0

(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của tuổi, mùa vụ đến chất lượng tinh dịch của trâu murrah nuôi tại trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh moncada

88 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ TRUNG HIẾU ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI, MÙA VỤ ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH CỦA TRÂU MURRAH NUÔI TẠI TRẠM NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT TINH ĐƠNG LẠNH MONCADA Chun ngành: Chăn ni Mã số: 60.62.01.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Bá Mùi TS Lê Văn Thông NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Vũ Trung Hiếu i LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu để hồn thành luận văn mình, tơi nhận bảo tận tình, giúp đỡ quý báu thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, cán công nhân viên Trung tâm giống gia súc lớn Trung ương, Trạm nghiên cứu sản xuất tinh đông lạnh Moncada Nhân dịp này, cho phép tơi bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới: TS Lê Văn Thông - Giám đốc Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương, PGS.TS Nguyễn Bá Mùi – Bộ mơn sinh lý tập tính động vật, Khoa chăn nuôi – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình thực đề tài, đánh giá kết hoàn thành luận văn đồng thời bồi dưỡng cho kiến thức chuyên môn kinh nghiệm quý báu Tôi xin chân thành cảm ơn TS Lê Bá Quế, chủ nhiệm đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu sản xuất tinh trâu đông lạnh cọng rạ phục vụ công tác cải tạo giống trâu Việt Nam” giai đoạn 2011-2014, cho phép sử dụng kết đề tài nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Với tình cảm sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, cán công nhân viên Trung tâm giống gia súc lớn Trung ương, Trạm nghiên cứu sản xuất tinh đơng lạnh Moncada tận tình giúp đỡ để tơi hoàn thành luận văn Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới Thầy giáo, Cô giáo, Ban Quản lý đào tạo, Bộ mơn Sinh lý tập tính động vật, Khoa Chăn nuôi – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành thủ tục cần thiết để bảo vệ thành công luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể gia đình, bạn bè, anh em, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn này! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Vũ Trung Hiếu ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vi Danh mục hình vi Trích yếu luận văn vii Thesis abstract viii Phần mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Một số tiêu sinh vật học tinh dịch trâu Murrah 2.2.1 Màu sắc tinh dịch 2.2.2 Thể tích tinh dịch (ml) 2.2.3 pH tinh dịch 2.2.4 Nồng độ tinh trùng C (tỷ/ ml) 2.2.5 Hoạt lực tinh trùng A (%) 2.2.6 Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình 2.2.7 Tỷ lệ tinh trùng sống 10 2.3 Một số yếu tố ảnh hưởng tới phẩm chất tinh đông lạnh trâu Murrah 11 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 Giống cá thể 11 Tuổi 12 Mùa vụ 12 Thức ăn 13 Quản lý, chăm sóc khai thác tinh 13 Thụ tinh nhân tạo trâu tinh đông lạnh 14 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 15 Những nghiên cứu nước 15 Những nghiên cứu nước 17 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 19 3.1 Vật liệu, địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.1.1 Vật liệu nghiên cứu 19 iii 3.1.2 3.1.3 3.2 3.3 3.4 3.4.1 Địa điểm nghiên cứu 19 Thời gian nghiên cứu 19 Điều kiện chăm sóc ni dưỡng 19 Điều kiện khí hậu khu vực ba h nội 20 Nội dung nghiên cứu 21 Ảnh hưởng tuổi đến phẩm chất tinh dịch khả sản xuất tinh đông lạnh trâu Murrah 21 3.4.2 Ảnh hưởng mùa vụ đến phẩm chất tinh dịch khả sản xuất tinh đông lạnh trâu Murrah 21 3.4.3 Tỷ lệ thụ thai lần phối đầu tinh cọng rạ trâu Murrah đàn trâu địa phương 22 3.5 3.5.1 Phương pháp nghiên cứu 22 Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng tuổi đến phẩm chất tinh dịch khả sản xuất tinh đông lạnh trâu Murrah .22 3.5.2 Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng mùa vụ đến phẩm chất tinh dịch khả sản xuất tinh đông lạnh trâu Murrah 22 3.5.3 Phương pháp đánh giá tỷ lệ thụ thai lần phối đầu tinh đông lạnh cọng rạ trâu Murrah đàn trâu địa phương 26 3.6 Xử lý số liệu 27 Phần Kết thảo luận 29 4.1 Ảnh hưởng tuổi đến phẩm chất tinh dịch khả sản xuất tinh đông lạnh trâu Murrah 29 4.1.1 Ảnh hưởng tuổi đến phẩm chất tinh dịch trâu Murrah .29 4.1.2 Ảnh hưởng tuổi đến khả sản xuất tinh đông lạnh trâu Murrah 36 4.2 Ảnh hưởng mùa vụ đến phẩm chất tinh dịch khả sản xuất tinh đông lạnh trâu Murrah 40 4.2.1 Ảnh hưởng mùa vụ đến phẩm chất tinh dịch trâu Murrah 40 4.2.2 Ảnh hưởng mùa vụ đến khả sản xuất tinh đông lạnh trâu Murrah 46 4.3 Tỷ lệ thụ thai tinh trâu murrah đông lạnh dạng cọng rạ đàn trâu địa phương 50 Phần Kết luận kiến nghị 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Kiến nghị 52 Tài liệu tham khảo 53 Phụ lục 64 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt % 0C A C Cm Cs ĐTC FAO FSH K kg km KTT LH ml n PGF2α SE TTNT V VAC % v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Nhiệt độ độ ẩm khu vực nghiên cứu theo mùa giai đoạn 2013-2016 21 Bảng 4.1 Ảnh hưởng tuổi đến phẩm chất tinh dịch trâu Murrah 30 Bảng 4.2 Ảnh hưởng tuổi đến tỷ lệ lần khai thác tinh đạt tiêu chuẩn tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch đạt tiêu chuẩn trâu Murrah 37 Bảng 4.3 Ảnh hưởng tuổi đến số lượng tinh đông lạnh dạng cọng rạ lần khai thác tinh đạt tiêu chuẩn 39 Bảng 4.4 Ảnh hưởng tuổi đến hoạt lực tinh trùng sau giải đông trâu Murrah 39 Bảng 4.5 Ảnh hưởng mùa vụ đến phẩm chất tinh dịch trâu Murrah 41 Bảng 4.6 Ảnh hưởng mùa vụ đến tỷ lệ lần khai thác tinh đạt tiêu chuẩn tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch 47 Bảng 4.7 Số lượng tinh đông lạnh dạng cọng rạ lần khai thác tinh đạt tiêu chuẩn trâu Murrah theo mùa vụ 49 Bảng 4.8 Hoạt lực tinh trùng sau giải đông trâu Murrah theo mùa vụ 49 Bảng 4.9 Tỷ lệ thụ thai lần phối đầu trâu Murrah 50 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Các dạng kỳ hình phổ biến tinh trùng vi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vũ Trung Hiếu Tên Luận Văn: Ảnh hưởng tuổi, mùa vụ đến chất lượng tinh dịch trâu Murrah nuôi Trạm Nghiên cứu Sản xuất tinh đông lạnh Moncada Ngành: Chăn Nuôi Mã số: 60.62.01.05 Tên Cơ sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng yếu tố lứa tuổi, mùa vụ đến số tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch khả sản xuất tinh cọng rạ trâu Murah nuôi Trạm Nghiên cứu sản xuất tinh đơng lạnh Moncada, qua giúp sở chăn ni trâu đực giống có biện pháp chăn ni, khai thác tinh đạt hiệu cao với lứa tuổi trâu mùa vụ năm Phương pháp nghiên cứu Tổng số có 800 mẫu tinh dịch trâu đực giống Murrah (có độ tuổi, khối lượng đồng đều) nghiên cứu đánh giá Mỗi trâu đực khai thác 160 mẫu tinh dịch giai đoạn tuổi mùa năm Các giai đoạn tuổi phần chia gồm: từ 36 tháng tuổi trở xuống, từ 37 đến 48 tháng tuổi, từ 49 đến 60 tháng tuổi 60 tháng tuổi Các mùa năm gồm có: mùa xuân từ tháng đến tháng 3, mùa hạ từ tháng đến tháng 6, Mùa thu từ tháng đến tháng 9, mùa đông từ tháng 10 đến tháng 12 Kết kết luận Kết nghiên cứu tiêu thể tích tinh dịch, hoạt lực tinh trùng, nồng độ tinh trùng, tổng số tinh trùng tiến thẳng, tỷ lệ tinh trùng kỳ hình, tỷ lệ tinh trùng sống, tỷ lệ tinh trùng sống, số lượng tinh cọng rạ lần khai thác theo giai đoạn tuổi, theo mùa vụ tỷ lệ thụ thai lần phối đầu tinh đông lạnh cọng rạ trâu Murrah đàn trâu địa phương cho thấy, yếu tố tuổi mùa vụ có ảnh hưởng đến số tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch khả sản xuất tinh đông lạnh trâu Murrah Giai đoạn từ 49 đến 60 tháng tuổi có phẩm chất tinh dịch đạt tốt nhất, thể tích tinh dịchđạt 4,07ml, hoạt lực tinh trùng đạt 77,43%, nồng độ tinh trùng đạt 1,14 tỷ/ml, số lượng cọng rạ lần khai thác tinh đạt tiêu chuẩn đạt 160,58 liều, hoạt lực sau giải đông đạt 45,82% Chất lượng tinh dịch, số lượng cọng rạ lần khai thác tinh đạt tiêu chuẩn trâu Murrah thấp mùa hạ, sau đến mùa xuân, mùa thu tốt mùa đông (P0,05) vii THESIS ABSTRACT Master candidate: Vu Trung Hieu Thesis title: “Effects of age, season on semen quality of Murrah buffaloes raised at Moncada research and produce frozen semen station” Major: Husbandry Code: 60.62.01.05 University’s name: Vietnam National University of Agriculture Research Objectives The objective of this study was evaluating the influence of age, season on quantity, quality semen, and the ability to producing frozen semen of Murrah buffalo at Moncada research and produce frozen semen station Thereby, helping breeding farms have effective management and semen collection depending on age and season Materials and Methods 800 semen samples from Murrah buffalo bulls (the same: age, weight) is assessed Each buffalo were collected 160 semen samples at stage periods of age and seasons Age stages were divided into groups: under 36 months of age, from 37 to 48 months of age, from 49 to 60 months and over 60 months of age The seasons include: Spring: from January to March; Summer: from April to June; Autumn: from July to September and Winter: from October to December Results and conclusions The results showed that there was a clear effect of age and season on semen quality and production of frozen semen Murrah buffaloes The period from 49 to 60 months of age had the best quality semen: V (Volume) 4.07ml, motility (A) 77.43%, C (sperm concentration) 1.14 billion/ml, the number of straws per a standard ejaculation was 160.58 straws, post-thawing motility was 45.82% Semen quality, the number of straws per a standard ejaculation of Murrah buffalo was the lowest in Summer, followed by Spring, Autumn and Winter was the best (P 0.05) viii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Hàng ngàn năm qua, trâu loài động vật cung cấp sức kéo, sữa thịt chất lượng cao cho người, cung cấp phân bón cho trồng nguồn vốn tiết kiệm góp phần cải thiện sống người nơng dân (Gupta and Das, 1994) Có loại hình trâu gồm trâu sơng (River buffalo) trâu đầm lầy (Swamp buffalo) Chúng có chung nguồn gốc từ trâu rừng tách biệt ước tính từ 10.000 đến 15.000 năm trước Do trình chọn lọc sử dụng mà ngoại hình, khả sản xuất số lượng nhiễm sắc thể hai loại hình trâu có đặc điểm khác Trâu sơng có 50 nhiễm sắc thể (Ahmad et al., 2004), sống tập trung vùng Tây Á nhằm khai thác sữa chia làm nhiều giống khác Murrah, Nili -Ravi, Kundi, Surti, Mehsana, Jafarabadi … (Cockrill, 1974) Trâu trâu đầm lầy có 48 nhiễm sắc thể (Supanuam et al., 2009), sống tập trung vùng Đông Nam Á, sử dụng để cày kéo, lấy thịt có giống (do chọn lọc cải tạo) có tên gọi địa phương khác trâu Ngố, trâu Gié Việt Nam, trâu Carabo Philipin, trâu Krbau Malaysia…(Lê Viết Ly Mai Văn Sánh, 2004) Trên giới có khoảng 198,88 triệu trâu, phân bố chủ yếu Châu Á (chiếm 97,17%) tập trung nước Ấn Độ (115,40 triệu con), Pakistan (32,70 triệu con), Trung Quốc (23,25 triệu con) (FAO, 2013) Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có số lượng trâu đầm lầy lớn giới với 2,51 triệu năm 2014 (Tổng Cục thống kê, 2015) Trâu Việt Nam nuôi để cày kéo, giết thịt mà khơng có đàn trâu khai thác sữa, nước ta nhập nội giống trâu Murrah giai đoạn 1970-1978 từ Trung Quốc, Ấn Độ nhằm nhân phát triển đàn trâu sữa đồng thời lai tạo với trâu Việt Nam Trâu lai F1 (Murrah x trâu Việt Nam) có tầm vóc lớn hơn, khả sinh trưỡng, sinh sản, cày kéo, cho thịt, sữa cao so với trâu nội phát triển tốt điều kiện nơng thôn (Nguyễn Đức Thạc, 1983; Nguyễn Đức Thạc Nguyễn Văn Vực, 1984; Mai Văn Sánh, 1996; Tạ Văn Cần cs., 2008) 58 68.Herdis B P., I Supriatna and I G Putu ( 1999) Integrity of swamp buffalo sperm on a variety of semen freezing process Jurnal Ilmu Ternakdan Veteriner Vol 4(1) pp 7-12 69 Ibrrhem N S., M M H Al-Sahaf and A F Alwan (2014) Reproductive activity of mature Iraqi bull buffaloes Epididymis sperm quality and histological picture Journal of Agriculture and Veterinary Science Vol 7(4) pp.56-62 70 Igna V., A Moje, C Mirci, M Roman, C Ghiurca, D Casalean and H Cernescu (2010) The influence of some environmental factors and age on semen production of Fleckvieh bulls Lucrǎri Stiintifice Med vol 43.pp 56-63 71.Jainudeen M R and E S E Hafez (1993c) Reproduction in cattle and buffalo In Reproduction in Farm Animals Edited by ESE Hafez 6th edition Lea and Febriger, Philadelphia, pp 205- 212 72 Jainudeen M R., T A Bongso and S Dass (1982) Semen characteristics of the swamp buffalo Bubalus bubalis) Anita Reprod Sci Vol pp 213217 73 Januskauskas A and H Zilinskas (2002) Bull semen evaluation post thaw and relation of semen characteristics to bull’s fertility Vet Zootec Vol 17 pp 29-36 74.Javed M T., A Khan and R Kausar ( 2000) Effect of age and season on some semen parameters of Nili-Ravi buffalo (Bubalus bubalis) bulls Vet Arhiv Vol 70 pp 83-94 75 Kanwal M R., N U Rehman, N Ahmad, H A Samad, Zia-Ur-Rehman, N Akhtar and S Ali ( 2000) Bulk Cations and Trace Elements in the Nili-Ravi Buffalo and Crossbred Cow Bull Semen Int J Agri Biol.Vol 2(4) pp 303-305 76 Khawaskar M V., M T Panchal, A J Dhami and J A Patel (2012) Seasonal variation in physico-morphological and functional characteristics of semen of Surti buffalo bulls and their interrelationships Indian Journal of Field Veterinarians Vol 8(2) pp 55-61 77 Koonjaenak S., P Pongpeng, S.Wirojwuthikul, A Johannisson, A Kunavongkrit and H Rodriguez-Martinez ( 2007b) Seasonality affects post -thaw plasma membrane intactness and sperm velocities in spermatozoa from Thai AI swamp buffaloes (Bubalus bubalis) Theriogenology Vol 67(9) pp 1424-1435 78 Koonjaenak S., V Chanatinart, S Aiumlamai, T Pinyopumimintr and H Rodriguez-Martinez (2007a.) Seasonal variation in semen quality of swamp buffalo bulls (Bubalus bubalis) in Thailand Asian J Androl Vol 9(1) pp 92-101 79 Kumar S., K.L Sahni and G.S Bistha (1993a) Cytomorphological characteristics of motile and static semen of buffalo bulls Buffalo J Vol pp.117127 59 80.Kumar S., K L Sahni, B N Benjamin, G Mohan (1993b) Effect of various levels of yolk on deep freezing and storage of buffalo semen in different diluters without adding glycerol Buffalo J Vol pp.79-85 81.Kumaresan A And M.R Ansari (2001) Evaluation of conception rate in buffaloes (Bubalus bubalis) with reference to semen quality, stage of oestrus and inseminator Indian J Anim.Sci.Vol 71 (2) pp.144-145 82 Kunitada Sato (1992) The male Reproductive system, Artificial inseminstion manual for cattle, Assosiation of livestock technology Tokyo Japan, pp 7-13 83.Mahmoud K G M., A.A.E El-Sokary, M.E.A Abou El-Roos, A.D Abdel-Ghaffar and M Nawito (2013) Sperm Characteristics in Cryopreserved Buffalo Bull Semen and Field Fertility Iranian Journal of Applied Animal Science Vol 3(4) pp.777-783 84 Mandal D K., P K Nagpaul and A K Gupta ( 2000) Seasonal variation in seminal attributes and sexual behaviour of Murrah buffalo bulls Indian Journal of Dairy Science Vol 53(4) pp.278-283 85.Manik, R S and V D Mudgal (1984) Monthly and seasonal variation in physiochemical and biochemical attributes of buffalo semen World Review of Animal Prod Vol 20(4) pp 46-51 86 Marai I F M and A A Haeeb ( 2010) Buffalo's biological functions as affected by heat stress - A review Livestock Science Vol 127 pp 89-109 87.Marshall, C E (1984) Considerations for cryopreservation of semen Zoo Biol Vol pp.343–-356 88 Mazur P (1989) Fundamental aspects of the freezing of cells with emphasis on mammalian ova and embryos, International Congress on Animal, pp 234238 89.Mohan G and K L Sahni (1990) Efficiency of semen production in buffalo bulls Acharya, R M., Lokeshwar and R R., Kumar, S (Eds.) Recent Advances in Buffalo Research Vol pp.14-16 90.Nasir M., Zuhairah Abu Bakar, Md Zuki Saad, Mohd Zamri and Kassim Azhar (2012) Evaluation of the semen quality of a buffalo bull in the Buffalo Breeding and Research Centre, Telupid, Sabah, Malaysia In: 7th Proceedings of the Seminar in Veterinary Sciences, 27 February - 02 March, Universiti Putra Malaysia 91 Nordin W., M Hilimi, and T A Bongso (1990) Semen characteristics related to age in growing Swamp buffalo (Bubalus bubalis) Buffalo J Vol pp.161-166 60 92 Nordin W., T A Bongso and H S (1985) Relationship of semen characteristics and testosterone profiles with age in growing swamp buffalo bulls (Bubalus bubalis) In: Buffalo Seminar, 29 April - May, Bangkok, Thailand 93 Pal A., P N Chatterjee, cattleand buffalo bulls based on growth, milk production and Iranian Journal of Applied Animal Science.Vol 2(3).pp.239 94 Pant H C., R K Sharma, S H Patel (2002) Testicular dev relationship to semen production in Murrah buffalo bulls Ther 27-34 95 Pant H C ( 2002) Increasi and buffaloes In: Proceedings of the National Symposium Technologies for Augmentation of Fertility in Livestock of The Study of Animal Reproduction pp 14-23 96 Pawan Singh B P., Sengupta and V N Tripathi (2001) E Showering and Vitamin Supplementation on Sexual Behav Freezability of Buffalo Bull Semen, Asian-Aust J Anim.S (2) pp 184-188 97 Rajamahendran R characteristics of Murrah, Surti, and local buffalo bulls in Sri L tropischen Landwirtschaft und Veterinarmedizin Vol 19(4) 98 Rao insemination on conception rate in bovines Indian Vet J 71 pp 99 Rodriguez-Martinez Reproduction in Domestic Animals Vol (33).pp 233-237 100 Sadeg Tajvidi Asr, Rahim Beheshti and Hamid Kohram (2011 of Tris-citrate acid or Bioxcell extenders on the post-thaw parameters Annals of Biological Research.Vol 2(4) pp.360 101 Saeed A (1988) Studies on morphology of buffalo bull seme groups Thesis University of Agriculture Faisalabad, Pakis 102 Sajjad M., S Ali, N Ullah, M Anwar, S Blood serum testosterone level and its relationship with scrotal semen characteristics in Nili-Ravi buffalo bulls Pakistan Vet J 103 Sansone G., M J F Nastri (Bubalus bubalis) semen Animal Reproduction Science.Vol 61 104 Settergren, I (1994) Bull fertility examination XIIth FAO/SIDA International Postgraduate Course on Animal Reproduction, III Veterinary College Upsala 105 Sharma A K., L A Rodriguez,G Mekonnen, C.J Wilcox, K.C Bachman and R.J Collier (1983a) Climatological and genetic effects on milk composition and yield Journal of Dairy Science Vol 66 pp.119-126 106 Sharma D B., C S P Singh and H R Mishra (1983b) Growth rate in the she buffaloes Indian Veterinary Medicine Journal Vol 60 pp 1017-1018 107 Shelke V B And A J Dhami (2001) Comparative evaluation of physico-morphological attributes and freezability of semen of Gir cattle (Bos indicus) and Jafarabadi buffalo (Bubalus bubalis) bulls Indian Journal of Animal Sciences Vol 71(4) pp.319-324 108 Shukla M K And A K Misra (2007) Effect of Bradykinin on Murrah buffalo (Bubalus bubalis) semen cryopreservation Anim Reprod Sci Vol 97 pp 175-179 109 Shukla M K and A K Misra (2005) Correlation between seminal characteristics in Murrah bulls Indian Journal of Animal Sciences Vol 75(3) pp 263-266 (Abstract) 110 Shukla M.K and A.K Misra (2006) Effect of Bradykinin on Murrah buffalo (Bubalus bubalis) semen cryopreservation Department of Animal Reproduction, Gynaecology and Obstetrics, College of Veterinary and Animal Science, G.B Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Udhamsinghnagar, Uttaranchal, India pp 1-5 111 Singh B And D P Sadhu (1973) Buffering capacity, and CO2 and nitrogen contents of the seminal plasma of cattle and buffalo Indian Journal of Animal Sciences Vol 43(7) pp 579-583 112 Singh P B P., B P Sengupta and V N Tripathi (2000a) Effect of supplemental amino acid feeding on sexual behaviour, quality and freezability of buffalo bull semen Buffalo J Vol 1.pp.41-46 113 Singh P., S S Dahiya, T R Chauhan, S Singh S, B Kumar, R.K Sharma and I Singh (2004) Effect of feeding different sources of rumen undegradable protein on sexual maturity and semen production in buffalo bulls Indian Buffalo vol pp 274-77 114 Singh P., J K Jindal, S Singh and O K Hooda (2000b) Freezability of buffalo bull semen using different extenders Indian J Anim Reprod 21: 4142 62 115 Somparn P., M J Gibb, K Markvichitr, K, N Chaiyabutr, S Thummabood and C Vajrabukka, (2004) Analysis of climatic risk for cattle and buffalo production in northeast Thailand Int J Biometeorol.Vol 49 pp 59-64 116 Supanuam P., T Alongkoad, J Sitthisak , K Wanpen , K S (2009) Standardized karyotype and idiogram of Thai native swam bubalis (Artiodactyla, Bovidae) by convention staining, G-band NOR-banding techniques Thai Journal of Genetics Vo 117 Suryaprakasam T B., A V Rao, Narasimha and A Rao Narasimha.(1993) Semen production traits in relation to age scrotal parameters in Murrah buffalo bulls Indian Veterinary J pp 1131-1134 118 Swelum A A., H A Mansour, A A Elsayed and H A A Comparing ethylene glycol with glycerol for cryopreservat semen in egg-yolk containing extenders Theriogenology Vo 119 Tarr B (2007) Cold Stress in Cows from http://www.omafra.gov.on.ca/english/livestock/beef/facts 1/7/2012) 120 Tomar N S., B S Mishra and C.B Johari (1966) Seasonal var time and semen production, and prediction of some semen a motility of spermatozoa in Hariana and Murrah bulls Indian J pp.87-93 121 Vale W G (1994a) Collection, processing and deep freezing o buffalo semen Buff J Vol 2.pp 65-72 122 Vale W G (1997) Sperm cryopreservation Bubalus Bubalis V 123 Vale W G (2010) Deep freezing buffalo semen - state of art P 9th World Buffalo Congress, Buenos Aires, 25-28 Abr 124 Wei L Y and Y.S Jea (2006) Conservation of water bu cryopreservation of spermatozoa International seminar on arti biotechnologies for buffalo in Bogor, Indonesia pp 125 Wildeus S and A.C Hammond (1993) Testicular, semen and bl adapted and non adapted Bos taurus bulls in the semiarid tropic Vol 40.pp 345-355 126 Yates J H., J E Chandler,A L Canal, J Braden Paul (20 nocturnal sampling on semen quality and the efficiency of co species Theriogenology Vol 60(9) pp 1665-77 63 PHỤ LỤC MỘT SỐ ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU ẢNH TRÂU ĐỰC GIỐNG MURRAH TẠI MONCADA Ảnh Trâu đực giống Murrah số hiệu 3085 Ảnh Trâu đực giống Murrah số hiệu 3095 Ảnh Trâu đực giống Murrah số hiệu 3097 64 MỘT SỐ ẢNH KHU CHĂN NUÔI VÀ SẢN XUẤT TINH Ảnh Khu vực chăn nuôi trâu đực giống sản xuất tinh đông lạnh Ảnh Khu vực khai thác tinh Ảnh Giá giả Ảnh Trâu nhảy giá khai thác tinh 65 MỘT SỐ ẢNH VỀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT TINH ĐƠNG LẠNH Ảnh Đo thể tích tinh dịch, Quan sát màu sắc tinh dịch 66 Ảnh Chuẩn bị âm đạo giả Ảnh 10 Âm đạo giả Ảnh 11 Đánh giá hoạt lực tinh trùng Ảnh 12 Máy xác định nồng độ tinh trùng Ảnh 13 Kính hiển vi-đánh giá tỷ lệ kỳ hình, sống chết tinh trùng Ảnh 14 Tủ bảo ôn môi trường 50C 67 Ảnh 15 Máy đông lạnh tinh trùng Ảnh 16 Tủ cân trước đông lạnh Ảnh 18 Xác định độ pH tinh dịch Ảnh 17 Pha loãng tinh dịch cọng rạ Ảnh 19 Ghi đồ thị nhiệt độ Ảnh 20 Buồng cân buồng đông lạnh buồng 5oC 68 Ảnh 21 Máy in nhãn hiệu lên cọng rạ Ảnh 21 Bình bảo quản tinh đơng lạnh nitơ lỏng ( -1960C) Ảnh 22 Máy nạp-hàn cọng rạ 69 ... mùa vụ đến phẩm chất tinh dịch khả sản xuất tinh đông lạnh trâu Murrah 40 4.2.1 Ảnh hưởng mùa vụ đến phẩm chất tinh dịch trâu Murrah 40 4.2.2 Ảnh hưởng mùa vụ đến khả sản xuất tinh đông. .. nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh đến phẩm chất tinh dịch trâu Murrah sản xuất tinh đơng lạnh Chính vậy, việc nghiên cứu ? ?Ảnh hưởng tuổi, mùa vụ dến chất lượng tinh trâu Murrah nuôi Trạm Nghiên. .. lượng, chất lượng tinh thể cụ thể 4.2.1 Ảnh hưởng mùa vụ đến phẩm chất tinh dịch trâu Murrah 4.2.1.1 Ảnh hưởng mùa vụ đến thể tích tinh dịch Để nghiên cứu ảnh hưởng mùa vụ đến thể tích tinh dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của tuổi, mùa vụ đến chất lượng tinh dịch của trâu murrah nuôi tại trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh moncada , (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của tuổi, mùa vụ đến chất lượng tinh dịch của trâu murrah nuôi tại trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh moncada