0

(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến diễn biến mật độ rầy nâu (nilaparvatalugens stal) trên lúa và biện pháp hóa học phòng trừ tại bình lục hà nam năm 2015

91 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DƯƠNG THỊ LUYẾN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ SINH THÁI ĐẾN DIỄN BIẾN MẬT ĐỘ RẦY NÂU (NILAPARVATALUGENS STAL) TRÊN LÚA VÀ BIỆN PHÁP HĨA HỌC PHỊNG TRỪ TẠI BÌNH LỤC - HÀ NAM NĂM 2015 Chuyên ngành: Mã số: Bảo vệ thực vật 60.62.01.12 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Ngọc Anh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan! Bản luận văn tốt nghiệp hoàn thành nhận thức xác thân Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, chưa sử dụng công bố cơng trình nghiên cứu khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Dương Thị Luyến i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng nỗ lực thân, tơi cịn nhận nhiều quan tâm giúp đỡ nhiệt tình quan, thầy cơ, bạn bè người thân Trước tiên, tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới hướng dẫn TS Lê Ngọc Anh, tập thể thầy, cô giáo – Bộ môn Côn trùng – Khoa Nông học – Học viện nơng nghiệp Việt Nam tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến giúp đỡ nhiệt tình lãnh đạo tập thể cán Chi Cục Bảo vệ thực vật Hà Nam – Trạm bảo vệ thực vật Bình Lục động viên tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành khóa học thực đề tài nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè quan tâm, giúp đỡ trình thực đề tài Một lần tơi xin gửi lời cảm ơn, lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, quan đồn thể, người thân bạn bè đồng nghiệp Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Dương Thị Luyến ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích yêu cầu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Vơ sở khoa học đề tài 2.2 Tình hình nghiên cứu rầy nâu giới 2.2.1 Lịch sử phát sinh gây hại rầy nâu 2.2.2 Ảnh hưởng yếu tố sinh thái đến phát sinh phát triển rầy nâu hại lúa 2.3 Tình hình nghiên cứu rầy nâu nước 10 2.3.1 Lịch sử phát sinh gây hại rầy nâu 10 2.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố sinh thái đến phát sinh phát triển rầy nâu hại lúa 11 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 18 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 3.2 Đối tượng, vật liệu dụng cụ nghiên cứu 18 3.3 Nội dung nghiên cứu 18 3.4 Phương pháp nghiên cứu 19 iii 3.4.1 Phương pháp điều tra thành phần nhóm rầy hại thân nhóm bắt mồi rầy vụ xuân vụ mùa 2015 Bình Lục, Hà Nam 19 3.4.2 Phương pháp điều tra diễn biến mật độ rầy nâu vụ xuân vụ mùa 2015 Bình Lục, Hà Nam 19 3.4.3 Đánh giá hiệu lực số loại thuốc hóa học trừ rầy vụ mùa năm 2015 Bình Lục, Hà Nam 20 3.5 Các tiêu theo dõi 23 3.6 Phương pháp bảo quản mẫu vật 24 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 24 Phần Kết thảo luận 25 4.1 Kết 25 4.1.1 Thành phần nhóm rầy hại thân lúa, nhóm bắt mồi vụ xuân vụ mùa 2015 Bình Lục, Hà Nam 4.1.2 25 Ảnh hưởng yếu tố sinh thái đến diễn biến mật độ rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) hại lúa vụ xuân vụ mùa 2015 Bình Lục, Hà Nam 32 4.1.3 Vai trò khống chế quần thể rầy nâu bọ xít mù xanh 41 4.1.4 Đánh giá hiệu lực số loại thuốc hố học phịng trừ rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) vụ mùa 2015 Bình Lục, Hà Nam 4.2 48 Thảo luận 50 Phần Kết luận kiến nghị 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Kiến nghị 54 Tài liệu tham khảo 55 Phụ lục 61 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt Cuối ĐN Cuối đẻ nhánh Chín HT Chín hồn tồn CT Cơng thức NA Nghệ an ĐNR Đẻ nhánh rộ KD 18 Khang dân 18 PHĐ Phân hóa địng PTĐ Phát triển địng v Bảng 1.1 Diện tích lúa bị nhi đến năm 2014 Bảng 3.1 Hoạt chất, nồng độ liều lượng loại thuốc sử dụng phun cho thí nghiệm Bảng 4.1 Thành phần nhóm rầy hại thân lúa thuộc Bộ cánh Homoptera vụ xuân năm 2015 Bảng 4.2 Thành phần nhóm rầy hại thân lúa thuộc Bộ cánh Homoptera vụ mùa năm 2015 B Bảng 4.3 Thành phần nhóm bắt mồi lúa vụ xuân năm 2015 Bình Lục, Hà Nam Bảng 4.4 Thành phần nhóm bắt mồi ăn thịt lúa vụ mùa năm 2015 Bình Lục, Hà Nam Bảng 4.5 Ảnh hưởng g (Nilaparvata lugen Bảng 4.6 Ảnh hưởng g (Nilaparvata lugen Bảng 4.7 Ảnh hưởng chân đất khác đến diễn biến mật độ rầy nâu (Nilaparvata lugen Bình Lục, Hà Nam Bảng 4.8 Ảnh hưởng chân đất khác đến diễn biến mật độ rầy nâu (Nilaparvata lugen Bình Lục, Hà Nam Bảng 4.9 Ảnh hưởng mức phân bón khác đến diễn biến mật độ rầy nâu (Nilaparvata lu Bình Lục, Hà Nam Bảng 4.10 Ảnh hưởng mức phân bón khác đến diễn biến mật độ rầy nâu (Nilaparvata lu Bình Lục, Hà Nam Bảng 4.11 Diễn biến mật độ rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) bọ xít mù xanh (Cyrtorhinus lividi lúa NA2 vụ xuân vi Bảng 4.12 Diễn biến mật độ rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) bọ xít mù xanh (Cyrtorhinus lividipennis Reuter) chân đất khác giống lúa NA2 vụ mùa 2015 Bình Lục, Hà Nam Bảng 4.13 Hiệu lực loại thuốc trừ rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) nhà lưới Bảng 4.14 Hiệu lực loại thuốc trừ rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) đồng ruộng vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Nhóm rầy hại thân lúa vụ xuân vụ mùa 2015 Bình Lục, Hà Nam Hình 4.2 Một số loài thiên địch lúa vụ xuân vụ mùa 2015 Bình Lục, Hà Nam Hình 4.3 Mối tương quan mật độ rầy nâu bọ xít mù xanh chân đất cao giống lúa NA2 vụ xuân 2015 Bình Lục, Hà Nam Hình 4.4 Mối tương quan mật độ rầy nâu bọ xít mù xanh chân đất vàn giống lúa NA2 vụ xuân 2015 Bình Lục, Hà Nam Hình 4.5 Mối tương quan mật độ rầy nâu bọ xít mù xanh chân đất trũng giống lúa NA2 vụ xuân 2015 Bình Lục, Hà Nam Hình 4.6 Mối tương quan mật độ rầy nâu bọ xít mù xanh chân đất cao giống lúa NA2 vụ mùa 2015 Bình Lục, Hà Nam Hình 4.7 Mối tương quan mật độ rầy nâu bọ xít mù xanh chân đất vàn giống lúa NA2 vụ mùa 2015 Bình Lục, Hà Nam Hình 4.8 Mối tương quan mật độ rầy nâu bọ xít mù xanh chân đất trũng giống lúa NA2 vụ mùa 2015 Bình Lục, Hà Nam Hình 4.9 Ruộng lúa thí nghiệm phân bón giai đoạn lúa trỗ Hình 4.10 Ruộng lúa khảo nghiệm hiệu lực thuốc trừ rầy nâu viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Dương Thị Luyến Tên luận án: “Ảnh hưởng số yếu tố sinh thái đến diễn biến mật độ rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) lúa biện pháp hóa học phịng trừ Bình Lục, Hà Nam năm 2015” Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật Mã số: 62.62.01.12 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố sinh thái đến diễn biến mật độ rầy nâu hại lúa biện pháp hóa học phịng trừ Bình Lục, Hà Nam năm 2015 từ bước đầu đề xuất biện pháp phòng trừ đạt hiệu kinh tế, an tồn với mơi trường Phương pháp nhiên cứu: Điều tra thành phần nhóm rầy hại thân, nhóm bắt mồi rầy diễn biến mật độ rầy nâu vụ xuân vụ mùa 2015 Bình Lục, Hà Nam theo QCVN 01-166: 2014/BNNPTNT.Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương pháp điều tra phát dịch hại lúa Đánh giá hiệu lực số loại thuốc hóa học trừ rầy vụ mùa năm 2015 Bình Lục, Hà Nam Thí nghiệm phịng hiệu lực thuốc hiệu đính theo cơng thức Abbott, thí nghiệm đồng ruộng hiệu lực thuốc hiệu đính theo cơng thức Henderson-Tilton Kết nghiên cứu: Vụ xuân vụ mùa 2015 Bình Lục, Hà Nam ghi nhận loài rầy hại thân lúa rầy lưng trắng rầy nâu Rầy lưng trắng xuất nhiều vào tháng Rầy nâu xuất nhiều vào tháng 5, Vụ mùa mức phổ biến loài rầy nhiều so với vụ xuân rầy nâu xuất muộn so với rầy lưng trắng Thành phần thiên địch lúa thu 12 lồi năm 2015 Bình Lục, Hà Nam Hầu hết lồi nhện sói vân đinh ba Lycosa pseudoannulata (Boesenberg et Strand), bọ cánh cứng ngắn Paederus fuscipes Curtis, bọ khoang Ophionea indica (Thunberg) bọ xít mù xanh Cyrtorhinus lividipennis Reuter có mức độ phổ biến trung bình đến nhiều Các lồi khác có mức phổ biến Đặc biệt bọ xít mù xanh Cyrtorhinus lividipennis Reuter có mức độ phổ biến tăng dần cuối vụ mà mức độ phổ biến rầy nâu rầy lưng trắng nhiều ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bộ môn côn trùng (2004) Giáo trình chun khoa Nhà xuất nơng nghiệp, Hà Nội tr 29 Bùi Thị Minh Nga (2011) Điều tra tình hình rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal), rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Horvath) biện pháp phòng trừ huyện Việt Yên – Bắc Giang vụ mùa năm 2011 Luận văn thạc sĩ Đại học nông nghiệp, Hà Nội tr 35-36 Hà Quang Hùng (1998) Phòng trừ tổng hợp dịch hại trồng nông nghiệp (Quản lý dịch hại tổng hợp – IPM) Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội tr 108 Lê Thị Kim Oanh, Tào Minh Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thu Hằng, Lê Thế Anh, Nguyễn Phạm Hùng, Trần Phan Hữu, Phan Thế Dũng, Nguyễn Thanh Hải Hà Minh Thành (2011) Nghiên cứu tính kháng thuốc rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) số tỉnh đồng sông hồng vùng đơng bắc Tạp chí BVTV, Số tr 4-6 Lương Minh Châu (2007) State of insecticide resistance of brown planhthopper in Me Kong delta, Viet Nam” Omonrice 15 pp 185-190 Nguyễn Công Thuật Hồ Văn Chiến (1995) Kết nghiên cứu, đánh giá, tuyển chọn giống kháng rầy nâu cho vùng trồng lúa phía Bắc phía Nam (1990-1995) Tuyển tập cơng trình nghiên cứu BVTV 1990-1995, NXB Nơng nghiệp tr 31-33 Nguyễn Cơng Thuật, Hồng Phú Thịnh, Vũ Thị Chại Hồ Văn Chiến (2006) Nghiên cứu tuyển chon giống lúa kháng rầy nâu cho vùng trồng lúa Việt Nam Tạp chí BVTV, Số Tr Nguyễn Danh Định (2009) Nghiên cứu phát sinh gây hại nhóm rầy hại thân lúa thuần, lúa lai vụ xuân 2009 biện pháp phòng chống Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc, Văn Lâm - Hưng Yên Luận văn thạc sĩ Đại học nông nghiệp, Hà Nội tr 19 Nguyễn Đức Khiêm (1995a) Kết nghiên cứu rầy nâu hại lúa Trường Đại học Nơng nghiệp I Hà Nội Tạp chí BVTV, Số tr 3-5 10 Nguyễn Đức Khiêm (1995b) Một số kết qủa nghiên cứu rầy lưng trắng rầy xám hại lúa trường Đại học nông nghiệp I – Hà Nội Tạp chí BVTV, số tr 5-6 55 11 Nguyễn Hữu Huân (2007) Tác động phun thuốc trừ sâu đến mối quan hệ rầy nâu loài bắt mồi quần thể rầy nâu Tạp chí BVTV, số tr 37 12 Nguyễn Thanh Hải (2011) Đánh giá tính mẫn cảm rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) số thuốc trừ sâu tỉnh Thái Bình, Hưng Yên Phú Thọ vụ mùa 2010 Luận văn thạc sĩ Đại học nông nghiệp, Hà Nội tr 19 13 Nguyễn Thị Me, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Hồng Vân Trần Ngọc Hân (2002) Kết xác định tính kháng thuốc rầy nâu hại lúa số tỉnh đồng sơng Hồng Tạp chí chun ngành BVTV, Số tr 5-8 14 Nguyễn Văn Đĩnh (2007) Giáo trình Biện pháp sinh học bảo vệ thực vật Nhà xuất nông nghiệp Trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội tr 191 – 192 15 Nguyễn Văn Đĩnh, Hà Quang Hùng, Nguyễn Thị Thu Cúc Phạm Văn Lầm (2011) Côn trùng động vật hại nông nghiêp Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp tr 526- 537 16 Phạm Văn Lầm (1995) Biện pháp sinh học phịng chống dịch hại nơng nghiệp Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội tr 94 17 Phạm Văn Lầm (2002) Tài nguyên thiên địch sâu hại nghiên cứu ứng dụng Quyển Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội tr 79-97 18 Phạm Văn Lầm (2003) Nghiên cứu biện pháp sinh học trừ sâu hại lúa Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội tr 321 – 325 19 Phạm Văn Lầm (2006) Các biện pháp phịng chống dịch hại trồng nơng nghiệp Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội tr 63-71 20 Phạm Văn Lầm (2007) Đa dạng loài tập hợp sâu hại thiên địch đồng lúa với tượng rầy nâu bùng phát số lượng Tạp chí BVTV, số Tr 23 21 Phạm Văn Lầm (2009) Rầy nâu hại lúa biện pháp phòng trừ Tái lần Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội tr 5-62 22 Phan Văn Tương, Võ Thái Dân, Phùng Minh Lộc, Danh Quốc An Nguyễn Văn Hiếu (2013) Đánh giá tính kháng thuốc rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) hoạt chất buprofezin hỗn hợp buprofezin + chlorpyrifos ethyl Tạp chí BVTV, số tr 33 23 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương pháp điều tra phát dịch hại lúa QCVN 01– 166 : 2014/BNNPTNT 24 Sở Nông Nghiệp Hà Nam Ninh (1988) Sâu bênh hại lúa cách phòng trừ tr 6- 56 25 Trần Đăng Hịa Trần Thị Hồng Đơng (2014) Nghiên cứu xác định dòng sinh học (biotye) rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) số tỉnh miền trung Việt Nam Tạp chí BVTV, số tr 15 26 Trần Đăng Hòa, Lê Văn Hai, Trương Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Thị Thu Thủy Trần Thị Lệ (2009) Tính kháng rầy nâu giống lúa gieo trồng tỉnh miền trung Tạp chí BVTV, số tr 34-35 27 Trần Huy Thọ Nguyễn Công Thuật (1989) Nghiên cứu sinh học - sinh thái rầy nâu đồng trung du Bắc Bộ Kết nghiên cứu BVTV 1979 - 1989, Viện BVTV Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội tr - 14 28 Trần Quyết Tâm (2014) Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, phát sinh gây hại biện pháp quản lý tổng hợp rầy nâu nhỏ Laodelphax striatellus (Fallén) hại lúa Hưng Yên Luận án tiến sĩ Học viện nông nghiệp Việt Nam Tr 111 Tiếng nước ngoài: 29 Alam S (1971) Populationdynamics of the common leafhopper and planthopper pests of rice Unpublished Ph D thesis, Cornell University U.S.A pp 141 30 Bae S H and M D Pathak (1970) Life history of Nilaparvata lugens (Homoptera: Delphacidae) and susceptibility of rice varieties to its attacks Ann Entomol, Soc, Am pp 149-155 31 Bae Y H and J S Hyun (1987) Studies on the effects of systematic application of several insecticides on the population of the Brown Planthopper, Nilaparvata lugen (Stal) Korean J, Plant Prot pp 9-12 32 CAB (2007) CAB International Crop Protection Compendium 33 Catindig J L A., G S Arida, S E Baehaki, J S Bentur, Q L Cuong, M Norowi, W Rattanakam, W Siratansak, J Xia, and Z Lu (2009) Stuation of planthoppers in Asia, planthoppers: new threats to the sustainability of intensive ricr production systems in Asia Los Banos (Philippines) International Rice Research Insstitute pp 191-220 34 Cheng C H (1971) Efect of Nitrogen application on the succeptability in rice to Brown planthoppper attack.J, taiwan Agri, res 1971 pp 21-30 35 Chilliah S and E A Heinrichs (1984) Factor contributing to brown planthopper resurgence, In The workshop on Judicious and Efficient Use of Insecticides on Rice was held at the IRRI, Phillipines, 1983 pp 107-115 57 36 Dale D (1994) Insect pest of the rice plant their bioogy anh ecology, Biology anh management of rice insect Edited by Heinrichs IRRI New age Internative limited, printed in India pp 368-385 37 Dyck V A., B C Misra, S Alam, C N Chen, C Y Hsieh, and R S Rejesus (1979) Ecology of the brown planthopper in the tropics Brown planthopper: threat to rice production in Asia (ed International Rice Research Institute) Lo Banos, Philippines pp 61-98 38 Dyck V.A and B Thomas (1979) The brown planthopper problem International Rice Research Institute Brown planthopper: threat to rice production in Asia International Rice Research Institute Los Banos, Laguna Philippines pp 317 39 Fukuda K (1934) Studies on Liburnia oryzae Mats (in Japanese) Bull, Gov, Res Inst, Formosa 99 pp.1-19 40 Gao C X., X H Gu, Y W Bei and R M Wang (1988) Approach of causes on brown planthopper resurgence Acta Ecol, Sin pp 155-163 41 Grist D H and R J A W Lever (1969) Pests of rice, Longmans, Green and Co, London pp 520 42 Heinrichs E A., (1979) Chemical control of the brown planthopper, In Brown planthopper: threat to rice production in Asia, International Rice Research Institute, Los Baños, Philippine pp 145-167 43 Heinrichs E A., G B Aquino, S Chelliah, S L Valencia and W H Ressig (1982) Resurgence of Nilaparvata lugens (Stål) population as influenced by methods and timing of insecticide application in lowland rice, Environ Entomol 11 pp 78-83 44 Hinckley A D (1963) Ecology and control of rice planthopper in Fiji, Bull, Entomol, Res, 54 pp 467-481 45 Ho H S and T H Liu (1969) Ecological investigation on brown planthopper in Taichung district In Chinese, English summary, Plan Prot, Bull Taiwan 11 pp 32-42 46 IRRI (International Rice Research Institute) (1979) Annual report for 1978 Los Baños, Phillipines pp 478 47 Kenmore P E., F O Carinos, C A Perez, V A Dyck and A P Gutierrez (1985) Population regulation of the rice brown planthopper, Nilaparvata lugens (Stal) 58 within rice fields in the Philippines J Pl Prot Trpics pp 19-37 48 Kulshresthan J E (1974) The disaatrous brow plant-hopper attack in Kerule Indian Farming 24 1974 pp 285 – 304 49 Lu Z and K L Heong 2009, Effects of nitrogen-enriched rice plants on ecological fitness of planthoppers.Nilap-arvatalugens, in rice Journal of AsiaPacific Entomology pp 121-128 50 Mochida O (1970) A red-eyed from of the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Stål) (Hom., Auchenorrhyncha) Bull Kyushu Agric, Exp, Stn, IS pp 141-273 51 Mochida O and T Suryana (1975) Outbreaks of planthoppers (and grassy stunt) in Indonesia during the wet season 1974-75, Paper presented at International Rice Research Conference, April 1975, International Rice Research Institute, Los Banos, Philippines pp 52 Mochida O., T Suryana and A Wahyu (1977) Recent outbreaks of the brown planthopper in Southeast Asia (with special reference to Indonesia) In The rice brown planthopper, Food and Fertilizer Technology Central for the Asian and Pacific Region Taipei pp 170-179 53 Nagata T., Y Maeda, S Moriya, and R Kisimoto (1973) On the time of control for the brown planthopper, Nilaparvata lugens Stål (in Japanese, English summary) Jpn J, Appl, Entomol, Zool pp 71-76 54 Nickel J L (1973) Pest situation in changing agricultural systems –a review Bull Entomol Soc Am pp 136-142 55 Oka I N (1976) Integrated control program on brown planthopper and yellow stem borer in Indonesia Paper presented at International Rice Research Conference, April 1976, IRRI, Philippines pp 28 56 Pathak M D (1968) Ecology of common insect pest of rice Annua Rev Entomology 13 pp 257-294 57 Pathak M D and G S Khush (1979) Studies of varietal resistance in rice to the brown planthopper at the International Rice Research Institute International Rice Research Institute: Brown planthopper: threat to rice production in Asia International Rice Research Institute Los Banos, Laguna Philippines pp 14-23 58 Pathk M D and G S Dhaliwal (1981) Trends and strategies for rice insect 59 problems in Tropical Asia”, IRRI Research Paper Series, No 64 pp 15 59 Phạm H H (2009) Insecticide induced resurgence of brown planthopper, Nilaparvata lugens (Stål) and its management using root-zone application of systemic insecticides in paddy fields, Ph.D thesis, Gyeongsang National University, Korea pp 144 60 Preap J D., M P Ayres, P L and J Lorio (1995) Host suitability, predation, and bark beetle population dynamics In N, Cappuccino and P W Price [eds], Population dynamics: new approaches and synthesis, Academics, New work pp 339-357 61 Ressig W H., E A Heinrichs and S L Valencia (1982) Effects of insecticides on Nilaparvata lugens and its predators: Spiders, Microvelia atrolineata, and Cyrtorhinus lividipennis Environ Entomol 11 pp 193-199pp 62 Riley T J (1988) Plant stress from arthropods: insecticide and acaricide effects on insect, mite and host plant biology In Plant Stress Insect Interactions, Wiley, New York pp 187-188 63 Sherpard B M., A T Barrion, J A Lisinger (1987) Helpful inseets and pathogens International rice research Institute pp 90-110 64 Smith R F (1972) The impact of the green revolution on plant protection in tropical and subtropical areas Bull Entomol Soc Am.18 (1) pp 7-14 65 Song Y H., Z Min and H H Pham (2008) Management of brown planthopper in Korea In Final consultation workshop, Ho Chi Minh, Vietnam, January pp 9-11 66 Toru N (2002) “Monitoring on Insecticide Resistance of the brown Planthopper and the White Backed Planthopper in Asia”Journal of Asia-Pacific Entomology pp 102-111 60 PHỤ LỤC Kết xử lý thống kê Hiệu lực loại thuốc trừ rầy nâu đồng ruộng BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL3NSP FILE LUYEN 3/ 10/ 15 0:30 :PAGE thiet ke theo kieu khoi ngau nhien day du VARIATE V003 HL3NSP Hieu luc sau phun LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) - BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL7NSP FILE LUYEN 3/ 10/ 15 0:30 :PAGE thiet ke theo kieu khoi ngau nhien day du VARIATE V004 HL7NSP Hieu luc sau phun LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) - BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL14NSP FILE LUYEN 3/ 10/ 15 0:30 :PAGE thiet ke theo kieu khoi ngau nhien day du VARIATE V005 HL14NSP Hieu luc 14 sau phun LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LUYEN 3/ 10/ 15 0:30 :PAGE thiet ke theo kieu khoi ngau nhien day du MEANS FOR EFFECT CT$ - 61 SE(N= 5%LSD 3) 6DF - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LUYEN 3/ 10/ 15 0:30 :PAGE thiet ke theo kieu khoi ngau nhien day du F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HL3NSP HL7NSP HL14NSP GRAND MEAN (N= NO OBS 9 9) 74.561 83.334 79.490 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 13.097 1.1875 1.6 0.0000 16.867 0.45083 0.5 0.0000 18.926 0.94597 1.2 0.0000 | | | | Hiệu lực loại thuốc trừ rầy nâu nhà lưới BALANCED ANOVA FOR VARIATE HSP FILE HLPTN 3/10/15 18:14 :PAGE Thiet ke kieu khoi ngau nhien day du VARIATE V003 HSP HSP HSP HSP Hieu luc thuoc gio sau phun LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE HSP FILE HLPTN 3/10/15 18:14 :PAGE Thiet ke kieu khoi ngau nhien day du VARIATE V004 HSP HSP HSP HSP Hieu luc thuoc gio sau phun LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE 24 HSP FILE HLPTN 3/10/15 18:14 :PAGE Thiet ke kieu khoi ngau nhien day du VARIATE V005 24 HSP HSP HSP HSP Hieu luc thuoc 24 gio sau phun LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL 62 ER LN - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE 48 HSP FILE HLPTN 3/10/15 18:14 :PAGE Thiet ke kieu khoi ngau nhien day du VARIATE V006 48 HSP HSP HSP HSP Hieu luc thuoc 48 gio sau phun LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) - BALANCED ANOVA FOR VARIATE 72 HSP FILE HLPTN 3/10/15 18:14 :PAGE Thiet ke kieu khoi ngau nhien day du VARIATE V007 72 HSP HSP HSP HSP Hieu luc thuoc 72 gio sau phun LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HLPTN 3/10/15 18:14 :PAGE Thiet ke kieu khoi ngau nhien day du MEANS FOR EFFECT CT$ - -CT$ SE(N= 5%LSD SE(N= 5%LSD 3) 6DF CT$ 3) 6DF - -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HLPTN 3/10/15 18:14 :PAGE Thiet ke kieu khoi ngau nhien day du F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION 63 C OF V |CT$ | 24 48 72 HSP HSP HSP HSP HSP 64 ... Bình Lục, Hà Nam năm 2015 ” 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ U CẦU Mục đích Trên sở nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố sinh thái đến diễn biến mật độ rầy nâu hại lúa biện pháp hóa học phịng trừ Bình Lục, Hà Nam năm 2015. .. Trên sở nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố sinh thái đến diễn biến mật độ rầy nâu hại lúa biện pháp hóa học phịng trừ Bình Lục, Hà Nam năm 2015 từ bước đầu đề xuất biện pháp phòng trừ đạt hiệu kinh... Một số loài thiên địch lúa vụ xuân vụ mùa 2015 Bình Lục, Hà Nam 4.1.2 Ảnh hưởng yếu tố sinh thái đến diễn biến mật độ rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) hại lúa vụ xuân vụ mùa 2015 Bình Lục, Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến diễn biến mật độ rầy nâu (nilaparvatalugens stal) trên lúa và biện pháp hóa học phòng trừ tại bình lục hà nam năm 2015 , (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến diễn biến mật độ rầy nâu (nilaparvatalugens stal) trên lúa và biện pháp hóa học phòng trừ tại bình lục hà nam năm 2015