0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện hà trung, tỉnh thanh hóa

105 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ NGUYÊN VƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HÓA Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Thị Bình NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thanh Hóa, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Nguyên Vương i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn, tơi giúp đỡ nhiều tập thể, cá nhân Qua xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới giúp đỡ, đóng góp quan, thầy cơ, bạn bè, gia đình, người thân Trước tiên, tơi xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Vũ Thị Bình, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài hồn thiện luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến chân thành thầy giáo, cô giáo khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tôi trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Tổng cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Hà Trung, Văn phịng HĐND - UBND huyện Hà Trung, Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Hà Trung, Chi cục Thống kê huyện Hà Trung, Phịng Nơng nghiệp PTNT huyện Hà Trung, Phịng Kinh tế Hạ tầng huyện Hà Trung, Chi cục thuế huyện Hà Trung, UBND thị trấn Hà Trung tạo điều kiện giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực đề tài Trân trọng cảm ơn tới tất tập thể, người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Thanh Hóa, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Nguyên Vương ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh muc chư viêt tăt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Đối tượng nghiên cứu đề tài 1.5 Những đóng góp ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.5.1 Những đóng góp đề tài 1.5.2 Ý nghĩa khoa học 1.5.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Cơ sở khoa học sử dụng đất đai vai trò đất đai đến phát triển kinh tế xã hội 2.1.1 Đất đai phát triển kinh tế, xã hội 2.1.2 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc sử dụng đất 2.1.3 Khái quát chung tổ chức sử dụng đất 2.1.4 Ý nghĩa việc sử dụng đất tổ chức kinh tế 2.2 Cơ sở pháp lý liên quan đến việc quản lý sử dụng đất tổ chức 2.3 Tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức giới Việt Nam 11 2.3.1 Tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức số nước giới 11 2.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức Việt Nam 17 2.3.3 Tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức địa bàn tỉnh Thanh Hóa 21 2.4 Một số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài .24 iii 2.5 Nhận xét chung tổng quan tài liệu hướng nghiên cứu đề tài 25 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 27 3.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.2 Phạm vi nghiên cứu 27 3.3 Nội dung nghiên cứu 27 3.4 Phương pháp nghiên cứu 27 3.4.1 Thu thập số liệu thứ cấp 27 3.4.2 Thu thập số liệu sơ cấp 28 3.4.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 28 3.4.4 Phương pháp phân tích, so sánh 28 3.4.5 Phương pháp xác định tiêu đánh giá 28 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 30 4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Hà Trung 30 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện kinh tế - xã hội huyện Hà Trung 41 4.2 Tình hình quản lý nhà nước đất đai trạng sử dụng đất huyện Hà Trung 42 4.2.1 Đánh giá số nội dung quản lý Nhà nước đất đai có liên quan đến sử dụng đất tổ chức kinh tế 42 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2016 huyện Hà Trung 47 4.2.3 Đánh giá chung tình hình quản lý sử dụng đất đai 52 4.3 Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng đất đai tổ chức kinh tế địa bàn huyện Hà Trung 54 4.3.1 Các tổ chức kinh tế giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Hà Trung 54 4.3.2 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất thuê tổ chức kinh tế56 4.3.3 Đánh gia tính hiệu sử dụng đất tổ chức kinh tế 72 4.3.4 Đánh giá chung tình hình sử dụng đất tổ chức kinh tế 75 4.4 Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng dất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh hóa 76 Phần kết luận đề nghị 78 5.1 Kết luận 78 iv Tài liệu tham khảo 80 Phụ lục 82 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BĐS Bất động sản CNH - HĐH Cơng nghiệp hố- Hiện đại hóa CNLN Cơng nghiệp làng nghề CPĐT Cổ phần đầu tư FAO-UNESCO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc GCN Giấy chứng nhận GPMB Giải phóng mặt HTX Hợp tác xã KCN Khu công nghiệp KDC Khu dân cư KT-XH Kinh tế - xã hội KTKS Khai thác khoáng sản QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất QLNN Quản lý Nhà nước QSDĐ Quyền sử dụng đất SX&TM Sản xuất thương mại TCKT Tổ chức kinh tế TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT Thị trấn UBND Ủy ban Nhân dân WTO Tổ chức Thương Mại Thế giới vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình đất chưa sử dụng tổ chức sử dụng đất nước ta 20 Bảng 4.1 Một số tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Hà Trung 35 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Hà Trung năm 2016 48 Bảng 4.3 Diện tích, cấu sử dụng đất nơng nghiệp năm 2016 .49 Bảng 4.4 Diện tích, cấu sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2016 .51 Bảng 4.5 Hiện trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế phân theo đơn vị hành xã, thị trấn 54 Bảng 4.6 Phân loại tổ chức kinh tế địa bàn huyện Hà Trung .55 Bảng 4.7 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổ chức kinh tế 56 Bảng 4.8 Tình hình sử dụng đất TCKT nhà nước cho thuê đất.57 Bảng 4.9 Tình hình chuyển nhượng (CN), nhận chuyển nhượng (NCN) đất thuê tổ chức kinh tế 59 Bảng 4.10 Các tổ chức kinh tế chưa đưa diện tích đất vào sử dụng địa bàn huyện Hà Trung 61 Bảng 4.11 Các tổ chức kinh tế lấn chiếm đất tập thể huyện Hà Trung 64 Bảng 4.12 Tình hình vi phạm trình sử dụng đất thuê tổ chức 66 Bảng 4.13 Xử lý vi phạm Tổ chức kinh tế vi phạm SDĐ 68 Bảng 4.14 Các tổ chức kinh tế đóng góp ngân sách nhà nước hàng năm địa bàn huyện Hà Trung 72 Bảng 4.15 Các loại tổ chức kinh tế thu hút lao động địa bàn huyện 73 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa 30 Hình 4.2 Hiện trạng sử dụng loại đất năm 2016 huyện Hà Trung 49 viii khai thác theo giấy phép chưa thực khai thác khoáng sản, UBND huyện ban hành Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 20/6/2013, đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác khống sản đóng cửa mỏ - Cơng ty TNHH CaViCô thuê 5,07 xã Hà Vinh để sử dụng vào mục đích khai thác đá vơi lý thu hồi: Giấy phép khai thác khống sản hết hạn từ ngày 28/4/2011 gia hạn Quyết định số 1462/ QĐUBND ngày 11/5/2011, vậy, theo báo cáo UBND huyện Hà Trung, đơn vị khơng cịn hoạt động khai thác khống sản vị trí mỏ cấp phép; chưa hồn thành nghĩa vụ tài theo quy định, khơng báo cáo kết khai thác khoáng sản cho quan nhà nước có thẩm quyền; chưa thực đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường đất đai khơng có nhu cầu khai thác tiếp; vi phạm điểm a, điểm c, điểm i khoản Điều 55 Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 732/QĐUBND ngày 01/3/2013 việc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản cho thuê đất Công ty TNHH CAVICO xã Hà Vinh, huyện Hà Trung - Công ty CP Thành Trung thuê 3,14 xã Hà Vinh để sử dụng vào mục đích khai thác đất san lấp lý dừng khai thác: Giấy phép hết hạn, Sở TN&MT ban hành Công văn số 1172/STNMT-TNKS ngày 24/4/2013 yêu cầu đóng cửa mỏ; Báo cáo 164/BC-STNMT ngày 10/11/2014 Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh yêu cầu đơn vị lập hồ sơ đóng cửa mỏ, cải tạo mơi trường theo quy định - Công ty CP xây dựng Nông nghiệp PTNT thuê 2,48 xã Hà Vinh để sử dụng vào mục đích khai thác đất san lấp lý dừng khai thác: Giấy phép hết hạn, Sở TN&MT có báo cáo số 164/BC-STNMT ngày 10/11/2014 đề nghị UBND tỉnh yêu cầu đơn vị lập hồ sơ đóng cửa mỏ, cải tạo môi trường theo quy định - Công ty TNHH Thuận Phát thuê 1,80 xã Hà Lâm để sử dụng vào mục đích khai thác khống sản lý thu hồi: Giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn, khu mỏ thuộc khu vực cấm khai thác khoáng sản nằm quy hoạch quốc phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3222/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 UBND tỉnh việc thu hồi Giấy phép Khai thác khống sản cho th đất Cơng ty TNHH Thuận Phát xã Hà Lâm, huyện Hà Trung 71 - Công ty TNHH Thịnh Phát thuê 1,0 xã Hà Phú để sử dụng vào mục đích khai thác đá Split lý dừng khai thác, đóng cửa mỏ: Giấy phép khai thác khống sản hết hạn, Sở Tài nguyên Môi trường ban hành công văn số 5200/STNMT-TNKS, ngày 19/11/2015, yêu cầu lập hồ sơ đóng cửa mỏ - Cơng ty CP xây dựng Tân Sơn thuê 1,5 xã Hà Phú để sử dụng vào mục đích khai thác đất san lấp lý dừng khai thác: Do hết thời gian khai thác khống sản, UBND huyện có văn yêu cầu ngừng khai thác, UBND tỉnh ban hành văn số 7328/UBND-CN ngày 27/7/2015 việc yêu cầu đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi mơi trường khu vực mỏ - Công ty CP Thanh Thành Công thuê 4,0 xã Tiến để sử dụng vào mục đích khai thác đá vơi lý dừng khai thác, đóng cửa mỏ: Giấy phép khai thác khống sản hết hạn, Sở Tài nguyên Môi trường ban hành công văn số 5200/STNMT-TNKS, ngày 19/11/2015, yêu cầu lập hồ sơ đóng cửa mỏ * 18 tổ chức bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sàn thuê đất với diện tích 48,65 chủ yếu tổ chức hết hạn giấy phép không xin gia hạn, vi phạm luật khoáng sản, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, không khai thác, không thực nghĩa vụ tài chính… 4.3.3 Đánh gia tính hiệu sử dụng đất tổ chức kinh tế Về kinh tế: Góp phần tăng trưởng kinh tế Bảng 4.14 Các tổ chức kinh tế đóng góp ngân sách nhà nước hàng năm địa bàn huyện Hà Trung Loại tổ chức kinh tế đóng góp ngân sách nhà STT nước hàng năm Doanh nghiệp nhà nước Công ty cổ phần Công ty TNHH Hợp tác xã Công ty liên doanh Doanh nghiệp tư nhân Theo số liệu điều tra báo cáo tổng kết Chi cục thuế Hà Trung, năm 2016 tổ chức kinh tế đóng địa bàn huyện Hà Trung nộp thuế vào ngân sách nhà nước với số tiền: 491,2 tỷ đồng, tổ chức nộp ngân sách nhà 72 nước nhiều công ty TNHH thành viên thuốc Thanh Hóa nộp ngân sách 431 tỷ đồng, công ty TNHH xây dựng thương mại Thanh Hóa nộp 6,5 tỷ đồng, doanh nghiệp Mai Quân nộp 4,7 tỷ dồng… - Về xã hội: Mức độ thu hút lao động tổ chức kinh tế Bảng 4.15 Các loại tổ chức kinh tế thu hút lao động địa bàn huyện Các loại tổ chức thu hút STT LĐ Doanh nghiệp nhà nước Công ty Cổ phần Công ty TNHH Hợp tác xã Công ty liên doanh Doanh nghiệp tư nhân Ngồi việc góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, tăng trưởng kinh tế địa bàn huyện, tổ chức thu hút lượng lớn lao động phổ thông địa bàn huyện, tổng số lao động làm việc tổ chức kinh tế huyện 12.775 lao động, nhiều tổ chức thu hút với số lượng lao động lớn công ty TNHH giầy Vennus Việt Nam: 5000 lao động, cơng ty TNHH thành viên thuốc Thanh Hóa: 505 lao động, công ty liên doanh Vinastone: 110 lao động, Cty CP Hồng Phúc: 100 lao động, công ty TNHH may Hải Hà: 130 lao động… Ngoài việc tạo công ăn việc làm cho người lao động, tổ chức kinh tế cịn góp phần cải thiện đời sống dân sinh, bình quân thu nhập người lao động tổ chức kinh tế địa bàn huyện từ 4,2 đến 4,6 triệu đồng /người/tháng - Về môi trường: Những đóng góp tổ chức kinh tế địa bàn huyện đáng ghi nhận tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, thu hút lao động, cải thiện đời sống dân sinh nhiên số tổ chức kinh tế hoạt động lĩnh vực khai thác khống sản cịn để xảy tình trạng nhiễm mơi trường cụ thể sau: Khu vực khai thác khoáng sản tổ chức kinh tế mỏ khoáng sản thuộc xã Hà Ninh xã Hà Bình: 73 Khu vực có đến 05 tổ chức khai thác khống sản Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Mai Quân, công ty TNHH Đức Cường, công ty cổ phần sản xuất nguyên vật liệu xây dựng Hà Trung, Doanh nghiệp Xuân Trường Chi cục đê điều Phòng chống lụt bão (Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị - Công ty cổ phần ) Cả 05 tổ chức vận chuyển khống sản xe tơ tải lớn từ mỏ lưu thông tuyến đường tỉnh lộ 527C Quốc lộ 1A Đoạn đường từ mỏ đến Quốc lộ 1A khu dân cư TK6 cấp trường từ mầm non, tiểu học đến trung học sở, hội người mù huyện đến đồn thể trị xã hội huyện Huyện Ủy Hà Trung nằm tuyến đường 527C mà hàng ngày xe chở khoáng sản chạy qua, tổ chức khai thác, vận chuyển khoáng sản tổ chức phun nước chống bụi, xe chở khống sản che bạt tình trạng nhiễm mơi trường xảy bụi ảnh hưởng đến sống người dân, ảnh hưởng đến cháu học sinh, ảnh hưởng đến quan đoàn thể Các xe chở khổ, tải làm hỏng đường, làm vương vãi đất, đá đường gây bụi, đặc biệt mưa xuống xe vào mỏ đất, đá dính vào lốp xe đường nắng lên mức độ nhiễm mơi trường lại nhiều Những ngày mưa lớn nước từ mỏ đổ xuống đường giao thông gây lầy lội, quan có thẩm quyền phối hợp với đội cảnh sát môi trường, đội cảnh sát giao thông huyện thường xuyên kiểm tra xử lý tình trạng nhiễm mơi trường xảy Khu vực khai thác khoáng sản xã Hà Tân: Khu vực có tới 17 tổ chức tập trung chủ yếu khai thác đá loại, từ đá ốp lát xuất đến đá xây dựng, đá giao thông Các tổ chức kinh tế hành nghề khai thác khoáng sản thực việc khai thác theo quy trình quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thực việc đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường theo quy định Tuy nhiên việc ô nhiễm môi trường khu vực dân cư gần mỏ xảy là: Tình trạng nổ mìn khai thác đá gây tiếng động, rung chấn ảnh hưởng đến sống hộ nhân dân xã Hà Tân gần khu vực mỏ Các tổ chức vận chuyển khoáng sản đem tiêu thụ chủ yếu ô tô tải trọng lớn, số lượng xe hàng ngày vào mỏ nhiều, đoạn đường từ mỏ đến quóc lộ 1A dài khoảng 4,5 km phải chạy qua địa bàn dân cư xã xã Hà Tân xã Hà Bình, xe vào chở khống sản tiêu thụ bịt bạt xe chở khổ, tải đất đá vương vãi đường 74 làm hỏng nhiều đoạn đường, gây bụi ảnh hưởng đến sống hộ nhân dân sống dọc theo tuyến đường giao thơng mà xe chở khống sản chạy qua Trong thời gian qua UBND huyện đạo phòng ban chuyên môn phối kết hợp với đội cảnh sát môi trường, đội cảnh sát giao thông huyện tăng cường công tác kiểm tra xử lý xe khổ, tải xe chở khống sản gây nhiễm mơi trường nhiên tình trạng nhiễm mơi trường bụi khu vực so với trước giảm chưa giải triệt để 4.3.4 Đánh giá chung tình hình sử dụng đất tổ chức kinh tế Qua số liệu phân tích cho thấy tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Hà Trung Nhà nước cho thuê đất số tồn sau: - Diện tích chưa đưa vào sử dụng 07 tổ chức với diện tích 20,8 chiếm 100% diện tích đất thuê - Trên địa bàn huyện có 05 tổ chức kinh tế lấn chiếm đất tập thể, đất cơng ích với diện tích 0,11 chiếm 0,03% tổng diện tích đất Nhà nước cho thuê đất địa bàn - Trên địa bàn huyện có 18 tổ chức bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản thuê đất, dừng khai thác yêu cầu đóng cửa mỏ, phục hồi mơi trường, đất đai với diện tích 48,65 chiếm 100% diện tích đất th Nhìn chung tổ chức kinh tế sử dụng đất địa bàn huyện Hà Trung chấp hành tốt quy định pháp luật đất đai, sử dụng đất mục đích th hồn thành nghĩa vụ tài với nhà nước diện tích th góp phần không nhỏ cho phát triển huyện Tuy nhiên số tổ chức chưa chấp hành nghiêm túc pháp luật đất đai như, chưa đưa đất vào sử dụng theo dự án đầu tư phê duyệt bỏ hoang hóa ví dụ như: Cơng ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn nhà nước cho thuê đất khu vực sông Lèn thị trấn Hà Trung từ năm 2008 đến chưa đưa đất vào sử dụng gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, số tổ chức bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản thuê đất, dừng khai thác yêu cầu đóng cửa mỏ, nhiều tổ chức chấp hành chưa tốt Luật Đất đai nguyên nhân chưa hiểu hết quyền nghĩa vụ người sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai, có tổ chức cố tình khơng chấp hành quy định pháp luật việc quản lý sử dụng đất đai Nhiều tổ chức không thực theo cam kết bảo vệ môi trường 75 4.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG DẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HÓA Để nhà nước quản chặt nắm có hiệu nguồn tài nguyên đất đai, nhằm hạn chế bất cập sử dụng đất, đồng thời sử dụng có hiệu bền vững tổ chức kinh tế thuê đất địa bàn huyện Hà Trung cần phải thực số giải pháp cụ thể sau: Giải pháp kiểm tra giám sát UBND xã, thị trấn có tổ chức kinh tế thuê đất địa bàn phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật đất đai bảo vệ môi trường tổ chức, việc vận hành thường xun cơng trình xử lý mơi trường thực kết luận, kiến nghị đoàn kiểm tra Nếu địa phương để xảy ý kiến phản ánh nhân dân môi trường ảnh hưởng từ hoạt động khai thác tổ chức trước hết Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm UBND huyện thường xuyên đạo UBND xã, thị trấn kiểm tra, giám sát theo quy định Luật đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; cử cán bộ, cơng chức phịng ban có liên quan tham gia kiểm tra Những vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động khai thác các tổ chức phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài ngun Mơi trường để kịp thời có biện pháp xử lý, khơng để phát sinh điểm nóng môi trường Công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thơng tin phản ánh nhân nhân có liên quan đến việc vi phạm đất đai, vệ sinh mơi trường tổ chức đóng địa bàn xã, thị trấn Giải pháp xử lý vi phạm Đối với tổ chức lấn chiếm đất đai: Kiểm tra lập biên bản, xử lý vi phạm u cầu tháo dỡ cơng trình,xây dựng trái phép, trả lại nguyên trạng ban đầu vi phạm hành gây ra, khơng chấp hành lập hồ sơ cưỡng chế theo quy định pháp luật Đối với tổ chức vi phạm luật bảo vệ Môi trường: Lập biên vi phạm yêu cầu thực nội dung đánh giá tác động Môi trường, cam kết bảo vệ Môi trường quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, khơng thực lập hồ sơ xử phạt theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy 76 định xử phạt hành lĩnh vực bảo vệ Mơi trường Nếu cố tình khơng chấp hành đề nghị quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh, đình hoạt động tổ chức vi phạm Đối với tổ chức chuyển nhượng trái phép: Lập biên yêu cầu lập hồ sơ chuyển nhượng theo quy định Pháp luật, không thực lập biên xử phạt vi phạm hành theo Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai đề nghị quan có thẩm quyền thu hồi đất Đối với tổ chức bỏ hoang hóa khơng đưa đất vào sử dụng: Lập văn đề nghị quan có thẩm quyền thu hồi đất vi phạm Pháp luật đất đai, áp dụng theo điểm i khoản điều 64 Luật đất đai năm 2013 Đối với tổ chức sử dụng đất khơng mục đích Nhà nước giao, cho thuê đất: Lập biên xử phạt vi phạm hành theo Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai đề nghị quan có thẩm quyền thu hồi đất.do vi phạm Pháp luật đất đai áp dụng theo điểm a khoản điều 64 Luật đất đai năm 2013 Đối với tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản vi phạm tình tiết nêu ngồi biện pháp xử lý áp dụng theo quy định Luật đất đai năm 2013, Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 , áp dụng biện pháp xử lý theo Luật khoáng sản sản số 60/2010/ QH12 ngày 17/11/2010, Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Tài nguyên nước khoáng sản Yêu cầu tổ chức kinh tế ký quỹ phục hồi môi trường để gắn trách nhiệm tổ chức kinh tế với quan quản lý nhà nước việc xử lý trường hợp vi phạm luật bảo vệ môi trường Giao cho ban công an xã, thị trấn phối hợp với đội cảnh sát giao thơng huyện, phịng cảnh sát giao thông tỉnh thường xuyên kiểm tra xe vào mỏ khai thác khoáng sản kiên xử lý xe vận chuyển khoáng sản chở khổ, tải, không che bạt gây ô nhiễm môi trường, làm hư hoảng đường giao thông 77 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Huyện Hà Trung có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội theo hướng công nghiệp hố đại hố Tổng diện tích tự nhiên huyện 24.381,69 đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất sản xuất kinh doanh cho 113.296 số dân huyện Với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 16,1% cho thấy huyện Hà Trung bước trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa tương lai Tồn huyện có 100 tổ chức kinh tế với loại hình tổ chức kinh tế chủ yếu, là: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty liên doanh, Doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Hợp tác xã với tổng diện tích sử dụng 338,34 chiếm 13,63% tổng diện tích tự nhiên để sản xuất, kinh doanh phi nơng nghiệp Trong đó, có 95 tổ chức cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đạt 95%, 05 tổ chức chưa cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đất chiếm 5,0% Trong số 100 tổ chức kinh tế Nhà nước cho thuê đất 100 tổ chức kinh tế sử dụng đất mục đích thuê với diện tích 338,34 - Có 04 tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng với diện tích 6,75 ha, chiếm 1,99% tổng diện tích đất Nhà nước cho thuê đất địa bàn - Có tổ chức kinh tế chưa đưa đất vào sử dụng khó khăn tài với diện tích 20,80 ha, chiếm 6,15% tổng diện tích đất Nhà nước cho thuê đất địa bàn - Có 05 tổ chức kinh tế lấn chiếm đất tập thể với diện tích 0,11 ha, chiếm 0,03% tổng diện tích đất Nhà nước cho thuê đất địa bàn - Có 18 tổ chức kinh tế bị UBND tỉnh thu hồi giấy phép, không gia hạn, dừng hoạt động khai thác, yêu cầu đóng cửa mỏ phục hồi mơi trường, đất đai với diện tích 48,65 ha, chiếm 14,38% tổng diện tích đất Nhà nước cho thuê đất địa bàn - Về hiệu kinh tế, xã hội môi trường sử dụng đất tổ chức kinh tế: tổ chức nhà nước cho thuê đất để sản xuất kinh donh địa bàn huyện Hà Trung đóng góp vào tăng thu ngân sách nhà nước, thu hút lao động địa phương, nâng cao mức sống cho người lao động … 78 Để công tác quản lý Nhà nước đất đai chặt chẽ có hiệu quỹ đất tổ chức quản lý sử dụng đất cần có kết hợp nhiều yếu tố ưu tiên trọng tới giải pháp cụ thể như: - Xử phạt vi phạm theo Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai đề nghị quan có thẩm quyền thu hồi đất tổ chức kinh tế cố tình vi phạm quản lý sử dụng đất thuê; - Đối với tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản vi phạm tình tiết nêu ngồi biện pháp xử lý áp dụng theo quy định Luật đất đai năm 2013, Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 , áp dụng biện pháp xử lý theo Luật khoáng sản sản số 60/2010/ QH12 ngày 17/11/2010, Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Tài nguyên nước khoáng sản - Yêu cầu tổ chức kinh tế ký quỹ phục hồi môi trường để gắn trách nhiệm tổ chức kinh tế với quan quản lý nhà nước việc xử lý trường hợp vi phạm luật bảo vệ môi trường - Đối với tổ chức bỏ hoang hóa khơng đưa đất vào sử dụng: Lập văn đề nghị quan có thẩm quyền thu hồi đất vi phạm Pháp luật đất đai, áp dụng theo điểm i khoản điều 64 Luật đất đai năm 2013 5.2 ĐỀ NGHỊ Vấn đề quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế vấn đề phức tạp quỹ thời gian có hạn đề tài giới hạn nghiên cứu địa bàn huyện Hà Trung Đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu địa bàn nhiều huyện để có kết luận xác thực có giải pháp thích hợp giúp công tác quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế đạt kết tốt 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2007) Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Kết kiểm kê quỹ đất năm 2008 tổ chức quản lý, sử dụng Nhà nước giao đất, cho thuê đât theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ Chính phủ (2001) Nghị định số 79/2001/NĐ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 19/03/1999 Chính phủ thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất chấp, góp vốn giá trị quyền sử dụng đất; Chính phủ (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Chính phủ (2007) Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg kiểm kê quỹ đất quản lý sử dụng tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất Chính phủ (2008) Nghị định số 84/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2008 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Hà Trọng Thìn (2015) Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất số tổ chức kinh tế huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Luận văn thạc sĩ Học viện nơng nghiệp Việt Nam Lâm Cảnh Du (2016) Đánh giá thực trạng giải pháp quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ Học viện nơng nghiệp Việt Nam Nguyễn Đình Bồng (2014) Mơ hình quản lý đất đai đại số nước kinh nghiệm cho Việt Nam, nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 10 Nguyễn Thị Vịng, Vũ Thị Bình Đỗ Văn Nhạ (2008) Giáo trình Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, NXB Nông nghiệp 11 Phạm Thu Hà (2015) Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng đất tổ chức nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Luận văn thạc sĩ Học viện nông nghiệp Việt Nam 80 12 Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (2016) Báo cáo kết nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 13 Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (2016) Số liệu thống kê đất đai năm 2016 số liệu khác liên quan đến quản lý sử dụng đất năm 14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1992) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 15 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 16 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1992) Luật Đất đai năm 1992 - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 17 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003) Luật Đất đai năm 2013 - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 18 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005) Luật Đầu tư năm 2005 - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 19 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa (2008) Kết kiểm kê quỹ đất năm 2008 tổ chức quản lý, sử dụng Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 Thủ tướng Chính phủ 20 Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Thanh Hóa (2016a) Số liệu thống kê đất đai năm 2016 tỉnh số liệu khác liên quan đến quản lý sử dụng đất năm 21 Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Thanh Hóa (2016b) Báo cáo tổng kết cơng tác địa tỉnh Thanh Hóa năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 22 Tổng cục Quản lý đất đai (2016) Báo cáo định kỳ hàng năm kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị số 17/2011/QH13 Quốc hội 23 Vũ Thị Hà Thanh (2015) Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất số tổ chức kinh tế thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Luận văn thạc sĩ Học viện nông nghiệp Việt Nam 24 UBND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 25 UBND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Niên giám thống kê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 2011 - 2016 26 UBND huyện Hà Trung Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2011 - 2016 định hướng đến năm 2020 81 PHỤ LỤC nh 01 Công ty liên doanh VINASTORE Hình 02 Cơng ty TNHH thương mại Ngọc Nhâm Hình 03 Công ty Thanh - Thanh - Tùng STONE 82 Hình 04 Cơng ty Tân Thành Hình 05 Nhà máy may xuất Hải Hà Hình 06 Doanh nghiệp tư nhân Hiền Thuận Hình 07 Cơng ty TNHH giầy Venus Việt Nam Hình 08 Cơng ty cổ phần Phúc Thịnh Hình 09 Cơng ty cổ phần sản xuất VLXD Hình 10 Khách sạn Lam Quân – Hà Trung DNTNXD Mai Qn 83 Hình 11 Cơng ty TNHH giầy Venus Việt Nam Hình 12 Mỏ khống sản DNTNXD Mai Qn Hình 13 Mỏ khống sản C.ty CPSX NVLXD Hà Trung Hình 14 Mỏ khống sản C.ty TNHH Hình 15 Mỏ khống sản C.ty CP Loan Dương Hình 16 Mỏ khống sản HTX Đơng Đình Đức Cường 84 Hình 17 Đường GT vào mỏ khống sản xã Hà Tân Hình 18 Đường GT vào mỏ khoáng sản xã Hà Ninh, Hà Bình 85 ... hiệu sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 1.3 YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI - Đánh giá đầy đủ, xác thực trạng công tác quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Hà Trung,. .. tổ chức kinh tế; - Đánh giá tình hình quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; - Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng đất số tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn. .. đất, thuê đất Đề tài nghiên cứu ? ?Đánh giá thực trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa? ?? tiếp nối nghiên cứu trước sâu đánh giá tình hình sử dụng đất loại tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện hà trung, tỉnh thanh hóa , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện hà trung, tỉnh thanh hóa