0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc

106 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DƯƠNG VĂN TUẤN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC Ngành: Quản lý đất đai Mã số : 88 501 03 Người hướng dẫn khoa học : GS.TS Nguyễn Hữu Thành NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Dương Văn Tuấn i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo GS.TS NGUYỄN HỮU THÀNH tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Phịng Tài ngun Mơi trường, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc, Ủy ban nhân dân xã Văn Tiến, Nguyệt Đức cán địa xã nêu thuộc huyện Yên Lạc tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tư liệu đồ trình nghiên cứu luận văn Cuối xin trân trọng cám ơn bạn học viên lớp, người thân gia đình bạn bè giúp đỡ động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn này./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Dương Văn Tuấn ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận tầm quan trọng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .3 2.1.1 Khái niệm quy hoạch sử dụng đất 2.1.2 Những đặc điểm, nguyên tắc trình tự lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2.1.3 Vai trò quy hoạch sử dụng đất phát triển kinh tế, xã hội bảo vệ tài nguyên môi trường 11 2.1.4 Hệ thống quy hoạch sử dụng đất Việt Nam nước giới 12 2.1.5 Mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất với loại quy hoạch chuyên ngành khác 14 2.2 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất số nước giới Việt Nam 17 2.2.1 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất số nước giới17 2.2.2 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất Việt Nam 20 2.2.3 Quy hoạch tình hình thực quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên 26 2.2.4 Quy hoạch tình hình thực quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc 27 2.2.5 Kết lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nước tỉnh Vĩnh Phúc 32 iii Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 3.1 Địa điểm nghiên cứu 3.2 Thời gian nghiên cứu 3.3 Đối tượng nghiên cứu 3.4 Nội dung nghiên cứu 3.4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 3.4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai huy 3.4.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yê 3.4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quy h 2020 huyện Yên Lạc 3.5 Phương pháp nghiên cứu 3.5.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 3.5.2 Phương pháp xử lý, phân tích, tổng hợp 3.5.3 Phương pháp minh họa đồ 3.5.4 Phương pháp đánh giá tình hình thực quy Phần Kết nghiên cứu 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã Vĩnh Phúc 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên 4.1.2 Thực trạng môi trường 4.1.3 Điều kiện kinh tế, xã hội huyện Yên Lạc 4.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, 4.2 Khái quát tình hình quản lý sử dụng đất 2011-2016 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động loại đ 4.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng 4.3.1 Khái quát phương án quy hoạch sử dụng đ 2011-2020 4.3.2 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng 4.3.3 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng iv 4.3.4 Các nguyên nhân tồn việc thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2016 83 4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Lạc 84 4.4.1 Giải pháp lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm .84 4.4.2 Giải pháp nguồn lực vốn đầu tư 85 4.4.3 Giải pháp tổ chức thực 86 Phần Kết luận kiến nghị 87 5.1 Kết luận 87 5.2 Kiến nghị 88 Tài liệu tham khảo 89 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTNMT Bộ tài ngun Mơi trường CP Chính phủ CN-TTCN Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp GCNQSDĐ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất HĐND Hội đồng nhân dân KT-XH Kinh tế - xã hội KH Kế hoạch NTTS Nuôi trồng thủy sản KT-XH Kinh tế xã hội NQ Nghị SDĐ Sử dụng đất QH Quốc hội QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất THCS Trường trung học sở UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Phân loại đất huyện Yên Lạc 39 Bảng 4.2 Tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế qua năm đvt: % 41 Bảng 4.3 Một số tiêu xóa nghèo 42 Bảng 4.4 Hiện trạng sử dụng đất biến động đất đai giai đoạn 2011-2016 55 Bảng 4.5 Phân kỳ kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc 60 Bảng 4.6 Phân kỳ diện tích chuyển mục đích sử dụng 62 Bảng 4.7 Danh mục cơng trình dự án đến năm 2016 63 Bảng 4.8 Kết thực kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 65 Bảng 4.9 Kết chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 69 Bảng 4.10 Kết cơng trình dự án thực giai đoạn 2011-2015 72 Bảng 4.11 Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 75 Bảng 4.12 Kết chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 80 Bảng 4.13 Kết cơng trình dự án năm 2016 82 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Dương Văn Tuấn Tên Luận văn: “Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 88.501.03 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc giai đoạn 2011-2020 - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả tổ chức thực phương án QHSDĐ đến năm 2020 phù hợp với thực tiễn phát triển huyện Yên Lạc Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp Thu thập tài liệu, số liệu trạng sử dụng đất tình hình quản lý đất đai huyện Yên Lạc, báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội; số liệu thống kế điều kiện tự nhiên; phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Phòng Tài ngun Mơi trường phịng chun mơn khác huyện Yên Lạc - Phương pháp tổng hợp, xử lý, thống kế số liệu Các số liệu thống kê tổng hợp xử lý phần mềm Excel - Phương pháp so sánh phân tích Trên sở số liệu thu nhập tiến hành lập bảng, phân nhóm thống kê diện tích cơng trình, dự án thực theo quy hoạch chưa thực theo quy hoạch; tổng hợp, so sánh tiêu quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất theo tiêu quy hoạch sử dụng đất phê duyệt; kế hoạch chuyển mục đích nhóm đất; Phân tích tác động đến việc thực phương án quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Yên Lạc Kết kết luận Huyện Yên Lạc huyện đồng bằng, nằm phía Nam tỉnh Vĩnh Phúc với tổng diện tích tự nhiên đến năm 2016 10.765,18ha chiếm 8,74% tổng diện tích tự nhiên tỉnh Vĩnh Phúc, dân số có 148.586 người, huyện có 17 đơn vị hành gồm thị trấn 16 xã, tổng giá trị sản xuất được: Nông-lâm-thủy sản: 1.482,4 tỷ đồng, CN-TTCN-XD: 4.466 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ: 2.086,7 tỷ viii Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Yên Lạc thể mặt sau: + Hiện toàn huyện Yên Lạc xây dựng quản lý hồ sơ địa dạng số thay cho hồ sơ dạng giấy trước nên số tiêu có chênh lệch diện tích, loại đất; + Tính đến hết năm 2016 thống kê lại sau: Tổng diện tích đất tự nhiên: 10.765,18ha đó: đất nơng nghiệp 7.625,06ha; đất phi nông nghiệp 3.068,54ha; đất chưa sử dụng 71,58ha Tổng diện tích đất tự nhiên giảm 2.21ha so với năm 2011 sai số đo đạc Kết thực kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2016 huyện Yên Lạc sau: + Chỉ tiêu loại đất thực đến năm 2016 Huyện: Đất nông nghiệp: 7.625,06ha; Đất phi nông nghiệp: 3.068,54ha; Đất chưa sử dụng: 71,58ha + Kết thực chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2016 được:Đất nơng nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 364,30ha; Đất trồng lúa: 285,28ha; Đất trồng hàng năm khác: 78,37ha; Đất nuôi trồng thủy sản: 85,83ha + Kết thực công trình dự án đến năm 2016: Đất thị: đến năm 2016 thực 30,0ha đất phục vụ cho dự án phát triển nhà thị trấn Yên Lạc; Đất nông thôn: thực 195,4ha phục vụ cho mục đích đất tái định cư, đất đấu giá xã huyện; Đất phát triển hạ tầng huyện với diện tích thực lên tới 3.239,89ha Những nguyên nhân tồn thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2016: Thiếu nguồn vốn đầu tư để xây dựng cơng trình, dự án; Cơng tác quản lý thực quy hoạch biến động đất đất qua năm chưa kịp thời; Quy hoạch, kế hoạch khung giá đất chưa sát với thực tiễn; Tình trạng chồng chéo không thống quy hoạch Để nâng cao hiệu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xin đưa giải pháp như: + Giải pháp thực lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; + Giải pháp nguồn lực vốn đầu tư; + Giải pháp tổ chức thực ix a Đất nông nghiệp - Đất trồng lúa: Theo kế hoạch duyệt năm 2016, huyện Yên Lạc có 4.516,96 đất cho mục đích trồng lúa; Kết thực năm 2016 diện tích đất trồng lúa huyện 4.802,24 ha, đạt 106,32 % kế hoạch đề - Đất trồng hàng năm khác: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, huyện Yên Lạc dự kiến có 1.293,61 đất trồng hàng năm khác; Kết thực tính đến hết năm 2016, diện tích đất trồng hàng năm khác huyện 1.371,98 ha, đạt 106,06 % kế hoạch đề - Đất trồng lâu năm: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, đất trồng lâu năm huyện Yên Lạc giữ nguyên với diện tích 232,57 Nhưng điều chỉnh số liệu trạng đầu kỳ năm 2015 theo kết thống kê đất đai nên diện tích đất trồng lâu năm giảm 0,57 - Đất nuôi trồng thủy sản: Theo kế hoạch duyệt đến năm 2016, huyện n Lạc có 1.099,14 đất ni trồng thủy sản; kết thực đến hết năm 2016 diện tích đất ni trồng thủy sản huyện 1.184,97 ha, đạt tỷ lệ 107,81 % kế hoạch đề (trong có 9,96ha đất ni trồng thủy sản chuyển sang từ năm 2015) - Đất nông nghiệp khác: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 phê duyệt, diện tích đất nơng nghiệp khác huyện Yên Lạc có 118,48 ha; kết năm thực đến hết năm 2016 có 33,87ha, đạt 28,59% kế hoạch đề b Đất phi nông nghiệp - Đất quốc phòng: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 phê duyệt, diện tích thực đất quốc phòng huyện Yên Lạc 3,79 ha, đạt so với kế hoạch đề - Đất an ninh: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, huyện Yên Lạc có 0,92 đất an ninh; Kết thực đến hết năm 2016 0,87 ha, đạt 94,57% kế hoạch đề - Đất cụm công nghiệp: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, đất cụm công nghiệp huyện Yên Lạc 45,80 ha; Kết thực tính đến hết năm 2016 có 19,51ha, đạt tỷ lệ 42,6% kế hoạch đề - Đất thương mại, dịch vụ: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, đất thương mại dịch vụ huyện Yên Lạc có 33,09 ha; kết thực năm 2016 24,76 ha, đạt 74,83 % kế hoạch đề 77 - Đất sở sản xuất phi nông nghiệp: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, đất sở sản xuất phi nông nghiệp giữ nguyên với diện tích 27,50 Nhưng điều chỉnh số liệu trạng năm 2016 theo kết thống kê đất đai nên diện tích đất sở sản xuất phi nông nghiệp giảm 0,01 - Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Diện tích đất phát triển hạ tầng huyện Yên Lạc theo kế hoạch năm 2016 duyệt 1.640,07 ha, kết thực đến hết năm 2016 1.354,17 ha, đạt 82,57 % kế hoạch đề - Đất có di tích lịch sử, văn hóa: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, đất có di tích lịch sử, văn hóa giữ ngun với diện tích 4,77 Nhưng điều chỉnh số liệu trạng năm 2016 theo kết thống kê đất đai nên diện tích đất có di tích lịch sử, văn hóa tăng 0,01 - Đất bãi thải, xử lý chất thải: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 có 11,01 ha; Kết thực năm 2016 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải 6,43 ha, đạt 58,40 % so với kế hoạch đề - Đất nông thôn: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, diện tích đất nơng thơn huyện n Lạc có 1.213,41 ha; kết thực năm 2016 1.170,74 ha, đạt 96,48 % kế hoạch đề - Đất đô thị: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, huyện n Lạc có 77,62 đất thị; kết thực đến năm 2016 64,79 ha, đạt 83,47 % kế hoạch đề - Đất xây dựng trụ sở quan: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 18,47 ha, kết thực năm 2016 16,80 ha, đạt 90,96 % kế hoạch đề - Đất tôn giáo: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, đất tơn giáo có diện tích 12,99 Kết thực năm 2016 12,84 ha, đạt 98,85 % tiêu kế hoạch đề - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, huyện Yên Lạc có 68,29 ha; kết thực năm 2016 63,40 ha, đạt 92,84 % kế hoạch đề - Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm huyện Yên Lạc giữ nguyên với diện tích 39,46 so với trạng Nhưng điều chỉnh số liệu 78 trạng năm 2016 theo kết thống kê đất đai nên diện tích đất có di tích lịch sử, văn hóa giảm 0,01 - Đất sinh hoạt cộng đồng: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, đất sinh hoạt cộng đồng huyện n Lạc có diện tích 13,70 so với trạng Kết thực năm 2016 18,13 ha, đạt 132,34 % kế hoạch đề - Đất sở tín ngưỡng: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 phê duyệt, diện tích đất sở tín ngưỡng huyện n Lạc có 15,18 Diện tích thực đến hết năm 2016 11,19 ha, đạt 73,72% kế hoạch đề - Đất sơng, ngịi, kênh, rạch, suối: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, diện tích đất sơng, ngịi, kênh, rạch, suối 220,65 Nhưng điều chỉnh số liệu trạng đầu kỳ năm 2015 theo kết thống kê đất đai nên diện tích đất sơng ngịi, kênh, rạch, suối năm 2016 220,69 ha,cao 0,04 so với kế hoạch đề - Đất phi nông nghiệp khác: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, đất phi nông nghiệp khác huyện Yên Lạc 1,50 ha; Kết thực đến năm 2016 4,59 ha, cao 3,09 so với kế hoạch đề c Đất chưa sử dụng Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, đất chưa sử dụng huyện Yên Lạc 55,04 Tuy nhiên, diện tích đến năm 2016, kết thực 71,58 ha, đạt 130,05 % kế hoạch đề 4.3.3.2 Đánh giá kết thực chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 Đến hết năm 2016 tổng diện tích đất chuyển mục đích 364,30ha giảm 5,45ha so với kế hoạch đề 369,75ha (phần diện tích đất 117,93ha chuyển sang từ năm 2015): a Đất trồng lúa: Diện tích đặt kế hoạch phải chuyển mục đích 238,15ha kết thực 285,28ha tăng 47,13ha so với kế hoạch b Đất trồng hàng năm khác: Theo kế hoạch đề đến năm 2016 phải chuyển mục đích sử dụng đất 11,68ha kết thực 78,37ha tăng 66,69ha so với kế hoạch (chuyển 11,68ha từ năm 2015) c Đất nuôi trồng thủy sản: Theo kế hoạch đất nuôi trồng thủy sản phải chuyển mục đích 119,92ha kết đất 85,83ha giảm 34,09ha so với kế hoạch (119,92ha từ năm 2015) 79 Bảng 4.12 Kết chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 Thứ Chỉ tiêu tự (1) (2) Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm khác Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.1 1.2 1.3 4.3.3.3 Đánh giá kết thực cơng trình dự án năm 2016 a Cơng trình dự án cấp tỉnh phê duyệt - Đất phát triển thị: Theo kế hoạch có cơng trình dự án phân bổ từ năm 2015 để chuyển sang năm 2016, đến hết năm 2016 đạt số lượng cơng trình với diện tích 235,3ha cịn lại số lượng cơng trình chưa thực - Đất quốc phịng: Có dự án theo kế hoạch chuyển sang từ năm 2015 để thực nhiên đến hết năm 2016 chưa thực cơng trình: Trận địa súng máy PK 12.7mm xây dựng trận địa, chiến đấu - Đất cụm công nghiệp: đến hết năm 2016 tổng dự án thực 45,8ha với cơng trình cụm cơng nghiệp làng nghề Tề Lỗ, cụm công nghiệp làng nghề Thị trấn Yên Lạc, cụm công nghiệp làng nghề Yên Đồng, cụm công nghiệp làng nghề Đồng Văn - Đất du lịch đến hết năm 2016 chưa thực nhu cầu sử dụng kêu gọi đầu tư du lịch sinh thái Tam Hồng chưa có nên dự án chưa thực - Đất phát triên hạ tầng cấp tỉnh giao có dự án với tổng diện tích 53,76ha phục vụ cho xây dựng đường giao thông liên huyện Thị trấn Yên Lạc Đồng Văn, mở rộng quốc lộ 2C đoạn qua xã Đồng Văn b Cơng trình dự án cấp huyện phê duyệt - Đất đô thị: chưa thực dự án với 2,38ha chuyển sang từ năm 2015 thiếu vốn kêu gọi đầu tư, đất phát triển đô thị Yên Lạc – Vĩnh Yên 80 - Đất nông thôn: với 10 dự án thực tổng diện tích đất 40ha cho mục đích đất giá đất, đất phục vụ tái định cư: đất tái định cư khu vực xã Đồng Cương lên tới 14ha - Đất xây dựng trụ sở quan: với cơng trình thực tổng diện tích 4,70ha cịn lại cơng trình với 1,67ha chưa thực cơng trình xây dựng trụ sở nơi làm việc xã Văn Tiến - Đất quốc phòng: dự án thực với 1,41ha cho nhu cầu mở rộng quốc phịng huyện nơi đóng quân - Đất an ninh: với dự án tổng diện tích 1,60ha cho việc mở rộng trụ sở cơng an huyện n Lạc - Đất phát triển cơng trình hạ tầng cấp huyện: với tổng dự án 50 dự án với diện tích 540,40ha thực 90% so với kế hoạch đề - Đất tơn giáo, tín ngưỡng: dự án thực với tổng diện tích lên tới 4,01ha cho thực cơng trình mở rộng chùa Biên Sơn, mở rộng Đền thính - Đất bãi thải, xử lý chất thải: với dự án thực Thị trấn Yên Lạc với phục vụ cho xử lý chất thải tồn xã - Tồn đất ni trồng thủy sản, khu sản xuất rau an toàn thực năm 2016 cho xã Đại Tự với diện tích lên tới 55,8ha 81 Bảng 4.13 Kết cơng trình dự án năm 2016 STT I 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 II 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 Tên cơng trình dự án CƠNG TRÌNH DỰ ÁN ĐƯỢC PHÂN BỔ TỪ QUY HOẠCH CẤP TỈNH Đất phát triển đô thị Đất quốc phịng Đất cụm cơng nghiệp Đất du lịch Đất giao thông Đất thủy lợi Đất y tế Đất giáo dục Đất danh lam thắng cảnh CƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH Đất đô thị Đất nông thôn Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc phịng Đất an ninh Đất sở sản xuất kinh doanh Đất giao thông Đất thủy lợi Đất cơng trình lượng Đất cơng trình bưu viễn thơng Đất sở văn hóa Đất sở y tế Đất sở giáo dục đào tạo Đất chợ Đất tơn giáo tín ngưỡng Đất di tích, danh lam thắng cảnh Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất khu chăn nuôi tập chung Đất nuôi trồng thủy sản Đất vùng rau 82 4.3.4 Các nguyên nhân tồn việc thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2016 Trong trình thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện hầu hết tiêu sử dụng huyện chưa đạt tiêu quy hoạch so với kế hoạch đặt Nguyên nhân do: - Một số loại đất có quy hoạch phê duyệt xong nhiều năm không tổ chức thực Kết thực kế hoạch sử dụng đất hàng năm tỉnh, huyện chưa sát với kế hoạch duyệt (Điển dự án cơng trình tỉnh phê duyệt phát triển đô thị xã, đất quốc phịng, đất cụm cơng nghiệp) - Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch sử dụng đất cấp xã, cấp huyện nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn phải điều chỉnh lại dự báo phát triển kinh tế - xã hội chưa xác việc thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp, quy hoạch sử dụng đất cấp xã khái quát, chưa đầy đủ thường thiếu quy hoạch chi tiết - Khung giá đất để áp dụng thu tiền giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định chưa sát với giá thị trường; thiếu sách đền bù cho người có đất sử dụng bị thu hồi khơng phải mục đích an ninh - quốc phịng, lợi ích người dân trở ngại để phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, thương mại… làm giảm tính khả thi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa sát với thực tiễn, chưa bám sát vào quy hoạch sử dụng đất duyệt mà thường vào nhu cầu sử dụng đất cấp huyện, xã tổ chức sử dụng đất Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất tổ chức chủ quan, khơng có dự án tiền khả thi nên khơng có khả thực - Việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt chưa nghiêm thường xuyên - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch ngành khác chưa thực thống nhất, tình trạng tự phát, cục thực quy hoạch, kế hoạch ngành, cấp chưa chấn chỉnh Tình trạng sử dụng đất vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xảy lớn giai đoạn 83 - Hệ thống văn pháp luật liên quan đến công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cịn thiếu chưa hồn chỉnh định mức sử dụng đất cụ thể loại đất chưa ban hành; định mức lao động, vật tư - Thiếu nguồn vốn đầu tư để xây dựng cơng trình, dự án xem ngun nhân ảnh hưởng đến kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc Trong thời gian tới, huyện cần có nhiều giải pháp thu hút đầu tư phù hợp để tạo điều kiện nâng cao tiềm lực kinh tế, sức đầu tư vào xây dựng cơng trình kỳ kế hoạch, quy hoạch đề - Tình trạng chồng chéo, khơng thống quy hoạch, kế hoạch, đề án Một số tiêu chí quy hoạch ngành khơng thống với nên thực gây nhiều khó khăn Cụ thể như, địa bàn huyện có đồng thời quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sản xuất nông nghiệp, quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị… điều có ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực không thống tiêu loại hình quy hoạch - Cơng tác quản lý thực quy hoạch theo biến động đất đai hàng năm huyện chưa kịp thời, số định hướng quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp với nhu cầu phát triển chung xã hội Đây vấn đề mà cấp, ngành cần quan tâm giai đoạn quy hoạch tới - Chính sách pháp luật đất đai cho hỗ trợ, bồi thường việc thực dự án nhiều bất cập Điều gây nhiều khó khăn doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị đầu tư triển khai thực dự án 4.4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA HUYỆN YÊN LẠC Từ kết đạt tồn trình thực tiêu sử dụng đất đến năm 2016, rút số nhóm giải pháp sau nhằm nâng cao khả thực phương án quy hoạch đến năm 2020 lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm sau: 4.4.1 Giải pháp lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm Nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm có khung giá đất phù hợp với việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sát với giá thị trường tồn nêu phải cần có giải pháp sau: 84 - Đổi mới, nâng cao tính liên kết, đồng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Tỉnh, quy hoạch xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất theo hướng quy hoạch sử dụng đất phải tổng hợp, cân đối, phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu đất đai, phịng chống thối hóa đất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tài ngun mơi trường; - Cụ thể hóa điều khoản Luật Đất đai văn Luật phục vụ cho trình quản lý sử dụng đất có hiệu quả; - Có chế sách ưu tiên thực dự án tái định cư để ổn định đời sống người dân có đất bị thu hồi, có sách hỗ trợ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để người dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp với nhu cầu lao động cụm công nghiệp khu đô thị 4.4.2 Giải pháp nguồn lực vốn đầu tư Hiện địa bàn huyện Yên Lạc nhiều dự án chưa thực thiếu nguồn vốn đầu tư để xây dựng cơng trình nêu điển dự án: xây dựng khu đô thị thị trấn Yên Lạc hay cụm công nghiệp, làng nghề, cần phải có giải pháp sau: - Xây dựng kế hoạch vốn sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước xác định quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện - Tạo mơi trường, sách thuận lợi để thu hút nhà đầu tư nước đầu tư vào huyện Khuyến khích nhà đầu tư tham gia tích cực vào xây dựng khu, cụm công nghiệp, đồng thời đảm bảo phối hợp thống nhất, hiệu việc quản lý điều hành ngành, cấp hoạt động đầu tư địa bàn huyện - Xây dựng sách ưu tiên đầu tư ưu đãi cho xã gặp khó khăn sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật để nâng cao đời sống nhân dân, khuyến khích nhân dân sử dụng hợp lý có hiệu tài ngun đất đai đơi với bảo vệ môi trường - Tạo nguồn vốn đầu tư phát triển từ quỹ đất, sử dụng thỏa đáng nguồn thu từ đất để đầu tư xây dựng sở hạ tầng - Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo công xã hội kích thích sản xuất 85 4.4.3 Giải pháp tổ chức thực Công tác quản lý thực quy hoạch theo biến động đất đai hàng năm huyện chưa kịp thời, dự án không phù hợp với nhu cầu phát triển chung xã hội dẫn tới nhiều dự án chưa thực nhiều năm phải hủy bỏ cần phải có giải pháp sau để giải tồn trên: - UBND huyện đạo ngành địa phương tổ chức thực nghiêm túc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt, nhằm đảm bảo tính thống nhất, tiến độ mục đích sử dụng đất duyệt - Khi có biến động lớn nhu cầu sử dụng đất cần phải thực Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp tỉnh phê duyệt 86 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Huyện Yên Lạc huyện đồng bằng, nằm phía Nam tỉnh Vĩnh Phúc với tổng diện tích tự nhiên đến năm 2016 10.765,18ha chiếm 8,74% tổng diện tích tự nhiên tỉnh Vĩnh Phúc, dân số có 148.586 người, huyện có 17 đơn vị hành gồm thị trấn 16 xã, tổng giá trị sản xuất được: Nông-lâm-thủy sản: 1.482,4 tỷ đồng, CNTTCN-XD: 4.466 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ: 2.086,7 tỷ Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Yên Lạc thể mặt sau: + Hiện toàn huyện Yên Lạc xây dựng quản lý hồ sơ địa dạng số thay cho hồ sơ dạng giấy trước nên số tiêu có chênh lệch diện tích, loại đất; + Công tác quản lý đất đai thực theo quy định pháp luật 15 nội dung quản lý Nhà nước đất đai nhìn chung thời gian qua có bước chuyển biến tích cực đạt nhiều thành tựu quan trọng Kết thực kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2016 huyện Yên Lạc sau: + Chỉ tiêu loại đất thực đến năm 2016 Huyện: Đất nông nghiệp: 7.625,06ha; Đất phi nông nghiệp: 3.068,54ha; Đất chưa sử dụng: 71,58ha + Kết thực chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2016 được:Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 364,30ha; Đất trồng lúa: 285,28ha; Đất trồng hàng năm khác: 78,37ha; Đất nuôi trồng thủy sản: 85,83ha + Kết thực cơng trình dự án đến năm 2016: Đất đô thị: đến năm 2016 thực 30,0ha đất phục vụ cho dự án phát triển nhà thị trấn Yên Lạc; Đất nông thôn: thực 195,4ha phục vụ cho mục đích đất tái định cư, đất đấu giá xã huyện; Đất phát triển hạ tầng huyện với diện tích thực lên tới 3.239,89ha Những nguyên nhân tồn thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2016: + Thiếu nguồn vốn đầu tư để xây dựng cơng trình, dự án; 87 + Công tác quản lý thực quy hoạch biến động đất đất qua năm chưa kịp thời; + Quy hoạch, kế hoạch khung giá đất chưa sát với thực tiễn; + Tình trạng chồng chéo không thống quy hoạch Để nâng cao hiệu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tơi xin đưa giải pháp như: + Giải pháp thực lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; + Giải pháp nguồn lực vốn đầu tư; + Giải pháp tổ chức thực 5.2 KIẾN NGHỊ Từ tồn việc thực kế hoạch sử dụng giai đoạn năm 2011-2016 huyện Yên Lạc giải pháp đề đến năm 2020 xin đưa kiến nghị sau: - Tuyên truyền phổ biến quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để người dân tham gia nhiều vào dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân - Đề nghị dành nguồn vốn ưu tiên cho dự án chưa thực đến năm 2016 thiếu nguồn vốn nhằm thực tốt phương án thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện - Cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước đất đai từ huyện tới xã, đảm bảo quản lý sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm, mục đích đạt hiệu cao theo kế hoạch duyệt pháp luật 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi trường (2004a) Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất đến (2010-2015) cấp quốc gia Bộ Tài nguyên Môi trường (2004b) Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2011) Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) cấp quốc gia Bộ Tài nguyên Mơi trường (2012) Kinh nghiệm nước ngồi quản lý pháp luật đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2016) Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 thông tư quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Chính phủ (2004) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 thi hành Luật Đất đai 10 Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 11 Chính phủ (2015) Báo cáo số 663/BC-CP ngày 26 tháng 11 năm 2015 Chính phủ kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị số 17/2011/QH13 Quốc hội quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) cấp quốc gia 12 Đoàn Cơng Quỳ, Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Vịng Nguyễn Quang Học (2006) Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất NXB Nông nghiệp, Hà Nội 89 13 Đỗ Văn Vi (2017) Luận văn thạc sĩ đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hưng Yên 14 Nguyễn Đình Bồng (2006) Một số vấn đề quy hoạch sử dụng đất nước ta giai đoạn nay”, Tạp chí Tài nguyên Môi trường, số 15 Nguyễn Quang Học (2006) Nâng cao hiệu quy hoạch sử dụng đất Tạp chí Tài ngun Mơi trường, số 11 (37), tháng 11 16 Phạm Khải Hải Ngọc (2017) Báo Tài nguyên Môi trường “Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc cờ đầu ngành tài nguyên môi trường, tháng 8/2017 17 Quốc hội (2003) Luật Đất đai năm 2003, Hà Nội 18 Quốc hội (2013) Luật Đất đai năm 2013, Hà Nội 19 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 20 UBND huyện Yên Lạc Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (giai đoạn 2011-2015) 21 UBND huyện Yên Lạc Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 22 Viện Điều tra Quy hoạch đất đai (1996) Tổng cục Địa chính, Cơ sở lý luận khoa học quy hoạch sử dụng đất đai, Hà Nội 23 Võ Tử Can (2001) Phương pháp luận quy hoạch sử dụng đất đai Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Điển đổi hệ thống địa Viện Điều tra Quy hoạch đất đai Tài liệu tiếng Anh 24 FAO (1993) Guideline for Land use planning Rome 90 ... đề tài: ? ?Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc? ?? 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc giai... 2.2.2 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất Việt Nam 20 2.2.3 Quy hoạch tình hình thực quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên 26 2.2.4 Quy hoạch tình hình thực quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc ... Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Lạc - Khái quát phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc giai đoạn 2010 -2020; 33 - Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc