0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh ninh bình

141 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN TIẾN THÂN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TỈNH NINH BÌNH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quang Học NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Tiến Thân i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Nguyễn Quang Học tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quy hoạch đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tư liệu đồ trình nghiên cứu luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Vụ Quy hoạch, tổng Cục Quản lý đất đai tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập nghiên cứu luận văn Cuối xin trân trọng cám ơn bạn học viên lớp, người thân gia đình bạn bè giúp đỡ động viên q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn này./ Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Tiến Thân ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục đồ thị viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghıên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận tầm quan trọng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2.1.1 Khái niệm quy hoạch sử dụng đất 2.1.2 Những đặc điểm, nguyên tắc trình tự lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2.1.3 Vai trò quy hoạch sử dụng đất phát triển kinh tế, xã hội bảo vệ tài nguyên môi trường 10 2.1.4 Hệ thống quy hoạch sử dụng đất việt nam số nước giới 11 2.1.5 Mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất với loại quy hoạch chuyên ngành khác 13 2.2 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất số nước giới Việt Nam 16 2.2.1 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất số nước giới 16 2.2.2 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất Việt Nam 20 2.2.3 Kết lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia tỉnh Ninh Bình 29 2.3 Cơ sở lý luận đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất 30 iii 2.3.1 Khái niệm tiêu chí đánh giá tính khả thi hiệu sử dụng đất 2.3.2 Phân loại tính khả thi quy hoạch sử dụng đất 2.3.3 Bản chất phân loại hiệu quy hoạch sử Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 3.1 Nội dung nghiên cứu 3.1.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉn 3.1.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai tỉnh Ni 3.1.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng Ninh Bình 3.1.4 Đề xuất giải pháp nâng cao việc thực phươ đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 3.2.3 Phương pháp minh họa đồ Phần Kết nghiên cứu 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Ninh Bìn 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - x 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất tỉnh Ninh Bình 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động loại đất 4.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng 2011-2017 4.3.1 Khái quát phương án quy hoạch sử dụng đất đến 4.3.2 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất 4.3.3 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất 4.3.4 Đánh giá chung kết thực quy hoạch sử tỉnh Ninh Bình 4.4 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu thự đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình iv 4.4.1 Giải pháp chế, sách 97 4.4.2 Giải pháp vốn đầu tư 97 4.4.3 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực 98 4.4.4 Giải pháp tổ chức thực 98 4.4.5 Giải pháp khoa học công nghệ kỹ thuật 99 4.4.6 Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường 99 Phần Kết luận kiến nghị 100 5.1 Kết luận 100 5.2 Kiến nghị 101 Tài liệu tham khảo 102 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa Tiếng Việt BTNMT Bộ tài nguyên Môi trường CN-TTCN Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp CP Chính phủ GCNQSDĐ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất HĐND Hội đồng nhân dân KH Kế hoạch KT-XH Kinh tế - xã hội NQ Nghị NTTS Nuôi trồng thủy sản QH Quốc hội QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất THCS Trường trung học sở TN&MT Tài nguyên Môi trường UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Phân loại thổ nhưỡng tỉnh Ninh Bình 41 Bảng 4.2 Một số tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2011-2017 tỉnh Ninh Bình 44 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 tỉnh Ninh Bình 55 Bảng 4.4 Biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2017 tỉnh Ninh Bình 59 Bảng 4.5 Bảng tổng hợp tiêu sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình 63 Bảng 4.6 Bảng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng kỳ quy hoạch theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình 66 Bảng 4.7 Bảng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình 69 Bảng 4.8 Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu 2011-2015 tỉnh Ninh Bình 70 Bảng 4.9 Kết việc chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 tỉnh Ninh Bình 73 Bảng 4.10 Kết việc đưa đất chưa sử vào sử dụng giai đoạn 2011-2015 tỉnh Ninh Bình 74 Bảng 4.11 Kết thực cơng trình, dự án theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 tỉnh Ninh Bình 76 Bảng 4.12 Kết thực tiêu sử dụng đất đến năm 2017 tỉnh Ninh Bình 82 Bảng 4.13 Kết việc chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2017 tỉnh Ninh Bình 84 Bảng 4.14 Kết việc đưa đất chưa sử vào sử dụng giai đoạn 2016-2017 tỉnh Ninh Bình 85 Bảng 4.15 Kết thực cơng trình, dự án theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2017 tỉnh Ninh Bình vii 87 DANH MỤC ĐỒ THỊ Biểu đồ 4.1 Diện tích, cấu sử dụng đất năm 2017 tỉnh Ninh Bình 54 Biểu đồ 4.2 Kết thực tiêu sử dụng đất đến năm 2015 tỉnh Ninh Bình 72 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Tiến Thân Tên Luận văn: Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2020 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức thực phương án QHSDĐ đến năm 2020 phù hợp với thực tiễn phát triển tỉnh Ninh Bình Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp; - Phương pháp tổng hợp, xử lý, thống kế số liệu; - Phương pháp so sánh phân tích Kết kết luận Kết thực tiêu sử dụng đất đến năm 2017 Đất nông nghiệp thực đến năm 2017 96.623 ha, đạt 102,78 % so với quy hoạch duyệt đến năm 2017; đất trồng lúa đạt 103,51 %; đất chuyên trồng lúa nước đạt 103,92 %; đất rừng phộ đạt 101,61%; đất rừng đặc đạt 100,00 %; đất rừng sản xuất đạt 102,49 %; đất nuôi trồng thuỷ sản đạt 100,26 % so với kế hoạch duyệt đến năm 2017 Đất phi nông nghiệp thực 35.755 ha, đạt 92,32 % so với quy hoạch duyệt, đó: tiêu đạt cao đất quốc phịng đạt 99,21 %; đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp đạt 99,13 %; đất thị đạt 93,82 %; đất nông thôn đạt 92,90 %; đất cho hoạt động khoáng sản đạt 91,87 %; đất phát triển hạ tầng đạt 95,11 %; đất an ninh đạt 88,07 %; tiêu đạt thấp đất sản xuất vật liệu, gốm xứ đạt 41,91 %; đất khu công nghiệp đạt 61,60 %; đất sản xuất kinh doanh đạt 80,10 % so với kế hoạch duyệt đến năm 2017 Đất chưa sử dụng thực 6.301 ha, đạt 97,47 % so với kế hoạch duyệt đến năm 2017 Kết thực chuyển mục đích sử dụng đất nơng nghiệp sang đất phi nơng nghiệp ix chưa có quy hoạch chi tiết, chủ trương đầu tư, quy hoạch tổng mặt có báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án có sử dụng đất lớn + Việc đăng ký cơng trình, dự án kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu chưa sát với thực tiễn + Thiếu nguồn vốn để thực cơng trình, dự án nguồn ngân sách nhà nước khơng có, huy động từ nguồn vốn khác bị động + Công tác tuyên truyền, xin ý kiến người dân tầm quan trọng dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương chưa thực rộng rãi nên không nhận ủng hộ người dân bị thu hồi đất + Do có chênh lệch giá bồi thường nhà nước so với giá thực tế thị trường nên người dân có đất bị thu hồi khơng đồng thuận Khơng có quỹ đất hợp lý để tái định cư cho hộ gia đình bị thu hồi đất, + Một số cơng trình, dự án chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện, kéo dài khâu hỗ trợ, bồi thường GPMB Do cơng tác tun truyền cịn yếu giá đất bồi thường chưa phù hợp với thực tế 4.3.4 Đánh giá chung kết thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2017 tỉnh Ninh Bình 4.3.4.1 Những kết đạt - Cơng tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày vào thực chất, góp phần tích cực cho việc sử dụng đất hợp lý hiệu Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trở thành pháp lý quan trọng để Nhà nước thực quyền định đoạt đất đai (thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ) Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) Chính phủ xét duyệt sở pháp lý quan trọng thực thu hồi, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh, khai thác tiềm đất đai, tăng nguồn thu cho ngân sách để đầu tư xây dựng sở hạ tầng, phát triển đô thị, nông thôn mới, thu hút vốn đầu tư Các huyện, thành phố địa bàn tỉnh thực tốt công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần đưa cơng tác quản lý sử dụng đất ngày 92 chặt chẽ, hiệu Quy hoạch sử dụng đất cấp sau phê duyệt tổ chức công bố công khai theo quy định Đảm bảo tính thống cơng tác quản lý nhà nước đất đai từ cấp tỉnh đến địa phương Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt Các tiêu quy hoạch duyệt sở pháp lý để thực quản lý, sử dụng đất theo quy định pháp luật; công tác quản lý, thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực nghiêm túc, quy định Các tiêu sử dụng đất phù hợp với tiêu Chính phủ phê duyệt; việc chuyển mục đích đất nơng nghiệp sang đất phi nông nghiệp nằm quy hoạch, kế hoạch Chính phủ phê duyệt Ninh Bình tỉnh có tiềm phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng có nhiều di tích danh lam thắng cảnh tiếng động lực to lớn để phát triển kinh tế - xã hội lâu dài Tỉnh có đầy đủ loại địa hình đồi núi, đồng đặc biệt có biển nên phát huy tốt lợi tiền đề cho nuôi trồng chế biến thủy hải sản phát triển Thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khai thác nguồn thu khác từ đất, đất đai trở thành nguồn lực tài quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội xây dựng cơng trình phúc lợi địa phương bệnh viện (bệnh viện Sản nhi), trường học, xây dựng nơng thơn mới… đảm bảo quốc phịng, an ninh địa bàn tỉnh - Đất chưa sử dụng bước khai thác đưa vào sử dụng hợp lý, có hiệu đặc biệt khu vực huyện Kim Sơn trồng rừng phịng hộ chắn sóng biển quai đê lấn biển phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản 4.3.4.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân Bên cạnh kết đạt được, cịn số tồn cơng tác thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là: cơng tác đăng ký nhu cầu sử dụng đất mang tính chủ quan, giải pháp thực dự án chưa đồng liệt hiệu dẫn đến số tiêu thực thấp đất khu công nghiệp đạt 44,83%; đất bãi thải, xử lý chất thải đạt 51,65%; đất xây dựng trụ 93 sở quan, cơng trình nghiệp đạt 73,97%; số dự án đăng ký nhu cầu sử dụng đất chưa phù hợp với khả tiến độ thực hiện; số dự án giao đất, cho thuê đất chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tồn là: - Chủ trương lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ (2011-2020) từ năm 2009, nhiên nhiều lý khách quan quy hoạch cấp quốc gia chưa Quốc hội thơng qua nên Chính phủ chưa phân bổ tiêu sử dụng đất cho địa phương; ngày 22/02/2011 Thủ tướng Chính phủ có văn số 259/TTg-KTN đạo lập danh mục dự án đầu tư cấp bách quy hoạch sử dụng đất thời kỳ (2011-2020), kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) chưa phê duyệt; ngày 22/11/2011 Quốc hội có Nghị số 17/2011/QH13 thơng qua tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; ngày 23/02/2012 Thủ tướng Chính phủ có văn số 23/TTg-KTN phân bổ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia để địa phương triển khai thực nên thực tế địa phương qua năm đầu kế hoạch 2011 Đất đai vấn đề sử dụng đất nhạy cảm phức tạp địa phương biến động thay đổi theo ngày, chế, sách, pháp luật đất đai có điều chỉnh bổ sung liên tục - Trong giai đoạn 2011-2015, kinh tế chung nước tỉnh Ninh Bình gặp nhiều khó khăn, vốn đầu tư cơng giảm chủ trương Chính phủ, nhiều cơng trình phải ngừng, đình hỗn, giãn tiến độ thực hiện; thị trường bất động sản trầm lắng, nguồn vốn đầu tư ngồi nước có tốc độ giảm đáng kể - Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn phải điều chỉnh lại dự báo phát triển kinh tế - xã hội chưa xác việc thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp, kế hoạch sử dụng đất huyện khái quát, chưa đầy đủ thường thiếu quy hoạch chi tiết, dẫn đến thực dự án, cơng trình phải lập dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết quy hoạch tổng mặt có sở để thực thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Thiếu nguồn vốn đầu tư để xây dựng cơng trình, dự án xem nguyên nhân ảnh hưởng đến kết thực quy hoạch, kế hoạch sử 94 dụng đất tỉnh Ninh Bình Trong thời gian tới, Tỉnh cần có nhiều giải pháp thu hút đầu tư phù hợp để tạo điều kiện nâng cao tiềm lực kinh tế, sức đầu tư vào xây dựng công trình kỳ kế hoạch, quy hoạch đề - Tình trạng chồng chéo, khơng thống quy hoạch, kế hoạch, đề án Một số tiêu chí quy hoạch ngành không thống với nên thực gây nhiều khó khăn Trên địa bàn Tỉnh có đồng thời quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sản xuất nông nghiệp, quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị… điều có ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực không thống tiêu loại hình quy hoạch - Chính sách pháp luật đất đai cho hỗ trợ, bồi thường việc thực dự án nhiều bất cập Điều gây nhiều khó khăn doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị đầu tư triển khai thực dự án - Công tác dự báo số tiêu quy hoạch sử dụng đất theo tiêu phát triển kinh tế chưa sát với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội khả thực Việc xác định quy mơ diện tích, vị trí sử dụng đất số cơng trình, dự án cịn chưa xác thay đổi nhu cầu sử dụng đất ngành nhu cầu nhà đầu tư Kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa sát với thực tiễn, việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất huyện, thành phố chưa phù hợp, thụ động - Tỉnh tái lập nên kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn đại phận dân cư thu nhập thấp, việc khai thác tài nguyên chủ yếu dựa vào tài nguyên sẵn có nguồn ngun liệu đá vơi, ngun vật liệu xây dựng tài nguyên biển (chủ yếu khai thác từ biển) cho phát triển ngành kinh tế tỉnh - Một số chủ đầu tư chưa liệt công tác GPMB, dẫn đến tiến độ thực dự án chậm làm ảnh hưởng đến kết thực tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Mặt khác, số nhà đầu tư lệ thuộc vào vốn vay ngân hàng thương mại nên bi siết chặt cho vay không thực dự án theo tiến độ đề Việc thu hồi đất chưa có giải pháp phát triển bền vững (tình trạng thiếu đất sản xuất, khơng có việc làm ) cần quan tâm đến đời sống người có đất bị thu hồi, vấn đề xã hội (các tệ nạn xã hội nảy sinh) - Kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa sát với thực tiễn, chưa bám sát 95 vào quy hoạch sử dụng đất duyệt mà thường vào nhu cầu sử dụng đất cấp huyện, xã tổ chức sử dụng đất Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất tổ chức cịn chủ quan, khơng có dự án tiền khả thi nên khơng có khả thực - Việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt chưa nghiêm thường xuyên - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch ngành khác chưa thực thống nhất, tình trạng tự phát, cục thực quy hoạch, kế hoạch ngành, cấp chưa chấn chỉnh Tình trạng sử dụng đất vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xảy lớn giai đoạn 4.4 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TỈNH NINH BÌNH Từ kết đạt tồn trình thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2017, rút số định hướng để nâng cao hiệu thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bám sát vào phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương trung ương; việc phân bố quỹ đất phải cân nhắc hiệu kinh tế - xã hội môi trường đảm bảo đất đai sử dụng bền vững, ổn định lâu dài; cần có quy định chặt chẽ để đảm bảo tính khả thi đề xuất triển khai mở rộng khu, cụm công nghiệp, đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành phải đảm bảo tính đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với trình lập quy hoạch Cần vận dụng linh hoạt sách để huy động vốn nhân dân doanh nghiệp khâu thực dự án, đảm bảo quy hoạch thực theo tiến độ đề - Khai thác nguồn tài nguyên hợp lý hiệu không nên lệ thuộc nhiều vào tài nguyên sẵn có mà hướng đến loại hình tài ngun du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng phục vụ phát triển kinh tế bền vững, không nguy hại đến môi trường - Nâng cao công tác tra, kiểm tra, giám sát việc lập quy hoạch, kế 96 hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau cấp có thẩm quyền phê duyệt cách nghiêm túc đồng cấp Các nhóm giải pháp sau nhằm nâng cao khả thực phương án quy hoạch đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất hàng năm 4.4.1 Giải pháp chế, sách - Về quy hoạch sử dụng đất: xác định vị trí quy hoạch sử dụng đất hệ thống quy hoạch (quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành lĩnh vực) để đảm bảo tính thống quản lý bố trí sử dụng hợp lý quỹ đất phạm vi toàn tỉnh, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh Kiên thu hồi đất dự án giao, cho thuê đất không thực đầu tư thời gian quy định, sử dụng đất không hiệu quả, sử dụng đất trái mục đích giao, th; ngăn chặn có hiệu tình trạng mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép Phát huy tốt vai trò người đứng đầu cấp, ngành, quan, đơn vị quản lý tài nguyên đất đai - Về sách tài đất đai: Nhà nước có sách tạo nguồn tài để chủ thể thực tiến độ dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp thẩm quyền phê duyệt - Về quản lý sử dụng đất: Xây dựng quy định pháp lý để quản lý bảo vệ vùng trồng lúa, vùng phát triển rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên Xây dựng ban hành quy định để xác định rõ trách nhiệm cụ thể tỉnh địa phương, ngành, cấp, quan, đơn vị, trách nhiệm tập thể cá nhân việc quản lý đất đai nói chung thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt - Xây dựng chế tài công tác quản lý thực quy hoạch sử dụng đất lúa, nhằm xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm 4.4.2 Giải pháp vốn đầu tư Xây dựng kế hoạch cụ thể, giải tốt vấn đề nông dân, nông nghiệp nông thôn, tạo việc làm cho lao động nông nghiệp bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp; tập trung giải dứt điểm tình trạng thiếu đất sản xuất nơng nghiệp hộ gia đình nơng dân, đặc biệt đồng bào dân tộc người 97 Xây dựng chế tạo quỹ đất theo quy hoạch; tăng cường thực việc đấu giá đất Nhà nước giao đất, cho thuê đất, khai thác khoáng sản nhằm tăng thu ngân sách từ đất, khuyến khích đầu tư phát triển vào lĩnh vực mạnh tỉnh theo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ tài nguyên đất môi trường sinh thái Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo cơng xã hội kích thích sản xuất - Tạo mơi trường, sách thuận lợi để thu hút nhà đầu tư nước đầu tư vào huyện Khuyến khích nhà đầu tư tham gia tích cực vào xây dựng khu, cụm cơng nghiệp, đồng thời đảm bảo phối hợp thống nhất, hiệu việc quản lý điều hành ngành, cấp hoạt động đầu tư địa bàn huyện 4.4.3 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực - Xây dựng thực đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, lực ý thức trách nhiệm đội ngũ cán làm công tác quản lý đất đai cấp, đặc biệt cấp huyện, thị xã, thành phố, cán địa xã, phường, thị trấn để đáp ứng yêu cầu đổi ngành hội nhập quốc tế Chú trọng công tác đào tạo cán chuyên mơn có đủ lực lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt hiệu chất lượng Nâng cao lực cho cán quản lý, giám sát thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp phê duyệt Nâng cao lực sở vật chất kỹ thuật cho đơn vị nghiệp có chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Sở Tài nguyên Môi trường - Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn sở đào tạo theo chuyên đề, ưu tiên đào tạo cho cán lập, thực giám sát quy hoạch sử dụng đất địa phương 4.4.4 Giải pháp tổ chức thực Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiên xử lý trường hợp vi phạm Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án thu hồi dự án chậm triển khai theo quy định pháp luật - Khi có biến động lớn nhu cầu sử dụng đất cần phải thực Điều 98 chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai 4.4.5 Giải pháp khoa học công nghệ kỹ thuật Bố trí đủ điều kiện vật chất, bước ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ việc lập giám sát, tổ chức thực quy hoạch Tăng cường công tác điều tra bản, nâng cao chất lượng công tác dự báo, tham gia phản biện khoa học ngành nhằm nâng cao tính khả thi phương án quy hoạch sử dụng đất Xây dựng cập nhật sở liệu quản lý tài nguyên đất, áp dụng công nghệ tiên tiến để cải thiện chất lượng điều tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Củng cố nâng cao hệ thống thông tin đất đai, ứng dụng công nghệ viễn thám việc kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai hội nhập quốc tế 4.4.6 Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường Bảo vệ tầng đất canh tác chuyển đất sản xuất nơng nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp Thường xuyên kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường - Tăng cường công tác quản lý môi trường khu công nghiệp, khu đô thị; tổ chức tốt hoạt động quản lý môi trường khu công nghiệp, khu đô thị theo phân cấp ủy quyền máy quản lý môi trường; nâng cao lực máy quản lý môi trường khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư nông thôn; xây dựng chế phối hợp quan quản lý Nhà nước môi trường với Ban quản lý Thông qua hệ thống quan trắc mơi trường đánh giá kịp thời, xác kiểm sốt tình trạng chất lượng môi trường mức độ ô nhiễm môi trường khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư nông thôn Xây dựng chế để hình thành doanh nghiệp dịch vụ mơi trường phục vụ cho hoạt động khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư nông thôn 99 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Tỉnh Ninh Bình có tổng diện tích đất tự nhiên 138.679 ha, nằm cách thủ đô Hà Nội 100km phía Bắc có giao thơng đường đường sơng thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội giúp tỉnh phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Tổng sản phẩm GDP bình qn/người theo giá so sánh năm 2011 tăng từ 26,6 triệu lên 44,5 triệu/người năm 2017 Trong thời gian qua, tình hình quản lý sử dụng đất tỉnh Ninh Bình tương đối ổn định Đất đai sử dụng tiết kiệm, hợp lý Có tới 95,46% diện tích đất tự nhiên đưa vào sử dụng Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003 UBND tỉnh Ninh Bình UBND huyện, thành phố tổ chức thực Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp tỉnh Chính phủ phê duyệt; 8/8 huyện, thành phố lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) UBND tỉnh phê duyệt theo quy định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện triển khai thực 8/8 huyện, thành phố theo quy định Luật Đất đai năm 2013 Việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 năm 2017 cấp huyện thực 8/8 huyện, thành phố theo quy định Luật Đất đai năm 2013 UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt Kết thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2017 cho thấy: Về tiêu sử dụng đất: Đất nông nghiệp thực đến năm 2017 96.623 ha, đạt 102,78% so đất phi nông nghiệp thực 35.755 ha, đạt 92,32% đất chưa sử dụng thực 6.301ha, đạt 97,47% so với kế hoạch duyệt đến năm 2017 Về chuyển mục đích sử dụng đất nơng nghiệp sang đất phi nơng nghiệp: Kết chuyển mục đích đến năm 2015 1.606 ha, để thực 563 cơng trình, dự án, đạt 47,06% so với tiêu sử dụng đất duyệt Trong giai đoạn 2016-2017, diện tích đất nơng nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 100 3.292ha Kết chuyển mục đích đến năm 2017 616ha, để thực cơng trình, dự án, đạt 18,72% so với tiêu sử dụng đất - Kết thực cơng trình, dự án theo quy hoạch sử dụng đất duyệt: giai đoạn 2011-2015, tỉnh Ninh Bình có 1.194 cơng trình, dự án với tổng diện tích 3.392 ha, kết thực đến năm 2015 563 cơng trình, dự án với diện tích 1.616 ha, đạt 47,63% so với quy hoạch duyệt, cịn 631 cơng trình, dự án chưa thực hiện, chiếm 52,37% so với tiêu sử dụng đất duyệt Trong giai đoạn 2016-2017, tỉnh Ninh Bình có 397 cơng trình, dự án với tổng diện tích 3.932 ha, kết thực đến năm 2017 144 công trình, dự án với diện tích 945 ha, đạt 24,03% so với quy hoạch duyệt; cịn 253 cơng trình, dự án chưa thực hiện, chiếm 75,97% so với tiêu sử dụng đất duyệt Để nang cao hiệu thực quy hoạch sử dụng đất cần thực đồng giải pháp sau: giải pháp chế sách, giải pháp vốn đầu tư, giải pháp đào tạo nguồn nhân lực, giải pháp tổ chức thực hiện, giả pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường 5.2 KIẾN NGHỊ Nâng cao chất lượng công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất lập phương án quy hoạch sử dụng đất để tiêu sử dụng đất sát với tình hình thực tế Tránh tình trạng quy hoạch “treo”, khai thác tốt nguồn lực đất đai đáp ứng cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội huyện tỉnh Đề nghị dành nguồn vốn ưu tiên cho dự án chưa thực đến năm 2017 thiếu nguồn vốn nhằm thực tốt phương án thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương Cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước đất đai từ tỉnh tới huyện, đảm bảo quản lý sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm, mục đích đạt hiệu cao theo kế hoạch duyệt pháp luật./ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Bộ Tài nguyên Môi trường (2004) Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Bộ Tài nguyên Mơi trường (2012) Kinh nghiệm nước ngồi quản lý pháp luật đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2014a) Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014b) Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014c) Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2016a) Quyết định 2712/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tài nguyên Môi trường việc phê duyệt cơng bố kết kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường (2016b) Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia Bộ Tài nguyên Môi trường (2017) Quyết định số 455/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng năm 2017 Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường phê duyệt công bố kết thống kê diện tích đất đai năm 2015 Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 10 Chính phủ (2012b) Nghị số 57/NQ-CP ngày 17 tháng năm 2012 Chính phủ việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Ninh Bình 11 Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 thi hành Luật Đất đai 102 12 Chính phủ (2015) Báo cáo số 663/BC-CP ngày 26 tháng 11 năm 2015 Chính phủ kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị số 17/2011/QH13 Quốc hội quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) cấp quốc gia 13 Chính phủ (2016) Báo cáo số /BC-CP ngày 26 tháng 11 năm 2016 Chính phủ kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị số 17/2011/QH13 Quốc hội quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) cấp quốc gia 14 Chính phủ (2018) Nghị số 12/NQ-CP ngày 07 tháng năm 2018 Chính phủ việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2016) tỉnh Ninh Bình 15 Chu Văn Thỉnh (2007) Nhìn lại công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nước ta 10 năm qua Hội thảo khoa học Quy hoạch sử dụng đất Hội khoa học Đất Việt Nam, Viện Nghiên cứu Địa chính, 24/8/2007 Viện Nghiên cứu Địa 16 Đồn Cơng Quỳ, Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Vịng Nguyễn Quang Học (2006) Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 17 Lưu Văn Thịnh (2008) Nghiên cứu thực trạng quy hoạch sử dụng đất đai nước ta Viện Nghiên cứu Địa chính, Hà Nội 18 Nguyễn Dũng Tiến (2005) Quy hoạch sử dụng đất - Nhìn lại trình phát triển nước ta từ năm 1930 đến Tạp trí Địa chính, Số tháng 6/2005, Hà Nội 19 Nguyễn Đình Bồng (2007) Quy hoạch sử dụng đất nước ta giai đoạn - thực trạng giải pháp Hội thảo khoa học Quy hoạch sử dụng đất Hội khoa học Đất Việt Nam, Viện Nghiên cứu Địa 24/8/2007 Viện Nghiên cứu Địa 20 Nguyễn Đình Bồng (2010) Cơ sở pháp luật hành quy hoạch sử dụng đất Hội thảo khoa học quy trình xây dựng thực quy hoạch sử dụng đất cấp sở Hội khoa học Đất Việt Nam Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 07/11/2010 Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 21 Nguyễn Thu Hằng (2012) Nghiên cứu sở khoa học để xây dựng quy định kỹ thuật Quy trình lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Cục Quy hoạch đất đai, Hà Nội 22 Nội Quốc hội (2003) Luật Đất đai năm 2003 Hà Nội NXB Chính trị Quốc gia, Hà 103 23 Nội Quốc hội (2013) Luật Đất đai năm 2013 Hà Nội NXB Chính trị Quốc gia, Hà 24 Thủ tướng Chính phủ (2016) Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ việc phân bổ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia 25 UBND tỉnh Ninh Bình (2012) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Ninh Bình 26 UBND tỉnh Ninh Bình (2017a) Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (20162020) tỉnh Ninh Bình 27 UBND tỉnh Ninh Bình (2017b) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 28 Viện Điều tra Quy hoạch đất đai (1996) Tổng cục Địa Cơ sở lý luận khoa học quy hoạch sử dụng đất đai, Hà Nội 29 Võ Tử Can (2001) Phương pháp luận quy hoạch sử dụng đất đai, Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Điển đổi hệ thống địa Viện Điều tra Quy hoạch đất đai II Tài liệu tiếng Anh: 30 FAO (1993) Guideline for Land use planning, Rome 104 ... kết thực quy hoạch sử dụng 2011-2017 4.3.1 Khái quát phương án quy hoạch sử dụng đất đến 4.3.2 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất 4.3.3 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất 4.3.4 Đánh. .. đích sử dụng kỳ quy hoạch theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình 66 Bảng 4.7 Bảng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích theo phương án quy hoạch sử dụng. .. thực tiêu sử dụng đất đến năm 2015 tỉnh Ninh Bình 72 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Tiến Thân Tên Luận văn: Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh ninh bình , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh ninh bình