0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện quyền của người sử dụng đất huyện ý yên, tỉnh nam định

104 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ THỊ LAN HƢƠNG ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thanh Trà NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn trung thực, khách quan chƣa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Thị Lan Hƣơng i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận đƣợc hƣớng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi đƣợc bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thanh Trà tận tình hƣớng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên, Phịng Tài ngun & Mơi trƣờng huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ý Yên; Ủy ban nhân dân, cán địa nhân dân xã, thị trấn điều tra giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Thị Lan Hƣơng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Những đóng góp đề tài 1.4.2 Ý nghĩa khoa học 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận quyền sử dụng đất 2.1.1 Khái niệm đất đai 2.1.2 Quyền sở hữu đất đai 2.1.3 Quyền sử dụng đất đai 2.2 Quyền sở hữu, sử dụng đất số nƣớc giới 10 2.2.1 Quyền sở hữu, sử dụng đất Thụy Điển 10 2.2.2 Quyền sở hữu, sử dụng đất cộng hòa liên bang Đức 11 2.2.3 Quyền sở hữu, sử dụng đất Úc (Ôxtrâylia) 12 2.2.4 Quyền sở hữu, sử dụng đất Trung Quốc 13 2.2.5 Quyền sở hữu, sử dụng đất Thái Lan 14 2.2.6 Quyền sở hữu, sử dụng đất Ma-Lai-Xi-A 16 2.2.7 Những học kinh nghiệm cho Việt Nam 17 2.3 Tình tình thực quyền sử dụng đất Việt Nam 18 iii 2.3.1 Quá trình hình thành phát triển quyền sử dụ 2.3.2 Thực tiễn thực quyền sử dụng đất Việt 2.3.3 Tình hình thực quyền sử dụng đất tỉnh Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 3.1 Địa đıểm nghıên cứu 3.2 Thờı gıan nghıên cứu 3.3 Đốı tƣợng nghıên cứu 3.4 Nội dung nghiên cứu 3.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Ý Y 3.4.2 Hiện trạng quản lý sử dụng đất huyện Ý Y 3.4.3 Khái quát việc thực quyền ngƣời sử dụ Định 3.4.4 Đánh giá việc thực số quyền ngƣ huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, giai đoạn 2013 3.4.5 Đề xuất số giải pháp thực quyền huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định 3.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.5.1 Phƣơng pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu 3.5.2 Phƣơng pháp điều tra số liệu sơ cấp 3.5.3 Phƣơng pháp thống kê, tổng hợp số liệu Phần Kết nghiên cứu 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - 4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất huyện Ý Yê 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai huyện ý yên giai 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Ý Yên năm 2017 4.2.3 Biến động đất đai giai đoạn 2013 - 2017 4.3 Khái quát việc thực quyền ngƣời sử đoạn 2013 - 2017 4.3.1 Kết thực quyền ngƣời sử dụng đ 2013 - 2017 iv 4.3.2 Tình hình thực số quyền ngƣời sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên giai đoạn 2013 - 2017 49 4.4 Đánh giá việc thực số quyền ngƣời sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên, giai đoạn 2013 - 2017 54 4.4.1 Kết thực số quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên giai đoạn 2013 - 2017 54 4.4.2 Đánh giá hộ gia đình, cá nhân việc thực số quyền ngƣời sử dụng đất 65 4.4.3 Đánh giá chung tình hình thực số quyền ngƣời sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên 80 4.5 Đề xuất số giải pháp cho việc thực số quyền ngƣời sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên 82 Phần Kết luận kiến nghị 84 5.1 Kết luận 84 5.2 Kiến nghị 85 Tài liệu tham khảo 86 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTC Bộ Tài BTNMT Bộ Tài nguyên & Môi trƣờng GCN QSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HTX, HTXNN Hợp tác xã, Hợp tác xã nông nghiệp NĐ Nghị định QĐ Quyết định QL Quốc lộ QSDĐ Quyền sử dụng đất QSH Quyền sở hữu SDD Sử dụng đất THCS, THPT Trung học sở, Trung học phổ thông TL Tỉnh lộ TN&MT Tài nguyên Môi trƣờng TT Thông tƣ TTCN Tiểu thủ cơng nghiệp TTHC Thủ tục hành UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Tình hình dân số lao động 34 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Ý Yên năm 2017 .44 Bảng 4.3 Hiện trạng đất phi nông nghiệp huyện Ý Yên năm 2017 45 Bảng 4.4 Biến động đất đai huyện Ý Yên giai đoạn 2013 - 2017 46 Bảng 4.5 Tình hình thực quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên giai đoạn 2013 - 2017 Bảng 4.6 Bảng tổng hợp đăng ký thực quyền ngƣời sử dụng đất theo loại quyền giai đoạn 2013 - 2017 Bảng 4.7 47 Bảng tổng hợp đăng ký thực quyền ngƣời 52 sử dụng đất huyện Ý Yên theo năm giai đoạn 2013 – 2017 53 Bảng 4.8 Tổng hợp kết thực quyền chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên giai đoạn 2013 - 2017 54 Bảng 4.9 Tổng hợp kết thực quyền thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên giai đoạn 2013 - 2017 57 Bảng 4.10 Tổng hợp kết thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên giai đoạn 2013 - 2017 60 Bảng 4.11 Kết thực quyền chấp quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên giai đoạn 2013 - 2017 63 Bảng 4.12 Tổng hợp ý kiến chủ sử dụng đất thực chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên 67 Bảng 4.13 Tổng hợp ý kiến hộ gia đình, cá nhân thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên 70 Bảng 4.14 Tổng hợp ý kiến hộ gia đình, cá nhân việc thực quyền thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên 73 Bảng 4.15 Tổng hợp ý kiến hộ gia đình, cá nhân việc thực quyền chấp quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ý n vii 75 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 31 Hình 4.2 Cơ cấu sử dụng đất huyện Ý Yên năm 2017 43 Hình 4.4 Tình hình thực quyền chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên giai đoạn 2013 - 2017 56 Hình 4.5 Kết thực đăng ký quyền thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên giai đoạn 2013 - 2017 59 Hình 4.6 Tình hình thực đăng ký quyền tặng cho QSDĐ địa bàn huyện Ý Yên giai đoạn 2013 - 2017 61 Hình 4.7 Tình hình thực đăng ký chấp quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên giai đoạn 2013 - 2017 65 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vũ Thị Lan Hƣơng Tên Luận văn: Đánh giá việc thực quyền ngƣời sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Ngành: Quản lý đất đai ƣ Mã số: 88501.03 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá tình hình thực số quyền ngƣời sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Đề xuất giải pháp nhằm khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi giúp ngƣời sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên thực đúng, đầy đủ quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực nội dung nghiên cứu đề tài, phƣơng pháp sau đƣợc sử dụng: Phƣơng pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp; Phƣơng pháp điều tra số liệu sơ cấp; phƣơng pháp thống kê, tổng hợp số liệu; phƣơng pháp phân tích so sánh Kết kết luận Huyện Ý Yên huyện đồng nằm phía tây tỉnh Nam Định với diện tích tự nhiên 24610,74 Huyện Ý Yên nằm cách trung tâm kinh tế, trị, văn hố tỉnh thành phố Nam Định khoảng 23 km, tiếp giáp với thành Phố Ninh Bình Đó thị trƣờng lớn để giao lƣu, tiêu thụ hàng hoá, trao đổi kỹ thuật công nghệ, thông tin kinh nghiệm quản lý kinh doanh Trong giai đoạn 2013 -2017, huyện Ý Yên có bƣớc phát triển đáng kể kinh tế, xã hội, tốc độ tăng trƣởng kinh tế bình quân đạt 11%/năm Huyện có vị trí địa lý, địa hình, giao thông thuận lợi thu hút đƣợc hàng trăm doanh nghiệp, công ty đầu tƣ sản xuất địa bàn huyện, khiến cho nhu cầu sử dụng đất ngày tăng, giao dịch thực quyền sử dụng đất ngày nhiều Công tác quản lý nhà nƣớc đất đai địa bàn huyện huyện Ý Yên dân vào nề nếp Ranh giới đƣợc xác định rõ ràng, hệ thống hồ sơ địa giới hành đƣợc thống ràng lƣu trữ đầy đủ Công tác lập quy hoạch giai đoạn 2011 – 2020 cấp huyện dƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt tổ chức thực theo quy định pháp luật; hàng năm , huyện Ý Yên lập kế hoạch sử dụng đất Công tác kiểm kê, thống kê đất đai đƣợc thực theo kế hoạch Việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tổ ix 4.4.2.4 Đánh giá người dân việc thực quyền chấp quyền sử dụng đất - Đánh giá thủ tục hành thực quyền chấp QSDĐ: Trong số 50 hộ đƣợc điều tra, có hộ có ý kiến cho thủ tục thực chấp QSDĐ đơn giản (chiếm 18%); 20 hộ ý kiến cho biết thủ tục thực chấp QSDĐ bình thƣờng (chiếm 40%); 13 hộ ý kiến cho thủ tục thực chấp QSDĐ phức tạp (chiếm 26%); có hộ ý kiến cho thủ tục thực chấp QSDĐ phức tạp (chiếm 16%) - Đánh giá thời gian hoàn thành thủ tục thực quyền chấp QSDĐ: Trong số 50 hộ điều tra thời gian hoàn thành thủ tục thực quyền chấp QSDĐ: có 11 hộ có ý kiến cho nhanh chóng (chiếm 22%); 25 hộ ý kiến cho biết thời gian hoàn thành thủ tục bình thƣờng (chiếm 50%); 10 hộ ý kiến cho thời gian hoàn thành lâu (chiếm 20%); có hộ ý kiến cho thời gian hoàn thành lâu (chiếm 8%) - Đánh giá văn pháp luật hướng dẫn thực quyền chấp QSDĐ: Trong số 50 hộ điều tra, có hộ có ý kiến đánh giá văn pháp luật hƣớng dẫn thực chấp QSDĐ dễ hiểu (chiếm 14%); 23 hộ ý kiến đánh giá văn pháp luật hƣớng dẫn thực chấp QSDĐ hiểu đƣợc (chiếm 46%); 14 hộ ý kiến đánh giá văn pháp luật hƣớng dẫn thực chấp QSDĐ khó hiểu (chiếm 28%); hộ ý kiến đánh giá văn pháp luật hƣớng dẫn thực chấp QSDĐ khó hiểu (chiếm 12%) - Đánh giá khả thực quy định thực quyền chấp QSDĐ: Trong 50 hộ điều tra khả thực quy định thực quyền chấp QSDĐ: có hộ đánh giá dễ thực (chiếm 10%); 24 hộ đánh giá thực đƣợc (chiếm 48%); 15 hộ đánh giá khó thực (chiếm 30%); hộ đánh giá khó thực (chiếm 10%) ý kiến khác - Đánh giá việc thu phí, lệ phí thực quyền chấp QSDĐ: Trong 50 hộ điều tra mức thu phí, lệ phí thực quyền chấp QSDĐ: có hộ đánh giá cao (chiếm 12%); 23 hộ đánh giá mức thu phí, lệ phí vừa phải (chiếm 46%); 11 hộ đánh giá mức thu phí, lệ phí thấp (chiếm 22%); hộ đánh giá thấp (chiếm 16%) ý kiến khác - Đánh giá thái độ cán thực quyền chấp QSDĐ: Trong 50 hộ điều tra thái độ cán thực quyền chấp QSDĐ: 74 có 10 hộ đánh giá thái độ cán nhiệt tình (chiếm 20%); 25 hộ đánh giá thái độ cán mực (chiếm 50%); 12 hộ đánh giá thái độ cán nhiệt tình (chiếm 24%); hộ đánh giá thái độ cán gây phiền hà (chiếm 6%) - Đánh giá việc vay vốn chấp từ ngân hàng tổ chức tín dụng: Trong 50 hộ điều tra việc vay vốn chấp từ ngân hàng tổ chức tín dụng: có hộ đánh giá dễ dàng (chiếm 10%); 19 hộ đánh giá vay đƣợc (chiếm 38%); 15 hộ đánh giá khó khăn (chiếm 30%); hộ đánh giá khó khăn (chiếm 18%) có ý kiến khác - Đánh giá khả tìm kiếm thơng tin giao dịch chấp quyền sử dụng đất: Trong 50 hộ điều tra việc tìm kiếm thơng tin giao dịch chấp quyền sử dụng đất: có hộ đánh giá dễ dàng (chiếm 8%); 20 hộ đánh giá tạm đƣợc (chiếm 40%); 18 hộ đánh giá khó tìm (chiếm 36%); hộ đánh giá thái độ cán khó tìm (chiếm 12%) ý kiến khác Kết điều tra, lấy ý kiến 50 hộ gia đình, cá nhân thực chấp QSDĐ địa bàn huyện đƣợc thể bảng 4.14 dƣới đây: Bảng 4.15 Tổng hợp ý kiến hộ gia đình, cá nhân việc thực quyền chấp quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên TT Chỉ tiêu đánh giá Tổng số phiếu Thủ tục thực 1.1 Đơn giản 1.2 Bình thƣờng 1.3 Phức tạp 1.4 Rất phức tạp 1.5 Ý kiến khác Thời gian thực Văn hƣớng dẫn 75 2.1 Nhanh chóng 2.2 Bình thƣờng 2.3 Lâu 2.4 Rất lâu 2.5 Ý kiến khác 3.1 Dễ hiểu 3.2 Hiểu đƣợc 3.3 Khó hiểu 3.4 Rất khó hiểu 3.5 Khác Khả thực quy định 4.1 Dễ thực 4.2 Thực đƣợc 4.3 Khó thực 4.4 Rất khó thực 4.5 Khác 5.1 Cao 5.2 Vừa phải 5.3 Thấp 5.4 Rất thấp 5.5 Khác 6.1 Nhiệt tình 6.2 Đúng mực 6.3 Ít nhiệt tình 6.4 Gây phiền hà 6.5 Khác Phí, lệ phí chấp QSDĐ Thái độ cán thực Vay vốn chấp từ ngân hàng 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Khả tìm kiếm thơng tin giao dịch Dễ dàng Vay đƣợc Khó khăn Rất khó khăn Khác 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 76 Dễ dàng Tạm đƣợc Khó tìm Rất khó tìm Khác 4.4.2.5 Phân tích đánh giá ý kiến chủ sử dụng đất việc thực bốn quyền sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên Quan bảng tổng hợp ý kiến đánh giá ngƣời dân thực quyền: chuyển nhƣợng, tặng cho, thừa kế, chấp QSDĐ địa bàn huyện Ý Yên, ta thấy: - Về thủ tục thực quyền ngƣời sử dụng đất: Huyện Ý Yên tích cực cải cách để thực thủ tục hành liên quan đến đất đai đơn giản nhất, nhanh nhƣng đảm bảo quản lý chặt chẽ, đảm bảo theo quy định pháp luật Khi thực điều tra, đánh giá thủ tục thực trung bình chƣa đến 9% số ngƣời cho thủ tục thực đơn giản hơn; trung bình 17,25% số ngƣời cho thủ thục thực bình thƣờng khơng phức tạp bện cạnh có 15,75% ngƣời sử dụng đất thực quyền lại cho thủ tục thực phức tạp phức tạp chiếm 8,75% Trong trình điều tra, vấn hộ đánh giá việc thực thủ tục phức tạp, phức tạp trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất rƣờm rà, nhiều ngƣời dân đƣợc hỏi cho biết họ nộp hồ sơ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thực thủ tục chuyển quyền đất có thay đổi diện tích số liệu đo đạc đồ địa trƣớc chƣa kê khai hết diện tích muốn chuyển quyền phải đính lại giấy chứng nhận Điều làm nhiều thời gian cho ngƣời dân phải thực qua hai bƣớc hoàn thành việc chuyển quyền sử dụng đất Ngoài ra, để chứng minh quan hệ bên thực tặng cho, thừa kế bên nhận tặng cho, thừa kế ngƣời sử dụng đất phải cung cấp nhiều loại giấy tờ nhƣ: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hơn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy chứng tử ngƣời dân lên nộp hồ sơ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thông qua Bộ phận nhận trả kết UBND huyện đƣợc chuyển đến quan chun mơn bị trả lại hồ sơ vì: hồ sơ cịn thiếu, cịn sai sót, dẫn đến ngƣời dân phải lại nhiều lần hoàn thiện đƣợc hồ sơ Điều thể lực cán chun mơn cấp xã cịn hạn chế, việc hƣớng dẫn cho ngƣời dân chƣa đầy đủ, chƣa rõ ràng - Về thời gian để hoàn thành thủ tục hành chính: Từ bảng tổng hợp ta thấy ngƣời sử dụng đất đánh giá thời gian giải thủ tục hành là: nhanh chóng trung bình 8%; số đánh giá thời gian hoàn thành TTHC lâu 18%, lâu 10% 77 Trong trình điều tra thời gian hồn thành TTHC thực quyền chấp QSDĐ đƣợc ngƣời sử dụng đất đánh giá nhanh chóng quyền hồ sơ chấp quyền sử dụng đất đƣợc ngân hàng thẩm định thông qua nên hầu nhƣ hồ sơ không bị vƣớng mắc nhiều, thời gian nhận trả hồ sơ ngày giao dịch Việc thời gian hoàn thành TTHC mà ngƣời sử đất đánh giá lâu lâu hộ thực quyền chuyển nhƣợng, tặng cho, thừa kế thời gian để lập hồ sơ xã lâu, đất có diện tích GCN gốc có biến động so với diện tích trạng sử dụng, không thống tên, thời hạn sử dụng đất vƣờn, ao chƣa đƣợc gia hạn, thông tin chủ sử dụng đất cịn sai sót, Cịn thời gian thực thƣo quy định thủ tục hành nhanh chóng (15 ngày từ nộp hồ sơ đến lúc nhận kết quả) - Về văn hƣớng dẫn thực QSDĐ: Đa số hộ đƣợc điều tra cho văn hƣớng dẫn thực hiểu đƣợc nhƣng có nhiều trƣờng hợp đánh giá khó hiểu Các trƣờng hợp ngƣời sử dụng đất đánh giá văn hƣớng dẫn thực hiểu đƣợc: trình độ dân trí ngày cao, việc tìm hiểu thơng tin dễ dàng nên văn hƣớng dẫn Còn trƣờng hợp đánh giá văn hƣớng dẫn khó hiểu nguyên nhân do: xã nông, việc cập nhật thông tin văn hƣớng dẫn cịn kém, dân trí thấp đồng thời năm 2016 việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai cấp nên nhiều văn hƣớng dẫn chƣa đƣợc cụ thể khiến ngƣời sử dụng đất bối rối - Khả thực quy định pháp luật đất đai QSDĐ: Khoảng 50% ngƣời sử dụng đất cho dễ thực thực đƣợc Còn lại cho khó thực khó thực Qua tìm hiểu thực tế giấy chứng nhận QSDĐ hầu hết chủ sử dụng đất đƣợc cấp cho hộ gia đình Do đó, muốn thực thủ tục chuyển nhƣợng, tặng cho, thừa kế hay chấp quyền sử dụng đất phải có đầy đủ thành viêc gia đình (từ 15 tuổi trở lên) thời điểm đƣợc cấp GCN QSDĐ ký vào đơn đăng ký hợp đồng Nhƣng thực tế, thời điểm lập hợp đồng, văn thừa kế có thành viên làm ăn xa, có thành viên chết cịn có thành viên bỏ biệt tăm khơng rõ tung tích Vì vậy, để hồn thiện hồ sơ khó khăn phức tạp - Về loại phí, lệ phí, thuế chuyển quyền sử dụng đất: Khi ngƣời sử dụng đất thực quyền chuyển nhƣợng, tặng cho, thừa kế thu lệ phí địa 100.000 đồng/1 hồ sơ, phí cấp đổi GCN 230.000 đồng/1 giấy 78 quyền chấp 80.000 đồng/ 1hồ sơ, ngồi khơng thực thu khoản phí nào, điều tra đa số hộ thực quyền chuyển nhƣợng, tặng cho, thừa kế chấp phù hợp thấp Đối với hộ chuyển nhƣợng QSDĐ, tặng cho QSDĐ ngồi phí, lệ phí nhƣ cịn phải đóng thuế thu nhập cá nhân lệ phí trƣớc bạ Trên địa bàn huyện Ý Yên mức thu thu nhập cá nhân trƣờng hợp chuyển nhƣợng QSDĐ 2%, tặng cho quyền sử dụng đất 10% (đối với trƣờng hợp không thuộc trƣờng hợp thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với nuôi; cha chồng, mẹ chồng với dâu; cha vợ, mẹ vợ với rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau) đƣợc ngƣời sử dụng đất đánh giá mức thu vừa phải; trƣờng hợp ngƣời sdđ đánh giá mức thu thuế cao chủ yếu hộ chuyển nhƣợng QSDĐ: dọc hai bên đƣờng quốc lộ 10 xã Yên Ninh, Yên Tiến; tỉnh lộ 485 thị trấn Lâm, - Về thái độ thực cán bộ: Khi điều tra hộ dân thực quyền sử dụng đất trung bình có 60% ngƣời dân đánh giá thái độ cán thực nhiệt tình mực cho thấy cơng tác quản lý đào tạo cán huyện Ý Yên ngày đƣợc nâng cao Bên cạnh phiếu đánh giá thái độ cán thực cịn nhiệt tình gây khó dễ 40% Ngun nhân ngƣời sử dụng đất nộp hồ sơ Chi nhánh Văn phịng đăng ký đất đai hồ sơ bị sai sót, cịn thiếu hồ sơ thông tin hồ sơ không đồng phải bổ sung, chỉnh sửa khiến cho ngƣời dân phải lại nhiều lần cộng với thái độ cán tiếp dân khơng đƣợc nhiệt tình nên bị đánh giá gây khó dễ, gây phiền hà - Về khả tìm kiếm thơng tin, giao dịch: trung bình có 50% hộ đƣợc vấn cho khả tìm kiếm thông tin giao dịch thực quyền chuyển nhƣợng, tặng cho, thừa kế chấp quyền sử dụng đất dễ dàng tìm đƣợc Đa số hộ có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên tập trung xã có kinh tế phát triển nhƣ thị trấn Lâm, xã Yên Ninh, xã Yên Xá, xã Yên Đồng, Bên cạnh cịn tới 40% ngƣời sdđ cho khả tìm kiếm thơng tin giao dịch khó tìm khó tìm Ngun nhân số xã nông, ngƣời dân đa số làm nơng nghiệp nên quan tâm đến quy định pháp luật đất đai, họ cần giao dịch tìm hiểu thơng tin 79 4.4.3 Đánh giá chung tình hình thực số quyền ngƣời sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên 4.4.3.1 Những mặt tích cực Trong năm qua, huyện Ý Yên bƣớc phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, nâng cao đời sống nhân dân trên tất mặt Công tác tuyên truyền, phổ biến, đƣa Luật Đất đai 2013 vào sống đƣợc triển khai tốt địa bàn huyện Các văn pháp luật đƣợc ban hành kịp thời đạo cụ thể đến cấp, ngành toàn thể nhân dân giúp ngƣời sử dụng đất hiểu thực nghiêm túc theo pháp luật Với quan tâm lãnh đạo huyện, việc đầu tƣ nhân lực sở trang thiết bị phục vụ cho công tác giải hồ sơ đất đai đƣợc trú trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển thị trƣờng đất đai nói chung nhu cầu thiết yếu thực quyền sử dụng đất cơng dân nói riêng Tại huyện Ý n, văn quy định, hƣớng dẫn trình tự thủ tục thực quyền ngƣời sử dụng đất đƣợc công khai Tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời sử dụng đất tra cứu, tìm kiếm thơng tin, nộp hồ sơ nhận kết thực quyền ngƣời sử dụng đất Trong số quyền mà Luật Đất đai 2013 cho phép chủ sử dụng đất đƣợc thực địa bàn huyện Ý Yên, ngƣời sử dụng đất chủ yếu thực quyền: Chuyển nhƣợng, tặng cho, thừa kế, chấp quyền sử dụng đất Việc thực quyền ngƣời sử dụng đất có tác động tích cực tăng trƣởng kinh tế, ổn định xã hội địa bàn huyện Ý Yên, thể qua mặt sau đây: - Khiến ngƣời dân yên tâm, gắn bó đầu tƣ mảnh đất mình; - Đất đai trở thành nguồn lực tài quan trọng q trình phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cấu đất hợp lý tích tụ ruộng đất phù hợp góp phần thúc đẩy kinh tế địa phƣơng phát triển, mức sống ngƣời dân cao hơn; - Tỷ lệ thực quyền ngƣời sử dụng đất mức cao Đa số ngƣời dân thực khai báo với quan Nhà nƣớc hoàn tất thủ tục Điều chứng tỏ nhận thức ngƣời dân pháp luật đất đai ngày tiến hơn, mặt khác cho thấy công tác quản lý Nhà nƣớc đất đai địa bàn huyện Ý Yên ngày đƣợc hoàn thiện hơn; 80 - Thủ tục thực quyền ngƣời sử dụng đất diễn ngày thuận tiện việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hành lĩnh vực đất đai 4.4.3.2 Những mặt tồn Bên cạnh mặt tích cực, việc thực QSDĐ địa bàn huyện Ý n gặp khơng khó khăn, tồn tại: - Tình hình thực QSDĐ ngƣời dân sử dụng đất diễn thị trấn Lâm, Yên Ninh có khác biệt lớn so với xã nông Nguyên nhân phát triển kinh tế, trình độ dân trí khơng đồng xã, thị trấn huyện dẫn đến tình hình thực quyền sử dụng đất ngƣời sử dụng đất diễn xã thị trấn có khác biệt - Nhận thức ý thức chấp hành quy định pháp luật đăng ký biến động đất đai thực quyền sử dụng đất ngƣời dân hạn chế dẫn đến tình trạng thực cịn chậm trễ, khơng làm thủ tục quan nhà nƣớc có thẩm quyền ngƣời dân thực quyền thừa kế.Việc quản lý hộ khẩu, hộ tịch nhƣ trình làm chứng minh thƣ cịn nhiều sai sót khiến thông tin chủ sử dụng đất không đồng nên phát sinh thêm số thủ tục đính thơng tin khiến ngƣời dân cảm thấy thủ tục hành phức tạp yêu cầu quan quản lý - Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai đến đại phận ngƣời dân chƣa sâu rộng, tài liệu cung cấp cho ngƣời dân thiếu chƣa kịp thời - Công tác tổ chức quản lý việc thực QSDĐ yếu kém: + Việc phổ biến quy định luật chậm, địa phƣơng thiếu tài liệu hƣớng dẫn, việc tự tìm hiểu luật thơng qua internet cịn hạn chế, khơng cập nhập đƣợc văn luật ra, văn luật hết hiệu lực + Cơ chế phối hợp phòng ban thiếu rƣờm rà, chồng chéo, nhiều thủ tục trùng lặp cần loại bỏ, số công đoạn nhiều thời gian nhƣ việc thẩm định hồ sơ - Trình độ chun mơn cơng chức địa cấp xã cịn hạn chế, khơng đồng không hƣớng dẫn đƣợc ngƣời dân cách rõ ràng thực thủ tục hành chính, để họ lại nhiều lần cộng với thái độ tiếp dân khơng nhiệt tình nên có ý kiến đánh giá cán gây phiền hà cho dân - Trình tự, thủ tục khai báo để thực QSDĐ ngƣời sử dụng đất 81 rƣờm rà, phức tạp Một số cán chƣa thật tâm hồn thành cơng việc nên tạo số sai sót cơng tác quản lý đất đai 4.5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUYỀN CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN Ý YÊN Pháp luật Đất đai phận cấu thành nên hệ thống pháp luật Nhà nƣớc, có đầy đủ thuộc tính hệ thống pháp luật nói chung thuộc tính tính thống Tất hành vi (về quản lý sử dụng đất đai) thành viên xã hội áp dụng chung hệ thống quy phạm pháp luật đất đai Nhà nƣớc ban hành, đồng thời không cho phép ngành, địa phƣơng đƣa quy định riêng, trái với pháp luật đất đai Nhà nƣớc 4.5.1 Giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật đất đai cho người sử dụng đất - Tăng cƣờng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đất đai cho nhân dân địa bàn huyện Ý Yên nhằm giúp ngƣời dân hiểu rõ đƣợc tầm quan có ý thức chấp hành quy định pháp luật đất đai - Qua công tác tuyên truyền giúp ngƣời dân hiểu rõ bƣớc thực thủ tục hành đất đai giúp ngƣời dân chủ động làm thủ tục hành - Ban hành tài liệu, văn cách dễ hiểu, gọn gàng, có tính minh họa cao để ngƣời dân dễ dàng hiểu tiếp thu kiến thức pháp luật - Có chế tài sử phạt hành trƣờng hợp thực quyền không làm thủ tục quan nhà nƣớc có thẩm quyền 4.5.2 Giải pháp tăng cường khả tiếp cận thủ tục hành người sử dụng đất - Công khai thủ tục hành phải thực ngƣời dân thực quyền sử dụng đất UBND xã, thị trấn để ngƣời dân xa hay lên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện để hỏi thủ tục hành - Các thủ tục hành phải thực ngƣời dân thực quyền sử dụng đất cần đƣợc đƣa lên phƣơng tiện truyền thông nhƣ đài, báo, truyền hình hay in lên áp phích, ban nơ, tờ rơi để ngƣời dân tiếp cận cách dễ dàng - Đƣa thủ tục hành phải thực lên trang web sở, văn phòng sở, UBND huyện để ngƣời dân truy cập tìm kiếm nhanh chóng 82 4.5.3 Giải pháp đầu tư cho người sở vật chất - Cải thiện, nâng cấp, mở rộng trụ sở quan, đơn vị nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu diện tích, khơng gian hoạt động phục vụ cho hoạt động hành lĩnh vực quản lý đất đai thực quyền ngƣời sử dụng đất Đầu tƣ trang thiết bị, hệ thống máy tính mạng internet phục vụ cho hoạt động công vụ cán bộ, viên chức tạo điều kiện thuận lợi cho cán hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao - Cần thƣờng xuyên bồi dƣỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán chuyên môn, cán địa sở để nâng cao lực nghiệp vụ đảm bảo thực tốt chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực nhà đất vốn phức tạp Đồng thời tổ chức tập huấn cho cán địa xã, thị trấn để hƣớng dẫn thực thực văn ban hành Đảm bảo cán địa xã, thị trấn nắm bắt đƣợc nội dung văn để hƣớng dẫn ngƣời dân thực quyền sử dụng đất - Cần quan tâm ngân sách chi cho công tác quản lý đất đai đặc biệt công tác đo đạc, lập đồ địa chính, hồn thiện hệ thống sở liệu quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ngƣời sử dụng đất thực quyền sử dụng đất đƣợc thuận lợi 4.5.4 Giải pháp sách - Căn vào khung giá đất nhà nƣớc, tiến hành cập nhật thƣờng xuyên giá đất thực tế địa phƣơng nhằm xây dựng chế định giá đất phù hợp với thực tế làm sở tính thuế chuyển quyền chủ sử dụng đất thực việc chuyển quyền sử dụng đất giúp hạn chế việc kê khai không thực tế - Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: xác định rõ địa chỉ, vị trí, ranh giới đất thuộc dự án đầu tƣ, ngƣời sử dụng đất không đƣợc sử dụng vào mục đích khác.Quy hoạch sử dụng đất phải trƣớc bƣớc, hoạch định rõ ràng các khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất có kế hoạch sử dụng đất hợp lý yên tâm chuyển nhƣợng nhƣ thực QSDĐ khác để đầu tƣ phát triển - Hoàn thiện chế phối hợp phòng ban tránh chồng chéo, bƣớc thực thủ tục hành cần đƣợc loại bỏ để tránh lặp để ngƣời sử dụng đất thực quyền đƣợc thuận tiện, việc thẩm định đƣợc nhanh chóng 83 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Huyện Ý Yên huyện đồng nằm phía tây tỉnh Nam Định với diện tích tự nhiên 24610,74 Huyện Ý Yên nằm cách trung tâm kinh tế, trị, văn hoá tỉnh thành phố Nam Định khoảng 23 km, tiếp giáp với thành Phố Ninh Bình Đó thị trƣờng lớn để giao lƣu, tiêu thụ hàng hoá, trao đổi kỹ thuật công nghệ, thông tin kinh nghiệm quản lý kinh doanh Trong giai đoạn 2013 -2017, huyện Ý Yên có bƣớc phát triển đáng kể kinh tế, xã hội, tốc độ tăng trƣởng kinh tế bình qn đạt 11%/năm Huyện có vị trí địa lý, địa hình, giao thơng thuận lợi thu hút đƣợc hàng trăm doanh nghiệp, công ty đầu tƣ sản xuất địa bàn huyện, khiến cho nhu cầu sử dụng đất ngày tăng, giao dịch thực quyền sử dụng đất ngày nhiều Công tác quản lý nhà nƣớc đất đai địa bàn huyện huyện Ý Yên dân vào nề nếp Ranh giới đƣợc xác định rõ ràng, hệ thống hồ sơ địa giới hành đƣợc thống ràng lƣu trữ đầy đủ Công tác lập quy hoạch giai đoạn 2011 - 2020 cấp huyện dƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt tổ chức thực theo quy định pháp luật; hàng năm, huyện Ý Yên lập kế hoạch sử dụng đất Công tác kiểm kê, thống kê đất đai đƣợc thực theo kế hoạch Việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tổ chức đƣợc thực qua năm theo kế hoạch sử dụng đất đƣợc xét duyệt Theo số liệu thống kê năm 2017, huyện Ý n có tổng tích đất tự nhiện 24.610,74 ha, đó: Diện tích đất nông nghiệp 17.407,2 (chiếm 70,73%), đất phi nông nghiệp 7.062,89 (chiếm 28,7%); đất chƣa sử dụng 140,65 (chiếm 0,57%) Trong giai đoạn 2013 - 2017, địa bàn huyện Ý Yên có tổng số 17.681 trƣờng hợp thực quyền ngƣời sử dụng đất Trong đó, quyền chấp QSDĐ đƣợc thực nhiều 11.074 trƣờng hợp, đặc biệt quyền chuyển đổi, quyền cho thuê lại quyền góp vốn QSDĐ khơng có trƣờng hợp thực Trong giai đoạn 2013 - 2017 quyền chuyển nhƣợng, tặng cho, thừa kế, chấp quyền sử dụng đất đƣợc ngƣời dân thực thƣờng xuyên nhất, có 3016 trƣờng hợp chuyển nhƣợng, 2320 trƣờng hợp tặng cho, 1228 trƣờng hợp thừa kế 11074 trƣờng hợp giao dịch chấp Số lƣợng giao dịch tăng từ 2013 đến năm 2015, năm 2016, số lƣợng giao dịch 84 tất quyền giảm Năm 2017 số lƣợng giao dịch tất quyền tăng Qua điều tra, đánh giá tình hình thực quyền chuyển nhƣợng, tặng cho, thừa kế, chấp quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện ta thấy: Về thủ tục thực ý kiến cho thủ tục thực đơn giản đơn giản dƣới 10% nhƣng có 40% ý kiến đánh giá cho thủ tục thực phức tạp phức tạp; thời gian thực TTHC đƣợc hộ gia đình, cá nhân đánh giá lâu lâu chiếm tới 28%; bên cạnh thái độ thực cán đƣợc ngƣời dân đánh giá nhiệt tình mực chiếm 60% Mức độ hiểu biết ngƣời dân quy định Luật Đất đai cịn hạn chế khơng đồng xã, thị trấn huyện Từ kết điều tra, để khắc phục hạn chế việc thực quyền ngƣời sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên, cần thực giải pháp sau: Giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật đất đai cho ngƣời sử dụng đất; giải pháp tăng cƣờng khả tiếp cận thủ tục hành ngƣời sử dụng đất; giải pháp đầu tƣ cho ngƣời sở vật chất; giải pháp sách 5.2 KIẾN NGHỊ Do điều kiện thời gian hạn chế nên đề tài nghiên cứu đƣợc phạm vi huyện Ý Yên với đối tƣợng cụ thể hộ gia đình, cá nhân với nội dung thực quyền chuyển nhƣợng, tặng cho, thừa kế, chấp QSDĐ giải pháp hạn chế định Để đánh giá cách hệ thống toàn diện thực trạng thực hiên quyền ngƣời sử dụng đất, đề nghị đƣợc tiếp tục nghiên cứu sâu để phân tích đánh giá việc thực quyền ngƣời sử dụng đất không quyền chuyển nhƣợng, tặng cho, thừa kế, chấp mà mở rộng toàn quyền ngƣời sử dụng đất phạm vi nguyên cứu lớn 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2012) Báo cáo số 193/BC-BTNMT ngày 06 tháng năm 2012 Tổng kết tình hình thi hành Luật Đất đai 2003 định hƣớng sửa đổi Luật Đất đai Bộ Tài nguyên môi trƣờng (2014) Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ cơng tác năm 2014 kế hoạch năm 2015 ngành Tài nguyên môi trƣờng Chi cục Thống kê (2017) Niên giám thống kê huyện Ý Yên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ý Yên (2017) Tổng hợp số liệu biến động đất đai huyện Ý Yên giai đoạn 2013 - 2017 Đảng Cộng sản Việt Nam (1993) Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa VII NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006) Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đào Trung Chính (2005) Một số vấn đề quyền sử dụng đất thị trƣờng bất động sản Tạp chí Tài ngun Mơi trƣờng Đinh Dũng Sỹ (2003) Bảo vệ quyền sở hữu toàn dân đất đai quyền sử dụng đất ngƣời sử dụng đất Thực trạng kiến nghị Tạp chí nhà nƣớc Pháp luật 10 Hồng Huy Biều (2000) Chính sách tình hình sử dụng đất đai Vƣơng quốc Thái Lan Báo cáo chuyên đề Tổng hợp sách tình hình sử dụng đất đai số nƣớc khu vực giới Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định (2017) Quy định mức thu số loại phí lệ phí địa bàn tỉnh Nam Định 12 Lê Xuân Bá (2003) Sự hình thành phát triển thị trƣờng bất động sản công đổi Việt Nam Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Mai (2002) Hƣớng dẫn hoàn thiện pháp luật đất đai Hội thảo Tổng hợp sách tình hình sử dụng đất đai số nƣớc khu vực giới Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế 86 14 Nguyễn Đình Bồng (2006) Một số vấn đề thị trƣờng quyền sử dụng đất nƣớc ta giai đoạn Hội thảo Khoa học thị trƣờng bất động sản Thực trạng, nguyên nhân giải pháp, tháng 3/2006, Hà Nội 15 Nguyễn Đình Bồng (2010) Giáo trình Hệ thống pháp luật đất đai thị trƣờng BĐS Trƣờng Đại học Nơng nghiệp Hà Nội 16 Nguyễn Đình Bồng (2014) Mơ hình quản lý đất đai đại số nƣớc kinh nghiệm cho Việt Nam 17 Nguyễn Minh Hồn (2013) Sự thay đổi sách từ quốc hữu hóa đến thị trƣờng hóa đất đai Trung Quốc Tạp chí Lý luận trị, tr 89-93 18 Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Đình Bồng (2005) Giáo trình thị trƣờng bất động sản NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 19 Phịng Tài ngun Mơi trƣờng huyện Ý Yên (2017) Báo cáo thuyết minh thống kê đất đai 2017 20 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (1987) Luật Đất đai năm 1987 NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 21 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (1992) Hiến pháp năm 1992 NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 22 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (1998) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai năm 1993 NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 23 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2001) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai năm 1993 NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 24 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2003) Luật Đất đai năm 2003 NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 25 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2007) Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 26 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2013a) Hiến pháp năm 2013 NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 27 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2013b) Luật Đất đai năm 2013 NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 28 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2014) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 29 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2015) Bộ Luật Dân năm 20155 NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 87 30 Trần Tú Cƣờng (2012) Báo cáo tổng kết khoa học, đề tài Nghiên cứu sở lý luận quy định quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai số quốc gia giới, rút kinh nghiệm cho Việt Nam Viện chiến lƣợc, sách Tài ngun mơi trƣờng, tr.300 31 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ý Yên (2017) Báo cáo thuyết minh thực công việc giai đoạn 2013 – 2017 32 Henry Campbell Black (West Puplishing Co.1991) Black’s Law Dictionary 88 ... xã hội huyện Ý Yên 3.4.2 Hiện trạng quản lý sử dụng đất huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 3.4.3 Khái quát việc thực quyền ngƣời sử dụng đất huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 3.4.4 Đánh giá việc thực số quyền. .. ngƣời sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, giai đoạn 2013 – 2017 - Đánh giá việc thực chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất; - Đánh giá việc thực thừa kế quyền sử dụng đất; - Đánh giá việc thực. .. - xã hội huyện Ý Y 3.4.2 Hiện trạng quản lý sử dụng đất huyện Ý Y 3.4.3 Khái quát việc thực quyền ngƣời sử dụ Định 3.4.4 Đánh giá việc thực số quyền ngƣ huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, giai
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện quyền của người sử dụng đất huyện ý yên, tỉnh nam định , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện quyền của người sử dụng đất huyện ý yên, tỉnh nam định