0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện chương mỹ, thành phố hà nội

103 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ KIỀU ANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Khắc Thời NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan toàn nội dung số liệu luận văn tự nghiên cứu, khảo sát thực không trùng với luận văn, đề tài công bố Nếu có sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, 27 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kiều Anh i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình sau đại học viết luận văn này, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô Bộ môn Trắc địa đồ - Khoa Quản lý đất đai cung cấp kiến thức quý báu, hướng dẫn, bảo, giúp đỡ tận tình tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực hồn thiện luận văn Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Khắc Thời, người dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ lãnh đạo UBND, cán địa chính, hợp tác xã nơng nghiệp xã nghiên cứu: Đại Yên, Tân Tiến, Văn Võ; phịng Kinh Tế, phịng Tài ngun Mơi trường, Văn phòng UBND huyện Chương Mỹ, Chi cục thống kê huyện Chương Mỹ hộ gia đình nơi tơi đến điều tra tạo nhiều điều kiện giúp đỡ để tơi có đầy đủ liệu, số liệu nghiên cứu Cảm ơn động viên nhiệt tình, ủng hộ gia đình, bạn bè suốt trình thực luận văn Mặc dù cố gắng để hồn thiện luận văn tất khả khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp quý báu thầy cô bạn Hà Nội, 27 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kiều Anh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ix THESIS ABSTRACT xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN .2 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG RUỘNG ĐẤT VIỆT NAM 2.1.1 Chính sách ruộng đất trước thời kỳ đổi 2.1.2 Chính sách đất nông nghiệp thời kỳ đổi đến 2.2 TỔNG QUAN VỀ DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA 2.2.1 Cơ sở pháp lý công tác dồn điền đổi 2.2.2 Thực trạng manh mún ruộng đất nước ta 2.2.3 Thực trạng dồn điền đổi 12 2.3 TÌNH HÌNH DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 14 2.3.1 Tình hình dồn điền đổi giới 14 2.3.2 Tình hình dồn điền đổi số tỉnh Việt Nam 15 2.4 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT 23 2.4.1 Sử dụng đất nông nghiệp 23 2.4.2 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp 25 2.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 27 iii 2.5 NHẬN XÉT VỀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 31 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 33 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 33 3.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Chương Mỹ 33 3.2.2 Thực trạng công tác dồn điền đổi huyện Chương Mỹ 33 3.2.3 Ảnh hưởng trình DĐĐT đến sản xuất nông nghiệp 33 3.2.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất sau DĐĐT 34 3.2.5 Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ DĐĐT địa bàn toàn huyện nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp sau DĐĐT 34 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 34 3.3.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 34 3.3.3 Phương pháp điều tra sơ cấp 35 3.3.4 Phương pháp xử lý số liệu, liệu 36 3.3.5 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất 36 3.3.6 Phương pháp tổng hợp, phân tích 37 PHẦN KÊT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 38 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 38 4.1.2 Điều kiện kinh tế -xã hội 42 4.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN CHƯƠNG MỸ 47 4.2.1 Tình hình giao đất sản xuất nơng nghiệp 47 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Chương Mỹ 48 4.2.3 Tình hình quản lý đất đai huyện Chương Mỹ 51 4.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HUYỆN CHƯƠNG MỸ53 4.3.1 Quy trình thực dồn điền đổi 53 4.3.2 Kết thực dồn điền đổi huyện Chương Mỹ 55 4.3.3 Kết thực dồn điền đổi xã điều tra huyện Chương Mỹ 59 iv 4.4 ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯƠNG MỸ 63 4.4.1 Ảnh hưởng sách dồn điền đổi đến cấu thu nhập đa dạng hóa trồng 63 Chuyển đổi ruộng đất tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi cấu sử dụng đất đai 65 4.4.2 4.4.3 Dồn điền đổi làm thay đổi diện tích đất giao thông thuỷ lợi .67 4.4.4 Dồn điền đổi làm tăng diện tích đất nơng nghiệp bình quân 68 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã nghiên cứu trước sau DĐĐT 69 4.4.5 4.4.6 Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đất nông nghiệp đến công tác quản lý đất đai 72 4.5 NHỮNG TỒN TẠI SAU KHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HUYỆN CHƯƠNG MỸ 73 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯƠNG MỸ 74 4.6 4.6.1 Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ DĐĐT 74 4.6.2 Giải pháp xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi 76 4.6.3 Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 76 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 5.1 KẾT LUẬN 77 5.2 KIẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CN – TTCN Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp DĐĐT Dồn điền đổi GCN Giấy chứng nhận HĐND Hội đồng nhân dân NN Nông nghiệp NTM Nông thôn QH Quy hoạch QSDĐ Quyền sử dụng đất UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Mức độ manh mún ruộng đất vùng nước 10 Bảng 2.2 Mức độ manh mún ruộng đất số tỉnh vùng ĐBSH 11 Bảng 2.3 Tình hình tích tụ đất số nước Châu Á 14 Bảng 2.4 Thay đổi quy mô đất nông nghiệp nông hộ (%) 17 Bảng 2.5 Mức độ manh mún ruộng đất vùng nước 17 Bảng 2.6 Mức độ manh mún ruộng đất số tỉnh vùng ĐBSH 18 Bảng 4.1 Bảng thống kê nhóm đất huyện Chương Mỹ năm 2012 41 Bảng 4.2 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện Chương Mỹ từ năm 2014 - 2016 43 Bảng 4.3 Phân loại độ tuổi dân số huyện Chương Mỹ năm 2016 46 Bảng 4.4 Tình hình dân số lao động huyện Chương Mỹ thời kỳ 2015 – 2016 46 Bảng 4.5 Thực trạng ruộng đất huyện sau giao đất năm 1993 48 Bảng 4.6 Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2016 huyện Chương Mỹ 50 Bảng 4.7 Tình hình DĐĐT huyện Chương Mỹ năm 2003 55 Bảng 4.8 Tổng hợp kết DĐĐT địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2013 57 Bảng 4.9 Báo cáo kết thực DĐĐT xã Tân Tiến, Văn Võ, Đại Yên năm 2014 61 Bảng 4.10 Kết thực DĐĐT xã điều tra 62 Bảng 4.11 Sự thay đổi cấu thu nhập trước sau DĐĐT 63 Bảng 4.12 Sự thay đổi diện tích loại đất qua DĐĐT xã điều tra 64 Bảng 4.13 So sánh mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp xã nghiên cứu đại diện 66 Bảng 4.14 Diện tích đất giao thơng, thuỷ lợi trước sau DĐĐT 67 Bảng 4.15 So sánh hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp ha/năm xã nghiên cứu đại diện 70 Bảng 4.16 Ảnh hưởng dồn đổi ruộng đất đến lập sổ địa 72 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ hành huyện Chương Mỹ 38 Hình 4.2 Cơ cấu sử dụng đất huyện Chương Mỹ năm 2016 50 Hình 4.3 Sơ đồ bước thực đồn điền đổi 54 Hình 4.4 Sơ đồ cánh đồng xã Văn Võ trước sau DĐĐT 60 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Kiều Anh Tên đề tài: “Đánh giá thực trạng ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Đề xuất số giải pháp góp phần thúc đẩy cơng tác dồn điền đổi huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin; Phương pháp chọn điểm nghiên cứu; Phương pháp điều tra sơ cấp; Phương pháp xử lý số liệu, liệu; Phương pháp tổng hợp, phân tích Kết kết luận Chương Mỹ huyện ngoại thành nằm phía Tây Nam Hà Nội, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 20 km Huyện gồm 32 đơn vị hành (30 xã thị trấn) với tổng diện tích tự nhiên 23.294,92 đó: diện tích đất nơng nghiệp 13.954,66 chiếm 59,9% tổng diện tích đất tự nhiên; nhóm đất phi nơng nghiệp: diện tích 8.159,37 ha; nhóm đất chưa sử dụng: diện tích 1.126,89 Huyện Chương Mỹ triển khai công tác dồn điền đổi đất nơng nghiệp 31/32 xã, thị trấn; DĐĐT có 31.491 hộ/31.491 hộ tham gia, đạt tỷ lệ 100% số hộ giao đất nông nghiệp Công tác dồn điền đổi huyện Chương Mỹ hoàn thành năm 2013; kết quả: Toàn huyện tổng số hộ giao ruộng 31.491 hộ số hộ giao đến là: 26.034 hộ; số hộ giao trở lên 5.457 hộ; giao có diện tích 2, nhỏ 270m giao có diện tích lớn 9.000m ; số đất bình qn/hộ giảm từ 7,23 xuống cịn 2,80 thửa/hộ - Tại xã điều tra, quy mô diện tích số thửa/hộ thay đổi theo chiều hướng tích cực: diện tích đất bình qn sau chuyển đổi đạt từ 674,57 2 m (xã Đại Yên) đến 766,87 m /thửa (xã Văn Võ); số bình qn/hộ cịn 2,11 – 3,36 thửa/hộ Sau DĐĐT nhiều hộ gia đình chuyển sang mơ hình đem lại hiệu kinh tế cao như: mơ hình lúa – cá, lúa – cá – vịt, ăn - cá – chăn nuôi lợn,… ix phần diện tích gần bờ khoảng 50cm khơng tính vào diện tích giao cho hộ, chuyển đổi phần diện tích đưa vào tính tốn giao đất cho hộ gia đình cá nhân 4.4.5 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã nghiên cứu trước sau DĐĐT Chương Mỹ huyện nông thành phố Hà Nội, công thức luân canh trồng trước chuyển đổi ruộng đất địa bàn huyện tương đối đơn giản, chủ yếu trồng vụ lúa đông xuân hè thu, ngô, khoai lang, lạc, cà chua, hành các loại rau, với trình độ thâm canh chưa cao Hiệu kinh tế 1ha đất sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều yếu tố tác động yếu tố giống, kỹ thuật canh tác, phân bón, thị trường, cơng tác quy hoạch, Vì thế, tác động sách DĐĐT hiệu kinh tế sử dụng đất yếu tố mang lại hiệu sử dụng đất Vì vậy, việc đánh giá tác động sách DĐĐT đến hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp hộ nơng dân mang tính chất tương đối Để làm rõ tác động sách DĐĐT đến hiệu sử dụng đất, đề tài tập trung đánh giá hiệu kinh tế 1ha đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã nghiên cứu đại diện huyện Chương Mỹ, hai thời điểm trước chuyển đổi ruộng đất năm (2013) sau chuyển đổi ruộng đất (năm 2016) quy mức giá hành Số liệu tổng hợp để đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất đất nông nghiệp xã nghiên cứu thể Bảng 4.15 69 Bảng 4.15 So sánh hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp ha/năm xã nghiên cứu đại diện Đơn vị tính: triệu đồng/ha/năm Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị sản xuất Triệu (GO) Chi phí trung đồng Triệu gian (IC) Giá trị gia tăng đồng Triệu (VA) Thu nhập hỗn đồng Triệu hợp (MI) Tỷ lệ GO/IC Tỷ lệ VA/IC Tỷ lệ MI/IC Tổng số công đồng Lần Lần Lần lao động GO/ công lao động VA/ công Công 1000 đồng 1000 đồng lao động MI/ công 1000 đồng lao động Nguồn: UBND huyện Chương Mỹ tác giả tổng hợp, (2017) 70 Từ số liệu Bảng 4.15 cho thấy kết sản xuất 1ha đất nông nghiệp năm 2013 xã điều tra có khác biệt tương đối lớn, giá trị sản xuất héc ta xã Văn Võ 38,25 triệu đồng, xã Tân Tiến 47,35 triệu đồng cao xã Đại Yên 50,45 triệu đồng Sự chênh lệch tiêu khác giải thích có khác độ phì nhiêu đất đai, địa hình, khả đầu tư, trình độ canh tác, loại trồng Cũng từ số liệu Bảng 4.15 cho thấy, ruộng gọn vùng, gọn thửa, diện tích lớn làm thay đổi mức chi phí sản xuất khuyến khích hộ nơng dân đầu tư thâm canh nên kết sản xuất nông nghiệp xã điều tra (năm 2016) tăng so với trước dồn đổi (năm 2013): giá trị sản xuất (GO) héc ta đất xã tăng, cao xã Đại Yên giá trị sản xuất đạt 79,50 triệu đồng, tăng 29,05 triệu đồng so với trước chuyển đổi; giá trị sản xuất xã Tân Tiến 76,14 triệu đồng, tăng 28,79 triệu đồng; xã Văn Võ đạt 70,15 triệu đồng, tăng 31,90 triệu đồng so với năm 2013, lý do: sau chuyển đổi nông dân tập trung đầu tư canh tác số loại trồng cho giá trị cao hành tăm, cà chua vùng đất trước trồng vụ lúa suất thấp Cùng với việc giá trị sản xuất tăng giá trị gia tăng (VA) héc ta đất sản xuất nông nghiệp xã tăng mạnh: thu nhập hỗn hợp (MI) xã Văn Võ năm 2016 đạt 31,57 triệu đồng, tăng 17,03 triệu đồng so với năm 2013; xã Tân Tiến đạt 34,26 triệu đồng, tăng 15,32 triệu đồng; xã Đại Yên đạt 38,16 triệu đồng, tăng 16,47 triệu đồng so với trước DĐĐT Do giá trị sản xuất (GO) thu nhập hỗn hợp (MI) tăng, tổng số ngày công nông hộ sau chuyển đổi ruộng đất giảm (chủ yếu có máy móc thiết bị tham gia vào trình làm đất thu hoạch) nên giá trị ngày công lao động người dân tăng lên rõ rệt: xã Tân Tiến đạt 99,60 nghìn đồng/1 cơng lao động (tăng 49,36 nghìn đồng), xã Văn Võ đạt 121,25 nghìn đồng (tăng 53,93 nghìn đồng) xã Đại Yên đạt 126,44 nghìn đồng (tăng 68,83 nghìn đồng) Hiệu đồng vốn đầu tư cho sản xuất nơng hộ nhìn chung tăng: sau chuyển đổi, giá trị sản xuất (GO)/chi phí trung gian (IC) bình quân chung đạt 2,69 lần, tăng 0,57 lần so với trước chuyển đổi; giá trị gia tăng (VA)/chi phí trung gian (IC) đạt 1,69 lần, tăng 0,57 lần thu nhập hỗn hợp (MI)/chi phí trung gian (IC) đạt 1,24 lần, tăng 0,38 lần so với trước DĐĐT Từ số liệu phân tích thấy tác dụng vai trò to lớn sách chuyển đổi ruộng đất việc nâng cao hiệu sử dụng đất nông 71 nghiệp đơn vị diện tích 4.4.6 Ảnh hưởng cơng tác dồn điền đổi đất nông nghiệp đến công tác quản lý đất đai Công tác dồn điền đổi dịp để tổng kiểm kê lại quỹ đất nông nghiệp việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ nơng dân nhanh chóng, khách quan xác, tạo điều kiện cho nông hộ thực quyền sử dụng đất theo luật định Đồng thời, việc quản lý theo dõi biến động đất đai thực chặt chẽ hơn, hạn chế tiêu cực xảy công tác quản lý Nhà nước đất đai Việc dồn điền đổi tạo ruộng lớn nhằm tiết kiệm diện tích bờ vùng, bờ thửa, phát việc giao đất thiếu khách quan, cơng trước Vì vậy, có số sở diện tích đất nơng nghiệp tăng lên sau tiến hành đo đạc lập đồ hồn thiện hồ sơ địa sau dồn điền đổi Việc dồn điền đổi làm tăng cường công tác quản lý sử dụng ngân sách nguồn thu từ đất có hiệu hơn, qua thúc đẩy phát triển kinh tế chung địa phương Dồn điền đổi tao điều kiện cho HTX kiểu hình thành, có điều kiện làm tốt dịch vụ nơng nghiệp, phân rõ trách nhiệm HTX nơng hộ, hình thành quy mô trang trại, thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển mạnh Số liệu tổng hợp hồ sơ địa thể bảng 4.16 Bảng 4.16 Ảnh hưởng dồn đổi ruộng đất đến lập sổ địa Chỉ tiêu Tổng số tờ BĐĐC Tổng số sổ mục kê Tống số sổ địa Sổ theo dõi cấp GCN QSDĐ Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, (2013,2016) Từ số liệu bảng 4.16 cho thấy sau dồn điền đổi sổ mục kê sổ 72 đại giảm đáng kể số lượng giảm số lượng đất Bên cạnh sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận QSDĐ tỷ lệ thuận với sổ mục kê 4.5 NHỮNG TỒN TẠI SAU KHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HUYỆN CHƯƠNG MỸ Bên cạnh kết đạt cơng tác DĐĐT huyện Chương Mỹ cịn bộc lộ số tồn sau: Trong lãnh đạo, đạo tổ chức thực số đồng chí cấp huyện ủy, số đồng chí Ban đạo huyện chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát sở, nắm sở, chưa dành thời gian giúp sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp sở tổ chức thực DĐĐT Một số Ban đạo xã, thị trấn đạo cịn chưa sâu, nắm khơng tình hình thơn, xóm; chưa lường hết khó khăn phức tạp, gặp khó khăn phức tạo lên chưa sâu tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn chủ quan, lúng túng tổ chức thực Một số địa phương DĐĐT chưa thể rõ, chưa quy hoạch gọn quỹ đất công ích; có địa phương cịn – thửa, cá biệt cịn hộ có – 11 ảnh hưởng đặc điểm địa hình bán sơn địa Trong quy hoạch hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, số xã chủ quan dẫn đến quy hoạch bất hợp lý, nhiều diện tích làm giao thông nội đồng Một số xã chưa thực nghiêm túc công tác quản lý đất đai, để tình trạng số hộ dân tự chuyển đổi cấu trồng vật nuôi chưa cấp có thẩm quyền phê duyệt, chí vùng nằm quy hoạch; nhiều xã phải thực điều chỉnh đồ QH NTM sau DĐĐT Công tác lập phương án chuyển đổi cấu trồng vật ni số xã cịn chậm, cịn lúng túng, chưa bám sát văn hướng dẫn chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu đặt * Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: Việc khảo sát, QH chi tiết hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng số xã thôn chưa sát với thực tế Việc triển khai học tập để nhân dân tham gia đóng góp vào phương án, đạo không chặt chẽ, không bàn kỹ, hiểu khơng đầy đủ; có địa phương thực cịn thiếu dân chủ, công khai dẫn đến thắc mắc, khiếu kiện trình tổ chức thực - Một số Ban đạo xã đạo không sát với thực tế, khơng lường trước 73 khó khăn, vướng mắc; cịn chủ quan, bng lỏng, phó mặc cho Tiểu ban DĐĐT thôn, chưa nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp nhân dân Cơng tác tun truyền vận động chưa sâu rộng, thiết thực; ngành đoàn thể địa phương chưa vào liệt, chưa thể rõ vai trị cơng tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào cơng tác DĐĐT Trình độ lực số cán bộ, Đảng viên số Ban đạo xã thơn cịn hạn chế Một số cán bộ, đảng viên có biểu tư lợi cá nhân, không công khai, minh bạch; số lợi dụng việc làm chưa xã, thôn để tun truyền, kích động, lơi kéo hộ dân tham gia khiếu kiện; gây ổn định, cản trở việc thực DĐĐT 4.6 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯƠNG MỸ Chương Mỹ huyện có nhiều tiềm nông nghiệp, diễn biến nông nghiệp năm gần cho thấy mâu thuẫn lớn là: nhiều sản phẩm có khối lượng hàng hóa lớn lại sản xuất hộ có quy mơ nhỏ, gây ảnh hưởng đến chất lượng nơng sản hàng hóa Để đẩy mạnh sản xuất nơng nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường cần thiết phải tổ chức lại nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung Muốn vậy, cần thực tốt số giải pháp trọng tâm sau: 4.6.1 Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ DĐĐT 4.6.1.1 Giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, đạo, kiểm tra, giám sát cơng khai hóa thơng tin Kiện tồn Ban đạo, Tổ cơng tác, tiền hành rà sốt lại nhiệm vụ phân cơng cho tập thể, cá nhân (BCĐ, Tổ chun mơn, phịng, ban, đơn vị, địa phương) để điều chỉnh cho phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu công tác đạo; tăng cường sở để kiểm tra, đôn đốc, nắm tiến độ kịp thời điều chỉnh, giải vướng mắc cho sở Thực chế độ kiểm tra, giám sát: Định kỳ hàng tháng, hàng quý, UBND cấp (xã, huyện) phải cập nhật tổng hợp báo cáo tiến độ thực UBND tỉnh để lãnh đạo, đạo, từ có sở bổ sung, điều chỉnh kịp thời, hiệu trình đạo, triển khai thực Thực công khai hóa thơng tin quy hoạch đồng ruộng, quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng đặc biệt thông tin liên quan DĐĐT, với 74 tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra 4.6.1.2 Giải pháp kỹ thuật, chuyên môn - Xây dựng phương án DĐĐT đồ địa tỷ lệ 1/2000; - Triển khai đo đạc chỉnh lý biến động sau dồn đổi ruộng; Cấp đổi giấy chứng nhận sau đo đạc chỉnh lý biến động để quản lý chặt chẽ đến đất; Phân cơng cán có lực trực tiếp đạo địa phương hạn chế lực để giúp đỡ triển khai thực hiện; Đối với xã hoàn thành tập trung đạo, đánh giá tình hình tích tụ ruộng đất địa phương; xây dựng hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng chỉnh trang đồng ruộng; Chuyển đổi cấu trồng, vật ni theo hướng sản xuất hàng hố; quy hoạch, xây dựng cánh đồng lớn, nâng cao hiệu sản xuất, tạo sức lan toả địa bàn Lập hoàn thiện biên giao đất, cập nhật chỉnh lý biến động đất đai, đồ địa chính, lập hồ sơ quy chủ để làm cho việc kiểm tra kết DĐĐT việc triển khai đo đạc, lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ 4.6.1.3 Giải pháp tài Huy động kinh phí để thực DĐĐT nhiều nguồn: từ ngân sách; huy động dân, doanh nghiệp; đổi đất lấy kết cấu hạ tầng,… UBND tỉnh tập trung đạo giao Sở Tài chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp PTNT UBND huyện tham mưu xây dựng kế hoạch, định mức hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực cơng tác DĐĐT kịp thời theo quy định; có khuyến khích địa phương đạt kết tốt, địa phương khó khăn đặc thù địa hình UBND cấp huyện có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho xã phục vụ công tác DĐĐT đảm bảo quy định, kịp thời, phát huy hiệu Tuỳ tình hình cụ thể địa phương xây dựng chế khen thưởng, trích từ ngân sách huyện để hỗ trợ cho công tác DĐĐT, hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng (giao thông, thủy lợi nội đồng), hỗ trợ sản xuất sau DĐĐT - UBND xã vận động, tuyên truyền, huy động tham gia đóng góp người dân tinh thần tự nguyện, thống cao, hài hồ lợi ích tập thể cá nhân Các hình thức huy động nhân dân đóng góp ngày công tham gia công tác DĐĐT, hiến đất làm giao thông, thủy lợi; doanh nghiệp hỗ trợ máy móc thiết 75 bị, vật liệu xây dựng, thi cơng,… 4.6.1.4 Giải pháp tuyên truyền Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, sách nhà nước công tác dồn điền đổi Tổ chức quán triệt, học tập thảo luận sâu sắc nội dung thực dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp thời kỳ mới, để cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân nhận thức rõ việc thực dồn điền đổi góp phần phát triển nơng nghiệp, đẩy nhanh q trình xây dựng nơng thơn 4.6.2 Giải pháp xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi Cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơng trình thủy lợi, đê điều Hiện hệ thông đê Chương Mỹ đủ kênh mương chưa chủ động, đặc biệt mùa khô Sau dồn điền việc sử dụng máy móc tăng đáng kể, quyền địa phương chủ động đẩy nhanh tiến độ thực phương án quy hoạch sản xuất nông nghiệp với vùng sản xuất chuyên canh, cụ thể đến loại trồng, vật nuôi Cần phải đẩy nhanh tiến độ hồn thiện đường nội đồng, liên thơn, liên xóm để đảm bảo cho việc chăm sóc trồng thu hoạch nông sản người dân Và việc xây dựng đường giao thông nội đồng nên thực sau người giao đất thực địa cho người dân không làm ảnh hưởng đến mùa vụ họ 4.6.3 Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Theo đánh giá người dân công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa phương chậm, việc ảnh hưởng đến trình sản xuất người dân, đặc biệt vấn đề tâm lý Để khắc phục, cần phải tăng cường đạo ngành cấp địa phương; hỗ trợ kinh phí cho địa phương để thực nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người dân sau thực xong phương án dồn điền đổi Ngoài để công tác dồn điền đổi công tác quản lý nhà nước đất hiệu cần phải có chấp hành tốt trí người dân Do cần làm tốt cơng tác tun truyền phổ biến giáo dục pháp luật đất đai người dân địa phương Cụ thể, tuyên truyền qua đài truyền tổ chức buổi họp dân vào cuối tuần 76 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu đề tài rút số kết luận sau đây: Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà nội (thuộc tỉnh Hà Tây cũ), có địa hình tương đối phẳng, đất đai màu mỡ, khí hậu ơn hồ, nguồn lao động dồi thuận lợi cho phát triển nông nghiệp Đến Chương Mỹ huyện nông, ruộng đất manh mún, phân tán gây nhiều trở ngại cho tổ chức sản xuất nông nghiệp Huyện Chương Mỹ triển khai công tác dồn điền đổi đất nông nghiệp theo Chỉ thị số 14/CT-HU Ban Thường vụ Tỉnh Hà Tây ngày 10/02/1997 Chỉ thị số 15/CT-UB ngày 17/3/1997 Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 27/6/2012 UBND huyện Chương Mỹ, 31/32 xã, thị trấn (riêng thị trấn Xuân Mai nằm quy hoạch thị vệ tinh nên khơng cịn diện tích để thực DĐĐT); DĐĐT có 31.491 hộ/31.491 hộ tham gia, đạt tỷ lệ 100% số hộ giao đất nông nghiệp Công tác dồn điền đổi huyện Chương Mỹ hoàn thành năm 2013; kết thấy rằng: Toàn huyện tổng số hộ giao ruộng 31.491 hộ số hộ giao đến là: 26.034 hộ; số hộ giao trở lên 5.457 hộ; 2, giao có diện tích nhỏ 270m giao có diện tích lớn 9.000m ; số đất bình qn/hộ giảm từ 7,23 xuống cịn 2,80 thửa/hộ Tại xã điều tra, quy mô diện tích số thửa/hộ thay đổi theo chiều hướng tích cực: diện tích đất bình qn sau chuyển đổi 2 đạt từ 674,57 m (xã Đại Yên) đến 766,87 m /thửa (xã Văn Võ); số bình qn/hộ cịn 2,11 – 3,36 thửa/hộ Sau DĐĐT nhiều hộ gia đình chuyển sang mơ hình đem lại hiệu kinh tế cao như: mơ hình lúa – cá, lúa – cá – vịt, ăn cá – chăn nuôi lợn,… Dồn điền đổi đất nơng nghiệp làm tăng diện tích đất giao thông từ 9,0% (xã Tân Tiến) đến 29,4% (xã Đại Yên), thuỷ lợi nội đồng từ 2,7% (xã Tân Tiến) đến 32,7% (xã Văn Võ), tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy đa dạng hóa cấu trồng sản xuất nông nghiệp Dồn điển đổi làm tăng hiệu sử dụng đất ha, giá trị sản xuất héc ta xã nghiên cứu tăng so với trước DĐĐT, cao 77 xã Đại Yên đạt 79,50 triệu đồng, tăng 29,05 triệu đồng trước chuyển đổi, xã Tân Tiến đạt 76,14 triệu đồng, tăng 28.79 triệu đồng, xã Văn Võ đạt 70,15 triệu đồng, tăng 31,90 triệu đồng; Cùng với việc giá trị sản xuất tăng giá trị gia tăng héc ta đất sản xuất nông nghiệp xã tăng mạnh cụ thể: xã Thu nhập hỗn hợp xã Văn Võ năm 2016 đạt 31,57 triệu đồng, tăng 17,03 triệu đồng so với năm 2013; xã Tân Tiến đạt 34,26 triệu đồng, tăng 15,32 triệu đồng; xã Đại Yên đạt 38,16 triệu đồng, tăng 16,47 triệu đồng so với trước chuyển đổi ruộng đất Do giá trị sản xuất thu nhập hỗn hợp tăng, tổng số ngày công nông hộ sau chuyển đổi ruộng đất giảm (chủ yếu có máy móc thiết bị tham gia vào trình làm đất thu hoạch) nên giá trị ngày công lao động người dân tăng lên rõ rệt: xã Tân Tiến đạt 99,60 nghìn đồng/1 cơng lao động, tăng 49,36 nghìn đồng, xã Văn Võ đạt 121,25 nghìn đồng, tăng 53,93 nghìn đồng xã Đại Yên đạt 126,44 nghìn đồng, tăng 68,83 nghìn đồng Nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau DĐĐT địa bàn huyện Chương Mỹ, luận văn nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp bao gồm: - Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ DĐĐT; - Giải pháp xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi; - Giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 5.2 KIẾN NGHỊ Hoàn thiện việc cấp đổi GCN QSD đất cho bà nông dân sau thực sách DĐĐT để đảm bảo quyền lợi người sử dụng đất hợp pháp Cần tổ chức tổng kết công tác DĐĐT, rút học kinh nghiệm để đạo cấp ủy xã; cần tập trung đầu tư nhiều cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn giữ ổn định đất nông nghiệp, nâng cao hiệu sản xuất địa bàn Hỗ trợ kinh phí thực cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho người sử dụng đất sau hoàn thành DĐĐT để đảm bảo quyền lợi người sử dụng đất, yên tâm đầu tư phát triển sản xuất 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003a) Báo cáo nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng manh mún đất đai nông nghiệp ĐBSH, (phần thực trạng giải pháp chủ yếu) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003b) Báo cáo thực trạng ruộng đất giải pháp tiếp tục việc DĐĐT khắc phục tình trạng manh mún đất đai Nơng nghiệp Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2003) Báo cáo chuyển đổi ruộng đất nơng nghiệp khắc phục tình trạng manh mún, phân tán sử dụng đất, Hà Nội Chính phủ (1993) Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nơng nghiệp Chu Mạnh Tuấn (2007) Nghiên cứu qua trình dồn điền đổi tác động đến hiệu sử dụng đất hộ nơng dân huyện Ứng Hồ, tỉnh Hà Tây, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Chu Thị Minh (2014) Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất trồng lúa địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Lâm Nghiệp Hà Nội Cục Thống kê Thanh Hóa Báo cáo thống kê đất đai, năm 2012 Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nơng Nguyễn Đình Thi (2003) Quy hoạch sử dụng đất đai, Nhà xuất nông nghiệp Nguyễn Hữu Ngữ (2010) Bài giảng quy hoạch sử dụng đất 10 Nguyễn Khắc Thời (2011) Ảnh hưởng việc đồn điền đổi đến hiệu sử dụng đất hộ nông dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh – Tạp chí Khoa học đất 11 Nguyễn Sinh Cúc (2003) Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi 1986 – 2002 Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội 12 Nguyễn Thị Hà (2015) Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác dồn điền đổi địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ khoa học, đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN 13 Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Chương Mỹ Báo cáo thống kê đất đai, năm 2012 14 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Chương Mỹ Báo cáo thống kê đất đai, năm 2016 79 15 Phòng Thống kê huyện Chương Mỹ: Niên giám thống kê năm 2014, 2015, 2016 16 Tổng cục Địa (1997) Báo cáo thực trạng tình hình manh mún ruộng đất việc chuyển đổi ruộng đất hộ nông dân số địa phương 17 Tổng cục Địa (1998) Hội nghị chuyên đề chuyển đổi ruộng đất nơng nghiệp khắc phục tình trạng manh mún sản xuất năm 1998 18 UBND huyện Chương Mỹ (2013) Báo cáo kết công tác đạo tổ chức thực DĐĐT năm 2012; nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực kế hoạch năm 2013, Hà Nội 19 UBND huyện Chương Mỹ (2013) Kế hoạch số 92/KH – UBND ngày 27/6/2012 thực DĐĐT gắn với chuyển dịch cấu trồng vật nuôi sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện 2012 – 2013 20 UBND huyện Chương Mỹ (2015) Báo cáo Kết thực công tác DĐĐT gắn với chuyển đổi cấu trồng vật nuôi sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Chương Mỹ 21 UBND tỉnh Hải Dương (2014) Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, (số 136/BC-UBND ngày 05-12-2014) 22 UBND tỉnh Nam Định (2016) Chỉ thị số 07 – CT/TU việc triển khai thực dồn điền đổi địa bàn tỉnh Nam Định 23 UBND xã Đại Yên (2013) Báo cáo Sơ kết công tác DĐĐT sản xuất nông nghiệp, phương hướng, nhiệm vụ thực công tác DĐĐT thời gian tới 24 UBND xã Tân Tiến (2013) Báo cáo Sơ kết công tác DĐĐT sản xuất nông nghiệp, phương hướng, nhiệm vụ thực công tác DĐĐT thời gian tới 25 UBND xã Văn Võ (2013) Báo cáo Sơ kết công tác DĐĐT sản xuất nông nghiệp, phương hướng, nhiệm vụ thực công tác DĐĐT thời gian tới 26 Vũ Thị Bình (2005) Bài giảng Sử dụng đất nơng nghiệp dành cho cao học 27 Vũ Trọng Khải (2008) Phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam nay: Những trăn trở suy ngẫm 28 Sở Tài nguyên Mơi trường Thanh Hóa (2012) Báo cáo Tổng kết thực đổi điền dồn thửa, tích tụ ruộng đất quản lý sử dụng đất cơng ích để phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày 30/5/2012 29 World Bank (2003) Báo cáo phân tích ảnh hưởng tới phân mảnh ruộng đất tác động Việt Nam 80 ... đất nông nghiệp địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Đề xuất... tài: ? ?Đánh giá thực trạng ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội? ?? Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học viện Nông. .. nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Đề xuất số giải pháp góp phần thúc đẩy công tác dồn điền đổi huyện Chương Mỹ, thành
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện chương mỹ, thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện chương mỹ, thành phố hà nội