0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố yên bái, tỉnh yên bái

169 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ ĐỨC MINH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI Ngành: i Mã số: 8850103 Người hướ g dẫ kho học: PGS.TS Đỗ Thị Tám NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố luận văn khác Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Đức Minh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ, ý kiến đóng góp, bảo quý báu thầy cô giáo môn Quy hoạch đất đai, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Để có kết nghiên cứu này, cố gắng nỗ lực thân, tơi cịn nhận hướng dẫn chu đáo, tận tình PGS.TS Đỗ Thị Tám, người hướng dẫn trực tiếp suốt thời gian nghiên cứu đề tài viết luận văn Tôi nhận giúp đỡ, tạo điều kiện UBND thành phố Yên Bái, phòng ban nhân dân thành phố, anh chị em bạn bè đồng nghiệp, động viên, tạo điều kiện gia đình người thân Với lịng chân thành, tơi xin cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Đức Minh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Đặt vấn đề .1 1.1 Tính cấp thıết đề tàı .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý luận quy hoạch sử dụng đất 2.1.1 Khái niệm quy hoạch sử dụng đất 2.1.2 Khái niệm phân loại quy hoạch sử dụng đất 2.1.3 Nhiệm vụ, nội dung đặc điểm quy hoạch sử dụng đất 14 2.1.4 Nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất 17 2.1.5 Mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất với loại hình quy hoạch khác 18 2.1.6 Cơ sở pháp lý quy hoạch sử dụng đất 20 2.2 Cơ sở lý luận đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất 20 2.2.1 Khái niệm tiêu chí đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất 20 2.2.2 Phân loại tính khả thi quy hoạch sử dụng đất 20 2.2.3 Bản chất phân loại hiệu quy hoạch sử dụng đất 23 iii 2.3 Tình hình quy hoạch sử dụng đất ngồi nước 24 2.3.1 Tình hình quy hoạch thực quy hoạch sử dụng đất giới 24 2.3.2 Tình hình quy hoạch thực quy hoạch sử dụng đất việt nam 30 Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 34 3.1 Nộı dung nghıên cứu 34 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố yên bái 34 3.1.2 Tình hình quản lý sử dụng đất thành phố yên bái .34 3.1.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất thành phố yên bái (thực đến năm 2017) 34 3.1.4 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu thực phương án quy hoạch sử dụng đất địa bàn thành phố yên bái 35 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 35 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu .36 Phần Kết thảo luận 37 4.1 Đặc đıểm đıều kıện tự nhıên, kınh tế xã hộı thành phố Yên Báı 37 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội thành phố yên bái 43 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố yên bái 52 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất thành phố yên bái .54 4.2.1 Hiện trạng biến động đất đai thành phố yên bái 54 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai thành phố yên bái 59 4.3 Đánh giá tình hình thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 .64 4.3.1 Phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố yên bái đến năm 2020 64 4.3.2 Kết thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất duyệt 66 4.3.3 Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 năm 2017 72 4.3.4 Đánh giá việc thực cơng trình, dự án so với kế hoạch sử dụng đất sử dụng đất đến năm 2017 83 4.3.5 Đánh giá chung 84 4.4 Đề xuất số giáp nâng cao hiệu thực phương án quy hoạch sử dụng đất địa bàn thành phố yên bái .86 iv 4.4.1 Nâng cao chất lượng phương án quy hoạch sử dụng đất 87 4.4.2 Đánh giá khả thực cơng trình, dự án .88 4.4.3 Huy động nguồn vốn 89 4.4.4 Về quản lý quy hoạch truyền thông tin, truyền thông 89 Phần Kết luận kiến nghị 91 5.1 Kết luận 91 5.2 Kiến nghị 92 Tài liệu tham khảo 93 Danh mục phụ lục 95 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BQ Bình quân BTNMT Bộ Tài ngun mơi trường CHXHCNVN Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HĐND Hội đồng nhân dân KS Khoáng sản KTXH Kinh tế xã hội MTQH Mục tiêu quy hoạch NLN-TS Nông lâm nghiệp thủy sản NTND Nghĩa trang nghĩa địa QCVN Quy chuẩn Việt Nam QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất SX Sản xuất TCSN Tổ chức nghiệp TSCQ Trụ sở quan TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân VLXD Vật liệu xây dựng XD Xây dựng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng Bảng 4.2 Biến động đất đai th Bảng 4.3 Phương án quy hoạc 2020 Bảng 4.4 Kết thực c thành phố Yên Bái Bảng 4.5 Kết thực c thành phố Yên Bái t Bảng 4.6 Kết thực c Yên Bái đến năm 20 Bảng 4.7 Kết thực c quy hoạch Bảng 4.8 Kết thực đ theo quy hoạch đượ Bảng 4.9 Kết thực c phố Yên Bái Bảng 4.10 Kết thực tiêu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2016 thành phố Yên Bái t Bảng 4.11 Kết thực tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp thành phố Yên Bái đến năm 20 Bảng 4.12 Kết thực chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2016 theo kế hoạch duyệt th Bảng 4.13 Kết thực tiêu sử dụng đất đến năm 2017 thành phố Yên Bái Bảng 4.14 Kết thực tiêu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2017 thành phố Yên Bái t Bảng 4.15 Kết thực tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp thành phố Yên Bái đến năm 20 Bảng 4.16 Kết thực chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2017 theo kế hoạch duyệt th vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Diện tích, cấu sử dụng đất nước năm 2010 31 Hình 2.2 Diện tích, cấu sử dụng đất nước năm 2020 33 Hình 4.1 Kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 thành phố Yên Bái 66 Hình 4.2 Kết thực tiêu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2015 thành phố Yên Bái 67 Hình 4.3 Kết thực tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2015 thành phố Yên Bái 70 Hình 4.4 Kết thực tiêu sử dụng đất đến năm 2016 thành phố Yên Bái 73 Hình 4.5 Kết thực tiêu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2016 thành phố Yên Bái 74 Hình 4.6 Kết thực tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2016 thành phố Yên Bái 76 Hình 4.7 Kết thực tiêu sử dụng đất đến năm 2017 thành phố Yên Bái Hình 4.8 Kết thực tiêu sử dụng đất nông nghiệp đến 79 năm 2017 thành phố Yên Bái 80 Hình 4.9 Kết thực tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2017 thành phố Yên Bái viii 82 TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vũ Đức Minh Tên luận văn: “Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức thực quy hoạch sử dụng đất địa bàn thành phố Yên Bái Nội dung nghiên cứu - Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thành phố Yên Bái - Tình hình quản lý, sử dụng đất thành phố Yên Bái Đánh giá kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Yên Bái Đề xuất số giải pháp thực quy hoạch sử dụng đất địa bàn thành phố Yên Bái Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, thu thập số liệu tài liệu thứ cấp - Phương pháp điều tra, thu thập số liệu tài liệu sơ cấp - Phương pháp xử lý số liệu - Phương pháp minh họa đồ - Phương pháp so sánh, đánh giá Kết kết luận Thành phố Yên Bái trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội, trị, an ninh quốc phịng tỉnh Có vị trí mối quan hệ với hành lang kinh tế xuyên Á (Vân Nam - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phịng) thơng qua hệ thống giao thông đường cao tốc Nội Bài - Lào cai; đường sắt, đường thủy cấp quốc gia Trong thời gian qua, kinh tế xã hội thành phố có bước phát triển mạnh mẽ trì ổn định Công tác quản lý đất đai thành phố thực tương đối tốt Tổng ix STT Hạng mục Chỉnh trang đô thị ( Khu đất Trung tâm quy hoạch thiết k 77 nông nghiệp phát triển nông thôn 78 Chỉnh trang đô thị ( Khu đất Chi Cục thú y tỉnh) 79 Chỉnh trang khu dân cư nông thôn Lương Thịnh Chỉnh trang đô thị (quỹ đất Cty cổ phần Thành Công 80 cũ) 81 Chỉnh trang đô thị 82 Chỉnh trang đô thị 83 Chỉnh trang đô thị 84 Nhà Văn hóa Nguyễn Đức Cảnh B Các cơng trình khơng thực kế hoạch B1 Các cơng trình chuyển sang kế hoạch năm 2017 Khu công nghiệp Âu Lâu Khu cơng nghiệp phía Nam Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 37, đoạn Km280-Km340, tỉnh Yên Bái Dự án đầu tư xây dựng cầu Bách Lẫm kết nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) Đường 32C (bổ sung) Đường Cầu Tuần Quán (bổ sung) Nhà Văn Hóa đa phường Yên Thịnh 10 Nâng cấp mở rộng trung tâm văn hóa thể thao Xây dựng Nhà hát nghệ thuật khu vực Tây Bắc 113 STT Hạng mục 11 Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao Khu công nghiệ 12 Trạm y tế phường Nguyễn Phúc 13 Mở rộng trường mầm non Họa Mi 14 Trường mầm non Hoa Lan 15 Xây dựng khu dân cư nông thôn 16 Xây dựng khu dân cư nông thôn Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn (mở rộng khu 17 5, điểm 5a, 5b) Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn (mở rộng khu 18 7, điểm 8a, 8b) Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thương mạ 19 dịch vụ (bổ sung khu số 2) Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thương mạ 20 dịch vụ (bổ sung khu số 5) 21 Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thương mạ dịch vụ (bổ sung khu số 5); Xây dựng khu dân cư nông th mới, khu đô thị hai đầu cầu Bách Lẫm 22 Nhu cầu chuyển mục đích dân nhằm chỉnh trang kh thị thu ngân sách chuyển đổi cấu nội đất nông nghiệp 23 Nhu cầu chuyển mục đích dân nhằm chỉnh trang kh dân cư nông thôn thu ngân sách chuyển đổi cấu nội đất nông nghiệp 25 Nhu cầu chuyển mục đích dân nhằm chỉnh trang kh dân cư nông thôn thu ngân sách chuyển đổi cấu nội đất nông nghiệp Tổ 48, phường Chỉnh trang đô thị (Khu đất TT quy hoạch thiết kế Nguyễn Thái 0,2 Học 26 Chỉnh trang đô thị 24 nông nghiệp pháp triển nông thôn) 27 Chỉnh trang đô thị Tổ 70, P Nguyễn Thái Học 0,15 28 Chỉnh trang đô thị (tổ 20) 114 STT Hạng mục Nhu cầu chuyển mục đích dân nhằm chỉnh trang đô 29 thị thu ngân sách chuyển đổi cấu nội đấ nông nghiệp Nhu cầu chuyển mục đích dân nhằm chỉnh trang đô 30 thị thu ngân sách chuyển đổi cấu nội đấ nông nghiệp Nhu cầu chuyển mục đích dân nhằm chỉnh trang đ 31 thị thu ngân sách chuyển đổi cấu nội đấ nông nghiệp Nhu cầu chuyển mục đích dân nhằm chỉnh trang đ 32 37 nông nghiệp Trụ sở UBND xã Giới Phiên Chùa Minh Bảo Mở rộng chùa Bách Lẫm (chùa Linh Long) Dự án xây dựng nghĩa An Bình viên (tên Nghị Quy số 04//2015/NQ-HĐND công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng) Mở rộng nghĩa trang Đá Bia 38 Nghĩa trang xã Giới Phiên 39 Mở rộng Nghĩa trang Hồng 40 Mở rộng nghĩa trang nhân dân 41 42 43 44 Nhà văn hóa thơn Trấn Thanh Nhà văn hóa thơn Trấn Thanh Nhà văn hóa thơn Cống Đá Mở rộng nhà văn hóa thơn 45 Nhà văn hóa khu dân cư Hồng Hoa Thám 33 34 35 36 46 47 thị thu ngân sách chuyển đổi cấu nội đấ Khu di tích lịch sử đền bà áo trắng Chuyển mục đích để thực dự án chăn nuôi lợn siêu nạc công nghệ cao ( Cty Hịa Bình Minh) 48 Tổ 3, phường 49 Hợp Minh Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân cấp cao khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Yên Bái 50 Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp Phúc Lộc (Bùi Văn Thức, Nguyễn Văn Lân Xã Tuy Lộc Xã Minh Bảo Xã Tân Tịnh xã Phúc Lộc 115 STT Hạng mục Dự án đầu tư xây dựng đường nối QL 32C với đường cao 51 tốc Nội Bài - Lao Cai, thành phố Yên Bái 52Cầu vào trường Mầm non Yên Thịnh Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn ( hạng mục: Đ nông thôn, đất thương mại dịch vụ kết hợp nâng cấp 53 cải tạo hạ tầng giao thông) dọc hai bên đường cầu Bách Lẫm ( Khu số 2, Điểm 2A, 2B) Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn ( hạng mục: Đ nông thôn, đất thương mại dịch vụ đất cơng trình 54 cộng) dọc hai bên đường cầu Bách Lẫm ( Khu số 1, Điểm 1A, 1B) Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn ( hạng mục: Đ nông thôn, đất thương mại dịch vụ kết hợp nâng cấp 55 cải tạo hạ tầng giao thông) dọc hai bên đường cầu Bách Lẫm ( Khu số 3, Điểm 3A, 3B) 56Chỉnh trang đô thị 57Chỉnh trang đô thị 58 Chỉnh trang thị 59 Chuyển mục đích để thực dự án chăn nuôi lợn nái lợn thịt siêu nạc chất lượng cao an toàn sinh học 60 Chuyển mục đích để thực dự án chăn nuôi lợn nái lợn thịt siêu nạc chất lượng cao an toàn sinh học 61 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để xây dựng Trung tâm chuyển giao kỹ thuật thí nghiệm chất lượng cao B2 Các cơng trình hủy bỏ khơng chuyển sang kế hoạch 2017 Xây dựng Cụm công nghiệp Âu Lâu ( giai đoạn 3) Kè chống sạt lở bờ sông Hồng Kè chống sạt lở bờ sông Hồng (đoạn hạ lưu cầu Văn Phú hạ lưu đền Tuần Quán) Chợ nước Mát xã Âu Lâu Văn phịng Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam Khu trung tâm hành xã Minh Bảo Tổ 17, phường P Hợp Minh Yên Ninh Thôn 1, xẵ Xã Văn Phú, Văn Tiến, Yên Ninh Văn Phú Xã Âu Lâu Thôn Thanh Hùng 2, xã Tân Thịnh xã Minh Bảo xã Giới Phiên Xã Minh Bảo xã Âu Lâu 116 STT Hạng mục Công ty TNHH thành viên Mơi trường cơng trìn thị n Bái Nâng cấp mở rộng nhà văn hóa phường Nam Cường Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộng 10 Cụm Công nghiệp Âu Lâu ( Giai đoạn 3) 11 LIA (tổ 22 - phường Yên Thịnh) 12 LIA (tổ 40 - phường Yên Thịnh) 13 LIA (tổ 12B - phường Yên Thịnh) 14 LIA (tổ 15,16 - phường Nguyễn Phúc) 15 LIA 10 (tổ 35 - phường Nguyễn Phúc) 16 LIA 11 (tổ 37 - phường Nguyễn Phúc) 17 LIA (tổ 26, tổ - phường Yên Ninh) 117 Phụ lục Một số hình ảnh dự án thành phố Yên Bái 118 119 120 121 122 ... 59 4.3 Đánh giá tình hình thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 .64 4.3.1 Phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố yên bái đến năm 2020 64 4.3.2 Kết thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015... thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá kết thực phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử. .. bàn thành phố Yên Bái 3.1.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái (thực đến năm 2017) 3.1.3.1 Đánh giá kết thực quy hoạch đến năm 2015 thành phố Yên Bái Kết thực tiêu sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố yên bái, tỉnh yên bái , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố yên bái, tỉnh yên bái