0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá mô hình sản xuất khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu tại huyện gia lâm, thành phố hà nội

145 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ THỊ TUYẾT NHUNG ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH SẢN XUẤT KHOAI TÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM ĐẤT TỐI THIỂU TẠI HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Dương Nga NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lê Thị Tuyết Nhung i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Thị Dương Nga tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ mơn Phân tích Định lượng – Khoa Kinh tế PTNT - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tiếp đến, xin chân thành cảm ơn phịng; ban chức Trạm Khuyến nơng huyện Gia Lâm; tổ chức đoàn thể xã hội, Hợp tác xã DVNN toàn thể hộ dân xã Kim Sơn, xã Lệ Chi, xã Đình Xuyên huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cuối tơi xin cảm ơn tới gia đình, bạn bè – người ln động viên khích lệ giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Do thời gian kiến thức có hạn, đề tài không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo tồn thể bạn đọc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lê Thị Tuyết Nhung ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng vi Danh mục đồ thị, hình, hộp viii Trích yếu luận văn ix Thesis Abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm lý luận 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật sản xuất khoai tây 2.1.3 Giới thiệu mơ hình sản xuất khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu 12 2.1.4 Nội dung đánh giá mơ hình sản xuất khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu 16 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng mơ hình 19 2.2 Cơ sở thực tiễn 19 2.2.1 Phát triển sản xuất khoai tây giới 21 2.2.2 Tình hình phát triển sản xuất khoai tây Việt Nam 23 2.2.3 Tình hình áp dụng kỹ thuật sản xuất khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu Việt Nam 23 Phần Phương pháp nghiên cứu 24 iii 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 34 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 38 3.2 Phương pháp nghiên cứu 44 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 44 3.2.2 Phương pháp thu thập tài liệu 45 3.2.3 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu, thơng tin 47 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 49 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 52 4.1 Thực trạng triển khai mơ hình sản xuất khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu huyện Gia Lâm 52 4.1.1 Đánh giá chung tình hình sản xuất trồng vụ đơng huyện Gia Lâm 52 4.1.2 Diện tích, suất, sản lượng khoai tây 52 4.1.3 Tình hình áp dụng tiến kỹ thuật sản xuất khoai tây huyện Gia Lâm 4.2 Đánh giá mơ hình sản xuất khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu điểm nghiên cứu 4.2.1 55 58 Thông tin chung hộ tham gia mơ hình sản xuất khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu 58 4.2.2 Tính phù hợp mơ hình 60 4.2.3 Tính hiệu mơ hình 71 4.2.4 Tính bền vững mơ hình 77 4.2.5 Tính lan tỏa mơ hình 80 4.3 Đánh giá khả mở rộng áp dụng mơ hình sản xuất khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu huyện Gia Lâm 83 4.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng mơ hình 83 4.3.2 Tiềm mở rộng mô hình sản xuất khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu 4.3.3 Phân tích SWOT trồng khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu 4.4 87 91 Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nhân rộng mơ hình tồn huyện thời gian tới 92 4.4.1 Xây dựng quy hoạch vùng sản xuất tập trung 93 4.4.2 Tăng cường tuyên truyền nâng cao hiểu biết người dân 93 iv 4.4.3 Tăng cường công tác khuyến nông 94 4.4.4 Duy trì thực sách hỗ trợ mơ hình 95 4.4.5 Đầu tư sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất 95 Phần Kết luận kiến nghị 97 5.1 Kết luận 97 5.2 Kiến nghị 98 Tài liệu tham khảo 99 Phụ lục 103 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV :Bảo vệ thực vật CN–XD :Công nghiệp-Xây dựng GTSX :Giá trị sản xuất GTSXBQ :Giá trị sản xuất bình quân HTX DVNN :Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp HQKT :Hiệu kinh tế LĐTT :Làm đất tối thiểu MH :Mơ hình NK :Nhân NLN-TS :Nông lâm nghiệp-thủy sản NN :Nông nghiệp NN-TS :Nông nghiệp - Thủy sản SX :Sản xuất TM :Thương mại TTCN-XDCB :Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng TTKN :Trung tâm khuyến nông UBND :Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Năng suất protein lượng số Bảng 2.2 Sử dụng phân bón quy trình trồng khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu 14 Bảng 3.1 Tình hình đất đai huyện Gia Lâm giai đoạn 2013 – 2015 37 Bảng 3.2 Giá trị sản xuất - kinh doanh huyện Gia Lâm giai đoạn 2013 – 2015 40 Bảng 3.3 Tình hình lao động huyện Gia Lâm giai đoạn 2013 – 2015 41 Bảng 3.4 Thu thập tài liệu thứ cấp 45 Bảng 3.5 Dung lượng mẫu điều tra hộ sản xuất khoai tây 46 Bảng 3.6 Tình hình phân bổ mẫu vấn 46 Bảng 4.1 Tổng hợp diện tích khoai tây số trồng vụ đơng giai đoạn 2012-2015 52 Bảng 4.2 Diện tích khoai tây huyện Gia Lâm giai đoạn 2012-2015 53 Bảng 4.3 Năng suất khoai tây huyện Gia Lâm giai đoạn 2012-2015 54 Bảng 4.4 Sản lượng khoai tây huyện Gia Lâm giai đoạn 2012-2015 55 Bảng 4.5 Tình hình triển khai mơ hình trồng khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu 57 Bảng 4.6 Thông tin chung hộ tham gia mơ hình 59 Bảng 4.7 Đánh giá hộ điều tra tập huấn kỹ thuật sản xuất khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu 63 Bảng 4.8 Năng suất, giá bán khoai tây bình quân hộ điều tra vụ đơng 2015 (tính cho 1ha) 71 Bảng 4.9 Đầu tư vật chất cho sản xuất khoai tây theo hai phương pháp 72 Bảng 4.10 Chi phí bình quân trồng khoai tây hộ điều tra 73 Bảng 4.11 Kết hiệu sản xuất khoai tây PP LĐTT hộ nông dân 74 Bảng 4.12 Diện tích trồng khoai tây theo phương pháp LĐTT huyện Gia Lâm giai đoạn 2011 - 2015 78 Bảng 4.13 Đánh giá tính lan tỏa mơ hình sản xuất khoai tây PP LĐTT hộ tham gia mơ hình 81 Bảng 4.14 Đánh giá nhu cầu tham gia mơ hình sản xuất khoai tây PP LĐTT hộ chưa tham gia mơ hình 82 vii Bảng 4.15 Đánh giá ảnh hưởng yếu tố kỹ thuật 83 Bảng 4.16 Đánh giá ảnh hưởng yếu tố kinh tế 84 Bảng 4.17 Đánh giá hộ ảnh hưởng yếu tố thuộc hộ sản xuất 85 Bảng 4.18 Đánh giá hộ ảnh hưởng yếu tố xã hội 87 Bảng 4.19 Điều kiện mở rộng mơ hình địa bàn huyện Gia Lâm 90 Bảng 4.20 Tiềm mở rộng mơ hình địa bàn huyện Gia Lâm 91 Bảng 4.21 Phân tích SWOT trồng khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu 92 viii DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH, HỘP Tên đồ thị Đồ thị 4.1 Nguồn tiếp cận thơng tin quy trình sản xuất khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu 60 Đồ thị 4.2 Lý tham gia mơ hình hộ điều tra 62 Đồ thị 4.3 Ưu điểm mơ hình sản xuất khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu 64 Đồ thị 4.4 Nhược điểm mơ hình sản xuất khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu 65 Đồ thị 4.5 Đánh giá tính phù hợp mơ hình trồng khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu 66 Đồ thị 4.6 Đánh giá phù hợp mặt kỹ thuật mơ hình 68 Đồ thị 4.7 Đánh giá tính phù hợp mặt kinh tế mơ hình 70 Đồ thị 4.8 Hình thức tiêu thụ sản phẩm hộ 70 Đồ thị 4.9 Đánh giá người sản xuất hiệu môi trường phương pháp LĐTT 76 Đồ thị 4.10 Quyết định hộ khả tiếp tục sản xuất khoai tây theo phương pháp LĐTT 78 Đồ thị 4.11 Quyết định thay đổi diện tích sản xuất hộ khơng có hỗ trợ kinh phí 79 Tên hình Hình 3.1 Bản đồ hành huyện Gia Lâm 34 Hình 4.1 Kỹ thuật làm đất trồng khoai tây truyền thống (hình trái) trồng theo phương pháp làm đất tối thiểu (hình phải) 68 Hình 4.2 Thu hoạch khoai từ phương pháp làm đất cũ (bên trái) tốn nhiều sức lao động so với phương pháp làm đất tối thiểu (bên phải) 69 Tên hộp Hộp Hiệu từ sử dụng chân đất hai lúa 66 Hộp Mơ hình triển khai phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương 67 Hộp Chi phí sản xuất giảm lợi mơ hình 74 Hộp Đầu sản phẩm quan trọng 79 Hộp Mơ hình triển khai tốt 82 ix 28 Khi mơ hình triển khai, hộ có hưởng ứng ủng hộ khơng? Có [ ] Khơng [ ] Vì sao? 29 Có khó khăn triển khai mơ hình khơng? 30 Ưu, Nhược điểm mơ hình sản xuất khoai tây PP LĐTT? (Đánh dấu x vào ô phù hợp) Chỉ tiêu Ưu điểm Có thể trồng khoai tây nhiều chân đất Giảm thiểu công lao động Tiết kiệm chi phí đầu tư Ít sâu bệnh, cỏ dại Năng suất cao Mẫu mã sản phẩm đẹp, củ to Thu nhập cao Giảm ô nhiễm môi trường Nhược điểm Yêu cầu kỹ thuật cao Chi phí giống cao E2 Đánh giá tính hiệu 31 Giá bán sản phẩm sản xuất theo phương pháp so sản phẩm sản xuất theo phương pháp trồng khoai tây cũ Cao [ ] Giữ nguyên [ ] Thấp [ ] 107 32 So với phương pháp trồng khoai tây cũ, chi phí sản xuất theo mơ hình có giảm khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có do: - Giảm chi phí lao động + Khâu cày bừa + Băm nhỏ đất + Vun tạo luống + Khác (ghi cụ thể) + - Tiết kiệm nước tưới, phân bón [ - Tiết kiệm giống ] [ ] - Giảm từ chi phí khác (ghi rõ) 33 Mơ hình áp dụng với nhiều giống khoai tây khác khơng? Có [ ] Không [ ] Cụ thể: Tên giống 34 Mơ hình áp dụng với chân đất để tận dụng tốt thời vụ? Đất cát pha [ ] Đất thịt nhẹ [ ] Đất khác ghi rõ 35 Theo ông/bà, thu hoạch khoai tây dàng so với trồng theo phương pháp cũ? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, sao? 36 Chất lượng mẫu mã sản phẩm so với trồng theo phương pháp cũ? Tốt hơn, đẹp hơn, sáng bóng [ Xấu [ ] Vẫn [ ] 108 ] 37 Mơ hình sản xuất theo PP LĐTT có thực liên kết nhà ( Nhà nước, nhà nông, doanh nghiệp nhà khoa học) ? Có [ ] Khơng [ ] Ơng bà cho biết rõ 38 Tác động mơ hình tới mơi trường (Đánh dấu x vào thích hợp) Chỉ tiêu Giảm thải khí đốt vào khơng khí Giảm thải khói bụi Bổ sung dinh dưỡng, cải tạo đất Chống xói mịn, rửa trơi Hạn chế cỏ dại phát triển Phòng trừ sâu bệnh hại Hạn chế sử dụng thuốc BVTV Tiết kiệm nước tưới Hạn chế xả thải vào nguồn nước Bảo vệ sức khỏe người sản xuất Bảo vệ sức khỏe cộng đồng 39 Ngoài lợi ích trên, ơng bà cho biết lợi ích khác sản xuất khoai tây PP LĐTT mang lại cho địa phương? 109 E3 Đánh giá tính bền vững 40 Quyết định sản xuất hộ (Đánh dấu x vào thích hợp) Chỉ tiêu Hộ tiếp tục sản xuất khoai tây theo phương pháp LĐTT giảm hỗ trợ kinh phí Hộ tiếp tục sản xuất khoai tây theo phương pháp LĐTT hỗ trợ kinh phí Hộ tiếp tục sản xuất khoai tây theo phương pháp LĐTT khơng có hỗ trợ kỹ thuật 41 Quyết định sản xuất khơng hỗ trợ kinh phí [ ] Mở rộng quy mô [ ] Giữ nguyên quy mô [ ] Thu hẹp quy mô 42 Nếu mở rộng quy mô sản xuất theo hộ việc tiêu thụ sản phẩm có gặp khó khăn khơng (về giá thành, thị trường )? E4 Đánh giá tính lan tỏa (đánh dấu x vào thích hợp) Chỉ tiêu 43 Mơ hình có khả nhân rộng khơng 44 Mơ hình có hộ ngồi tham quan, học hỏi 45 tham gia mơ hình Hộ có chia sẻ kiến thức với hộ không 46 Các hộ không tham gia mơ hình có tự áp dụng vào sản xuất 110 E Các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng MƠ HÌNH (đánh dấu x vào thích hợp) Chỉ tiêu 47 Yếu tố kỹ thuật 48 Yếu tố kinh tế 49 Yếu tố thuộc hộ sản xuất 50 Yếu tố xã hội E Các đề nghị ông/bà nhằm sản xuất khoai tây PP LĐTT hiệu 51 Đề nghị chế, sách hỗ trợ liên quan đến chi phí, kỹ thuật, bảo quản, tiêu thụ, Xin cảm ơn Bác dành thời gian! 111 PHIẾU BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT KHOAI TÂY THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG Mục đích: Nhằm tìm hiểu thực trạng sản xuất khoai tây đánh giá mơ hình sản xuất khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu (PP LĐTT) Người điều tra Huyện: Gia Lâm A Một số thông tin chung Họ tên chủ hộ Tuổi chủ hộ Số năm kinh nghiệm trồng khoai tây: Số nhân hộ Số lao động Tổng diện tích đất nơng nghiệp giao hộ sào? B Tình hình sản xuất khoai tây Diện tích khoai tây mà hộ sản xuất theo phương pháp truyền thống năm 2014? sào Ưu, Nhược điểm mơ hình sản xuất khoai tây PP truyền thống? (Về kỹ thuật, kinh tế…) Ưu điểm: 112 Nhược điểm Ông/bà có nghe thấy quy trình sản xuất khoai tây PP LĐTT khơng? Có [ ] Khơng [ ] 10 Nếu có, ơng/bà nghe từ nguồn nào? Cán khuyến nông Hợp tác xã nông nghiệp Hàng xóm, người thân Ti vi, đài báo, sách Khác 11 Ơng/bà có tham gia tập huấn sản xuất khoai tây PP LĐTT khơng? Có [ ] Khơng [ ] 12 Nếu có hộ tham gia nội dung cụ thể nào? Tập huấn quy trình kỹ thuật Tham quan mơ hình Tập huấn, đào tạo cho nơng dân ngồi mơ hình Khác 13 Theo ông/bà, chất lượng tập huấn nào? Tốt [ ] Bình thường [ ] Kém [ ] 14 Hộ có áp dụng kỹ thuật sau tập huấn vào sản xuất khơng? Có [ ] Khơng [ ] Lý sao? 113 C Chi phí kết sản xuất khoai tây vụ đông năm 2014 15 Diện tích suất Giống khoai tây Tổng DT áp dụng PP truyền thống (sào) Năng suất (tạ/ sào) Sản lượng (tạ) 16 Hạch tốn chi tiết tổng chi phí sản xuất Bảng Chi phí tiền mặt cho vật liệu, đầu vào, dịch vụ Diễn giải nội dung TT Tổng chi Giống khoai Đạm Ure Lân supe Kali clorua Thuốc BVTV Phân chuồng hoai mục Công thu gom rơm rạ Làm đất, trồng Vun, chăm sóc, tưới phân 10 Công thu hoạch 11 Thuê phun thuốc 12 Các chi phí khác 17 Kết sản xuất (phần thu từ sản phẩm) Diễn giải nội dung TT D Tiêu thụ sản phẩm 18 Sản phẩm sau thu hoạch tiêu thụ qua đơn vị nào? Hợp tác xã tiêu thụ giúp Công ty/ Doanh nghiệp thu mua Thương lái thu gom Tự tiêu thụ chợ Khác ………… 19 Việc tiêu thụ sản phẩm thực theo hình thức nào? Ký hợp đồng văn Thỏa thuận miệng Hình thức khác 20 Ơng/bà nêu khó khăn tiêu thụ sản phẩm? 115 E Đánh giá khách quan hộ mô hình sán xuất khoai tây PP LĐTT E1 Tính phù hợp mơ hình 21 Mơ hình sản xuất khoai tây phương pháp LĐTT có phù hợp với đặc điểm tự nhiên (đất đai, nguồn nước ) khu vực sản xuất hộ khơng? ] Có [ Khơng [ ] Khơng biết [ ] Vì sao? 22 Công thức luân canh trồng/năm hộ là: ……………………………………….(Ví dụ: Lúa - lúa – màu) Mơ hình có phù hợp với cấu mùa vụ (công thức luân canh) gia đình Có [ khơng? ] Khơng [ ] Khơng biết [ ] Vì sao? 23 Đánh giá mức độ phù hợp yêu cầu kỹ thuật sản xuất khoai tây phương pháp truyền thống LĐTT với lực hộ? Không phù hợp kỹ thuật khó áp dụng [ Tương đối phù hợp với trình độ hộ [ Rất phù hợp dễ áp dụng Khơng biết [ [ ] ] ] ] 24 Khả chủ động tiếp cận đầu vào theo yêu cầu kỹ thuật PP LĐTT (như giống khoai, phân bón, thuốc BVTV…) hộ? - Về giống khoai: - Về phân bón: - Về thuốc BVTV: - Về đầu vào khác: 25 Sự phù hợp chi phí cho việc áp dụng phương pháp sản xuất so với khả hộ Có [ ] Khơng [ ] Khơng biết [ ] Vì sao? 26 Khi mơ hình triển khai, hộ có hưởng ứng ủng hộ khơng? Có [ ] Khơng [ ] 116 Vì sao? E2 Đánh giá tính lan tỏa 27 Hộ có muốn tham quan, học hỏi mơ hình trồng khoai tây PP LĐTT khơng? Có [ ] Khơng [ ] 28 Hộ có sẵn sàng áp dụng mơ hình khơng? - Trong trường hợp có hỗ trợ chi phí sản xuất: Có [ ] Khơng [ ] Vì sao? - Không có hỗ trợ chi phí sản xuất: Có [ ] Khơng [ ] Vì sao? 29 Đề nghị chế, sách hỗ trợ để hộ tham gia mơ hình (liên quan đến chi phí, kỹ thuật, bảo quản, tiêu thụ, ) Xin cảm ơn Bác dành thời gian! 117 ... kỹ thuật sản xuất khoai tây 2.1.3 Giới thiệu mơ hình sản xuất khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu 12 2.1.4 Nội dung đánh giá mơ hình sản xuất khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu ... Nhược điểm mơ hình sản xuất khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu 65 Đồ thị 4.5 Đánh giá tính phù hợp mơ hình trồng khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu 66 Đồ thị 4.6 Đánh giá phù hợp... tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Đánh giá mơ hình sản xuất khoai tây phương pháp làm đất tối thiểu huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá mô hình sản xuất khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu tại huyện gia lâm, thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá mô hình sản xuất khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu tại huyện gia lâm, thành phố hà nội