0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

111 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN VĂN THỊNH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Hữu Thành NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Thịnh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc GS.TS Nguyễn Hữu Thành tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quy hoạch đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức UBND huyện Thạch Hà giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Thịnh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý luận sử dụng đất quy hoạch sử dụng đất 2.1.1 Khái quát đất sử dụng đất 2.1.2 Khái quát quy hoạch sử dụng đất 2.1.3 Tính khả thi quy hoạch sử dụng đất 11 2.2 Tình hình quy hoạch thực quy hoạch sử dụng đất nước 14 2.2.1 Tình hình quy hoạch thực quy hoạch sử dụng đất nước ngồi 14 2.2.2 Tình hình quy hoạch thực quy hoạch sử dụng đất Việt Nam 19 2.2.3 Tình hình quy hoạch thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh 29 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 31 3.1 Địa điểm, nghiên cứu 31 3.2 Thời gian nghiên cứu 31 3.3 Đối tượng/vật liệu nghiên cứu 31 3.4 Nội dung nghiên cứu 31 3.4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện 31 iii 3.4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện T 3.4.3 Đánh giá kết thực quy hoạch, kế hoạch Hà 3.4.4 Đề xuất giải pháp thực quy hoạch sử d đến năm 2020 3.5 Phương pháp nghiên cứu 3.5.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 3.5.2 Phương pháp tổng hợp, xử lý, thống kê số liệ 3.5.3 Phương pháp so sánh phân tích 3.5.4 Phương pháp đánh giá Phần Kết nghiên cứu 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 4.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Thạch Hà 4.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Th 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyệ 2016 4.2.1 Tình hình thực nhiệm vụ quản lý Thạch Hà 4.2.2 Phân tích trạng sử dụng đất năm 2016 4.2.3 Biến động sử dụng đất huyện Thạch Hà, tỉnh Hà T 4.2.4 Đánh giá chung tình hình quản lý sử dụ 4.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng 4.3.1 Đánh giá kết thực quy hoạch, kế ho kỳ đầu (2011 – 2015) 4.3.2 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng 4.3.3 Đánh giá chung kết thực thu hồ dụng đất cho cơng trình, dự án đến năm 4.4 Đề xuất giải pháp thực quy hoạch sử d đến năm 2020 4.4.1 Nguyên nhân tác động đến kết thực h dụng đất giai đoạn 2011-2015 kế hoạch sử iv 4.4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2020 86 Phần Kết luận kiến nghị 88 5.1 Kết luận 88 5.2 Kiến nghị 89 Tài liệu tham khảo 90 Phụ lục 92 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BCĐ Ban đạo CN Công nghiệp CNH Cơng nghiệp hóa CTSN Cơng trình nghiệp FAO Food Agricultural Organization (Tổ chức Nông lương quốc tế) GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt HĐH Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân IFAD International Fund for Agricultural Development (Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế MNCD Mặt nước chuyên dùng NN Nông nghiệp NXB Nhà xuất PNN Phi nông nghiệp QHSD Quy hoạch sử dụng QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất QL Quốc lộ TMDV Thương mại dịch vụ TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố TT Thị trấn UBND Uỷ ban nhân dân VAC Vườn ao chuồng vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Tốc độ tăng trư Bảng 4.2 Tốc độ tăng trư Bảng 4.3 Hiện trạng sử d Bảng 4.4 Biến động đất Bảng 4.5 Kết thực h 2015) Bảng 4.6 Tình hình thực Bảng 4.7 Kết thực h 2015 Bảng 4.8 Một số cơng trình dự án thực bao gồm Bảng 4.9 Kết thực hi Bảng 4.10 Tình hình thực Bảng 4.11 Kết thực hi vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Vị trí huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh 34 Hình 4.2 Cơ cấu diện tích đất nơng nghiệp năm 2016 57 Hình 4.3 Cơ cấu diện tích đất phi nơng nghiệp năm 2016 58 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Văn Thịnh Tên luận văn: “Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu đề tài Đánh giá việc thực quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà giai đoạn 2011-2020 để xác định kết đạt hạn chế trình thực phương án quy hoạch Đề xuất giải pháp thực tốt phương án quy hoạch đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu đề tài Luận văn sử dụng phương pháp: - Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp Thu thập tài liệu, số liệu trạng sử dụng đất tình hình quản lý sử dụng đất toàn huyện; đồ trạng sử dụng đất; đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội; số liệu thống kê kinh tế - xã hội; phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phịng, ban chun mơn huyện Thạch Hà - Phương pháp tổng hợp, xử lý, thống kê số liệu Các số liệu thống kê tổng hợp, xử lý phần mềm Excel - Phương pháp so sánh phân tích Các số liệu tính tốn, phân tích theo bảng, biểu kết hợp với phần thuyết minh Trên sở số liệu, tài liệu thu thập được, tiến hành phân nhóm, thống kê diện tích cơng trình, dự án thực theo quy hoạch chưa thực theo quy hoạch; tổng hợp, so sánh tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất duyệt Phân tích yếu tố tác động đến việc thực phương án Quy hoạch sử dụng đất - Phương pháp đồ thị, biểu đồ Các kết nghiên cứu trình bày bảng biểu số liệu, đồ biểu đồ ix + Đất phát triển hạ tầng có 111 cơng trình dự án với tổng diện tích 214,41 ha; thực 41 cơng trình dự án với diện tích 41,18 ha; cịn 70 cơng trình dự án chưa thực hiên với diện tích 173,23 + Đất có 224 danh mục cơng trình dự án với tổng diện tích 64,52 ha; thực 88 dự án với diện tích 17,48 ha; cịn 136 dự án chưa thực với diện tích 47,04 Trong đất thị thực dự án diện tích 3,2 ha; cịn dự án chưa thực diện tích 1,72 Đất nơng thơn thực 86 dự án diện tích 14,28 ha; 130 dự án chưa thực với diện tích 45,32 Như năm 2016 thực 171 cơng trình dự án, với diện tích 366,25 ha, chiếm 37 % tổng số danh mục chiếm 30,12 % diện tích Chưa thực 292 danh mục cơng trình dự án có 209 danh mục cơng trình dự án đề nghị chuyển sang kế hoạch năm 2017 chiếm 45,14 % tổng số danh mục chiếm 33,08 % diện tích Cịn lại có 83 danh mục cơng trình dự án đưa khỏi kế hoạch không thực chiếm 17,93 % tổng số danh mục (Chi tiết Phụ lục 15, 16) 4.3.2.3 Đánh giá kết thực chuyển mục đích sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Trên địa bàn huyện Thạch Hà năm 2016 có tổng số 32 cơng trình, dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất - Trong năm 2016 thực chuyển mục đích sử dụng đất 12 cơng trình dự án, đạt 37,5% tổng số danh mục - Có 16 cơng trình dự án chưa thực chuyển sang năm 2017, đạt 50 % tổng số danh mục - Có cơng trình, dự án bỏ khơng thực hiện, đạt 12,5% tổng số danh mục dự án 81 Bảng 4.11 Kết thực việc chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 STT Chỉ tiêu sử dụng đất (1) (2) Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 1.1 Đất trồng lúa Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng lúa nước lại 1.2 Đất trồng hàng năm khác 1.3 Đất trồng lâu năm 1.4 Đất rừng phòng hộ 1.5 Đất rừng sản xuất 1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp Trong đó: Đất trồng lúa chuyển sang đất 2.1 ni trồng thuỷ sản Đất trồng hàng năm khác 2.2 chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản Đất rừng sản xuất chuyển sang 2.3 đất nông nghiệp rừng Đất phi nông nghiệp 2.4 đất chuyển sang đất Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồn - PKO đất phi nông nghiệp 82 4.3.3 Đánh giá chung kết thực thu hồi xin chuyển mục đích sử dụng đất cho cơng trình, dự án đến năm 2016 Trong giai đoạn 2011 - 2016 thực cơng trình dự án việc xây dựng kế hoạch địa phương chưa sát với nhu cầu thực tế (hoặc khơng có thơng tin cơng trình, dự án đầu tư địa bàn); bước thực thủ tục hành theo quy định nhiều thời gian (như năm HĐND tỉnh UBND tỉnh thông qua DM thu hồi đất phê duyệt KHSD đất lần/năm (đầu năm tháng cuối năm) việc lập thủ tục giao đất, đấu giá QSD đất phải chờ thủ tục, định phê duyệt giá cụ thể, việc thu hồi quỹ đất cơng ích theo quy định thuộc thẩm quyền UBND tỉnh ), lý nêu góp phần ảnh hưởng đến chất lượng KHSD đất Đối với cơng trình dự án sở hạ tầng: Lý chủ yếu cơng trình, dự án có chủ trương đầu tư chưa bố trí kế hoạch vốn số doanh nghiệp khơng đủ khả tài (như dự án Đường Hàm Nghi kéo dài, hạng mục cơng trình Dự án khai thác Mỏ sắt Thạch Khê ); số dự án có chủ trương đầu tư việc khảo sát, lập quy hoạch, GPMB phải trình xin ý kiến nhiều cấp ngành nên lộ trình thực chậm tiến độ (dự án di dời hộ vùng lòng Hồ Bộc Nguyên, Trung tâm Hành tỉnh, Cơng viên Vĩnh Hằng, GPMB Quốc lộ 1A - giai đoạn ) * Đối với kế hoạch sử dụng đất ở: - Việc quy hoạch đất để đưa vào KH sử dụng đất hàng năm (giao đất, đấu giá QSD đất ở) chủ yếu thực từ nguồn ngân sách địa phương Do vậy, kinh phí bồi thường, GPMB đầu tư hạ tầng gặp nhiều khó khăn; số địa phương có nhu cầu SD đất lớn như: Thạch Tân, Thạch Đài, Thị trấn, Tượng Sơn có nhu cầu lớn đất ở, hầu hết địa phương chưa chủ động nguồn kinh phí bồi thường, GPMB kinh phí đầu tư hạ tầng - Ngồi địa phương có nhu cầu sử dụng đất lớn xã, thị trấn vừa nêu, ra, theo quan sát nắm bắt thị trường, nhìn chung nhu cầu sử dụng đất phần lớn xã lại trầm lắng Quá trình tổ chức triển khai thực kế hoạch sử dụng đất đến năm 2016 địa bàn danh mục thu hồi, danh mục chuyển mục đích huyện đạt nhiều tiêu sử dụng đất quan trọng, góp phần to lớn việc thực tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng huyện, tỉnh 83 Tuy nhiên qua so sánh, phân tích kết thực tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cịn nhiều tiêu kế hoạch khơng đạt dự báo quy hoạch chưa phù hợp Những nguyên nhân là: - Công tác phối hợp, trách nhiệm việc lập kế hoạch sử dụng đất phòng, ngành huyện hạn chế - Một số địa phương (xã, thị trấn) chưa quan tâm mức, chưa xác định tầm quan trọng việc lập kế hoạch sử dụng đất, thiếu chiều sâu, tính chủ động việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương - Vốn đầu tư từ ngân sách thắt chặt, cắt giảm cấp không hạn - Cơng tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cịn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án - Công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai số địa phương cịn có dấu hiệu buông lỏng, hành vi vi phạm pháp luật đất đai lấn, chiếm, sử dụng đất không mục đích, sử dụng đất lãng phí, vi phạm quy hoạch, kế hoạch… - Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, thực sách kiềm chế lạm phát, chấn chỉnh quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước nên nhiều cơng trình khơng bố trí kinh phí để thực ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án theo kế hoạch đề ra, vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng,… - Thời gian tổ chức kinh tế sử dụng đất lập dự án đầu tư lập hồ sơ đất đai thực chậm điều làm ảnh hưởng đến kết thực tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Một số hạng mục cơng trình có tiêu kế hoạch sử dụng năm 2016 chủ đầu tư chưa lập xong dự án hồ sơ đất đai, làm ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng đất năm phải chuyển sang năm sau 4.4 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HUYÊN THẠCH HÀ ĐẾN NĂM 2020 4.4.1 Nguyên nhân tác động đến kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 kế hoạch sử dụng đất 2016 Thực tế trình tổ chức triển khai thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm qua địa bàn Huyện đạt thành định 84 Quá trình sử dụng đất dựa quan điểm khai thác sử dụng triệt để quỹ đất đai, đảm bảo sử dụng hợp lý hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, phù hợp với quan điểm phát triển chung huyện tỉnh Qua kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất rút số tồn tác động tới việc thực chưa thực nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất sau: - Việc dự báo nhu cầu sử dụng đất ngành cho mục đích sử dụng chưa sát với thực tiễn, đất cho phát triển sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, - Còn thiếu tính đồng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (chưa có thống khơng gian thời gian, nội dung lập điều chỉnh quy hoạch có nhiều điểm khác hệ thống quy hoạch, việc xác định tiêu sử dụng đất giai đoạn xác định không thống ) Một số quy hoạch có mâu thuẫn, chồng chéo bố trí khu vực quy hoạch phát triển lâm nghiệp, quy hoạch khai thác khoáng sản, quy hoạch thủy sản, quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch đất an ninh, quốc phịng - Thiếu giải pháp có tính khả thi để thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có hai khâu quan trọng khơng cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng bất cập công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất dẫn đến cơng trình, dự án thường kéo dài tiến độ thực - Tình trạng sử dụng đất khơng mục đích, khơng có khơng theo quy hoạch, sử dụng đất phân tán, manh mún phổ biến thực tế khó đạt hiệu cao việc khai thác tiềm đất đai Nguyên nhân tồn sử dụng đất: - Qua lần kiểm kê, thống kê đất đai từ năm 2011 đến năm 2016 tiêu sử dụng đất thay đổi nhiều so với thời điểm lập quy hoạch, kế hoạch - Cơng nghệ tính tốn xác so với thời kỳ lập quy hoạch dẫn tới số liệu thay đổi diện tích tự nhiên diện tích canh tác - Cơng tác quản lý, giám sát hoạt động sử dụng đất chủ sử dụng đất thực tế chưa thực triệt để, lĩnh vực khai thác, nên 85 tình trạng khai thác khơng theo quy trình cịn xảy dẫn đến xói mịn, bồi lấp đất canh tác - Quy định thời điểm triển khai lập quy hoạch, kế hoạch chưa phù hợp với thời điểm công bố quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh huyện, nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất lại vào chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gây khó khăn cho việc triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 4.4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Để quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đất hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Huyện giai đoạn tới Trong trình triển khai cần phải thực số giải pháp sau: - Đẩy nhanh công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Điều có ảnh hưởng lớn đến tiến độ hiệu lực giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất việc thu hồi đất để giao cho dự án, cơng trình - Tăng cường cơng tác điều tra bản, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013, cập nhật thông tin đầy đủ, chỉnh lý biến động kịp thời - Đẩy mạnh nâng cao hiệu công tác giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khoanh ni phục hồi rừng trồng rừng, trước mắt cần tập trung vào trồng rừng phải có sách khuyến khích trồng rừng - Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác rừng, gắn khai thác với kế hoạch trồng, bảo vệ phát triển quỹ rừng sở thực có hiệu chương trình quốc gia - Về đất cần giải nhanh gắn khâu quy hoạch chi tiết với xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà - Tổ chức tốt việc tuyên truyền triển khai thực Luật Đất đai năm 2013 Bài học kinh nghiệm việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sử dụng đất kỳ tới Qua trình triển khai thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Nguyên Bình đúc kết số học kinh nghiệm để tổ chức thực tốt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh sau: 86 Một là, phải có phối hợp đồng đơn vị sở, ngành, huyện, xã tổ chức triển khai thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất điều kiện để đảm bảo cho thành công kỳ quy hoạch, kế hoạch; Hai là, kinh tế - xã hội phát triển nhanh yêu cầu phát triển thị hóa, cơng nghiệp hóa, chuyển đổi mạnh mẽ cấu sử dụng đất nên nhu cầu sử dụng đất tăng cao đa dạng, làm tăng giá trị đất, từ địi hỏi cơng tác quản lý đất đai nói chung, quản lý quy hoạch nói riêng phải hồn chỉnh lực lượng chế, sách phù hợp để quản lý tốt theo quy hoạch quy định pháp luật Ba là, mục tiêu, nhiệm vụ công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn đơn vị kết hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện; Bốn là, việc quản lý, sử dụng đất phải gắn với cải tạo, bảo vệ đất gắn với tổ chức sản xuất, bảo vệ nghiêm ngặt đất chuyên trồng lúa nước; giải dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai nâng cao hiệu sử dụng đất đơn vị sử dụng đất 87 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 5.1.1 Nằm vị trí thuận lợi, huyện Thạch Hà có chuyển dịch kinh tế mạnh, cơng nghiệp dịch vụ, du lịch mạnh huyện Sự phát triển kinh tế xã hội với việc hình thành mạng lưới đô thị ảnh hưởng đến vấn đề quản lý sử dụng đất đai địa bàn huyện 5.1.2 Trong năm qua công tác quản lý đất đai quan tâm với việc thực tốt 15 nội dung quản lý đất đai Theo kết thống kê kiểm kê năm 2016, tổng diện tích tự nhiên tồn huyện 35.350,24 phân bố cho 31 đơn vị hành (30 xã thị trấn) Trong đó: đất nông nghiệp 23.579,66 ha, chiếm 66,70%; đất phi nông nghiệp 9.514,07 ha, chiếm 26,91 %; đất chưa sử dụng 2.256,51 ha, chiếm 6,38 % tổng diện tích tự nhiên 5.1.3 Kết thực quy hoạch sử dụng đất: * Tính đến năm 2015: Đất nơng nghiệp thực 23596,27 ha, đạt 102,89% so với kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015); nhóm đất phi nơng nghiệp thực 9395,37 ha, đạt 100,22 % so với kế hoạch; nhóm đất chưa sử dụng thực 2358,6 ha, đạt 73,81 % so với kế hoạch * Đến năm 2016 đất nơng nghiệp thực 23.579,66 ha, đạt 102,75%; nhóm đất phi nơng nghiệp thực 9.514,07 ha, đạt 87,29%; nhóm đất chưa sử dụng thực 2.256,51 ha, đạt 150,25% so với kế hoạch sử dụng đất năm 2016 * Trong trình thực phương án quy hoạch huyện Thạch Hà bộc lộ số tồn tại: nhiều công trình, dự án khơng có phương án quy hoạch thực (Đất đô thị, an ninh, đất sản xuất vật liệu xây dựng, đất khoáng sản, ); nhiều cơng trình, dự án có phương án quy hoạch, kế hoạch chưa thực thực không phương án quy hoạch, kế hoạch; nhiều tiêu sử dụng đất thực chưa sát với tiêu quy hoạch, kế hoạch duyệt, đặc biệt sử dụng đất công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, đất khoáng sản, đất trồng lâu năm, 5.1.4 Để thực hiệu phương án Quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà đến năm 2020 số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 88 5.2 KIẾN NGHỊ Để nâng cao chất lượng lập quy hoạch thực quy hoạch huyện Thạch Hà, đề nghị cấp có thẩm quyền tiến hành điều chỉnh tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa đạt để phù hợp với thực trạng địa phương, phục vụ cho việc xây dựng thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Trong trình thực quy hoạch giai đoạn tới, cần giám sát chặt chẽ trình triển khai thực Khi phát sinh vấn đề nằm quy hoạch, kế hoạch cần xem xét thống điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội địa bàn, cần quan tâm đến vấn đề sau: - Quan tâm đạo, đầu tư kinh phí để thực đồng tiêu đề kế hoạch sử dụng đất huyện Đặc biệt ưu tiên chương trình trọng điểm giao thơng, thủy lợi, điện, nước sạch, trường học, y tế, nhà văn hóa, theo phương châm Nhà nước nhân dân làm - Trong trình thực quy hoạch giai đoạn tới, cần giám sát chặt chẽ trình triển khai thực Khi phát sinh vấn đề nằm quy hoạch, kế hoạch cần xem xét thống điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa bàn - Cần nghiên cứu, lựa chọn tiêu, loại đất phù hợp, không chi tiết đến tiêu nhỏ, vào cơng trình cụ thể nhằm đảm bảo tính đạo vĩ mơ phương án quy hoạch cấp Huyện 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 việc hướng dẫn chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2010) Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/03/2010 Định mức kinh tế - kỹ thuật lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hà Nội Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 thi hành Luật Đất đai, Hà Nội Dân Hùng (2016) Quy hoạch đô thị quản lý đất đai: Những điều ghi nhận Singapo Tạp chí Kinh tế thị, Hà Nội Đồn Cơng Quỳ, Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Vòng, Nguyễn Quang Học Đỗ Thị Tám (2006) Giáo trình quy hoạch sử dụng đất NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Kao Madilenn (2001) Nghiên cứu số phương pháp quy hoạch sử dụng đất cấp sở số nước giới, Việt Nam khả áp dụng vào Cămpuchia Nguyễn Dũng Tiến (2005) Quy hoạch sử dụng đất - Nhìn lại trình phát triển nước ta từ năm 1930 đến Tạp chí Địa chính, Số tháng 6/2005, Hà Nội Nguyễn Đắc Nhẫn (2014) Tổng quan điểm Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Luật Đất đai năm 2013 Báo cáo giới thiệu Luật Đất đai năm 2013 Tổng cục Quản lý đất đai, Hà Nội 10 Nguyễn Đình Bồng (2006) Một số vấn đề quy hoạch sử dụng đất nước ta giai đoạn Tài nguyên Môi trường Số 9, tháng 9, Hà Nội 11 Nguyễn Đình Bồng (2006) Quy hoạch đô thị: Thực trạng giải pháp Tài nguyên Môi trường, Hà Nội 12 Nguyễn Quang Học (2006) Nâng cao hiệu quy hoạch sử dụng đất Tạp chí Tài ngun Mơi trường Số 11 (37), Hà Nội 90 13 Nguyễn Quang Vinh (2014) Đánh giá tình hình thực quy hoạch sử dụng đất huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh, Trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 14 Nguyễn Thảo (2013) Kinh nghiệm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất số nước giới, Ban Nội Trung ương 15 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1979) Nghị số 548/NQ/QH ngày 24/5/1979 ủy Ban thường vụ Quốc hội thành lập Tổng cục Quản lý ruộng đất, Hà Nội 16 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 17 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003) Luật Đất đai năm 2003 NXB Bản đồ, Hà Nội 18 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Luật đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành NXB Lao Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Quy hoạch sử dụng đất đai theo hệ thống FAO (1993) 20 Tô Gia Huyên (2015) Quy hoạch sử dụng đất Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hố hội nhập, Hà Nội 21 Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Hà (2013) Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 - 2015) huyện Thạch Hà, Thạch Hà 22 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2014) Quyết định số 75/QĐ-UBND việc ban hành Quy định sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 23 Viện Điều tra Quy hoạch Đất đai, Tổng cục Địa (1998) Cơ sở lý luận khoa học quy hoạch sử dụng đất đai, Hà Nội 24 Võ Tử Can (2006) Nghiên cứu phương pháp luận tiêu đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, Hà Nội 25 Vương Điện Phương, Lưu Chí Kiệt (2014) Mơ hình quy hoạch thị nước phát triển Tạp chí xây dựng thị nơng thơn TG Số 3/2014, Hà Nội 26 FAO (1993) Guideline for Land use planning, Rome 27 Land use law (2007): an overview Retrieved on 12 January 2017 at http:// www.cornell.edu/wex/index.php/Land use/ 91 PHỤ LỤC Phụ biểu 01 Hiện trạng sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Hà TT Chỉ tiêu TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NH ĐẤT NƠNG NGHIỆP Đất sản xuất nông nghiệp * Đất trồng hàng năm - Đất trồng lúa - Đất trồng hàng năm kh * Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp * Đất rừng sản xuất * Đất rừng phịng hộ Đất ni trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP * Đất - Đất nông thôn - Đất đô thị * Đất chuyên dùng - Đất trụ sở quan, CT n - Đất quốc phòng - Đất an ninh - Đất sản xuất, KD phi nông n + Đất khu công nghiệp + Đất sở sản xuất, kinh d + Đất cho hoạt động khoáng + Đất sản xuất vật liệu xây d - Đất phát triển hạ tầng Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nước C Đất phi nông nghiệp khác ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.5 2.3 2.4 2.5 2.6 92 Phụ biểu Kết thực tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2016 TT Chỉ tiêu sử dụng đất TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN Đất nông nghiệp 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 1.1.1 * Đất trồng hàng năm 1.1.1.1 - Đất trồng lúa 1.1.1.2 - Đất trồng hàng năm khác 1.1.2 * Đất trồng lâu năm 1.2 Đất lâm nghiệp 1.2.1 * Đất rừng sản xuất 1.2.2 * Đất rừng phòng hộ 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.4 Đất làm muối 1.5 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 - Đất trụ sở quan, CT 2.2.1 nghiệp 2.2.2- Đất quốc phòng 2.2.3- Đất an ninh - Đất sản xuất, KD phi nông 2.2.4 nghiệp 2.2.4.1 + Đất khu công nghiệp + Đất sở sản xuất, kinh 2.2.4.2 doanh + Đất cho hoạt động khoáng 2.2.4.3 sản 93 AT Chỉ tiêu sử dụng đất + Đất sản xuất vật liệu xây 2.2.4.4 dựng 2.2.5- Đất phát triển hạ tầng 2.3Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.5Đất sơng suối MNCD 2.6Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng 94 ... trạng sử dụng đất năm 2016 4.2.3 Biến động sử dụng đất huyện Thạch Hà, tỉnh Hà T 4.2.4 Đánh giá chung tình hình quản lý sử dụ 4.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng 4.3.1 Đánh giá kết thực quy hoạch, ... tháng năm 2006 - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: Trên sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nước, tỉnh tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm địa phương. .. tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU a Mục đích - Đánh giá việc thực quy
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh