0

(Luận văn thạc sĩ) xác định mức độ phát thải của các hydrocarbon đa vòng ngưng tụ (PAHs) từ việc đốt rơm rạ sau thu hoạch tại huyện đông anh, thành phố hà nội

105 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌCVIỆNNƠNGNGHIỆPVIỆTNAM TRẦN THỊ HÀ XÁCĐỊNHMỨCĐỘPHÁTTHẢICỦACÁCHYDROCARBON ĐAVỊNGNGƯNGTỤ(PAHs)TỪVIỆCĐỐTRƠMRẠSAU THUHOẠCHTẠIHUYỆNĐƠNGANH,THÀNHPHỐHÀNỘI Ngành: Khoa học môi trường Mã số: 8440301 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Châu Thùy NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu thực Các số liệu thu thập sơ cấp, tự tiến hành phân tích cách trung thực, nghiên cứu kết luận nghiên cứu trình bày khóa luận chưa công bố nghiên cứu khác Các đoạn trích dẫn số liệu thứ cấp sử dụng khóa luận dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2019 Tác giả luận văn Trần Thị Hà i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân em, cịn có hướng dẫn nhiệt tình q thầy cơ, động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến TS Phạm Châu Thùy người hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho em hoàn thành luận văn Xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn đến tồn thể q thầy cô Khoa Môi trường- Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Môi trường - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho em trính học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn Luận văn hoàn thành nhờ đồng thuận cho phép tham gia trực tiếp phần đề tài nghiên cứu Quỹ Khoa học công nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ, mã số 105.08-2017.11, tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải từ hoạt động đốt rơm rạ để ứng dụng vào kiểm kê phát thải đánh giá tác động lên chất lượng khơng khí thành phố Hà nội” Chủ nhiệm đề tài TS Phạm Châu Thùy Vì em xin chân thành cảm ơn Quỹ Khoa học công nghệ Quốc gia tài trợ kinh phí cho đề tài Mã đề 105.08-2017.11 để em thực nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn đến Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, cán hội khuyến nông, bác hộ nông dân tạo điều kiện hỗ trợ nhiệt tình để tơi hồn thành nghiên cứu Cuối tơi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ tơi nhiều suốt qúa trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2019 Tác giả luận văn Trần Thị Hà ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Giả thuyết khoa học 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Khái niệm nguồn gốc PAHs 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Nguồn gốc 2.2 Tính chất dạng tồn PAHs 2.2.1 Tính chất vật lý 2.2.2 Tính chất hóa học 2.2.3 Dạng tồn PAHs khơng khí 10 2.3 Tác hại PAHs 11 2.3.1 Ảnh hưởng tới thực vật 11 2.3.2 Ảnh hưởng tới động vật 11 2.3.3 Ảnh hưởng tới người 12 2.4 Thành phần rơm rạ ảnh hưởng việc đốt rơm rạ sau thu hoạch 13 2.4.1 Thành phần rơm rạ 13 2.4.2 Các vấn đề môi trường chung ảnh hưởng sức khỏe đốt rơm rạ sau thu hoạch 14 iii 2.5 Hiện trạng phát sinh xử lý rơm rạ sau thu hoạch Việt Nam giới 17 2.5.1 Hiện trạng Thế giới 17 2.5.2 Hiện trạng Việt Nam 19 2.6 Tổng quan nghiên cứu PAHs từ đốt rơm rạ giới Việt Nam 20 2.6.1 Một số nghiên cứu PAHs khơng khí 20 2.6.2 Các nghiên cứu PAHs phát thải đốt rơm rạ 25 2.7 Một số phương pháp thí nghiệm xây dựng hệ số phát thải 29 2.7.1 Các Phương Pháp Thí Nghiệm Đốt Rơm Rạ 29 2.7.2 Các Phương Pháp Tính Hệ Số Phát Thải 30 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 32 3.1 Đối tượng, phạm vi 32 3.2 Nội dung nghiên cứu 32 3.2.1 Xác định hệ số phát thải PAHs từ trình đốt rơm rạ Hà Nội 32 3.2.2 Xác định mức độ phát thải PAHs từ đốt rơm rạ sau thu hoạch Đông Anh, Hà Nội 32 3.2.3 Đề xuất giải pháp giảm thiểu lượng chất độc hại phát sinh từ trình đốt rơm rạ đồng ruộng Đông Anh 32 3.3 Phương pháp nghiên cứu 32 3.3.1 Mơ tả quy trình thực nghiên cứu 32 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 33 3.3.3 Phương pháp điều tra sơ cấp 33 3.3.4 Phương pháp lấy mẫu 33 3.3.5 Phương pháp phân tích 35 3.3.6 Phương pháp tính hệ số phát thải 36 3.3.7 Cách tính tổng lượng phát thải PAHs bụi khói rơm rạ 38 Phần Kết thảo luận 39 4.1 Xác định hệ số phát thải PAHs từ trình đốt rơm rạ Hà Nội 39 4.1.1 Đặc điểm loại rơm thơng số khí tượng q trình đốt 39 4.1.2 Hàm lượng PAHs mẫu khói thải từ đốt rơm rạ 42 4.1.3 Hệ số phát thải PAHs bụi khói thải đốt rơm rạ 53 iv 4.2 Ước tính mức độ phát thải PAHs từ q trình đốt rơm rạ Đông Anh 63 4.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội Đông Anh 63 4.2.2 Tình hình sản xuất lúa gạo Đông Anh 69 4.2.3 Hiện trạng đốt rơm rạ đồng ruộng địa bàn Đông Anh 70 4.2.4 Tổng lượng phát thải PAHs từ q trình đốt rơm rạ Đơng Anh 73 4.3 Đề xuất số biện pháp giảm thiểu đốt rơm rạ sau thu hoạch Đông Anh 76 Phần Kết luận kiến nghị 79 5.1 Kết luận 80 5.2 Kiến nghị 81 Tài liệu tham khảo 82 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CN-XDCB Công nghiệp – Xây dựng CTPT Công thức phân tử Ctv Cộng tác viên ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long EF Hệ số phát thải EPA Cục bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ IARC Tổ chức nghiên cứu ung thư quốc tế IRRI Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế KV Khu vực Kow Hệ số cân octan-nước NLN Nông lâm nghiệp MCE Hiệu suất cháy PAC Các hợp chất thơm đa vòng PAHs Hydrocarbon thơm đa vòng PCDDs Các hợp chất Dioxins PCDFs Các hợp chất Furan PM Bụi lơ lửng RS Rơm rạ khô TM-DV Thương mại – Dịch vụ TSP Tổng bụi lơ lửng USEPA Cục bảo vệ môi trường Mỹ UV Tia tử ngoại VOC Hợp chất hữu dễ bay WHO Tổ chức sức khỏe giới vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Một số tính chất vật lý PAHs Bảng 2.2 Phân loại 16 PAHs điển hình theo số vịng thơm Bảng 2.3 Nồng độ benzo(a)pyrene số địa điểm giới 21 Bảng 2.4 Thành phần cấu tử PAHs điểm nút giao thông Hà Nội 21 Bảng 2.5 Nồng độ PAHs bụi tổng số khơng khí Hà Nội 22 Bảng 2.6 Nồng độ PAHs điểm nút giao thơng thành phố Hồ Chí Minh (ng/m3) 23 Bảng 2.7 Sự phân bố PAHs bụi mịn bụi thô điểm quan trắc 24 Bảng 2.8 Phát thải từ đốt nông nghiệp /cây trồng (mg/kg đốt) 28 Bảng 3.1 Thời gian, địa điểm lấy mẫu 34 Bảng 3.2 Các phương pháp phân tích mẫu 35 Bảng 4.1 Thông tin mẫu đốt 39 Bảng 4.2 Điều kiện vi khí hậu q trình tiến hành thí nghiệm 41 Bảng 4.3 Nồng độ PAHs bụi PM2,5 TSP mẫu nền, mẫu đốt 42 Bảng 4.4 Nồng độ PAHs hạt PM2,5 mẫu mẫu đốt 45 Bảng 4.5 Nồng độ PAHs TSP mẫu mẫu đốt 49 Bảng 4.6 Hiệu suất cháy 53 Bảng 4.7 Hệ số phát thải CO2, PM2,5 54 Bảng 4.8 Hệ số phát thải tổng PAHs PM2,5 TSP 56 Bảng 4.9 Hệ số phát thải PAHs riêng 57 Bảng 4.10 Hệ số phát thải PAHs theo giống lúa 60 Bảng 4.11 So sánh hệ số phát thải PAHs TSP với hệ số phát thải PAHs thí nghiệm khác 61 Bảng 4.12 So sánh hệ số phát thải PAHs PM2,5 với số nghiên cứu khác giới 62 Bảng 4.13 Diện tích gieo trồng sản lượng lúa Đơng Anh (2015-2018) 70 Bảng 4.14 Tình hình đốt rơm rạ số địa phương thuộc Hà Nội 72 Bảng 4.15 Tỷ lệ đốt rơm rạ Đông Anh, Hà Nội 73 Bảng 4.16 Tổng lượng rơm rạ đốt sau thu hoạch Đông Anh năm 2018 73 vii Bảng 4.17 Lượng phát thải PAHs từ trình đốt rơm rạ Thái Lan, Ấn Độ, Philippines, Đông Anh 74 Bảng 4.18 Tổng lượng phát thải chất nhiễm từ q trình đốt rơm rạ Đông Anh 75 Bảng 4.19 Ứng dụng rơm rạ nông nghiệp 79 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Công thức cấu tạo công thức phân tử số PAHs điển hình Hình 2.2 Biểu đồ tỷ lệ biện pháp xử lý rơm rạ sau thu hoạch Nhật Bản 18 Hình 2.3 Biểu đồ tỷ lệ đốt rơm rạ sau thu hoạch số huyện địa bàn Hà Nội 20 Hình 2.4 Phân bố kích thước PAHs ba bốn vịng (phân tử trọng lượng 178-228) hệ số phát thải cho: (a) hạnh nhân cắt tỉa (b) đốt rơm 27 Hình 2.5 Phân bố kích thước PAHs năm sáu vòng (phân tử trọng lượng 252-278) hệ số phát thải cho: (a) hạnh nhân cắt tỉa (b) đốt rơm 27 Hình 4.1 Nồng độ tổng PAHs bụi PM2,5 mẫu mẫu đốt 43 Hình 4.2 Nồng độ PAHs hạt PM2,5 mẫu đốt 45 Hình 4.3 Tỷ lệ PAHs vịng, vòng, vòng bụi PM2,5 mẫu mẫu đốt 47 Hình 4.4 Nồng độ tổng PAHs TSP mẫu mẫu đốt 48 Hình 4.5 Nồng độ PAHs TSP mẫu đốt 50 Hình 4.6 Tỷ lệ PAHs vịng, 5vòng, vòng bụi TSP mẫu đốt 50 Hình 4.7 Nồng độ PAHs mẫu đốt TSP PM2,5 51 Hình 4.8 Sự phân bố PAHs bụi PM2,5 TSP mẫu đốt 52 Hình 4.9 Biểu đồ hệ số phát thải TSP 55 Hình 4.10 Hệ số phát thải PAHs PM2,5 từ trình đốt rơm rạ 58 Hình 4.11 Hệ số phát thải PAHs TSP từ trình đốt rơm rạ 59 Hình 4.12 Hệ số phát thải PAHs nghiên cứu Việt Nam, California, Hoa Kỳ 62 Hình 4.13 Bản đồ hành huyện Đơng Anh, Hà Nội 64 Hình 4.14 Cơ cấu kinh tế huyện Đông Anh năm 2018 67 Hình 4.15 Biểu đồ tỷ lệ đốt rơm rạ địa bàn huyện Đông Anh 71 ix ... VĂN Tên tác giả: Trần Thị Hà Tên Luận văn: Xác định mức độ phát thải hydrocarbon đa vòng ngưng tụ (PAHs) từ việc đốt rơm rạ sau thu hoạch huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Ngành: Khoa học Môi trường... Nồng độ phát thải PAHs từ q trình đốt rơm ngồi đồng ruộng - Hệ số phát thải PAHs từ trình đốt rơm rạ đồng ruộng 3.2.2 Xác định mức độ phát thải PAHs từ đốt rơm rạ sau thu hoạch Đông Anh, Hà Nội. .. 32 3.2 Nội dung nghiên cứu 32 3.2.1 Xác định hệ số phát thải PAHs từ trình đốt rơm rạ Hà Nội 32 3.2.2 Xác định mức độ phát thải PAHs từ đốt rơm rạ sau thu hoạch Đông Anh, Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) xác định mức độ phát thải của các hydrocarbon đa vòng ngưng tụ (PAHs) từ việc đốt rơm rạ sau thu hoạch tại huyện đông anh, thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) xác định mức độ phát thải của các hydrocarbon đa vòng ngưng tụ (PAHs) từ việc đốt rơm rạ sau thu hoạch tại huyện đông anh, thành phố hà nội

Mục lục

Xem thêm