0

(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của thời vụ đến khả năng tạo hạt đơn bội của một số nguồn vật liệu ngô khi lai với dòng kích tạo đơn bội

109 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KIỀU QUANG LUẬN ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ ĐẾN KHẢ NĂNG TẠO HẠT ĐƠN BỘI CỦA MỘT SỐ NGUỒN VẬT LIỆU NGÔ KHI LAI VỚI DỊNG KÍCH TẠO ĐƠN BỘI Chun ngành : Khoa học trồng Mã số : 60.62.01.10 Người hướng dẫn khoa học : TS Đặng Ngọc Hạ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu dẫn Thầy hướng dẫn giúp đỡ đồng nghiệp Viện Nghiên cứu Ngô Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Kiều Quang Luận i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Đặng Ngọc Hạ tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Ngô tập thể cán Bộ môn Chọn tạo giống Ngô, Bộ môn Công Nghệ Hạt giống giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Đào tạo sau đại học Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc tồn thể cán Cơng ty Cổ phần Nông Nghiệp Chiềng Sung giúp đỡ q trình thực thí nghiệm Nhân dịp tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên, chia sẻ, khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Kiều Quang Luận ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ, hình ảnh ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract .xi Phần Mở đầu I 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Phần Cơ sở khoa học tổng quan tài liệu 2.1 Tình hình sản xuất ngơ giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sản xuất ngơ giới 2.1.2 Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam 2.2 Các yếu tố sinh học, phi sinh học tác động đến sinh trưởng, phát triển ngô 2.2.1 Các yếu tố sinh học tác động đến sinh trưởng, phát triển ngô 2.2.2 Các yếu tố phi sinh học tác động đến sinh trưởng, phát triển ngô 2.3 Giống ngô lai phương pháp chọn tạo 10 iii 2.3.1 Giống ngô lai 10 2.3.2 Phương pháp tạo giống ngô lai 11 2.4 Dòng thuần, phương pháp tạo dòng 11 2.4.1 Vật liệu tạo dòng 12 2.4.2 Các phương pháp tạo dòng 13 2.5 Phương pháp tạo dòng kích tạo đơn bội 16 2.5.1 Đánh giá khả kích tạo dịng kích tạo đơn bội nhiệt đới 19 2.5.2 Phân loại hạt đơn bội 19 2.5.3 Đánh giá tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu 19 2.5.4 Lưỡng bội nhiễm sắc thể (NST) 21 2.5.5 Quản lý nông học D0 21 2.6 Những nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ đến sản xuất ngô tỷ lệ tạo hạt đơn bội giới Việt Nam 22 2.6.1 Tình hình nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ trồng ngô giới 22 2.6.2 Nghiên cứu thời vụ sản xuất ngô Việt Nam 24 2.6.3 Những nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ đến tỷ lệ tạo hạt đơn bội nguồn vật liệu ngô khác 26 Phần Vật liệu, nội dung phương pháp nghiên cứu 30 3.1 Vật liệu nghiên cứu 30 3.2 Nội dung nghiên cứu 32 3.3 Phương pháp nghiên cứu 33 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu đồng ruộng 33 3.3.2 Các tiêu theo dõi 35 3.3.3 Phương pháp tính tốn xử lý số liệu 38 3.4 Địa điểm thời gian nghiên cứu 30 3.4.1 Địa điểm nghiên cứu 30 3.4.2 Thời gian nghiên cứu 30 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 39 4.1 Đánh giá đặc điểm nơng sinh học, tính thích ứng khả kích tạo dịng kích tạo đơn bội nhiệt đới 39 4.1.1 Đặc điểm nơng, sinh học tính thích ứng dịng kích tạo hai địa điểm nghiên cứu 39 iv 4.1.2 Đánh giá tỷ lệ kích tạo đơn bội dịng kích tạo thơng qua liguleless 4.2 51 Đánh giá khả tạo hạt đơn bội vật liệu thời vụ 53 4.2.1 Đánh giá kết thí nghiệm lai tạo hạt đơn bội nguồn vật liệu vụ Hè Thu 2015 Chiềng Sung – Mai Sơn – Sơn La 53 4.2.2 Đánh giá kết thí nghiệm lai tạo hạt đơn bội nguồn vật liệu vụ Xuân 2015 Viện Nghiên cứu Ngô 58 4.2.3 Đánh giá kết thí nghiệm lai tạo hạt đơn bội nguồn vật liệu vụ Thu Đông 2015 63 4.2.4 Kết đánh giá, so sánh tỷ lệ hạt đơn bội ba thời vụ 68 4.3 Kết thí nghiệm xử lý lưỡng bội hóa đánh giá số đơn bội kép thu 70 Phần Kết luận kiến nghị 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Kiến nghị 73 Danh mục cơng trình công bố 74 Tài liệu tham khảo 75 Phụ lục 81 Một số hình ảnh thực đề tài 81 Hình ảnh thí nghiệm tạo hạt đơn bội 82 Hình ảnh phân loại hạt đơn bội 86 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ASI Chênh lệch tung phấn phun râu BNNPTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn CIMMYT Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo – Trung tâm Nghiên cứu ngô lúa mỳ quốc tế CS Cộng CV Coefficients of variation - Hệ số biến động DH Double haploid – Đơn bội kép FAOSTAT Food and Agriculture Organization of United Nations statistics division – Cơ sở liệu thống kê tổ chức lương thực nông nghiệp giới HIR Haploid induction rate – Tỷ lệ đơn bội NSTT Năng suất thực thu P1000 hạt Khối lượng 1000 hạt UTL Ưu lai vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sản xuất ngơ giới năm gần .4 Bảng 2.2 Tình hình sản xuất ngơ số nước giới năm 2015 Bảng 2.3 Tình hình sản xuất ngô Việt Nam giai đoạn 1990-2014 Bảng 3.1 Nguồn gốc đặc điểm dịng kích tạo đơn bội nhiệt đới (Tails) nhập từ CIMMYT dịng ngơ liguleless làm tester 31 Bảng 3.2 Nguồn gốc đặc điểm giống (vật liệu khởi đầu) tham gia tạo đơn bội 31 Bảng 4.1 Các thời kỳ phát dục, thời gian sinh trưởng dịng kích tạo xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 40 Bảng 4.2 Các thời kỳ phát dục, thời gian sinh trưởng dịng kích tạo Viện Nghiên cứu Ngô 40 Bảng 4.3 Các thời kỳ phát dục, thời gian sinh trưởng dòng kích tạo Viện Nghiên cứu Ngơ 41 Bảng 4.4 Đặc điểm hình thái dịng kích tạo đơn bội xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 43 Bảng 4.5 Đặc điểm hình thái dịng kích tạo đơn bội 44 Bảng 4.6 Đặc điểm hình thái dịng kích tạo đơn bội 44 Bảng 4.7 Mức độ nhiễm sâu, bệnh tỷ lệ đổ dịng kích tạo 46 Bảng 4.8 Mức độ nhiễm sâu, bệnh tỷ lệ đổ dịng kích tạo 47 Bảng 4.9 Hình thái bắp yếu tố cấu thành suất dịng kích tạo đơn bội xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 48 Bảng 4.10 Hình thái bắp yếu tố cấu thành suất dịng kích tạo đơn bội Viện Nghiên cứu Ngô 49 Bảng 4.11 Hình thái bắp yếu tố cấu thành suất dịng kích tạo đơn bội Viện Nghiên cứu Ngô 50 Bảng 4.12 Tỷ lệ kích tạo đơn bội dòng TAILS lai với liguleless Viện Nghiên cứu Ngô 51 Bảng 4.13 Tỷ lệ kích tạo đơn bội dịng TAILS lai với liguleless Sơn La 52 Bảng 4.14 Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu gieo ngày 1/4/2015 53 vii Bảng 4.15 Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu gieo ngày 12/4/2015 54 Bảng 4.16 Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu gieo ngày 25/4/2015 56 Bảng 4.17 Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu gieo ngày 6/2/2015 58 Bảng 4.18 Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu gieo ngày 18/2/2015 60 Bảng 4.19 Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu gieo ngày 28/2/2015 61 Bảng 4.20 Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu gieo ngày 1/8/2015 63 Bảng 4.21 Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu gieo ngày 10/8/2015 65 Bảng 4.22 Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu gieo ngày 20/8/2015 66 Bảng 4.23 Ảnh hưởng thời vụ đến tỷ lệ hạt đơn bội ( HIR) 69 Bảng 4.24 Kết xử lý lưỡng bội hóa chăm sóc Do 70 Bảng 4.25 Kết phân loại đánh giá đơn bội kép đồng ruộng 71 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH Hình Phương pháp tạo dịng thuần: A) chọn tạo truyền thống; B) cơng nghệ đơn bội kép 17 Hình 2 Phương pháp nhận biết hạt đơn bội thông qua thị Rl-nj 20 Biểu đồ Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu lai với dòng P1 56 Biểu đồ Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu lai với dòng P2 57 Biểu đồ Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu lai với dòng P3 57 Biểu đồ 4 Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu lai với dòng P1 62 Biểu đồ Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu lai với dòng P2 62 Biểu đồ Tỷ lệ hat đơn bội nguồn vật liệu lai với dòng P3 62 Biểu đồ Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu lai với dòng P1 67 Biểu đồ Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu lai với dòng P2 67 Biểu đồ Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu lai với dòng P3 67 Biểu đồ 10 Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu năm 2015 68 28 ARC - GCI (2002) Maize information guide, ARC - Grain Crop Institute Potchefstroom, South Africa pp 31 - 38 29 Bauman Loyal F (1981) Review of methods used by breeders to develop superior inbred Proc Corn Sorghum Ind Res Cof, 36 pp 199-208 30 Chase SS (1947) Techniques for isolating monoploid maize plants J Bot 34 ap 582 31 Chase SS (1952) Production of homozygous diploids of maize from monoploids Agron J 44 pp 263–267 32 Chase SS (1969) Monoploids and monoploid - derivatives in maize (Zea mays L.) The Botanical Reviews 35 pp 117 - 167 33 Chalyk S (1999) Creating new haploid-inducer lines of maize Maize Genet Coop Newsl 73 pp 53–54 34 Chen S., Li L., Li H (2009) Doubled haploid maize breeding [in Chinese] China Agricultural University Press , Beijing 35 CIMMYT (1985) Managing Trials and Reporting Data for CIMMYT”S International Maize Testing Program El Batan Mexico pp 20 36 Coe E.H (1959) A line of maize with high haploid frequency Am Naturalist 93 ap 381-382 37 Coe E.H and Sakar K.R (1964) The detection of haploids in maize J Heredity 55 pp 231-233 38 Coe EH (1994) Anthocyanin genetics In: Freeling, Walbot V (eds) The maize handbook Springer - Verlag , New York pp 279-281 39 Dan Jeffers (2012) DH aproaches in maize breeding 40 Deimling S., Robert FK., Geiger HH (1997) Methodology and genetics of in vivo haploid induction in maize [in German] Vortr Pflanzenz uchtg 38 pp 203-224 41 Dutoi A S., Prinsloo M A., Duran W., Kiker G (2002) Vulnerabiliti of maize production to climate change and adaptation in South Africa Combined Congress South African Society of Crop Protection and South African Society Horticultural Science, Pietemaritsbug (SA) 42 Duvick D N (1977) Genetic rates of grain in hybrid maize yields during the past 40 years Maydica 2, 1977 43 Duvick D.N., S.J., Cooper M (2004) Long term selection in a commercial hybrid maize program Plant Breed Rev 24 pp 109-151 44 Eder J, Chalyk S (2002) In vivo haploid induction in maize Theor Appl Genet 104 pp 703–708 45 Forster and Thomas (2005) Double haploid in genetics and plant breeding Rev, 25 ap 57 – 88 77 46 Geiger HH., Gordillo GA (2009) Double haploids maize breeding, Maydica, 54 ap 485 – 499 47 Geiger HH (2009) Doubled haploids In: JL Bennetzen , S hake (eds.) Maize Handbook - Volume II : genetics and genomics Springer Science and Business Media , New York pp 641-657 48 Gordillo GA and Geiger HH (2008) Alternative Strategies using recurrent selection in hybrid maize doubled haploids lines breeding Crop Sci 48 pp 911-922 49 Good R.L and Hallauer A.R (1997) Inbreeding depresion in maize by selfing and full-sibing Crop Sci 17 pp 935-940 50 Hallauer, A.R (1979) Corn breeding opportunities in the 1980’s 51 Hallauer, A.R and Miranda J.B (1988) Quantitative genetics in maize breeding 2nd ed.Iowa State University Press, Ames 486 page 52 Hallauer, A.R (1990) Potential of Exotic germplasm in maize populations and Breeding Germplasm Lecture for CIMMYT advanced course of maize breeding, 1990, El Batan Mexico 53 Hallauer, A.R (1991) Lecture for CIMMYT advanced course of maize improvement CIMMYT, El Batan, Oct-Nov 54 Han G Vasal S.K Beck D.L and Elias (1991) Combining ability of lines derived from CIMMYT maize germplasm Maydica (36) pp 57-64 55 Hantzschel KR, Weber G (2010) Blockage of mitosis in maize root tips using colchicine alternatives Protoplasma 241 pp 99-104 56 Jones RW., Reinot T., Frei UK., Tseng Y., Lübberstedt T., McClelland JF (2012) Selection of haploid maize kernels from for plant breeding hybrid kernels using near - infrared spectroscopy analysis and Simca Applied Spectroscopy 66 ap 447-450 57 Kebede A Z., Dhillon B S., Schipprack W., Araus J L., Baănziger M., Semagn K., Alvarado G., Melchinger A E (2011) Effect of source germplasm and season on the in vivo haploid induction rate in tropical maize Springer Science Business Media B.V 2011, Euphytica (2011) 180 pp 219–226 58 Kingstone Mashinguidze (2012) Bringing double haploid technology to tropical maize breeders Posted in Africa, Biotechnology, Maize 59 Lashermes P., Beckert M (1988) Genetic control of maternalhaploidy in maize (Zea mays L.) and selection of haploid inducing lines Theor Appl Genet 76 pp 405–410 60 Li et al (2009) Morphological and molecular evidences for DNA introgression in haploid induction via a high oil inducer CAUHOI in maize Planta 230 pp 367-376 78 61 Mayor PJ., Bernardo R (2009) Genomewide selection and marker - assisted recurrent selection in doubled Populations Crop Sci 49 pp 1719-1725 haploid versus F2 62 Neild R E., Newman J E (2007) Growing Season Characteristics and Requirements in the Corn Belt Purdue University Cooperative Extension Service, West Lafayette, IN 47907 NCH - 40 63 Otegui M E., Melon S (1997) Kernel set and flower synchrony within the ear of maize Sowing date effects Crop Sci, 37 pp 441 - 447 64 Pickering RA (1984) The influence of genotype and environment on chromosome elimination in crosses between Hordeum vulgare L X Hordeum bulbosum L Plant Sci Lett 34 pp 153–164 65 Pickering RA., Morgan PW (1985) The influence of temperature on chromosome elimination during embryo development in crosses involving Hordeum spp., wheat (Triticum aestivum L.) and rye (Secale cereale L.) Theor Appl Genet 70 pp 199– 206 66 Prasana et al (2011) Molecular marker - assisted breeding options for maize improvement in Asia Mol Breed 26 pp 339-356 67 Prasanna BM (2013) Double Haploid (DH) Technology in Maize Breeding An Overview pp 2-3 68 Prasanna B.M and Brenda Wawa (2015) Changing the pace of maize breeding in Africa through doubled-haploid technology on Friday, 16 October 2015 Posted in Maize research, Africa 69 Racz et al (2004) Role of Sowing Time in Maize Production (Review) [Online], Available by Interner 70 Randolph (1929) Progress and Opportunities of Doubled Haploid Production Muhammad Asif University of Alberta Edmonton, AB, Canada 71 Rober FK., Gordillo GA., Geiger HH (2005) In vivo haploid induction in maize - Performance of new inducers and significance of doubled haploid lines in hybrid breeding Maydica 50 pp 275-283 72 Rotarenco VA., Kirtoca IH., Jacota AG (2007) Possibility to Identify kernels with haploid embryo by oil content Maize Genet Coop Newslett 81 pp 11 73 Rotarenco VA., Dicu G., State D., Fuia S (2010) New inducers of Maternal haploids in maize Maize Genet Coop Newslett 84 pp 15 74 Sarkar KR., Coe EH (1966) A genetic analysis of the origin of maternal haploids in maize Genetics 54 pp 453–464 75 Sarkar KR., Pandey A., Gayen P., Mandan JK., Kumar R., Sachan JKS (1994) Stabilization of high haploid inducer lines Maize Genet Coop Newsl 68 pp 64-65 79 76 Sharma M., Cortes-Cruz M., Ahern KR., McMullen M., Brutnell TP., Chopra S (2011) Identification of the Pr1 gene product completes the anthocyanin biosynthesis pathway of maize Genetics 188 pp 69–79 77 Shatskaya OA., Zabirova ER., Shcherbak VS., Chumak MV (1994) Mass induction of maternal haploids in corn Maize Genet Newsl 68 pp 51 78 Seitz G (2005) The use of doubled haploids in corn breeding In: Proc 41st Annual Illinois Corn Breeders’ School 2005 Urbana-Champaign, Illinois pp 1–7 79 Schmidt W (2004) Hybrid maize breeding at KWS SAAT AG In: Bericht über die Arbeitstagung der Vereinigung der Pflanzenz üchter und Saatgutkaufleute Österreichs, Gumpenstein, Österreich, 25–27 November pp 1–6 80 Seitz G (2005) The use of doubled haploids in corn breeding In: Proc 41st Annual Illinois Corn Breeders’ School 2005 Urbana-Champaign, Illinois pp.1–7 81 Shull G,H (1908) The composition of a field corn American breeder’s Association Report pp 296-310 82 Stringfield (1974) Developing herterozygous parent stocks for maize hybrids 83 Vijay Chaikam (2012) In vivo Maternal Haploid induction in Maize pp 11-12 Tài liệu website: 84 Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ - https://apps.fas.usda.gov/psdonline/ 85 FAOSTAT (2015) Food and agriculture organization of the united nations statistics division Cơ sở liệu thống kê tổ chức nông nghiệp lương thực giới 86 FAOSTAT (2016) Food and agriculture organization of the united nations statistics division Cơ sở liệu thống kê tổ chức nông nghiệp lương thực giới 87 Tổng cục thống kê (2015) http://gso.gov.vn 88 www.ics-nigeria.org 80 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Dịng kích tạo đơn bội Tails P1 Dịng kích tạo đơn bội Tails P2 Dịng kích tạo đơn bội Tails P3 81 HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM TẠO HẠT ĐƠN BỘI TRÊN CÁC NGUỒN VẬT LIỆU Ruộng lai tạo hạt đơn bội Nguồn vật liệu CP333 lai với P2 82 HÌNH ẢNH PHÂN LOẠI HẠT ĐƠN BỘI Cục trồng trọt tham quan trình phân loại hạt đơn bội Kết phân loại hạt đơn bội 83 KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ GIONG$ VU*GIONG$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) - 84 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SOLIEU 30/11/16 10: :PAGE MEANS FOR EFFECT VU - SE(N= 24) 5%LSD 42DF - MEANS FOR EFFECT VU*NL - VU NL NOS 85 HIR SE(N= 8) 5%LSD 42DF - MEANS FOR EFFECT GIONG$ - GIONG$ NK4300 NOS 86 HIR 3.83333 30Y87 HN88 SE(N= 9) 5%LSD 42DF - MEANS FOR EFFECT VU*GIONG$ - 87 1 1 2 2 2 2 3 3 3 88 SE(N= 3) 5%LSD 42DF - 89 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SOLIEU 30/11/16 10: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |VU VARIATE |VU*NL |GIONG$ |VU*GIONG| BASED ON BASED ON % NO OBS HIR TOTAL SS RESID SS 72 2.5972 1.8671 0.25511 | | (N= 72) SD/MEAN | | | | | | | |$ | | | | | 9.8 0.0000 0.0029 0.0000 0.0000 90 ... hat đơn bội nguồn vật liệu lai với dòng P3 62 Biểu đồ Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu lai với dòng P1 67 Biểu đồ Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu lai với dòng P2 67 Biểu đồ Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn. .. với dòng P2 57 Biểu đồ Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu lai với dòng P3 57 Biểu đồ 4 Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu lai với dòng P1 62 Biểu đồ Tỷ lệ hạt đơn bội nguồn vật liệu lai với dòng. .. hưởng thời vụ đến khả tạo hạt đơn bội số nguồn vật liệu ngơ lai với dịng kích tạo đơn bội? ?? 1.2 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục đích đề tài Đánh giá ảnh hưởng mùa vụ đến tỷ lệ tạo hạt đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của thời vụ đến khả năng tạo hạt đơn bội của một số nguồn vật liệu ngô khi lai với dòng kích tạo đơn bội , (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của thời vụ đến khả năng tạo hạt đơn bội của một số nguồn vật liệu ngô khi lai với dòng kích tạo đơn bội