0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện thuận bắc tỉnh bình thuận

111 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN QUANG ĐẠO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÀM THUẬN BẮC – TỈNH BÌNH THUẬN Ngành: Quản Lý Đất Đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hữu Thành NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Quang Đạo i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc GS.TS Nguyễn Hữu Thành tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quy hoạch đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, phịng Tài ngun & Mơi trường, phịng Kinh tế, Chi cục Thống kê huyện Uỷ ban nhân dân xã tạo điều kiện thời gian cung cấp số liệu cho đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Quang Đạo ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Một số vấn đề lý luận sử dụng đất 2.1.1 Đất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp .3 2.1.2 Hiệu phân loại hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 11 2.2 Sử dụng đất bền vững 12 2.3 Các nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp 13 2.3.1 Tình hình nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp giới 13 2.3.2 Tình hình nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 16 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 20 3.1 Địa điểm nghiên cứu 20 3.2 Đối tượng nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hàm Thuân Bắc, tỉnh Bình Thuận .20 3.3.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc – tỉnh Bình Thuận 20 3.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc 20 iii 3.3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 21 3.4.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 21 3.4.3 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất 21 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu: 25 Phần Kết nghiên cứu 26 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan đến sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc – tỉnh Bình Thuận 26 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hàm Thuận Bắc 39 4.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc 40 4.2.1 Hiện trạng, cấu sử dụng đất nông nghiệp 40 4.2.2 Biến động diện tích đất nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc 42 4.2.3 Loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc 43 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc 46 4.3.1 Hiệu kinh tế 46 4.3.2 Hiệu xã hội 52 4.3.3 Đánh giá hiệu môi trường 56 4.3.4 Đánh giá tổng hợp hiệu loại sử dụng đất huyện Hàm Thuận Bắc 63 4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc 65 4.4.1 Quan điểm sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc .65 4.4.2 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc 66 Phần Kết luận kiến nghị 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 70 Tài liệu tham khảo 71 Phụ lục 73 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa CNNN Cơng nghiệp ngắn ngày CPTG Chi phí trung gian ĐVĐ Đơn vị đất FAO Tổ chức lương thực nông nghiệp giới GTNC Giá trị ngày công GTSX Giá trị sản xuất KH Kế hoạch KHKT Khoa học kỹ thuật KT Kinh tế LUT Loại sử dụng đất MT Môi trường NXB Nhà xuất TNHH Thu nhập hỗn hợp TPCG Thành phần giới TV Tiểu vùng UBND Ủy ban nhân dân XH Xã hội v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất 23 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội kiểu sử dụng đất 24 Bảng 3.3 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường kiểu sử dụng đất 25 Bảng 4.1 Biến động diện tích đất nơng nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc 42 Bảng 4.2 Tổng hợp loại sử dụng đất sản xuất huyện Hàm Thuận Bắc 44 Bảng 4.3 Hiệu kinh tế trồng tiểu vùng 47 Bảng 4.4 Hiệu kinh tế loại/kiểu sử dụng đất huyện Hàm Thuận Bắc 48 Bảng 4.5 Tổng hợp điểm đánh giá hiệu kinh tế loại sử dụng đất 49 Bảng 4.6 Hiệu xã hội kiểu sử dụng đất huyện Hàm Thuận Bắc 53 Bảng 4.7 Hiệu xã hội loại sử dụng đất kiểu sử dụng đất huyện Hàm Thuận Bắc 54 Bảng 4.8 So sánh lượng phân bón thực tế số trồng với lượng phân bón khuyến cáo Hàm Thuận Bắc 58 Bảng 4.9 Tổng hợp hiệu môi trường loại sử dụng đất huyện Hàm Thuận Bắc 62 Bảng 4.10 Tổng hợp hiệu KT - XH - MT kiểu sử dụng đất huyện Hàm Thuận Bắc vi 64 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Hàm Thuận Bắc 26 Hình 4.2 Mương tưới tiêu xã Hàm Trí 38 Hình 4.3 Cơ cấu sử dụng đất huyện Hàm Thuận Bắc 41 Hình 4.4 Cánh đồng lúa xã Thuận Minh 44 Hình 4.5 Vườn Thanh Long xã Hàm Phú 45 Hình 4.6 Cánh đồng Vừng xã Thuận Hịa 45 vii Phụ lục Năng suất số trồng STT Tên sản phẩm Lúa vụ Lúa vụ Lúa vụ Ngô Vừng Dưa Mỳ Đậu nành Mía 10 Thanh Long 11 Xoài 74 Phụ lục Mức độ sử dụng số loại thuốc bảo vệ thực vật cho trồng huyện Hàm Thuận Bắc Loại trồng Tên thuốc Tiểu vùng Lúa Vừng Mỳ Sofit 300EC Vibamec 1.8 EC Dupont 5SC Fuji-one 40 EC Filia 525SE Trebon Ridomil Antaco Trebon Vibasu Oncol Đậu tương Bian 40EC Supracide 40EC Angun 5WDG Thanh Long Regent Dithane M45 80WP Antracol Mía Xồi atramet combi 80WP Padan 95SP antracol 70WP avalon 8WP Tiểu vùng Lúa Ngô Vừng Dưa Sofit 300EC Vibamec 1.8 EC Dupont 5SC Fuji-one 40 EC Filia 525SE Vibasu Wamrin 800WP Trebon Ridomil Confidor 100SL Polytrin-P440EC Ridomil Rovral 50WP Đậu tương Bian 40EC Supracide 40EC Angun 5WDG Thanh long Regent Dithane M45 80WP Antracol 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 3.3.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc – tỉnh Bình Thuận - - Hiện trạng sử dụng đất đai huyện Hàm Thuận Bắc - Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Hàm Thuận. .. Thuận Bắc Xác định loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc 3.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc - - Đánh giá hiệu kinh tế loại sử dụng đất. .. luận sử dụng đất 2.1.1 Đất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp .3 2.1.2 Hiệu phân loại hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện thuận bắc tỉnh bình thuận , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện thuận bắc tỉnh bình thuận