0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tại huyện mai sơn tỉnh sơn la

116 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN QUANG TÙNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HÀNG HOÁ TẠI HUYỆN MAI SƠN TỈNH SƠN LA Ngành: Khoa học đất Mã số: 60.62.01.03 Người hướng dẫn khoa học: TS Cao Việt Hà NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN - Tơi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trần Quang Tùng i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi nhận giúp đỡ tận tình TS Cao Việt Hà, quan tâm tạo điều kiện Trung tâm Chuyển giao công nghệ Khuyến nông trực thuộc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, UBND xã thuộc huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La, phịng: Nơng nghiệp huyện Mai Sơn, trạm Khuyến nông huyện Mai Sơn, Ban đào tạo sau đại học Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý đất đai thầy cô Bộ môn Khoa học đất tạo điều kiện cho học tập giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, người thân đồng nghiệp nơi công tác giúp đỡ, động viên suốt trình học tập thực đề tài Từ đáy lịng mình, tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình q báu đó! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trần Quang Tùng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Một số vấn đề lý luận sử dụng đất hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1 Đất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp 2.1.2 Các khái quát hiệu hiệu sử dụng đất nông nghiệp .5 2.1.3 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu việc sử dụng đất nông nghiệp 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 11 2.2 Xây dựng nông nghiệp sản xuất hàng hoá 17 2.2.1 Sự cần thiết phải xây dựng nông nghiệp sản xuất hàng hoá 17 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nơng nghiệp hàng hóa 19 2.3 Các nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá giới Việt Nam 22 2.3.1 Trên giới 22 2.3.2 Ở Việt Nam 23 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 27 3.1 Nội dung nghiên cứu 27 iii 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 3.2.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 3.2.3 Phương pháp điều tra thực địa tình hình sử 3.2.4 Phương pháp xác định trồng hàng hó 3.2.5 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất 3.2.6 Phương pháp xử lý số liệu Phần Kết thảo luận 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hộ nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 4.1.1 Điều kiện tự nhiên Theo cổng thông tin điện tử huyện Mai Sơn, maison.sonla.gov.vn Và báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ giai đoạn 20 nghiệp phát triển Nông thôn huyện Mai Sơ 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tỉnh Sơn La 4.2 Sử dụng đất nông nghiệp huyện mai sơn giai 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện M 4.2.2 Biến động sử dụng đất nông nghiệp huyệ 2016 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông n 4.3.1 Xác định loại hình kiểu sử dụng đấ huyện Mai Sơn 4.3.2 Sản lượng tình hình tiêu thụ nông sản 4.3.3 Hiệu kinh tế của LUT kiểu 4.3.4 Hiệu xã hội 4.3.5 Hiệu môi trường 4.3.6 Đánh giá tổng hợp loại hình sử dụng đất c 4.4 Định hướng phát triển loại hình hàng hóa 4.4.1 Xác định trồng hàng hóa chủ lực hu có tính hàng hóa iv 4.4.2 Định hướng phát triển kiểu sử dụng đất mang tính hàng hóa 90 4.4.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp phát triển vùng sản xuất hàng hóa 93 Phần Kết thảo luận 96 5.1 Kết luận 96 5.2 Kiến nghị 97 Tài liệu tham khảo 98 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật CCNNN Cây cơng nghiệp ngắn ngày CPTG Chi phí trung gian DT Diện tích ĐVT Đơn vị tính GTSX Giá trị sản xuất HQĐV Hiệu đồng vốn LĐ Lao động LUT Loại hình sử dụng đất (Land Use Type) QL6 Quốc lộ STT Số thứ tự TB Trung bình TNHH Thu nhập hỗn hợp UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp hình sử d Bảng 3.2 Phân cấp Bảng 3.3 Phân cấp Bảng 3.4 Phân cấp đất Bảng 4.1 Hồ đập tr Bảng 4.2 Diện tích Bảng 4.3 Sản phẩm Bảng 4.4 Thực trạn 2012 - 20 Bảng 4.5 Thực trạn Bảng 4.6 Hiện trạng Bảng 4.7 Biến độn 2012-201 Bảng 4.8 Các loại h Bảng 4.9 Sản lượng Bảng 4.10 Tỷ lệ hàn huyện Ma Bảng 4.11 Hiệu Bảng 4.12 Tổng hợp tiểu vùng Bảng 4.13 Hiệu Bảng 4.14 Tổng hợp tiểu vùng Bảng 4.15 Tổng hợp Bảng 4.16 Mức đầu đất tiểu v Bảng 4.17 Tổng hợp tiểu vùng vii Bảng 4.18 Mức đầu tư lao động giá trị ngày công lao động kiểu sử dụng đất tiểu vùng II (tính cho ha) 72 Bảng 4.19 Tổng hợp điểm đánh giá hiệu xã hội kiểu sử dụng đất tiểu vùng II 73 Bảng 4.20 Tổng hợp tiêu hiệu xã hội LUT tiểu vùng .75 Bảng 4.21 So sánh mức đầu tư phân bón thực tế địa phương 77 Bảng 4.22 Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho trồng huyện Mai Sơn 81 Bảng 4.23 Tổng hợp điểm đánh giá hiệu môi trường kiểu sử dụng đất huyện Mai Sơn 85 Bảng 4.24 Tổng hợp điểm đánh giá hiệu KT – XH – MT LUT huyện Mai Sơn 86 viii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ hành huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 31 Hình 4.2 Cơ cấu kinh tế huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La năm 2016 38 Hình 4.3 Cơ cấu sử dụng đất huyện Mai Sơn năm 2016 46 ix Bảng 4.24 Tổng hợp điểm đánh giá hiệu KT – XH – MT LUT huyện Mai Sơn STT I.Chuyên lúa II.Lúa - màu III Chuyên rau, màu, Cây công nghiệp hàng năm IV Cây công nghiệp hàng năm V Đất trồng ăn VI Cây công nghiệp lâu năm Nguồn: Từ số liệu điều tra Ghi chú: Cao: >20 điểm; Trung bình: từ 15- 20 điểm; Thấp:
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tại huyện mai sơn tỉnh sơn la , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tại huyện mai sơn tỉnh sơn la