0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện quyền của người sử dụng đất tại thị xã đông triều, tỉnh quảng ninh

102 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN CHÍ HỒNG ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH Ngành Quản lý đất đai Mã số 8850103 Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Phan Thị Thanh Huyền NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu báo cáo trung thực Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực báo cáo cảm ơn đầy đủ thơng tin trích dẫn báo cáo ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Chí Hồng i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, đến tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ Quản lý đất đai với đề tài: “Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh” Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Phan Thị Thanh Huyền tận tình giúp đỡ, hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài, q trình hồn chỉnh luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân thành cảm ơn tới tất thầy cô giáo Bộ môn Quản lý đất đai Khoa Quản lý Đất đai, Ban Quản lý Đào tạo - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam, Phịng Tài ngun Mơi trường thị xã Đơng Triều, Văn phịng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều Trân trọng cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp quan tạo điều kiện thời gian khích lệ, giúp đỡ thực đề tài Trân trọng cảm ơn tất tập thể, cá nhân quan nơi công tác người thân gia đình, ln tạo điều kiện mặt thời gian, công việc, động viên sống, học tập, thực hoàn chỉnh luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn./ Đông Triều, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Chí Hồng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng .vii Danh mục hình, biểu đồ viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xxi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Đóng góp đề tài 1.4.2 Ý nghĩa khoa học đề tài .2 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn đề tài .3 Phần Tổng quan tài liệu .4 2.1 Cơ sở lý luận việc thực quyền người sử dụng đất 2.1.1 Đất đai thị trường đất đai 2.1.2 Quyền sở hữu sử dụng đất đai 2.2 Quyền sở hữu, sử dụng đất số nước giới học cho Việt Nam 11 2.2.1 Quyền sở hữu, quyền sử dụng đất Ôxtrâylia 11 2.2.2 Quyền hữu, quyền sử dụng đất Mỹ 12 2.2.3 Quyền sở hữu, sử dụng đất Thụy Điển .13 2.2.4 Quyền sở hữu, sử dụng đất Singapore 14 2.2.5 Quyền sở hữu, sử dụng đất Trung Quốc .14 2.2.6 Bài học cho Việt Nam quyền sở hữu, sử dụng đất 16 2.3 Cơ sở thực tiễn việc thực quyền người sử dụng đất Việt Nam 18 iii 2.3.1 Quá trình hình thành, phát triển quyền người sử dụng đất 18 2.3.2 Tình hình thực quyền người sử dụng đất Việt Nam 23 2.3.3 Kết thực quyền người sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh 26 Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 31 3.1 Địa điểm nghiên cứu 31 3.2 Thời gian nghiên cứu .31 3.3 Đối tượng nghiên cứu 31 3.4 Nội dung nghiên cứu 31 3.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Đông Triều 31 3.4.2 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất thị xã Đông Triều 31 3.4.3 Khái quát việc thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều giai đoạn 2013 - 2017 32 3.4.4 Đánh giá việc thực số quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều 32 3.4.5 Đề xuất giải pháp thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều 32 3.5 Phương pháp nghiên cứu 32 3.5.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 32 3.5.2 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp 32 3.5.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp, xử lý phân tích số liệu 33 3.5.4 Phương pháp so sánh .33 Phần Kết thảo luận 34 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Đông Triều 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên thị xã Đông Triều 34 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội thị xã Đông Triều 37 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Đông Triều 40 4.2 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn thị xã Đông Triều .41 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai giai đoạn 2013 - 2017 .41 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất thị xã Đông Triều năm 2017 47 4.2.3 Đánh giá chung tình hình quản lý sử dụng đất thị xã Đông Triều 49 4.3 Khái quát việc thực quyền người sử dụng đất thị xã Đơng Triều 51 4.3.1 Trình tự thủ tục thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều 51 iv 4.3.2 Điều kiện thực quyền người sử dụng đất 53 4.3.3 Kết thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều giai đoạn 2013 - 2017 4.4 Đánh giá việc thực quyền chuyển nhượng, tặng cho chấp quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều giai đoạn 2013 - 2017 4.4.1 55 Kết thực quyền chuyển nhượng, tặng cho chấp quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều giai đoạn 2013 - 2017 4.4.2 54 55 Đánh giá việc thực quyền chuyển nhượng, tặng cho chấp quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều 63 4.4.3 Đánh giá chung việc thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều 77 4.5 Đề xuất giải pháp việc thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều 78 4.5.1 Giải pháp sách 78 4.5.2 Giải pháp tuyên truyền 80 4.5.3 Giải pháp tổ chức thực .80 Phần Kết luận kiến nghị 82 5.1 Kết luận 82 5.2 Kiến nghị 83 Tài liệu tham khảo 84 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BC Báo cáo BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường CT Chỉ thị CP Chính phủ CHXHCN Cộng hịa xã hội chủ nghĩa GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GDP Tốc độ tăng trưởng kinh tế HĐND Hội đồng nhân dân KHSDĐ Kế hoạch sử dụng đất NĐ Nghị định NTTS Nuôi trồng thủy sản NQ Nghị QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ Quyết định TT Thông tư TTg Thủ tướng TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân VPĐKQSDĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Kết thực q giai đoạn 2013 - 2017 Bảng 3.1 Số lượng phiếu điều tra c Bảng 4.1 Chuyển dịch cấu 2017 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất th Bảng 4.3 Kết thực q giai đoạn 2013 - 2017 Bảng 4.4 Tổng hợp kết th thị xã Đông Triều g Bảng 4.5 Tổng hợp kết th xã Đông Triều giai đoạn Bảng 4.6 Tổng hợp kết th xã Đông Triều giai đoạn Bảng 4.7 Đánh giá người quyền sử dụng đất Bảng 4.8 Đánh giá người dụng đất thị xã Đôn Bảng 4.9 Đánh giá việc th Triều Bảng 4.10 Đánh giá công chức, viên chức trực tiếp tham gia việc thực quyền người sử vii DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 4.1 Sơ đồ vị trí thị xã Đông Triều 34 Hình 4.2 Sơ đồ thủ tục thực quyền người sử dụng đất .52 Biểu đồ 4.1 Lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất 64 Biểu đồ 4.2 Lý tặng cho quyền sử dụng đất 67 Biểu đồ 4.3 Quan hệ người tặng cho nhận tặng cho quyền sử dụng đất 68 Biểu đồ 4.4 Số tiền vay so với giá trị quyền sử dụng đất chấp 70 Biểu đồ 4.5 Lý chấp quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều .71 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Chí Hồng Tên luận văn: “Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2013 - 2017 Đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế công tác thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thời gian tới Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực nội dung đề tài, phương pháp sau sử dụng: Phương pháp chọn điểm nghiên cứu; phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp; phương pháp thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp; phương pháp thống kê, tổng hợp, xử lý phân tích số liệu; phương pháp so sánh Kết nghiên cứu kết luận Thị xã Đơng Triều có vị trí địa lý thuận lợi để giao lưu phát triển kinh tế, xã hội theo hướng cơng nghiệp hố đại hố Tổng diện tích tự nhiên thị xã 39.658,35 đáp ứng nhu cầu quỹ đất để sử dụng vào mục đích đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Thị xã có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cao, năm 2017 đạt 14,2%/năm Công tác quản lý đất đai thị xã Đông Triều giai đoạn 2013 - 2017 thực tốt theo sách pháp luật đất đai Trong giai đoạn 2013 - 2017, tổng số trường hợp thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều 29.887, quyền chấp có số lượng giao dịch lớn với 19.540 trường hợp (chiếm 65,38%); tiếp đến hoạt động chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất, với số giao dịch 6.251 giao dịch (chiếm 20,92%) 3.094 giao dịch (chiếm 10,35%); quyền lại thực với số lượng nhỏ, quyền thừa kế có 966 giao dịch (chiếm 3,23%) quyền góp vốn có 36 giao dịch (chiếm 0,12%) Kết nghiên cứu việc thực quyền chuyển nhượng, tặng cho ix ngày, hồ sơ nộp sau 15 trả kết vào ngày hôm sau Đối với hồ sơ chấp việc triển khai thực thuận lợi, nhanh tróng, đảm bảo thời gian theo quy định Lý do, hồ sơ chấp thủ tục không nhiều, quy định rõ ràng hầu hết đơn vị cho vay chấp, phịng cơng chứng lập hồn thiện hồ sơ cho người dân chất lượng hồ sơ đảm bảo, Văn phòng Đăng ký QSD đất thụ lý phê duyệt không liên quan quan khác trung gian thẩm tra nên đảm bảo quy trình ln hạn trả kết Như vậy, việc cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đăng ký chấp quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều rút ngắn từ ngày làm việc xuống ngày, mặt khác có thêm nhiều ngân hàng thương mại cổ phần thành lập với chương trình khuyến mại hấp dẫn lãi suất cho vay Đó nguyên nhân chủ yếu tạo nên tâm lý thoải mái, hỗ trợ tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm vay vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh giải khó khăn tài Văn hướng dẫn thủ tục chấp: Kết điều tra cho thấy, phần lớn người dân hiểu văn bản, hướng dẫn thực quyền chấp QSD đất, có 12 phiếu (chiếm 24,00%) đánh giá văn cịn khó hiểu khó hiểu Từ năm 2013 đến năm 2017, có nhiều văn hướng dẫn thủ tục chấp quyền sử dụng đất như: Theo Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004 có Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai; Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT Liên Tư pháp, Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc đăng ký chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; Quyết định số 1179/2011/QĐ-UBND ngày 21/04/2011 UBND tỉnh Quảng Ninh quy định trình tự, thủ tục thực quyền người sử dụng đất Theo Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 có Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNM ngày 23/06/2016 Bộ Tư pháp Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc đăng ký chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; Quyết định số 3045/QĐUBND ngày 21/9/2016 Quyết định số 4665/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 UBND tỉnh Quảng Ninh quy định trình tự, thủ tục thực quyền người sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải UBND cấp huyện 73 Khả thực quy định chấp quyền sử dụng đất: Kết điều tra cho thấy, có 26/50 đối tượng điều tra đánh giá khả thực quy định chấp dễ thực (chiếm 52,00%); 22/50 số hộ điều tra đánh giá thực (chiếm 44,00%); nhiên có 4,00% số hộ điều tra đánh giá khó thực Hiện nay, quy định chấp QSD đất quy định cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu; trình thực tạo thuận lợi nhiều cho người dân quan, đơn vị thẩm quyền trình thụ lý hồ sơ Đa phần hồ sơ chấp người dân phải cung cấp thông tin liên quan nhân thân, chủ sử dụng đất, giấy tờ quyền sử dụng đất; việc kê khai thủ tục liên quan Văn phịng cơng chứng, bên nhận chấp đứng hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ nên đảm bảo thủ tục theo quy định nhanh gọn Thái độ công chức, viên chức thực tiếp nhận: 12/50 số hộ điều tra đánh giá công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có thái độ nhiệt tình (chiếm 24,00%); 31/50 số hộ điều tra đánh giá công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có thái độ mực (chiếm 62,00%); 7/50 số hộ điều tra đánh giá cơng chức viên chức có thái độ nhiệt tình (chiếm 14,00%) Khó khăn, vướng mắc hồ sơ chấp thực hiện: Sau tiếp nhận phải trả lại để hoàn thiện với lý hồ sơ kê khai nhầm; viên chức thực chấp chủ yếu có nghiệp vụ lĩnh vực quản lý đất đai phải kiêm nhiệm nội dung công việc chun mơn khác Văn phịng đăng ký QSD đất dẫn đến tải công việc, gặp khó khăn nghiệp vụ liên quan Bên cạnh đó, liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận mang tên hộ ông, hộ bà theo Luật Đất đai năm 2003 sở liệu đất đai từ cấp xã đến cấp huyện chưa xây dựng, công tác lưu trữ cịn nhiều bất cập Do đó, q trình xác minh người sử dụng đất khó khăn cho cán thụ lý hồ sơ Ngân hàng đề nghị xác minh chủ sử dụng đất hợp pháp ảnh hưởng đến thời gian thụ lý, giải hồ sơ 4.4.2.2 Đánh giá công chức, viên chức thực quyền chuyển nhượng, tặng cho chế chấp quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều Thị xã Đơng Triều có 21 đơn vị hành cấp xã, phường địa bàn quản lý rộng, dân số tập trung đông số xã phường trung tâm bám theo trục đường Quốc lộ 18A Đội ngũ cơng chức địa cấp xã, phường với tổng số 74 45 công chức; xã, phường địa bàn thị xã bố trí biên chế 02 cơng chức địa (riêng phường Mạo Khê có 05 cơng chức địa chính, xây dựng địa bàn phức tạp, dân số tập trung đông so với đơn vị hành khác); đội ngũ cơng chức chun mơn thuộc biên chế Phịng Tài ngun Môi trường thực công tác quản lý nhà nước đất đai có 04 đồng chí chun viên; thuộc Văn phòng Đăng ký QSD đất 05 đồng chí viên chức Cơ đội ngũ cơng chức, viên chức thực nhiệm vụ đào tạo chun ngành đất đai có trình độ từ Trung cấp đến cao học, đội ngũ cơng chức địa cấp xã đảm bảo số lượng công chức thực nhiệm vụ; nhiên đội ngũ công chức, viên chức Phịng Tài ngun Mơi trường, Văn phịng Đăng ký QSD đất số lượng ít, chưa đáp ứng đủ, khối lượng công việc nhiều dẫn đến tải công việc ảnh hưởng tới chất lượng công việc - Trình độ cơng chức, viên chức: Kết điều tra cho thấy, có 17,00% cơng chức, viên chức có trình độ trung cấp, cao đẳng; 73,00% có trình độ đại học; 10,00% có trình độ sau đại học chuyên ngành quản lý đất đai, địa xây dựng - Về sở vật chất nơi làm việc: 76,00% cho sở vật chất nơi làm việc đáp ứng yêu cầu; lại 24,00% cho chưa đáp ứng Trong năm gần đây, thị xã Đông Triều đạo tập trung đầu tư nhiều sở vật chất, môi trường làm việc cho cơng chức, viên chức để góp phần đạt hiệu công việc cao - Về số lượng công chức, viên chức giao nhiệm vụ thực quyền người sử dụng đất: có 67,00% ý kiến cho đủ; có 33,00% cho cịn thiếu Việc thiếu nguồn nhân lực thực cơng tác thị xã Đông Triều diễn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; với số lượng 05 việc chức thực thủ tục hành liên quan đến lĩnh vực đất đai 21 xã, phường chưa đảm bảo Trong năm trở lại đây, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều chưa bổ sung thêm biên chế để thực công việc liên quan đến lĩnh vực đất đai Cịn xã, phường số lượng cơng chức địa đáp ứng; xã phường có từ cơng chức địa - xây dựng trở lên 75 Bảng 4.10 Đánh giá công chức, viên chức thực thủ tục hành quyền ngƣời sử dụng STT 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 Nội dung đánh giá Tổng số phiếu Đơn vị cơng tác Phịng Tài ngun Mơi trường Văn phịng đăng ký quyền SDĐ Cơng chức địa cấp xã Trình độ chun môn Trung cấp, Cao đẳng Đại học Sau Đại học Đánh giá sở vật chất nơi làm việc Đáp ứng yêu cầu Chưa đáp ứng yêu cầu Số lượng cơng chức, viên chức Thừa Đủ Thiếu Trình độ chuyên môn công chức, viên chức Đáp ứng đầy đủ yêu cầu Đã đáp ứng yêu cầu mộ chế Chưa đáp ứng yêu cầu Sự hiểu biết người dân quyền người Hiểu rõ Chưa hiểu rõ Không hiểu Sự phối hợp Trung tâm hành cơng v quan liên quan đến quyền người SDĐ Tốt Chưa tốt Về trình độ chun mơn cơng chức, viên chức: Có 60,00% người điều tra cho trình độ chuyên môn đáp ứng đầy đủ yêu cầu; 33,00% cho đáp ứng yêu cầu số hạn chế; 7,00% cho chưa đáp ứng yêu cầu Sự hiểu biết người sử dụng đất quyền người sử dụng đất: Có 40,00% cơng chức, viên chức điều tra cho người sử dụng đất hiểu rõ quyền mình; 50,00% ý kiến cho người sử dụng đất chưa hiểu rõ; 76 10,00 % cho không hiểu Sự phối hợp Trung tâm hành cơng thị xã đơn vị có liên quan thực quyền người sử dụng đất: Có 87,00% ý kiến cho phối hợp tốt; 13,00% cho phối hợp chưa tốt (Bảng 4.10) 4.4.3 Đánh giá chung việc thực quyền ngƣời sử dụng đất thị xã Đông Triều 4.3.5.1 Những ưu điểm Thị xã Đông Triều giai đoạn phát triển với tốc độ cơng nghiệp hóa, đại hóa nhanh, kinh tế xã hội phát triển tất mặt Cùng với tốc độ công nghiệp hóa, đại hóa cao việc thực quyền SDĐ người dân địa bàn thị xã đạt kết khả quan, cụ thể sau: Các thủ tục hành niêm yết cách công khai trụ sở quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ để người dân tiện theo dõi (ví dụ cần chuẩn bị loại giấy tờ, số lượng muốn chuyển nhượng, tặng cho, chấp…quyền sử dụng đất) Nhận thức người dân ngày nâng cao nên đa số trường hợp hoàn thiện thủ tục nghĩa vụ tài liên quan Giá chuyển nhượng ngày nâng cao đáp ứng tốt nhu cầu mua bán đất nhà người dân, giúp cán cân cung cầu ổn định kiểm sốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thị xã Đơng Triều r êng tỉnh Quảng Ninh nói chung Tình hình đăng ký chấp Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều từ năm 2013 đến năm 2017 ngày tăng, có tác dụng quản lý việc chấp quyền sử dụng đất tốt người sử dụng đất với Ngân hàng, quan nhà nước người đứng đảm bảo phần pháp lý cho bên, nên hạn chế tranh chấp đất đai xảy người sử dụng đất khơng đăng ký khai báo Người sử dụng đất đảm bảo pháp lý quyền lợi với đất 4.3.5.2 Những mặt tồn Cơ sở liệu địa cấp xã, cấp huyện lưu trữ dạng giấy, sổ sách giấy; chưa lưu trữ khoa học, cấp xã chủ yếu gói hồ sơ để vào kho lưu trữ, phần hồ sơ phịng Tài ngun Mơi trường cấp kinh phí để lưu trữ theo quy định từ năm 2012, phần lại 77 chưa cập nhập lưu trữ định kỳ thường xuyên Đến nay, việc lập sở liệu đất đai giai đoạn đo vẽ đồ địa chính, q trình cấp đổi, đăng ký biến động - Cơ sở liệu quản lý đất đai chưa xây dựng hoàn chỉnh thống tồn thị xã dẫn đến việc tìm kiếm thơng tin đất đai người dân khó khăn khơng đầy đủ Khi phát sinh trường hợp có sai khác tài liệu hồ sơ địa với thực tế hồ sơ thực quyền người sử dụng đất phải nhiều thời gian xác minh, xử lý công chức địa cấp xã, UBND cấp xã, quan tài chính, UBND thị xã với trình tự thủ tục phức tạp Vẫn xảy tình trạng người dân phàn nàn thái độ phục vụ khơng nhiệt tình công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ: tổng số điều tra 150 phiếu liên quan đến thực 03 quyền có 04 trường hợp (chiếm 2,00%) phản ánh thái độ công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ gây phiền hà, 21 trường hợp (chiếm 14,00%) phản ánh nhiệt tình Cơ sở vật chất kỹ thuật cịn hạn chế dẫn đến việc xử lí hồ sơ cơng chức, viên chức cịn gặp nhiều khó khăn; kết điều tra cho thấy có 06 cơng chức, viên chức (chiếm 24,00%) phản ánh sở vật chất nơi làm việc chưa đáp ứng yêu cầu Đa số người dân đến thực giao dịch quyền sử dụng đất hiểu biết phần, chưa nắm toàn quy định để thực thủ tục hành Nguyên nhân chủ yếu công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật Luật Đất đai đến người dân đem lại hiệu chưa cao Khi điều tra, cơng chức, viên chức có ý kiến tồn tại, khó khăn việc thực quyền người sử dụng đất sau: Các thủ tục thực văn hướng dẫn nhiều, khó hiểu dẫn đến tình trạng cơng chức, viên chức người dân tham gia thực giao dịch QSDĐ cịn nhiều hạn chế Qua cần có nhiều lớp tập huấn để nâng cao trình độ nhận thứccho công chứ, viên chức người dân Đơn giản hóa thủ tục thực giúp việc thực QSDĐ dễ dàng 4.5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ ĐƠNG TRIỀU 4.5.1 Giải pháp sách 78 Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung số điều nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật Đất đai để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc địa phương Tập trung vào sách đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng hạn mức chuyển nhượng đất nông nghiệp theo chế thị trường, tinh thần tự nguyện, tuân thủ luật pháp; bảo đảm sử dụng hiệu đất đai, phù hợp với điều kiện đất đai vùng, địa phương; bảo đảm hài hòa lợi ích nơng dân, doanh nghiệp nhà nước Xây dựng ban hành thuế bất động sản; sách tài đất đai nhằm khuyến khích nhà đầu tư nơng nghiệp sử dụng đất có hiệu Nghiên cứu đề xuất đổi chế xác định giá đất, khung giá loại đất, quan tham mưu lập thẩm định giá đất Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai Luật có liên quan đầu tư, doanh nghiệp, đấu thầu, nhà ở, nhằm đảm bảo thống nhất, không chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thi hành thực tế, góp phần cải thiện mơi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh kinh tế Các pháp luật khác có liên quan phải bảo đảm tính thống đồng với pháp luật đất đai Thiết lập chế cộng đồng thỏa thuận chuyển nhượng cho thuê quyền sử dụng đất theo định đa số; chế trưng mua, trưng thuê quyền sử dụng đất cho mục đích công cộng Luật Ðất đai cần quy định bảo đảm chặt chẽ mặt pháp lý, cụ thể mặt chủ thể có quyền sử dụng đất Quy định xem giải pháp để loại bỏ tình trạng tiêu cực chuyển nhượng quyền sử dụng đất Quyền người sử dụng đất cịn bị ảnh hưởng chưa có quy định đầy đủ để đảm bảo thực nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ hợp đồng kinh doanh thương mại, đặc biệt việc xử lý quyền sử dụng đất Nhà nước cần rà soát loại bỏ thủ tục hành khơng cần thiết việc chuyển quyền sử dụng đất để người dân thực quyền: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất tạo điều kiện cho thị trường bất động sản hoạt động lành mạnh; cần có quy định cụ thể cấp GCN tài sản vợ, chồng thời kỳ hôn nhân, để xác định tài sản tài sản riêng hay tài sản chung vợ (chồng) thời kỳ nhân; vấn đề liên quan đến sách lĩnh vực cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo hướng nâng cao giá trị đất đai, Luật Ðất đai cần có quy định cụ thể quan hệ sử 79 dụng đất hộ gia đình nhằm khắc phục bất cập tranh chấp, mâu thuẫn quyền sử dụng đất thành viên hộ gia đình thực giao dịch quyền sử dụng đất Khi xác lập quyền sử dụng đất hộ gia đình chưa xác định rõ thành viên có chung quyền sử dụng đất khơng có đầy đủ sở pháp lý để xử lý tài sản bảo đảm, giải quyền lợi nghĩa vụ liên quan đất đai hộ gia đình 4.5.2 Giải pháp tuyên truyền Nâng cao nhận thức người dân việc thực QSD đất thông qua tuyền truyền, phổ biến phương tiện thông tin thực QSD đất Phổ biến tất thủ tục nhiều hình thức: dán tin thôn, khu, đưa lên mạng internet, niêm yết thủ tục quan đơn vị liên quan để người dân tham khảo trước thực giao dịch QSD đất Cải cách đơn giản hóa thủ tục hành để người dân hiểu tự giác thực nghĩa vụ giao dịch QSD đất Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân đội ngũ công chức, viên chức, lãnh đạo việc hướng dẫn, thụ lý, phê duyệt hồ sơ người dân đến thực QSD đất; tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ, kỹ nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức, lãnh đạo để nâng cao trách nhiệm, kỷ cương nghề nghiệp tạo lòng tin người dân thực quyền sử dụng đất, thuận tiện trình thụ lý, giải Cần tạo thuận lợi cho người dân làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạn chế thủ tục rườm rà không cần thiết Đồng thời phải tuyên truyền cho người dân biết quyền nghĩa vụ pháp luật quy định để thực cho Tiến hành niêm yết công khai thủ tục để người dân biết thực hiện, điều góp phần hạn chế tranh chấp đất đai khơng đáng có xảy 4.5.3 Giải pháp tổ chức thực Xây dựng hoàn thiện sở liệu đất đai thống từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh để qua giúp cho việc quản lý sử dụng đất đai với thơng tin cập nhật xác nhằm nắm chắc, quản chặt đất đai tốt hơn; đáp ứng yêu cầu trình thực quyền người SD đất theo chế cửa liên thông Cải tiến, nâng cao việc áp dụng công nghệ thơng tin vào chương trình 80 quản lý, tiếp nhận trả kết hồ sơ, tạo điều kiện để người sử dụng đất thực QSDĐ thuận lợi nhanh chóng Phát huy nâng cao hiệu hoạt động mơ hình Trung tâm hành cơng cấp để ngày hoàn thiện hơn, thuận lợi để thực QSDĐ nhanh chóng, thuận lợi Tiến hành đầu tư sở vật chất, máy móc trang thiết bị cần thiết, đồng từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh để đáp ứng đầy đủ hoạt động mơ hình trung tâm hành cơng đại, phục vụ nhiệm vụ chuyên môn thuận lợi, nhanh chóng Bố trí đủ số lượng chất lượng công chức, viên chức thực nhiệm vụ quản lý đất đai nói chung việc thực quyền người sử dụng đất nói riêng Bộ phận công chức, viên chức tiếp nhận trả kết cần trọng, đề cao thái độ phục vụ nhiệt tình, giải thích, hướng dẫn cụ thể, tận tình trình tự thủ tục thực quyền người sử dụng đất cho người dân đến thực Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ Bộ phận tiếp nhận trả kết giải thủ tục hành với phịng, ban chun mơn giải thủ tục hành QSDĐ Lựa chọn người vững chuyên môn, nghiệp vụ để xử lý công việc liên quan theo yêu cầu người dân đảm bảo tính xác nhanh chóng; bố trí cơng việc phù hợp với chuyên môn lực người đảm bảo người, việc nhằm tạo điều kiện cho công chức, viên chức phát huy tốt khả Đối với việc thực đăng ký chấp QSD đất phải bố trí riêng viên chức nghiệp vụ quản lý đất đai thực nội dung phải đào tạo thêm chứng giao dịch bảo đảm để thực Thành lập Tổ cơng tác, Đồn cơng tác UBND thị xã để giám sát, kiểm tra việc thực thủ tục hành quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực cách hiệu Triển khai tuyền truyền, thông tin lưu động đến thôn khu để người dân nắm rõ hiểu quy định pháp luật đất đai, quyền người sử dụng đất 81 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Thị xã Đông Triều có vị trí địa lý thuận lợi để giao lưu phát triển kinh tế, xã hội theo hướng công nghiệp hố đại hố Tổng diện tích tự nhiên thị xã 39.658,35 đáp ứng nhu cầu quỹ đất để sử dụng vào mục đích đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,2%/năm cho thấy Đông Triều bước phát triển kinh tế, xã hội; tạo mặt cho thị xã để phấn đấu trở thành thành phố trước năm 2025 Công tác quản lý đất đai thị xã Đông Triều giai đoạn 2013 - 2017 thực tốt theo sách pháp luật đất đai Việc hoạch định địa giới hành theo Chỉ thị 364/HĐBT ngày 06/11/1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay Thủ tướng Chính phủ) triển khai thực toàn địa bàn thị xã Việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa thực theo quy định pháp luật với 6.478 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho loại đất; công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai, xử lý vi phạm đất đai thực thường xuyên (các sai phạm bị phát sớm xử lý kịp thời); công tác quản lý tài đất đai thực theo quy định Trong giai đoạn 2013 - 2017, tổng số trường hợp thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều 29.887, quyền chấp có số lượng giao dịch lớn với 19.540 trường hợp (chiếm 65,38%); tiếp đến hoạt động chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất, với số giao dịch 6.251 giao dịch (chiếm 20,92%) 3.094 giao dịch (chiếm 10,35%); quyền lại thực với số lượng nhỏ, quyền thừa kế có 966 giao dịch (chiếm 3,23%) quyền góp vốn có 36 giao dịch (chiếm 0,12%) Kết nghiên cứu việc thực quyền chuyển nhượng, tặng cho chấp quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều giai đoạn 2013 2017 cho thấy số lượng giao dịch có xu hướng tăng lên Trong đó, quyền chuyển nhượng tăng từ 1.163 trường hợp năm 2013 lên 1.543 trường hợp năm 2017 (tăng 24,63%); quyền tặng cho tăng từ 316 lên 969 trường hợp (tăng 67,39%); quyền chấp tăng từ 3.650 lên 4.676 trường hợp (tăng 21,94%) Kể từ 82 Trung tâm Hành cơng thị xã thành lập năm 2014 thủ tục hành liên quan đến QSD đất người dân thực theo chế "một cửa" tạo thuận lợi cho người dân thực quyền người sử dụng đất, khắc phục tồn tại, yếu Kết điều tra 150 hộ gia đình, cá nhân thực QSDĐ cho thấy, 70% số người điều tra đánh giá trình tự, thủ tục thực quyền đơn giản Điều chứng tỏ công tác quản lý nhà nước đất đai, việc thực thủ tục hành địa bàn thị xã Đơng Triều ngày chặt chẽ tạo niềm tin cho người sử dụng đất Để hoàn thiện việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn thị xã Đơng Triều, cần thực đồng nhóm giải pháp sau: giải pháp sách, giải pháp tuyên truyền giải pháp tổ chức thực 5.2 KIẾN NGHỊ Nội dung nghiên cứu đề tài giới hạn phạm vi thị xã Đông Triều, với đối tượng cụ thể việc đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất tập trung chủ yếu quyền: chuyển nhượng, tặng cho, chấp Do đó, đề xuất cịn có hạn chế định Để đánh giá cách hệ thống toàn diện thực trạng chuyển QSDĐ, đồng thời để có giải pháp đồng cho vấn đề này, thiết nghĩ cần tiếp tục nghiên cứu mở rộng quyền người sử dụng đất 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt: Ban chấp hành Đảng thị xã Đông Triều khóa XXIII (2015) Báo cáo trị Đại hội đại biểu Đảng thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường (2005) Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2007) Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng bàn đồ trạng sử dụng đất Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường (2011) Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 hướng dẫn việc đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2012a) Kinh nghiệm nước quản lý pháp luật đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2012b) Báo cáo kết thực Luật Đất đai 2003 Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trang sử dụng đất Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường (2016) Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/06/2016 hướng dẫn việc đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 10.C.Mác Ph.Ăngghen, Toàn tập, Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994 11 Chính phủ (2004) Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật Đất đai 12.Chính phủ (2014) Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai 13.Daosavanh Kheuamyxay (2016) Thị trường quyền sử dụng đất Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Luận án tiến sỹ chuyên ngành kinh tế trị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 84 14.Đinh Dũng Sỹ (2003) Bảo vệ quyền sở hữu toàn dân đất đai quyền sử dụng đất người sử dụng đất: thực trạng kiến nghị; Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (10/2003), tr 55 - 64 15 Hồ Anh Hải (2014) Câu chuyện nhà đất Hoa Kỳ, truy cập ngày 20/12/2017 http://www.hoaky.org/cau-chuyen-nha-dat-o-hoa-ky.htm 16.Nguyễn Đình Bồng (2006) Một số vấn đề thị trường quyền sử dụng đất nước ta giai đoạn nay, Hội thảo Khoa học thị trường bất động sản: thực trạng, nguyên nhân giải pháp, tháng 3/2006, Hà Nội 17.Nguyễn Đình Bồng, Trần Minh Hà, Nguyễn Thị Thu Hồng (2014) Mơ hình quản lý đất đai đại số nước kinh nghiệm cho Việt Nam, nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 18.Nguyễn Hải An (2012) Pháp luật tặng cho quyền sử dụng đất Việt Nam Nxb Chính trị quốc gia, tr 301 19.Nguyễn Kim Sơn (2000) Tổng hợp sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới Báo cáo khoa học chuyên đề 1, Tổng cục địa 20.Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Đình Bồng (2005) Giáo trình thị trường bất động sản; Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21.Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1980) Hiến pháp Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 22.Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) Hiến pháp Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 23.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1987) Luật Đất đai Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 24.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1993) Luật Đất đai Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 25.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1998) Luật Đất đai Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 26.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003) Luật Đất đai Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 27.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005) Bộ Luật dân năm 2005 Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 85 28.Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Hiến pháp Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 29.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Luật Đất đai Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 30.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2015) Bộ Luật dân năm 2015 Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 31.Phòng Kinh tế thị xã Đông Triều (2016) Báo cáo tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều giai đoạn 2012 - 2016 32.Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh (2015) Báo cáo kết điều tra Viện điều tra quy hoạch rừng hệ thực vật hệ động vật tỉnh Quảng Ninh 33.Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh (2010) Báo cáo đề án tổng hợp tài liệu địa chất, khoáng sản quy hoạch hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 34.Trần Tú Cường, Trần Quang Lâm, Nguyễn Thị Túy, Đoàn Xuân Thủy, Ngô Tuấn Nghĩa, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Thị Lý, Lưu Đức Dũng, Trần Thị Minh Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Sỹ Linh Đinh Thu Trang (2012) Nghiên cứu sở lý luận quy định quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai số quốc gia giới, rút kinh nghiệm cho Việt Nam; Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ 35 UBND tỉnh Quảng Ninh (2005) Báo cáo thuyết minh, đồ thổ nhưỡng, nơng hóa 36.UBND thị xã Đông Triều (2015) Báo cáo kết thống kê, kiểm kê đất đai 37.UBND thị xã Đông Triều (2016) Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2017 II Tài liệu Tiếng Anh: Jane P Malor, A James (1998) Business law and the legal regulatory environment, Irwin mac graw-hill Robert Mahoney, Peter Dale, Robin McLaren (2007) Land Markets - Why are They Required and How Will They Develop? International Federation of Surveyors, pp 1-11 86 ... tục thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều Điều kiện thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều Kết thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều 3.4.4 Đánh giá việc thực số quyền. .. số quyền ngƣời sử dụng đất thị xã Đông Triều - Kết thực số quyền người sử dụng đất - Đánh giá việc thực số quyền người sử dụng đất Đánh giá chung việc thực số quyền người sử dụng đất 3.4.5 Đề xuất... tục thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều 51 iv 4.3.2 Điều kiện thực quyền người sử dụng đất 53 4.3.3 Kết thực quyền người sử dụng đất thị xã Đông Triều giai đoạn 2013 - 2017 4.4 Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện quyền của người sử dụng đất tại thị xã đông triều, tỉnh quảng ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện quyền của người sử dụng đất tại thị xã đông triều, tỉnh quảng ninh