH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HTBTPD 1/ 9/15 9:47 :PAGE HINH THAI BAP PHONG DU TIEN YEN MEANS FOR EFFECT NL - SE(N= 12) 5%LSD 16DF MEANS FOR EFFECT DAM$ DAM$ N1 N2 N3 92 N4 SE(N= 9) 5%LSD 6DF MEANS FOR EFFECT NL*DAM$ NL N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 1 1 2 2 3 3 SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT KALI$ KALI$ K1 K2 K3 SE(N= 12) 5%LSD 16DF MEANS FOR EFFECT DAM$*KALI$ DAM$ N1 N1 N1 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N4 N4 N4 K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 SE(N= 3) 0.170647 0.126014 0.897527E-01 5%LSD 16DF 0.511602 0.377793 0.269080 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HTBTPD 1/ 9/15 9:47 :PAGE HINH THAI BAP PHONG DU TIEN YEN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE |DAM$*KAL| | | GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 36) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS C OF V |NL % | 93 |DAM$ |NL*DAM$ |KALI$ | | | |I$ | | | | | | | | | | DAI BAP D CHUOT D KINH BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI BAP FILE HTBTDN 1/ 9/15 9:50 :PAGE HINH THAI BAP DONG NGU TIEN YEN VARIATE V004 DAI BAP BAP BAP LA LA LA LA LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE D CHUOT FILE HTBTDN 1/ 9/15 9:50 :PAGE HINH THAI BAP DONG NGU TIEN YEN VARIATE V005 D CHUOT CHUOT CHUOT NON NON NON NON NON LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE D KINH FILE HTBTDN 1/ 9/15 9:50 :PAGE HINH THAI BAP DONG NGU TIEN YEN VARIATE V006 D KINH KINH KINH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HTBTDN 1/ 9/15 9:50 :PAGE HINH THAI BAP DONG NGU TIEN YEN MEANS FOR EFFECT NL - SE(N= 12) 5%LSD 16DF - 94 MEANS FOR EFFECT DAM$ DAM$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 9) 5%LSD 6DF MEANS FOR EFFECT NL*DAM$ NL 1 1 2 2 3 3 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT KALI$ KALI$ K1 K2 K3 SE(N= 12) 5%LSD 16DF MEANS FOR EFFECT DAM$*KALI$ DAM$ N1 N1 N1 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N4 N4 N4 K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 SE(N= 5%LSD ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HTBTDN :PAGE HINH THAI BAP DONG NGU TIEN YEN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 95 VARIATE GRAND MEAN |DAM$*KAL| (N= | NO | OBS | DAI BAP D CHUOT D KINH Yếu tố cấu thành suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE HANG/BAP FILE CTNSTPD 1/ 9/15 9:59 :PAGE CAU THANH NANG SUAT TAI PHONG DU TIEN YEN VARIATE V004 HANG/BAP BAP BAP BAP BAP LA LA LA LA LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/HANG FILE CTNSTPD 1/ 9/15 9:59 :PAGE CAU THANH NANG SUAT TAI PHONG DU TIEN YEN VARIATE V005 HAT/HANG CHUOT CHUOT CHUOT CHUOT NON NON NON NON NON LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE P1000 FILE CTNSTPD 1/ 9/15 9:59 :PAGE CAU THANH NANG SUAT TAI PHONG DU TIEN YEN VARIATE V006 P1000 KINH KINH KINH KINH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CTNSTPD 1/ 9/15 9:59 :PAGE CAU THANH NANG SUAT TAI PHONG DU TIEN YEN MEANS FOR EFFECT NL - 96 36 36 36 NL SE(N= 12) 5%LSD 16DF MEANS FOR EFFECT DAM$ DAM$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 9) 5%LSD 6DF MEANS FOR EFFECT NL*DAM$ NL 1 1 2 2 3 3 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD - 16DF MEANS FOR EFFECT KALI$ KALI$ K1 K2 K3 SE(N= 12) 5%LSD 16DF MEANS FOR EFFECT DAM$*KALI$ DAM$ N1 N1 N1 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N4 N4 N4 SE(N= 5%LSD 16DF 97 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE G |DAM$*KAL| ( | NO | OB | HANG/BAP HAT/HANG P1000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HANG/BAP VARIATE V004 HANG/BAP BAP BAP BAP BAP LA LA LA LA LA LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/HANG VARIATE V005 HAT/HANG CHUOT CHUOT CHUOT CHUOT NON NON NON NON NON LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V006 P1000 KINH KINH KINH KINH LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL - 98 3 * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CTNSTDN 1/ 9/15 9:55 :PAGE CAU THANH NANG SUAT DONG NGU TIEN YEN MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 12) 5%LSD 16DF MEANS FOR EFFECT DAM$ DAM$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 9) 5%LSD 6DF MEANS FOR EFFECT NL*DAM$ NL 1 1 2 2 3 3 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD - 16DF MEANS FOR EFFECT KALI$ KALI$ K1 K2 K3 SE(N= 12) 5%LSD 16DF MEANS FOR EFFECT DAM$*KALI$ DAM$ N1 N1 N1 N2 N2 N2 K1 K2 K3 K1 K2 K3 99 N3 N3 N3 N4 N4 N4 K1 K2 K3 K1 K2 K3 SE(N= 5%LSD ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CTNSTDN 1/ 9/15 9:55 :PAGE CAU THANH NANG SUAT DONG NGU TIEN YEN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE |DAM$*KAL| GRAND MEAN (N= 36) STANDARD DEVIATION |DAM$ |NL*DAM$ |KALI$ | | | |I$ | | | | | | | | | | C OF V |NL SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 0.41181 1.3263 12.364 0.39913 0.77001 11.297 % | | HANG/BAP HAT/HANG P1000 36 36 36 14.689 30.292 264.58 2.7 0.8948 2.5 0.0074 4.3 0.0901 100 0.0201 0.2850 0.3665 0.9187 0.4939 0.5313 0.0207 0.0000 0.0501 0.8916 0.3717 0.6202 Năng suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE NSTPD 1/ 9/15 10: :PAGE NANG SUAT TAI PHONG DU TIEN YEN VARIATE V004 NSLT BAP BAP BAP BAP LA LA LA LA LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSTPD 1/ 9/15 10: :PAGE NANG SUAT TAI PHONG DU TIEN YEN VARIATE V005 NSTT CHUOT CHUOT CHUOT CHUOT NON NON NON NON NON LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTPD 1/ 9/15 10: :PAGE NANG SUAT TAI PHONG DU TIEN YEN MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT DAM$ DAM$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 9) 5%LSD 6DF MEANS FOR EFFECT NL*DAM$ NL N1 N2 N3 1 101 12) 16DF 2 2 3 3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD - 3) 16DF MEANS FOR EFFECT KALI$ K1 K2 K3 SE(N= 12) 5%LSD - 16DF MEANS FOR EFFECT DAM$*KALI$ N1 N1 N1 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N4 N4 N4 K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 SE(N= 5%LSD - 3) 16DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN |DAM$*KAL| (N= | NO | OBS | NSLT NSTT 36 36 BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V004 NSLT BAP BAP BAP BAP LA LA LA LA LA LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NL 102 STANDARD DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSTDN 1/ 9/15 10: :PAGE NANG SUAT TAI DONG NGU TIEN YEN VARIATE V005 NSTT CHUOT CHUOT CHUOT CHUOT NON NON NON NON NON LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL DAM$ NL*DAM$ KALI$ DAM$*KALI$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTDN 1/ 9/15 10: :PAGE NANG SUAT TAI DONG NGU TIEN YEN MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT DAM$ DAM$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 9) 5%LSD 6DF MEANS FOR EFFECT NL*DAM$ NL 1 1 2 2 3 3 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD 103 12) 16DF MEANS FOR EFFECT KALI$ K1 K2 K3 SE(N= 12) 5%LSD 16DF MEANS FOR EFFECT DAM$*KALI$ N1 N1 N1 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N4 N4 N4 K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 SE(N= 3) 5%LSD 16DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN |DAM$*KAL| (N= | NO | OBS | NSLT NSTT 104 36 36 ... 4.1: Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến suất giống ngô NK4300 xã Phong Dụ huyện Tiên Yên- Quảng Ninh 57 Biểu đồ 4.2: Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến suất giống ngô NK4300 xã Đông Ngũ huyện Tiên. .. 4.1 Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến thời gian sinh trưởng giống ngô nk4300 29 4.2 Ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống ngô nk4300 31 4.3 Ảnh hưởng liều lượng. .. Tiên Yên- Quảng Ninh viii 58 TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Thí nghiệm ? ?Ảnh hưởng liều lượng đạm, kali đến sinh trưởng suất giống ngô NK4300 huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh? ?? nhằm xác định lượng đạm kali bón
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của liều lượng đạm, kali đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK4300 tại huyện tiên yên, tỉnh quảng ninh , (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của liều lượng đạm, kali đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK4300 tại huyện tiên yên, tỉnh quảng ninh