0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện lý nhân, tỉnh hà nam

128 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ THỊ THU HÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM Ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Thị Bình NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Lý Nhân, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Thị Thu Hà i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn này, trước hết, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Vũ Thị Bình tận tình hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn góp ý chân thành Thầy, Cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Ban Quản lý Đào tạo – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Nam, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân, phòng Tài nguyên Mơi trường huyện Lý Nhân, Văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh Lý Nhân, phòng Thống kê huyện Lý Nhân, phịng Nơng nghiệp PTNT huyện Lý Nhân, phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lý Nhân, Văn phòng HĐND - UBND huyện Lý Nhân giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu, thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn người thân gia đình bạn bè, đồng nghiệp khích lệ, tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Lý Nhân, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Thị Thu Hà ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận, tầm quan trọng công tác quản lý sử dụng đất đai .4 2.1.1 Khái quát Đất đai 2.1.2 Khái quát quỹ đất tổ chức kinh tế 2.1.3 Một số khái niệm liên quan đến quản lý, sử dụng đất tổ chức 2.1.4 Khái niệm phân loại tổ chức sử dụng đất 2.1.5 Ý nghĩa, tầm quan trọng việc quản lý sử dụng đất đai tổ chức kinh tế sử dụng đất 2.2 Cơ sở pháp lý việc quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế 10 2.2.1 Giai đoạn trước Luật Đất đai 2013 10 2.2.2 Sau Luật Đất đai 2013 có hiệu lực 12 2.3 Tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế .13 2.3.1 Những quy định hành giao đất, cho thuê đất 13 2.3.2 Tình hình giao đất, thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất tổ chức kinh tế 19 2.3.3 Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất tổ chức kinh tế 22 iii 2.4 Những học kinh nghiệm quản lý sử dụng đất số nước giới 24 2.4.1 Quản lý sử dụng đất tổ chức Trung Quốc 24 2.4.2 Quản lý sử dụng đất Hungary 26 2.4.3 Kinh nghiệm Mỹ 28 2.4.4 Anh, Bồ Đào Nha Hy Lạp 28 2.4.5 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 29 2.5 Một số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 30 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 32 3.1 Địa điểm, thời gian đối tượng nghiên cứu 32 3.2 Nội dung nghiên cứu 32 3.2.1 Nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Lý Nhân có liên quan đến đề tài 32 3.2.2 Đánh giá số nội dung quản lý đất đai tình hình sử dụng đất địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam có liên quan đến đề tài 33 3.2.3 Đánh giá thực trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lý Nhân 33 3.2.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 34 3.3 Phương pháp nghiên cứu 34 3.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 34 3.3.2 Phương pháp xử lý số liệu, phân tích tổng hợp 35 3.3.3 Phương pháp so sánh 35 3.3.4 Phương pháp đánh giá tình hình sử dụng đất tổ chức kinh tế 35 3.3.5 Phương pháp kế thừa có tham gia người dân 37 Phần Kết thảo luận 37 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện lý nhân, tỉnh hà nam 37 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên cảnh quan mơi trường 37 4.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 42 4.1.3 Thực trạng phát triển đô thị khu dân cư nông thôn 45 4.1.4 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội 45 iv 4.2 Đánh giá số nội dung quản lý tình hình sử dụng đất địa bàn huyện lý nhân có liên quan đến đề tài 46 4.2.1 Tình hình thực số nội dung quản lý nhà nước đất đai có liên quan đến tổ chức địa bàn huyện Lý Nhân 46 4.2.2 Tình hình sử dụng đất địa bàn huyện Lý Nhân 47 4.3 Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện lý nhân 57 4.3.1 Thống kê, phân loại tổ chức kinh tế hoạt động địa bàn huyện Lý Nhân 57 4.3.2 Phân tích thực trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lý Nhân 59 4.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện lý nhân, tỉnh hà nam 75 4.4.1 Giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCN quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế 75 4.4.2 Giải pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất tổ chức thời gian tới 76 4.4.3 Giải pháp giải tình trạng tranh chấp, cho thuê trái phép để hoang chưa đưa vào sử dụng tổ chức kinh tế 77 Phần Kết luận kiến nghị 79 5.1 Kết luận 79 5.2 Kiến nghị 80 Tài liệu tham khảo 81 Phụ lục 84 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CN Công nghiệp CNH Công nghiệp hoá GCN QSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HĐND Hội đồng Nhân dân MĐSDĐ Mục đích sử dụng đất QĐ Quyết định QLNN Quản lý Nhà nước TM&MT Tài nguyên Môi trường UBND Uỷ ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng Bảng 3.1 Số lượng tổ chức k Bảng 4.1 Chỉ tiêu dân số 2016 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng Bảng 4.4 Diện tích đất đai ph Bảng 4.5 Biến động diện tích Bảng 4.6 Hiện trạng sử dụng huyện Lý Nhân Bảng 4.7 Hiện trạng sử dụng Bảng 4.8 Hiện trạng sử dụng Bảng 4.9 Kết cấp giấy c địa bàn huyện Bảng 4.10 Các tổ chức chưa cấp GCN Bảng 4.11 Tình hình sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lý Nhân Bảng 4.12 Tình hình sử dụng đất sai mục đích tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lý Nhân Bảng 4.13 Tình hình cho thuê đất cho thuê lại đất trái phép tổ chức kinh tế địa bàn Bảng 4.14 Tình hình giao sử dụng đất thuê đất tổ chức Bảng 4.15 Tổng hợp số tiêu kinh tế - xã hội vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Cơ cấu đất đai năm 2016 huyện Lý Nhân 50 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Lê Thị Thu Hà Tên Luận văn: Đánh giá thực trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá tình hình sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nhằm phát vấn đề bất cập công tác giao đất, cho thuê đất, tổ chức sử dụng đất - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu - Phương pháp xử lý số liệu, phân tích tổng hợp - Phương pháp so sánh - Phương pháp đánh giá tình hình sử dụng đất tổ chức kinh tế Kết nghiên cứu kết luận Lý Nhân huyện đồng nằm khu vực sông Hồng thuộc tỉnh Hà Nam với tổng diện tích đất tự nhiên 16.884,31 Hun có vị trí địa lý điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện đạt 15,1%; cấu kinh tế bước chuyển đổi theo hướng tích cực theo xu hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ thương mại Kết nghiên cứu cho thấy huyện Lý Nhân có 147 tổ chức kinh tế nhà nước giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích sử dụng 221,0 Trong có tổ chức nhà nước giao đất với tổng diện tích 13,2 143 tổ chức kinh tế nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm với tổn diện tích 207,8 Số tổ chức sử dụng đất mục đích giao, cho thuê 134 tổ chức với diện tích 209,61ha Có tổ chức sử dụng đất sai mục đích giao, cho thuê ban đầu với diện tích 1,47 ha; tổ chức cho thuê lại đất trái phép với diện tích 1,91 ha; tổ chức tranh chấp đất đai với diện tích 0,19 tổ chức chưa đưa đất vào sử dụng, sử dụng chậm tiến độ với diện tích 7,82 ix 109 110 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Tần Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Anh 111 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Hùng 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Mạnh 121 Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Quang Doanh Nghiệp Tư Nhân Tăng Thơm Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Tiến Doanh Nghiệp Tư Nhân Huynh Tuấn Doanh Nghiệp Tư Nhân Tú Anh Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Toản Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Tuyển Doanh Nghiệp Tư Nhân An Hợp Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành An Hưng Nhân Hưng Phú Phúc, Lý Nhân Nhân Thịnh, Lý Nhân Thôn Lưu, Đạo Lý Xóm Nhân Chính Xóm 16 Hịa Hậu Chương Xá Đức Lý Xóm 14 Hịa Hậu Chính Lý Thị Trấn Vĩnh Trụ Xóm 14 Hợp Lý Quan Nhân, Đạo Lý 6.215 4.562 5.624 6.540 6.235 5.684 4.125 5.642 3.215 8.124 2.145 9956 2.292 95 STT Đã đóng góp vào ngân sách NN (triệ u Tên doanh nghiệp đồng) (1) (2) Doanh nghiệp Nhà nước Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác 623 623 96 Hà Nam Ninh Công Ty CP Thanh Tùng Nhân Đạo Công Ty CP Xây Dựng Cơng Trình Giang Nam Nhân Bình Công Ty CP Sông Châu Công Ty CP Nhân Hịa Cơng ty cổ phần Mạnh Hùng 10 Công Ty CP Vật Liệu Xây Dựng Sông Hồng 11 Công Ty CP May Lý Nhân 12 Công ty cổ phần Hà Phương 13 Công Ty CP Thanh Sơn X X Đồng Lý X Nhân Hậu X Bắc Lý X Nhân Hậu X Văn Lý X TT Vĩnh Trụ 14 Cơng Ty CP May Xuất Khẩu Hồng Hải 15 Cơng Ty CP Tư Vấn Xây Dựng 30-4 X Hòa Hậu X Xuân Khê X TT Vĩnh Trụ X 97 X 9.42 X 65.20 18 Công ty CP Phú Gia 19 Cơng ty CP gạch liên doanh Tồn Thắng Cơng Ty TNHH 20 Công Ty TNHH Tuấn Gỗ Công Ty TNHH Dệt May 21 Tiến Anh Công Ty TNHH Dệt May 22 Việt Long Công Ty TNHH Sản 23 X u ất Dị ch V ụ V T h n g M ại V ũ D uy AT Vính Trụ chân Lý Xuân Khê Nhân Hậu Nhân Hậu Nhân Hậu X X X X X X X23.457 98 25 Cơng ty dệt may xuất nhập Hịa Phát 26 Công Ty TNHH Thành Tuyến 27 Công Ty TNHH Dệt May Xuất Khẩu Hồng Tuấn 28 Cơng Ty TNHH Xây Dựng Đại Hồng 29 Cơng Ty TNHH Tồn Thiện 30 Công Ty TNHH Việt Hà 31 Công Ty TNHH Phương Trà 32 Công Ty TNHH Dệt May Phú Cường 33 Công Ty TNHH Dệt May 27-7 34 Công Ty TNHH Dệt May Mỹ Thịnh Nhân Hậu X 18.10 Nguyên Lý X 15.62 Nhân hậu X 41.24 Nhân Hâuh X 29.25 Xóm 10 Xã Hồ hậu X 16.48 X 12.68 Xóm 20 Hồ hậu X 15.60 Nhân Bình X 26.58 xã Nhân Mỹ X 25.78 xã Nhân Mỹ X 23.56 Đội 12, xã Nhân Khang 99 35 Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Thành Khu phố X 24.587 X 14 728 Nguyên Lý X 25.482 X 12 624 48 Nhân hậu X 12.482 256 13312 1.028 Nhân Hâu X 16.584 X 13 676 52 Xóm 10, Xã Hồ Hậu X 12.578 X 241 12532 968 Nhân Khang X 23.594 X 14 728 56 Nhân Khang X 12.589 X 130 6760 522 Nhân Khang X 9.843 140 7280 562 Phú Phúc, Lý Nhân X 15.461 X 156 8112 626 Nhân Hậu X 10.245 X 145 7540 582 thị trấn Vĩnh Trụ 36 Công Ty TNHH Phường Thành 37 Công Ty TNHH Dệt May Hải Đăng 38 Công Ty TNHH Tiến Dũng 39 Công Ty TNHH Dệt May Tiến Thành 40 Công Ty TNHH Hồng Hạnh 41 Công Ty TNHH Dệt May Chung Tiến 42 Công Ty TNHH Xây Dựng Minh Hợp 43 Công Ty TNHH Dệt May Phúc Thịnh 44 X Cơng Ty TNHH Dệt May Tân Tiến Tồn X 100 54 Công Ty TNHH Dệt May X X X X X X X X X X 101 Vũ Băng 55 Cơng Ty TNHH Hồng Thành 56 Cơng Ty TNHH Dệt May Hồng Qn Qn Bắc Kinh, thơn Đoan Vỹ X 23.568 X 10.323 X 10.100 X 541 Hòa Hậu X 2.100 Nhân hậu X 25.794 Nhân Đạo X 45.000 Xóm Nội X 12.487 Nhân Thịnh X 12.456 xóm Nhân 57 Cơng ty TNHH Phú An Khang Hậu 58 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sơn Trang Nhân Khang 59 Công ty TNHH may xuất Lý Nhân Xóm Nhân 60 Cơng Ty TNHH Dệt May Ngọc Việt 61 Công Ty TNHH Gạch Tuynel Việt Tiệp 62 Công Ty TNHH Vận Tải Cường Minh 63 Công Ty TNHH Hữu Khuyến Hậu 102 64 Công Ty TNHH Dệt May Thiên Phú 65 Công Ty TNHH Dệt May Hồng Ngun 66 Cơng Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Yến Tuấn 67 Xóm 12 X 17.842 Nhân hậu X 24.672 Nhân Mỹ X 15.624 Nhân Đạo X 21.354 Công Ty TNHH Minh Việt Hà Nam Doanh Nghiệp Tư Nhân 68 Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Toản 69 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Cường 70 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Tiến 71 Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Mạnh 72 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Linh 94.617 xóm 15 xã X 730 X 14.258 X 10.245 Đức Lý X 12.456 Nhân Bình X 2.561 Hồ Hậu Cơng Lý xóm 15, xã Hoà Hậu 103 73 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Ngọc Nhân Đạo 74 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Hưng Xóm Nhân 75 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Cường Tiến 76 Doanh Nghiệp Tư Nhân Bản Bích 77 Doanh Nghiệp Tư Nhân Bách Thọ 78 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Tần X 2.598 X 19 912 396 X 9.715 X 16 768 Công Lỹ X 2.980 X 17 816 296 Nguyên Lý X 5.642 X 14 672 297 X 4.256 X 11 528 285 Mai Hành, 79 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Anh Nhân Hưng 80 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Hùng Nhân Hưng X 6.215 X 16 768 309 81 Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Mạnh Phú Phúc, Lý Nhân X 4.562 X 17 816 X 5.624 X 19 912 176 X 6.540 X 15 720 87 X 6.235 X 16 768 201 67 21183 82 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tăng Thơm HTX Nông Nghiệp Nhân Thịnh, Lý Nhân Thơn Lưu, Đạo Lý Xóm Nhân Chính 6678 104 811 83 HTX Nơng Nghiệp Nhân Mỹ 84 HTX Nông Nghiệp Văn Lý 85 HTX Nông Nghiệp Xn Khê 86 HTX Nơng Nghiệp Nhân Chính 87 HTX Nông Nghiệp Mai Công 88 HTX Nông Nghiệp Nhân Hậu 89 HTX Nông Nghiệp Bắc Lý 90 HTX Nông Nghiệp Nhân Bình 91 HTX Dịch Vụ Nơng Nghiệp Phú Đa 92 HTX Nông Nghiệp Chương Ngô Hàn Xã Nhân Mỹ X 512 X 1486 61 Xã Văn Lý X 536 X 1356 63 Xã Xuân khê X 428 X 1246 46 Xã Nhân Chính X 612 X 1367 58 Xã Công Lý X 821 X 1624 52 Xã Hòa Hậu X 315 X 1865 63 Xã Bắc Lý X 295 X 1653 69 Xã Nhân Bình X 561 X 1356 48 Xã Phú Phúc X 530 X 1986 58 Xã Đức Lý X 621 X 1236 57 105 93 HTX Nông Nghiệp Đạo Lý 94 HTX Nông Nghiệp Chân Lý 95 HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Nhân Hưng 96 97 Xã Đạo Lý X 321 Xã Chân Lý X 412 HTX Dịch Vụ NN Vĩnh Trụ Xã Nhân Hưng X 460 HTX Dịch Vụ NN Nguyên Lý Xã TT Vĩnh X 254 X 345 Tổ chức kinh tế có vốn nước ngồi 98 Cơng ty JY HANAM CO.,LTD 99 Công ty TNHH FABI SECRET Việt Nam 100 Công ty TNHH JAWON Trụ xã Nguyên Lý 75.800 Nhân Chính X 32.142 Nhân Chính X 23.461 Nhân Khang X 20.197 TỔNG 1.489.160 106 ... dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam - Việc phân tích, xử lý. .. kinh tế 3.2.3 Đánh giá thực trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lý Nhân Thống kê, phân loại tổ chức kinh tế hoạt động địa bàn huyện Lý Nhân Phân tích thực trạng sử dụng đất loại tổ. .. Đánh giá số nội dung quản lý đất đai tình hình sử dụng đất địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam có liên quan đến đề tài 33 3.2.3 Đánh giá thực trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lý
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện lý nhân, tỉnh hà nam , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện lý nhân, tỉnh hà nam