0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn lợn móng cái nuôi tại trại lợn đức chính thành phố cao bằng

71 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VI PHI KHƢƠNG ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN VÀ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN ĐÀN LỢN MĨNG CÁI NI TẠI TRẠI LỢN ĐỨC CHÍNH - THÀNH PHỐ CAO BẰNG Chuyên ngành : Thú y Mã số : 60 64 01 01 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Văn Thanh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan rằng, thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Cao Bằng, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Vi Phi Khƣơng i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận đƣợc hƣớng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi đƣợc bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Thanh tận tình hƣớng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Ngoại – Sản, khoa Thú y - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ, nhân viên Trại lợn Đức Chính, thành phố Cao Bằng giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Cao Bằng, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Vi Phi Khƣơng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ cụm từ viết tắt v Danh mục bảng .vi Danh mục biểu đồ vii Danh mục hình ảnh viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu .3 2.1 Một số thơng tin giống lợn móng 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Đặc điểm sinh học .3 2.1.3 Khả sản xuất 2.1.4 Hƣớng sử dụng 2.2 Một số đặc điểm sinh lý sinh sản lợn 2.2.1 Sự thành thục tính 2.2.2 Chu kì tính (chu kì sinh dục) .6 2.2.3 Cơ chế động dục 11 2.2.4 Thời điểm phối giống thích hợp 11 2.2.5 Sinh lý đẻ 12 2.2.6 Sự điều tiết thần kinh thể dịch tới hoạt động sinh dục 13 2.2.7 Một số yếu tố ảnh hƣởng tới khả sinh sản gia súc .14 2.3 số tiêu đánh giá suất sinh sản lợn nái 16 Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 19 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu .19 iii 3.2 Nội dung nghiên cứu .19 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 20 3.3.1 Phƣơng pháp theo dõi tiêu sinh sản 20 3.3.2 Phƣơng pháp theo dõi bệnh thƣờng xảy đàn lợn Móng Cái thử nghiệm số phác đồ điều trị 3.3.3 21 Phân lập giám định thành phần, tính mẫn cảm vi khuẩn có dịch viêm đƣờng sinh dục lợn nái Móng Cái mắc Bệnh viêm tử cung 21 3.3.4 Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung 21 3.3.5 Phƣơng pháp xử lý số liệu 21 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 23 4.1 Kết nghiên cứu xác định số tiêu sinh sản đàn lợn móng ni trại lợn đức - thành phố cao 23 4.1.1 Tuổi thành thục tính 23 4.1.2 Tuổi phối giống lần đầu 24 4.1.3 Tuổi đẻ lứa đầu 25 4.1.4 Thời gian mang thai 27 4.1.5 Thời gian động dục lại sau cai sữa 28 4.1.6 Số lƣợng con/lứa, trọng lƣợng sơ sinh, trọng lƣợng lợn sau cai sữa 30 4.1.7 Tỷ lệ nuôi sống lợn 31 4.2 Kết theo dõi số bệnh thƣờng gặp đàn lợn móng lứa tuổi 33 4.2.1 Một số bệnh thƣờng gặp đàn lợn (từ sơ sinh đến cai sữa) 33 4.2.2 Một số bệnh thƣờng gặp đàn lợn choai (từ cai sữa đến xuất bán giống) 36 4.2.3 Kết theo dõi số bệnh sinh sản thƣờng gặp đàn nái sinh sản 38 4.2.4 Kết phân lập giám định thành phần, tính mẫn cảm với số thuốc kháng sinh vi khuẩn phân lập đƣợc từ dịch đƣờng sinh dục lợn nái bình thƣờng bệnh lý 4.3 39 Kết điều trị bệnh viêm tử cung 45 Phần Kết luận đề nghị 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 50 Tài liệu tham khảo 51 iv DANH MỤC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ Ca Canxi Cl Clorua Cs Cộng CTV Cộng tác viên E.Coli Escherichia Coli FRH Follculin Releasing Hormone FSH Folliculo Stimulin Hormone GSH Gonado Stimulin Hormone K Kali KHCN Khoa học công nghệ KL Khối lƣợng LH Lutein Stimulin Hormone LRH Lutein Releasing Hormone LTH Lutein Tropin Hormone MC Móng Cái Na Natri NXB Nhà xuất P Photpho v DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Tuổi thành thục tính lợn Móng Cái 23 Bảng 4.2 Tuổi phối giống lần đầu 24 Bảng 4.3 Tuổi đẻ lứa đầu 26 Bảng 4.4 Thời gian mang thai 27 Bảng 4.5 Thời gian động dục trở lại sau cai sữa 29 Bảng 4.6 Số lƣợng con/lứa, khối lƣợng sơ sinh, khối lƣợng lợn sau cai sữa 30 Bảng 4.7 Tỷ lệ nuôi sống lợn 32 Bảng 4.8 Tình hình mắc bệnh đàn lợn (từ sơ sinh đến cai sữa) 33 Bảng 4.9 Một số bệnh xảy đàn lợn choai 37 Bảng 4.10 Kết khảo sát bệnh sản khoa thƣờng gặp đàn lợn nái sinh sản 38 Bảng 4.11 Thành phần vi khuẩn có dịch âm đạo, tử cung lợn nái bình thƣờng bệnh lý 40 Bảng 4.12 Kết xác định tính mẫn cảm vi khuẩn phân lập đƣợc từ dịch viêm tử cung, âm đạo lợn nái với số thuốc kháng sinh 43 Bảng 4.13 Kết xác định tính mẫn cảm tập đồn vi khuẩn có dịch viêm đƣờng sinh dục lợn nái với số thuốc kháng sinh thông dụng 44 Bảng 4.14 Kết điều trị viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh vi 46 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Tuổi thành thục tính lợn Móng Cái 23 Biểu đồ 4.2 Tuổi phối giống lần đầu 25 Biểu đồ 4.3 Tuổi đẻ lứa đầu 26 Biểu đồ 4.4 Thời gian mang thai .28 Biểu đồ 4.5 Thời gian động dục lại sau cai sữa 29 Biểu đồ 4.6 Tỷ lệ nuôi sống lợn sơ sinh theo mùa 32 Biểu đồ 4.7 Tỷ lệ mắc bệnh đàn lợn (từ sơ sinh đến cai sữa) .34 Biểu đồ 4.8 Tỷ lệ nhiễm bệnh đàn lợn choai 37 Biểu đồ 4.9 Tỷ lệ bệnh sản khoa thƣờng gặp đàn lợn nái 38 Biểu đồ 4.10 Tỷ lệ thành phần vi khuẩn có dịch âm đạo, tử cung lợn nái bình thƣờng bệnh lý 40 Biểu đồ 4.11 Hiệu phác đồ điều trị 47 Biểu đồ 4.12 Hiệu thời gian phác đồ điều trị 47 vii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Lợn Móng Cái .3 Hình 2.2 Sơ đồ lai Hình 4.1 Lợn Móng Cái thành thục tính .24 Hình 4.2 Lợn Móng Cái đẻ lứa đầu 27 Hình 4.3 Lợn Móng Cái mang thai 28 Hình 4.4 Lợn Móng Cái sơ sinh 31 Hình 4.5 Lợn Móng Cái cai sữa 31 Hình 4.6 Lợn Móng Cái bị ỉa chảy 36 Hình 4.7 Phân lợn Móng Cái bị ỉa chảy 36 Hình 4.8 Thuốc Lutalyse 45 viii 40 Staphylococcus aureus 73,33% có Streptococcus Khi tử cung, âm đạo bị viêm, 100% mẫu bệnh phẩm xuất vi khuẩn kể Đặc biệt dịch viêm xuất thêm loại vi khuẩn Pseudomonas với tỷ lệ 13,33% Kết nghiên cứu tƣơng đồng với kết nghiên cứu tác giả Nguyễn Thi Hồng Minh (2014); Nguyễn Thị Dịu (2014) Theo Urban VP et al (1983) cho biết nƣớc tiểu lợn nái sinh thƣờng chứa vi khuẩn Staphylococcus, Streptococus spp, Salmonella E.coli Trong điều kiện sinh lý bình thƣờng, cổ tử cung ln khép chặt nên vi khuẩn khơng có hội xâm nhập vào tử cung Nhƣng trình đẻ cổ tử cung mở rộng sau đẻ cổ tử cung tiếp tục mở nên tình trạng nhiễm khuẩn tránh khỏi Điều cho thấy việc tăng cƣờng vệ sinh chuồng trại, vệ sinh thân thể lợn nái yếu tố quan trọng việc phịng ngừa nhiễm trùng tử cung sau sinh Ngồi việc lựa chọn loại thuốc sát trùng tốt, phƣơng pháp tiến hành sát trùng có ý nghĩa lớn việc tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh Bởi lẽ hầu hết hóa chất sát trùng khơng có tác dụng có tác dụng giới hạn mơi trƣờng có chất bẩn, chất hữu Do đó, việc chà rửa cho phân tẩy uế chất bẩn phải thực thật kỹ trƣớc phun thuốc sát trùng Việc sát trùng chuồng trại đƣợc đánh giá tốt hiệu sát trùng đạt mức 95% Nhờ hiệu sát trùng đạt mức cao góp phần hạn chế nhiễm trùng vào tử cung lợn nái sau sinh Khi tử cung bị viêm, dịch viêm tử cung chứa sản phẩm độc Sản phẩm độc vừa kích thích cổ tử cung ln mở tạo điều kiện thuận lợi cho loại vi khuẩn từ bên ngồi xâm nhập vào tử cung, mơi trƣờng tử cung sau đẻ thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi nẩy nở tăng cƣờng số lƣợng độc lực gây viêm, tử cung bị xây xát trình sinh đẻ, đặc biệt trƣờng hợp đẻ khó phải can thiệp tay hay dụng cụ làm tổn thƣơng đƣờng sinh dục nói chung, tử cung nói riêng Đặc biệt có xâm nhiễm Pseudomonas đẩy nhanh trình hình thành mủ Nhận xét chúng tơi phù hợp với thông báo tác giả: Trần Thị Thùy Anh (2014), Nguyễn Thị Dịu (2014); Phạm Huy Hân (2014) b Kết xác định tính mẫn cảm vi khuẩn phân lập từ dịch viêm đường sinh dục lợn nái với số thuốc kháng sinh thông dụng Cho đến thời điểm tại cở sở chăn nuôi lợn nái việc điều trị 41 bệnh viêm đƣờng sinh dục nói chung, viêm tử cung nói riêng sử dụng kháng sinh Với mục đích giúp sở chăn nuôi lợn nái lựa chọn thuốc điều trị viêm tử cung, tiến hành làm kháng sinh đồ vi khuẩn chủ yếu phân lập đƣợc từ dịch viêm tử cung, âm đạo lợn nái với số thuốc kháng sinh thông thƣờng Kết thu đƣợc đƣợc trình bày bảng 4.12 Kết bảng 4.12, chúng tơi có nhận xét sau: Mức độ mẫn cảm với thuốc kháng sinh thông dụng vi khuẩn phân lập đƣợc từ dịch viêm tử cung, âm đạo lợn nái không cao Trong 10 thuốc kháng sinh thử kháng sinh đồ, Cephachlor thuốc có độ mẫn cảm cao (80,00 - 93,33%) tiếp tới Amoxycillin (73,33 -93,33%), Neomycin (73,33 – 80,00%) Lincomycin (66,67 – 80,00%) Trong số loại kháng sinh thông dụng thƣờng dùng thực tiễn sản xuất nhƣ Streptomycin, Penicillin mức độ mẫn cảm thấp (13,33-40,00%) Nhƣ theo để điều trị bệnh viêm tử cung, âm đạo lợn nái nên chọn thuốc Cephachlor, Amoxycillin, Lincomycin Neomycin Không nên chọn thuốc kháng sinh nhƣ Streptomycin, Penicillin hiệu điều trị khơng cao dễ gây tƣợng vi khuẩn kháng thuốc 42 Bảng 4.12 Kết xác định tính mẫn cảm vi khuẩn phân lập đƣợc từ dịch viêm tử cung, âm đạo lợn nái với số thuốc kháng sinh Loại VK Kháng sinh Cephachlor Norfloxacin Amoxycillin Gentamicin Streptomycin Penicillin Tetracyclin Neomycin Kanamycin Lincomycin c Kết xác định tính mẫn cảm tập đồn vi khuẩn có dịch viêm đường sinh dục lợn nái với số thuốc kháng sinh thông dụng Trong thực tiễn sản xuất, nguyên tắc điều trị bệnh nhƣ sử dụng kháng sinh phải phát bệnh sớm, điều trị kịp thời Trong để phân lập, giám định vi khuẩn làm kháng sinh đồ đòi hỏi phải có khoảng thời gian định Để đáp ứng kịp thời công tác điều trị, làm kháng sinh đồ trực tiếp với tập đoàn vi khuẩn có dịch viêm tử cung, âm đạo lợn nái mắc bệnh Kết đƣợc trình bày bảng 4.13 Bảng 4.13 Kết xác định tính mẫn cảm tập đồn vi khuẩn có dịch viêm đƣờng sinh dục lợn nái với số thuốc kháng sinh thông dụng TT 10 Từ kết thu đƣợc bảng 4.13 dựa vào bảng đánh giá đƣờng kính vịng vơ khuẩn chuẩn chúng tơi có nhận xét: Mức độ mẫn cảm tập đồn vi khuẩn có dịch viêm tử cung âm đạo lợn nái với thuốc kháng sinh không cao Trong 10 loại kháng sinh thí nghiệm có loại thuốc Cephachlor, Amoxycillin, Lincomycin Neomycin có tỷ lệ vi khuẩn mẫn cảm từ 80,00% trở lên đƣờng kính vịng vơ khuẩn đạt 20mm Riêng hai loại kháng sinh Streptomycin Penicillin có tỷ lệ vi khuẩn mẫn cảm thấp đạt 26,66 – 44 33,33% đƣờng kính vịng vơ khuẩn đạt từ 11,62 đến 13,16mm Kết phù hợp với kết làm kháng sinh đồ loại vi khuẩn phân lập đƣợc từ dịch viêm đƣờng sinh dục lợn nái Móng Cái Nhƣ vậy, thực tiễn sản xuất để chọn thuốc kháng sinh dùng điều trị bệnh viêm tử cung, âm đạo lợn nái cách kịp thời dùng phƣơng pháp làm kháng sinh đồ với tập đồn vi khuẩn có dịch viêm tử cung, âm đạo lợn nái 4.2.5 Kết điều trị thử nghiệm bệnh viêm nội mạc tử cung lợn nái Kết điều trị thử nghiệm bệnh viêm nội mạc tử cung lợn nái đƣợc trình bày bảng 4.14 Hình 4.8: Thuốc Lutaly 45 Bảng 4.14 Kết điều trị viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh Số điều Số khỏi trị (con) (con) 12 12 12 12 12 12 Phác đồ Phác đồ Phác đồ Phác đồ 46 Biểu đồ 4.11 Hiệu phác đồ điều trị Biểu đồ 4.12 Hiệu thời gian phác đồ điều trị Qua kết bảng 4.14 biểu đồ 4.11, biểu đồ 4.12 cho thấy: Trong phác đồ thử nghiệm, phác đồ phác đồ có hiệu tốt phác đồ 1; phác đồ có hiệu tốt nhất, thể tiêu: Tỷ lệ khỏi bệnh cao 100%; số ngày điều trị ngắn 3,0 ngày; thời gian động dục lại ngắn 4,5 ngày; đồng thời tỷ lệ phối lần đầu có thai lại cao nhất: 91,66% Sở dĩ phác đồ có hiệu 47 điều trị cao theo chúng tơi chế phẩm Lutalyze chứa hoạt chất PGF2α có tác dụng kích thích tử cung co bóp, tống hết dịch viêm ngồi, đồng thời có tác dụng phá vỡ thể vàng, kích thích nang trứng phát triển gây tƣợng động dục Lugol có chứa nguyên tố Iod có tác dụng sát trùng, đồng thời thông qua niêm mạc tử cung thể hấp thu đƣợc dung dịch Iod giúp cho quan sinh dục mau chóng hồi phục làm xuất chu kỳ sinh dục sớm Nhận xét phù hợp với báo cáo tác giả Hoàng Kim Giao Nguyễn Thanh Dƣơng (1997), Nguyễn Văn Thanh (2007); Trịnh Đình Thâu (2010); Trần Thị Thùy Anh (2014) Theo tác giả này, dùng PGF2α điều trị viêm tử cung có tác dụng làm tử cung nhu động đẩy hết chất bẩn từ bên tử cung ngoài, đồng thời giúp cho quan sinh dục mau chóng hồi phục trở lại hoạt động bình thƣờng 48 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Trên sở kết thu đƣợc trình thực đề tài: Đánh giá số tiêu sinh sản bệnh thƣờng gặp đàn lợn Móng Cái ni trại lợn Đức Chính - thành phố Cao Bằng rút số kết luận sau: Về số tiêu sinh sản lợn Móng Cái Tuổi thành thục tính đàn lợn Móng Cái tập trung cao vào độ tuổi từ 171 đến 180 ngày với tỷ lệ 58,41% Số đơng lợn Móng Cái có tuổi phối giống lần đầu thời điểm lợn từ 191 ngày tuổi đến 200 ngày chiếm tỷ lệ 58,03% Tuổi đẻ lứa đầu lợn Móng Cái tập trung giai đoạn 300 - 310 ngày, chiếm tỷ lệ 61,66% Hầu hết lợn Móng Cái có thời gian mang thai 113 - 115 ngày (chiếm 81,21%) Thời gian động dục lại sau cai sữa lợn giống lợn Móng Cái tập trung cao vào giai đoạn 5-7 ngày chiếm tỷ lệ 67,46% Số lợn sinh lứa đạt trung bình 10,5 con/lứa; phạm vi biến động từ 9-12 con/lứa Khối lƣợng sơ sinh lợn đạt trung bình 0,595 kg/con khối lƣợng sau cai sữa đạt trọng lƣợng trung bình 6,23kg/con - Tỷ lệ ni sống lợn từ sơ sinh đến cai sữa cao trung bình đạt 96,09% Một số bệnh thƣờng gặp đàn lợn giống Móng Cái phƣơng pháp điều trị - Bệnh viêm phổi, giun đũa, hội chứng tiêu chảy bệnh ngoại khoa thƣờng xuất đàn lợn Móng Cái độ tuổi từ sơ sinh đến giai đoạn trƣởng thành Hội chứng tiêu chảy xuất nhiều với tỷ lệ cao tất độ tuổi lợn Hiện tƣợng chậm lên giống, sảy thai, viêm tử cung, viêm vú, sữa đẻ khó bệnh xuất đàn lợn nái sinh sản, bệnh viêm tử cung chiếm tỷ lệ cao 28,80% - Trong dịch tử cung, âm đạo lợn nái khoẻ mạnh sau đẻ 12 - 24 49 80,00% số mẫu phát có E.coli; 66,67% có Salmonella; 93,33% có Staphylococcus aureus 73,33% có Streptococcus Khi tử cung, âm đạo bị viêm, 100% mẫu bệnh phẩm xuất vi khuẩn kể Đặc biệt dịch viêm xuất thêm loại vi khuẩn Pseudomonas với tỷ lệ 13,33% Những vi khuẩn phân lập đƣợc từ dịch viêm tử cung, âm đạo lợn nái có tỷ lệ mẫn cảm với thuốc kháng sinh khơng cao Trong thuốc có độ mẫn cảm cao Cephachlor tiếp tới Amoxycillin, Lincomycin Neomycin Chúng hầu nhƣ không mẫn cảm với Streptomycin Penicillin Để chọn thuốc thích hợp điều trị bệnh viêm tử cung lợn nái dùng mẫu bệnh phẩm dịch viêm tử cung để kiểm tra kháng sinh đồ trực tiếp Bệnh viêm nội mạc tử cung lợn nái điều trị có kết cao biện pháp: Dùng Lutalyze tiêm dƣới da 2ml (25mg), tiêm lần; thụt vào tử cung 500ml dung dịch Lugol 0,1%; dùng Cephachlor 5mg/kg thể trọng pha với 100ml nƣớc cất bơm vào tử cung ngày lần; kết hợp điều trị toàn thân ADE, B.complex 5.2 KIẾN NGHỊ Cho phép sử dụng kết nghiên cứu đề tài vào thực tiễn sản xuất trang trại ni lợn Móng Cái khu vực tỉnh Cao Bằng nói riêng sở chăn ni lợn Móng Cái nói chung nhằm nâng cao khả sinh sản, giảm thiểu thiệt hại bệnh tật gây ra, nâng cao hiệu nghề chăn nuôi lợn sinh sản 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Cù Xuân Dần, Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi Lê Mộng Loan (1996) Sinh lý học gia súc NXB Nơng nghiệp Hà Nội Đặng Đình Tín Nguyễn Hùng Nguyệt (1986) Sản khoa thú y NXB Nơng nghiệp Hà Nơi Đặng Vũ Bình (1999) Phân tích số nhân tố ảnh hƣởng tới tính trạng sinh sản lứa đẻ lợn nái ngoại Kỷ yếu kết nghiên cứu khoa học Chăn ni - Thú y giai đoạn 1996-1998 pp.5-8 Hồng Nghĩa Duyệt (2002) Kết điều tra khả sinh sản lợn nái Móng Cái ni khu vực tỉnh Miền Trung Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn số 12 Lê Đình Phùng Mai Đức Trung (2008) Mức độ đóng góp số yếu tố đến khả sinh sản lợn nai F1 (Móng Cái x Yorshire) Móng ni nơng hộ tỉnh Quảng Bình Tạp chí khoa học, Đại học Huế Số 49, 2008 Tr 123-132 Lê Xuân Cƣơng, Nguyễn Thiện Lƣu Kỹ (1978) Kỹ Thuật Nuôi lợn nái sinh sản Nhà Xuất Nông nghiệp Hà Nội Lƣu Kỹ Phạm Hữu Doanh (1994) Kỹ thuật nuôi lợn nái sinh sản Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Ngô Thi Giang (2013) Thực trạng bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản nuôi khu vực Hà Nam đề xuất biện pháp phòng, trị Luận văn thạc sỹ Trƣờng Đại học Nơng nghiệp Hà Nội Nguyễn Hồi Nam Nguyễn Văn Thanh (2016) Một số yếu tố liên quan tới viêm tử cung sau đẻ lơn nái Tạp chí KH Nơng nghiệp Việt Nam 2016 Tập 14 Số Tr 720-726 10 Nguyễn Khắc Tích (1995) Nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh dục, khả sinh sản đàn lợn nái ngoại ni Xí nghiệp giống vật nuôi Mỹ Văn - Hƣng Yên Kết nghiên cứu khoa học chăn nuôi thú y, 1999 – 1995 NXB Nông nghiệp Hà Nội 11 Nguyễn Quế Côi, Trần Thị Minh Hoàng, Lê Minh Lịnh Đặng Hoàng Biên (2004) Nghiên cứu đánh giá, lựa chọn giải pháp công nghệ nhằm phát triển chăn nuôi lợn hƣớng nạc tỉnh Quảng Trị 51 12 Nguyễn Thị Dịu (2014) Đánh giá số tiêu sinh sản bệnh sản khoa đàn lợn nái ngoại số địa phƣơng thuộc khu vực đồng sông Hồng Luận Văn Thạc sỹ Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội 13 Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Văn Thanh Trịnh Đình Thâu (2013) Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa (Metritis, Mastitis, AgalactiaMMA) ảnh hƣởng đến xuất sinh sản lợn Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y Hội Thú y Việt Nam Tập XX số – 2013 Tr 47 – 52 14 Nguyễn Thị Mỹ Dung (2011) Nghiên cứu xác định số tiêu sinh sản, bệnh quan sinh dục thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi huyên Yên Khánh tỉnh Ninh Bình Luận văn Thạc sỹ Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội 15 Nguyễn Thiện, Phùng Thị Vân, Nguyễn Khánh Quắc, Phạm Hữu Doanh Phạm Nhật Lệ 1995) Kết nghiên cứu tổ hợp lai lợn ngoại lợn Việt Nam Tuyển tập công trình nghiên cứu Khoa học kỹ thuật chăn ni (1969-1995) Viện Chăn nuôi Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 1995 tr 13-21 16 Nguyễn Văn Đức, Bùi Quang Hộ, Giang Hồng Tuyến, Đặng Đình Trung, Nguyễn Văn Trung, Trần Quốc Việt Nguyễn Thị Viễn (2010) Năng suất sinh sản, sản xuất lợn Móng Cái, Piertrain, Landrace, Yorshire ƣu lai lợn lai F1(PixMC), F1(LRxMC), F1(YxMC) Tạp chí KHCN Chăn Ni 22.tr 29-36 17 Nguyễn Văn Nhiệm, Đặng Vũ Bình Nguyễn Văn Đức (2002) Một số nhân tố ảnh hƣởng tới tính trạng sinh sản nái Móng Cái Tạp chí Chăn ni 18 Phạm Huy Hân (2014) Tình hình bệnh viêm tử cung thử nghiệm số phác đồ điều trị đàn heo nái ngoại nuôi huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phƣớc Luận Văn Thạc sỹ Trƣờng Đại học Tây Nguyên 19 Phùng Thị Vân, Hoàng Hƣơng Trà Trần Thị Hồng (2002) Nghiên cứu khả sinh sản, cho thịt lợn nái sinh sản, cho thịt lợn lai ảnh hƣởng hai chế độ nuôi tới khả cho thịt lợn nái ngoại có tỷ lệ 52% Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn - Vụ khoa học công nghệ chất lợng sản phẩm Kết nghiên cứu KHCN nông nghiệp phát triển nông thôn giai đoạn 1996 – 2000 Nhà xuất Hà Nội 20 Trần Đình Miên (1997) Chọn nhân giống gia súc Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 21 Trần Thùy Anh (2014) Nghiên cứu số tiêu sinh sản bệnh sản khoa thƣờng gặp đàn lợn nái ngoại nuôi tỉnh Bình Phƣớc Luận Văn Thạc sỹ Trƣờng Đại học Tây Nguyên 52 22 Trần Tiến Dũng, Dƣơng Đình Long Nguyễn Văn Thanh (2002) Sinh sản gia súc NXB Nơng nghiệp Hà Nội 23 Trịnh Đình Thâu Nguyễn Văn Thanh (2010) Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y Hội Thú y Việt Nam Tập XVII Số 1.tr 72-76 Tài liệu tiếng Anh 24 Anberth Youssef (1997) Reproductive diseases in livestocks Egyptian International Center for Agriculture Course on Animal Production and Health A Ban (1986) Control and Prevention of infherited disorder causing infertility Technical Managemen A.I Programmes Swisdish University of Agricultural sciences Uppsala Sweden 25 Bidanel J.P., J Gruand and C Legault (1996) Genetic variability of and weight at puberty, ovulation rate and embtyo survivan in gilts and relation with production traist , Genet Sel Evol., (28) pp.103 -115 26 Bum M C and P S Miller (1996) Response of pigs to space allocation and diets varying in nutrient density J Anim Sci.pp (74) 27 Campell R G., M R Taverner and D M Curic (1985) Effect of strain and sex on protein and energy metabolism in growing pig Energy metabolism of farm animal, EAAP, (32) pp 78-81 28 Chung A S., Nam A S (1998) Effects of feeding regimes on the reproductive performance of lactating sows and growth rate of piglets Animal Breeding Abstracts 66 (12) ref 8369 29 Colin T Whitternore (1998) The science and practice of pig production Second Edition Blackwell Science Ltd Pp 91- 130 30 Paul Hughes and Jame Tilton (1996) Maximising pigs production and reproduction Compus Hue University of Agriculture and Forestry, September 31 Urban VP, Schnus, V., Grechukin and AN (1983) The Metritis Mastitis agalactia sydome of sow as seen on a larghe pig farm Vetnik sel skhozyaitvenoinauki pp.69-75 32 Yao-Ac (1989) Changes in reproductive organs that lead to infertility and the relative effectiveness Magyar allatorvosok Lapja 53 ... xác định số tiêu sinh sản đàn lợn giống Móng Cái ni trại lợn Đức Chính - thành phố Cao Bằng Thu thập, kế thừa số liệu tiêu sinh sản đàn lợn giống Móng trại lợn Đức Chính - thành phố Cao Bằng -... TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vi Phi Khƣơng Tên luận văn: ? ?Đánh giá số tiêu sinh sản bệnh thƣờng gặp đàn lợn Móng Cái ni trại lợn Đức Chính - Thành phố Cao Bằng? ?? Ngành: Thú y Mã số: 60 64 01... QUẢ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA ĐÀN LỢN MĨNG CÁI NI TẠI TRẠI LỢN ĐỨC CHÍNH - THÀNH PHỐ CAO BẰNG 4.1.1 Tuổi thành thục tính Một cá thể đƣợc coi thành thục tính nhƣ máy sinh dục hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn lợn móng cái nuôi tại trại lợn đức chính thành phố cao bằng , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn lợn móng cái nuôi tại trại lợn đức chính thành phố cao bằng