0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện một số quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố lai châu, tỉnh lai châu

120 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN TIẾN DUYỆT ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Quân NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Tiến Duyệt i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Văn Qn tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức UBND thành phố Lai Châu Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lai Châu quan hữu quan giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hoàn thành luận văn./ Hà nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Tiến Duyệt ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH, SƠ ĐỒ viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ix THESIS ABSTRACT xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 2.1.1 Quyền sở hữu 2.1.2 Quyền sở hữu đất đai 2.1.3 Quyền sử dụng đất đai 2.1.4 Người sử dụng đất 2.2 QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC SỞ HỮU, SỬ DỤNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 10 2.2.1 Quyền người sử dụng đất Trung Quốc 10 2.2.2 Quyền người sử dụng đất Thái Lan 12 2.2.3 Quyền người sử dụng đất Malaysia 14 2.2.4 Quyền người sử dụng đất Thụy Điển 15 iii 2.2.5 Quyền người sử dụng đất Cộng hòa liên bang Đức 16 2.2.6 Những học rút từ kinh nghiệm số nước 16 2.3 CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM 17 2.4 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM 21 2.4.1 Khái quát tình hình thực quyền sử dụng đất phạm vi nước .21 2.4.2 Khái quát tình hình thực quyền sử dụng đất tỉnh Lai Châu .29 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG 31 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 32 3.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 32 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 32 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 32 3.4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 32 3.4.2 Đánh giá công tác quản lý, sử dụng đất thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 33 3.4.3 Đánh giá việc thực số quyền người sử dụng đất địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 33 3.4.4 Đề xuất số giải pháp cho việc thực quyền sử dụng đất thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 33 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.5.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp 33 3.5.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp 34 3.5.3 Phương pháp phân tích thống kê, so sánh tổng hợp, xử lý số liệu 34 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ LAI CHÂU 36 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 38 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 40 4.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 42 4.2.1 Hiện trang sử dụng đất 42 iv 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai 49 4.3 ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LAI CHÂU TỈNH LAI CHÂU 54 4.3.1 Kết thực quyền người sử dụng đất địa bàn thành phố Lai Châu 54 4.3.2 Trình tự, kết thực số quyền người sử dụng đất địa bàn thành phố Lai Châu 54 4.3.3 Kết đánh giá công chức, viên chức thực quyền người sử dụng đất 83 4.3.4 Đánh giá chung thực quyền người sử dụng đất .88 4.4 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LAI CHÂU 91 4.4.1 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật 91 4.4.2 Giải pháp chế, sách 92 4.4.3 Giải pháp sở vật chất, người 93 4.4.4 Giải pháp minh bạch giám sát 93 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 5.1 KẾT LUẬN 94 5.2 KIẾN NGHỊ 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa Tiếng Việt QSDĐ Quyền sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất UBND Ủy ban nhân dân QSD Quyền sử dụng GCN Giấy chứng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất VNPT Tập đoàn bưu viên thơng Việt Nam VNPOST Tổng cơng ty Bưu điện Việt Nam TTHC Thủ tục hành vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Diện tích, cấu đất đai phân theo đơn vị hành 42 Bảng 4.2 Diện tích đất phân theo mục đích sử dụng 43 Bảng 4.3 Diện tích đất lâm nghiệp theo đơn vị hành 44 Bảng 4.4 Tổng hợp diện tích đất phi nơng nghiệp 45 Bảng 4.5 Diện tích, cấu đất đai phân theo đơn vị hành 48 Bảng 4.6 Tổng hợp kết đo đạc, lập đồ địa địa bàn thành phố Lai Châu 50 Bảng 4.7 Kết thực quyền người sử dụng đất giai đoạn 2013 - 2017 54 Bảng 4.8 Kết thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân 57 Bảng 4.9 Kết thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Lai Châu 59 Bảng 4.10 Kết đánh giá tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 60 Bảng 4.11 Kết thực quyền thừa kế quyền sử dụng đất 65 Bảng 4.12 Kết đánh giá người dân thực quyền thừa kế quyền sử dụng đất 67 Bảng 4.13 Kết thực quyền tặng, cho quyền sử dụng đất 71 Bảng 4.14 Kết đánh giá người dân thực quyền tặng, cho quyền sử dụng đất 73 Bảng 4.15 Kết thực quyền chấp quyền sử dụng đất hộ gia đình cá nhân 77 Bảng 4.16 Kết thực quyền chấp quyền sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Lai Châu 79 Bảng 4.17 Kết đánh giá tổ chức, hộ gia đình, cá nhận thực quyền chấp quyền sử dụng đất 80 Bảng 4.18 Thống kê số lượng người làm công tác liên quan đến quyền người sử dụng đất 84 Bảng 4.19 Đánh giá công chức, viên chức người làm công tác liên quan đến quyền người sử dụng đất 85 vii DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH, SƠ ĐỒ Đồ thị 4.1 Tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân qua năm địa bàn thành phố Lai Châu 58 Đồ thị 4.2 Tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tổ chức qua năm địa bàn thành phố Lai Châu 59 Đồ thị 4.3 Kết thực thừa kế quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân qua năm địa bàn thành phố Lai Châu 66 Đồ thị 4.4 Kết thực quyền tặng, cho quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân qua năm địa bàn thành phố Lai Châu 72 Đồ thị 4.5 Kết chấp quyền sử dụng đất qua năm địa bàn thành phố Lai Châu 78 Đồ thị 4.6 Kết chấp quyền sử dụng đất tổ chức qua năm địa bàn thành phố Lai Châu viii 79 TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Tiến Duyệt Tên Luận văn:“ Đánh giá việc thực số quyền người sử dụng đất địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Cơ sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá tình hình thực số quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Đề xuất số sách, giải pháp nhằm khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi giúp người sử dụng đất địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu thực đầy đủ, hợp pháp quyền theo quy định pháp luật Phương pháp nghiên cứu Để thực nội dung đề tài, tác giả sử dụng phương pháp sau: phương pháp thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp; phương pháp điều tra vấn, thu thập số liệu sơ cấp; phương pháp chọn điểm nghiên cứu, phương pháp phân tích thống kê, xử lý số liệu; phương pháp so sánh tổng hợp Kết kết luận Thành phố Lai Châu thành phố trẻ có quang cảnh thiên nhiên đẹp hùng vĩ mang nhiều đặc tính khu thị vùng núi cao xanh - - đẹp, có khí hậu điển hình vùng nhiệt đới gió mùa núi cao Tây Bắc quanh năm mát mẻ Trên địa bàn thành phố có nhiều dân tộc sinh sống, tạo nên đa dạng văn hóa phong tục tập quán dân tộc Kinh, Thái, H'Mông, Giấy, Tuy thiên nhiên ưu đãi, vị trí thành phố nằm xa trung tâm kinh tế lớn đất nước, khu vực chịu ảnh hưởng nhiều hoạt động kiến tạo địa chất, địa hình tương đối phức tạp, thành phố Lai Châu thành lập nên xuất phát điểm sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực hạn chế, kinh tế phát triển chưa vững chắc, chuyển dịch cấu kinh tế chậm, hoạt động thương mại, dịch vụ chưa đồng bộ, chất lượng dịch vụ chưa cao, đời sống nhân dân thấp khó khăn Trong giai đoạn 2013 - 2017 thời kỳ đầu áp dụng Luật Đất đai 2013 Thực đạo Trung ương, tỉnh thành phố Lai Châu chủ động, tích cực cơng tác quản lý đất đai, thực việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rộng rãi tới tồn thể nhân dân phương tiện thơng tin đại chúng, thực tốt công tác ix Bảng 4.19 Đánh giá công chức, viên chức người làm công tác liên quan đến quyền người sử dụng đất Đơn vị tính: phiếu STT Nội dung điều tra Hạ tầng sở, trang thiết bị làm việc nơi tiếp nhận thủ tục - Rộng rãi, đầy đủ - Nhỏ, đầy đủ - Kém - Khác Việc thực tiếp công dân - Mỉm cười, chào hỏi - Mời vào làm việc - Sắp xếp chỗ ngồi đợi Quyền có mức độ dễ thực - Chuyển nhượng - Tặng cho - Thế chấp - Thừa kế Quyền có mức độ phức tạp, khó khăn thực - Chuyển nhượng - Tặng cho - Thế chấp - Thừa kế Khó khăn thường gặp người dân thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Hồ sơ không đầy đủ - Không nắm rõ quy trình, thủ tục - Giấy tờ khơng rõ ràng - Khác 85 Khó khăn thường gặp người dân thực STT Nội dung điều tra quyền tặng, cho quyền sử dụng đất - Hồ sơ không đầy đủ - Khơng nắm rõ quy trình, thủ tục - Giấy tờ khơng rõ ràng - Khác Khó khăn thường gặp người dân thực quyền thừa kế quyền sử dụng đất - Hồ sơ không đầy đủ - Khơng nắm rõ quy trình, thủ tục - Giấy tờ khơng rõ ràng - Khác Khó khăn thường gặp người dân thực quyền chấp quyền sử dụng đất - Hồ sơ không đầy đủ - Khơng nắm rõ quy trình, thủ tục - Giấy tờ không rõ ràng - Khác Đánh giá mức độ hiểu biết người dân ph luật hành - Biết rõ, rành mạch - Có hiểu biết - Ít hiểu biết - Khơng hiểu biết Mức độ phối hợp phận tiếp trả kết cá 10 quan, phận lại thực thủ tục hành chí - Rất tốt - Chặt chẽ - Bình thường - Kém Nguồn: số liệu tổng hợp từ phiếu điều tra công chức, viên chức 86 Từ kết bảng 4.19 cho thấy: - Về hạ tầng sở, trang thiết bị làm việc nơi tiếp nhận thủ tục: Cơ ý kiến hỏi cho hạ tầng trang thiết bị làm việc đáp ứng yêu cầu làm việc tại, phòng làm việc rộng rãi, trạng thiết bị đầy đủ có 12/30 ý kiến (bằng 40%), nhỏ, đầy đủ có 18/30 (bằng 60%) thấy sở vật chất đầu tư phục vụ tốt nhu cầu làm việc tiếp công dân - Về nội dung việc người cán làm tiếp xúc với công dân: đa số ý kiến trả lời mời vào làm việc (18/30 phiều 60%) thể trách nhiệm người giao nhiệm vụ, chưa phải mơi trường làm việc thân thiện (chỉ có 8/30 ý kiến trả lời mỉm cười, chào hỏi) Về quyền có mức độ dễ khó nhất: 100 % ý kiến cho thực quyền chấp quyền sử dụng đất quyền có mức độ dễ nhất, khó quyền thừa kế (12/30 ý kiến 40%) tặng cho (11/30 ý kiến 36,67%), thứ ba chuyển nhượng quyền sử dụng đất (7/30 ý kiến 23,33%) Về nội dung khó khăn thường gặp thực quyền người sử dụng đất ý kiến phản ánh thực trạng loại thủ tục có khó khăn khác Cụ thể: Đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất: có 11/30 ý kiến (bằng 36,67%) cho hồ sơ giấy tờ người sử dụng đất không rõ ràng, 9/30 ý kiến (bằng 30%) hồ sơ không đầy đủ, 7/30 ý kiến (bằng 23,33%) cho người dân không nắm rõ quy trình, thủ tục, có ý kiến khác Như phản ánh thực tế người sử dụng đất địa bàn thành phố Lai Châu thường làm tắt, sử dụng giấy tờ viết tay nên thực thủ tục chỉnh lý biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng thường giấy tờ không rõ ràng không đầy đủ, không đảm bảo tiểm ẩn rủi ro mặt pháp lý cho người nhận chuyển nhượng Đối với quyền tặng cho quyền sử dụng đất: có 15/30 ý kiến (bằng 50%) cho hồ sơ không đầy đủ, 8/30 ý kiến (bằng 26,67%) người dân khơng nắm rõ quy trình, thủ tục, 5/30 ý kiến (bằng 16,67%) cho hồ sơ giấy tờ người sử dụng đất khơng rõ ràng có ý kiến khác Đối với quyền thừa kế quyền sử dụng đất: có 12/30 ý kiến (bằng 40%) cho người dân khơng nắm rõ quy trình, thủ tục, 9/30 ý kiến (bằng 30%) hồ sơ 87 không đầy đủ, 6/30 ý kiến (bằng 20%) cho hồ sơ giấy tờ người sử dụng đất không rõ ràng có ý kiến khác Qua tìm hiểu, thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất thủ tục tương đối phức tạp nên đa số ý kiến cho người dân khơng nắm rõ quy trình thủ tục thực tế Đối với quyền chấp quyền sử dụng đất: có 5/30 ý kiến (bằng 16,67%) cho hồ sơ không đầy đủ, 8/30 ý kiến (bằng 26,67%) người dân khơng nắm rõ quy trình, thủ tục, 8/30 ý kiến (bằng 10%) cho hồ sơ giấy tờ người sử dụng đất không rõ ràng có 14/30 ý kiến khác (bằng 46,67%) Về mức độ hiểu biết người dân Có 5/30 ý kiến (bằng 16,67%) cho người dân biết rõ, rành mạch; 6/30 ý kiến (bằng 20%) có hiểu biết, 15/30 ý kiến (bằng 50%) cho người dân biết, 4/30 ý kiến (bằng 13,33%) Điều phản ánh trình độ dân trí việc có nhiều ý kiến khơng nắm rõ quy trình thực thủ tục thường thiếu giấy tờ, hồ sơ làm thủ tục Về phối hợp quan thực thiện thủ tục: Cơ ý kiến đánh giá mức độ bình thường đến chặt chẽ phản ánh có phối hợp tương đối tốt phận thực thủ tục hành (Số liệu chi tiết phụ biểu số 07) 4.3.4 Đánh giá chung thực quyền người sử dụng đất 4.3.4.1 Những thuận lợi, khó khăn trình thực quyền người sử dụng đất a Thuận lợi Giai đoạn 2013 - 2017 giai đoạn thực Luật Đất đai 2013 với nhiều đổi mang tính đột phá hướng tới mục tiêu tạo lập thuận lợi tối đa cho người sử dụng đất thực quyền trao theo quy định - Lai Châu nói riêng nước nói chung tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ với nhiều sách lớn thực thi, với hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế khuyến khích người sử dụng đất mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh từ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển - Là giai đoạn tập chung cải cách thủ tục hành liệt với nhiều thủ tục cắt giảm bãi bỏ nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng đất thực quyền b Khó khăn 88 Trước phát triển nhanh kinh tế, hội nhập sâu rộng trường quốc tế, Luật Đất đai 2013 văn luật vào sống qua số năm thực bộc lộ bất cập cần điều chỉnh - Các văn luật nhiều, có chồng chéo gây khó khăn cho quan quản lý người sử dụng đất rình thực - Một phận nhân dân có thói quen thường khơng thực thủ tục có biến động thay đổi quyền, nội dung liên quan đến đất cần đến thực nên thường gặp khó khăn giấy tờ không đầy đủ, luật pháp thay đổi - Sự am hiểu luật pháp đất đai người sử dụng đất cịn hạn chế từ ảnh hưởng đến kết quyền hưởng 4.3.4.2 Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn thành phố Lai Châu a Mặt - Trang thiết bị làm việc, sở hạ tầng kỹ thuật, sở vật chất nơi người dân tiếp súc với quan nhà nước, sở hành nghề công chứng, chứng thực đảm bảo, rộng rãi, đáp ứng yêu cầu người dân người dân đến làm thủ tục có nhận xét, đánh giá tốt, phản ánh tích cực Đây kết nỗ lực đáng ghi nhận quyền thời gian dài nhằm cải thiện mơi trường đầu tư, cải thiện hình ảnh thành phố quan tỉnh Cùng với thái độ, lực cán tham gia tiếp nhận hồ sơ, giải thủ tục hành dần nâng cao (có 70% ý kiến phản ánh từ trở lên) hoạt động ngày chuyên nghiệp - Đối với hệ thống quy định pháp luật hành liên quan đến quyền người sử dụng đất ngày dễ hiểu, dễ thực (có từ 40-60% ý kiến hỏi trả lời thực được, dễ thực hiện) điều phản ánh chất lượng văn quy phạm pháp luật vào sống người dân, đồng thời phản ánh trình độ hiểu biết người dân nâng lên Các khoản phí lệ phí hành mức vừa phải đến thấp điều phản ánh khả sẵn sàng chi trả đời sống nhân dân mức tốt - Kết giải thủ tục mức độ hài lòng người dân qua ý kiến trả lời có 60% tốt hài lòng, đặc biệt quyền chấp quyền sử dụng 89 đất có 80% đánh giá hài hòng đến hài lòng Đây kết khả quan phản ánh kết làm việc nỗ lực hệ thống quan nhà nước nhân dân, với nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố Những kết đạt có phần quan trọng tỉnh, thành phố tích cực tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân công tác chuyên môn nhằm cải thiện môi trường làm việc, mơi trường đầu tư hình ảnh quan nhà nước tỉnh, thành phố Đồng thời hàng năm cấp quyền thường xun rà sốt thủ tục hành điều kiện kèm để cấp nhật, cắt giảm phù hợp với văn bản, quy định lộ trình cải cách hành tỉnh, nước Kết chất lượng đầu thủ tục hành dần cải thiện nâng cao, mức độ hài lòng người dân ngày tăng lên b Tồn tại, hạn chế Từ kết điều tra, nghiên cứu ý kiến phản ảnh người dân lên hai vấn đề bất cập là: Hệ thống văn pháp luật cải thiện đáng kể cịn khó tiếp cận, khó thực đặc biệt việc thực quyền chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho nhiều điều kiện ràng buộc khó thực Lịch sử pháp lý đất Việt Nam nói chung Lai Châu nói riêng qua thời kỳ xác lập không đầy đủ, người sử dụng đất có thói quen khơng tự kê khai đăng ký mà việc thường quan nhà nước tổ chức thực theo đạo Trung ương (Nghị định 64-CP ngày 27/9/1993 Chính phủ giao đất nông nghiệp, Nghị định 163/1999/NĐ-CP Chính phủ giao đất lâm nghiệp ) theo đợt kế hoạch hàng năm địa phương nên nhiều đất thiếu giấy tờ cần thiết theo quy định pháp luật Đồng thời người sử dụng đất thường thực giao dịch đất đai không thông qua quan nhà nước (giao dịch ngầm, giao dịch chui); giá trị giao dịch đất đai thường hạ thấp so với giá trị thật, giao dịch thật nhằm tránh nộp thuế, phí theo quy định; không chủ động thực quyền cách đầy đủ (đối với thừa kế, tặng cho) Các nguyên nhân dẫn đến việc thực quyền thường bị mắc, vừa khó cho quan nhà nước vừa ảnh hưởng đến quyền hưởng người sử dụng đất đồng thời tạo kẽ hở hội để người thực thi pháp luật lợi dụng pháp luật tư lợi cá nhân làm méo mó thị trường bất động sản, ảng hưởng đến uy tín Đảng, quan nhà nước với nhân dân 90 Về sở vật chất trang thiết bị làm việc chế độ đãi ngộ cho cán bộ, viên chức làm công tác tiếp công dân thực thủ tục hành cịn hạn chế, đặc biệt tiền lương cịn thấp khó đảm bảo sống Pháp luật Việt Nam xây dựng chưa bao quát hết vấn đề xã hội, vùng miền khác nên thường có nhiều văn luật bổ sung, hướng dẫn dẫn đến khó thực kể với quan thực thi pháp luật người dân Sự phối hợp liên ngành, liên quan thường có trách nhiệm khơng cao giải vướng mắc người dân Trong thời kỳ công việc nhiều người dân bận rộn, thời gian dành cho việc lại thực thủ tục hành có hạn chế, có nhiều ý kiến đề xuất tạo lập mơi trường thực thủ tục hành có trả phí dịch vụ quan Nhà nước tổ chức pháp luật cho phép thực đáp ứng nhiều nhu cầu nhân dân 4.4 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LAI CHÂU 4.4.1 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật Đối với người sử dụng đất: Đã từ lâu phần lớn người sử dụng đất hình thành thói quen ngại chấp hành quy định nhà nước không chủ động kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận có thay đổi quyền mà thường để cần thực dẫn đến tự làm khó cho mình; ngại tìm hiểu quy định pháp luật nên giải pháp tuyên truyền nhiều nơi chưa đạt hiệu cao; ngại đấu tranh pháp lý, thường chấp nhận phướng án chịu thiệt thòi để việc lựa chọn giải pháp ơn hịa hơn, chưa có thói quen cậy nhờ luật sư quan tư pháp can thiệp; ngại cơng khai, minh bạch thơng tin thường tự nhận yếu ngại tiếp súc với quan công quyền Đối với người thực thi cơng vụ: Thường tự cho cán vị trí cao tiếp xúc với người dân, đặc biệt người dân vùng nông thơn va chạm xã hội, có trình độ dân trí thấp đồng thời số nơi trách nhiệm số cán thực thi công vụ chưa cao, chưa sâu chun mơn - Vì cần thiết phải tuyên truyền, giáo dục pháp luật Cụ thể: + Biện pháp ngắn hạn, trước mắt: Tăng cường công tác tuyên 91 truyền phổ biến giáo dục pháp luật đất đai cho nhân dân địa bàn nhằm giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng ý thức việc chấp hành quy định pháp luật đất đai Qua công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ bước thực thủ tục hành đất đai giúp người dân chủ động làm thủ tục hành Ban hành tài liệu văn dạng xách tay gọn gàng có tính minh họa cao để người dân dễ dàng hiểu, tiếp thu kiến thức pháp luật Đồng thời minh bạch thông tin liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục hành đất đai, quyền nghĩa vụ người dân sử dụng đất + Biện pháp dài hạn: Thực giáo dục ý thức trách nhiệm người dân người thực thi pháp luật việc chấp hành luật pháp nói chung pháp luật đất đai nói riêng, đặc biệt giáo dục cho hệ trẻ pháp luật công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền người tạo lập bình đẳng người với người 4.4.2 Giải pháp chế, sách - Tổ chức rà sốt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất theo đợt nhằm giảm thiểu chi phí cho người dân, xác lập tính pháp lý đầy đủ cho đất khuyến khích người sử dụng đất thực quyền Đồng thời có biện pháp thơng báo cho người sử dụng đất biết tồn đất mà quản lý như: thiếu giấy tờ pháp lý, sai hình thể, diện tích, loại đất, phù hợp hay không phù hợp với quy hoạch để người dân biết, hướng dẫn cho người dân biết biện pháp, cách thức lựa chọn số phận đất - Tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện thực quyền người sử dụng đất đặc biệt quyền chuyển nhương, thừa kế, tăng, cho quyền sử dụng đất - Cần xây dựng chế phù hợp cho việc thực thủ tục hành theo chế dịch vụ có trả phí, nhu cầu hữu tương lai - Có sách tiền lương nhằm tăng thêm thu nhập cho công chức, viên chức nội dung quan trọng nhằm giảm thiểu tiêu cực liên quan đến thực thủ tục hành 92 4.4.3 Giải pháp sở vật chất, người - Tiếp tục đầu tư xây dựng sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc, tạo lập môi trường làm việc thoải mái, đầy đủ cho cơng chức viên chức từ hướng tới thân thiện với người dân người dân tiếp súc với quan công quyền - Lựa chọn công chức viên chức phù hợp, tiếp tục tập huấn nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kỹ tiếp dân cho cơng chức, viên chức có liên quan đến việc tiếp nhận, giải thủ tục đất đai quan nhà nước nhằm giảm thiều việc lại nhiều lần người sử dụng đất 4.4.4 Giải pháp minh bạch giám sát - Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khu vực đủ điều kiện khuyến khích người sử dụng đất thực quyền có thay đổi pháp lý, khu vực không đủ điều kiện cần giải rứt điểm tồn tại, vướng mắc, quản lý chặt chẽ quỹ đất không để phát sinh vụ việc - Cơng khai đường dây nóng tiếp thu phản ảnh người dân liên quan đến thủ tục đất đai cấp có chế bảo vệ quyền công dân phản ảnh, khiếu nại, tố cáo Xây dựng chế giám sát toàn dân đất đai, người dân tự giám sát lẫn quản lý sử dụng đất, người dân giám sát hoạt động quan thực thi pháp luật đất đai 93 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua kết nghiên cứu “Đánh giá việc thực số quyền người sử dụng đất địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu” giai đoạn 2013 (1) 2017 học viên rút số kết luận sau: Thành phố Lai Châu thành phố trẻ có quang cảnh thiên nhiên đẹp hùng vĩ mang nhiều đặc tính khu đô thị vùng núi cao xanh - - đẹp, có khí hậu điển hình vùng nhiệt đới gió mùa núi cao Tây Bắc quanh năm mát mẻ với tổng diện tích tự nhiên 7.077,4 chiếm 0,77% diện tích đất tự nhiên tồn tỉnh, gồm 07 đơn vị hành chính: 05 phường (Quyết Thắng, Quyết Tiến, Đồn Kết, Tân Phong, Đơng Phong) 02 xã (Nậm Loỏng, San Thàng) (2) Trong giai đoạn 2013 - 2017 thời kỳ đầu áp dụng Luật Đất đai 2013 Thực đạo Trung ương, tỉnh, thành phố Lai Châu chủ động, tích cực công tác quản lý đất đai, thực việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rộng rãi tới toàn thể nhân dân phương tiện thông tin đại chúng, thực tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đầu tư sở vật chất trang thiết bị làm việc cho cán công chức viên chức nhằm thay đổi nhận thức nhân dân hệ thống quan quyền cấp, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư nước vào phát triển thành phố (3) Kết thực số quyền người sử dụng đất thành phố Lai Châu giai đoạn 2013 - 2017 đạt gồm: quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ gia đình cá nhân 5.010 trường hợp, tổ chức 166 trường hợp; quyền chấp quyền sử dụng đất hộ gia đình cá nhân 4.121 trường hợp, tổ chức 232 trường hợp; quyền tặng cho quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân 430 trường hợp; quyền thừa kế quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân 439 trường hợp Như quyền chuyển nhượng chấp quyền sử dụng đất thực nhiều, bình quân từ 800 - 1000 trường hợp/năm, ngược lại quyền tặng cho, thừa kế thực ít, bình qn từ 80 - 85 trường hợp/năm (4) Kết điều tra, vấn (210 phiếu vấn 210 người sử dụng đất) đối tượng tổ chức sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân công chức, viên chức cho thấy, người hỏi đánh giá sở vật chất trang thiết bị 94 thái độ làm việc cán 60 % ý kiến đánh giá tốt, văn hướng dẫn mức dễ hiểu hiểu 50% có 70 % ý kiến hỏi đánh giá hài lòng đáp ứng kết đầu thủ tục hành Đặc biệt thủ tục chấp quyền sử dụng đất đa số người dân hỏi hài lòng với kết nhận (trên 80% từ hài lòng đến hài lòng) Qua kết khảo sát, đánh giá người dân doanh nghiệp có nhiều nhận xét tốt, tích cực mang tính xây dựng cho phát triển lên thành phố, tỉnh, có ý kiến phản ánh tồn hạn chế cần khắc phục Đồng thời có kiến nghị (11 kiến nghị), ý kiến nhận xét, góp ý thẳng thắn, tâm huyết cho hoàn thiện cho hệ thống quan công quyền thành phố, tỉnh (5) Đề tài đánh giá mặt được, mặt tồn hạn chế việc thực bốn quyền: chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chấp đại diện cho quyền người sử dụng đất nói riêng cho cơng tác quản lý đất đai nói chung thành phố, tỉnh Đồng thời đề số giải pháp gồm: (1) giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, (2) giải pháp chế sách, (3) giải pháp sở vật chất người, (4) giải pháp minh bạch giám sát 5.2 KIẾN NGHỊ (1) Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai để người sử dụng đất chủ động thực tự bảo vệ quyền đất đai thuộc quyền quản lý, sử dụng (2) Tiếp tục cải cách hành nhà nước, có sách phù hợp với đặc điểm điều kiện vùng núi nhằm giảm điều kiện thực quyền người sử dụng đất, tập chung xác lập pháp lý đầy đủ cho đất địa bàn thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất có quyền đầy đủ có đất (3) Tiếp tục nghiên cứu xây dựng chế cho việc thực thủ tục hành theo chế dịch vụ có trả phí, nhu cầu hữu tương lai 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Báo cáo tổng kết thi hành Luật đất đai năm 2003 định hướng sửa đổi Luật đất đai Các Văn luật hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 Đào Trung Chính (2007) Một số vấn đề quyền sử dụng đất thị trường bất động sản Tạp chí Tài nguyên Môi trường tr 48 – 51, Hà Nội Hồng Huy Biều (2000) Chính sách tình hình sử dụng đất đai vương quốc Thái Lan, Báo cáo chun đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế Luật đất đai 2013 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Lưu Quốc Thái (2006) Pháp luật đất đai vấn đề đầu tư nước thị trường bất động sản Trung Quốc Tạp chí Tài ngun mơi trường, (8/2006) tr 43-44 Nguyễn Đình Bồng (2006) Một số vấn đề thị trường quyền sử dụng đất nước ta giai đoạn Hội thảo khao học Thị trường bất động sản: thực trạng, nguyên nhân giải pháp Tháng 3/2006, Hà Nội Nguyễn Đình Bồng (2010) Một số vấn đề sở hữu đất đai Tạp chí Tài ngun mơi trường Phịng Tài ngun Môi trường thành phố Lai Châu Báo cáo hàng năm từ năm 2013 - 2017 10 Quốc hội (2012) Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 11 Quốc hội Bộ Luật Dân (2005), sửa đổi 2015 12 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lai Châu Báo cáo hàng năm từ năm 2013 -2017 13 Thành phố Lai Châu Báo cáo phát triển kinh tế xã hội hàng năm từ năm 2013 – 2017 14 Trần Tú Cường cs., (2012) Nghiên cứu sở lý luận quy định quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai số quốc gia giới, rút kinh nghiệm cho Việt Nam Đề tài cấp Bộ Bộ Tài nguyên Môi trường 15 UBND tỉnh tỉnh Lai Châu (2016) Quyết định số 1135/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 việc công bố thủ tục hành lĩnh vực tài ngun mơi trường áp dụng chung địa bàn tỉnh Lai Châu 96 16 UBND tỉnh tỉnh Lai Châu (2016) Quyết định số 1818/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 việc công bố thủ tục hành lĩnh vực giao dịch bảo đảm áp dụng chung địa bàn tỉnh Lai Châu 17 UBND tỉnh tỉnh Lai Châu (2017) Quyết định số 1607/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 việc cơng bố Bộ thủ tục hành ban hành mới, tái bản, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải Sở Tư pháp 18 UBND tỉnh tỉnh Lai Châu (2017) Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 việc ban hành Quy định thực thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí địa bàn tỉnh 19 Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lai Châu Báo cáo hàng năm từ năm 2013 -2017 20 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Phịng Tài ngun Mơi trường thành phố Lai Châu Báo cáo hàng năm từ năm 2013 - 2017 97 98 ... hội thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 32 3.4.2 Đánh giá công tác quản lý, sử dụng đất thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 33 3.4.3 Đánh giá việc thực số quyền người sử dụng đất địa bàn thành phố Lai. .. SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LAI CHÂU TỈNH LAI CHÂU 54 4.3.1 Kết thực quyền người sử dụng đất địa bàn thành phố Lai Châu 54 4.3.2 Trình tự, kết thực số quyền người sử dụng đất địa bàn thành. .. giá việc thực thừa kế quyền sử dụng đất; + Đánh giá việc thực hiện tặng, cho quyền sử dụng đất; + Đánh giá việc thực chấp quyền sử dụng đất; 3.4.4 Đề xuất số giải pháp cho việc thực quyền sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện một số quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố lai châu, tỉnh lai châu , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện một số quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố lai châu, tỉnh lai châu