0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng ô nhiễm asen trong nước ngầm huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

71 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN VĂN HẢO ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM ASEN TRONG NƯỚC NGẦM HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60 44 03 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Văn Điếm NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu thực tôi, thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Đoàn Văn Điếm Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hảo i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đoàn Văn Điếm, người trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Với lời dẫn, tài liệu, tận tình hướng dẫn lời động viên Thầy giúp vượt qua nhiều khó khăn q trình thực luận văn Tôi xin cảm ơn quý thầy cô giảng dạy chương trình cao học “Khoa học Mơi trường” truyền dạy kiến thức quý báu, kiến thức hữu ích giúp tơi nhiều thực nghiên cứu Đặc biệt, xin cám ơn góp ý có ý nghĩa lớn thực đề cương nghiên cứu Xin cảm ơn lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, phịng Tài ngun, nước, khống sản thuộc Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Bắc Ninh, phịng Tài nguyên Môi trường huyện Tiên Du tạo điều kiện thuận lợi suốt q trình tơi tham gia thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hảo ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn thạc sĩ viii Thesis abstract ix Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Giả thiết khoa học 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.5.1 Ý nghĩa khoa học, thục tiễn 1.5.2 Những đóng góp Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tổng quan Asen 2.1.1 Nguyên tố Asen (As) 2.1.2 Dạng tồn Asen môi trường 2.1.3 Độc học Asen 2.1.4 Tiêu chuẩn Asen 10 2.2 Hiện trạng tích lũy Asen nước ngầm 11 2.2.1 Tích lũy Asen Thế giới 11 2.2.2 Tích lũy Asen Việt Nam 11 2.2.3 Hiện trạng tích lũy Asen địa bàn tỉnh Bắc Ninh 13 2.3 Tổng quan nước ngầm địa bàn nghiên cứu 14 2.3.1 Giới thiệu nước ngầm huyện Tiên Du 14 2.3.2 Đặc điểm phân bố tầng chứa nước 15 2.3.3 Dự báo nhu cầu sử dụng nước giai đoạn 2015-2020 huyện Tiên Du 18 iii 2.3.4 Các vấn đề tồn bảo vệ nước ngầm huyện Tiên Du 19 Phần Vật liệu, nội dung phương pháp nghiên cứu 21 3.1 Địa điểm nghiên cứu 21 3.2 Thời gian nghiên cứu 21 3.3 Đối tượng/ vật liệu nghiên cứu 21 3.4 Nội dung nghiên cứu 21 3.5 Phương pháp nghiên cứu 21 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 21 3.5.2 Phương pháp quan trắc, phân tích As mơi trường 21 3.5.3 Phương pháp xây dựng mạng lưới quan trắc 22 3.5.3 Phương pháp chuyên gia 26 3.5.4 Phương pháp mô minh hoạ số liệu 26 3.5.5 Phương pháp điều tra vấn người dân 26 Phần Kết thảo luận 28 4.1 Kết 28 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 28 4.1.2 Đánh giá trạng nồng độ Asen nước ngầm phạm vi huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 4.1.3 37 Mô phân bố khu vực tích lũy As địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 42 4.1.4 Đánh giá tác động tích lũy Asen ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng 46 4.1.5 Các giải pháp quản lý, xử lý hiệu dễ áp dụng cho người dân 48 4.2 Thảo luận 53 Phần Kết luận kiến nghị 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Kiến nghị 55 Tài liệu tham khảo 57 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa Tiếng Việt BTNMT Bộ Tài Nguyên Môi trường BVMT Bảo vệ môi trường BVTV Bảo vệ thực vật CCN Cụm cơng nghiệp ĐCCT Địa chất cơng trình ĐCTV Địa chất thủy văn HTX Hợp tác xã KCN Khu công nghiệp LK Lỗ khoanh QCCP Quy chuẩn cho phép QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCN Tầng chứa nước TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân USD Đô la Mỹ v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tính chất hóa học nguyên tử Asen Bảng 2.2 Phân bố diện tích dân số huyện Tiên Du 15 Bảng 2.3 Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước huyện Tiên Du 19 Bảng 3.1 Đặc điểm sử dụng nước vị trí lấy mẫu huyện Tiên Du 24 Bảng 4.1 Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió khơng khí trung bình tháng huyện Tiên Du 30 Bảng 4.2 Tổng số nắng, lượng bốc trung bình tháng huyện Tiên Du 30 Bảng 4.3 Bảng dân số huyện Tiên Du năm 33 Bảng 4.4 Lượng nước ngầm sử dụng huyện Tiên Du năm 2016 37 Bảng 4.5 Kết hàm lượng Asen (tháng 7/2015) 38 Bảng 4.6 Kết teskit hàm lượng arsen sau lọc trường (tháng 7/2015) 49 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.3 Sự chuyển hóa trimethylarsine thành sản phẩm cực độc Hình 2.4 Sự xâm nhậpcủa Asen hợp chất thể .8 Hình 2.5 Bản đồ hành huyện Tiên Du 14 Hình 2.6 Mặt cắt cấu trúc địa chất thuỷ văn thực tế khu vực Tiên Du 17 Hình 2.7 Mơ hình mơ hệ thống nước ngầm mơi trường lớp mơ hình huyện Tiên Du 17 Hình 3.1 Phương pháp nghiên cứu thể sơ đồ 22 Hình 3.2 Cơ sở liệu xây dựng mạng lưới quan trắc 22 Hình 3.3 Bản đồ lưới lấy mẫu nước ngầm huyện Tiên Du 23 Hình 4.1 Vị trí địa huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 28 Hình 4.2 Biểu đồ kết phân tích Asen huyện 41 Hình 4.3 Các bước mô phân vùng ô nhiễm 42 Hình 4.4 Bản đồ lớp khu dân cư danh giới xã, huyện vùng nghiên cứu 43 Hình 4.5 Lớp đồ mơ điểm lấy mẫu nước ngầm huyện Tiên Du .44 Hình 4.6 Bản đồ mơ phân vùng mức độ ô nhiễm 45 Hình 4.7 Bản đồ mơ phân vùng tích lũy Asen huyện Tiên Du 45 Hình 4.8 Sư đồ bước đánh giá tình trạng tích lũy Asen 46 Hình 4.9 Biểu đồ minh họa diện rủi ro 47 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Asen (As) chất độc thường gọi thạch tín, có độc tính gấp bốn lần thuỷ ngân, nhiễm độc nặng Asen ung thư Nguyên nhân chủ yếu khiến nước ngầm nước ta bị nhiễm thạch tín cấu tạo tự nhiên địa chất bị ảnh hưởng nhà máy hoá chất, khu khai thác quặng, khu vực nông nghiệp sử dụng chất bảo quản thực vật Đề tài “Đánh giá trạng tích lũy Asen nước ngầm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh” sở khoa học để đánh giá trạng tích lũy Asen nguồn nước ngầm dùng sinh hoạt nhân dân, từ xác định mức độ tích lũy Asen nguồn nước ngầm phạm vi huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, khoanh vùng chi tiết nguồn nước ngầm có hàm lượng Asen vượt TCCP (>0,05mg/l) Trên sở đưa giải pháp quản lý, xử lý tích lũy Asen vùng, lĩnh vực địa bàn huyện tỉnh Bắc Ninh Đề tài đánh giá trạng tích lũy Asen nước ngầm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh sử dụng phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp quan trắc, phân tích trường, phương pháp phân tích phịng thí nghiệm phương pháp điều tra vấn mô số liệu Căn vào diện tích nhu cầu sử dụng nước tơi tiến hành lấy 53 mẫu nước gầm teskit trường Mẫu nước có hàm lượng cao gửi phịng thí nghiệm để phân tích, từ kết phân tích phân vùng nhiễm sau: Tích lũy Asen nước ngầm dùng cho sinh hoạt có hàm lượng cao: Gồm xã Tân Chi có điểm lấy mẫu hàm lương Asen > 0,01mg/l Khu vực có hàm lượng Asen từ 0,001-0,009: gồm 11 xã Phú Lâm, Nội Duệ Hoàn Sơn, Hiên Vân, Việt Đoàn, Phật Tích, Cảnh Hưng, Tri Phương, Minh Đạo Khu vực không phát Asen: Hàm lượng Asen 0,05mg/l) As a result, management solutions as well as arsenic contamination treatments for each areas, each sectors can be proposed timely and properly Research methodologies:observation methodology, on-site analysis, laboratory analysis, conduction of surveys and interviews, data analysis Based on the area and water using demand, 53 samples of ground water are testkit onsite The samples with high content were sent to the laboratory for analysis The result is indicated as below: - Level of Arsenic contamination over 0,01mg/l: Tan Chi Ward where over samples has Arsenic content beyond the standard - Level of Arsenic contamination ranges from 0,001-0,009 including: Phu Lam, Noi Due, Hoan Sơn, Hien Van, Viet Đoan, Phat Tich, Canh Hung, Tri Phuong, Minh Đao - Level of Arsenic contamination below 0.0001 including Lim Town, Dai Dong Based on the above results, some solutions have been proposed as: - Building system which can eliminate arsenic level in drinking water to below the accepted level - Using small filter systems in water supply stations - Using water filter system in each family ix 45 - Khu vực xã Tân Chi có số mẫu có hàm lượng Asen cao quy chuẩn Việt Nam QCVN01:2009/BYT chiếm 7,1% tổng số 14 xã huyện Tiên Du - Khu vực xã Nội Duệ, Đại Đồng có số mẫu có hàm lượng Asen nằm quy chuẩn Việt Nam QCVN01:2009/BYT có giá trị không nằm giới hạn phát phương pháp < 0,001mg/l chiếm 14,3% tổng số 14 xã huyện Tiên Du - Khu vực cịn lại có số mẫu có hàm lượng Asen nằm quy chuẩn Việt Nam QCVN01:2009/BYT có giá trị nằm giới hạn phát phương pháp (0,001 - 0,009)mg/l chiếm 78,6% tổng số 14 xã huyện Tiên Du 4.1.4 Đánh giá tác động tích lũy Asen ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng 4.1.4.1 Đánh giá tác động tích lũy Asen tới người dân Với mục tiêu đánh giá ảnh hưởng nguồn nước ngầm bị nhiễm Asen tới người dân, tiến hành bước đánh giá theo sơ đồ đây: Nhận diện mối nguy hại Ước lượng mối nguy hại (đánh giá độc tính) Đánh giá phơi nhiễm Mơ tả đặc tính Quản lý rủi ro Nguồn: Phạm Kim Trang and Lenny Wilken (2012) Hình 4.8 Sư đồ bước đánh giá tình trạng tích lũy Asen Nhận diện mối nguy hại Sự diện rủi ro môi trường xuất có có mặt yếu tố: - Mối nguy hại (có phát độc chất hay khơng?); - Cộng đồng dân cư bị tác động; - Các đường phơi nhiễm 46 Cộng đồng dân cư Mối nguy hại Con đường phơi nhiễm Hình 4.9 Biểu đồ minh họa diện rủi ro Khi yếu tố nằm đối tượng, vấn đề rủi ro xác định tồn Khi đối tượng đánh giá mang yếu tố đối tượng mang rủi ro tiềm tàng Khi yếu tố đứng riêng lẻ khơng phát rủi ro Kết đánh giá trạng tích lũy Asen huyện Tiên Du: - Khu vực xã Tân Chi có số mẫu có hàm lượng Asen cao quy chuẩn Việt Nam QCVN01:2009/BYT chiếm 7,1% tổng số 14 xã huyện Tiên Du - Khu vực xã Nội Duệ, Đại Đồng có số mẫu có hàm lượng Asen nằm quy chuẩn Việt Nam QCVN01:2009/BYT có giá trị không nằm giới hạn phát phương pháp < 0,001mg/l chiếm 14,3% tổng số 14 xã huyện Tiên Du - Khu vực lại có số mẫu có hàm lượng Asen nằm quy chuẩn Việt Nam QCVN01:2009/BYT có giá trị nằm giới hạn phát phương pháp (0,001 – 0,009)mg/l chiếm 78,6% tổng số 14 xã huyện Tiên Du Với điều kiện khu vực khảo sát huyện Tiên Du, có “cộng đồng dân cư” “các đường phơi nhiễm” (ăn uống, tắm giặt, tưới tiêu nguồn nước ngầm) Như đối tượng nghiên cứu mang rủi ro tiềm tàng Để xác định xác hữu rủi ro, chúng tơi tiến hành xác định mối nguy hại, tức xác định có phát Asen nguồn nước ngầm mà người dân sử dụng ăn uống hay không 47 4.1.4.2 Ước lượng mối nguy hại Mức độ rủi ro khu vực nghiên cứu chia làm mức bản: - Khu vực rủi ro thấp: khơng có tác nhân gây nhiễm - Khu vực rủi ro trung bình: có tác nhân nhiễm giới hạn, khơng có phản ứng hay đáp trả lại, cần biện pháp bảo vệ môi trường sức khỏe người (nồng độ độc chất cao TCVN) - Khu vực rủi ro cao: nhiễm cao có nguồn thải độc hại, cần biện pháp bảo vệ môi trường người (nồng độ độc chất cao gấp 10 lần TCVN) 4.1.5 Các giải pháp quản lý, xử lý hiệu dễ áp dụng cho người dân 4.1.5.1 Giải pháp xử lý Asen gia đình thực Ở hộ gia đình dùng bơm điện Giàn mưa làm ống nhựa, đường kính 27mm, khoan 150-200 lỗ, lỗ có đường kính 1,5-2mm tuỳ cơng suất máy bơm sử dụng Dưới bể lọc lớp sỏi dày khoảng 20cm, lớp sỏi đỡ lớp cát dày khoảng 60cm Khơng dùng loại đệm lót giường, than củi dễ sinh phản ứng phụ, làm tăng nồng độ nitrit nước Ở hộ gia đình dùng bơm tay Nước từ vịi bơm róc vào máng mưa Máng mưa cần có nhiều lỗ nhỏ để khơng khí dễ tan vào nước, phát huy hiệu oxi hố oxi có sẵn khơng khí Sau qua máng mưa, nước cho chảy qua bể lọc có ngăn: ngăn đầu dùng lọc cặn, nước thô chảy từ lên; có đường xả cặn đáy, ngăn hai dùng lọc tinh, nước chảy từ xuống, ngăn thứ ba dùng chứa nước Kích thước tối ưu bể lọc phụ thuộc vào công suất, lưu lượng giếng.Trung tâm nước VSMT NT tỉnh Thái Bình sử dụng loại hình từ lâu 48 Kết teskit hàm lượng Asen sau lọc hộ gia đình Bảng 4.6 Kết teskit hàm lượng arsen sau lọc trường (tháng 7/2015) Kết phân tích hàm lượng arsen mẫu nước sau xử lý (nếu có) Số hiệu điểm trung bình Kết Ký hiệu mẫu QCVN 01:2009/BYT QCVN 09: 2008/BTNMT Phú Lâm Nội Duệ Hồn Sơn Liên Bão Hiên Vân Việt Đồn Phật Tích Cảnh Hưng 49 (mg/l) Xã/ phường Minh Đạo Tân Chi Lạc Vệ Đại Đồng Tri Phương TT Lim Ghi chú: - BN: Ký hiệu mẫu BNBS1: Kí hiệu mẫu bổ xung UCS: Ký hiệu mẫu giếng khoan sau lọc GĐT Ký hiệu mẫu giếng đào trước lọc GĐS Ký hiệu mẫu giếng đào sau lọc 50 Nhận xét Các mẫu sau hệ thống lọc có giá trị thấp mẫu trước lọc nằm giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN01:2009/BYT Tế nước ăn uống 4.1.5.2 Các phương pháp xử lý Arsen tư vấn cho người dân * Khi nghiên cứu công nghệ xử lý Asen loại bỏ nước,trước tiên cần phải vào trạng thái tồn tại, mức độ hay nồng độ nước, yếu điều kiện địa phương,v.v Từ đề án phương pháp xử tốt * Hiện có nhiều phương pháp xử lý arsen phân thành phương pháp xử sau: Keo tụ, kết tủa - Lắng hay Cộng keo tụ - kết tủa - lắng; Oxi hóa; Sử dụng ánh sáng mặt trời hay oxi hóa quang hóa; Hấp phụ; Trao đổi ion; Lọc qua lớp vật liệu lọc, Lọc màng; Phương pháp sinh học trồng Keo tụ-Kết tủa Phương pháp kết tủ- lắng-loc đồng thời với trình xử lý sắt mangan có sắn nước.Arsen(III) oxy hóa đồng thời thành Arsen(V),có khả hấp thụ lên bề mặt keo tụ hydrosat hay mangan tọa thành lắng xuống bể lọc,hay hấp thụ bị giữ lại lên bề mặt hạt cát bể lọc.Phương pháp cho phép loại bỏ tới 80% Arsen có nước Những nghiên cứu hàm lượng Arsen nước sau xử lý phương pháp phụ thuộc nhiều vào thành phần hợp chất khác nước nguồn đa số trường hợp, không cho phép đạt nồng độ Arsen thấp (1) tiêu chuẩn, cần tiếp tục xử lý phương pháp khác Keo tụ hóa chất Phương pháp keo tụ đơn giản sử dụng vôi sống (CaO) vôi tôi(Ca(OH)2) để khử Arsen.Hiệu suất đạt từ 40%0-70%.Keo tụ vôi đạt hiệu suất cao với pH 1,5 cho phép đạt hiệu suất khử Arsen cao,với nồng độ Arsen ban đầu khoảng 50 µg/l Có thể sử dụng để khử Arsen kết hợp với làm mềm nước Tuy vậy, phương pháp khó cho phép đạt nồng độ Arsen nước sau xử lý xuống tới 10 mg/l Một hạn chế phương pháp sử dụng vôi tạo lượng cặn lớn sau xử lý Do phương pháp áp dụng rộng rãi Ngồi cịn dùng phương pháp keo tụ, kết tủa Sunfat nhôm hay Clorua sắt 51 Phương pháp oxy hóa Oxi hóa chất oxi hóa mạnh: Các chất oxi hóa phép sử dụng cấp nước Clo, KMnO4, H2O2, Ozon Oxi hóa điện hóa: Có thể xử lý nước chứa Arsen phương pháp dùng điện cực hợp kim áp dụng cho hộ sử dụng nước quy mô nhỏ Oxy quang hóa: Nhóm nhà khoa học Ơxtrâylia phát minh công nghệ loại bỏ Arsenite (As (III)) chất hòa tan khác Sắt, Phosphorus, Sulfur, khỏi nước cách đưa chất oxy hóa chất hấp phụ quang hóa: (chiếu tia cực tím vào nước sau lắng) Chất oxy hóa oxy tinh khiết sục khí Chất hấp phụ quang hóa Fe (II), Fe (III), Ca (II) Có thể sử dụng ánh sáng mặt trời làm nguồn tia cực tím Phản ứng xảy nhiệt độ phịng ánh sáng thấp, khơng địi hỏi thiết bị phức tạp Do As (III) bị oxy hóa thành As (V) với tốc độ chậm, sử dụng chất oxy hóa mạnh Cl2, H2O2 O3 Phần lớn chi phí xử lý chất oxy hóa Hấp phụ Hấp phụ nhơm hoạt hóa: Nhơm hoạt hóa có tính lựa chọn cao As(V), lần xử lý giảm tới - 10 % khả hấp phụ Cần hoàn nguyên thay vật liệu lọc sử dụng Hấp phụ vật liệu Laterite: Ở điều kiện tự nhiên, loại đất sét có điện tích bề mặt dương, có khả hấp phụ chất bẩn mang điện tích âm Arsenic Người ta nghiên cứu thực nghiệm để xử lý Arsenic với nồng độ cao nước ngầm laterite theo tỷ lệ g laterite/100 ml nước Hiệu suất xử lý đạt 50 - 90 % Hiệu suất đạt cao xử lý laterite trước dung dịch HNO3 0,01 M Hydroxyt sắt: Công nghệ kết hợp ưu điểm phương pháp keo- Tụ-lọc, có hiệu suất xử lý cao lượng cặn sinh ít, so với phương pháp nhơm hoạt hóa, có ưu điểm đơn giản Vật liệu có khả hấp phụ cao,nồng độ Arsen nước trước xử lý 100 - 180 mg/l, sau xử lý đạt < 10 mg/l Trao đổi Ion Đây trình trao đổi ion pha rắn pha lỏng, mà không làm thay đổi cấu trúc chất rắn Có thể loại bỏ ion Arsenat (As (V)) nước phương pháp trao đổi ion với vật liệu trao đổi gốc anion axit mạnh 52 Nồng độ Arsen sau xử lý hạ thấp tới ppb Tuy nhiên, công nghệ trao đổi ion tương đối phức tạp, có khả áp dụng cho hộ gia đình đơn lẻ 4.2 THẢO LUẬN Từ kết teskit Asen tháng 7/2015, so sánh với QCVN 01:2009/BYT, QCVN 09: 2008/BTNMT hàm lượng Asen cho phép, xác định ba vùng ô nhiễm với mức độ khác Tích lũy Asen nước ngầm dùng cho sinh hoạt có hàm lượng cao: gồm xã Tân Chi có điểm lấy mẫu hàm lương Asen > 0,01mg/l Khu vực có hàm lượng Asen từ 0,001-0,009: gồm 11 xã Phú Lâm, Nội Duệ Hồn Sơn, Hiên Vân, Việt Đồn, Phật Tích, Cảnh Hưng, Tri Phương Minh Đạo Khu vực không phat Asen: hàm lượng Asen 0,01mg/l tầng địa chất, khu công nghiệp tân chi tác động khu vực điểm xả vùng tiêu nước khu vực tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện bảo vệ môi trường nguồn nước gầm gồm: + Giải pháp kỹ thuật: - Giải pháp, Giải pháp công nghệ xử lý nước ngầm - Giải pháp xây dựng công trình xử lý nước ngầm cấp cho khu dân cư - Giải pháp xử lý Asen gia đình 53 + Giải pháp cấu tổ chức quản lý môi trường - Tiến hành quan trắc trữ lượng, chất lượng nước ngầm huyện - Giải pháp mặt sách, thể chế, luật pháp liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường - Giải pháp mặt tài chính, đầu tư cho bảo vệ mơi trường - Giải pháp tăng cường tham gia cộng đồng bảo vệ môi trường 54 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 5.1.1 Điều kiện kinh tế xã hội huyện Tiên Du Tiên Du huyện nằm phía Nam thành phố Bắc Ninh, phía Bắc sơng Đuống, cách thành phố Bắc Ninh khoảng 5km thủ Hà Nội 25km Tồn huyện có 14 đơn vị hành bao gồm Thị trấn Lim 13 xã: Cảnh Hưng, Đại Đồng, Hiên Vân, Lạc Vệ, Liên Bão, Minh Đạo, Nội Duệ, Phật Tích, Phú Lâm, Tân Chi, Tri Phương, Việt Đoàn, Hoàn Sơn Tọa độ địa lý giới hạn từ 0 0 20 05’ đến 21 11’ vĩ độ Bắc 105 58’ đến 106 06’ kinh độ Đông Theo kết thống kê đến 31/12/2014, dân số toàn huyện 127.775 người, dân số nơng thơn 116.467 người (chiếm 91,15% tổng dân số toàn huyện), dân số thành thị 11.308 người (chiếm 8,85% tổng dân số toàn huyện) 5.1.2 Kết phân tích nước trước xử lý Từ kết nghiên cứu, đề tài rút kết luận sau: - Khu vực xã Tân Chi có số mẫu có hàm lượng Asen cao quy chuẩn Việt Nam QCVN01:2009/BYT chiếm 7,1% tổng số 14 xã huyện Tiên Du - Khu vực xã Nội Duệ, Đại Đồng có số mẫu có hàm lượng Asen nằm quy chuẩn Việt Nam QCVN01:2009/BYT có giá trị không nằm giới hạn phát phương pháp < 0,001mg/l chiếm 14,3% tổng số 14 xã huyện Tiên Du - Khu vực lại có số mẫu có hàm lượng Asen nằm quy chuẩn Việt Nam QCVN01:2009/BYT có giá trị nằm giới hạn phát phương pháp (0,001 – 0,009)mg/l chiếm 78,6% tổng số 14 xã huyện Tiên Du 5.1.3 Kết phân tích nước trước sau xử lý Các mẫu sau hệ thống lọc có giá trị thấp mẫu trước lọc nằm giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN01:2009/BYT Tế nước ăn uống Cần thiết phải phân loại, khoanh vùng theo diện ô nhiễm phân loại theo mức độ hay nồng độ ô nhiễm Arsen Dựa vào điều kiện cụ thể địa phương, cần lựa chọn công nghệ xử lý Arsen nước phù hợp phụ thuộc nhiều vào chế độ vận hành hệ thống khai thác, xử lý cung cấp nước Do 55 vậy, cần có nghiên cứu kỹ lưỡng cần có giải pháp liên ngành, với tham gia nhiều thành phần, tiến tới đạt giải pháp phù hợp bền vững, để giải mục tiêu loại bỏ nồng độ arsen cao nước, tránh hiểm họa tới sức khỏe người Người dân huyện, đặc biệt người dân vùng có hàm lượng Asen cao nêu cần sử dụng biện pháp để phòng tránh giảm thiểu hàm lượng Asen nước để giảm thiểu ảnh hưởng tới sức khỏe 5.2 KIẾN NGHỊ - Cần thiết phải phân loại, khoanh vùng theo diện ô nhiễm phân loại theo mức độ hay nồng độ ô nhiễm Arsen Dựa vào điều kiện cụ thể địa phương, cần lựa chọn công nghệ xử lý Arsen nước phù hợp phụ thuộc nhiều vào chế độ vận hành hệ thống khai thác, xử lý cung cấp nước Do vậy, cần có nghiên cứu kỹ lưỡng cần có giải pháp liên ngành, với tham gia nhiều thành phần, tiến tới đạt giải pháp phù hợp bền vững, để giải mục tiêu loại bỏ nồng độ arsen cao nước, tránh hiểm họa tới sức khỏe người Người dân huyện, đặc biệt người dân vùng có hàm lượng Asen cao nêu cần sử dụng biện pháp để phòng tránh giảm thiểu hàm lượng Asen nước để giảm thiểu ảnh hưởng tới sức khỏe - Tiếp tục đầu tư cho cơng tác thăm dị nước đất theo quy trình quy hoạch xây dựng cho thị có nhu cầu sử dụng nước lớn tương lai thị trấn Lim - Tiến hành quan trắc trữ lượng, chất lượng nước ngầm huyện 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt Bộ Tài nguyên Môi trường (2011) Hội nghị bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn năm 2011 (Tài liệu phục vụ hội nghị) Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Báo cáo môi trường quốc gia 2012 tr 43 - 65 Chu Thế Tuyển (1990) Báo cáo kết tìm kiếm nước đất thành phố Bắc Ninh, Lưu trữ địa chất Cục Khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu (2014) Báo cáo trạng khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Ninh năm 2014 Cục Quản lý tài nguyên nước (2008a) Báo cáo trạng môi trường nước Bắc Ninh năm 2008 Cục Quản lý tài nguyên nước (2008b) Báo cáo Hội đồng Quốc gia tài nguyên nước, Hà Nội Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh (2014) Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh năm 20112014 Đặng Kim Chi (2008) Hóa học mơi trường NXB Khoa học Ký thuật, Hà Nội 10 Đỗ Thanh Bái, Hồ Quý Đào, Phạm Việt Hùng (2007) Đánh giá rủi ro hóa chất quản lý chất thải nguy hại, Đại học Khoa Học Tự Nhiên 11 Lan Anh (2011) Nước mơi trường, Tạp chí Thơng tin khoa học công nghệ nông nghiệp, số (1) tr 11-12 12 Lenny H.E Winkel, Phạm Thị Kim Trang (2000) Xác định Asen phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử 13 Mạc Văn Thăng (1986) Báo cáo kết thăm dò sơ nước đất vùng Bắc Ninh- Hà Bắc tỷ lệ 1/25.000 Lưu trữ địa chất 14 Nguyễn Đình Tồn Nguyễn Cơng Hào (2010) Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm đề xuất giải pháp khai thác xử lý nước sinh hoạt cho nhân dân huyện Nhà Bè 15 Nguyễn Thu Hiền, Hồ Việt Hùng, Trịnh Minh Thụ (2007) Giáo trình Phát triển quản lý tài nguyên nước đất, Dự án tăng cường lực đào tạo cho Trường Đại học Thủy lợi Chính phủ Đan Mạch - Danida Wru/Scb, NXB Giáo dục 57 16 Nguyễn Việt Kỳ (2009) Khả bổ sung nhân tạo nước đất nguồn nước mưa Thành phố Hồ Chí Minh 17 Phạm Kim Trang, Lenny Wilken (2012) Nguy tăng cao tích lũy Asen nước ngầm Việt Nam việc khai thác nước tầng sâu kỷ, Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội, số (259) tr 38-39 18 Phạm Ngọc Hải, Phạm Việt Hịa (2004) Giáo trình Kỹ thuật khai thác nước ngầm 19 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2011a) Báo cáo kết quan trắc động thái nước đất tháng cuối năm 2009 20 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2011b) Bảng thống kê huyện xã nằm lưu vực số trạm bơm tiêu tỉnh Bắc Ninh 21 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2011c) Báo cáo kết quan trắc động thái nước đất tháng đầu năm 2010 22 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2011d) Báo cáo kết quan trắc động thái nước đất tháng cuối năm 2010 23 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2011e) Báo cáo kết quan trắc động thái nước đất tháng đầu năm 2011 24 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2011f) Báo cáo kết quan trắc động thái nước đất tháng cuối năm 2011 25 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2011g) Tổng hợp cấp phép thăm dò nước đất 2004 - 2011 địa bàn tỉnh Bắc Ninh 26 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2012a) Báo cáo kết quan trắc động thái nước đất tháng đầu năm 2012 27 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2012b) Báo cáo kết quan trắc động thái nước đất tháng cuối năm 2012 28 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2013a) Báo cáo kết quan trắc động thái nước đất tháng đầu năm 2013 29 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2013b) Báo cáo kết quan trắc động thái nước đất tháng cuối năm 2013 30 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2014a) Báo cáo kết quan trắc động thái nước đất tháng đầu năm 2014 31 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2014b).Quy hoạch cấp nước nước vùng tỉnh Bắc Ninh đếm năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 58 32 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2015) Báo cáo kết quan trắc động thái nước đất tháng đầu năm 2015 33 Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Ninh (2008) Điều tra trạng Asenic nguồn nước sinh hoạt thuộc tỉnh Bắc Ninh năm 2008 34 Sở Xây dựng (2014) Báo cáo quy hoạch cấp nước nước vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 35 Trần Thị Thanh Hương, Lê Quốc Tuấn (2010) Cơ chế gây độc Arsen khả giải độc Arsen vi sinh vật 36 Trịnh Thị Thanh (2000) Độc học môi trường sức khỏe người, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 37 Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh (2015) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2015 38 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2010) Quy hoạch cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010 Lưu trữ tỉnh Bắc Ninh 59 ... huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 28 4.1.2 Đánh giá trạng nồng độ Asen nước ngầm phạm vi huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 4.1.3 37 Mô phân bố khu vực tích lũy As địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 42... tài ? ?Đánh giá trạng tích lũy Asen nước ngầm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh? ?? sở khoa học để đánh giá trạng tích lũy Asen nguồn nước ngầm dùng sinh hoạt nhân dân, từ xác định mức độ tích lũy Asen. .. tác hại Asen nguồn nước sinh hoạt Việt Nam” Đề tài ? ?Đánh giá trạng tích luỹ asen nước ngầm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh? ?? thực có ý nghĩa quan trọng, sở khoa học để đánh giá trạng tích luỹ asen
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng ô nhiễm asen trong nước ngầm huyện tiên du, tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng ô nhiễm asen trong nước ngầm huyện tiên du, tỉnh bắc ninh